Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTĂRÂRE nr. 936 din 5 noiembrie 2020  pentru aprobarea cadrului general necesar în vederea implicării autorităţilor şi instituţiilor  din România în procesul de programare şi negociere a fondurilor externe nerambursabile  aferente perioadei de programare 2021-2027 şi a cadrului instituţional de coordonare,  gestionare şi control al acestor fonduri    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 HOTĂRÂRE nr. 936 din 5 noiembrie 2020 pentru aprobarea cadrului general necesar în vederea implicării autorităţilor şi instituţiilor din România în procesul de programare şi negociere a fondurilor externe nerambursabile aferente perioadei de programare 2021-2027 şi a cadrului instituţional de coordonare, gestionare şi control al acestor fonduri

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 1048 din 9 noiembrie 2020
    Având în vedere prevederile:
    - art. 63 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1.046/2018 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18 iulie 2018 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii, de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1.296/2013, (UE) nr. 1.301/2013, (UE) nr. 1.303/2013, (UE) nr. 1.304/2013, (UE) nr. 1.309/2013, (UE) nr. 1.316/2013, (UE) nr. 223/2014, (UE) nr. 283/2014 şi a Deciziei nr. 541/2014/UE şi de abrogare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012;
    – Legii nr. 94/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    – Legii nr. 315/2004 privind dezvoltarea regională în România, cu modificările şi completările ulterioare,

    în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 12 şi 13 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 122/2020 privind unele măsuri pentru asigurarea eficientizării procesului decizional al fondurilor externe nerambursabile destinate dezvoltării regionale în România,
    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
    ART. 1
    (1) Prin prezenta hotărâre se aprobă cadrul general necesar în vederea implicării autorităţilor şi instituţiilor din România în procesul de programare şi negociere a fondurilor externe nerambursabile alocate României în perioada de programare 2021-2027, precum şi cadrul instituţional de coordonare, gestionare şi control al acestor fonduri.
    (2) În sensul prezentei hotărâri, fondurile externe nerambursabile alocate României în perioada de programare 2021-2027 sunt reprezentate de: Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European Plus, Fondul de Coeziune, Fondul European pentru Afaceri Maritime şi Activităţi Pescăreşti şi de Acvacultură, Fondul pentru Tranziţie Justă, Fondul pentru Azil şi Migraţie, Instrumentul pentru Managementul Frontierelor şi Vize şi Fondul pentru Securitate Internă, precum şi Instrumentul de Asistenţă pentru Preaderare şi Instrumentul de Vecinătate, Dezvoltare şi Cooperare Internaţională.

    ART. 2
    În sensul prezentei hotărâri, expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:
    a) acord de parteneriat - document strategic naţional elaborat de un stat membru şi adoptat de Comisia Europeană prin decizie, cu implicarea ministerelor de linie care gestionează domenii de politică publică, precum şi a partenerilor relevanţi, aparţinând societăţii civile, mediului de afaceri, patronatelor, sindicatelor, organizaţiilor neguvernamentale şi adoptat de Comisia Europeană prin decizie, document care stabileşte strategia, priorităţile de investiţii şi modalităţile pentru utilizarea fondurilor externe nerambursabile alocate României pentru perioada de programare 2021-2027 într-un mod efectiv şi eficient, astfel încât să răspundă nevoilor de dezvoltare ale României identificate în Raportul de ţară, Recomandările specifice de ţară subsecvente Semestrului european, precum şi în cadrul strategiilor naţionale elaborate la nivel de domeniu de politică şi să fie în concordanţă cu obiectivele de politică de dezvoltare la nivel european;
    b) autoritate de management - structură naţională sau regională responsabilă cu gestionarea şi implementarea unuia sau mai multor programe operaţionale/programe naţionale afaceri interne şi de utilizarea eficientă, efectivă şi transparentă a fondurilor externe nerambursabile alocate României;
    c) organism intermediar - organism de drept public sau privat care acţionează la nivel naţional, regional şi/sau local, sub responsabilitatea unei autorităţi de management sau care îndeplineşte funcţii sau sarcini în numele unei astfel de autorităţi şi căruia autoritatea de management îi deleagă funcţii, componente şi/sau obiective specifice ale programului operaţional/programului naţional afaceri interne, pe bază de acord de delegare;
    d) organism contabil - structură publică naţională responsabilă cu elaborarea şi transmiterea cererilor de plată către Comisia Europeană, întocmirea şi transmiterea conturilor anuale şi păstrarea electronică a înregistrărilor tuturor elementelor componente ale conturilor, inclusiv aplicaţiile de plată şi transformarea în moneda euro a cheltuielilor exprimate în lei;
    e) organism responsabil cu primirea fondurilor de la Comisia Europeană - structură publică naţională responsabilă cu primirea de la Comisia Europeană a fondurilor externe nerambursabile în limita stabilită în decizia de aprobare a programului operaţional;
    f) autoritate de audit - autoritate/structură publică, independentă din punct de vedere funcţional faţă de entităţile auditate, responsabilă cu efectuarea auditurilor de sistem, auditurilor de operaţiuni şi auditurilor conturilor, pentru a furniza Comisiei Europene o asigurare independentă privind funcţionarea efectivă a sistemelor de management şi control şi privind legalitatea şi regularitatea cheltuielilor incluse în conturile transmise Comisiei Europene;
    g) program operaţional - plan detaliat multianual elaborat de un stat membru şi adoptat de Comisia Europeană prin decizie, prin care se stabileşte modul în care sunt alocate fonduri externe nerambursabile pentru o anumită regiune sau pentru unul sau mai multe domenii de dezvoltare din întreaga ţară, corespunzător obiectivelor de politică şi priorităţilor de investiţii din cadrul politicii de coeziune şi politicii comune de pescuit;
    h) program naţional afaceri interne - document strategic al unui stat membru negociat cu Comisia Europeană, prin care se stabilesc obiectivele, activităţile şi tipologia intervenţiilor dintr-un domeniu specific de activitate. Programele naţionale sunt proiectate, implementate şi coordonate de Ministerul Afacerilor Interne;
    i) programe Interreg - programe aferente obiectivului de cooperare teritorială europeană Interreg;
    j) titular de program - organismul care elaborează şi promovează un program operaţional/program naţional afaceri interne/program Interreg sau acordă sprijin, în acest sens, Ministerului Fondurilor Europene;
    k) secretariat comun - structură stabilită pentru un program Interreg care asistă autoritatea de management şi Comitetul de monitorizare în îndeplinirea funcţiilor lor;
    l) sistem naţional de control de prim nivel - structură naţională şi puncte de contact în materie de control, desemnate pentru a asigura verificarea şi validarea cheltuielilor efectuate de către beneficiari în cadrul programelor Interreg.


    ART. 3
    Ministerul Fondurilor Europene are responsabilitatea coordonării pregătirii, dezvoltării, armonizării şi funcţionării cadrului legislativ, instituţional, procedural şi programatic pentru gestionarea fondurilor externe nerambursabile aferente politicii de coeziune alocate României pentru perioada de programare 2021-2027.

    ART. 4
    (1) În exercitarea rolului de coordonator prevăzut la art. 3, Ministerul Fondurilor Europene are următoarele atribuţii:
    a) coordonează elaborarea Acordului de parteneriat pentru perioada de programare 2021-2027, asigurând corelarea acestuia cu programele şi politicile naţionale şi europene, cu respectarea principiului parteneriatului;
    b) coordonează procesul de negociere cu Comisia Europeană în ceea ce priveşte Acordul de parteneriat pentru perioada de programare 2021-2027;
    c) coordonează elaborarea, negocierea şi aprobarea programelor aferente politicii de coeziune;
    d) coordonează, monitorizează şi sprijină, prin instrumentele pe care le are la dispoziţie, dezvoltarea capacităţii administrative a instituţiilor şi structurilor specifice implicate în sistemul de management şi control al programelor finanţate din fonduri externe nerambursabile aferente politicii de coeziune;
    e) asigură coordonarea elaborării descrierii sistemelor de management şi control ale programelor aferente politicii de coeziune;
    f) asigură coordonarea procesului de îndeplinire a condiţiilor favorizante astfel încât să se poată asigura accesul la fondurile externe nerambursabile disponibile pe toată perioada de programare 2021-2027;
    g) iniţiază, elaborează şi propune modificări ale legislaţiei privind stabilirea cadrului instituţional şi procedural de coordonare şi implementare a fondurilor externe nerambursabile;
    h) elaborează legislaţia privind eligibilitatea cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate din fonduri externe nerambursabile aferente politicii de coeziune, cu excepţia programelor Interreg;
    i) asigură derularea procesului de consultare publică cu toţi partenerii sociali, astfel încât să permită crearea unui cadru transparent de luare a deciziilor pentru perioada de programare 2021-2027;
    j) asigură realizarea, dezvoltarea şi funcţionarea sistemului informatic, cu contribuţia structurilor utilizatoare, deţinând toate drepturile de proprietate asupra acestui sistem, inclusiv codul sursă, cu excepţia sistemelor electronice pentru programele Interreg, care intră în responsabilitatea autorităţilor de management aferente.

    (2) În vederea elaborării documentelor de programare aferente perioadei de programare 2021-2027, Ministerul Fondurilor Europene colaborează cu celelalte ministere şi organele de specialitate din subordinea Guvernului, cu autorităţi ale administraţiei publice locale, precum şi cu alte instituţii şi autorităţi care contribuie la elaborarea strategiilor de dezvoltare şi a politicilor publice la nivel naţional şi regional.

    ART. 5
    (1) Pentru perioada de programare 2021-2027, în coordonarea Ministerului Fondurilor Europene, în cadrul politicii de coeziune se elaborează următoarele programe operaţionale:
    a) programele operaţionale regionale, câte un program la nivelul fiecărei regiuni de dezvoltare a României;
    b) Programul operaţional Sănătate;
    c) Programul operaţional Incluziune şi demnitate socială;
    d) Programul operaţional Educaţie şi ocupare;
    e) Programul operaţional Creştere inteligentă, digitalizare şi instrumente financiare;
    f) Programul operaţional Dezvoltare durabilă;
    g) Programul operaţional Transport;
    h) Programul operaţional Tranziţie justă;
    i) Programul operaţional Asistenţă tehnică.

    (2) Programele prevăzute la alin. (1) se elaborează având în vedere asigurarea complementarităţilor şi sinergiilor cu programele Interreg, Programul pentru acvacultură şi pescuit, programele naţionale Afaceri interne.
    (3) Programele prevăzute la alin. (1) şi programele Interreg, programul pentru acvacultură şi pescuit, programele naţionale afaceri interne se finanţează din unul sau mai multe fonduri externe nerambursabile, în funcţie de negocierile purtate cu Comisia Europeană.

    ART. 6
    (1) Pentru Programul operaţional Dezvoltare durabilă, Programul operaţional Educaţie şi ocupare, Programul operaţional Creştere inteligentă, digitalizare şi instrumente financiare, Programul operaţional Sănătate, Programul operaţional Tranziţie justă, Programul operaţional Incluziune şi demnitate socială, Programul operaţional Asistenţă tehnică se desemnează Ministerul Fondurilor Europene ca titular de program şi autoritate de management.
    (2) La solicitarea Ministerului Fondurilor Europene, ministerele, instituţiile şi organismele relevante cu atribuţii în domeniu, identificate de către acesta, acordă sprijin în procesul de elaborare şi de negociere a programelor prevăzute la alin. (1).
    (3) În cadrul Programului operaţional Educaţie şi ocupare, autoritatea de management poate delega pe bază de acord de delegare funcţii ale autorităţii de management sau implementarea unor componente ale programului operaţional către organismele intermediare organizate la nivelul regiunilor şi către Organismul intermediar pentru educaţie care se organizează şi funcţionează în cadrul Ministerului Educaţiei şi Cercetării.
    (4) În cadrul Programului operaţional Creştere inteligentă, digitalizare şi instrumente financiare, autoritatea de management poate delega pe bază de acord de delegare funcţii ale autorităţii de management sau implementarea unor componente ale programului operaţional către Organismul intermediar digitalizare care se organizează şi funcţionează în cadrul Autorităţii pentru Digitalizarea României şi către Organismul intermediar pentru cercetare care se organizează şi funcţionează în cadrul Ministerului Educaţiei şi Cercetării.
    (5) În cadrul Programului operaţional Incluziune şi demnitate socială, autoritatea de management poate delega pe bază de acord de delegare funcţii ale autorităţii de management sau implementarea unor componente ale programului operaţional către organismele intermediare organizate la nivelul regiunilor organizate în comun cu Autoritatea de management a Programului operaţional Educaţie şi ocupare.
    (6) În cadrul Programului operaţional Sănătate, autoritatea de management poate delega pe bază de acord de delegare funcţii ale autorităţii de management sau implementarea unor componente ale programului operaţional către organismele intermediare şi/sau către Ministerul Sănătăţii. Ministerul Sănătăţii acordă aviz prealabil pe cererile de finanţare depuse în cadrul Programului operaţional Sănătate.

    ART. 7
    (1) Pentru Programul operaţional Transport se desemnează Ministerul Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor ca titular de program şi autoritate de management.
    (2) La solicitarea Ministerului Fondurilor Europene sau a Ministerului Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor, ministerele, instituţiile şi organismele relevante cu atribuţii în domeniu, identificate de către acesta, acordă sprijin în procesul de elaborare şi de negociere a programului prevăzut la alin. (1).

    ART. 8
    (1) Pentru cele opt programe operaţionale regionale se desemnează ca titulari de programe agenţiile pentru dezvoltare regională, stabilite ca autorităţi de management prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 122/2020 privind unele măsuri pentru asigurarea eficientizării procesului decizional al fondurilor externe nerambursabile destinate dezvoltării regionale în România.
    (2) La solicitarea Ministerului Fondurilor Europene, Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei sau a agenţiilor pentru dezvoltare regională în calitate de autorităţi de management, ministerele, instituţiile şi organismele relevante cu atribuţii în domeniu, identificate de către acesta/acestea, acordă sprijin în procesul de elaborare şi de negociere a celor opt programe operaţionale regionale.
    (3) Prevederile alin. (1) se aplică cu respectarea prevederilor art. 10 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 122/2020, prin structura de specialitate din cadrul Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei.

    ART. 9
    (1) Pentru programele Interreg în care România este parte în perioada 2021-2027 se desemnează Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei, prin Direcţia generală cooperare teritorială europeană, ca titular de programe operaţionale şi, după caz, autoritate de management, autoritate naţională, punct naţional de contact, sistem naţional de control de prim nivel, în funcţie de programul respectiv.
    (2) În cadrul programelor Interreg, autorităţile de management stabilesc, în urma consultărilor cu statele partenere în programe, secretariate comune care să asiste autorităţile de management şi comitetele de monitorizare în îndeplinirea funcţiilor lor.
    (3) Secretariatele comune se stabilesc în cadrul birourilor regionale pentru cooperare transfrontalieră, respectiv în cadrul Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Sud-Est, conform deciziei comitetelor de monitorizare sau comitetelor de programare.
    (4) Prin excepţie de la alin. (1), controlul de prim nivel pentru partenerii români, cu excepţia axei de asistenţă tehnică, este realizat pentru programele Interreg România-Bulgaria, România-Serbia şi România-Ungaria de structuri distincte din cadrul birourilor regionale pentru cooperare transfrontalieră.
    (5) La solicitarea Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei, ministerele, instituţiile şi organismele relevante cu atribuţii în domeniu, identificate de către acesta, acordă sprijin în procesul de elaborare şi de negociere a programelor prevăzute la alin. (1).

    ART. 10
    (1) Pentru Programul pentru acvacultură şi pescuit se desemnează Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, ca titular de program, autoritate de management şi organism responsabil cu primirea fondurilor de la Comisia Europeană.
    (2) La solicitarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, ministerele, instituţiile şi organismele relevante cu atribuţii în domeniu, identificate de către acesta, acordă sprijin în procesul de elaborare şi de negociere a programului prevăzut la alin. (1).

    ART. 11
    (1) Pentru programele naţionale Afaceri interne în perioada 2021-2027 se desemnează Ministerul Afacerilor Interne, ca titular de programe, autoritate de management, organism contabil şi organism responsabil cu primirea fondurilor de la Comisia Europeană.
    (2) La solicitarea Ministerului Afacerilor Interne, ministerele, instituţiile şi organismele relevante cu atribuţii în domeniu, identificate de către acesta, acordă sprijin în procesul de elaborare şi de negociere a programelor prevăzute la alin. (1).

    ART. 12
    (1) Ministerul Fondurilor Europene împreună cu autorităţile publice centrale şi organismele neguvernamentale desemnate ca titulari de programe sau autorităţi de management exercită următoarele atribuţii:
    a) elaborează Acordul de parteneriat pentru perioada de programare 2021-2027;
    b) pregătesc mandatul de negociere cu Comisia Europeană a Acordului de parteneriat pentru perioada 2021-2027;
    c) constituie Comitetul de coordonare pentru managementul Acordului de parteneriat 2021-2027;
    d) elaborează programele operaţionale pentru care au fost desemnaţi titulari de program şi adoptă măsurile necesare pentru ca programele să fie aprobate prin decizie a Comisiei Europene;
    e) întreprind demersurile aferente procedurii privind evaluarea strategică de mediu.

    (2) Autorităţile publice centrale şi organismele neguvernamentale desemnate ca autorităţi de management întreprind măsurile necesare pentru asigurarea capacităţii administrative, financiare şi operaţionale pentru exercitarea calităţii de autoritate de management.

    ART. 13
    (1) Pentru programele operaţionale regionale, Programul operaţional Sănătate, Programul operaţional Incluziune şi demnitate socială, Programul operaţional Educaţie şi ocupare, Programul operaţional Creştere inteligentă, digitalizare şi instrumente financiare, Programul operaţional Dezvoltare durabilă, Programul operaţional Transport, Programul operaţional Tranziţie justă, Programul operaţional Asistenţă tehnică şi Programul pentru acvacultură şi pescuit se desemnează Ministerul Finanţelor Publice, prin Direcţia generală Autoritatea de certificare şi plată, ca organism contabil.
    (2) Pentru programele operaţionale regionale, Programul operaţional Sănătate, Programul operaţional Incluziune şi demnitate socială, Programul operaţional Educaţie şi ocupare, Programul operaţional Creştere inteligentă, digitalizare şi instrumente financiare, Programul operaţional Dezvoltare durabilă, Programul operaţional Transport, Programul operaţional Tranziţie justă şi Programul operaţional Asistenţă tehnică se desemnează Ministerul Finanţelor Publice, prin Direcţia generală Autoritatea de certificare şi plată, ca organism responsabil cu primirea fondurilor de la Comisia Europeană.
    (3) Pentru programele Interreg în care România este parte în perioada de programare 2021-2027 se desemnează Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei, prin Direcţia generală cooperare teritorială europeană, ca organism contabil şi organism responsabil cu primirea fondurilor de la Comisia Europeană.

    ART. 14
    Pentru programele operaţionale regionale, Programul operaţional Sănătate, Programul operaţional Incluziune şi demnitate socială, Programul operaţional Educaţie şi ocupare, Programul operaţional Creştere inteligentă, digitalizare şi instrumente financiare, Programul operaţional Dezvoltare durabilă, Programul operaţional Transport, Programul operaţional Tranziţie justă, Programul operaţional Asistenţă tehnică, Programul pentru acvacultură şi pescuit, programele naţionale Afaceri interne în perioada 2021-2027, precum şi pentru programele Interreg la care România este parte în perioada de programare 2021-2027 şi îndeplineşte calitatea de autoritate de management, se desemnează Autoritatea de Audit din cadrul Curţii de Conturi a României ca autoritate de audit.                    PRIM-MINISTRU
                    LUDOVIC ORBAN
                    Contrasemnează:
                    p. Ministrul fondurilor europene,
                    Liliana Anghel,
                    secretar general
                    p. Ministrul lucrărilor publice, dezvoltării şi administraţiei,
                    Augustin-Cătălin Iapă,
                    secretar de stat
                    p. Ministrul transporturilor, infrastructurii şi comunicaţiilor,
                    Ionel Scrioşteanu,
                    secretar de stat
                    Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,
                    Nechita-Adrian Oros
                    Ministrul afacerilor interne,
                    Marcel Ion Vela
                    Ministrul mediului, apelor şi pădurilor,
                    Mircea Fechet
                    p. Ministrul sănătăţii,
                    Romică-Andrei Baciu,
                    secretar de stat
                    Ministrul educaţiei şi cercetării,
                    Cristina Monica Anisie
                    Ministrul muncii şi protecţiei sociale,
                    Victoria Violeta Alexandru
                    Ministrul finanţelor publice,
                    Vasile-Florin Cîţu

    Bucureşti, 5 noiembrie 2020.
    Nr. 936.

    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016