Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTĂRÂRE nr. 913 din 10 decembrie 2019  pentru modificarea şi completarea Metodologiei cu privire la aplicarea unitară a dispoziţiilor în materie de stare civilă, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 64/2011     Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 HOTĂRÂRE nr. 913 din 10 decembrie 2019 pentru modificarea şi completarea Metodologiei cu privire la aplicarea unitară a dispoziţiilor în materie de stare civilă, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 64/2011

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 1008 din 16 decembrie 2019
    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,
    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
    ART. I
    Metodologia cu privire la aplicarea unitară a dispoziţiilor în materie de stare civilă, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 64/2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 151 din 2 martie 2011, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 30 alineatul (2), după litera b) se introduce o nouă literă, litera c), cu următorul cuprins:
    "c) declaraţia dată de părinţii solicitanţi de azil sau beneficiari ai protecţiei internaţionale în România în faţa ofiţerului de stare civilă, în cazul în care aceştia nu pot prezenta certificatul de căsătorie emis de autorităţile străine în faţa cărora a fost oficiată căsătoria, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 18^1."

    2. La articolul 30, după alineatul (2) se introduc două noi alineate, alineatele (2^1) şi (2^2), cu următorul cuprins:
    "(2^1) În cazul în care părinţii solicitanţi de azil sau beneficiari ai protecţiei internaţionale în România nu deţin paşaportul sau actul de identitate eliberat de statul ai cărui cetăţeni sunt, iar în cazul apatrizilor, paşaportul emis în baza Convenţiei privind statutul apatrizilor din anul 1954, la rubrica menţiuni din actul şi certificatul de naştere al copilului se înscrie menţiunea «Identitatea părinţilor/tatălui/mamei este declarată».
(2^2) Dispoziţiile alin. (2^1) se aplică după efectuarea în prealabil de către personalul cu atribuţii de stare civilă a unor verificări la nivelul centrelor regionale de proceduri şi cazare a solicitanţilor de azil din subordinea Inspectoratului General pentru Imigrări, în vederea confirmării identităţii declarate a părintelui/părinţilor."

    3. La articolul 30, alineatul (11) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(11) Când declaraţia naşterii este făcută de un cetăţean străin/apatrid necunoscător al limbii române ori de o persoană cu handicap auditiv sau surdocecitate, documentele necesare înregistrării actului se solicită prin intermediul unui interpret şi traducător autorizat sau, după caz, interpret autorizat al limbajului mimico-gestual ori al limbajului specific persoanelor cu surdocecitate; ofiţerul de stare civilă/personalul cu atribuţii de stare civilă încheie un proces-verbal, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 18^2."

    4. La articolul 42 alineatul (6), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "b) documentul de călătorie pentru străinii care au obţinut protecţie subsidiară."

    5. La articolul 42, după alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (6^1), cu următorul cuprins:
    "(6^1) În cazul în care beneficiarii protecţiei internaţionale în România nu pot prezenta certificatul de naştere prevăzut la alin. (1) lit. b), aceştia depun o declaraţie autentică dată pe propria răspundere din care să rezulte datele lor de stare civilă. Declaraţia menţionează în cuprinsul acesteia faptul că este utilizată exclusiv în scopul încheierii/înregistrării căsătoriei. Notarul public identifică declarantul în baza documentelor care fac dovada identităţii, valabile pentru încheierea căsătoriei pe teritoriul României, prevăzute de prezentul articol."

    6. La articolul 42, alineatul (10) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(10) În situaţia în care viitorii soţi sunt cetăţeni străini/apatrizi, ofiţerul de stare civilă efectuează verificări după cum urmează:
    a) la structurile teritoriale ale Inspectoratului General pentru Imigrări, în cazul cetăţenilor străini/apatrizilor care au un drept de şedere temporară sau un drept de şedere pe termen lung pe teritoriul României, în vederea verificării valabilităţii perioadei lor de şedere pe teritoriul României;
    b) la centrele regionale de proceduri şi cazare a solicitanţilor de azil, în cazul solicitanţilor de azil şi beneficiarilor de protecţie internaţională, în vederea verificării autenticităţii documentelor emise de Inspectoratul General pentru Imigrări şi confirmării datelor de stare civilă declarate."

    7. La articolul 42, după alineatul (10) se introduce un nou alineat, alineatul (10^1), cu următorul cuprins:
    "(10^1) În situaţia în care beneficiarul protecţiei internaţionale în România nu prezintă paşaportul, certificatul de naştere sau actul de identitate eliberat de statul al cărui cetăţean este, la rubrica menţiuni din actul şi certificatul de căsătorie se înscrie menţiunea «Identitatea soţilor/soţiei/soţului este declarată"

    8. La articolul 44 alineatul (1), literele h) şi i) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "h) declaraţia dată pe propria răspundere, autentificată de un notar public, din care să rezulte că viitorul soţ, cetăţean străin sau apatrid, nu este căsătorit şi îndeplineşte condiţiile de fond cerute de legea sa naţională pentru încheierea căsătoriei în România, pentru cetăţenii statelor care nu au misiune diplomatică sau oficiu consular acreditat în România, precum şi pentru beneficiarii protecţiei internaţionale în România; în cazul apatrizilor, legea naţională este legea statului în care îşi au domiciliul sau, după caz, reşedinţa; declaraţia menţionează în cuprinsul acesteia faptul că este utilizată exclusiv în scopul încheierii/înregistrării căsătoriei. Notarul public identifică declarantul în baza documentelor care fac dovada identităţii, valabile pentru încheierea căsătoriei pe teritoriul României, prevăzute de art. 42;
i) procesul-verbal, încheiat împreună cu interpretul şi traducătorul autorizat sau, după caz, interpretul autorizat al limbajului mimico-gestual ori al limbajului specific persoanelor cu surdocecitate, în cazul încheierii căsătoriei între persoane care nu cunosc limba română sau între persoane cu handicap auditiv sau surdocecitate, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 28."

    9. La articolul 167, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(4) În cazul persoanelor care nu cunosc limba română, depunerea cererii de divorţ se face în prezenţa unui interpret şi traducător autorizat, iar în cazul persoanelor cu handicap auditiv sau surdocecitate, a unui interpret autorizat al limbajului mimico-gestual ori al limbajului specific persoanelor cu surdocecitate, încheindu-se în acest sens un proces-verbal, al cărui model este prezentat în anexa nr. 63."

    10. La articolul 168, litera e) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "e) pentru cetăţenii străini beneficiari ai protecţiei internaţionale în România - documentul de călătorie emis în baza Convenţiei de la Geneva din 1951 sau, după caz, documentul de călătorie pentru străinii care au obţinut protecţie subsidiară;"

    11. Anexa nr. 18^1 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 1 la prezenta hotărâre.
    12. După anexa nr. 18^1 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 18^2, având cuprinsul prevăzut în anexa nr. 2 la prezenta hotărâre.
    13. Anexa nr. 28 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 3 la prezenta hotărâre.
    14. Anexa nr. 63 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 4 la prezenta hotărâre.


    ART. II
    Procedurilor specifice înregistrării naşterilor copiilor ai căror părinţi sunt cetăţeni străini sau apatrizi, respectiv solicitanţi de azil sau beneficiari ai protecţiei internaţionale în România, precum şi celor specifice încheierii/înregistrării căsătoriilor în care cel puţin unul dintre viitorii soţi face parte din aceste categorii de străini li se aplică dispoziţiile în vigoare la momentul depunerii solicitărilor la autorităţile competente.                    PRIM-MINISTRU
                    LUDOVIC ORBAN
                    Contrasemnează:
                    Ministrul afacerilor interne,
                    Marcel Ion Vela
                    Ministrul afacerilor externe,
                    Bogdan Lucian Aurescu
                    Ministrul lucrărilor publice, dezvoltării şi administraţiei,
                    Ion Ştefan
                    p. Ministrul muncii şi protecţiei sociale,
                    Ion Alin Dan Ignat,
                    secretar de stat

    Bucureşti, 10 decembrie 2019.
    Nr. 913.
    ANEXA 1

    (Anexa nr. 18^1 la metodologie)
    Dată în faţa noastră
    Ofiţer de stare civilă delegat,
    ………...............................
                   (semnătura)
    Nr. .... din ...........
    DECLARAŢIE
    Subsemnatul, ..................., născut la data de ................. în ..............., ţara ......., domiciliat în ........, str. ......... nr. ......, bl. ....…, sc. ........, et. ......., ap. ........., cetăţean al statului .........../apatrid, posesor al paşaportului nr. ........., eliberat de ........., prin prezenta declar că sunt căsătorit în ..(ţara)..., la data de ........., cu numita ........., iar potrivit legii care guvernează efectele generale ale căsătoriei, copilul născut la data de .................... în localitatea .........., sectorul/judeţul …..............., de către sus-numita, este fiul/fiica meu/mea şi sunt de acord să poarte numele de familie ......... .
    Data
    ..............
    Semnătura
    .............
    Subsemnata, ..................., născută la data de .................................. în ................................, ţara ......…, domiciliată în ………......... , str. ............ nr. ………., bl. ………, sc. ......., et. ........, ap. …………., cetăţean al statului ......./apatrid, posesoare a paşaportului nr. ........, eliberat de .............., prin prezenta declar că sunt căsătorită în ....(ţara)....., la data de .........., cu numitul ……………….., iar potrivit legii care guvernează efectele generale ale căsătoriei, copilul născut la data de ….....…. în localitatea …………………., sectorul/judeţul …............, de către subsemnata, este fiul/fiica meu/mea şi sunt de acord să poarte numele de familie …..…….. .
    Data
    ........
    Semnătura
    .........
    Document care conţine date cu caracter personal protejate potrivit legii!

    ANEXA 2

    (Anexa nr. 18^2 la metodologie)
    ROMÂNIA
    JUDEŢUL ...............
    Primăria ..............
    Starea Civilă
    Nr. ...... din ............
    PROCES-VERBAL
    Încheiat astăzi: ziua ..... luna .... anul ...
    Depunerea cererii de declarare a naşterii copilului …......................................., născut la data de ................................…. în localitatea ...........................…., sectorul/judeţul ….........................., fiul (fiica) lui ..........................…. şi al (a) .........................…., de către dl (dna) …........................, s-a făcut prin intermediul dlui (dnei) ...................., cu domiciliul în …................., interpret şi traducător autorizat/interpret autorizat al limbajului mimico-gestual ori al limbajului specific persoanelor cu surdocecitate, autorizat de ..............…. cu nr. …./......…., întrucât declarantul ....................... este cetăţean străin/apatrid/persoană cu handicap auditiv/surdocecitate.
    Ofiţer de stare civilă delegat,
    .............................
                       L.S.
    Interpret,
    …...............
    Declarant,
    ...............................
    Document care conţine date cu caracter personal protejate potrivit legii!

    ANEXA 3

    (Anexa nr. 28 la metodologie)
    ROMÂNIA
    JUDEŢUL ........................
    S.P.C.L.E.P./Primăria………………..
    Starea Civilă
    Nr. .................. din ............................
    PROCES-VERBAL
    Încheiat astăzi: anul ................ luna .............. ziua ...........
    La încheierea căsătoriei dintre dl ............ şi dra (dna) ..................................., luarea consimţământului şi aducerea la cunoştinţă a dispoziţiilor din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, referitoare la drepturile şi îndatoririle soţilor s-au făcut în limba română/prin intermediul dlui (dnei) .............................. din .............., str. ......................... nr. ......, interpret şi traducător autorizat/interpret autorizat al limbajului mimico-gestual ori al limbajului specific persoanelor cu surdocecitate, autorizat de .........…. cu nr. .........................., întrucât (soţul/soţia) este cetăţean străin/persoană cu handicap auditiv sau surdocecitate.

┌───────────────────────┬─────────────────────┬──────────────────┐
│ │ │Soţul │
│ │ │..................│
│Ofiţer de stare civilă,│ │Soţia │
│.......................│Interpret, │..................│
│L.S. │.....................│Martor │
│ │ │................. │
│ │ │Martor │
│ │ │................. │
└───────────────────────┴─────────────────────┴──────────────────┘

    Document care conţine date cu caracter personal protejate potrivit legii!

    ANEXA 4

    (Anexa nr. 63 la metodologie)
    ROMÂNIA
    JUDEŢUL ...............
    Primăria ................
    Starea Civilă
    Nr. ........ din ..........
    PROCES-VERBAL
    Încheiat astăzi: anul ……………… luna ……………….. ziua ………….
    La depunerea cererii de divorţ prin acordul soţilor/La luarea declaraţiei privind menţinerea cererii de divorţ prin acordul soţilor/La luarea declaraţiei de renunţare la cererea de divorţ prin acordul soţilor, dl ...........… şi dna ...........,
    luarea consimţământului şi aducerea la cunoştinţă a dispoziţiilor din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, referitoare la divorţul pe cale administrativă s-au făcut prin intermediul dlui (dnei) ................. din ............., str. ........... nr. .........., interpret şi traducător autorizat/interpret autorizat al limbajului mimico-gestual ori al limbajului specific persoanelor cu surdocecitate, autorizat de ................... cu nr. .........................., întrucât (soţul/soţia) este cetăţean străin/persoană cu handicap auditiv sau surdocecitate.

┌────────────────────────┬──────────────────┬─────────────┐
│Ofiţer de stare civilă │ │Soţul │
│delegat, │Interpret, │.............│
│........................│..................│Soţia │
│L.S. │ │.............│
└────────────────────────┴──────────────────┴─────────────┘

    Document care conţine date cu caracter personal protejate potrivit legii!

    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016