Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTĂRÂRE nr. 349 din 30 aprilie 2020  pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 93/2016     Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 HOTĂRÂRE nr. 349 din 30 aprilie 2020 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 93/2016

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 359 din 5 mai 2020
    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 18^1 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2016, cu modificările şi completările ulterioare, al art. VI alin. (1) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2019 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul fondurilor europene, precum şi al art. X din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 52/2020 pentru modificarea art. 29^3 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, precum şi pentru adoptarea unor măsuri privind beneficiarii de fonduri europene în contextul răspândirii COVID-19,
    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
    ARTICOL UNIC
    Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 93/2016, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 133 din 19 februarie 2016, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 15, alineatele (1) şi (3^4) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "ART. 15
    (1) Beneficiarul/Liderul de parteneriat, altul decât cel prevăzut la art. 15 alin. (1^1) din Ordonanţă, are obligaţia depunerii, în termen de maximum 90 de zile calendaristice de la virarea sumelor aferente cererii de prefinanţare, de către unitatea de plată din cadrul autorităţii de management, în contul său şi/sau al partenerilor, a unei/unor cereri de rambursare în care valoarea cumulată a cheltuielilor eligibile solicitate la rambursare din fonduri europene şi cofinanţarea asigurată de la bugetul de stat, după caz, sunt în cuantum de minimum 50% din valoarea tranşei de prefinanţare acordate conform art. 15 alin. (1) din Ordonanţă.
    ..................................................................................................
    (3^4) În cazul în care se respectă termenul prevăzut la alin. (1), însă valoarea cererilor de rambursare depuse nu este în cuantumul prevăzut la alin. (1), autoritatea de management are obligaţia notificării beneficiarului/liderului de parteneriat/ partenerului cu privire la restituirea sumelor rămase de recuperat până la valoarea integrală a tranşei acordate, cu aplicarea prevederilor alin. (3^1)-(3^3), după validarea cererii/ cererilor de rambursare depuse."

    2. După articolul 16 se introduce un nou capitol, capitolul III^1, alcătuit din articolele 16^1-16^13, cu următorul cuprins:
    "    CAP. III^1
    Mecanismul de acordare şi de justificare/recuperare a ratei forfetare
    ART. 16^1
    (1) Sumele reprezentând finanţarea ratei forfetare se acordă beneficiarilor operatori de apă şi apă uzată, de către Autoritatea de management pentru Programul operaţional Infrastructură mare din cadrul Ministerului Fondurilor Europene, denumită în continuare AM POIM, după depunerea următoarelor documente:
    a) documentele care atestă respingerea dosarului de credit pentru asigurarea cuantumului ratei forfetare de către trei instituţii bancare sau a organizării a cel puţin unei proceduri pentru achiziţionarea de servicii financiare şi în care nu s-a prezentat niciun ofertant;
    b) strategia tarifară aprobată prin proiectul finanţat din fonduri europene, actualizată.
    (2) Acordarea sumelor prevăzute la alin. (1) se realizează la atingerea unui nivel în implementare a proiectului de 75%, ţinând cont de capacitatea financiară de rambursare a datoriilor beneficiarilor.
    ART. 16^2
    (1) Acordarea sumelor reprezentând rata forfetară se realizează în tranşe, conform graficului parte a acordului de finanţare a ratei forfetare, în baza cererii de acordare.
    (2) Cererea de acordare a sumelor reprezentând rata forfetară depusă de beneficiar nu poate depăşi valoarea maximă a ratei forfetare astfel cum este stabilită prin contractul de finanţare.
    ART. 16^3
    (1) Pentru ca beneficiarul să justifice sumele solicitate prin cererea de acordare a tranşei din rata forfetară, acestuia îi revine obligaţia transmiterii lunar de cereri de rambursare cu valoare solicitată «0» aferente valorii tranşei acordate din rata forfetară.
    (2) Justificarea sumele acordate conform alin. (1) se face cu cheltuieli de tipul celor considerate eligibile în cererea de finanţare.
    ART. 16^4
    Neîncadrarea în termenele stabilite în graficul de rambursare aferent cererilor de rambursare cu valoare solicitată «0» atrage suportarea acelor cheltuieli aferente ratei forfetare din resursele proprii ale beneficiarilor, precum şi recuperarea de către AM POIM a sumelor acordate şi nejustificate.
    ART. 16^5
    (1) Cererile de rambursare cu valoare solicitată «0» au acelaşi circuit şi răspund aceloraşi cerinţe precum cererile de rambursare, conform prevederilor art. 8 din prezentele norme metodologice.
    (2) La întocmirea acestora, beneficiarul va utiliza formularul cererii de rambursare cu valoare solicitată «0». În coloana «Valoarea eligibilă solicitată la rambursare» se va înscrie «0», inclusiv în coloana TVA aferentă cheltuielilor cuprinse în cerere.
    ART. 16^6
    Cheltuielile efectuate până la finalul perioadei de eligibilitate, cuprinse în cererile de rambursare cu valoare solicitată «0», nu mai fac obiectul altor cereri de rambursare, decât în situaţia în care la finalizarea proiectului, în urma stabilirii valorii reale finale, contribuţia beneficiarului acceptată de către AM POIM depăşeşte valoarea privind contribuţia la proiect, stabilită prin contractul de finanţare.
    ART. 16^7
    (1) AM POIM nu acceptă cheltuielile incluse în cererile de rambursare prevăzute la art. 16^3 alin. (1), în cazul în care se constată diferenţe cantitative/calitative între bunurile/serviciile/lucrările plătite şi cele livrate/recepţionate/ puse în funcţiune sau în cazul în care aceste cheltuieli sunt efectuate cu încălcarea prevederilor legale.
    (2) În situaţia prevăzută la alin. (1) beneficiarul are obligaţia depunerii unei noi cereri de rambursare cu valoare solicitată «0» prin care să se justifice cheltuieli cel puţin egale cu valoarea cheltuielilor neacceptate, astfel încât contribuţia aferentă ratei forfetare la proiect să fie conformă cu prevederile contractului de finanţare.
    (3) Dacă beneficiarul nu respectă obligaţia prevăzută la alin. (2), la finalizarea implementării proiectului, în urma stabilirii valorii reale finale a proiectului, AM POIM procedează la recuperarea sumelor aferente cheltuielilor ce nu au fost justificate prin depunerea unei cereri de rambursare cu valoare solicitată «0».
    ART. 16^8
    AM POIM notifică beneficiarul, în termen de 3 zile lucrătoare de la finalizarea verificărilor, cu privire la sumele acceptate/neacceptate în cererile de rambursare cu valoare solicitată «0».
    ART. 16^9
    (1) Pentru acordarea următoarei tranşe a ratei forfetare, beneficiarul are obligaţia de a justifica întreaga valoare acordată anterior, conform prevederilor art. 16^3.
    (2) Valoarea justificată de către beneficiar în condiţiile alin. (1) trebuie acceptată de către AM POIM.
    ART. 16^10
    Beneficiarii proiectelor finanţate prin POIM, cărora li se aplică mecanismul ratei forfetare, au obligaţia de a justifica sumele acordate ca venituri nete generate de proiect până la data de 30 iunie 2024.
    ART. 16^11
    Sumele aferente ratei forfetare neutilizate/ nejustificate de către beneficiari se restituie AM POIM, concomitent cu diminuarea valorii considerate eligibile, ţinând cont de procentele stabilite în cererea de finanţare.
    ART. 16^12
    (1) În situaţia constatării de către AM POIM a nerespectării termenelor şi condiţiilor în care au fost acordate sumele reprezentând finanţarea ratei forfetare, AM POIM are obligaţia de a notifica beneficiarii cu privire la restituirea acestora.
    (2) Beneficiarii au obligaţia restituirii, în termen de 15 zile de la data comunicării notificării de către AM POIM, a sumelor reprezentând finanţarea ratei forfetare acordate.
    (3) În cazul în care beneficiarii nu restituie AM POIM sumele notificate, reprezentând finanţarea ratei forfetare acordate, în termenul prevăzut la alin. (2), acestea urmează a fi considerate sume plătite necuvenit, AM POIM având obligaţia de a aplica dispoziţiile privind constituirea şi recuperarea creanţelor în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările şi completările ulterioare.
    ART. 16^13
    Beneficiarii restituie sumele acordate şi justificate reprezentând finanţarea ratei forfetare, într-o perioadă de maximum 15 ani, după o perioadă de graţie de 5 ani, care curge începând cu 30 iunie 2024."

    3. La articolul 20, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(3) Termenul de restituire a sumelor prevăzute la alin. (2) şi la art. 19 alin. (3) nu poate depăşi 15 zile de la data primirii notificărilor prevăzute la alin. (1) şi (2)."

    4. La articolul 21, după alineatul (2) se introduc două noi alineate, alineatele (3) şi (4), cu următorul cuprins:
    "(3) În aplicarea prevederilor art. 29^3 alin. (2) din Ordonanţă, sumele prevăzute la art. 29^2 alin. (1) din Ordonanţă se restituie din conturile de venituri deschise pe numele beneficiarilor/ liderilor de parteneriat/partenerilor, în conturile de disponibilităţi ale programelor europene respective prevăzute la art. 37 alin. (4), în vederea reîntregirii conturilor fondurilor europene.
(4) Operaţiunile prevăzute la alin. (3) se realizează pe baza unui referat de restituire adresat unităţii Trezoreriei Statului la care sunt deschise conturile de venituri bugetare, al cărui format standard este prevăzut în anexa nr. 15 la prezentele norme metodologice."

    5. La articolul 39 alineatul (2), după litera d) se introduce o nouă literă, litera e), cu următorul cuprins:
    "e) 50.99.25 «Disponibil al operatorilor economici reprezentând rata forfetară aferentă proiectelor finanţate din fonduri europene pentru perioada de programare 2014 - 2020, conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2016, cu modificările şi completările ulterioare."

    6. Articolul 47 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 47
    Anexele nr. 1-15 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice."

    7. După anexa nr. 14 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 15, având cuprinsul prevăzut în anexa la prezenta hotărâre.
                    PRIM-MINISTRU
                    LUDOVIC ORBAN
                    Contrasemnează:
                    Ministrul fondurilor europene,
                    Ioan Marcel Boloş
                    Ministrul lucrărilor publice, dezvoltării şi administraţiei,
                    Ion Ştefan
                    p. Ministrul finanţelor publice,
                    Gheorghe Pecingină,
                    secretar de stat


    Bucureşti, 30 aprilie 2020.
    Nr. 349.
    ANEXA 1

    (Anexa nr. 15 la Normele metodologice)
    REFERAT DE RESTITUIRE
    a sumelor rambursate în baza art. 21 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 93/2016
    nr. ........... din data de .................
    Către ...................................................^1)
    Prin prezenta, ............................ ^2), cu sediul în localitatea ........................., str. ................................ nr. .........., judeţul/sectorul ............................, având CIF ......................, în temeiul prevederilor art. 29^3 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2016, cu modificările şi completările ulterioare, şi al ................................................^3) solicităm restituirea sumei de ..................^4), rambursată în contul de venituri bugetare nr. .........................., codificat cu CIF ........................, cod IBAN ....................., reprezentând ........................, achitată cu Ordinul de plată nr. ................ din data de ..................... .
    Restituirea va fi efectuată în contul nr. .......................^5), CIF ................, cod IBAN ..........................., deschis la Trezoreria ............................................ .
    Conducătorul autorităţii cu competenţe
    în gestionarea fondurilor structurale,
    ................................................
    (numele, prenumele şi semnătura)
    L.S.
    ^1) Denumirea unităţii teritoriale a Trezoreriei Statului la care sunt deschise conturile de venituri bugetare în care au fost virate sumele rambursate.
    ^2)) Denumirea autorităţii cu competenţe în gestionarea fondurilor europene.
    ^3) Decizia de reziliere a contractului de finanţare.
    ^4) Cuantumul sumei pentru care se solicită restituirea, în cifre şi în litere.
    ^5) Contul în care vor fi recuperate sumele pentru reîntregirea fondurilor europene, conform reglementărilor în vigoare pentru fiecare program.

    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016