Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTĂRÂRE nr. 438 din 28 mai 2020  privind completarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018-2019, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul sănătăţii în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 HOTĂRÂRE nr. 438 din 28 mai 2020 privind completarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018-2019, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul sănătăţii în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 467 din 2 iunie 2020
    Având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 70/2020 privind reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, a Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, precum şi a altor acte normative, cu modificările ulterioare,
    în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,
    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
    ARTICOL UNIC
    Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018-2019, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 270 din 27 martie 2018, cu modificările ulterioare, se completează după cum urmează:
    1. După articolul 191 se introduce un nou articol, articolul 191^1, cu următorul cuprins:
    "ART. 191^1
    (1) Categoriile de furnizori care trebuie să facă dovada acreditării/înscrierii în procesul de acreditare, potrivit prevederilor art. 7 alin. (5) din Legea nr. 185/2017, cu modificările şi completările ulterioare, şi cele ale art. 249 alin. (3) din Legea nr. 95/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sunt:
    a) furnizorii de servicii medicale în asistenţa medicală primară - cu excepţia cabinetelor medicale care sunt organizate conform Ordonanţei Guvernului nr. 124/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    b) furnizorii de servicii medicale în asistenţa medicală ambulatorie de specialitate pentru specialităţile clinice, inclusiv pentru specialitatea clinică de medicină fizică şi de reabilitare - cu excepţia cabinetelor medicale care sunt organizate conform Ordonanţei Guvernului nr. 124/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    c) furnizorii de servicii de medicină dentară - cu excepţia cabinetelor medicale care sunt organizate conform Ordonanţei Guvernului nr. 124/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    d) furnizorii de investigaţii medicale paraclinice de radiologie - imagistică medicală şi medicină nucleară;
    e) unităţile sanitare cu paturi, inclusiv sanatoriile şi preventoriile;
    f) unităţile specializate private care furnizează consultaţii de urgenţă la domiciliu şi activităţi de transport sanitar neasistat;
    g) furnizorii de servicii de îngrijiri medicale la domiciliu;
    h) furnizorii de servicii de îngrijiri paliative la domiciliu;
    i) furnizorii care fabrică dispozitive medicale la comandă, precum şi pentru furnizorii care desfăşoară atât activitate de comercializare a dispozitivelor medicale, cât şi de fabricare a dispozitivelor medicale la comandă.
    (2) Documentele prin care se face dovada acreditării/ înscrierii în procesul de acreditare se transmit/se depun la casele de asigurări de sănătate până cel târziu la data de 15 iunie 2020."

    2. După capitolul XIII „Dispoziţii finale“ se introduce un nou capitol, capitolul XIV „Dispoziţii aplicabile până la data de 30 septembrie 2020 în contextul epidemiei cu virusul SARS-CoV-2“, conţinând articolele 213-227, cu următorul cuprins:
    "    CAP. XIV
    Dispoziţii aplicabile până la data de 30 septembrie 2020 în contextul epidemiei cu virusul SARS-CoV-2
    ART. 213
    Din bugetul Fondului naţional unic al asigurărilor sociale de sănătate se suportă serviciile medicale şi medicamentele necesare pentru tratarea pacienţilor diagnosticaţi cu COVID-19 şi a complicaţiilor acestora acordate persoanelor asigurate, persoanelor neasigurate, precum şi altor persoane aflate pe teritoriul României.
    ART. 214
    (1) Serviciile medicale, serviciile de îngrijiri la domiciliu, medicamentele, materialele sanitare şi dispozitivele medicale, tehnologiile şi dispozitivele asistive destinate recuperării unor deficienţe organice sau funcţionale în ambulatoriu se acordă şi se validează fără a fi necesară utilizarea cardului naţional de asigurări sociale de sănătate sau a documentelor înlocuitoare ale acestuia prevăzute la art. 223 alin. (1)-(1^2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
    (2) Pentru serviciile medicale şi serviciile de îngrijiri la domiciliu, precum şi dispozitivele medicale, tehnologiile şi dispozitivele asistive destinate recuperării unor deficienţe organice sau funcţionale în ambulatoriu, înregistrate/eliberate off-line, nu este obligatorie transmiterea în termen de 3 zile lucrătoare de la data acordării, respectiv eliberării acestora, în Platforma informatică a asigurărilor de sănătate, denumită în continuare PIAS.
    (3) Pentru situaţiile prevăzute la alin. (1) şi (2) nu se aplică reglementările privind validarea şi decontarea serviciilor, precum şi cele privind sancţiunile aplicabile, prevăzute de prezenta hotărâre.
    ART. 215
    Contractele/Actele adiţionale la contractele de furnizare de servicii medicale, de medicamente cu sau fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu, de dispozitive medicale, tehnologii şi dispozitive asistive pot fi semnate atât de reprezentantul legal al furnizorului, cât şi de casa de asigurări de sănătate, prin semnătură electronică extinsă.
    ART. 216
    (1) Numărul maxim de consultaţii acordate la nivelul furnizorilor de servicii medicale în asistenţa medicală primară şi din ambulatoriul de specialitate pentru specialităţile clinice este de maximum 8 consultaţii pe oră/medic, cu posibilitatea acordării de către medicul de familie a două consultaţii/lună/pacient cu boli cronice.
    (2) Numărul maxim de consultaţii ce poate fi raportat pe zi la nivelul furnizorilor de servicii medicale în asistenţa medicală primară şi din ambulatoriul de specialitate pentru specialităţile clinice se stabileşte prin raportare la programul la cabinet al medicilor şi la numărul maxim de 8 consultaţii/oră/medic prevăzut la alin. (1).
    (3) Consultaţiile medicale prevăzute în pachetul de servicii de bază, respectiv în pachetul minimal de servicii medicale, pot fi acordate şi la distanţă, acestea putând fi acordate atât de medicii de familie, cât şi de medicii de specialitate din ambulatoriul clinic, inclusiv medicină fizică şi de reabilitare, şi pot fi realizate prin orice mijloace de comunicare, cu încadrarea în numărul maxim de 8 consultaţii/oră.
    (4) Serviciile de sănătate conexe actului medical furnizate de psiholog şi logoped prevăzute în pachetul de servicii de bază din asistenţa medicală ambulatorie de specialitate pentru specialităţile clinice pot fi acordate şi la distanţă - prin mijloace de comunicare la distanţă.
    (5) Pacienţii simptomatici, pentru manifestări clinice sugestive pentru COVID-19, beneficiază de consultaţii, inclusiv consultaţii la distanţă ce pot fi realizate prin orice mijloace de comunicare, care pot fi acordate de medicii de familie şi de medicii de specialitate din ambulatoriul clinic, cu încadrarea în numărul maxim de 8 consultaţii/oră. De aceste consultaţii beneficiază toate persoanele aflate pe teritoriul României.
    (6) Medicul de familie, precum şi medicul de specialitate din ambulatoriul clinic, inclusiv medicul de medicină fizică şi de reabilitare, vor consemna consultaţiile medicale la distanţă în registrul de consultaţii şi în fişa pacientului, după caz, cu indicarea mijlocului de comunicare utilizat şi a intervalului orar în care acestea au fost efectuate, şi va emite toate documentele necesare pacientului ca urmare a actului medical. Documentele vor fi transmise pacientului prin mijloace de comunicare electronică.
    (7) Consultaţiile la distanţă prevăzute la alin. (3) se acordă şi se decontează conform reglementărilor legale în vigoare aplicabile consultaţiilor la cabinet prevăzute în pachetele de servicii.
    (8) Consultaţiile prevăzute la alin. (5), inclusiv cele la distanţă se asimilează consultaţiilor din pachetul de servicii de bază acordate la cabinet pentru afecţiuni acute, subacute şi acutizări ale unor afecţiuni cronice.
    (9) Serviciile medicale din ambulatoriu de specialitate pentru specialităţile clinice, inclusiv pentru specialitatea clinică medicină fizică şi de reabilitare, precum şi cele de îngrijiri paliative în ambulatoriu se acordă fără a mai fi necesară prezentarea biletului de trimitere.
    ART. 217
    (1) Medicii de familie, ca urmare a unei consultaţii, ce poate fi acordată şi la distanţă, prin care apreciază menţinerea beneficiului terapeutic al schemei stabile de tratament la pacienţii cu boli cronice, eliberează prescripţie medicală în continuare, fără a mai fi necesară o nouă reevaluare a medicului specialist, respectiv fără a mai fi necesară reînnoirea scrisorii medicale iniţiale. Medicul de familie iniţiază tratamentul specific şi în absenţa unei scrisori medicale emise de medicul din ambulatoriul de specialitate/spital pentru medicamentele notate cu * din Lista cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008, cu modificările şi completările ulterioare.
    (2) Medicul de familie poate emite prescripţie medicală în continuare pentru pacienţii cu boli cronice cu schemă terapeutică stabilă, în baza documentelor medicale care au fost emise pacientului de către medicul specialist - scrisoare medicală şi/sau confirmarea înregistrării formularului specific de prescriere, şi pentru medicamentele care până la data instituirii stării de urgenţă erau prescrise de către medicii specialişti în conformitate cu limitările de prescriere prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 720/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi în Ordinul ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.301/500/2008 pentru aprobarea protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internaţionale prevăzute în Lista cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008, cu modificările şi completările ulterioare. Fac excepţie medicamentele/materialele sanitare utilizate în cadrul programelor naţionale de sănătate curative care se eliberează exclusiv prin farmaciile cu circuit închis ale unităţilor sanitare cu paturi, în condiţiile stabilite prin normele tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative.
    (3) Pentru medicamentele notate cu (**), (**1), (**1Ω) şi (**1β) în Lista de medicamente aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008, cu modificările şi completările ulterioare, prescrierea se realizează potrivit Normelor metodologice de aplicare în anul 2018 a Hotărârii Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018-2019, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 397/836/2018, cu modificările şi completările ulterioare.
    (4) Medicii din spital pot elibera, dacă situaţia o impune, la externarea asiguratului, prescripţie medicală pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală în ambulatoriu pentru maximum 90 de zile, conform scrisorii medicale/biletului de ieşire din spital, cu excepţia medicamentelor ce fac obiectul contractelor cost-volum/cost-volum-rezultat pentru care durata de prescriere este de până la 30 de zile.
    ART. 218
    Casele de asigurări de sănătate contractează întreaga sumă alocată de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate cu destinaţie servicii medicale spitaliceşti, luând în calcul indicatorii specifici fiecărei unităţi sanitare cu paturi conform prezentei hotărâri şi a normelor metodologice aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 397/836/2018, cu modificările şi completările ulterioare, cu modificarea prevederilor după cum urmează:
    a) pentru unităţile sanitare cu paturi care acordă servicii în regim de spitalizare continuă pacienţilor diagnosticaţi cu COVID-19, suma contractată lunar, pe baza indicatorilor specifici fiecărei unităţi sanitare cu paturi, poate fi suplimentată la solicitarea furnizorilor pe bază de documente justificative, pentru a acoperi cheltuielile estimate aferente activităţii desfăşurate, prin încheierea unor acte adiţionale de suplimentare a sumelor contractate;
    b) pentru unităţile sanitare cu paturi care acordă servicii în regim de spitalizare continuă pentru afecţiuni acute, aflate în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate, altele decât cele prevăzute la lit. a), suma contractată lunar poate fi suplimentată la solicitarea unităţilor sanitare cu paturi pe bază de documente justificative, fără a depăşi suma ce poate fi contractată în funcţie de capacitatea maximă de funcţionare lunară a fiecărui spital;
    c) pentru unităţile sanitare cu paturi care acordă servicii în regim de spitalizare de zi, suma contractată lunar poate fi suplimentată la solicitarea furnizorilor pe bază de documente justificative.
    ART. 219
    (1) Casele de asigurări de sănătate decontează unităţilor sanitare cu paturi care acordă servicii în regim de spitalizare continuă pacienţilor diagnosticaţi cu COVID-19 activitatea desfăşurată lunar până la data de 30 septembrie, după cum urmează:
    a) la nivelul valorii aferente indicatorilor realizaţi în limita valorii de contract, dacă se acoperă contravaloarea cheltuielilor efectiv realizate;
    b) la nivelul cheltuielilor efectiv realizate în limita valorii de contract, în situaţia în care valoarea aferentă indicatorilor realizaţi este mai mică sau egală cu nivelul cheltuielilor efectiv realizate;
    c) la nivelul indicatorilor realizaţi, fără a depăşi suma ce poate fi contractată în funcţie de capacitatea maximă de funcţionare lunară a fiecărui spital, dacă se acoperă cheltuiala efectiv realizată;
    d) la nivelul cheltuielilor efectiv realizate, în situaţia în care acestea depăşesc nivelul contractat, justificat de situaţia epidemiologică generată de virusul SARS-CoV-2.
    (2) Pentru unităţile sanitare cu paturi aflate în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate care acordă servicii în regim de spitalizare continuă pentru afecţiuni acute, altele decât cele prevăzute la alin. (1), casele de asigurări de sănătate decontează activitatea desfăşurată lunar până la data de 30 septembrie, după cum urmează:
    a) la nivelul valorii aferente indicatorilor realizaţi în limita valorii de contract, dacă se acoperă contravaloarea cheltuielilor efectiv realizate;
    b) la nivelul cheltuielilor efectiv realizate în limita valorii de contract, în situaţia în care valoarea aferentă indicatorilor realizaţi este mai mică sau egală cu nivelul cheltuielilor efectiv realizate;
    c) la nivelul indicatorilor realizaţi, fără a depăşi suma ce poate fi contractată în funcţie de capacitatea maximă de funcţionare lunară a fiecărui spital.
    (3) Pentru unităţile sanitare cu paturi aflate în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate care acordă servicii în regim de spitalizare continuă pentru afecţiuni cronice se aplică prevederile alin. (1) lit. a) şi b).
    (4) Pentru unităţile sanitare cu paturi care acordă servicii în regim de spitalizare continuă prevăzute la alin. (1) şi (2), cărora le sunt aplicabile prevederile alin. (1) lit. c) şi d), respectiv alin. (2) lit. c), se încheie acte adiţionale de suplimentare a sumelor contractate, după încheierea lunii în care au fost acordate serviciile medicale.
    (5) Decontarea lunară pentru unităţile sanitare cu paturi care furnizează servicii medicale spitaliceşti în regim de spitalizare continuă, aflate în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate, se face potrivit prevederilor alin. (1)-(3) şi (7), fără a mai fi necesară o regularizare a trimestrelor II şi III.
    (6) Pentru unităţile sanitare cu paturi care furnizează servicii medicale spitaliceşti în regim de spitalizare de zi, aflate în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate, decontarea sumelor contractate din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate se realizează la nivelul activităţii efectiv realizate - până la data de 30 septembrie, în condiţiile în care acesta depăşeşte nivelul contractat, prin încheierea unor acte adiţionale de suplimentare a sumelor contractate, după încheierea lunii în care au fost acordate serviciile medicale.
    (7) Pentru unităţile sanitare cu paturi care acordă servicii medicale în regim de spitalizare continuă şi de zi, decontarea activităţii lunii mai se face potrivit reglementărilor aplicabile stării de urgenţă, respectiv perioadei următoare încetării stării de urgenţă, proporţional cu numărul de zile din lună aferent fiecărei reglementări legale.
    ART. 220
    Decontarea lunară din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate - pentru activitatea realizată până la data de 30 septembrie, pentru sanatorii/secţii sanatoriale din spitale, care desfăşoară activitate, aflate în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate, se face la nivelul indicatorilor realizaţi în limita valorii de contract, dacă se acoperă cheltuielile efectiv realizate, sau, după caz, la nivelul cheltuielilor efectiv realizate în limita valorii de contract, în situaţia în care valoarea indicatorilor realizaţi este mai mică sau egală cu nivelul cheltuielilor efectiv realizate, fără a mai fi necesară o regularizare a trimestrelor II şi III.
    ART. 221
    Sumele contractate de casele de asigurări de sănătate cu furnizorii de servicii medicale paraclinice din ambulatoriul de specialitate se pot suplimenta pentru investigaţiile paraclinice efectuate în regim ambulatoriu, necesare monitorizării pacienţilor diagnosticaţi cu COVID-19 după externarea din spital - pentru care furnizorii de servicii medicale paraclinice vor ţine evidenţe distincte, prin încheierea unor acte adiţionale de suplimentare a sumelor contractate, după încheierea lunii în care au fost acordate investigaţiile paraclinice.
    ART. 222
    Pentru unităţile specializate care furnizează consultaţii de urgenţă la domiciliu şi transport sanitar neasistat aflate în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate, în condiţiile în care serviciile realizate depăşesc nivelul contractat, casele de asigurări de sănătate decontează serviciile acordate la nivelul realizat, pe bază de documente justificative, prin încheierea unor acte adiţionale de suplimentare a sumelor contractate, după încheierea lunii în care au fost acordate serviciile.
    ART. 223
    Pentru serviciile de îngrijiri medicale la domiciliu şi serviciile de îngrijiri paliative la domiciliu, casele de asigurări de sănătate decontează serviciile acordate la nivelul realizat, pe bază de documente justificative, în condiţiile în care acestea depăşesc nivelul contractat, prin încheierea unor acte adiţionale de suplimentare a sumelor contractate, după încheierea lunii în care au fost acordate serviciile de îngrijiri medicale la domiciliu, respectiv cele de îngrijiri paliative la domiciliu.
    ART. 224
    Valabilitatea deciziilor de evaluare a furnizorilor aflaţi în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate se menţine pentru o perioadă de 90 de zile de la încetarea stării de urgenţă în situaţia în care aceasta încetează în această perioadă.
    ART. 225
    Pentru situaţiile care necesită prezentarea de documente casei de asigurări de sănătate de către asigurat, membru al familiei de grad I şi II, soţ/soţie, persoană împuternicită legal de acesta prin act notarial/act de reprezentare prin avocat sau reprezentantul legal al asiguratului, documentele pot fi transmise casei de asigurări de sănătate prin mijloace electronice de comunicare sau pot fi depuse în numele asiguratului de orice persoană, cu excepţia reprezentanţilor legali ai furnizorilor de servicii medicale/medicamente cu şi fără contribuţie personală/dispozitive medicale, tehnologii şi dispozitive asistive şi a persoanelor care desfăşoară activitate la nivelul acestora. Mijloacele electronice de comunicare se pot folosi şi pentru transmiterea de către casele de asigurări de sănătate a documentelor eliberate, necesare asiguraţilor.
    ART. 226
    (1) În cazul persoanelor asigurate din statele cu care România a încheiat documente internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii, care au beneficiat pe teritoriul României de servicii medicale acordate în unităţi sanitare cu paturi până la data de 30 septembrie, recuperarea cheltuielilor se face la nivelul tarifelor aferente serviciilor medicale sau, după caz, la nivelul sumei corespunzătoare decontului de cheltuieli pentru fiecare bolnav externat.
    (2) Furnizorii de servicii medicale spitaliceşti prevăzuţi la art. 219 alin. (1)-(3) - cărora le sunt aplicabile, după caz, reglementările art. 219 alin. (1) lit. b) şi d), respectiv ale art. 219 alin. (2) lit. b), au obligaţia să transmită caselor de asigurări de sănătate cu care se află în relaţie contractuală, în vederea recuperării cheltuielilor pentru serviciile prevăzute la alin. (1), pe lângă copii ale documentelor de deschidere de drepturi şi copii ale deconturilor de cheltuieli pe fiecare pacient externat.
    ART. 227
    Măsurile prevăzute la art. 213 şi art. 215-225 sunt aplicabile până la data de 30 septembrie 2020, cu excepţia măsurii prevăzute la art. 214 alin. (1) care se aplică până la data de 30 iunie 2020 numai pentru unităţile sanitare cu paturi, furnizorii de servicii stomatologice, furnizorii de investigaţii paraclinice, furnizorii de îngrijiri medicale la domiciliu, îngrijiri paliative la domiciliu, furnizorii de dispozitive medicale, tehnologii şi dispozitive asistive, furnizorii de medicamente."

                    PRIM-MINISTRU
                    LUDOVIC ORBAN
                    Contrasemnează:
                    Viceprim-ministru,
                    Raluca Turcan
                    Ministrul sănătăţii,
                    Nelu Tătaru
                    Preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,
                    Adela Cojan
                    Ministrul finanţelor publice,
                    Vasile-Florin Cîţu

    Bucureşti, 28 mai 2020.
    Nr. 438.
    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016