Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTĂRÂRE nr. 598 din 31 iulie 2020  pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 332/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru sprijinirea investiţiilor care promovează dezvoltarea regională prin crearea de locuri de muncă    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 HOTĂRÂRE nr. 598 din 31 iulie 2020 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 332/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru sprijinirea investiţiilor care promovează dezvoltarea regională prin crearea de locuri de muncă

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 703 din 5 august 2020
    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,
    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
    ART. I
    Hotărârea Guvernului nr. 332/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru sprijinirea investiţiilor care promovează dezvoltarea regională prin crearea de locuri de muncă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 336 din 8 mai 2014, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 3, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "ART. 3
    (1) Se pot emite acorduri pentru finanţare în baza prezentei scheme până la data de 31 decembrie 2023, cu respectarea legislaţiei în domeniul ajutorului de stat şi a hărţii regionale autorizate de Comisia Europeană, în limita bugetului anual alocat schemei.
    (2) Plata ajutorului de stat se efectuează în perioada 2015-2028, în baza acordurilor pentru finanţare emise, în limita bugetului anual alocat schemei."

    2. La articolul 4 alineatul (2), literele a) şi b) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "a) credite de angajament pentru emiterea de acorduri pentru finanţare pentru perioada 2014-2023;
b) credite bugetare pentru plata ajutorului de stat pentru perioada 2015-2028."

    3. La articolul 4, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(3) Bugetul mediu anual al schemei este de 450 milioane lei, respectiv echivalentul a aproximativ 100 milioane euro."

    4. La articolul 6 alineatul (2), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "b) locurile de muncă sunt create după depunerea cererii de acord pentru finanţare şi după demararea investiţiei, dar nu mai târziu de 3 ani de la data finalizării acesteia."

    5. La articolul 6, alineatul (3) se abrogă.
    6. La articolul 6, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(4) Fiecare loc de muncă creat ca urmare a investiţiei se menţine pentru o perioadă minimă de 5 ani de la data la care acesta a fost ocupat prima dată."

    7. La articolul 9, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:
    "(1^1) Intensitatea brută a ajutorului de stat de care poate beneficia o întreprindere în cadrul schemei, în perioada 2021-2023, în raport cu cheltuielile eligibile, se stabileşte prin hărţile regionale aprobate de Comisia Europeană pentru această perioadă. Nivelul maxim al ajutorului de stat, în raport cu cheltuielile eligibile şi cu respectarea prevederilor art. 10, se stabileşte corespunzător intensităţii maxime aprobate."

    8. La articolul 11 alineatul (2), literele a) şi c) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "a) întreprinderea adresează Ministerului Finanţelor Publice o cerere scrisă de acordare a ajutorului, potrivit formularului prevăzut în Ghidul solicitantului, înainte de demararea investiţiei;
    ..........................
    c) proiectul de investiţii nu demarează înaintea depunerii cererii de acord pentru finanţare."

    9. Articolul 12 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 12
    În cazul în care întreprinderea solicitantă demarează investiţia anterior depunerii cererii de acord pentru finanţare, întreaga investiţie nu este eligibilă."

    10. La articolul 15 alineatul (1), litera c) se abrogă.
    11. La articolul 15 alineatul (2), litera a) se abrogă.
    12. La articolul 15, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:
    "(4) Implementarea schemei de ajutor de stat se face cu respectarea Recomandării (UE) 2020/1.039 a Comisiei din 14 iulie 2020 privind condiţionarea acordării unui sprijin financiar din partea statului pentru întreprinderile din Uniune de absenţa legăturilor cu jurisdicţiile necooperante ori derivate din aceasta. Asigurarea respectării condiţionalităţilor prevăzute în Recomandarea (UE) 2020/1.039 se realizează pe baza instrucţiunilor prevăzute în Ghidul solicitantului."

    13. La articolul 16, litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "b) să conducă la crearea a cel puţin 100 de locuri de muncă;"

    14. Articolul 16^1 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 16^1
    Imobilizările corporale şi necorporale aferente investiţiilor iniţiale trebuie să fie noi."

    15. După articolul 16^1 se introduce un nou articol, articolul 16^2, cu următorul cuprins:
    "ART. 16^2
    Este permisă realizarea investiţiei şi a locurilor de muncă în mai multe locaţii."

    16. Articolul 17 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 17
    Ministerul Finanţelor Publice are obligaţia de a publica pe site-ul său textul integral al prezentei scheme, data de la care se pot înregistra cereri de acord pentru finanţare şi bugetul anual alocat schemei, data epuizării bugetului anual, respectiv a bugetului total alocat schemei, în conformitate cu prevederile legilor bugetare anuale."

    17. Anexa nr. 1 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 1 la prezenta hotărâre.
    18. În anexa nr. 2, la articolul 1, după litera c^1) se introduc două noi litere, literele c^2) şi c^3), cu următorul cuprins:
    "c^2) calendarul creării locurilor de muncă - perioada de realizare a planului de creare a locurilor de muncă de la data creării primului loc de muncă până la data de 31 decembrie a anului în care se creează ultimul loc de muncă;
c^3) contribuţia la dezvoltarea regională - valoarea contribuţiilor la dezvoltarea regională de natura taxelor şi impozitelor la bugetul general consolidat al statului aferente investiţiei iniţiale şi locurilor de muncă create direct de aceasta, plătite efectiv de întreprinderea beneficiară de ajutor de stat pe parcursul realizării şi menţinerii investiţiei şi a locurilor de muncă;"

    19. În anexa nr. 2, la articolul 1, litera d^1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "d^1) cost salarial eligibil - costul salarial cuprinzând salariul brut, precum şi contribuţiile obligatorii ale angajatorului aferente, conform prevederilor legale în vigoare;"

    20. În anexa nr. 2, la articolul 1, după litera f) se introduce o nouă literă, litera f^1), cu următorul cuprins:
    "f^1) data creării locului de muncă - data primei ocupări a postului creat în cadrul planului de creare a locurilor de muncă;"

    21. În anexa nr. 2, la articolul 1, după litera r) se introduce o nouă literă, litera r^1), cu următorul cuprins:
    "r^1) loc de muncă ocupat - locul de muncă pentru care întreprinderea a încheiat un contract individual de muncă, în vigoare, pe perioadă nedeterminată, cu normă întreagă, pentru care se plăteşte un salariu brut lunar;"

    22. În anexa nr. 2, la articolul 1, litera u) se abrogă.
    23. În anexa nr. 2, la articolul 1, după litera v) se introduc două noi litere, literele v^1) şi v^2), cu următorul cuprins:
    "v^1) perioadă de monitorizare a locurilor de muncă - perioada de 3 ani ulterioară celor 2 ani consecutivi de la data ocupării fiecărui loc de muncă;
v^2) perioadă de monitorizare a investiţiei - perioada de 5 ani ulterioară anului finalizării investiţiei;"

    24. În anexa nr. 2, la articolul 1, litera w) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "w) planul de afaceri - document din care rezultă eficienţa economică a întreprinderii şi viabilitatea proiectului de investiţii, vizând cel puţin următoarele aspecte: descrierea afacerii, locaţia realizării investiţiei, prezentarea proiectului de investiţii, planul de investiţii, fundamentarea planului de creare a locurilor de muncă, analiza pieţei relevante pe care întreprinderea solicită finanţare, fundamentarea cifrei de afaceri, situaţia financiară actuală şi proiecţii financiare. În document se fundamentează: încadrarea investiţiei în categoria investiţiei iniţiale, modul de îndeplinire a indicatorilor cantitativi şi calitativi prevăzuţi în anexa nr. 4. Planul de afaceri are anexate documente justificative necesare fundamentării acestuia. Planul de afaceri este elaborat pentru perioada implementării investiţiei şi 5 ani de la data ocupării ultimului loc de muncă;"

    25. În anexa nr. 2, la articolul 1, după litera w) se introduce o nouă literă, litera w^1), cu următorul cuprins:
    "w^1) plan de afaceri în formă simplificată - document în care sunt prezentate cel puţin următoarele aspecte: fundamentarea planului de creare a locurilor de muncă, fundamentarea cifrei de afaceri, situaţia financiară actuală, proiecţii financiare, fundamentarea modului de îndeplinire a indicatorilor cantitativi. Planul de afaceri în formă simplificată este elaborat pentru perioada implementării investiţiei şi 5 ani de la data ocupării ultimului loc de muncă;"

    26. În anexa nr. 2, la articolul 1, litera x) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "x) planul de creare a locurilor de muncă - document care cuprinde calendarul creării şi menţinerii locurilor de muncă aferente investiţiei şi valorile costurilor salariale eligibile şi ajutorului de stat aferent;"

    27. În anexa nr. 2, la articolul 1, litera dd) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "dd) sursa de finanţare - resursele financiare ale întreprinderii destinate realizării planului de investiţii, obţinute din surse proprii, respectiv majorare de capital subscris şi vărsat, cu excepţia aportului în natură, profit reinvestit, împrumut intragrup sau credit bancar."

    28. În anexa nr. 2, la articolul 2, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Înregistrarea cererilor de acord pentru finanţare începe de la data comunicată de Ministerul Finanţelor Publice pe siteul său, conform art. 17 din hotărâre."

    29. În anexa nr. 2, la articolul 2, alineatul (3) se abrogă.
    30. În anexa nr. 2, la articolul 3, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 3
    (1) Întreprinderea solicitantă transmite Ministerului Finanţelor Publice următoarele documente:
    a) cerere de acord pentru finanţare;
    b) certificat constatator eliberat cu cel mult 10 zile lucrătoare înainte de data înregistrării cererii de acord, fie în original, emis de oficiul registrului comerţului de pe lângă tribunalul unde îşi are sediul întreprinderea, fie electronic, cu informaţii obţinute de pe portalul de servicii al Oficiului Naţional al Registrului Comerţului - RECOM Online, în care să se menţioneze cel puţin următoarele informaţii: datele de identificare, codul unic de înregistrare, asociaţii şi reprezentanţii legali ai întreprinderii, domeniul de activitate principal, toate domeniile secundare de activitate şi punctele de lucru ale întreprinderii;
    c) situaţii financiare anuale aprobate corespunzătoare ultimului exerciţiu financiar încheiat, în copie, după caz;
    d) plan de creare a locurilor de muncă;
    e) plan de afaceri;
    f) documente justificative pentru fundamentarea planului de afaceri;
    g) împuternicire semnată şi ştampilată de reprezentantul legal al întreprinderii solicitante, în cazul în care o altă persoană decât acesta semnează cererea de acord pentru finanţare;
    h) act de identitate al persoanei autorizate să reprezinte legal întreprinderea, în copie;
    i) opis cu documentele transmise."

    31. În anexa nr. 2, la articolul 3, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Documentele menţionate la alin. (1) lit. d) şi e) se transmit şi în format electronic."

    32. În anexa nr. 2, la articolul 3, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:
    "(3) Formularul cererii de acord pentru finanţare şi modalitatea de transmitere şi înregistrare a documentelor prevăzute la alin. (1) sunt prevăzute în Ghidul solicitantului, elaborat în aplicarea prezentei hotărâri, aprobat prin ordin al ministrului finanţelor publice."

    33. În anexa nr. 2, la articolul 4, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 4
    (1) Ministerul Finanţelor Publice verifică conformitatea documentelor transmise, prevăzute la art. 3, conform prevederilor anexei nr. 3 şi analizează viabilitatea investiţiei şi eficienţa economică a întreprinderii conform prevederilor anexei nr. 4."

    34. În anexa nr. 2, la articolul 4, alineatele (2) şi (3) se abrogă.
    35. În anexa nr. 2, articolele 5, 6 şi 7 se abrogă.
    36. În anexa nr. 2, la articolul 8, alineatul (1) se abrogă.
    37. În anexa nr. 2, la articolul 8, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) În urma procesului de evaluare a cererii de acord pentru finanţare, Ministerul Finanţelor Publice transmite întreprinderilor solicitante, după caz:
    a) acord pentru finanţare, dacă sunt îndeplinite cumulativ toate condiţiile şi criteriile de eligibilitate prevăzute de prezenta hotărâre;
    b) solicitare de informaţii şi/sau documente pentru completarea cererii de acord pentru finanţare, în cazul în care:
    (i) există neconcordanţe în informaţiile furnizate;
    (ii) documentele nu respectă condiţiile de conformitate prevăzute în anexa nr. 3;
    (iii) se constată necesitatea unor documente suplimentare în vederea soluţionării cererii.
    Întreprinderea solicitantă transmite completarea documentaţiei în termen de maximum 15 zile lucrătoare de la primirea solicitării de informaţii şi/sau documente pentru completarea cererii de acord pentru finanţare;
    c) scrisoare de respingere a cererii de acord pentru finanţare, în cazul în care:
    (i) cererea de acord pentru finanţare nu este însoţită de documentele prevăzute la art. 3;
    (ii) nu sunt îndeplinite în mod cumulativ toate condiţiile şi criteriile de eligibilitate prevăzute de prezenta hotărâre;
    (iii) întreprinderea nu respectă termenul de maximum 15 zile lucrătoare de la data primirii solicitării de informaţii şi/sau documente pentru completarea cererii de acord pentru finanţare."

    38. În anexa nr. 2, la articolul 8, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:
    "(3) În urma procesului de evaluare a cererilor de acord pentru finanţare înregistrate şi nesoluţionate conform alin. (2) lit. a) şi c) până la data epuizării bugetului anual alocat schemei, Ministerul Finanţelor Publice transmite întreprinderilor solicitante, după caz:
    a) solicitare de informaţii şi/sau documente pentru completarea cererii de acord pentru finanţare, în cazul în care:
    (i) există neconcordanţe în informaţiile furnizate;
    (ii) documentele nu respectă condiţiile de conformitate prevăzute în anexa nr. 3;
    (iii) se constată necesitatea unor documente suplimentare în vederea soluţionării cererii.
    Întreprinderea solicitantă transmite completarea documentaţiei în termen de maximum 15 zile lucrătoare de la primirea solicitării de informaţii şi/sau documente pentru completarea cererii de acord pentru finanţare;
    b) scrisoare de respingere a cererii de acord pentru finanţare, în cazul în care:
    (i) cererea de acord pentru finanţare nu este însoţită de documentele prevăzute la art. 3;
    (ii) nu sunt îndeplinite în mod cumulativ toate condiţiile şi criteriile de eligibilitate prevăzute de prezenta hotărâre;
    (iii) întreprinderea nu respectă termenul de maximum 15 zile lucrătoare de la data primirii solicitării de informaţii şi/sau documente pentru completarea cererii de acord pentru finanţare."

    39. În anexa nr. 2, articolul 9 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 9
    Ministerul Finanţelor Publice finalizează procesul de evaluare a cererii de acord pentru finanţare în termen de maximum 30 de zile lucrătoare de la data la care întreaga documentaţie este considerată completă în sensul prevederilor prezentei scheme."

    40. În anexa nr. 2, după articolul 10 se introduce un nou articol, articolul 10^1, cu următorul cuprins:
    "ART. 10^1
    (1) În cazul în care bugetul anual alocat schemei s-a epuizat, dar există cereri de acord pentru finanţare care nu s-au încadrat în bugetul alocat, dar care îndeplinesc cumulativ condiţiile şi criteriile de eligibilitate prevăzute de prezenta hotărâre, Ministerul Finanţelor Publice emite proiectul acordului pentru finanţare.
    (2) Înregistrarea cererilor de acord pentru finanţare continuă şi în cazul în care bugetul anual alocat schemei nu a fost aprobat prin legea anuală a bugetului de stat sau bugetul anual alocat schemei s-a epuizat. În cazul în care cererile de acord pentru finanţare înregistrate îndeplinesc cumulativ condiţiile şi criteriile de eligibilitate prevăzute de prezenta hotărâre, Ministerul Finanţelor Publice emite proiectul acordului pentru finanţare.
    (3) Proiectele de acord pentru finanţare prevăzute la alin. (1) şi (2) se aprobă în ordinea în care au fost emise, după aprobarea sau suplimentarea bugetului anual alocat schemei, în conformitate cu prevederile legilor bugetare anuale."

    41. În anexa nr. 2, la articolul 11, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 11
    (1) Ajutorul de stat se poate plăti până în anul 2028 întreprinderilor care au primit acord pentru finanţare, după efectuarea parţială sau totală a cheltuielilor eligibile realizate conform acordului pentru finanţare, în limita creditelor bugetare anuale aprobate."

    42. În anexa nr. 2, la articolul 11, alineatul (2) se abrogă.
    43. În anexa nr. 2, la articolul 12, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 12
    (1) În vederea plăţii ajutorului de stat, întreprinderea transmite la Ministerul Finanţelor Publice cererea de plată a ajutorului de stat şi formularul de decont, însoţite de documente justificative, potrivit Ghidului de plată elaborat în aplicarea prezentei hotărâri, aprobat prin ordin al ministrului finanţelor publice."

    44. În anexa nr. 2, la articolul 12, alineatul (2) se abrogă.
    45. În anexa nr. 2, la articolul 13, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) În cazul în care se constată lipsa unor documente sau neconcordanţe între datele şi informaţiile transmise, Ministerul Finanţelor Publice transmite o solicitare de completare a cererii de plată a ajutorului de stat, cu confirmare de primire."

    46. În anexa nr. 2, la articolul 13, după alineatul (2) se introduc două noi alineate, alineatele (3) şi (4), cu următorul cuprins:
    "(3) Documentele şi informaţiile solicitate vor fi transmise către Ministerul Finanţelor Publice în termen de 30 de zile lucrătoare de la data primirii solicitării.
(4) În situaţia în care întreprinderea nu confirmă primirea solicitării transmise de Ministerul Finanţelor Publice sau nu respectă termenul prevăzut la alin. (3), Ministerul Finanţelor Publice returnează întreprinderii cererea de plată a ajutorului de stat, în termen de 15 zile lucrătoare de la îndeplinirea termenului, în vederea completării acesteia."

    47. În anexa nr. 2, la articolul 14, după alineatul (2) se introduc două noi alineate, alineatele (3) şi (4), cu următorul cuprins:
    "(3) Ministerul Finanţelor Publice poate solicita semestrial stadiul realizării planului de creare a locurilor de muncă pentru care a fost emis acordul pentru finanţare.
(4) Întreprinderile au obligaţia de a răspunde solicitării Ministerului Finanţelor Publice în termenul menţionat la art. 13 alin. (3)."

    48. În anexa nr. 2, la articolul 15, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:
    "(1^1) Ministerul Finanţelor Publice nu efectuează plata ajutorului de stat în cazul în care întreprinderea înregistrează debite restante la bugetele componente ale bugetului general consolidat."

    49. În anexa nr. 2, la articolul 15, după alineatul (2) se introduc trei noi alineate, alineatele (3)-(5), cu următorul cuprins:
    "(3) Întreprinderile au obligaţia de a verifica valoarea ajutorului de stat virat de Ministerul Finanţelor Publice în contul 50.70 «Disponibil din subvenţii şi transferuri». În situaţia în care se constată existenţa unei sume necuvenite, întreprinderile au obligaţia de a informa de îndată Ministerul Finanţelor Publice în vederea restituirii acesteia.
(4) Restituirea sumelor încasate necuvenit se realizează în conturile de cheltuieli bugetare din care au fost încasate, dacă sumele se restituie în anul în care au fost încasate, respectiv în contul prevăzut la art. 8 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările şi completările ulterioare, dacă sumele se restituie în anii următori anului în care au fost încasate.
(5) Pentru sumele necuvenite încasate de către întreprinderi, Ministerul Finanţelor Publice percepe dobânzi şi penalităţi aferente, datorate de la data încasării până la data restituirii, conform prevederilor art. 174 şi 176 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare."

    50. În anexa nr. 2, articolul 15^1 se abrogă.
    51. În anexa nr. 2, la articolul 16^1, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "ART. 16^1
    (1) Întreprinderile care au primit acord pentru finanţare au obligaţia să creeze numărul de locuri de muncă total asumat în planul de creare a locurilor de muncă ce a stat la baza emiterii acordului pentru finanţare, conform calendarului.
    (2) În cazul în care, pe parcursul realizării investiţiei şi creării locurilor de muncă, se înregistrează prelungirea calendarului de creare a locurilor de muncă, întreprinderea are obligaţia de a solicita Ministerului Finanţelor Publice prelungirea calendarului de creare a locurilor de muncă aferente investiţiei, cu respectarea prevederilor art. 6 alin. (2) lit. b) din hotărâre, prin transmiterea unei notificări cu menţionarea perioadei de realizare a investiţiei, însoţită de planul de creare a locurilor de muncă, inclusiv în format electronic, şi secţiunea IV «Prezentarea costurilor eligibile şi a finanţării solicitate» din cererea de acord pentru finanţare, revizuite, precum şi planul de afaceri în formă simplificată."

    52. În anexa nr. 2, la articolul 16^1, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (3^1), cu următorul cuprins:
    "(3^1) Ministerul Finanţelor Publice poate solicita întreprinderii informaţii suplimentare în vederea soluţionării cererilor prevăzute la alin. (2). Întreprinderea transmite completarea documentaţiei în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la primirea solicitării de informaţii şi/sau documente."

    53. În anexa nr. 2, la articolul 16^1, alineatul (4) se abrogă.
    54. În anexa nr. 2, la articolul 16^1, partea introductivă a alineatului (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(5) În cazul prevăzut la alin. (2), Ministerul Finanţelor Publice finalizează analiza documentaţiei primite în termen de maximum 30 de zile lucrătoare de la data la care întreaga documentaţie este considerată completă în sensul prevederilor prezentei scheme, procedând astfel:"

    55. În anexa nr. 2, la articolul 16^1, alineatul (6) se abrogă.
    56. În anexa nr. 2, la articolul 17, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "ART. 17
    (1) Pe parcursul realizării investiţiei şi creării locurilor de muncă şi pe o perioadă de 5 ani de la data la care posturile au fost ocupate prima dată, orice modificare a adresei locaţiei unde este efectuată investiţia în aceeaşi regiune se notifică Ministerului Finanţelor Publice printr-o adresă însoţită de certificatul constatator emis de oficiul registrului comerţului, în care se menţionează noua locaţie, codul CAEN aferent activităţii pentru care s-a obţinut finanţare la noua locaţie, actul de deţinere a locaţiei, precum şi valabilitatea acestuia.
    (2) Mutarea locaţiei într-o altă regiune, diferită de regiunea în care întreprinderea a beneficiat de ajutor de stat, atrage revocarea acordului pentru finanţare şi recuperarea ajutorului de stat acordat."

    57. În anexa nr. 2, după articolul 17 se introduce un nou articol, articolul 17^1, cu următorul cuprins:
    "ART. 17^1
    Întreprinderea are obligaţia de a menţine investiţia 5 ani de la data finalizării acesteia."

    58. În anexa nr. 2, la articolul 18, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 18
    (1) Întreprinderea are obligaţia de a menţine fiecare loc de muncă nou-creat pentru o perioadă de cel puţin 5 ani de la data la care acesta a fost ocupat prima dată."

    59. În anexa nr. 2, la articolul 18, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:
    "(1^1) În cazul în care un loc de muncă nu a fost ocupat pe o perioadă mai mare de 6 luni consecutive se consideră că locul de muncă nu a fost menţinut."

    60. În anexa nr. 2, articolul 19 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 19
    În perioada de monitorizare a investiţiei şi/sau a locurilor de muncă, începând cu anul 2021, anual, până la data de 30 iunie, întreprinderea transmite la Ministerul Finanţelor Publice, pe baza situaţiilor financiare anuale aprobate, corespunzătoare ultimului exerciţiu financiar încheiat, informaţii privind menţinerea locurilor de muncă şi a investiţiei."

    61. În anexa nr. 2, după articolul 19 se introduce un nou articol, articolul 19^1, cu următorul cuprins:
    "ART. 19^1
    Ministerul Finanţelor Publice analizează documentele transmise conform art. 19 şi verifică îndeplinirea obligaţiilor prevăzute la art. 17^1 şi 18."

    62. În anexa nr. 2, la articolul 20 alineatul (1), litera b^1) se abrogă.
    63. În anexa nr. 2, la articolul 20 alineatul (1), litera e) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "e) mută locaţia realizării investiţiei într-o altă regiune, diferită de regiunea în care întreprinderea a beneficiat de ajutor de stat."

    64. În anexa nr. 2, la articolul 20 alineatul (1), după litera e) se introduc cinci noi litere, literele f)-j), cu următorul cuprins:
    "f) întreprinderea nu respectă prevederile art. 17^1;
g) nu menţine numărul minim de locuri de muncă, conform prevederilor art. 16 lit. b) din hotărâre;
h) întreprinderea informează Ministerul Finanţelor Publice că este în imposibilitatea realizării planului de creare a locurilor de muncă sau solicită Ministerului Finanţelor Publice revocarea acordului pentru finanţare;
i) întreprinderea nu face dovada existenţei sursei de finanţare în termen de 6 luni de la emiterea acordului pentru finanţare;
j) întreprinderea nu demonstrează existenţa unui drept real asupra locaţiei realizării investiţiei, în termen de 6 luni de la emiterea acordului pentru finanţare."

    65. În anexa nr. 2, la articolul 20, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(3) Revocarea acordului pentru finanţare în situaţiile prevăzute la alin. (1) lit. b)-j) determină aplicarea măsurilor necesare în vederea recuperării totale a ajutorului de stat plătit."

    66. În anexa nr. 2, la articolul 20 alineatul (4), litera a) se abrogă.
    67. În anexa nr. 2, la articolul 20 alineatul (4), după litera b) se introduc două noi litere, literele c) şi d), cu următorul cuprins:
    "c) întreprinderea nu realizează contribuţia la dezvoltarea regională cel puţin într-un cuantum egal cu ajutorul de stat plătit;
d) întreprinderea nu îndeplineşte alte condiţii prevăzute în acordul pentru finanţare."

    68. În anexa nr. 2, la articolul 20, după alineatul (4) se introduc patru noi alineate, alineatele (4^1)- (4^4), cu următorul cuprins:
    "(4^1) Mecanismul de recuperare proporţională a ajutorului de stat se stabileşte în Ghidul solicitantului.
(4^2) În situaţia prevăzută la alin. (4), decizia de recuperare a ajutorului de stat se emite după elaborarea raportului de monitorizare întocmit pe baza informaţiilor transmise de întreprindere conform prevederilor art. 19.
(4^3) În cazul nerespectării condiţiei privind menţinerea locurilor de muncă prevăzute la art. 18 alin. (1), Ministerul Finanţelor Publice recuperează ajutorul de stat plătit aferent locului de muncă nemenţinut.
(4^4) În situaţia prevăzută la alin. (4^3), decizia de recuperare a ajutorului de stat se emite după elaborarea raportului de monitorizare întocmit pe baza rezultatelor aplicării art. 13 alin. (1) şi a informaţiilor transmise de întreprindere conform prevederilor art. 19, după caz."

    69. În anexa nr. 2, la articolul 20, alineatele (5) şi (6) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(5) Recuperarea ajutorului de stat plătit se realizează conform procedurilor de recuperare prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările ulterioare, precum şi de Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 324/2016 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea de către Ministerul Finanţelor Publice a procedurilor privind stoparea/recuperarea ajutorului de stat sau de minimis, cu modificările şi completările ulterioare.
(6) Ajutorul de stat plătit care trebuie recuperat include şi dobânda aferentă, datorată de la data plăţii până la data recuperării. Rata dobânzii aplicabile este cea stabilită potrivit prevederilor Regulamentului UE 2015/1.589 al Consiliului din 13 iulie 2015 de stabilire a normelor de aplicare a articolului 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene şi Regulamentului (CE) nr. 794/2004 al Comisiei din 21 aprilie 2004 de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2015/1.589 al Consiliului de stabilire a normelor de aplicare a articolului 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, cu modificările ulterioare."

    70. Anexele nr. 1 şi 2 şi nr. 5-12 la procedură se abrogă.
    71. Anexele nr. 3 şi 4 la procedură se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 2 şi 3 la prezenta hotărâre.


    ART. II
    (1) Obligaţia privind menţinerea investiţiei prevăzută la art. I pct. 57 şi pct. 64 lit. f) nu se aplică proiectelor de investiţii pentru care s-au emis acorduri pentru finanţare anterior intrării în vigoare a prezentei hotărâri.
    (2) Prevederea introdusă la art. I pct. 59 nu se aplică locurilor de muncă create şi neocupate anterior intrării în vigoare a prezentei hotărâri.
    (3) Cererile de plată depuse până la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se supun prevederilor hotărârii aplicabile la data depunerii lor.

    ART. III
    În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, Ministerul Finanţelor Publice va emite ghiduri în aplicarea Hotărârii Guvernului nr. 332/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru sprijinirea investiţiilor care promovează dezvoltarea regională prin crearea de locuri de muncă, cu modificările şi completările ulterioare, aprobate prin ordin al ministrului finanţelor publice.

    ART. IV
    Hotărârea Guvernului nr. 332/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru sprijinirea investiţiilor care promovează dezvoltarea regională prin crearea de locuri de muncă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 336 din 8 mai 2014, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezenta hotărâre, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.                    PRIM-MINISTRU
                    LUDOVIC ORBAN
                    Contrasemnează:
                    Ministrul finanţelor publice,
                    Vasile-Florin Cîţu

    Bucureşti, 31 iulie 2020.
    Nr. 598.
    ANEXA 1

    (Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 332/2014)
    LISTA
    sectoarelor de activitate pentru care nu se acordă ajutoare de stat

┌────┬────┬────────────────────────────┐
│Nr. │Cod │Denumire cod CAEN │
│crt.│CAEN│ │
├────┴────┴────────────────────────────┤
│SECŢIUNEA A - AGRICULTURĂ, │
│SILVICULTURĂ ŞI PESCUIT │
├────┬────┬────────────────────────────┤
│1 │01 │Agricultură, vânătoare şi │
│ │ │servicii anexe │
├────┼────┼────────────────────────────┤
│2 │02 │Silvicultură şi exploatare │
│ │ │forestieră │
├────┼────┼────────────────────────────┤
│3 │03 │Pescuitul şi acvacultura │
├────┴────┴────────────────────────────┤
│SECŢIUNEA B - INDUSTRIA EXTRACTIVĂ │
├────┬────┬────────────────────────────┤
│4 │05 │Extracţia cărbunelui │
│ │ │superior şi inferior │
├────┼────┼────────────────────────────┤
│5 │06 │Extracţia petrolului brut şi│
│ │ │a gazelor naturale │
├────┼────┼────────────────────────────┤
│6 │071 │Extracţia minereurilor │
│ │ │feroase │
├────┼────┼────────────────────────────┤
│7 │0892│Extracţia şi aglomerarea │
│ │ │turbei │
├────┼────┼────────────────────────────┤
│ │ │Activităţi de servicii anexe│
│8 │091 │extracţiei petrolului brut │
│ │ │şi gazelor naturale │
├────┼────┼────────────────────────────┤
│9 │099 │Activităţi de servicii anexe│
│ │ │pentru extracţia mineralelor│
├────┴────┴────────────────────────────┤
│SECŢIUNEA C - INDUSTRIA PRELUCRĂTOARE │
├────┬────┬────────────────────────────┤
│ │ │Prelucrarea şi conservarea │
│10 │102 │peştelui, crustaceelor şi │
│ │ │moluştelor │
├────┼────┼────────────────────────────┤
│11 │1101│Distilarea, rafinarea şi │
│ │ │mixarea băuturilor alcoolice│
├────┼────┼────────────────────────────┤
│12 │1102│Fabricarea vinurilor din │
│ │ │struguri │
├────┼────┼────────────────────────────┤
│13 │1103│Fabricarea cidrului şi a │
│ │ │altor vinuri din fructe │
├────┼────┼────────────────────────────┤
│ │ │Fabricarea altor băuturi │
│14 │1104│nedistilate, obţinute prin │
│ │ │fermentare │
├────┼────┼────────────────────────────┤
│15 │1105│Fabricarea berii │
├────┼────┼────────────────────────────┤
│16 │1106│Fabricarea malţului │
├────┼────┼────────────────────────────┤
│17 │12 │Fabricarea produselor din │
│ │ │tutun │
├────┼────┼────────────────────────────┤
│18 │131 │Pregătirea fibrelor şi │
│ │ │filarea fibrelor textile │
├────┼────┼────────────────────────────┤
│ │ │Prelucrarea lemnului, │
│ │ │fabricarea produselor din │
│ │ │lemn şi plută, cu excepţia │
│19 │16 │mobilei; fabricarea │
│ │ │articolelor din paie şi din │
│ │ │alte materiale vegetale │
│ │ │împletite │
├────┼────┼────────────────────────────┤
│20 │17 │Fabricarea hârtiei şi a │
│ │ │produselor din hârtie │
├────┼────┼────────────────────────────┤
│ │ │Fabricarea produselor de │
│21 │19 │cocserie şi a produselor │
│ │ │obţinute din prelucrarea │
│ │ │ţiţeiului │
├────┼────┼────────────────────────────┤
│22 │2014│Fabricarea altor produse │
│ │ │chimice organice de bază │
├────┼────┼────────────────────────────┤
│23 │2051│Fabricarea explozivelor │
├────┼────┼────────────────────────────┤
│24 │206 │Fabricarea fibrelor │
│ │ │sintetice şi artificiale │
├────┼────┼────────────────────────────┤
│25 │24 │Industria metalurgică │
├────┼────┼────────────────────────────┤
│26 │254 │Fabricarea armamentului şi │
│ │ │muniţiei │
├────┼────┼────────────────────────────┤
│ │ │Fabricarea de recipiente, │
│27 │2591│containere şi alte produse │
│ │ │similare din oţel │
├────┼────┼────────────────────────────┤
│28 │301 │Construcţia de nave şi bărci│
├────┼────┼────────────────────────────┤
│29 │304 │Fabricarea vehiculelor │
│ │ │militare de luptă │
├────┼────┼────────────────────────────┤
│ │ │Repararea, întreţinerea şi │
│30 │33 │instalarea maşinilor şi │
│ │ │echipamentelor │
├────┴────┴────────────────────────────┤
│SECŢIUNEA D - PRODUCŢIA ŞI FURNIZAREA │
│DE ENERGIE ELECTRICĂ ŞI TERMICĂ, GAZE,│
│APĂ CALDĂ ŞI AER CONDIŢIONAT │
├────┬────┬────────────────────────────┤
│ │ │Producţia şi furnizarea de │
│31 │35 │energie electrică şi │
│ │ │termică, gaze, apă caldă şi │
│ │ │aer condiţionat │
├────┴────┴────────────────────────────┤
│SECŢIUNEA F - CONSTRUCŢII │
├────┬────┬────────────────────────────┤
│32 │41 │Construcţii şi clădiri │
├────┼────┼────────────────────────────┤
│33 │42 │Lucrări de geniu civil │
├────┼────┼────────────────────────────┤
│34 │4399│Alte lucrări speciale de │
│ │ │construcţii n.c.a. │
├────┴────┴────────────────────────────┤
│SECŢIUNEA G - COMERŢ CU RIDICATA ŞI CU│
│AMĂNUNTUL; REPARAREA AUTOVEHICULELOR │
│ŞI MOTOCICLETELOR │
├────┬────┬────────────────────────────┤
│ │ │Comerţ cu ridicata şi cu │
│35 │45 │amănuntul, întreţinerea şi │
│ │ │repararea autovehiculelor şi│
│ │ │a motocicletelor │
├────┼────┼────────────────────────────┤
│ │ │Comerţ cu ridicata cu │
│36 │46 │excepţia comerţului cu │
│ │ │autovehicule şi motociclete │
├────┼────┼────────────────────────────┤
│ │ │Comerţ cu amănuntul, cu │
│37 │47 │excepţia autovehiculelor şi │
│ │ │motocicletelor │
├────┴────┴────────────────────────────┤
│SECŢIUNEA H - TRANSPORT ŞI DEPOZITARE │
├────┬────┬────────────────────────────┤
│38 │49 │Transporturi terestre şi │
│ │ │transporturi prin conducte │
├────┼────┼────────────────────────────┤
│39 │50 │Transporturi pe apă │
├────┼────┼────────────────────────────┤
│40 │51 │Transporturi aeriene │
├────┼────┼────────────────────────────┤
│ │ │Depozitare şi activităţi │
│41 │52 │auxiliare pentru │
│ │ │transporturi │
├────┼────┼────────────────────────────┤
│42 │53 │Activităţi de poştă şi de │
│ │ │curier │
├────┴────┴────────────────────────────┤
│SECŢIUNEA J - INFORMAŢII ŞI │
│COMUNICAŢII │
├────┬────┬────────────────────────────┤
│43 │60 │Activităţi de difuzare şi │
│ │ │transmitere de programe │
├────┴────┴────────────────────────────┤
│SECŢIUNEA K - INTERMEDIERI FINANCIARE │
│ŞI ASIGURĂRI │
├────┬────┬────────────────────────────┤
│ │ │Intermedieri financiare, cu │
│44 │64 │excepţia activităţilor de │
│ │ │asigurări şi ale fondurilor │
│ │ │de pensii │
├────┼────┼────────────────────────────┤
│ │ │Activităţi de asigurări, │
│ │ │reasigurări şi ale │
│45 │65 │fondurilor de pensii (cu │
│ │ │excepţia celor din sistemul │
│ │ │public de asigurări sociale)│
├────┼────┼────────────────────────────┤
│ │ │Activităţi auxiliare │
│46 │66 │intermedierilor financiare, │
│ │ │activităţi de asigurare şi │
│ │ │fonduri de pensii │
├────┴────┴────────────────────────────┤
│SECŢIUNEA L - TRANZACŢII IMOBILIARE │
├────┬────┬────────────────────────────┤
│47 │68 │Tranzacţii imobiliare │
├────┴────┴────────────────────────────┤
│SECŢIUNEA M - ACTIVITĂŢI PROFESIONALE,│
│ŞTIINŢIFICE ŞI TEHNICE │
├────┬────┬────────────────────────────┤
│48 │69 │Activităţi juridice şi de │
│ │ │contabilitate │
├────┼────┼────────────────────────────┤
│ │ │Activităţi ale direcţiilor │
│ │ │(centralelor), birourilor │
│49 │70 │administrative centralizate;│
│ │ │activităţi de management şi │
│ │ │de consultanţă în management│
├────┼────┼────────────────────────────┤
│50 │73 │Publicitate şi activităţi de│
│ │ │studiere a pieţei │
├────┴────┴────────────────────────────┤
│SECŢIUNEA N - ACTIVITĂŢI DE SERVICII │
│ADMINISTRATIVE ŞI ACTIVITĂŢI DE │
│SERVICII SUPORT │
├────┬────┬────────────────────────────┤
│51 │77 │Activităţi de închiriere şi │
│ │ │leasing │
├────┼────┼────────────────────────────┤
│52 │78 │Activităţi de servicii │
│ │ │privind forţa de muncă │
├────┼────┼────────────────────────────┤
│53 │80 │Activităţi de investigaţii │
│ │ │şi protecţie │
├────┼────┼────────────────────────────┤
│54 │81 │Activităţi de peisagistică │
│ │ │şi servicii pentru clădiri │
├────┴────┴────────────────────────────┤
│SECŢIUNEA O - ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ ŞI│
│APĂRARE; ASIGURĂRI SOCIALE DIN │
│SISTEMUL PUBLIC │
├────┬────┬────────────────────────────┤
│ │ │Administraţie publică şi │
│55 │84 │apărare; asigurări sociale │
│ │ │din sistemul public │
├────┴────┴────────────────────────────┤
│SECŢIUNEA R - ACTIVITĂŢI DE │
│SPECTACOLE, CULTURALE ŞI RECREATIVE │
├────┬────┬────────────────────────────┤
│56 │90 │Activităţi de creaţie şi │
│ │ │interpretare artistică │
├────┼────┼────────────────────────────┤
│57 │92 │Activităţi de jocuri de │
│ │ │noroc şi pariuri │
├────┼────┼────────────────────────────┤
│58 │93 │Activităţi sportive, │
│ │ │recreative şi distractive │
├────┴────┴────────────────────────────┤
│SECŢIUNEA S - ALTE ACTIVITĂŢI DE │
│SERVICII │
├────┬────┬────────────────────────────┤
│59 │94 │Activităţi asociative │
│ │ │diverse │
├────┼────┼────────────────────────────┤
│60 │96 │Alte activităţi de servicii │
├────┴────┴────────────────────────────┤
│SECŢIUNEA T - ACTIVITĂŢI ALE │
│GOSPODĂRIILOR PRIVATE ÎN CALITATE DE │
│ANGAJATOR DE PERSONAL CASNIC; │
│ACTIVITĂŢI ALE GOSPODĂRIILOR PRIVATE │
│DE PRODUCERE DE BUNURI ŞI SERVICII │
│DESTINATE CONSUMULUI PROPRIU │
├────┬────┬────────────────────────────┤
│ │ │Activităţi ale gospodăriilor│
│61 │97 │private în calitate de │
│ │ │angajator de personal casnic│
├────┼────┼────────────────────────────┤
│ │ │Activităţi ale gospodăriilor│
│62 │98 │private de producere de │
│ │ │bunuri şi servicii destinate│
│ │ │consumului propriu │
├────┴────┴────────────────────────────┤
│SECŢIUNEA U - ACTIVITĂŢI ALE │
│ORGANIZAŢIILOR ŞI ORGANISMELOR │
│EXTRATERITORIALE │
├────┬────┬────────────────────────────┤
│ │ │Activităţi ale │
│63 │99 │organizaţiilor şi │
│ │ │organismelor │
│ │ │extrateritoriale │
└────┴────┴────────────────────────────┘    ANEXA 2

    (Anexa nr. 3 la procedură)

┌──────────────────────────────────────┐
│Condiţii de conformitate │
├───────────────┬──────────────────────┤
│ │- are toate rubricile │
│ │completate cu datele │
│ │solicitate, respectă │
│ │modelul din Ghidul │
│ │solicitantului şi este│
│ │datată şi semnată în │
│ │original de către │
│ │persoana autorizată să│
│ │reprezinte legal │
│Cererea de │întreprinderea; │
│acord pentru │- conţine informaţii │
│finanţare │corelate cu │
│ │informaţiile din │
│ │certificatul │
│ │constatator, │
│ │situaţiile financiare,│
│ │planul de creare a │
│ │locurilor de muncă, │
│ │actul de identitate, │
│ │împuternicirea, dacă │
│ │este cazul. │
├───────────────┼──────────────────────┤
│ │este eliberat cu cel │
│ │mult 10 zile │
│ │lucrătoare înainte de │
│ │data înregistrării │
│ │cererii de acord, fie │
│ │în original, emis de │
│ │oficiul registrului │
│ │comerţului de pe lângă│
│ │tribunalul unde îşi │
│ │are sediul │
│ │întreprinderea, fie │
│ │electronic, cu │
│ │informaţii obţinute de│
│ │pe portalul de │
│Certificatul │servicii al Oficiului │
│constatator │Naţional al │
│ │Registrului Comerţului│
│ │- RECOM Online, este │
│ │actualizat cu date │
│ │valabile la data │
│ │înregistrării cererii │
│ │de acord pentru │
│ │finanţare şi conţine │
│ │toate informaţiile │
│ │necesare conform │
│ │prevederilor art. 3 │
│ │alin. (1) lit. c) din │
│ │Procedura privind │
│ │acordarea ajutoarelor │
│ │de stat. │
├───────────────┼──────────────────────┤
│Situaţiile │ │
│financiare │depuse şi aprobate │
│corespunzătoare│conform prevederilor │
│ultimului │legale în vigoare, │
│exerciţiu │după caz, ataşate în │
│financiar │copie. │
│încheiat │ │
├───────────────┼──────────────────────┤
│ │- cuprinde toate │
│ │informaţiile necesare │
│ │conform definiţiei şi │
│ │instrucţiunilor din │
│ │Ghidul solicitantului,│
│ │este datat şi semnat │
│ │în original de către │
│ │persoana autorizată să│
│Planul de │reprezinte legal │
│afaceri │întreprinderea; │
│ │- conţine informaţii │
│ │corelate cu │
│ │informaţiile din │
│ │cererea de acord │
│ │pentru finanţare; │
│ │- este transmis │
│ │inclusiv în format │
│ │electronic. │
├───────────────┼──────────────────────┤
│ │- respectă modelul din│
│ │Ghidul solicitantului;│
│ │- este datat şi semnat│
│Planul de │în original de către │
│creare a │persoana autorizată să│
│locurilor de │reprezinte legal │
│muncă │întreprinderea; │
│ │- este transmis │
│ │inclusiv în format │
│ │electronic. │
├───────────────┼──────────────────────┤
│Documentele │ │
│justificative │ │
│pentru │sunt ataşate în copie.│
│fundamentarea │ │
│planului de │ │
│afaceri │ │
├───────────────┼──────────────────────┤
│Împuternicirea │în cazul în care o │
│semnată de │altă persoană decât │
│reprezentantul │acesta semnează │
│legal al │cererea de acord │
│întreprinderii │pentru finanţare, este│
│solicitante │ataşată în original. │
├───────────────┼──────────────────────┤
│Actul de │ │
│identitate al │ │
│persoanei │ │
│autorizate să │este ataşat în copie. │
│reprezinte │ │
│legal │ │
│întreprinderea │ │
├───────────────┼──────────────────────┤
│ │are menţionate │
│Opisul │denumirea fiecărui │
│ │document şi pagina la │
│ │care este îndosariat. │
└───────────────┴──────────────────────┘    ANEXA 3

    (Anexa nr. 4 la procedură)

┌──────────────────────────────────────┐
│Viabilitatea investiţiei şi eficienţa │
│economică a întreprinderii │
├─────────────────────┬────────────────┤
│Criterii de │Documente │
│eligibilitate pentru │relevante │
│întreprindere │ │
├─────────────────────┼────────────────┤
│Este înregistrată │ │
│potrivit Legii │ │
│societăţilor nr. 31/ │ │
│1990, republicată, cu│ │
│modificările şi │ │
│completările │ │
│ulterioare sau Legii │Certificat │
│nr. 1/2005 privind │constatator │
│organizarea şi │ │
│funcţionarea │ │
│cooperaţiei, │ │
│republicată, cu │ │
│modificările │ │
│ulterioare. │ │
├─────────────────────┼────────────────┤
│Realizează o │Cerere de acord │
│investiţie iniţială │pentru finanţare│
│în România, în unul │Certificat │
│din domeniile de │constatator │
│activitate eligibile.│ │
├─────────────────────┼────────────────┤
│ │Cerere de acord │
│ │pentru finanţare│
│Nu intră în categoria│Declaraţie pe │
│„întreprinderilor în │propria │
│dificultate“. │răspundere │
│ │Situaţii │
│ │financiare │
├─────────────────────┼────────────────┤
│Nu se află în │ │
│procedură de │ │
│executare silită, │ │
│insolvenţă, faliment,│Cerere de acord │
│reorganizare │pentru finanţare│
│judiciară, dizolvare,│Certificat │
│închidere │constatator │
│operaţională, │ │
│lichidare sau │ │
│suspendare temporară │ │
│a activităţii. │ │
├─────────────────────┼────────────────┤
│Nu face obiectul unor│ │
│decizii de recuperare│Cerere de acord │
│a unui ajutor de stat│pentru finanţare│
│sau în cazul în care │Declaraţie pe │
│asemenea decizii au │propria │
│fost emise acestea au│răspundere │
│fost executate. │ │
├─────────────────────┼────────────────┤
│Nu a beneficiat de │ │
│alte ajutoare de stat│ │
│regionale pentru │Cerere de acord │
│costuri eligibile de │pentru finanţare│
│natura activelor │Declaraţie pe │
│corporale şi │propria │
│necorporale în cadrul│răspundere │
│aceluiaşi proiect │ │
│unic de investiţii. │ │
├─────────────────────┼────────────────┤
│Nu a efectuat o │ │
│relocare către │ │
│unitatea în care │ │
│urmează să aibă loc │ │
│investiţia iniţială │ │
│pentru care se │ │
│solicită ajutorul în │ │
│ultimii 2 ani │ │
│anteriori │ │
│înregistrării cererii│Cerere de acord │
│de acord pentru │pentru finanţare│
│finanţare şi, la │Declaraţie pe │
│momentul │propria │
│înregistrării │răspundere │
│cererii, oferă un │ │
│angajament că nu vor │ │
│face acest lucru │ │
│pentru o perioadă de │ │
│până la 2 ani după │ │
│finalizarea │ │
│investiţiei iniţiale │ │
│pentru care se │ │
│solicită ajutorul. │ │
├─────────────────────┼────────────────┤
│ │Cerere de acord │
│Creează cel puţin 100│pentru finanţare│
│locuri de muncă. │Plan de creare a│
│ │locurilor de │
│ │muncă │
├─────────────────────┼────────────────┤
│Determină corect │ │
│valoarea costurilor │ │
│eligibile şi a │Plan de creare a│
│finanţării solicitate│locurilor de │
│pe baza modelului din│muncă │
│Ghidul │ │
│solicitantului. │ │
├─────────────────────┼────────────────┤
│Are capitaluri │ │
│proprii pozitive în │ │
│ultimul exerciţiu │Situaţii │
│financiar încheiat, │financiare │
│în cazul │ │
│întreprinderilor în │ │
│activitate. │ │
├─────────────────────┼────────────────┤
│Are capital social │ │
│subscris vărsat în │ │
│valoare de minimum │Certificat │
│30.000 lei, în cazul │constatator │
│întreprinderilor │ │
│nou-înfiinţate. │ │
├─────────────────────┼────────────────┤
│Nu aparţine unor │ │
│acţionari care deţin │ │
│sau au deţinut în │ │
│ultimii 2 ani │ │
│anteriori datei │ │
│înregistrării cererii│ │
│de acord pentru │ │
│finanţare o altă │ │
│întreprindere │ │
│înregistrată conform │ │
│Legii nr. 31/1990, │ │
│republicată, cu │ │
│modificările şi │Cerere de acord │
│completările │pentru finanţare│
│ulterioare, sau Legii│Declaraţie pe │
│nr. 1/2005 privind │propria │
│organizarea şi │răspundere │
│funcţionarea │ │
│cooperaţiei, │ │
│republicată, cu │ │
│modificările │ │
│ulterioare, care │ │
│desfăşoară sau a │ │
│desfăşurat │ │
│activitatea pentru │ │
│care solicită │ │
│finanţare, în cazul │ │
│întreprinderilor │ │
│nou-înfiinţate. │ │
├─────────────────────┼────────────────┤
│Planul de afaceri │Referinţa │
├─────────────────────┼────────────────┤
│ │- Scurt istoric │
│ │al │
│ │întreprinderii, │
│ │activitatea │
│ │curentă, │
│ │produsele/ │
│Descrierea afacerii │serviciile │
│ │oferite │
│ │- Prezentarea │
│ │activităţii │
│ │pentru care se │
│ │solicită │
│ │finanţarea │
├─────────────────────┼────────────────┤
│ │Investiţii în │
│ │imobilizări │
│ │corporale şi │
│Prezentarea │necorporale │
│proiectului de │legate de: │
│investiţii şi │- înfiinţarea │
│încadrarea │unei unităţi noi│
│investiţiei în │- extinderea │
│categoria investiţiei│capacităţii unei│
│iniţiale, respectiv │unităţi │
│în categoria │existente │
│investiţiei iniţiale │- diversificarea│
│în favoarea unei noi │producţiei unei │
│activităţi economice,│unităţi │
│în cazul │existente │
│întreprinderilor mari│- schimbarea │
│din regiunea de │fundamentală în │
│dezvoltare │procesul general│
│Bucureşti-Ilfov care │de producţie din│
│grupează municipiul │cadrul unei │
│Bucureşti şi judeţul │unităţi │
│Ilfov │existente │
│ │- diversificarea│
│ │activităţii unei│
│ │unităţi │
│ │existente. │
├─────────────────────┼────────────────┤
│ │Fundamentarea │
│Planul de investiţii │necesităţii │
│estimativ structurat │achiziţionării │
│pe categorii de │acestora în │
│cheltuieli (activele │corelare cu │
│corporale şi │locurile de │
│necorporale │muncă nou-create│
│amortizabile, │şi perioada de │
│excluzând terenurile)│realizare a │
│ │investiţiei. │
├─────────────────────┼────────────────┤
│Fundamentarea │ │
│planului de creare a │Plan de creare a│
│locurilor de muncă în│locurilor de │
│funcţie de │muncă │
│necesităţile │ │
│întreprinderii │ │
├─────────────────────┼────────────────┤
│ │Cerere de acord │
│Valoarea costurilor │pentru finanţare│
│eligibile şi a │Plan de creare a│
│finanţării solicitate│locurilor de │
│ │muncă │
├─────────────────────┼────────────────┤
│ │Prezentarea │
│Analiza pieţei │pieţei relevante│
│relevante pe care │susţinută cu │
│întreprinderea │date şi │
│solicită finanţare │informaţii din │
│ │surse oficiale │
├─────────────────────┼────────────────┤
│ │- │
│ │Întreprinderile │
│ │în activitate │
│ │realizează │
│ │proiecţiile │
│Situaţia financiară │având în vedere │
│actuală şi proiecţii │situaţiile │
│financiare pe │financiare │
│perioada │aferente │
│implementării │ultimului │
│proiectului de │exerciţiu │
│investiţii, creării │financiar │
│locurilor de muncă şi│încheiat. │
│pe următorii 5 ani de│- │
│la crearea ultimelor │Întreprinderile │
│locuri de muncă │nou-înfiinţate │
│ │realizează │
│ │proiecţiile │
│ │având în vedere │
│ │obiectivele │
│ │stabilite. │
├─────────────────────┼────────────────┤
│ │Contracte, │
│ │precontracte, │
│ │scrisori de │
│ │intenţie din │
│ │partea │
│Fundamentarea cifrei │potenţialilor │
│de afaceri │clienţi sau alte│
│ │documente │
│ │conform │
│ │instrucţiunilor │
│ │din Ghidul │
│ │solicitantului │
├─────────────────────┼────────────────┤
│Indicatori │Limitele │
│cantitativi │indicatorilor │
├─────────────────────┴────────────────┤
│Calculul şi fundamentarea încadrării │
│în limitele indicatorilor pe perioada │
│implementării investiţiei şi 5 ani de │
│la crearea ultimului loc de muncă, pe │
│baza proiecţiilor financiare realizate│
│conform prevederilor legale în vigoare│
│şi a instrucţiunilor din Ghidul │
│solicitantului │
├─────────────────────┬────────────────┤
│Rentabilitatea cifrei│ │
│de afaceri │Rca >/= 2,5% │
│Rca = 100 x (Profit │ │
│net/Cifra de afaceri)│ │
├─────────────────────┼────────────────┤
│Rata de solvabilitate│ │
│generală │Rsg > 1,66 │
│Rsg = Active totale/ │ │
│Datorii totale │ │
├─────────────────────┼────────────────┤
│Lichiditate imediată │ │
│R_lr = (Active │(R_lr) >/= 0,65 │
│curente - Stocuri/ │ │
│Pasive curente) │ │
├─────────────────────┼────────────────┤
│Indicatorii │Referinţa │
│calitativi │ │
├─────────────────────┼────────────────┤
│ │Asigurarea │
│ │resurselor │
│ │financiare │
│ │necesare │
│ │derulării │
│ │investiţiei │
│ │conform │
│ │prevederilor │
│ │art. 1 lit. dd) │
│Asigurarea resurselor│din Procedura │
│financiare necesare │privind │
│derulării investiţiei│acordarea │
│ │ajutoarelor de │
│ │stat şi │
│ │instrucţiunilor │
│ │din Ghidul │
│ │solicitantului, │
│ │în termen de 6 │
│ │luni de la │
│ │emiterea │
│ │acordului pentru│
│ │finanţare │
├─────────────────────┼────────────────┤
│ │- Plata de taxe
│ │şi impozite la │
│ │bugetul │
│ │consolidat pe │
│ │perioada │
│ │implementării │
│Contribuţia │investiţiei şi 5│
│întreprinderii la │ani de la │
│creşterea economică │crearea │
│şi la dezvoltarea │ultimului loc de│
│regională, │muncă, din care │
│determinată de │se deduce │
│implementarea │valoarea │
│proiectului de │ajutorului de │
│investiţii │stat │
│ │- Valoarea │
│ │contribuţiei │
│ │trebuie să fie │
│ │cel puţin egală │
│ │cu valoarea │
│ │ajutorului │
│ │solicitat. │
├─────────────────────┼────────────────┤
│ │Situaţia │
│ │juridică a │
│ │locaţiei │
│ │realizării │
│ │investiţiei, │
│ │respectiv │
│ │demonstrarea │
│ │unui drept real │
│ │asupra locaţiei │
│Situaţia juridică a │pe care urmează │
│locaţiei realizării │să se realizeze │
│investiţiei │investiţia, │
│ │conform │
│ │instrucţiunilor │
│ │din Ghidul │
│ │solicitantului, │
│ │în termen de 6 │
│ │luni de la │
│ │emiterea │
│ │acordului pentru│
│ │finanţare. │
└─────────────────────┴────────────────┘    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016