Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTĂRÂRE nr. 350 din 30 aprilie 2020  pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.867/2005 privind stabilirea cuantumului şi condiţiilor de acordare a compensaţiei lunare pentru chirie cadrelor militare în activitate din Ministerul Apărării Naţionale    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 HOTĂRÂRE nr. 350 din 30 aprilie 2020 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.867/2005 privind stabilirea cuantumului şi condiţiilor de acordare a compensaţiei lunare pentru chirie cadrelor militare în activitate din Ministerul Apărării Naţionale

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 361 din 6 mai 2020
    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,
    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
    ART. I
    Hotărârea Guvernului nr. 1.867/2005 privind stabilirea cuantumului şi condiţiilor de acordare a compensaţiei lunare pentru chirie cadrelor militare în activitate din Ministerul Apărării Naţionale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 62 din 24 ianuarie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 1, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 1
    (1) Cadrele militare în activitate din Ministerul Apărării Naţionale, aflate în situaţiile prevăzute la art. 20^1 alin. 1, 2 şi 2^1 din Legea nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare, au dreptul la o compensaţie lunară pentru chirie, calculată în raport cu solda de funcţie aflată în plată corespunzătoare lunii pentru care se cuvine acest drept, în cuantum de:
    a) 50% din solda de funcţie aflată în plată, dacă locuinţa închiriată/achiziţionată se află în municipii, staţiuni turistice ori balneare sau în localităţi cu situaţii deosebite, dar nu mai mult decât chiria prevăzută în contractul de închiriere, rata lunară prevăzută în contractul de credit ipotecar/imobiliar destinat achiziţionării unei locuinţe sau rata lunară prevăzută în contractul de vânzare-cumpărare cu plata în rate a unei locuinţe, după caz;
    b) 40% din solda de funcţie aflată în plată, dacă locuinţa închiriată/achiziţionată se află în alte localităţi decât cele prevăzute la lit. a), dar nu mai mult decât chiria prevăzută în contractul de închiriere, rata lunară prevăzută în contractul de credit ipotecar/imobiliar destinat achiziţionării unei locuinţe sau rata lunară prevăzută în contractul de vânzare-cumpărare cu plata în rate a unei locuinţe, după caz."

    2. La articolul 2, partea introductivă şi literele b) şi d) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "ART. 2
    Cadrul militar în activitate numit în prima funcţie, mutat în interesul serviciului, detaşat şi/sau împuternicit într-o altă garnizoană/localitate decât cea în care îşi are domiciliul beneficiază de compensaţia lunară pentru chirie dacă îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:
    ..........................................
    b) cadrul militar în activitate ori soţia/soţul acestuia nu deţine o locuinţă proprietate personală în garnizoana/localitatea în care a fost numit în prima funcţie, a fost mutat în interesul serviciului, a fost detaşat şi/sau împuternicit;
    ..........................................
    d) nu are atribuită, prin contract de închiriere cu plata subvenţionată a chiriei, nici el şi nici soţul/soţia, o locuinţă din fondul locativ de stat în garnizoana/localitatea unde a fost numit în prima funcţie, a fost mutat în interesul serviciului, a fost detaşat şi/sau împuternicit;"

    3. La articolul 3 alineatul (1), partea introductivă se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 3
    (1) Cadrul militar în activitate numit în prima funcţie, mutat în interesul serviciului, detaşat şi/sau împuternicit în garnizoana/localitatea în care îşi are domiciliul beneficiază de compensaţia lunară pentru chirie dacă îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:"

    4. La articolul 3 alineatul (2), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "a) cadrul militar în activitate nu deţine un spaţiu de locuit corespunzător la adresa de domiciliu avută la data numirii în prima funcţie, mutării în interesul serviciului, detaşării şi/sau împuternicirii sau la adresa la care deţine o cotă-parte ori proprietate în devălmăşie din locuinţa situată în garnizoana/ localitatea de domiciliu avută la data numirii în prima funcţie, mutării în interesul serviciului, detaşării şi/sau împuternicirii;"

    5. La articolul 3, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(4) Cadrele militare în activitate, numite în prima funcţie, mutate în interesul serviciului, detaşate şi/sau împuternicite într-o altă garnizoană/localitate decât cea în care îşi au domiciliul, care ulterior îşi stabilesc domiciliul în noua garnizoană/localitate, au dreptul la compensaţie lunară pentru chirie dacă sunt îndeplinite cerinţele prevăzute la alin. (1)-(3)."

    6. După articolul 4 se introduce un nou articol, articolul 4^1, cu următorul cuprins:
    "ART. 4^1
    Cadrul militar aflat în situaţia prevăzută la art. 20^1 alin. 2^1 din Legea nr. 80/1995, cu modificările şi completările ulterioare, care optează pentru plata ratei sau a unei fracţiuni din rata aferentă unui credit ipotecar/imobiliar destinat achiziţionării unei locuinţe sau unui contract de vânzare-cumpărare cu plata în rate a locuinţei, beneficiază de compensaţia lunară pentru chirie dacă îndeplineşte cumulativ condiţiile prevăzute la art. 2 lit. a), c) şi d) sau art. 3 alin. (1) lit. b), b^1), c) şi f), precum şi următoarele condiţii:
    a) nu deţine locuinţă proprietate personală nici el şi nici soţia/soţul în garnizoana/localitatea în care a fost numit în prima funcţie, a fost mutat în interesul serviciului, a fost detaşat şi/sau împuternicit, alta decât cea achiziţionată prin creditul ipotecar/imobiliar sau prin contractul de vânzare-cumpărare cu plata în rate pentru care se solicită acordarea compensaţiei lunare pentru chirie;
    b) prezintă, în copie, un contract de credit ipotecar/imobiliar destinat achiziţionării unei locuinţe sau un contract de vânzare-cumpărare cu plata în rate a unei locuinţe, încheiat în nume propriu sau împreună cu soţia/soţul. Contractul de credit ipotecar/imobiliar destinat achiziţionării unei locuinţe va fi însoţit de contractul de vânzare-cumpărare a locuinţei respective. Nu se acordă compensaţia lunară pentru chirie în situaţia în care contractul de vânzare-cumpărare sau contractul de vânzare-cumpărare cu plata în rate este încheiat cu copiii/părinţii cadrului militar în activitate ori ai soţului/soţiei acesteia/acestuia;
    c) locuinţa achiziţionată prin credit ipotecar/imobiliar sau prin contract de vânzare-cumpărare cu plata în rate să fie astfel situată încât să îi permită cadrului militar îndeplinirea atribuţiilor de serviciu. Aprecierea îndeplinirii acestei condiţii se face de către comisia prevăzută la art. 1 alin. (4), iar pentru comandant aprecierea se face de către comisia stabilită la eşalonul imediat superior."

    7. La articolul 6 alineatul (2), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "a) numărul şi data ordinului de mutare în interesul serviciului sau, după caz, ale ordinului de detaşare şi/sau împuternicire sau ale ordinului de numire ca urmare a absolvirii instituţiei de învăţământ ori chemării/rechemării în activitate;"

    8. La articolul 6, după alineatul (5) se introduc patru noi alineate, alineatele (6)-(9), cu următorul cuprins:
    "(6) Cadrele militare în activitate prevăzute la art. 20^1 alin. 2^1 din Legea nr. 80/1995, cu modificările şi completările ulterioare, care optează pentru plata ratei sau a unei fracţiuni din rata aferentă unui credit ipotecar/imobiliar destinat achiziţionării unei locuinţe sau unui contract de vânzare-cumpărare cu plata în rate a locuinţei, au obligaţia să anexeze la raportul prevăzut la alin. (1) următoarele documente:
    a) declaraţie pe propria răspundere a solicitantului şi a soţiei/soţului autentificată de notarul public, privitoare la situaţia locativă a acestora şi la obligaţia acestuia ca, în perioada în care beneficiază de compensaţia lunară pentru chirie în scopul achitării unei rate sau a unei fracţiuni din rata aferentă unui contract de credit ipotecar/imobiliar sau unui contract de vânzare-cumpărare cu plata în rate, locuinţa achiziţionată să nu fie închiriată sau să nu capete altă destinaţie. Declaraţia soţiei/soţului cadrului militar îndreptăţit nu se anexează în situaţii temeinic justificate pe bază de documente prezentate în acest sens;
    b) copie de pe contractul de credit ipotecar/imobiliar destinat achiziţionării unei locuinţe sau copie de pe contractul de vânzare-cumpărare cu plata în rate a locuinţei, încheiat în nume propriu sau împreună cu soţia/soţul. Contractul de credit ipotecar/imobiliar sau contractul de vânzare-cumpărare cu plata în rate a locuinţei va avea anexat, obligatoriu, scadenţarul de plată a ratelor sau documentul similar din care să rezulte suma şi scadenţa ratelor;
    c) copie de pe actul de identitate;
    d) extras de carte funciară pentru imobilul achiziţionat;
    e) copie de pe alte documente la care se face referire în raport, dacă este cazul.
(7) Copiile documentelor anexate la raport se certifică pentru conformitate cu originalul, potrivit dispoziţiilor alin. (3^1).
(8) În cazul apariţiei oricăror modificări în contractul de credit ipotecar/imobiliar sau în contractul de vânzare-cumpărare cu plata în rate, inclusiv privind valoarea ratei, cadrele militare beneficiare ale compensaţiei lunare pentru chirie au obligaţia de a comunica schimbările survenite, în termen de 30 de zile de la apariţia modificării, prin raport scris adresat comandantului/ şefului unităţii militare, la care se anexează noul scadenţar de plată sau alte documente justificative.
(9) Cadrele militare care optează pentru utilizarea compensaţiei lunare pentru chirie pentru plata ratei sau a unei fracţiuni din rata aferentă unui contract de credit ipotecar/ imobiliar destinat achiziţionării unei locuinţe sau unui contract de vânzare-cumpărare cu plata în rate a unei locuinţe au obligaţia de a dovedi, anual, efectuarea plăţii ratei sau a fracţiunii ratei, pe baza extraselor de cont sau documentelor de plată emise de creditor."

    9. La articolul 9, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:
    "(4) În situaţia în care compensaţia lunară pentru chirie se utilizează pentru plata unei rate sau a unei fracţiuni din rata aferentă unui contract de credit ipotecar/imobiliar sau unui contract de vânzare-cumpărare cu plata în rate încheiat în valută, conversia în lei se face la cursul de schimb comunicat de Banca Naţională a României, valabil pentru prima zi bancară din luna pentru care se face plata."

    10. La articolul 10, după alineatul (2) se introduc două noi alineate, alineatele (3) şi (4), cu următorul cuprins:
    "(3) În ordinul de zi pe unitate/ordinul de alocare la plata pentru compensaţia lunară pentru chirie se va specifica dacă această compensaţie se utilizează pentru plata chiriei sau a unei rate sau a unei fracţiuni din rata aferentă unui contract de credit ipotecar/imobiliar sau unui contract de vânzare-cumpărare cu plata în rate, după caz.
(4) Evidenţa cadrelor militare care au optat pentru plata unei rate sau a unei fracţiuni din rata aferentă unui contract de credit ipotecar/imobiliar sau unui contract de vânzare-cumpărare cu plata în rate se ţine de structura de resurse umane a unităţii militare la care beneficiarul este alocat la drepturi şi se consemnează în memoriul original/dosarul personal sau în alte documente de evidenţă similare."

    11. La articolul 12 alineatul (1), literele d) şi e) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "d) sunt mutate în altă unitate militară situată în aceeaşi garnizoană/localitate în care au fost numite în prima funcţie, mutate iniţial în interesul serviciului, detaşate şi/sau împuternicite;
e) sunt detaşate în altă localitate decât cea în care au închiriat spaţiul de locuit şi nu optează pentru acordarea compensaţiei pentru chirie pentru localitatea unde au fost detaşate;"

    12. La articolul 13, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Compensaţia lunară pentru chirie nu se acordă cadrelor militare aflate în situaţiile prevăzute la art. 2 şi 3, care au înstrăinat o locuinţă aflată în proprietatea lor sau a soţiei/soţului în garnizoana/localitatea în care au fost numite în prima funcţie, mutate în interesul serviciului, detaşate şi/sau împuternicite, după caz, cu intenţia vădită de a beneficia de compensaţia lunară pentru chirie."

    13. Articolul 14 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 14
    (1) Dreptul la compensaţia lunară pentru chirie, inclusiv în situaţia utilizării acesteia pentru plata ratei sau a unei fracţiuni din rată, încetează în următoarele situaţii:
    a) la data dobândirii de către cadrul militar în activitate sau de către soţia/soţul acestuia, pe orice cale, a unei locuinţe proprietate personală, alta decât cea achiziţionată prin creditul imobiliar/ipotecar sau prin contract de vânzare-cumpărare cu plata în rate pentru care a solicitat acordarea compensaţiei lunare pentru chirie în vederea achitării ratei sau unei fracţiuni din rată, a cărei locaţie îi permite îndeplinirea atribuţiilor de serviciu;
    b) la data încheierii căsătoriei, dacă soţia/soţul deţine locuinţă proprietate personală, a cărei locaţie îi permite îndeplinirea atribuţiilor de serviciu;
    c) la data încheierii de către cadrul militar în activitate în cauză sau de către soţia/soţul acestuia/acesteia a contractului de închiriere pentru locuinţa atribuită din fondul locativ de stat cu plata subvenţionată a chiriei, a cărei locaţie îi permite îndeplinirea atribuţiilor de serviciu;
    d) la data încheierii contractului de închiriere pentru locuinţa de serviciu sau de intervenţie ori a acceptării în scris a cazării în căminul de garnizoană/localitate;
    e) la data când se refuză atribuirea unui spaţiu de locuit corespunzător potrivit lit. d);
    f) la data mutării într-o altă garnizoană/localitate. Unitatea militară din care se mută militarul plăteşte compensaţia lunară pentru chirie până la data expirării termenului legal de predare a funcţiei înscris în ordinul de zi pe unitate;
    g) în cazul încetării plăţii drepturilor salariale cuvenite în calitate de militar;
    h) la data la care soţul/soţia încadrat/încadrată în altă autoritate sau instituţie publică beneficiază de spaţiu de locuit asigurat de aceasta în aceeaşi garnizoană/localitate sau de compensaţie pentru chirie/decontarea chiriei pentru locuinţa închiriată în aceeaşi garnizoană/localitate;
    i) la data pierderii, potrivit legii, a dreptului de proprietate asupra locuinţei achiziţionate prin credit ipotecar/imobiliar sau prin contract de vânzare-cumpărare cu plata în rate pentru care se acordă compensaţia lunară pentru chirie;
    j) la data încetării obligaţiei de plată a ratelor creditului ipotecar/imobiliar sau contractului de vânzare-cumpărare cu plata în rate pentru care se acordă compensaţia lunară pentru chirie;
    k) în cazul neprezentării, anual, a dovezii efectuării plăţii ratei sau a unei fracţiuni din rată;
    l) la data închirierii sau schimbării destinaţiei locuinţei achiziţionate prin credit ipotecar/imobiliar sau contract de vânzare-cumpărare cu plata în rate pentru care se acordă compensaţia lunară pentru chirie;
    m) în cazul în care nu se înaintează comandantului garnizoanei dosarul cu documentele pentru repartizarea, închirierea şi folosirea locuinţelor de serviciu şi a locuinţelor de intervenţie din administrarea Ministerului Apărării Naţionale reglementate prin ordin al ministrului apărării naţionale;
    n) la data când cadrul militar în activitate refuză completarea sau actualizarea dosarului prevăzut la lit. m).
    (2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1) lit. f), în cazul mutării într-o altă garnizoană/localitate, în situaţia în care îndeplinesc în continuare condiţiile de acordare a compensaţiei lunare pentru chirie, cadrele militare în activitate care beneficiază de compensaţia lunară pentru chirie în scopul achitării ratei sau unei fracţiuni din rata aferentă unui credit ipotecar/imobiliar sau unui contract de vânzare-cumpărare cu plata în rate pot opta pentru plata în continuare a compensaţiei lunare pentru chirie în aceleaşi condiţii sau pentru plata compensaţiei lunare pentru chirie pentru o locuinţă închiriată în noua garnizoană/localitate. Unitatea militară din care se mută militarul plăteşte compensaţia lunară pentru chirie până la data expirării termenului legal de predare a funcţiei, înscris în ordinul de zi pe unitate.
    (3) În situaţia opţiunii pentru plata în continuare a compensaţiei lunare pentru chirie în aceleaşi condiţii, unitatea militară din care cadrul militar se mută transmite unităţii militare în care cadrul militar se mută întregul dosar de acordare a compensaţiei lunare pentru chirie."

    14. Articolul 15 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 15
    (1) Cadrele militare în activitate trimise în misiune permanentă în străinătate nu beneficiază de plata compensaţiei lunare pentru chirie.
    (2) Cadrele militare care au avut contractat un credit ipotecar/imobiliar sau încheiat un contract de vânzare-cumpărare cu plata în rate în baza căruia le-a fost acordată compensaţia lunară pentru chirie înainte de plecarea în misiunea permanentă în străinătate beneficiază de plata acestui drept după finalizarea misiunii, dacă se menţin condiţiile în baza cărora s-a acordat iniţial compensaţia."

    15. La articolul 16, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:
    "(2) În situaţia prevăzută la art. 14 alin. (2), la noua unitate se analizează rapoartele cadrelor militare în activitate, potrivit regulilor prevăzute în prezenta hotărâre, cu excepţia condiţiei prevăzute la art. 4^1 lit. c)."    ART. II
    Cadrele militare în activitate care au contractat un credit ipotecar/imobiliar destinat achiziţionării unei locuinţe sau care au încheiat un contract de vânzare-cumpărare cu plata în rate a unei locuinţe, după data intrării în vigoare a Legii nr. 288/2018 pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi până la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri beneficiază de compensaţia lunară pentru chirie care poate fi utilizată pentru plata unei rate sau a unei fracţiuni din rată de la data depunerii la compartimentul documente clasificate a opţiunii prin raport, dacă la momentul încheierii contractului îndeplineau condiţiile de acordare a compensaţiei lunare pentru chirie.                    PRIM-MINISTRU
                    LUDOVIC ORBAN
                    Contrasemnează:
                    p. Ministrul apărării naţionale,
                    Simona Cojocaru,
                    secretar de stat
                    Ministrul afacerilor interne,
                    Marcel Ion Vela
                    Directorul Serviciului Român de Informaţii,
                    Eduard Raul Hellvig
                    Directorul Serviciului de Informaţii Externe,
                    Gabriel Vlase
                    Directorul Serviciului de Protecţie şi Pază,
                    Lucian-Silvan Pahonţu
                    p. Directorul Serviciului de Telecomunicaţii Speciale,
                    Ionel-Sorin Bălan
                    Ministrul muncii şi protecţiei sociale,
                    Victoria Violeta Alexandru
                    p. Ministrul finanţelor publice,
                    Gheorghe Pecingină,
                    secretar de stat

    Bucureşti, 30 aprilie 2020.
    Nr. 350.
    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016