Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTĂRÂRE nr. 81 din 28 ianuarie 2020  privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 HOTĂRÂRE nr. 81 din 28 ianuarie 2020 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 76 din 3 februarie 2020
    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 12 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 68/2019 din 6 noiembrie 2019 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative,
    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
    CAP. I
    Organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale
    SECŢIUNEA 1
    Dispoziţii generale, funcţii, principii şi atribuţii
    ART. 1
    (1) Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale se organizează şi funcţionează ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului.
    (2) Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale realizează politicile naţionale, corelate cu cele la nivel european şi internaţional, în domeniul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice, îndeplinind rolul de autoritate de stat, strategie şi planificare, reglementare, sinteză, coordonare, monitorizare, inspecţie şi control.
    (3) Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale asigură coordonarea aplicării strategiei şi politicilor Guvernului în domeniile muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice.

    ART. 2
    Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale are sediul în municipiul Bucureşti, str. Dem. I. Dobrescu nr. 2-4, sectorul 1.

    ART. 3
    (1) Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale exercită, în condiţiile legii, în domeniile proprii de competenţă, următoarele funcţii:
    a) de strategie şi planificare, prin care:
    1. elaborează, actualizează şi coordonează aplicarea strategiilor, planurilor şi programelor din domeniile sale de activitate;
    2. elaborează documentele de politică publică în domeniile sale de activitate;
    3. asigură elaborarea de cercetări, studii şi prognoze pentru fundamentarea politicilor, strategiilor şi programelor din domeniile sale de activitate;
    4. asigură cadrul juridic şi instituţional pentru obţinerea şi colectarea datelor necesare îndeplinirii obligaţiilor de raportare asumate de România la nivel european şi internaţional, în domeniile sale de activitate;
    5. asigură cadrul juridic şi instituţional pentru facilitarea şi stimularea dialogului asupra politicilor, strategiilor şi deciziilor ce decurg din domeniile sale de activitate;
    6. promovează strategii şi politici care susţin aplicarea protecţiei sociale în România;

    b) de reglementare, sinteză şi avizare, prin care:
    1. elaborează proiecte de acte normative în domeniile sale de activitate;
    2. avizează proiecte de acte normative elaborate de alte ministere şi autorităţi ale administraţiei publice centrale care privesc sfera sa de competenţă;
    3. emite acte de reglementare în domeniile sale de activitate, potrivit prevederilor legale;
    4. asigură implementarea protecţiei sociale în cadrul politicilor şi strategiilor elaborate la nivelul Guvernului României;

    c) de reprezentare, prin care reprezintă Guvernul în relaţiile cu instituţiile şi organismele, organizaţiile şi asociaţiile interne, europene şi internaţionale din domeniile sale de activitate, promovând interesul naţional;
    d) de autoritate de stat, prin care:
    1. asigură implementarea politicilor guvernamentale în domeniile sale de activitate;
    2. coordonează, monitorizează şi asigură implementarea unitară a legislaţiei naţionale în domeniile sale de activitate, armonizată cu prevederile şi cerinţele legislaţiei Uniunii Europene, tratatelor, convenţiilor, acordurilor, memorandumurilor şi protocoalelor la care România este parte;
    3. coordonează activitatea de raportare către instituţiile europene şi internaţionale în domeniile sale de competenţă;
    4. coordonează activitatea de elaborare a politicilor publice în domeniile sale de competenţă;
    5. asigură promovarea studiilor de specialitate necesare pentru îmbunătăţirea activităţii în domeniile sale de competenţă;
    6. asigură exercitarea controlului asupra modului de îndeplinire a atribuţiilor prevăzute de dispoziţiile legale în vigoare pentru ordonatorul principal de credite, delegate, potrivit legii, Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă şi Casei Naţionale de Pensii Publice;

    e) de monitorizare, inspecţie şi control, prin care:
    1. asigură, prin compartimentele proprii sau instituţiile aflate în subordinea ori sub autoritatea sa, controlul respectării legii în domeniile sale de activitate, constată contravenţiile pentru nerespectarea acesteia, aplică sancţiunile şi, după caz, sesizează organele de urmărire penală, potrivit prevederilor legale în vigoare;
    2. efectuează controlul şi inspecţia activităţilor şi serviciilor din domeniile sale de competenţă;
    3. exercită activităţi de audit intern şi control atât la nivelul aparatului propriu, cât şi la nivelul celorlalte entităţi aflate în subordinea, sub autoritatea sau coordonarea sa;
    4. asigură controlul utilizării resurselor financiare alocate prin bugetul de stat şi a resurselor din credite interne şi externe;
    5. asigură îndrumarea metodologică şi procedurală a activităţii structurilor cu atribuţii vizând implementarea programelor din domeniile sale de activitate;

    f) de autoritate de implementare pentru asistenţa financiară acordată de Uniunea Europeană în cadrul programelor PHARE, pentru domeniile sale de activitate;
    g) de furnizor al ajutorului de stat pentru formare profesională;
    h) de administrare, prin care:
    1. închiriază bunurile imobile proprietate a statului pe care le are în administrare;
    2. închiriază sau primeşte în administrare, în vederea desfăşurării activităţii proprii, bunuri mobile şi imobile proprietate publică ori privată a statului;
    3. coordonează activitatea de administrare a patrimoniului unităţilor aflate în subordinea, sub autoritatea sau coordonarea sa;

    i) de informare şi conştientizare a publicului în domeniile sale de activitate, prin care:
    1. asigură informarea şi consultarea publicului, conform prevederilor legale în vigoare, în promovarea actelor normative şi de reglementare din domeniile sale de activitate, la nivel naţional, european şi internaţional;
    2. pune la dispoziţia publicului informaţii generale şi documente de interes public în domeniile sale de activitate;
    3. organizează campanii de informare şi conştientizare a publicului în ceea ce priveşte promovarea şi implementarea politicilor, strategiilor şi legislaţiei din domeniile sale de competenţă, în vederea sensibilizării opiniei publice şi facilitării înţelegerii şi respectării acestora.


    (2) Activitatea Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale se bazează pe următoarele principii:
    a) principiul protecţiei sociale;
    b) principiul respectării demnităţii umane, egalităţii de şanse şi de tratament;
    c) principiul coeziunii sociale;
    d) principiul respectării dreptului fiecărei persoane la muncă decentă;
    e) principiul contribuţiei şi al solidarităţii în promovarea progresului social;
    f) principiul respectării legislaţiei Uniunii Europene;
    g) principiul transparenţei activităţii faţă de cetăţeni şi faţă de celelalte instituţii ale statului, ale Uniunii Europene şi faţă de societatea civilă;
    h) principiul eficienţei managementului fondurilor publice;
    i) principiul consultării partenerilor sociali;
    j) principiul promovării unei societăţi echilibrate;
    k) principiul întăririi dialogului social la toate nivelurile, în scopul creşterii aportului acestuia la dezvoltarea economică şi socială.


    ART. 4
    (1) În exercitarea funcţiilor sale, Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale îndeplineşte, în condiţiile legii, următoarele atribuţii cu caracter general:
    1. identifică, elaborează şi promovează politici publice şi acte normative în domeniul muncii, protecţiei sociale, familiei şi persoanelor vârstnice, în deplină concordanţă cu prevederile Programului de guvernare şi cu obligaţiile României ce decurg din statutul de stat membru al Uniunii Europene, pentru domeniile sale de activitate;
    2. elaborează rapoarte de monitorizare şi evaluare cu privire la politicile publice iniţiate şi implementate la nivelul ministerului;
    3. avizează proiectele de acte normative elaborate de ministere şi de organe ale administraţiei publice centrale pentru domeniile sale de activitate;
    4. organizează, împreună cu celelalte ministere şi cu organele de specialitate ale administraţiei publice centrale şi locale şi cu alte persoane juridice, după caz, promovarea acţiunilor derulate în domeniile sale de activitate;
    5. colaborează cu organizaţii sindicale şi patronale, precum şi cu alte asociaţii profesionale din domeniile sale de activitate şi asigură dialogul permanent cu acestea, cu mass-media şi cu societatea civilă în general, în scopul informării reciproce şi perfecţionării cadrului legislativ existent;
    6. participă la sprijinirea dezvoltării capacităţii administrative a structurilor implicate în programele din domeniile sale de activitate, precum şi la consolidarea şi extinderea parteneriatelor;
    7. participă cu personal propriu din cadrul structurilor ministerului la întâlnirile grupurilor de lucru în legătură cu domeniile sale de activitate;
    8. participă la schimbul de informaţii şi experienţă cu instituţiile şi organismele naţionale şi internaţionale cu privire la domeniile sale de activitate, în condiţiile legii;
    9. realizează sondaje de opinie, cantitative şi calitative, prin intermediul unor instituţii specializate, în vederea fundamentării documentelor strategice, a campaniilor de comunicare şi a informării opiniei publice în domeniile sale de activitate;
    10. contractează, în condiţiile legii, servicii specializate în vederea obţinerii documentelor, studiilor, colectării datelor şi informaţiilor necesare realizării atribuţiilor sale, precum şi servicii de consultanţă, inclusiv servicii de evaluare, prognoză şi statistică;
    11. editează, direct sau prin unităţile din subordinea ori aflate sub autoritatea sa, publicaţii de specialitate şi de informare specifice domeniilor sale de activitate;
    12. organizează şi sprijină, în condiţiile legii, activităţi şi manifestări pentru promovarea şi susţinerea proiectelor din domeniile sale de activitate atât în ţară, cât şi în străinătate, prin expoziţii, simpozioane, sesiuni de comunicări, congrese, colocvii şi alte asemenea activităţi;
    13. monitorizează şi evaluează politicile publice cu impact asupra domeniilor sale de activitate;
    14. primeşte şi rezolvă sau, după caz, transmite spre soluţionare celor în drept, potrivit competenţelor, sesizările persoanelor fizice şi juridice, în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 233/2002, cu modificările ulterioare;
    15. asigură protecţia informaţiilor clasificate, în condiţiile legii;
    16. asigură implementarea prevederilor legislaţiei Uniunii Europene în domeniile sale de competenţă, prin activităţi specifice, în condiţiile legii;
    17. coordonează implementarea programelor de asistenţă bilaterală, precum şi a altor programe de asistenţă financiară acordate de Uniunea Europeană, în conformitate cu aria de responsabilitate;
    18. elaborează, implementează şi monitorizează din punct de vedere tehnic proiecte finanţate din fonduri europene sau din alte surse, programe de colaborare internaţională, precum şi proiecte de colaborare bilaterală pentru domeniile sale de activitate;
    19. promovează parteneriatul public-privat în aplicarea programelor şi proiectelor în domeniu;
    20. propune acordarea statutului de utilitate publică asociaţiilor şi fundaţiilor din domeniile sale de activitate, precum şi aprobarea prealabilă în vederea recunoaşterii prin hotărâre judecătorească a persoanelor juridice străine de drept privat, fără scop lucrativ, în condiţiile prevăzute de lege;
    21. colectează, prelucrează şi diseminează date statistice în domeniile de activitate ale ministerului;
    22. asigură relaţia cu Parlamentul, mass-media, Consiliul Economic şi Social şi cu alţi exponenţi ai societăţii civile în problemele specifice domeniilor ministerului;
    23. elaborează şi fundamentează documentele ce reflectă poziţia României în raport cu politica şi strategia Uniunii Europene pentru domeniile sale de competenţă şi asigură participarea la activităţile instituţiilor Uniunii Europene; în acest sens, îşi îndeplineşte atribuţiile ce îi revin şi participă, potrivit legislaţiei în vigoare, la sistemul naţional de gestionare a afacerilor europene;
    24. asigură consultarea permanentă a partenerilor sociali asupra proiectelor de acte normative iniţiate în sfera sa de activitate;
    25. asigură participarea, elaborează şi fundamentează poziţiile României în procesul de negociere şi adoptare a iniţiativelor la nivel european, în domeniul său de activitate, potrivit cadrului normativ privind organizarea şi funcţionarea Sistemului naţional de gestionare a afacerilor europene în vederea participării României la procesul decizional al instituţiilor Uniunii Europene, cu modificările şi completările ulterioare;
    26. asigură îndeplinirea în domeniul de competenţă a obligaţiilor decurgând din calitatea României de stat membru al Uniunii Europene, inclusiv în ceea ce priveşte transpunerea şi/sau crearea cadrului juridic de aplicare directă a actelor juridice obligatorii ale Uniunii, implementarea şi monitorizarea aplicării acestora;
    27. asigură relaţia cu Organizaţia Internaţională a Muncii, Organizaţia Naţiunilor Unite, Consiliul Europei, Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică şi cu alte organizaţii internaţionale, potrivit domeniilor sale de competenţă;
    28. negociază şi urmăreşte încheierea şi aprobarea tratatelor internaţionale la nivel departamental sau iniţiază demersurile necesare negocierii, încheierii şi aprobării tratatelor la nivel de stat sau de guvern în domeniile de responsabilitate, în condiţiile prevăzute de Legea nr. 590/2003 privind tratatele sau, după caz, Legea nr. 276/2011 privind procedura prin care România devine parte la tratatele încheiate între Uniunea Europeană şi statele membre, pe de o parte, şi state terţe sau organizaţii internaţionale, pe de altă parte;
    29. încheie documente de cooperare internaţională care nu sunt guvernate de dreptul internaţional cu autorităţi având competenţe echivalente din state membre ale Uniunii Europene sau state terţe, respectiv organizaţii internaţionale, în domeniile de responsabilitate;
    30. derulează relaţii bilaterale cu ministerele şi instituţiile cu atribuţii în domeniile muncii, protecţiei sociale, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice din alte state;
    31. reprezintă România, în condiţiile legii, la organismele internaţionale şi la instituţiile europene din domeniile sale de activitate;
    32. asigură protecţia cetăţenilor români care desfăşoară activităţi lucrative în străinătate prin intermediul ataşaţilor pe probleme de muncă şi sociale;
    33. colaborează la monitorizarea şi evaluarea implementării Strategiei Guvernului României de incluziune a cetăţenilor români aparţinând minorităţii romilor pentru perioada 2015 - 2020, pentru realizarea direcţiilor de acţiune referitoare la ocupare;
    34. asigură managementul administrativ-financiar al programelor comunitare şi al proiectelor cu finanţare rambursabilă şi nerambursabilă derulate de minister;
    35. asigură, potrivit legii, mijloacele financiare din bugetul propriu în scopul adoptării standardelor europene armonizate conform domeniilor de competenţă ale ministerului;
    36. asigură reprezentarea în faţa instanţelor de judecată în problemele din domeniile de activitate ale ministerului;
    37. exercită controlul asupra activităţilor desfăşurate de instituţiile subordonate, aflate sub autoritatea sau coordonarea sa;
    38. editează buletine informative şi organizează seminare, conferinţe, expoziţii tematice şi alte acţiuni similare în ţară şi în străinătate, în domeniile sale de activitate; cheltuielile legate de tipărirea şi difuzarea buletinelor informative, precum şi cele legate de organizarea seminarelor, conferinţelor, expoziţiilor şi celorlalte acţiuni tematice se asigură din alocaţiile bugetare aprobate Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale;
    39. implementează şi dezvoltă sistemul informatic integrat în domeniile sale de activitate;
    40. fundamentează şi susţine proiectele de bugete care se administrează de către aparatul propriu sau de către instituţiile aflate în subordinea, sub autoritatea ori coordonarea sa;
    41. elaborează proiectul bugetului anual pentru activitatea proprie şi a instituţiilor subordonate şi programele de investiţii anuale şi multianuale;
    42. monitorizează execuţia bugetară şi ia măsuri operative pentru asigurarea plăţii tuturor drepturilor de protecţie socială, în limita fondurilor aprobate.

    (2) Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale îndeplineşte următoarele atribuţii specifice:
    a) în domeniul legislaţiei muncii:
    1. organizează şi coordonează acţiunea de sistematizare, modernizare şi îmbunătăţire a legislaţiei muncii prin elaborarea şi avizarea cadrului legal în domeniul relaţiilor de muncă;
    2. monitorizează şi transpune în legislaţia naţională prevederile actelor normative comunitare din domeniul legislaţiei muncii;
    3. asigură aplicarea unitară a prevederilor legale din domeniul legislaţiei muncii;
    4. asigură aplicarea legislaţiei privind contractele colective de muncă şi conflictele colective de muncă;

    b) în domeniul ocupării forţei de muncă şi formării profesionale:
    1. elaborează şi promovează proiecte de acte normative şi documente de politică publică necesare realizării obiectivelor strategice în domeniul ocupării şi formării profesionale a forţei de muncă;
    2. elaborează, promovează şi actualizează cadrul strategic naţional din domeniul ocupării şi formării profesionale a forţei de muncă, pe baza cerinţelor interne şi europene, împreună cu instituţiile şi organismele implicate în domeniu;
    3. analizează, propune modificări şi aprobă anual Programul naţional de ocupare a forţei de muncă şi Planul naţional de formare profesională, iniţiate de Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă;
    4. stabileşte indicatorii de performanţă şi nivelul acestora, în baza cărora se încheie anual Contractul de performanţă managerială cu Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă;
    5. monitorizează, controlează şi evaluează modul de implementare a politicilor de ocupare şi formare profesională a forţei de muncă de către Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă;
    6. elaborează politici şi strategii naţionale privind dezvoltarea resurselor umane, inclusiv pentru calificările şi formarea profesională a adulţilor în baza planurilor naţionale de dezvoltare şi de acţiune a programelor de guvernare şi a strategiilor sectoriale;
    7. înfiinţează în subordinea sa comisii de autorizare a furnizorilor de formare profesională judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, fără personalitate juridică, şi emite deciziile de constituire a acestora;
    8. coordonează şi controlează, la nivel naţional, autorizarea furnizorilor de formare profesională a adulţilor;
    9. elaborează regulamentul de organizare şi funcţionare al comisiilor de autorizare a furnizorilor de formare profesională judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti şi a secretariatelor tehnice ale acestora;
    10. gestionează registrele naţionale ale furnizorilor de formare profesională a adulţilor;
    11. gestionează, la nivel naţional, registrul evaluatorilor de furnizori şi de programe de formare profesională a adulţilor şi registrul specialiştilor pe domenii ocupaţionale care pot fi desemnaţi în comisiile de examinare a absolvenţilor programelor de formare profesională;
    12. reglementează sistemul de asigurare a calităţii în formarea profesională a adulţilor;
    13. elaborează şi actualizează Clasificarea ocupaţiilor din România, la propunerile diferiţilor utilizatori;
    14. coordonează la nivel naţional Reţeaua europeană de consiliere şi informare în carieră;
    15. elaborează şi promovează politicile publice privind lucrătorii mobili/migranţi şi iniţiază măsuri legislative şi/sau administrative în vederea integrării socioprofesionale a imigranţilor în România, asigurând promovarea politicilor de formare profesională, ocuparea forţei de muncă şi lupta împotriva discriminării lucrătorilor imigranţi;
    16. aplică, în calitate de furnizor de ajutor de stat pentru formare profesională, legislaţia în domeniul ajutorului de stat;
    17. analizează documentaţia şi eliberează atestatele de recunoaştere a calificărilor dobândite în străinătate, în afara sistemului de învăţământ, de către cetăţenii români sau cetăţeni ai altor state membre ale Uniunii Europene, ai altor state părţi la Acordul privind Spaţiul Economic European ori ai Confederaţiei Elveţiene, care doresc să desfăşoare activităţi economice pe teritoriul României;
    18. colaborează cu alte ministere şi instituţii la elaborarea Registrului naţional al calificărilor din România;
    19. analizează şi evaluează îndeplinirea condiţiilor de autorizare a agenţilor de muncă temporară şi eliberează solicitanţilor autorizaţia de funcţionare;
    20. monitorizează şi actualizează Registrul naţional de evidenţă a agenţilor de muncă temporară autorizaţi;
    21. reprezintă România în cadrul comitetelor şi grupurilor de lucru operaţionale, din domeniul ocupării forţei de muncă şi al liberei circulaţii a lucrătorilor, la nivelul Uniunii Europene, precum şi la nivel internaţional;
    22. elaborează şi promovează cadrul legislativ necesar realizării obiectivelor strategice în domeniul mobilităţii forţei de muncă, al liberei circulaţii a lucrătorilor cetăţeni ai Uniunii Europene, ai celorlalte state părţi la Acordul privind Spaţiul Economic European, precum şi ai Confederaţiei Elveţiene, realizează transpunerea legislaţiei Uniunii Europene în legislaţia internă;
    23. promovează priorităţile de cercetare-dezvoltare în domeniul forţei de muncă în vederea includerii acestora în cadrul Planului sectorial de cercetare-dezvoltare al ministerului;
    24. elaborează politicile şi strategiile în domeniul economiei sociale;
    25. promovează şi sprijină întreprinderile sociale, în condiţiile legii;
    26. furnizează informaţii către persoanele interesate în domeniul economiei sociale, în condiţiile legii;

    c) în domeniul salarizării:
    1. elaborează şi promovează politicile publice şi proiectele de acte normative în vederea punerii în aplicare a Programului de guvernare şi a obiectivelor strategice în domeniul salarizării;
    2. elaborează propuneri privind sistemul de salarizare pentru personalul contractual din sectorul bugetar, colaborează cu Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici privind sistemul de salarizare pentru funcţionarii publici;
    3. propune strategii cu privire la politicile salariale în regii autonome, companii şi societăţi naţionale şi în societăţi cu capital integral sau majoritar de stat;
    4. elaborează sistemul de ajustare a salariilor în raport cu evoluţia indicatorilor macroeconomici;
    5. elaborează metodologia de calcul şi propune nivelul salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată;
    6. analizează şi verifică respectarea reglementărilor în vigoare în întocmirea proiectelor bugetelor de venituri şi cheltuieli elaborate de instituţiile şi autorităţile publice;
    7. avizează proiectele de hotărâri ale Guvernului pentru aprobarea regulamentelor-cadru de stabilire a locurilor de muncă, categoriilor de personal şi a mărimii sporului pentru condiţii de muncă, conform art. 23 din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare;
    8. fundamentează valoarea nominală a tichetelor de masă şi a tichetelor de creşă, conform Legii nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare, cu modificările şi completările ulterioare;
    9. prelucrează date statistice în domeniul de activitate al ministerului, în scopul atingerii obiectivelor în domeniul salarizării;
    10. asigură relaţia cu Parlamentul, mass-media, Consiliul Economic şi Social şi cu alţi exponenţi ai societăţii civile în problemele specifice domeniului salarizării;
    11. asigură, în numele Guvernului României şi al statului român, reprezentarea pe plan intern şi extern în domeniul salarizării;
    12. elaborează şi fundamentează documentele ce reflectă poziţia României în raport cu politica şi strategia Uniunii Europene pentru domeniul său de competenţă şi asigură participarea la activităţile instituţiilor Uniunii Europene;
    13. elaborează şi fundamentează documentele ce reflectă poziţia României în raport cu organismele financiare internaţionale pentru domeniul salarizării;
    14. analizează şi emite puncte de vedere cu privire la raporturile de muncă, salarizarea şi alte drepturi ale tuturor categoriilor de personal din sectorul apărare, ordine publică şi siguranţă naţională şi din alte structuri conexe acestuia în domeniile de competenţă ale ministerului;
    15. analizează şi prezintă propuneri la proiectele de acte normative elaborate de către instituţiile din sectorul apărare, ordine publică şi siguranţă naţională şi de către alte structuri conexe acestuia în domeniile de competenţă ale ministerului;
    16. avizează echivalarea studiilor cadrelor militare, poliţiştilor şi funcţionarilor publici cu statut special din administraţia penitenciarelor, la trecerea în rezervă, în vederea angajării acestora în sectorul civil;
    17. elaborează propuneri pentru documentele care trebuie prezentate Guvernului, Parlamentului, Consiliului Suprem de Apărare a Ţării, precum şi altor instituţii referitoare la sectorul apărare, ordine publică şi siguranţă naţională şi altor structuri conexe acestuia;
    18. asigură asistenţă de specialitate şi soluţionează aspectele sesizate de reprezentanţi ai instituţiilor publice, operatorilor economici şi petenţi.

    d) în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă:
    1. elaborează strategia şi cadrul legislativ în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă;
    2. asigură măsurile necesare aplicării legislaţiei Uniunii Europene care armonizează condiţiile de comercializare a produselor pentru următoarele domenii de competenţă: maşini, echipamente individuale de protecţie, echipamente şi sisteme protectoare destinate utilizării în atmosfere potenţial explozive, explozive de uz civil şi articole pirotehnice;
    3. elaborează cadrul legislativ privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale;
    4. recunoaşte şi desemnează organismele de evaluare a conformităţii pentru domeniile de competenţă ale ministerului;
    5. promovează priorităţile de cercetare-dezvoltare în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, în vederea includerii acestora în cadrul Planului sectorial de cercetare-dezvoltare al ministerului;

    e) în domeniul dialogului social:
    1. coordonează dialogul social la nivel naţional, în condiţiile legii;
    2. pregăteşte, elaborează, negociază şi urmăreşte încheierea înţelegerilor dintre Guvern şi partenerii sociali reprezentativi la nivel naţional, potrivit legii;
    3. iniţiază, coordonează şi urmăreşte realizarea programelor de dezvoltare a relaţiilor de parteneriat social în colaborare cu autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, patronatele, sindicatele, asociaţiile, fundaţiile şi alte structuri ale societăţii civile organizate, precum şi cu organismele şi instituţiile internaţionale în domeniu;
    4. organizează reuniunile Consiliului Naţional Tripartit pentru Dialog Social, în condiţiile legii;
    5. informează Guvernul cu privire la solicitările formulate de partenerii sociali - sindicate, patronate - în vederea analizării posibilităţii soluţionării lor;
    6. sprijină activitatea de dialog social desfăşurată la nivelul administraţiei publice centrale şi locale;
    7. coordonează constituirea şi gestionarea bazei de date şi registrele de evidenţă privind organizaţiile patronale şi sindicale;
    8. sprijină activitatea organizaţiilor patronale şi sindicale din domeniile sale de activitate;
    9. întocmeşte rapoartele statistice trimestriale, semestriale şi anuale privind numărul conflictelor colective de muncă, numărul salariaţilor care au participat la grevă, precum şi numărul contractelor colective încheiate la nivel de unitate;
    10. ţine evidenţa raportărilor din teritoriu asupra stărilor tensionale cu potenţial conflictual pentru informarea factorilor de decizie în vederea dezamorsării acestora;

    f) în domeniul pensiilor şi altor drepturi prevăzute de legi cu caracter special:
    1. elaborează proiecte de acte normative şi metodologia de aplicare a prevederilor legale din domeniul pensiilor, altor drepturi de asigurări sociale şi drepturilor acordate prin legi speciale, la propunerea Casei Naţionale de Pensii Publice;
    2. colaborează cu alte ministere şi instituţii la elaborarea cadrului legislativ din domeniul contribuţiilor sociale obligatorii;
    3. colaborează cu alte ministere şi instituţii pentru a se asigura implementarea reglementărilor internaţionale de asigurări sociale la care România este parte, precum şi ansamblul reglementărilor comunitare;
    4. elaborează legislaţia pentru crearea cadrului instituţional necesar implementării şi funcţionării sistemului de pensii administrate privat;
    5. asigură, prin Casa Naţională de Pensii Publice, informarea şi consultarea asiguraţilor, precum şi a pensionarilor asupra problemelor care vizează interesele acestora;
    6. monitorizează şi evaluează modul de implementare a politicilor de pensii şi altor drepturi prevăzute de legi cu caracter special de către Casa Naţională de Pensii Publice;

    g) în domeniul egalităţii de şanse:
    1. coordonează elaborarea politicilor şi planurilor naţionale de acţiune ale Guvernului în domeniul egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi;
    2. avizează proiectele de acte normative, iniţiate de celelalte ministere şi de alte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, în vederea integrării şi respectării principiului egalităţii de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi;
    3. iniţiază proiectele de acte normative în domeniul egalităţii de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi;
    4. monitorizează şi evaluează modul de implementare a politicilor şi strategiilor în domeniul egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi;
    5. coordonează activitatea Comisiei naţionale în domeniul egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi (CONES). Preşedintele CONES este preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Egalitate de Şanse între Femei şi Bărbaţi;

    h) în domeniul protecţiei sociale:
    1. elaborează cadrul legislativ în domeniul protecţiei sociale;
    2. avizează proiectele de acte normative din perspectiva respectării şi implementării principiului protecţiei sociale;
    3. elaborează şi monitorizează strategiile naţionale din perspectiva respectării şi implementării principiului protecţiei sociale;
    4. asigură coordonarea interministerială a procesului de elaborare, monitorizare şi evaluare a implementării Strategiei naţionale privind justiţia socială 2018-2025, prin crearea cadrului instituţional pentru monitorizarea obiectivelor şi raportarea pe domeniul protecţiei sociale, în acord cu iniţiativele în materie la nivel european şi internaţional;
    5. asigură reglementarea, coordonarea, planificarea, monitorizarea şi evaluarea politicilor şi măsurilor care asigură implementarea protecţiei sociale, precum şi implementarea şi promovarea acesteia la nivelul întregii societăţi, în contextul unei reechilibrări a distribuirii resurselor;
    6. solicită autorităţilor administraţiei publice centrale, după caz, rapoarte cu privire la realizarea obiectivelor Strategiei naţionale privind justiţia socială 2018-2025 şi propune revizuirea planurilor de acţiune în scopul atingerii ţintelor stabilite prin strategie;
    7. asigură raportarea indicatorilor cu privire la justiţia socială la organismele europene şi internaţionale, pe baza datelor furnizate de celelalte autorităţi responsabile de implementarea Strategiei naţionale privind justiţia socială 2018-2025 şi a altor strategii sectoriale în domeniu;

    i) în domeniul asistenţei sociale şi incluziunii sociale:
    1. coordonează sistemul naţional de asistenţă socială în conformitate cu responsabilităţile stabilite prin legislaţia în domeniu;
    2. elaborează cadrul legislativ privind acordarea beneficiilor de asistenţă socială şi a serviciilor sociale, precum şi cele referitoare la organizarea, funcţionarea şi dezvoltarea sistemului naţional de asistenţă socială;
    3. finanţează beneficiile de asistenţă socială, precum şi programele destinate dezvoltării şi sustenabilităţii serviciilor sociale acordate din bugetul propriu;
    4. colectează datele la nivel naţional privind sărăcia şi excluziunea socială, analizează şi identifică factorii care contribuie la prevenirea şi combaterea excluziunii sociale, formulează recomandări şi propuneri în vederea eficientizării procesului de luare a deciziilor în domeniul incluziunii sociale şi elaborează rapoartele naţionale privind incluziunea socială;
    5. elaborează standardele de cost pentru serviciile sociale şi monitorizează respectarea lor de către furnizorii publici;
    6. elaborează criteriile, indicatorii de performanţă şi standardele de calitate privind serviciile sociale, acreditarea/ reacreditarea furnizorilor şi serviciilor sociale acordate de aceştia, monitorizează şi controlează respectarea prevederilor legale privind asigurarea calităţii în domeniu;
    7. monitorizează implementarea strategiilor autorităţilor administraţiei publice locale privind dezvoltarea de servicii sociale;
    8. coordonează metodologic activitatea serviciilor publice de asistenţă socială de la nivel teritorial şi colaborează permanent cu autorităţile administraţiei publice locale;
    9. îndrumă şi monitorizează activitatea autorităţilor şi instituţiilor cu atribuţii în domeniul asistenţei sociale, precum şi a furnizorilor publici şi privaţi de servicii sociale;
    10. asigură funcţionarea secretariatelor tehnice ale comisiilor naţionale/interministeriale, organizate conform legii;
    11. coordonează şi monitorizează activitatea de elaborare a documentelor în domeniul incluziunii sociale de către ministerele cu atribuţii în domeniu;
    12. coordonează activitatea Comisiei naţionale privind incluziunea socială;
    13. coordonează şi derulează activitatea de acreditare a furnizorilor de servicii sociale;
    14. coordonează constituirea, administrarea, monitorizarea şi gestionarea sistemului de evidenţă naţională a furnizorilor de servicii sociale şi a serviciilor sociale şi Registrul electronic unic al serviciilor sociale;
    15. asigură legătura permanentă cu furnizorii de servicii sociale în scopul eficientizării derulării procesului de acreditare, asigurarea de consiliere şi îndrumare metodologică;
    16. elaborează documentele programatice privind politicile familiale, demografice şi de creştere a natalităţii;
    17. asigură informarea cetăţenilor cu privire la drepturile din domeniul asistenţei sociale;

    j) în domeniul protecţiei drepturilor persoanelor cu dizabilităţi, copii şi adopţii:
    1. avizează cadrul normativ în domeniul protecţiei persoanelor cu dizabilităţi, copii şi adopţii şi al armonizării legislaţiei interne în materia drepturilor persoanelor cu dizabilităţi, copii şi adopţii cu normele şi principiile prevăzute de tratatele şi convenţiile internaţionale la care România este parte, precum şi în vederea aplicării efective a acestora;
    2. coordonează elaborarea şi aprobă Strategia naţională în domeniul protecţiei drepturilor persoanelor cu dizabilităţi, copii şi adopţii;
    3. coordonează şi monitorizează implementarea politicilor şi strategiilor în domeniul protecţiei drepturilor persoanelor cu dizabilităţi, copii şi adopţii;
    4. iniţiază proiecte de acte normative în domeniul asigurării calităţii serviciilor sociale din domeniul protecţiei drepturilor persoanelor cu dizabilităţi, copii şi adopţii;
    5. licenţiază servicii sociale destinate prevenirii separării copilului de părinţii săi, protecţiei speciale a copilului şi protecţiei persoanelor adulte cu dizabilităţi organizate, în condiţiile legii, de către autorităţile publice sau organismele private autorizate, prin Autoritatea Naţională pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilităţi, Copii şi Adopţie;
    6. iniţiază şi avizează, după caz, proiectele de acte normative cu impact asupra domeniului protecţiei persoanelor cu dizabilităţi, copii şi adopţii;
    7. monitorizează şi evaluează modul de implementare a politicilor şi strategiilor în domeniul protecţiei persoanelor cu dizabilităţi, copii şi adopţii;

    k) în domeniul protecţiei familiei:
    1. iniţiază şi avizează, după caz, proiectele de acte normative cu impact asupra domeniului protecţiei familiei;
    2. acreditează serviciile sociale pentru protecţia victimelor violenţei în familie;

    l) în domeniul protecţiei persoanelor vârstnice:
    1. elaborează şi avizează cadrul legislativ în domeniul protecţiei persoanelor vârstnice;
    2. elaborează şi monitorizează strategiile naţionale privind persoanele vârstnice şi programele naţionale privind dezvoltarea populaţiei, în contextul îmbătrânirii demografice;
    3. monitorizează aplicarea la nivel naţional a Strategiei regionale europene de implementare a planului internaţional de acţiune privind îmbătrânirea, precum şi a Planului de acţiune privind îmbătrânirea, adoptat la Madrid în anul 2002, şi elaborează rapoartele naţionale;
    4. asigură funcţionarea secretariatului tehnic al Comisiei naţionale pentru populaţie şi dezvoltare;
    5. asigură reglementarea, coordonarea, planificarea, monitorizarea şi evaluarea politicilor şi măsurilor din domeniul îmbătrânirii active şi sprijină promovarea conceptului de îmbătrânire activă;
    6. elaborează politici şi programe privind domeniul îngrijirii de lungă durată, inclusiv în vederea creării sistemului unificat al îngrijirii de lungă durată;

    m) în domeniul fondurilor europene:
    1. elaborează politicile publice în domeniul social şi al ocupării forţei de muncă care pot fi finanţate din fondurile europene structurale şi de investiţii;
    2. asigură implementarea şi monitorizarea asistenţei financiare acordate de Uniunea Europeană în cadrul programelor PHARE, de care beneficiază în calitate de autoritate de implementare;
    3. stabileşte modul şi criteriile de acordare a ajutoarelor sociale stabilite în conformitate cu prevederile Regulamentului (Uniunii Europene) nr. 223/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului din 11 martie 2014 privind Fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane.    ART. 5
    Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale, prin structurile sale, monitorizează aplicarea unitară a dispoziţiilor legale în domeniile sale de activitate, în unităţile din sectorul public şi privat, în conformitate cu atribuţiile conferite de lege.

    ART. 6
    În exercitarea atribuţiilor sale, Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale colaborează cu celelalte ministere şi organe de specialitate din subordinea Guvernului, cu alte autorităţi publice şi cu organisme guvernamentale şi neguvernamentale.

    ART. 7
    Ministerele, celelalte autorităţi ale administraţiei publice, instituţiile publice, precum şi operatorii economici au obligaţia, în condiţiile legii, de a pune la dispoziţia Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale, la cererea acestuia, documentele, datele şi informaţiile necesare pentru realizarea atribuţiilor sale.

    ART. 8
    Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale îndeplineşte orice alte atribuţii din domeniile sale de activitate, stabilite prin acte normative.

    SECŢIUNEA a 2-a
    Organizarea Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale
    ART. 9
    (1) Structura organizatorică a Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale este prevăzută în anexa nr. 1.
    (2) Aparatul propriu al Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale are un număr maxim de 323 de posturi, finanţate de la bugetul de stat, exclusiv demnitarii şi posturile aferente cabinetelor demnitarilor.
    (3) În organigrama Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale se organizează şi funcţionează, în subordinea ministrului şi a secretarilor de stat, cabinetele demnitarilor.
    (4) Atribuţiile şi responsabilităţile componentelor funcţionale din aparatul propriu al Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale se stabilesc prin regulamentul de organizare şi funcţionare a ministerului, aprobat prin ordin al ministrului muncii şi protecţiei sociale.
    (5) În cadrul organigramei, prin ordin al ministrului muncii şi protecţiei sociale, se pot organiza servicii, birouri şi alte compartimente şi se poate stabili numărul posturilor aferente, cu încadrarea în numărul maxim de posturi aprobat.
    (6) Statul de funcţii şi structura posturilor pe componente funcţionale se aprobă prin ordin al ministrului muncii şi protecţiei sociale.
    (7) Ministrul muncii şi protecţiei sociale emite, în condiţiile legii, acte administrative privind încadrarea, numirea personalului, modificarea sau încetarea raporturilor de muncă ori a raporturilor de serviciu, după caz.

    ART. 10
    (1) În cadrul Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale se pot organiza şi pot funcţiona, în condiţiile legii, unităţi de management al proiectelor, denumite în continuare UMP, şi
    unităţi de implementare a proiectelor, denumite în continuare UIP, în vederea asigurării unui cadru unitar pentru managementul şi implementarea proiectelor finanţate din împrumuturi externe rambursabile sau din fonduri externe nerambursabile.

    (2) Organigrama, numărul de posturi şi regulamentul de organizare şi funcţionare ale unităţilor prevăzute la alin. (1) se stabilesc prin ordin al ministrului muncii şi protecţiei sociale.
    (3) Ministrul muncii şi protecţiei sociale numeşte personalul unităţilor prevăzute la alin. (1), în condiţiile legii, şi stabileşte competenţele conducătorilor UMP şi UIP.
    (4) Finanţarea cheltuielilor de personal se face din bugetele proiectelor, prevăzute cu această destinaţie, precum şi din bugetul Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale, în condiţiile legii.

    ART. 11
    (1) În structura Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale se organizează şi funcţionează, în condiţiile legii, Unitatea de management al ajutorului de stat pentru formare profesională, denumită în continuare UMAS.
    (2) Structura organizatorică, numărul de posturi şi regulamentul de organizare şi funcţionare ale UMAS se stabilesc prin ordin al ministrului muncii şi protecţiei sociale.
    (3) Ministrul muncii şi protecţiei sociale numeşte personalul UMAS, în condiţiile legii, şi stabileşte competenţele conducătorilor unităţilor.

    ART. 12
    (1) În cadrul Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale funcţionează Corpul ataşaţilor pe probleme de muncă şi sociale, care asigură reprezentarea ministerului în cadrul misiunilor diplomatice ale României în străinătate.
    (2) Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale desemnează, cu avizul Ministerului Afacerilor Externe, prin ordin al ministrului muncii şi protecţiei sociale, dintre specialiştii săi sau ai instituţiilor din subordinea ori de sub autoritatea sa, reprezentanţi cu atribuţii în domeniul relaţiilor pe probleme de muncă şi sociale, denumiţi în continuare ataşaţi pe probleme de muncă şi sociale, în cadrul misiunilor diplomatice ale României în străinătate.
    (3) Personalul desemnat potrivit alin. (2) are următoarele atribuţii:
    a) susţinerea şi protejarea intereselor lucrătorilor români în străinătate;
    b) promovarea mobilităţii lucrătorilor în cadrul Uniunii Europene;
    c) informarea lucrătorilor asupra riscurilor muncii ilegale.

    (4) Personalul prevăzut la alin. (2) este supus autorităţii şefului misiunii diplomatice în care îşi desfăşoară activitatea şi acţionează sub îndrumarea acestuia pentru îndeplinirea atribuţiilor aferente domeniilor specifice de activitate stabilite de autoritatea trimiţătoare.
    (5) Personalul prevăzut la alin. (2) îşi desfăşoară activitatea pe o perioadă de 4 ani, cu posibilitatea prelungirii acestei perioade cu până la 18 luni.
    (6) Personalului Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale trimis pe lângă misiunile diplomatice ale României în străinătate, cu atribuţii în domeniul relaţiilor pe probleme de muncă şi sociale, îi sunt aplicabile dispoziţiile legale în vigoare privind personalul trimis în misiune permanentă în străinătate. Pentru acest interval şi când se întoarce în ţară, acesta face parte din personalul contractual supus legislaţiei în domeniu sau, după caz, are raporturi de serviciu.

    ART. 13
    Cheltuielile aferente funcţionării Corpului ataşaţilor pe probleme de muncă şi sociale se asigură din bugetul aprobat Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale.

    ART. 14
    (1) Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale are în subordine, sub autoritate sau în coordonare unităţile prevăzute în anexa nr. 2.
    (2) Structura organizatorică, repartizarea numărului maxim de posturi, statele de funcţii şi regulamentele de organizare şi funcţionare cadru pentru unităţile care funcţionează în subordinea Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale, prevăzute în anexa nr. 2 pct. I, se aprobă prin ordin al ministrului muncii şi protecţiei sociale, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, la propunerea conducătorilor acestora, cu excepţia cazurilor când acestea sunt prevăzute prin acte proprii de organizare şi funcţionare.
    (3) Conducătorii unităţilor prevăzute în anexa nr. 2 sunt numiţi şi eliberaţi din funcţie prin ordin al ministrului muncii şi protecţiei sociale, respectiv prin decizie a prim-ministrului, la propunerea ministrului muncii şi protecţiei sociale, în condiţiile legii.

    SECŢIUNEA a 3-a
    Conducerea Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale
    ART. 15
    (1) Conducerea Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale se asigură de către ministrul muncii şi protecţiei sociale.
    (2) Ministrul muncii şi protecţiei sociale reprezintă ministerul în justiţie în raporturile cu ministerele, cu alte autorităţi publice şi organizaţii interne şi internaţionale, precum şi cu persoane fizice şi juridice române şi străine.
    (3) În exercitarea atribuţiilor sale, ministrul muncii şi protecţiei sociale emite ordine şi instrucţiuni.
    (4) Ministrul muncii şi protecţiei sociale este ordonator principal de credite şi îndeplineşte atribuţiile generale prevăzute la art. 56 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare.
    (5) Ministrul muncii şi protecţiei sociale deleagă atribuţiile prevăzute de dispoziţiile legale în vigoare pentru ordonatorul principal de credite al bugetului asigurărilor pentru şomaj preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă şi pentru ordonatorul principal de credite al bugetului asigurărilor sociale de stat, preşedintelui Casei Naţionale de Pensii Publice, în condiţiile legii.
    (6) Ministrul muncii şi protecţiei sociale propune şi, după caz, numeşte reprezentanţii Guvernului în structuri tripartite, conform legii.
    (7) Ministrul muncii şi protecţiei sociale îndeplineşte şi alte atribuţii specifice, stabilite prin alte acte normative.

    ART. 16
    (1) Ministrul muncii şi protecţiei sociale este ajutat în activitatea de conducere a ministerului de 4 secretari de stat, de secretarul general şi un secretar general adjunct.
    (2) Ministrul muncii şi protecţiei sociale poate delega atribuţii, în condiţiile legii, secretarilor de stat, secretarului general, secretarului general adjunct şi, după caz, altor persoane din aparatul propriu al ministerului şi/sau instituţiilor subordonate sau aflate sub autoritatea acestuia.

    ART. 17
    (1) Pe lângă ministrul muncii şi protecţiei sociale funcţionează, ca entitate consultativă, Colegiul ministerului.
    (2) Componenţa şi regulamentul de funcţionare ale entităţii prevăzute la alin. (1) se aprobă prin ordin al ministrului muncii şi protecţiei sociale.

    ART. 18
    (1) Secretarul general şi, respectiv, secretarul general adjunct ai Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale îndeplinesc atribuţiile şi responsabilităţile prevăzute la art. 61 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu completările ulterioare.
    (2) Aceştia pot îndeplini şi alte atribuţii prevăzute de Regulamentul de organizare şi funcţionare al Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale ori încredinţate de ministrul muncii şi protecţiei sociale.
    (3) Conducătorii instituţiilor aflate în subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea ministerului exercită atribuţiile prevăzute de lege, precum şi pe cele delegate prin ordin al ministrului muncii şi protecţiei sociale.

    CAP. II
    Dispoziţii finale
    ART. 19
    (1) Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale poate închiria spaţii pentru necesităţi proprii, în condiţiile legii.
    (2) Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale poate propune darea în folosinţă gratuită a imobilelor, proprietate publică a statului pe care le administrează, conform prevederilor în vigoare.
    (3) Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale poate propune, prin hotărâre a Guvernului, darea în administrare, concesionarea sau închirierea bunurilor imobile proprietate privată a statului, pe care le administrează, în condiţiile legii.
    (4) Sumele stabilite şi încasate ca urmare a închirierii sau concesionării spaţiilor prevăzute la alin. (3) se virează integral la bugetul de stat.

    ART. 20
    (1) Pentru transportul demnitarilor şi parcul comun, numărul de autoturisme se stabileşte potrivit Ordonanţei Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
    (2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale are în dotare pentru activităţi specifice în vederea respectării legalităţii în domeniile sale de activitate 7 autoturisme, din care 2 autoturisme achiziţionate din fonduri externe nerambursabile.

    ART. 21
    Pentru realizarea obiectivelor şi atribuţiilor sale generale şi specifice, Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale poate colabora cu specialişti în domenii similare de activitate, prin încheierea de contracte individuale de muncă cu timp parţial, cu încadrarea în numărul maxim de posturi aprobat ministerului, sau contracte de prestări servicii, după caz, în condiţiile legii.

    ART. 22
    (1) Consiliile judeţene, Consiliul General al Municipiului Bucureşti şi consiliile locale pot sprijini asigurarea spaţiilor corespunzătoare pentru desfăşurarea activităţii instituţiilor din teritoriu, subordonate Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale.
    (2) În localităţile în care instituţiile din teritoriu, subordonate Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale, nu dispun de spaţii corespunzătoare, consiliile locale pot sprijini aceste instituţii prin asigurarea, în condiţiile legii, de amplasamente în vederea construirii de sedii proprii.

    ART. 23
    În cadrul Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale sunt numiţi, respectiv încadraţi, funcţionari publici cu funcţii generale, funcţionari publici cu statut special şi personal în regim contractual, salarizaţi în conformitate cu prevederile legale în vigoare privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice.

    ART. 24
    Încadrarea în numărul de posturi şi în noua structură organizatorică se face în termenele şi cu procedura aplicabilă fiecărei categorii de personal, prin ordin al ministrului muncii şi protecţiei sociale, în termen de minimum 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

    ART. 25
    Hotărârea Guvernului nr. 12/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 44 din 16 ianuarie 2017, cu modificările şi completările ulterioare, se abrogă.

    ART. 26
    Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.                    PRIM-MINISTRU
                    LUDOVIC ORBAN
                    Contrasemnează:
                    Viceprim-ministru,
                    Raluca Turcan
                    Ministrul muncii şi protecţiei sociale,
                    Victoria Violeta Alexandru
                    Ministrul educaţiei şi cercetării,
                    Cristina Monica Anisie
                    Ministrul sănătăţii,
                    Victor Sebastian Costache
                    p. Ministrul fondurilor europene,
                    Carmen Moraru,
                    secretar de stat
                    Ministrul lucrărilor publice, dezvoltării şi administraţiei,
                    Ion Ştefan
                    Ministrul afacerilor interne,
                    Marcel Ion Vela
                    p. Ministrul apărării naţionale,
                    Simona Cojocaru,
                    secretar de stat
                    Ministrul afacerilor externe,
                    Bogdan Lucian Aurescu
                    Ministrul finanţelor publice,
                    Vasile-Florin Cîţu


    Bucureşti, 28 ianuarie 2020.
    Nr. 81.
    ANEXA 1

    *) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.
    STRUCTURA ORGANIZATORICĂ
    a Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale
 (a se vedea imaginea asociată)

    ANEXA 2

    INSTITUŢII
    care funcţionează în subordinea, sub autoritatea şi coordonarea Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale
    I. Unităţi care funcţionează în subordinea Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale:
    1. Inspecţia Muncii (2.526 de posturi);
    2. Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială (1.595 de posturi);
    3. Autoritatea Naţională pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilităţi, Copii şi Adopţii (131 de posturi, exclusiv demnitarii);
    4. Agenţia Naţională pentru Egalitatea de Şanse între Femei şi Bărbaţi (50 de posturi, exclusiv demnitarul).

    II. Unităţi care funcţionează cu finanţare externă şi de la bugetul de stat*):
    *) Numărul de posturi este cuprins în numărul maxim de posturi aprobat.
    1. unităţi de management al proiectului (UMP);
    2. unităţi de implementare a proiectului (UIP);
    3. Unitatea de management al ajutorului de stat pentru formare profesională (UMAS).

    III. Unităţi care funcţionează sub autoritatea Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale:
    1. Casa Naţională de Pensii Publice;
    2. Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă.

    IV. Unităţi care funcţionează în coordonarea Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale:
    Institutul Naţional de Cercetare Ştiinţifică în Domeniul Muncii şi Protecţiei Sociale - I.N.C.S.M.P.S.

    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016