Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTĂRÂRE nr. 628 din 31 iulie 2020  privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat având ca obiectiv stimularea investiţiilor cu impact major în economie    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 HOTĂRÂRE nr. 628 din 31 iulie 2020 privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat având ca obiectiv stimularea investiţiilor cu impact major în economie

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 711 din 7 august 2020
    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,
    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
    ART. I
    Hotărârea Guvernului nr. 807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat având ca obiectiv stimularea investiţiilor cu impact major în economie, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 714 din 30 septembrie 2014, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. Articolul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 3
    (1) Se pot emite acorduri pentru finanţare în baza prezentei scheme până la data de 31 decembrie 2023, cu respectarea legislaţiei în domeniul ajutorului de stat şi a hărţii regionale autorizate de Comisia Europeană, în limita bugetului anual alocat schemei.
    (2) Plata ajutorului de stat se efectuează în perioada 2015-2028, în baza acordurilor pentru finanţare emise, în limita bugetului anual alocat schemei."

    2. La articolul 4 alineatul (2), literele a) şi b) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "a) credite de angajament pentru emiterea de acorduri pentru finanţare pentru perioada 2014-2023;
b) credite bugetare pentru plata ajutorului de stat pentru perioada 2015-2028."

    3. La articolul 6, alineatul (4) se abrogă.
    4. La articolul 10, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:
    "(1^1) Intensitatea brută a ajutorului de stat de care poate beneficia o întreprindere în cadrul schemei, în perioada 2021-2023, în raport cu cheltuielile eligibile, se stabileşte prin hărţile regionale aprobate de Comisia Europeană pentru această perioadă. Nivelul maxim al ajutorului de stat, în raport cu cheltuielile eligibile şi cu respectarea prevederilor art. 11, se stabileşte corespunzător intensităţii maxime aprobate."

    5. La articolul 13, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Se consideră că ajutorul are efect stimulativ dacă întreprinderea adresează Ministerului Finanţelor Publice o cerere scrisă de acordare a ajutorului de stat înainte de demararea investiţiei."

    6. La articolul 15, litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "b) ajutoare acordate în sectorul producţiei agricole primare;"

    7. La articolul 17 alineatul (2), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "a) au rentabilitatea cifrei de afaceri mai mare decât zero în unul din ultimele trei exerciţii financiare încheiate;"

    8. La articolul 17, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:
    "(4) Implementarea schemei de ajutor de stat se face cu respectarea Recomandării (UE) 2020/1.039 a Comisiei din 14 iulie 2020 privind condiţionarea acordării unui sprijin financiar din partea statului pentru întreprinderile din Uniune de absenţa legăturilor cu jurisdicţiile necooperante. Asigurarea respectării condiţionalităţilor prevăzute în recomandarea Comisiei Europene se realizează pe baza instrucţiunilor prevăzute în Ghidul solicitantului."

    9. La articolul 19, alineatul (3) se abrogă.
    10. În anexa nr. 2, la articolul 1, litera h) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "h) contribuţia la dezvoltarea regională - valoarea contribuţiilor la dezvoltarea regională de natura taxelor şi impozitelor la bugetul general consolidat al statului aferente investiţiei iniţiale şi locurilor de muncă create direct de aceasta, plătite efectiv de întreprinderea beneficiară de ajutor de stat pe parcursul implementării şi 5 ani de la data finalizării acesteia, cu posibilitatea extinderii până la 2 ani, conform art. 14 alin. (1^1);"

    11. În anexa nr. 2, la articolul 1, litera jj) se abrogă.
    12. În anexa nr. 2, la articolul 2, alineatul (3) se abrogă.
    13. În anexa nr. 2, articolul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 3
    (1) Întreprinderea solicitantă transmite Ministerului Finanţelor Publice o cerere de acord pentru finanţare însoţită de următoarele documente justificative:
    a) certificat constatator eliberat cu cel mult 10 zile lucrătoare înainte de data înregistrării cererii de acord, fie în original, emis de oficiul registrului comerţului de pe lângă tribunalul unde îşi are sediul întreprinderea, fie electronic, cu informaţii obţinute de pe portalul de servicii al Oficiului Naţional al Registrului Comerţului - RECOM Online, în care să se menţioneze cel puţin următoarele: datele de identificare, codul unic de înregistrare, asociaţii şi reprezentanţii legali ai întreprinderii, domeniul de activitate principal, toate domeniile secundare de activitate şi punctele de lucru ale întreprinderii;
    b) situaţii financiare anuale aprobate corespunzătoare ultimului exerciţiu financiar încheiat, în copie, după caz;
    c) planul de afaceri din care să rezulte viabilitatea investiţiei iniţiale şi eficienţa economică a întreprinderii, inclusiv în format electronic;
    d) împuternicire semnată de reprezentantul legal al întreprinderii solicitante, în cazul în care o altă persoană decât acesta semnează cererea de acord pentru finanţare;
    e) act de identitate al persoanei autorizate să reprezinte legal întreprinderea, în copie;
    f) opis cu documentele transmise.
    (2) Formularul cererii de acord pentru finanţare şi modalitatea de transmitere şi înregistrare a documentelor justificative prevăzute la alin. (1) sunt prevăzute în Ghidul solicitantului."

    14. În anexa nr. 2, la articolul 5, alineatul (1) se abrogă.
    15. În anexa nr. 2, articolul 6 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 6
    (1) Ministerul Finanţelor Publice verifică şi evaluează, conform art. 4, cererea de acord pentru finanţare însoţită de documentele justificative prevăzute la art. 3, în termen de 30 de zile lucrătoare de la data înregistrării acesteia la Ministerul Finanţelor Publice.
    (2) Termenul prevăzut la alin. (1) se aplică şi pentru verificarea şi evaluarea informaţiilor şi documentelor justificative solicitate de Ministerul Finanţelor Publice conform art. 4 alin. (2) lit. b) sau alin. (3) lit. a), calculat de la data înregistrării acestora la Ministerul Finanţelor Publice."

    16. În anexa nr. 2, articolul 8 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 8
    Întreprinderile au obligaţia demarării investiţiei pentru care au solicitat finanţare în termen de 6 luni de la data emiterii acordului pentru finanţare, cu respectarea calendarului asumat în documentaţia anexată cererii, sub sancţiunea prevăzută la art. 17."

    17. În anexa nr. 2, articolul 9 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 9
    Ajutorul de stat se poate plăti până în anul 2028 întreprinderilor care au primit acord pentru finanţare, după efectuarea parţială sau totală a cheltuielilor eligibile realizate conform acordului pentru finanţare, în limita creditelor bugetare anuale aprobate."

    18. În anexa nr. 2, articolul 10 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 10
    În vederea plăţii ajutorului de stat, întreprinderea transmite la Ministerul Finanţelor Publice cererea de plată a ajutorului de stat şi formularul de decont, însoţite de documente justificative, potrivit Ghidului de plată elaborat în aplicarea prezentei hotărâri, aprobat prin ordin al ministrului finanţelor publice."

    19. În anexa nr. 2, la articolul 11, alineatele (2) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(2) În cazul în care se constată lipsa unor documente sau neconcordanţe între datele şi informaţiile transmise, Ministerul Finanţelor Publice poate solicita documente şi informaţii suplimentare, care vor fi transmise de întreprindere Ministerului Finanţelor Publice în termen de 30 de zile lucrătoare de la data primirii solicitării.
(3) În situaţia în care întreprinderea nu confirmă primirea solicitării transmise de Ministerul Finanţelor Publice sau nu respectă termenul prevăzut la alin. (2), Ministerul Finanţelor Publice returnează întreprinderii cererea de plată a ajutorului de stat, în termen de 15 zile lucrătoare, în vederea completării acesteia."

    20. În anexa nr. 2, la articolul 12, după alineatul (1) se introducdouă noi alineate, alineatele (1^1) şi (1^2), cu următorul cuprins:
    "(1^1) Ministerul Finanţelor Publice verifică şi analizează cererea de plată a ajutorului de stat însoţită de documentele justificative prezentate în Ghidul de plată în termen de 30 de zile lucrătoare de la data înregistrării acesteia la Ministerul Finanţelor Publice.
(1^2) Termenul prevăzut la alin. (1^1) se aplică şi pentru verificarea şi analiza informaţiilor şi documentelor justificative solicitate de Ministerul Finanţelor Publice conform art. 11 alin. (2), calculat de la data înregistrării acestora la Ministerul Finanţelor Publice."

    21. În anexa nr. 2, la articolul 13, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:
    "(1^1) Ministerul Finanţelor Publice nu efectuează plata ajutorului de stat în cazul în care întreprinderea înregistrează debite restante la bugetele componente ale bugetului general consolidat."

    22. În anexa nr. 2, la articolul 13, alineatele (2) şi (4) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(2) Virarea efectivă a ajutorului de stat se face de către Ministerul Finanţelor Publice în contul 50.70 «Disponibil din subvenţii şi transferuri», deschis la unitatea Trezoreriei Statului în a cărei rază îşi are domiciliul fiscal întreprinderea beneficiară de ajutor de stat, în termen de 15 zile lucrătoare de la data la care cererea de plată a ajutorului de stat este considerată completă în sensul prevederilor prezentei scheme şi a fost efectuată verificarea la faţa locului.
    ...............................................................................................
(4) Restituirea sumelor încasate necuvenit se realizează în conturile de cheltuieli bugetare din care au fost încasate, dacă sumele se restituie în anul în care au fost încasate, respectiv în contul prevăzut la art. 8 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările şi completările ulterioare, dacă sumele se restituie în anii următori anului în care au fost încasate."

    23. În anexa nr. 2, la articolul 14, după alineatul (1) se introducdouă noi alineate, alineatele (1^1) şi (1^2), cu următorul cuprins:
    "(1^1) La solicitarea întreprinderii se poate prelungi perioada minimă obligatorie de menţinere prevăzută la alin. (1) până la 2 ani, stabilită după analiza şi aprobarea de către Ministerul Finanţelor Publice a planului de recuperare a decalajului determinat exclusiv de pandemia provocată de noul coronavirus, transmis de întreprindere.
(1^2) Solicitarea prevăzută la alin. (1^1) se poate transmite la Ministerul Finanţelor Publice până la data de 31 decembrie 2021."

    24. În anexa nr. 2, la articolul 14, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) În cazul în care, în termenele prevăzute la alin. (1) şi (1^1), se constată uzura fizică sau morală a activelor aferente investiţiei iniţiale realizate, este permisă înlocuirea acestora, în vederea asigurării continuităţii activităţii finanţate, cu informarea Ministerului Finanţelor Publice."

    25. În anexa nr. 2, articolul 15 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 15
    Până la data de 1 iulie a anului următor finalizării investiţiei, respectiv realizării ultimei plăţi a ajutorului de stat aprobat, după caz, începând cu anul 2021, întreprinderea va prezenta Ministerului Finanţelor Publice un raport auditat de o întreprindere autorizată care nu are calitatea de persoană afiliată cu întreprinderea beneficiară de ajutor de stat, care va certifica faptul că în urma implementării investiţiei întreprinderea realizează activitatea care a fost finanţată prin proiect."

    26. În anexa nr. 2, la articolul 16, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (3^1), cu următorul cuprins:
    "(3^1) Ministerul Finanţelor Publice poate solicita întreprinderii informaţii suplimentare în vederea soluţionării cererilor privind modificarea prevăzută la alin. (2). Întreprinderea transmite completarea documentaţiei în termen de 10 zile lucrătoare de la primirea solicitării."

    27. În anexa nr. 2, la articolul 17 alineatul (1), după litera g) se introducpatrunoi litere, literele h)-k), cu următorul cuprins:
    "h) întreprinderea informează Ministerul Finanţelor Publice că este în imposibilitatea realizării investiţiei sau solicită revocarea acordului pentru finanţare;
i) Ministerul Finanţelor Publice constată, ulterior emiterii acordului pentru finanţare, că investiţia a demarat anterior depunerii cererii de acord pentru finanţare;
j) întreprinderea nu face dovada existenţei sursei de finanţare, în termen de 6 luni de la emiterea acordului pentru finanţare;
k) întreprinderea nu demonstrează existenţa unui drept real asupra locaţiei realizării investiţiei, în termen de 6 luni de la emiterea acordului pentru finanţare."

    28. În anexa nr. 2, la articolul 17 alineatul (4), literele a) şi b) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "a) întreprinderea nu realizează contribuţia la dezvoltarea regională, astfel cum este definită la art. 1 lit. h), într-un cuantum echivalent cu ajutorul de stat plătit în total;
b) întreprinderea nu îndeplineşte alte condiţii prevăzute la rubrica menţiuni speciale în acordul pentru finanţare."

    29. Anexele nr. 1, 3^1, 4a şi 4b la procedură se abrogă.
    30. Anexele nr. 2 şi 3 la procedură se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1 şi 2 la prezenta hotărâre.


    ART. II
    (1) Cererile de acord pentru finanţare aflate în curs de analiză la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se vor supune până la soluţionare dispoziţiilor aplicabile înainte de intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, cu excepţia prevederilor art. I pct. 10, 15, 16, 23-26 şi 28.
    (2) Cererile de plată a ajutorului de stat aflate în curs de analiză la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se vor supune până la soluţionare dispoziţiilor aplicabile înainte de intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.

    ART. III
    În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, Ministerul Finanţelor Publice va emite ghiduri în aplicarea Hotărârii Guvernului nr. 807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat având ca obiectiv stimularea investiţiilor cu impact major în economie, cu modificările şi completările ulterioare, aprobate prin ordin al ministrului finanţelor publice.                    PRIM-MINISTRU
                    LUDOVIC ORBAN
                    Contrasemnează:
                    Ministrul finanţelor publice,
                    Vasile-Florin Cîţu

    Bucureşti, 31 iulie 2020.
    Nr. 628.
    ANEXA 1

    (Anexa nr. 2 la procedură)

┌──────────────────────────────────────┐
│Condiţii de conformitate │
├───────────────┬──────────────────────┤
│ │- are toate rubricile │
│ │completate cu datele │
│ │solicitate, respectă │
│ │formularul din Ghidul │
│ │solicitantului şi este│
│ │datată şi semnată în │
│ │original de către │
│ │persoana autorizată să│
│ │reprezinte legal │
│Cererea de │întreprinderea; │
│acord pentru │- conţine informaţii │
│finanţare │corelate cu │
│ │informaţiile din │
│ │certificatul │
│ │constatator, │
│ │situaţiile financiare,│
│ │planul de investiţii, │
│ │actul de identitate al│
│ │persoanei autorizate │
│ │sau împuternicirea, │
│ │dacă este cazul. │
├───────────────┼──────────────────────┤
│ │- este ataşat fie în │
│ │original, emis de │
│ │oficiul registrului │
│ │comerţului de pe lângă│
│ │tribunalul unde îşi │
│ │are sediul │
│ │întreprinderea, fie │
│ │electronic, cu │
│ │informaţii obţinute de│
│ │pe portalul de │
│ │servicii al Oficiului │
│ │Naţional al │
│Certificatul │Registrului Comerţului│
│constatator │- RECOM Online, este │
│ │actualizat cu date │
│ │valabile la data │
│ │înregistrării cererii │
│ │de acord pentru │
│ │finanţare şi conţine │
│ │toate informaţiile │
│ │necesare conform │
│ │prevederilor art. 3 │
│ │alin. (1) lit. a) din │
│ │Procedura privind │
│ │acordarea ajutoarelor │
│ │de stat. │
├───────────────┼──────────────────────┤
│Situaţiile │ │
│financiare │- sunt depuse şi │
│corespunzătoare│aprobate conform │
│ultimului │prevederilor legale în│
│exerciţiu │vigoare, după caz, │
│financiar │sunt ataşate în copie.│
│încheiat │ │
├───────────────┼──────────────────────┤
│ │- cuprinde toate │
│ │informaţiile necesare │
│ │conform definiţiei şi │
│ │instrucţiunilor din │
│ │Ghidul solicitantului,│
│ │este datat şi semnat │
│ │în original de către │
│ │persoana autorizată să│
│ │reprezinte legal │
│ │întreprinderea; │
│ │- planul de investiţii│
│ │conţine informaţii │
│ │corelate cu │
│ │informaţiile din │
│ │cererea de acord │
│ │pentru finanţare; │
│Planul de │- prezintă proiecţiile│
│afaceri │financiare pe perioada│
│ │implementării │
│ │investiţiei şi 5 ani │
│ │de la finalizarea │
│ │acesteia (cont de │
│ │profit şi pierdere, │
│ │bilanţ şi flux de │
│ │numerar) în │
│ │conformitate cu │
│ │prevederile legale în │
│ │vigoare şi cu modelele│
│ │prezentate în Ghidul │
│ │solicitantului; │
│ │- conţine informaţii │
│ │corelate cu │
│ │informaţiile din │
│ │Cererea de acord │
│ │pentru finanţare. │
├───────────────┼──────────────────────┤
│Documentele │ │
│justificative │ │
│pentru │- sunt ataşate în │
│fundamentarea │copie. │
│planului de │ │
│afaceri │ │
├───────────────┼──────────────────────┤
│Împuternicirea │- în cazul în care o │
│semnată de │altă persoană decât │
│reprezentantul │acesta semnează │
│legal al │cererea de acord │
│întreprinderii │pentru finanţare, este│
│solicitante │ataşată în original. │
├───────────────┼──────────────────────┤
│Actul de │ │
│identitate al │ │
│persoanei │- se ataşează în │
│autorizate să │copie. │
│reprezinte │ │
│legal │ │
│întreprinderea │ │
├───────────────┼──────────────────────┤
│ │- are menţionate │
│Opisul │denumirea fiecărui │
│ │document şi pagina la │
│ │care este îndosariat. │
└───────────────┴──────────────────────┘    ANEXA 2

    (Anexa nr. 3 la procedură)

┌──────────────────────────────────────┐
│Cerinţe care dovedesc eficienţa │
│economică şi viabilitatea investiţiei │
├──────────────────────────────────────┤
│Încadrarea în definiţia investiţiei │
│iniţiale │
├──────────────────────────────────────┤
│Prezentarea investiţiei şi │
│demonstrarea încadrării investiţiei în│
│categoria investiţiei iniţiale, │
│respectiv în categoria investiţiei │
│iniţiale în favoarea unei noi │
│activităţi economice, în cazul │
│întreprinderilor mari care realizează │
│investiţii în regiunea Bucureşti-Ilfov│
├──────────────────────────────────────┤
│Justificarea necesităţii realizării │
│investiţiei │
├──────────────────────────────────────┤
│Prezentarea pieţei relevante a │
│produselor/serviciilor realizate ca │
│urmare a implementării investiţiei sub│
│aspectul cererii, ofertei şi preţului,│
│precum şi ariei geografice în care │
│acestea se comercializează │
├──────────────────────────────────────┤
│Cuantificarea şi justificarea │
│capacităţii de producţie şi a gradului│
│de utilizare a acesteia aferentă │
│activităţii existente (în cazul │
│întreprinderilor în activitate), cea │
│aferentă investiţiei, precum şi │
│fundamentarea necesităţii creşterii │
│capacităţii de producţie existente │
│prin implementarea investiţiei │
├──────────────────────────────────────┤
│Analiza şi fundamentarea proiecţiilor │
│financiare pentru perioada │
│implementării investiţiei şi 5 ani de │
│la data finalizării acesteia │
├──────────────────────────────────────┤
│Fundamentarea cifrei de afaceri prin │
│prezentarea de documente justificative│
│din care să rezulte că există │
│asigurarea vânzării produselor/ │
│serviciilor obţinute ca urmare a │
│realizării investiţiei │
├──────────────────────────────────────┤
│Calcularea şi explicitarea │
│indicatorilor cantitativi │
├──────────────┬───────────────────────┤
│ │Calculul şi │
│ │fundamentarea │
│ │încadrării în limitele │
│ │indicatorilor pe │
│ │perioada implementării │
│ │investiţiei şi 5 ani de│
│Indicatori │la finalizarea │
│cantitativi │acesteia, pe baza │
│ │proiecţiilor financiare│
│ │realizate conform │
│ │prevederilor legale în │
│ │vigoare şi │
│ │instrucţiunilor din │
│ │Ghidul solicitantului │
├──────────────┼───────────────────────┤
│Rata de │ │
│solvabilitate │ │
│generală │Rsg > 1,66 │
│Rsg = Active │ │
│totale/Datorii│ │
│totale │ │
├──────────────┼───────────────────────┤
│Rentabilitatea│ │
│cifrei de │ │
│afaceri │ │
│Rca = 100 x │Rca >/= 2,5% │
│(Profit net/ │ │
│Cifra de │ │
│afaceri) │ │
├──────────────┼───────────────────────┤
│Rata │ │
│lichidităţii │ │
│curente │ │
│R_LC = (Active│(R_lc) >/= 1,00 │
│curente/ │ │
│Datorii │ │
│curente) │ │
├──────────────┼───────────────────────┤
│Indicatorul │ │
│gradului de │ │
│îndatorare*) │ │
│I_gi = │(R_ig) </= 65% │
│(Capital │ │
│împrumutat/ │ │
│Capital │ │
│angajat) x 100│ │
├──────────────┴───────────────────────┤
│Demonstrarea şi fundamentarea │
│indicatorilor calitativi │
├──────────────────────────────────────┤
│Asigurarea resurselor financiare │
│necesare derulării investiţiei conform│
│prevederilor art. 1 lit. kk) din │
│Procedura privind acordarea │
│ajutoarelor de stat şi instrucţiunilor│
│din Ghidul solicitantului, în termen │
│de 6 luni de la emiterea acordului │
│pentru finanţare │
├──────────────────────────────────────┤
│Experienţa în domeniul pentru care │
│solicită finanţare conform │
│instrucţiunilor din Ghidul │
│solicitantului │
├──────────────────────────────────────┤
│Contribuţia întreprinderii la │
│creşterea economică şi dezvoltarea │
│regională conform prevederilor art. 1 │
│lit. h) din Procedura privind │
│acordarea ajutoarelor de stat şi │
│instrucţiunilor din Ghidul │
│solicitantului │
├──────────────────────────────────────┤
│Implicarea întreprinderii în diferite │
│proiecte sociale cu impact pozitiv │
│asupra comunităţii din regiunea unde │
│se realizează investiţia conform │
│instrucţiunilor din Ghidul │
│solicitantului │
├──────────────────────────────────────┤
│Efectul multiplicator al realizării │
│investiţiei cuantificabil în economie │
│prin antrenarea şi a altor investiţii │
│conexe şi dezvoltarea furnizorilor │
│locali de produse şi servicii din │
│regiune conform instrucţiunilor din │
│Ghidul solicitantului │
├──────────────────────────────────────┤
│Situaţia juridică a locaţiei │
│realizării investiţiei, respectiv │
│demonstrarea unui drept real asupra │
│locaţiei pe care urmează să se │
│realizeze investiţia conform │
│instrucţiunilor din Ghidul │
│solicitantului, în termen de 6 luni de│
│la emiterea acordului pentru finanţare│
└──────────────────────────────────────┘


    *) Capital împrumutat = credite peste un an. Capital angajat = capital împrumutat + capital propriu.
    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016