Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTĂRÂRE nr. 466 din 11 iunie 2020  pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 HOTĂRÂRE nr. 466 din 11 iunie 2020 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 507 din 15 iunie 2020
    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,
    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
    ART. I
    Hotărârea Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 443 din 29 iunie 2009, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 6 punctul II, subpunctul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "1. constituie, potrivit legii, comisii de elaborare a proiectelor de coduri şi de alte acte normative ce interesează domeniul justiţiei, de documentare şi/sau elaborare a studiilor de fundamentare a acestora şi a strategiilor în domeniul justiţiei, putând folosi, în condiţiile legii, şi colaboratori externi - cadre didactice din învăţământul superior juridic, cercetători ştiinţifici, judecători, procurori, membri ai profesiilor juridice reglementate sau alţi specialişti, procedura de selecţie, modul de organizare şi funcţionare a comisiilor fiind stabilite prin ordin al ministrului justiţiei;"

    2. La articolul 6 punctul II, după subpunctul 1 se introduc două noi subpuncte, subpunctele 1^1 şi 1^2, cu următorul cuprins:
    "1^1. încheie parteneriate, bazate pe voluntariat sau finanţate din fondurile proprii ale partenerilor, cu instituţii de învăţământ superior juridic şi juridico-administrativ, cu organizaţiile profesionale ale profesiilor juridice, cu institutele de pregătire profesională iniţială şi continuă ale profesiilor juridice, precum şi cu alte entităţi de interes public din domeniul juridic şi juridico-administrativ sau de apărare a drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, în vederea elaborării şi promovării de strategii, studii, documentaţii sau programe privind politici publice şi proiecte legislative;
1^2. este autorizat, în exclusivitate, să editeze şi să publice ediţiile oficiale ale codurilor şi legilor complexe din domeniul justiţiei;"

    3. La articolul 6 punctul VIII, după subpunctul 4^2 se introduce un nou subpunct, subpunctul 4^3, cu următorul cuprins:
    "4^3. elaborează strategiile de comunicare, organizează conferinţele de presă ale Ministerului şi răspunde de asigurarea caracterului coerent şi unic al mesajului public al Ministerului;"

    4. Articolul 9 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 9
    Ministrul îndeplineşte, în domeniile de competenţă ale Ministerului, atribuţiile generale prevăzute de lege, în special la art. 56 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi atribuţiile specifice prevăzute în Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi în Legea nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea şi al personalului care funcţionează în cadrul Institutului Naţional de Expertize Criminalistice, cu modificările şi completările ulterioare."

    5. Articolul 14^1 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 14^1
    Ministrul poate sesiza Inspecţia Judiciară pentru a se stabili dacă există indiciile săvârşirii unei abateri disciplinare de către procurori."

    6. Articolul 16 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 16
    Ministrul este ajutat în activitatea de conducere şi reprezentare a Ministerului de 5 secretari de stat, de secretarul general şi de un secretar general adjunct."

    7. La articolul 18, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(3) Secretarul general coordonează Programul naţional de consolidare a infrastructurii instanţelor de judecată aflate în municipiile reşedinţă de judeţ şi Programul «Cartierul pentru Justiţie - complex urbanistic destinat sediilor unor instituţii aparţinând sistemului judiciar"

    8. Articolul 21 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 21
    (1) Pe lângă ministru funcţionează Direcţia Corpul de control al ministrului, condusă de un inspector-şef şi înfiinţată prin reorganizarea Corpului de control al ministrului.
    (2) Componenţa şi atribuţiile Direcţiei Corpul de control al ministrului se stabilesc prin Regulamentul de organizare şi funcţionare a Ministerului, aprobat prin ordin al ministrului."

    9. La articolul 22, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 22
    (1) Ministerul dispune de un aparat administrativ propriu, organizat la nivel de direcţii, servicii, birouri, denumite în continuare compartimente administrative, şi compus din 423 de posturi, exclusiv demnitarii, posturile aferente cabinetului ministrului şi cele ale Direcţiei de implementare a proiectelor finanţate din împrumuturi externe, denumită în continuare DIPFIE, şi Direcţiei Naţionale de Probaţiune, denumită în continuare DNP."

    10. La articolul 22, după alineatul (1^1) se introduc două noi alineate, alineatele (1^2) şi (1^3), cu următorul cuprins:
    "(1^2) Pentru elaborarea unor proiecte specifice realizării obiectivelor Ministerului, pe perioada mandatului său, ministrul poate numi, prin ordin, consilieri onorifici în domenii precum domeniul economic, management judiciar, comunicare, politici publice din domeniul justiţiei, afaceri externe şi diplomaţie.
(1^3) Activitatea consilierilor onorifici prevăzuţi la alin. (1^2) este neremunerată."

    11. După articolul 27 se introduce un nou articol, articolul 27^1, cu următorul cuprins:
    "ART. 27^1
    (1) Pentru îndeplinirea atribuţiilor privind strategiile de comunicare, la nivelul Ministerului se înfiinţează Compartimentul pentru comunicare.
    (2) Numărul de posturi pentru compartimentul prevăzut la alin. (1) se stabileşte prin ordin al ministrului, cu încadrarea în numărul maxim de posturi pentru aparatul propriu al Ministerului.
    (3) Atribuţiile compartimentului prevăzut la alin. (1) se stabilesc prin Regulamentul de organizare şi funcţionare a Ministerului, aprobat prin ordin al ministrului."

    12. Articolul 36^3 se abrogă.
    13. Articolul 39 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 39
    Ministerul participă la procesul de coordonare şi îndrumare a activităţii de statistică judiciară a instanţelor judecătoreşti, prin compartimentul de specialitate din cadrul Ministerului."

    14. Anexa nr. 1 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa la prezenta hotărâre.
    15. La anexa nr. 3 punctul III, poziţia 4 se abrogă.


    ART. II
    (1) La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Institutul Naţional de Criminologie din subordinea Ministerului Justiţiei se desfiinţează.
    (2) În termen de 30 de zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Ministerul Justiţiei preia pe bază de protocol de predare-primire patrimoniul, celelalte drepturi şi obligaţii ale institutului prevăzut la alin. (1), personalul şi posturile, precum şi dosarele profesionale ale personalului angajat. Modalităţile de predare-primire a elementelor patrimoniale şi a altor documente se stabilesc prin ordin al ministrului justiţiei.
    (3) Protocoalele de predare-primire cuprind prevederile bugetare, execuţia bugetară până la data preluării, structurile de personal preluate şi drepturile salariale aferente, precum şi celelalte drepturi şi obligaţii ale institutului prevăzut la alin. (1). Predarea-preluarea patrimoniului se efectuează pe baza situaţiilor financiare întocmite potrivit art. 28 alin. (1^1) din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
    (4) Până la data preluării efective a drepturilor şi obligaţiilor institutului prevăzut la alin. (1), plăţile aferente se efectuează din bugetul aparatului propriu al ministerului.
    (5) În termen de 45 de zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, prin ordin al ministrului justiţiei se vor stabili încadrarea şi repartizarea personalului preluat în cadrul direcţiilor, serviciilor sau birourilor din aparatul propriu al Ministerului Justiţiei, cu respectarea procedurii, dispoziţiilor legale şi regimului juridic aplicabil fiecărei categorii de personal.

    ART. III
    (1) În structura Ministerului Justiţiei se înfiinţează Direcţia economică, prin comasarea Direcţiei financiar-contabile şi Direcţiei investiţii din cadrul Ministerului Justiţiei, care se desfiinţează.
    (2) Direcţia economică va prelua personalul şi posturile aferente Direcţiei financiar-contabile şi Direcţiei investiţii. Personalul care a ocupat funcţii de conducere în cadrul direcţiilor desfiinţate va fi numit pe funcţii de execuţie în cadrul noii direcţii, urmând ca posturile de conducere ale acesteia să fie ocupate prin concurs, în condiţiile legii.
    (3) La numirea în noile funcţii a personalului care a ocupat funcţii de conducere în cadrul direcţiilor desfiinţate se au în vedere prevederile din actele normative care reglementează statutul categoriei din care funcţionarii respectivi fac parte.

    ART. IV
    Biroul de statistică judiciară din cadrul Ministerului Justiţiei se desfiinţează, atribuţiile, personalul şi posturile aferente fiind preluate de un compartiment nou-înfiinţat în cadrul Direcţiei resurse umane.

    ART. V
    Direcţia Corpul de control al ministrului va prelua personalul şi posturile aferente Corpului de control al ministrului.

    ART. VI
    (1) Articolul I punctele 8, 11 şi 14 şi articolele III-V intră în vigoare la data la care va fi emis, în temeiul şi pentru executarea prezentei hotărâri, ordinul ministrului justiţiei de stabilire a serviciilor şi a birourilor, a numărului posturilor de conducere, precum şi pentru alocarea personalului în direcţii, servicii, birouri şi compartimente.
    (2) Ordinul ministrului justiţiei prevăzut la alin. (1) va fi emis în termen de 45 de zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.
    (3) Încadrarea personalului în numărul maxim de posturi aprobat şi în noua structură organizatorică se face în termenele şi cu respectarea condiţiilor prevăzute de legislaţia în vigoare pentru fiecare categorie de personal.

    ART. VII
    La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Guvernului nr. 14/2017 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional de Criminologie, precum şi pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 44 din 16 ianuarie 2017, se abrogă.                    PRIM-MINISTRU
                    LUDOVIC ORBAN
                    Contrasemnează:
                    Ministrul justiţiei,
                    Marian Cătălin Predoiu
                    p. Ministrul muncii şi protecţiei sociale,
                    Ion Alin Dan Ignat,
                    secretar de stat
                    Ministrul finanţelor publice,
                    Vasile-Florin Cîţu

    Bucureşti, 11 iunie 2020.
    Nr. 466.
    ANEXA 1

    (Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 652/2009)
    STRUCTURA ORGANIZATORICĂ
    a Ministerului Justiţiei
    ^1) Anexa este reprodusă în facsimil.


 (a se vedea imaginea asociată)

    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016