Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTĂRÂRE nr. 4 din 16 martie 2021  pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului naţional al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România nr. 35/2015 privind eliberarea Certificatului de membru al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România însoţit de avizul anual    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 HOTĂRÂRE nr. 4 din 16 martie 2021 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului naţional al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România nr. 35/2015 privind eliberarea Certificatului de membru al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România însoţit de avizul anual

EMITENT: Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 297 din 24 martie 2021
    Având în vedere prevederile art. 5 alin. (1) din anexa la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.454/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, de moaşă şi de asistent medical în regim independent, cu modificările şi completările ulterioare,
    în temeiul prevederilor art. 53 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, aprobată cu modificări prin Legea nr. 53/2014, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 26 alin. (6) din Statutul Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, adoptat în baza Hotărârii Adunării generale naţionale a Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România nr. 1/2009, cu modificările şi completările ulterioare,
    Consiliul naţional al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România emite următoarea hotărâre:
    ART. I
    Hotărârea Consiliului naţional al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România nr. 35/2015 privind eliberarea Certificatului de membru al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România însoţit de avizul anual, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 951 din 22 decembrie 2015, cu completările ulterioare, se modifică şi se completează, după cum urmează:
    1. Articolul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 2
    Pentru participarea asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi asistenţilor medicali la concursuri sau examene de ocupare a unor posturi vacante sau temporar vacante, dovada calităţii de membru se face în baza Certificatului de membru şi adeverinţei pentru participare la concurs, conform anexei nr. 1."

    2. După articolul 2 se introduc trei noi articole, articolele 2^1-2^3, cu următorul cuprins:
    "ART. 2^1
    (1) Pentru înregistrarea asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi asistenţilor medicali la administraţia financiară, în vederea dobândirii calităţii de persoană fizică independentă, certificatul de membru va fi însoţit de un aviz pentru înregistrarea ca persoană fizică independentă, conform anexei nr. 2. Cererea pentru eliberarea avizului se va depune la filiala Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România la care este înregistrat în calitate de membru, conform anexei nr. 3.
    (2) După obţinerea codului de înregistrare fiscală (CIF), pentru a exercita profesia în calitate de persoană fizică independentă, asistenţii medicali generalişti, moaşele şi asistenţii medicali vor solicita OAMGMAMR eliberarea avizului anual, în condiţiile prevăzute la art. 2^2.
    ART. 2^2
    Avizul anual pentru asistenţii medicali generalişti, moaşe şi asistenţii medicali, care îşi exercită profesia ca persoană fizică independentă, se eliberează numai persoanelor care fac dovada încheierii unor contracte de prestări servicii cu unităţi sanitare/instituţii autorizate conform legii, în vederea furnizării de servicii de îngrijiri medicale, potrivit calificării profesionale dobândite.
    ART. 2^3
    Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre."

    3. După anexă, care devine anexa nr. 1, se introduc două noi anexe, anexele nr. 2 şi 3, având cuprinsul prevăzut în anexele nr. 1 şi 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.


    ART. II
    La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Consiliului naţional al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România nr. 2/2018 privind eliberarea avizului anual pentru asistenţii medicali generalişti, moaşe şi asistenţii medicali care îşi exercită profesia ca persoană fizică independentă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 278/2018.

    ART. III
    Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    Preşedintele Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România,
                    Mircea Timofte

    Bucureşti, 16 martie 2021.
    Nr. 4.
    ANEXA 1

    (Anexa nr. 2 la Hotărârea nr. 35/2015)
    Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România
    Filiala .............................
    Str. ................ nr. ...........
    Localitatea .....................
    Judeţul ...........................
    Tel. .........., fax ............
    Nr. de înregistrare ............/Data .............
    AVIZ
    pentru înregistrarea persoanei fizice independente
    Se certifică faptul că domnul/doamna ............................., domiciliat(ă) în .................., str. .................. nr. ....., bl. ...., sc. ...., ap. ...., sectorul ....., judeţul ....................., posesor/posesoare al/a BI/CI ...., seria ..... nr. ......., CNP ......................., este membru al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România - Filiala ..............., având Certificat de membru nr. ........, eliberat la data de ..........., specialitatea ..............., şi îndeplineşte condiţiile necesare înregistrării ca persoană fizică independentă.
    Serviciile de îngrijiri medicale se vor furniza conform calificării profesionale deţinute şi normelor în vigoare, numai după obţinerea avizului anual pentru autorizarea exercitării profesiei, eliberat de către Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România.
    Eliberăm prezentul aviz la cerere, în vederea înregistrării la administraţia financiară, în scopul dobândirii calităţii de persoană fizică independentă.
    Preşedinte,
    ......................
    NOTĂ:
    Prezentul aviz are o perioadă de valabilitate de 30 de zile de la data emiterii.


    ANEXA 2

    (Anexa nr. 3 la Hotărârea nr. 35/2015)
    Aprobat
    Preşedinte,
    ........................
    Către
    Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România
    Filiala ....................................
    Subsemnatul(a), ............................, având CNP I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I, act de identitate BI/CI seria ..............
                                      (numele, iniţiala tatălui, prenumele)
    nr. ......., cu domiciliul stabil în judeţul ............., localitatea ............., str. ........................ nr. ....., ap. ….., telefon I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I, e-mail ..........., având profesia de: \u-3928? asistent medical generalist; \u-3928? moaşă; \u-3928? asistent medical ............., membru/ă al/a Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România (OAMGMAMR) - Filiala ..............., posesor/posesoare al/a Certificatului de membru seria .......... nr. ............, eliberat la data de .........../.........../..............,
    vă rog să îmi eliberaţi avizul pentru înregistrarea ca persoană fizică independentă la Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice …….....…….. .
      (a judeţului)
    Cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal cu privire la falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere că la data depunerii cererii:
    [ ] cunosc reglementările legale şi obligaţiile care decurg din exercitarea profesiei ca persoană fizică independentă;
    [ ] nu sunt sancţionat/ă cu suspendarea/retragerea calităţii de membru;
    [ ] nu am nicio interdicţie legală privind exercitarea profesiei de ....................;
    [ ] nu am o întrerupere mai mare de 4 ani în exercitarea profesiei de ...............;
    [ ] nu am/am urmat procedura de reatestare a competenţei profesionale (dacă este cazul), în perioada ......./....../...... -....../....../......, absolvită în data de ....../....../......, conform Certificatului de reatestare seria ...... nr. ..... din data de ....../....../..... .

    Am luat cunoştinţă că avizul solicitat este valabil doar pentru dobândirea calităţii de persoană fizică independentă, urmând ca pentru exercitarea profesiei, respectiv pentru a furniza servicii de îngrijiri medicale în calitate de persoană fizică independentă, să îndeplinesc toate celelalte condiţii legale şi să depun la filiala OAMGMAMR, al cărei membru sunt, toate documentele necesare pentru obţinerea avizului/dreptului de liberă practică medicală, conform prevederilor Ordinului ministrului sănătăţii nr. 1.454/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, de moaşă şi de asistent medical în regim independent, cu modificările şi completările ulterioare.
    Am luat cunoştinţă că avizul anual/dreptul de liberă practică se acordă numai după încheierea asigurării de răspundere civilă pentru greşeli în activitatea profesională, valabilă pentru anul calendaristic respectiv - în valoare de 20.000 euro - şi numai după aducerea la filiala OAMGMAMR la care sunt înregistrat a unui exemplar în original al contractului de prestări servicii în regim independent, încheiat cu unităţi sanitare autorizate conform legii.
    Am luat cunoştinţă că, în calitate de persoană fizică independentă, asistentul medical generalist, moaşa sau asistentul medical poate încheia contracte cu unităţi sanitare autorizate conform legii, în vederea furnizării de servicii de îngrijiri medicale potrivit calificării profesionale dobândite, în specialitatea diplomei.
    Subsemnatul/a, ..............., declar că am luat cunoştinţă de conţinutul Notei de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal de către Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România - Filiala ............, cunosc condiţiile privind exercitarea drepturilor mele şi sunt/nu sunt de acord cu prelucrarea datelor mele personale de către OAMGMAMR - Filiala ........ .
    Data
    ....../......./.........
    Semnătura
    ....................
    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016