Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTĂRÂRE nr. 475 din 21 aprilie 2021  pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 155/2017 privind aprobarea programelor naţionale de sănătate pentru anii 2017 şi 2018, precum şi privind modificarea şi completarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018-2019 şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul asistenţei medicale spitaliceşti în contextul epidemiologic determinat de răspândirea virusului SARS-CoV-2    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 HOTĂRÂRE nr. 475 din 21 aprilie 2021 pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 155/2017 privind aprobarea programelor naţionale de sănătate pentru anii 2017 şi 2018, precum şi privind modificarea şi completarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018-2019 şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul asistenţei medicale spitaliceşti în contextul epidemiologic determinat de răspândirea virusului SARS-CoV-2

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 428 din 22 aprilie 2021
    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,
    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
    ART. I
    După articolul 47 din Hotărârea Guvernului nr. 155/2017 privind aprobarea programelor naţionale de sănătate pentru anii 2017 şi 2018, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 222 din 31 martie 2017, cu modificările şi completările ulterioare, se introduce un nou articol, articolul 48, cu următorul cuprins:
    "ART. 48
    În trimestrul II al anului 2021, decontarea serviciilor de radioterapie, a serviciilor de monitorizare a evoluţiei bolii la pacienţii cu afecţiuni oncologice prin PET-CT, a serviciilor de diagnostic şi de monitorizare a bolii minime reziduale a bolnavilor cu leucemii acute prin imunofenotipare, examen citogenetic şi/sau FISH şi examen de biologie moleculară la copii şi adulţi, a serviciilor de diagnostic genetic al tumorilor solide maligne - sarcom Ewing şi neuroblastom, la copii şi adulţi, a serviciilor de dializă, a serviciilor de tratament prin Gamma-Knife şi a serviciilor de dozare a hemoglobinei glicozilate - HbA1c, acordate de unităţile sanitare aflate în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate pentru derularea programelor naţionale de sănătate curative, raportate şi validate în Platforma informatică a asigurărilor sociale de sănătate, se efectuează în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (1)-(4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 20/2021 privind stabilirea unor măsuri în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate în contextul evoluţiei situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi pentru abrogarea unor prevederi din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 70/2020 privind reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, a Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, precum şi a altor acte normative, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii şi pentru modificarea Legii farmaciei nr. 266/2008. "


    ART. II
    Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018-2019, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 270 din 27 martie 2018, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 254, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(5) Pacienţii simptomatici, pentru manifestări clinice sugestive pentru COVID-19, beneficiază de consultaţii, inclusiv consultaţii la distanţă ce pot fi realizate prin orice mijloace de comunicare, care pot fi acordate de medicii de familie şi de medicii de specialitate din ambulatoriul clinic, cu încadrarea în numărul maxim de 6 consultaţii/oră. De aceste consultaţii beneficiază toate persoanele aflate pe teritoriul României."

    2. Articolul 256 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 256
    Casele de asigurări de sănătate contractează întreaga sumă alocată de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate cu destinaţie servicii medicale spitaliceşti, luând în calcul indicatorii specifici fiecărei unităţi sanitare cu paturi conform prezentei hotărâri şi normelor metodologice aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 397/836/2018, cu modificările şi completările ulterioare, după cum urmează:
    a) pentru unităţile sanitare cu paturi care acordă servicii în regim de spitalizare continuă pacienţilor diagnosticaţi cu COVID-19, prevăzute în anexa nr. 2 laOrdinul ministrului sănătăţii nr. 434/2021 privind aprobarea Planului de măsuri pentru organizarea spitalelor şi a unităţilor de dializă în contextul pandemiei de COVID-19 şi a listei spitalelor şi unităţilor de dializă care asigură asistenţa medicală pentru pacienţi, cazuri confirmate şi suspecte de COVID-19, conform clasificării spitalelor în 3 niveluri de competenţă, cu modificările ulterioare, suma contractată lunar, pe baza indicatorilor specifici fiecărei unităţi sanitare cu paturi, poate fi suplimentată la solicitarea furnizorilor pe bază de documente justificative, pentru a acoperi cheltuielile aferente activităţii desfăşurate, prin încheierea unor acte adiţionale de suplimentare a sumelor contractate;
    b) pentru unităţile sanitare cu paturi care acordă servicii în regim de spitalizare continuă pentru afecţiuni acute, aflate în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate, altele decât cele prevăzute la lit. a), suma contractată lunar poate fi suplimentată la solicitarea unităţilor sanitare cu paturi pe bază de documente justificative, fără a depăşi suma ce poate fi contractată, în funcţie de capacitatea maximă de funcţionare lunară a fiecărui spital."

    3. Articolul 257 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 257
    (1) Casele de asigurări de sănătate decontează unităţilor sanitare cu paturi care acordă servicii în regim de spitalizare continuă pacienţilor diagnosticaţi cu COVID-19 prevăzute în anexa nr. 2 laOrdinul ministrului sănătăţii nr. 434/2021, cu modificările ulterioare, activitatea desfăşurată lunar, după cum urmează:
    a) la nivelul valorii aferente indicatorilor realizaţi în limita valorii de contract, dacă se acoperă contravaloarea cheltuielilor efectiv realizate;
    b) la nivelul cheltuielilor efectiv realizate în limita valorii de contract, în situaţia în care valoarea aferentă indicatorilor realizaţi este mai mică sau egală cu nivelul cheltuielilor efectiv realizate;
    c) la nivelul indicatorilor realizaţi, fără a depăşi suma ce poate fi contractată în funcţie de capacitatea maximă de funcţionare lunară a fiecărui spital, dacă se acoperă cheltuiala efectiv realizată;
    d) la nivelul cheltuielilor efectiv realizate, în situaţia în care acestea depăşesc nivelul contractat, justificat de situaţia epidemiologică generată de coronavirusul SARS-CoV-2.
    (2) Pentru unităţile sanitare cu paturi aflate în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate care acordă servicii în regim de spitalizare continuă pentru afecţiuni acute, altele decât cele prevăzute la alin. (1), casele de asigurări de sănătate decontează activitatea desfăşurată lunar, după cum urmează:
    a) la nivelul valorii aferente indicatorilor realizaţi în limita valorii de contract, dacă se acoperă contravaloarea cheltuielilor efectiv realizate;
    b) la nivelul cheltuielilor efectiv realizate în limita valorii de contract, în situaţia în care valoarea aferentă indicatorilor realizaţi este mai mică sau egală cu nivelul cheltuielilor efectiv realizate;
    c) la nivelul indicatorilor realizaţi, fără a depăşi suma ce poate fi contractată în funcţie de capacitatea maximă de funcţionare lunară a fiecărui spital.
    (3) Pentru unităţile sanitare cu paturi aflate în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate care acordă servicii în regim de spitalizare continuă pentru afecţiuni cronice se aplică prevederile alin. (1) lit. a) şi b).
    (4) Pentru unităţile sanitare cu paturi care acordă servicii în regim de spitalizare continuă prevăzute la alin. (1) şi (2), cărora le sunt aplicabile prevederile alin. (1) lit. c) şi d), respectiv alin. (2) lit. c), se încheie acte adiţionale de suplimentare a sumelor contractate, după încheierea lunii în care au fost acordate serviciile medicale.
    (5) Decontarea lunară pentru unităţile sanitare cu paturi care furnizează servicii medicale spitaliceşti în regim de spitalizare continuă, aflate în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate, se face potrivit prevederilor alin. (1)-(3), fără a mai fi necesară o regularizare a trimestrului II al anului 2021."

    4. După articolul 257 se introduc două noi articole, articolele 257^1 şi 257^2, cu următorul cuprins:
    "ART. 257^1
    (1) În cazul unităţilor sanitare cu paturi care acordă servicii medicale spitaliceşti în regim de spitalizare continuă pacienţilor diagnosticaţi cu COVID-19, prevăzute în anexa nr. 2 laOrdinul ministrului sănătăţii nr. 434/2021, cu modificările ulterioare, şi pentru care decontarea se face potrivit art. 257 alin. (1) lit. d), valoarea cheltuielilor efectiv realizate care depăşesc nivelul contractat, pentru care casele de asigurări de sănătate încheie în trimestrul II al anului 2021 acte adiţionale de suplimentare a sumelor contractate după încheierea lunii în care au fost realizate, nu poate depăşi valoarea cheltuielilor efectiv realizate pentru care au fost încheiate acte adiţionale în trimestrul I al anului 2021.
    (2) Pentru unităţile sanitare cu paturi care au început să acorde servicii medicale spitaliceşti în regim de spitalizare continuă pacienţilor diagnosticaţi cu COVID-19, prevăzute în anexa nr. 2 laOrdinul ministrului sănătăţii nr. 434/2021, cu modificările ulterioare, în cursul trimestrului I al anului 2021 şi care nu au încheiat în fiecare lună a trimestrului acte adiţionale de suplimentare a valorii de contract, suma contractată poate fi suplimentată în trimestrul II al anului 2021 la solicitarea furnizorilor, pe bază de documente justificative, pentru a acoperi cheltuielile aferente activităţii desfăşurate, prin încheierea unor acte adiţionale de suplimentare a sumelor contractate, iar decontarea activităţii în trimestrul II al anului 2021 se face la nivelul cheltuielilor efectiv realizate, în situaţia în care acestea depăşesc nivelul contractat.
    (3) Pentru situaţiile prevăzute la alin. (2), precum şi în cazul creşterii numărului de cazuri COVID-19, care necesită internarea în unităţile sanitare care asigură asistenţa medicală pentru pacienţi diagnosticaţi cu COVID-19, Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, în baza solicitărilor fundamentate ale caselor de asigurări de sănătate, justificate de evoluţia situaţiei epidemiologice de la nivel local şi/sau naţional, după caz, poate suplimenta creditele de angajament alocate iniţial, cu aplicarea corespunzătoare a prevederilor art. 257 alin. (1) lit. d).
    ART. 257^2
    Decontarea lunară din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate pentru sanatorii/secţii sanatoriale din spitale, care desfăşoară activitate, aflate în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate, se face la nivelul indicatorilor realizaţi în limita valorii de contract, dacă se acoperă cheltuielile efectiv realizate, sau, după caz, la nivelul cheltuielilor efectiv realizate în limita valorii de contract, în situaţia în care valoarea indicatorilor realizaţi este mai mică sau egală cu nivelul cheltuielilor efectiv realizate, fără a mai fi necesară o regularizare a trimestrului II al anului 2021."

    5. După articolul 258 se introduce un nou articol, articolul 258^1, cu următorul cuprins:
    "ART. 258^1
    (1) Pentru investigaţiile paraclinice efectuate în regim ambulatoriu, potrivit ghidurilor de practică medicală, aprobate prin ordin al ministrului sănătăţii, necesare monitorizării pacienţilor diagnosticaţi cu COVID-19, după externarea din spital sau după încetarea perioadei de izolare, precum şi a pacienţilor diagnosticaţi cu boli oncologice, diabet, afecţiuni rare, boli cardiovasculare, boli cerebrovasculare, boli neurologice, sumele contractate cu casele de asigurări de sănătate se pot suplimenta prin acte adiţionale după încheierea lunii în care au fost acordate investigaţiile paraclinice.
    (2) Pentru investigaţiile paraclinice prevăzute la alin. (1) furnizorii de servicii medicale paraclinice vor ţine evidenţe distincte."

    6. După articolul 259 se introduc două noi articole, articolele 260 şi 261, cu următorul cuprins:
    "ART. 260
    Din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate se suportă serviciile medicale şi medicamentele necesare pentru tratarea pacienţilor diagnosticaţi cu COVID-19 şi a complicaţiilor acestora acordate persoanelor asigurate, persoanelor neasigurate, precum şi altor persoane aflate pe teritoriul României.
    ART. 261
    (1) În cazul persoanelor asigurate din statele cu care România a încheiat documente internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii, care au beneficiat pe teritoriul României de servicii medicale acordate în unităţi sanitare cu paturi, recuperarea cheltuielilor se face la nivelul tarifelor aferente serviciilor medicale sau, după caz, la nivelul sumei corespunzătoare decontului de cheltuieli pentru fiecare bolnav externat.
    (2) Furnizorii de servicii medicale spitaliceşti prevăzuţi la art. 257 alin. (1)-(3), cărora le sunt aplicabile, după caz, prevederile art. 257 alin. (1) lit. b) şi d), respectiv ale art. 257 alin. (2) lit. b), au obligaţia să transmită caselor de asigurări de sănătate cu care se află în relaţie contractuală, în vederea recuperării cheltuielilor pentru serviciile prevăzute la alin. (1), pe lângă copii ale documentelor de deschidere de drepturi, şi copii ale deconturilor de cheltuieli pe fiecare pacient externat."    ART. III
    În aplicarea dispoziţiilor art. 4 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 20/2021 privind stabilirea unor măsuri în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate în contextul evoluţiei situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi pentru abrogarea unor prevederi din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 70/2020 privind reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, a Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, precum şi a altor acte normative, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii şi pentru modificarea Legii farmaciei nr. 266/2008, la solicitarea fundamentată a unităţilor sanitare care tratează pacienţi diagnosticaţi cu COVID-19, casele de asigurări de sănătate alocă sumele puse la dispoziţie de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate potrivit art. 4 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 20/2021, pentru plata cheltuielilor efectiv realizate, în situaţia în care acestea depăşesc nivelul contractat.

    ART. IV
    Măsurile prevăzute de prezenta hotărâre sunt aplicabile până la finalul oricărei luni din trimestrul II al anului 2021 în care eventual încetează starea de alertă declarată potrivit legii.                    PRIM-MINISTRU
                    FLORIN-VASILE CÎŢU
                    Contrasemnează:
                    Viceprim-ministru,
                    Ilie-Dan Barna
                    p. Ministrul sănătăţii, interimar,
                    Romică-Andrei Baciu,
                    secretar de stat
                    Preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,
                    Adrian Gheorghe

    Bucureşti, 21 aprilie 2021.
    Nr. 475.
    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016