Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTĂRÂRE nr. 348 din 30 aprilie 2020  pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 519/2014 privind stabilirea ratelor aferente reducerilor procentuale/corecţiilor financiare aplicabile pentru abaterile prevăzute în anexa la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 HOTĂRÂRE nr. 348 din 30 aprilie 2020 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 519/2014 privind stabilirea ratelor aferente reducerilor procentuale/corecţiilor financiare aplicabile pentru abaterile prevăzute în anexa la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 363 din 6 mai 2020
    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. VI alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2019 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul fondurilor europene,
    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
    ARTICOL UNIC
    Hotărârea Guvernului nr. 519/2014 privind stabilirea ratelor aferente reducerilor procentuale/corecţiilor financiare aplicabile pentru abaterile prevăzute în anexa la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 481 din 28 iunie 2014, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. Titlul se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "HOTĂRÂRE
    privind stabilirea ratelor aferente reducerilor procentuale/corecţiilor financiare aplicabile pentru abaterile prevăzute în anexele la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora"

    2. Articolul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 1
    (1) Se aprobă ratele aferente reducerilor procentuale/corecţiilor financiare, prevăzute în anexa nr. 1, pe care autorităţile cu competenţe în gestionarea fondurilor europene, precum şi structurile de control prevăzute la art. 20 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare ordonanţă de urgenţă, le aplică abaterilor din anexa nr. 1 la ordonanţa de urgenţă.
    (2) Se aprobă ratele aferente reducerilor procentuale/ corecţiilor financiare, prevăzute în anexa nr. 2, pe care autorităţile cu competenţe în gestionarea fondurilor europene, precum şi structurile de control prevăzute la alin. (1) le aplică abaterilor din anexa nr. 2 la ordonanţa de urgenţă."

    3. După articolul 2 se introduce un nou articol, articolul 2^1, cu următorul cuprins:
    "ART. 2^1
    Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre."

    4. La anexă „Ratele pentru stabilirea reducerilor procentuale/corecţiilor financiare care se aplică în cazul nerespectării procedurilor de achiziţii“, la partea a 3-a „Contracte încheiate de beneficiarii privaţi de fonduri europene, care nu au calitatea de autoritate contractantă conform legislaţiei în vigoare, dar care au obligaţia respectării prevederilor Ordinului ministrului fondurilor europene nr. 1.120/2013“, numărul curent 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "

┌────┬──────────────┬────────────────┬────────────┐
│ │Tipul de │Descrierea │Corecţia │
│Nr. │abatere/ │abaterii/ │financiară/ │
│crt.│neregulă │neregulii │Reducerea │
│ │constatată │constatate │procentuală │
│ │ │ │aplicabilă │
├────┼──────────────┼────────────────┼────────────┤
│ │ │Contractul a │ │
│ │Nerespectarea │fost atribuit │ │
│ │cerinţelor │nerespectându-se│ │
│ │privind │principiul │ │
│ │asigurarea │transparenţei, │3% din │
│2. │unui grad │prin publicarea │valoarea │
│ │adecvat de │anunţului de │contractului│
│ │publicitate şi│atribuire pe │în cauză │
│ │transparenţă │site-ul │ │
│ │la desemnarea │Ministerului │ │
│ │câştigătorului│Fondurilor │ │
│ │ │Europene. │ │
└────┴──────────────┴────────────────┴────────────┘

"

    5. După anexă se introduce o nouă anexă, anexa nr. 2 „Ratele pentru stabilirea reducerilor procentuale/corecţiilor financiare care se aplică pentru abateri de la respectarea prevederilor legale în materie de achiziţii publice/achiziţii sectoriale/concesiuni în acord cu Decizia CE C (2019) 3.452 din 14 mai 2019“, având conţinutul prevăzut în anexa la prezenta hotărâre.
                    PRIM-MINISTRU
                    LUDOVIC ORBAN
                    Contrasemnează:
                    Ministrul fondurilor europene,
                    Ioan Marcel Boloş
                    Secretarul general al Guvernului,
                    Antonel Tănase
                    p. Ministrul finanţelor publice,
                    Gheorghe Pecingină,
                    secretar de stat
                    Preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice,
                    Eugen Ştefan-Dorel Cojoacă
                    Ministrul lucrărilor publice, dezvoltării şi administraţiei,
                    Ion Ştefan
                    Ministrul transporturilor, infrastructurii şi comunicaţiilor,
                    Lucian Nicolae Bode
                    Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,
                    Nechita-Adrian Oros

    Bucureşti, 30 aprilie 2020.
    Nr. 348.
    ANEXA 1

    (Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 519/2014)
    RATELE
    pentru stabilirea reducerilor procentuale/corecţiilor financiare care se aplică
    pentru abateri de la respectarea prevederilor legale în materie de achiziţii publice/
    achiziţii sectoriale/concesiuni în acord cu Decizia CE C (2019) 3.452 din 14 mai 2019
    A. Contracte a căror valoare estimată este egală sau mai mare decât pragul valoric stabilit în legislaţia în vigoare privind achiziţiile/concesiunile pentru care există obligaţia publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene
    ANUNŢUL DE PARTICIPARE ŞI DOCUMENTAŢIA DE ATRIBUIRE

┌────┬─────────────────┬─────────────────┬─────────────┐
│ │ │Descrierea │Corecţia │
│Nr. │Tipul de abatere/│abaterii/ │financiară/ │
│crt.│neregulă │neregulii │Reducerea │
│ │constatată │constatate │procentuală │
│ │ │ │aplicabilă │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼─────────────┤
│ │ │Anunţul de │ │
│ │ │participare/ │ │
│ │ │concesiune sau │ │
│ │ │invitaţia nu a │ │
│ │ │fost publicată, │ │
│ │ │în conformitate │ │
│ │ │cu regulile de │ │
│ │ │publicare în │ │
│ │ │Jurnalul Oficial │ │
│ │ │al Uniunii │ │
│ │Nepublicarea unui│Europene (JOUE), │ │
│ │anunţ de │atunci când │ │
│ │participare/de │această obligaţie│ │
│ │concesionare/a │este prevăzută de│ │
│ │unei invitaţii la│legislaţie. │100% │
│ │procedura │Această prevedere│ │
│ │concurenţială de │se aplică şi │ │
│ │ofertare sau │atribuirii │ │
│1. │atribuirea │directe sau │ │
│ │directă │negocierii fără │ │
│ │nejustificată, │publicare │ │
│ │respectiv │prealabilă dacă │ │
│ │aplicarea │nu se încadrează │ │
│ │nejustificată a │în situaţiile │ │
│ │procedurii de │prevăzute de lege│ │
│ │negociere fără │şi nu sunt │ │
│ │publicare │îndeplinite │ │
│ │prealabilă │condiţiile de │ │
│ │ │aplicare ale │ │
│ │ │acestora. │ │
│ │ ├─────────────────┼─────────────┤
│ │ │Corecţia pentru │ │
│ │ │cazurile mai sus │ │
│ │ │prezentate poate │ │
│ │ │fi diminuată dacă│25% │
│ │ │s-au folosit alte│ │
│ │ │mijloace adecvate│ │
│ │ │de publicitate^1.│ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼─────────────┤
│ │ │Lucrările care │ │
│ │ │urmează să fie │ │
│ │ │executate sau │ │
│ │ │produsele şi/sau │ │
│ │ │serviciile care │ │
│ │ │urmează să fie │ │
│ │ │livrate şi/sau │100% (această│
│ │ │prestate se │corecţie se │
│ │ │împart în mod │aplică în │
│ │ │artificial în mai│cazul în care│
│ │ │multe contracte. │anunţul de │
│ │ │Prin urmare, │participare/ │
│ │ │valoarea estimată│concesionare │
│ │ │a fiecărui │sau invitaţia│
│ │ │contract, pentru │la procedura │
│ │ │o parte din │concurenţială│
│ │ │lucrări/produse/ │de ofertare │
│ │ │servicii, este │privind │
│ │ │sub pragul de │lucrările/ │
│ │ │publicare │produsele/ │
│ │Divizarea │prevăzut de │serviciile │
│ │artificială a │legislaţie, │care fac │
│ │contractelor de │eludând obligaţia│obiectul │
│ │lucrări/produse/ │publicării în │achiziţiei nu│
│2. │servicii cu │JOUE a anunţului │au fost │
│ │scopul de a evita│de participare/ │publicate în │
│ │aplicarea │concesionare/a │JOUE, deşi │
│ │procedurilor de │invitaţiei la │legislaţia │
│ │atribuire │procedura │impune acest │
│ │ │concurenţială de │lucru) │
│ │ │ofertare pentru │ │
│ │ │totalitatea │ │
│ │ │produselor, │ │
│ │ │serviciilor sau │ │
│ │ │lucrărilor care │ │
│ │ │fac obiectul │ │
│ │ │achiziţiei. │ │
│ │ ├─────────────────┼─────────────┤
│ │ │Corecţia pentru │ │
│ │ │cazurile mai sus │ │
│ │ │prezentate poate │ │
│ │ │fi diminuată dacă│ │
│ │ │s-au folosit alte│ │
│ │ │mijloace adecvate│25% │
│ │ │de publicitate, │ │
│ │ │în aceleaşi │ │
│ │ │condiţii ca cele │ │
│ │ │prevăzute în nota│ │
│ │ │nr. 1 de subsol. │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼─────────────┤
│ │ │Autoritatea │ │
│ │ │contractantă nu │ │
│ │Absenţa unei │menţionează │ │
│ │justificări cu │principalele │ │
│3. │privire la │motive care au │5% │
│ │neîmpărţirea │stat la baza │ │
│ │contractului pe │deciziei de a nu │ │
│ │loturi │atribui │ │
│ │ │contractul pe │ │
│ │ │loturi. │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼─────────────┤
│ │ │Reducerea │ │
│ │ │termenelor-limită│ │
│ │ │^2 stabilite în │ │
│ │ │legislaţie este │ │
│ │Nerespectarea de │mai mare sau │100% │
│ │către autoritatea│egală cu 85% sau │ │
│ │/entitatea │termenul-limită │ │
│ │contractantă a │este egal sau mai│ │
│ │termenelor-limită│mic de 5 zile. │ │
│ │de depunere a ├─────────────────┼─────────────┤
│ │ofertelor, │Reducerea │ │
│ │respectiv a │termenelor-limită│ │
│ │solicitărilor de │^2 stabilite în │ │
│ │participare, în │legislaţie este │25% │
│ │cazul │mai mare sau │ │
│ │procedurilor de │egală cu 50% (dar│ │
│ │licitaţie │sub 85%)^3. │ │
│ │deschisă, ├─────────────────┼─────────────┤
│ │restrânsă, │Reducerea │ │
│4. │negociere │termenelor-limită│ │
│ │competitivă şi de│^2 stabilite în │ │
│ │dialog competitiv│legislaţie este │ │
│ │sau │mai mare sau │ │
│ │Nerespectarea │egală cu 30% (dar│ │
│ │obligaţiei de a │sub 50%)^4. sau │ │
│ │extinde │Termenele-limită │10% │
│ │termenul-limită │nu au fost │ │
│ │de depunere a │prelungite în │ │
│ │ofertelor în │cazul unor │ │
│ │situaţia în care │modificări │ │
│ │intervin │semnificative │ │
│ │modificări │aduse │ │
│ │semnificative ale│documentelor │ │
│ │documentelor │achiziţiei. │ │
│ │achiziţiei ├─────────────────┼─────────────┤
│ │ │Reducerea │ │
│ │ │termenelor-limită│ │
│ │ │^2 stabilite în │5% │
│ │ │legislaţie se │ │
│ │ │situează sub 30%.│ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼─────────────┤
│ │ │Perioada în care │ │
│ │ │operatorii │ │
│ │ │economici │ │
│ │ │(potenţial │ │
│ │ │ofertanţi/ │ │
│ │ │candidaţi) pot să│ │
│ │ │obţină │ │
│ │ │documentaţia de │ │
│ │ │atribuire este │ │
│ │ │prea scurtă (mai │ │
│ │ │mică sau egală cu│ │
│ │ │50% din │ │
│ │ │termenele-limită │ │
│ │ │stabilite pentru │ │
│ │ │depunerea │10% │
│ │ │ofertelor în │ │
│ │ │documentaţia de │ │
│ │ │atribuire, │ │
│ │ │conform │ │
│ │ │dispoziţiilor │ │
│ │ │legale │ │
│ │ │aplicabile), │ │
│ │ │creând astfel │ │
│ │ │obstacole │ │
│ │ │nejustificate în │ │
│ │ │vederea │ │
│ │ │deschiderii │ │
│ │ │procedurii de │ │
│ │ │atribuire către │ │
│ │ │concurenţă. │ │
│ │ ├─────────────────┼─────────────┤
│ │ │Perioada în care │ │
│ │ │operatorii │ │
│ │ │economici │ │
│ │ │(potenţiali │ │
│ │ │ofertanţi/ │ │
│ │ │candidaţi) pot să│ │
│ │ │obţină │ │
│ │ │documentaţia de │ │
│ │ │atribuire este │ │
│ │ │redusă şi este │5% │
│ │Timp insuficient │mai mică de 80% │ │
│ │pentru │din │ │
│ │potenţialii │termenele-limită │ │
│ │ofertanţi/ │stabilite pentru │ │
│ │candidaţi în │depunerea │ │
│ │obţinerea │ofertelor, │ │
│ │documentaţiei de │conform │ │
│ │atribuire sau │dispoziţiilor │ │
│ │Restricţii în │legale │ │
│ │obţinerea │aplicabile. │ │
│ │documentaţiei de ├─────────────────┼─────────────┤
│5. │atribuire, prin │Perioada în care │ │
│ │publicarea │operatorii │ │
│ │parţială sau │economici │ │
│ │nepublicarea în │(potenţiali │ │
│ │Sistemul │ofertanţi/ │ │
│ │electronic de │candidaţi) pot să│ │
│ │achiziţii │obţină │ │
│ │publice, cu │documentaţia de │ │
│ │excepţia celor │atribuire este │ │
│ │permise de │mai mică sau │ │
│ │legislaţia │egală cu 5 zile │ │
│ │naţională │sau │ │
│ │ │În cazul în care │ │
│ │ │autoritatea/ │ │
│ │ │entitatea │ │
│ │ │contractantă nu a│ │
│ │ │asigurat deloc^5,│ │
│ │ │prin mijloace │ │
│ │ │electronice, │ │
│ │ │acces gratuit şi │ │
│ │ │fără restricţii, │ │
│ │ │complet şi direct│ │
│ │ │la documentele │ │
│ │ │achiziţiei, aşa │ │
│ │ │cum se prevede la│ │
│ │ │art. 150 alin. │ │
│ │ │(1) şi (2) din │25% │
│ │ │Legea nr. 98/2016│ │
│ │ │privind │ │
│ │ │achiziţiile │ │
│ │ │publice, cu │ │
│ │ │modificările şi │ │
│ │ │completările │ │
│ │ │ulterioare, │ │
│ │ │respectiv art. │ │
│ │ │160 alin. (1)-(3)│ │
│ │ │din Legea nr. 99/│ │
│ │ │2016 privind │ │
│ │ │achiziţiile │ │
│ │ │sectoriale, cu │ │
│ │ │modificările şi │ │
│ │ │completările │ │
│ │ │ulterioare, şi │ │
│ │ │art. 70 alin. (1)│ │
│ │ │şi (2) din Legea │ │
│ │ │nr. 100/2016 │ │
│ │ │privind │ │
│ │ │concesiunile de │ │
│ │ │lucrări şi │ │
│ │ │concesiunile de │ │
│ │ │servicii, cu │ │
│ │ │modificările şi │ │
│ │ │completările │ │
│ │ │ulterioare^6. │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼─────────────┤
│ │ │Termenele-limită │ │
│ │ │iniţiale de │ │
│ │ │primire a │ │
│ │ │ofertelor (sau de│ │
│ │ │primire a │ │
│ │Nepublicarea prin│solicitărilor de │ │
│ │erată a │participare) au │ │
│ │prelungirii │fost corect │ │
│ │termenului-limită│stabilite, │ │
│ │de depunere a │conform │ │
│ │ofertelor sau a │prevederilor │ │
│ │solicitărilor de │legale │ │
│ │participare în │aplicabile, dar │ │
│ │cazul │au fost │ │
│ │procedurilor de │prelungite fără │ │
│ │licitaţie │utilizarea │ │
│ │restrânsă şi │mijloacelor │ │
│ │procedurilor de │adecvate de │ │
│ │negociere │publicitate, │ │
│ │competitivă, cu │conform regulilor│ │
│ │excepţia │relevante de │ │
│ │situaţiei │publicare în │ │
│ │reglementate la │JOUE, iar │ │
│ │art. 153 alin. │publicitatea │ │
│ │(4) din Legea nr.│prelungirii │ │
│ │98/2016 privind │termenelor s-a │ │
│ │achiziţiile │realizat prin │ │
│ │publice, cu │alte mijloace (a │ │
│ │modificările şi │se vedea │ │
│ │completările │condiţiile din │ │
│ │ulterioare, │nota nr. 1 de │ │
│ │respectiv art. │subsol) │ │
│ │163 alin. (4) din│La fel ca în │ │
│ │Legea nr. 99/2016│cazul menţionat │ │
│ │privind │mai sus, atunci │ │
│ │achiziţiile │când publicitatea│5% │
│6. │sectoriale, cu │prelungirii │10% │
│ │modificările şi │termenelor nu a │ │
│ │completările │fost asigurată │ │
│ │ulterioare, │prin alte │ │
│ │sau │mijloace (a se │ │
│ │Nerespectarea │vedea condiţiile │ │
│ │obligaţiei de │din nota nr. 1 de│ │
│ │prelungire a │subsol) │ │
│ │termenului de │sau │ │
│ │depunere a │Nerespectarea │ │
│ │ofertelor sau a │obligaţiei de │ │
│ │solicitărilor de │prelungire a │ │
│ │participare în │termenului de │ │
│ │situaţia când, │depunere a │ │
│ │din orice motiv, │ofertelor sau a │ │
│ │un operator │solicitărilor de │ │
│ │economic a │participare în │ │
│ │solicitat │situaţia când, │ │
│ │informaţii │pentru orice │ │
│ │suplimentare în │motiv, un │ │
│ │termenele │operator economic│ │
│ │stabilite de │a solicitat │ │
│ │autoritatea/ │clarificări sau │ │
│ │entitatea │informaţii │ │
│ │contractantă şi │suplimentare în │ │
│ │nu a primit │termenele │ │
│ │răspuns în │stabilite de │ │
│ │termenele │autoritatea/ │ │
│ │prevăzute în │entitatea │ │
│ │legislaţia │contractantă şi │ │
│ │naţională │nu a primit │ │
│ │ │răspuns în │ │
│ │ │termenele │ │
│ │ │prevăzute în │ │
│ │ │legislaţia │ │
│ │ │naţională în │ │
│ │ │domeniu │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼─────────────┤
│ │ │Autoritatea/ │ │
│ │ │Entitatea │ │
│ │ │contractantă │ │
│ │ │atribuie un │ │
│ │ │contract printr-o│ │
│ │ │procedură de │ │
│ │ │negociere │25% │
│ │ │competitivă sau │ │
│ │ │dialog competitiv│ │
│ │ │în alte cazuri şi│ │
│ │ │condiţii decât │ │
│ │ │cele prevăzute de│ │
│ │ │lege. │ │
│ │ ├─────────────────┼─────────────┤
│ │ │La fel ca în │ │
│ │ │cazul prezentat │ │
│ │Cazurile în care │mai sus, dacă │ │
│ │nu se justifică │autoritatea/ │ │
│ │atribuirea unui │entitatea │ │
│ │contract prin │contractantă a │ │
│7. │procedura de │asigurat o │ │
│ │negociere │transparenţă │ │
│ │competitivă sau │deplină, inclusiv│ │
│ │dialog competitiv│o justificare │ │
│ │ │pentru utilizarea│ │
│ │ │acestor proceduri│ │
│ │ │în documentele de│ │
│ │ │achiziţie, nu a │10% │
│ │ │limitat numărul │ │
│ │ │potenţialilor │ │
│ │ │candidaţi │ │
│ │ │interesaţi să │ │
│ │ │depună o ofertă │ │
│ │ │şi a asigurat │ │
│ │ │tratamentul egal │ │
│ │ │al tuturor │ │
│ │ │ofertanţilor pe │ │
│ │ │parcursul │ │
│ │ │derulării │ │
│ │ │procedurii de │ │
│ │ │atribuire. │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼─────────────┤
│ │ │Procedurile │ │
│ │ │stabilite în │ │
│ │ │legislaţie pentru│ │
│ │ │instrumentele şi │ │
│ │ │tehnicile │ │
│ │ │specifice de │ │
│ │ │atribuire - │ │
│ │ │respectiv pentru │ │
│ │ │acordul-cadru, │ │
│ │ │sistemul dinamic │ │
│ │ │de achiziţii, │ │
│ │Nerespectarea │licitaţia │ │
│ │procedurilor │electronică, │ │
│ │stabilite în │cataloage │ │
│ │legislaţie pentru│electronice, │ │
│ │instrumentele şi │activităţi de │10% │
│ │tehnicile │achiziţie │ │
│ │specifice de │centralizată - nu│ │
│ │atribuire - │au fost │ │
│ │respectiv pentru │respectate aşa │ │
│ │acordul-cadru, │cum sunt │ │
│ │sistemul dinamic │prevăzute în │ │
│ │de achiziţii, │legislaţie şi │ │
│8. │licitaţia │această │ │
│ │electronică, │neconformitate ar│ │
│ │cataloage │fi putut avea un │ │
│ │electronice, │efect de │ │
│ │activităţi de │descurajare │ │
│ │achiziţie │asupra │ │
│ │centralizată - cu│potenţialilor │ │
│ │excepţia │ofertanţi^7. │ │
│ │cazurilor în care├─────────────────┼─────────────┤
│ │neregula este │În cazul în care │ │
│ │acoperită de alte│nerespectarea │ │
│ │tipuri de abateri│procedurilor │ │
│ │prevăzute în │pentru │ │
│ │prezenta anexă │instrumentele şi │ │
│ │ │tehnicile │ │
│ │ │specifice de │ │
│ │ │atribuire a │25% │
│ │ │condus la │ │
│ │ │atribuirea │ │
│ │ │contractului │ │
│ │ │către un alt │ │
│ │ │ofertant decât │ │
│ │ │cel căruia ar fi │ │
│ │ │trebuit să i se │ │
│ │ │atribuie^8. │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼─────────────┤
│ │ │a) Criteriile de │ │
│ │ │calificare şi │ │
│ │ │selecţie nu au │ │
│ │ │fost enumerate şi│ │
│ │ │suficient │ │
│ │ │descrise în │ │
│ │ │anunţul de │ │
│ │ │participare/ │ │
│ │ │concesionare/ │ │
│ │ │invitaţia la │ │
│ │ │procedura │ │
│ │ │concurenţială de │ │
│ │ │ofertare sau în │ │
│ │ │documentaţia de │ │
│ │ │atribuire dacă │ │
│ │ │aceasta este │ │
│ │ │publicată │ │
│ │ │împreună cu │ │
│ │ │anunţul de │ │
│ │ │participare/ │ │
│ │ │concesiune/ │ │
│ │ │invitaţia la │ │
│ │ │procedura │ │
│ │ │concurenţială de │ │
│ │ │ofertare │ │
│ │ │şi/sau criteriile│ │
│ │Criteriile de │de atribuire, │25% │
│ │calificare şi de │împreună cu │ │
│ │selecţie nu au │factorii de │ │
│ │fost menţionate │evaluare şi │ │
│ │şi/sau criteriile│ponderea acestora│ │
│ │de atribuire │nu au fost │ │
│ │împreună cu │enumerate şi │ │
│ │factorii de │suficient │ │
│ │evaluare nu au │descrise în │ │
│ │fost enumerate în│anunţul de │ │
│ │anunţul de │participare/ │ │
│ │participare/de │concesionare/ │ │
│ │concesionare/ │invitaţia la │ │
│ │invitaţia la │procedura │ │
│ │procedura │concurenţială de │ │
│ │concurenţială de │ofertare sau în │ │
│ │ofertare sau în │documentaţia de │ │
│ │documentaţia de │atribuire dacă │ │
│ │atribuire │aceasta este │ │
│ │sau │publicată │ │
│ │În Sistemul │împreună cu │ │
│ │electronic de │anunţul de │ │
│ │achiziţii publice│participare/ │ │
│ │nu au fost │concesionare/ │ │
│ │publicate │invitaţia la │ │
│ │împreună cu │procedura │ │
│ │anunţul de │concurenţială de │ │
│ │participare/ de │ofertare. │ │
│ │concesionare/ ├─────────────────┼─────────────┤
│ │invitaţia la │b) Nepublicarea │ │
│ │procedura │condiţiilor │ │
│ │concurenţială de │pentru executarea│ │
│ │ofertare şi │contractelor sau │ │
│ │condiţiile pentru│a specificaţiilor│ │
│ │executarea │tehnice împreună │ │
│ │contractelor sau │cu anunţul de │ │
│ │specificaţiile │participare/ │ │
│ │tehnice. │concesionare/ │ │
│ │sau │invitaţia la │ │
│ │În anunţul de │procedura │ │
│9. │participare/ │concurenţială de │ │
│ │concesiune/ │ofertare în │ │
│ │invitaţia la │Sistemul │ │
│ │procedura │electronic de │ │
│ │concurenţială │achiziţii publice│ │
│ │publicat/ │c) Nici anunţul │ │
│ │publicată, în │de participare/ │ │
│ │documentaţia de │concesionare/ │ │
│ │atribuire sau │invitaţia la │ │
│ │prin răspunsurile│procedura │ │
│ │autorităţii/ │concurenţială │ │
│ │entităţii │publicat/ │ │
│ │contractante la │publicată, nici │ │
│ │solicitările de │documentaţia de │ │
│ │clarificări ale │atribuire sau │ │
│ │operatorilor │răspunsurile │ │
│ │economici nu s-au│autorităţii/ │ │
│ │detaliat │entităţii │ │
│ │suficient │contractante la │ │
│ │criteriile de │solicitările de │ │
│ │atribuire │clarificări ale │ │
│ │împreună cu │operatorilor │ │
│ │factorii de │economici nu │ │
│ │evaluare şi │descriu suficient│ │
│ │ponderile │de detaliat │ │
│ │acestora, având │criteriile de │ │
│ │astfel un efect │atribuire │ │
│ │de limitare │împreună cu │10% │
│ │nejustificată a │factorii de │ │
│ │concurenţei. │evaluare şi │ │
│ │sau │ponderile │ │
│ │Necomunicarea/ │acestora, având │ │
│ │Nepublicarea │astfel un efect │ │
│ │clarificărilor/ │de limitare │ │
│ │informaţiilor │nejustificată a │ │
│ │suplimentare cu │concurenţei (ca │ │
│ │privire la │de exemplu, │ │
│ │criteriile de │absenţa │ │
│ │calificare şi de │detaliilor │ │
│ │selecţie/ │suficiente ar fi │ │
│ │atribuire │putut avea un │ │
│ │ │efect de │ │
│ │ │descurajare a │ │
│ │ │potenţialilor │ │
│ │ │ofertanţi)^9. │ │
│ │ │d) Clarificările │ │
│ │ │sau informaţiile │ │
│ │ │suplimentare │ │
│ │ │(referitoare la │ │
│ │ │criteriile de │ │
│ │ │calificare şi │ │
│ │ │selecţie/de │ │
│ │ │atribuire şi/sau │ │
│ │ │factorii de │ │
│ │ │evaluare şi │ │
│ │ │ponderea │ │
│ │ │acestora) │ │
│ │ │furnizate de │ │
│ │ │autoritatea/ │ │
│ │ │entitatea │ │
│ │ │contractantă nu │ │
│ │ │au fost │ │
│ │ │comunicate │ │
│ │ │tuturor │ │
│ │ │ofertanţilor sau │ │
│ │ │nu au fost │ │
│ │ │publicate. │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼─────────────┤
│ │ │Cazurile în care │ │
│ │ │operatorii │ │
│ │ │economici ar fi │ │
│ │ │putut fi │ │
│ │ │descurajaţi să │ │
│ │ │participe la │ │
│ │ │procedura de │ │
│ │ │atribuire din │ │
│ │ │cauza criteriilor│ │
│ │ │de calificare şi │ │
│ │ │selecţie şi/sau │ │
│ │ │atribuire, │ │
│ │ │factorilor de │ │
│ │ │evaluare şi a │ │
│ │ │ponderilor │ │
│ │ │acestora sau a │ │
│ │ │condiţiilor de │ │
│ │ │executare a │ │
│ │ │contractelor care│ │
│ │ │includ cerinţe │ │
│ │ │preferenţiale la │ │
│ │ │nivel naţional, │ │
│ │ │regional sau │ │
│ │ │local │ │
│ │Utilizarea unor │nejustificate │ │
│ │criterii de │De exemplu, în │25% │
│ │calificare, │cazul în care │ │
│ │selecţie, │există cerinţa de│ │
│ │atribuire │a avea, la │ │
│ │sau a unor │momentul │ │
│ │condiţii de │depunerii │ │
│ │executare a │ofertei: │ │
│ │contractelor │(i) un sediu sau │ │
│ │sau a unor │o anumită formă │ │
│10. │specificaţii │de reprezentare │ │
│ │tehnice care sunt│în ţară sau în │ │
│ │discriminatorii │regiune; sau │ │
│ │din cauza unor │(ii) obligaţia │ │
│ │cerinţe │ofertanţilor de a│ │
│ │preferenţiale în │avea expertiză şi│ │
│ │mod nejustificat │/sau calificare │ │
│ │la nivel │în ţară sau în │ │
│ │naţional, │regiunea │ │
│ │regional sau │respectivă^10; │ │
│ │local │(iii) obligaţia │ │
│ │ │ofertanţilor de a│ │
│ │ │deţine │ │
│ │ │echipamente în │ │
│ │ │ţară sau în │ │
│ │ │regiunea │ │
│ │ │respectivă. │ │
│ │ ├─────────────────┼─────────────┤
│ │ │La fel ca în │ │
│ │ │cazul prezentat │ │
│ │ │mai sus, în │ │
│ │ │situaţia în care │ │
│ │ │s-a asigurat │ │
│ │ │totuşi un nivel │ │
│ │ │minim de │ │
│ │ │concurenţă, spre │ │
│ │ │exemplu, minimum │10% │
│ │ │doi operatori │ │
│ │ │economici au │ │
│ │ │depus oferte care│ │
│ │ │au fost acceptate│ │
│ │ │şi au îndeplinit │ │
│ │ │criteriile de │ │
│ │ │calificare şi │ │
│ │ │selecţie │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼─────────────┤
│ │ │Cazurile în care │ │
│ │ │operatorii │ │
│ │ │economici ar fi │ │
│ │ │putut fi │ │
│ │ │descurajaţi să │ │
│ │ │participe la │ │
│ │ │procedura de │ │
│ │ │atribuire din │ │
│ │ │cauza criteriilor│ │
│ │ │de calificare şi │ │
│ │ │selecţie şi/sau │ │
│ │ │atribuire, │ │
│ │ │factorilor de │ │
│ │ │evaluare şi a │ │
│ │ │ponderilor │ │
│ │ │acestora sau a │ │
│ │ │condiţiilor de │ │
│ │ │executare a │ │
│ │ │contractelor │ │
│ │ │care, chiar dacă │ │
│ │ │nu sunt │ │
│ │ │discriminatorii, │ │
│ │ │fiind bazate pe │ │
│ │ │cerinţe │ │
│ │ │preferenţiale la │ │
│ │ │nivel naţional/ │ │
│ │ │regional/local, │ │
│ │ │conduc totuşi la │ │
│ │ │restricţionarea │ │
│ │ │accesului │ │
│ │ │operatorilor │ │
│ │ │economici la │ │
│ │ │procedura de │ │
│ │ │atribuire, astfel│ │
│ │ │cum sunt cazurile│ │
│ │ │prezentate mai │ │
│ │ │jos: │ │
│ │ │1. cazurile în │10% │
│ │ │care criteriile │ │
│ │ │privind │ │
│ │ │capacitatea au │ │
│ │ │legătură, dar nu │ │
│ │ │sunt │ │
│ │ │proporţionale cu │ │
│ │ │obiectul │ │
│ │ │contractului; │ │
│ │ │2. cazuri în │ │
│ │ │care, în timpul │ │
│ │ │evaluării │ │
│ │ │ofertanţilor/ │ │
│ │ │candidaţilor, │ │
│ │ │criteriile de │ │
│ │ │calificare şi/sau│ │
│ │ │selecţie au fost │ │
│ │Utilizarea unor │utilizate drept │ │
│ │criterii de │criteriu de │ │
│ │calificare, │atribuire/factori│ │
│ │selecţie, │de evaluare; │ │
│ │atribuire sau │3. cazurile în │ │
│ │condiţii de │care sunt │ │
│ │executare a │solicitate │ │
│ │contractelor sau │anumite mărci │ │
│ │a unor │comerciale/mărci/│ │
│ │specificaţii │standarde │ │
│11. │tehnice care nu │specifice^11, cu │ │
│ │sunt │excepţia │ │
│ │discriminatorii │situaţiei în care│ │
│ │în sensul │aceste cerinţe │ │
│ │abaterii de la │vizează aspecte │ │
│ │pct. 10, dar care│ale procedurii de│ │
│ │restricţionează │atribuire care nu│ │
│ │accesul │sunt esenţiale, │ │
│ │operatorilor │impactul │ │
│ │economici │potenţial asupra │ │
│ │ │bugetului UE │ │
│ │ │fiind formal. │ │
│ │ ├─────────────────┼─────────────┤
│ │ │Cazuri în care au│ │
│ │ │fost aplicate │ │
│ │ │criterii/condiţii│ │
│ │ │/specificaţii │ │
│ │ │restrictive, dar │ │
│ │ │s-a asigurat │ │
│ │ │totuşi un nivel │ │
│ │ │minim de │ │
│ │ │concurenţă, spre │5% │
│ │ │exemplu, minimum │ │
│ │ │doi operatori │ │
│ │ │economici au │ │
│ │ │depus oferte care│ │
│ │ │au fost acceptate│ │
│ │ │şi au îndeplinit │ │
│ │ │criteriile de │ │
│ │ │calificare şi │ │
│ │ │selecţie │ │
│ │ ├─────────────────┼─────────────┤
│ │ │Cazuri în care │ │
│ │ │criteriile │ │
│ │ │privind │ │
│ │ │capacitatea nu │ │
│ │ │sunt, în mod │ │
│ │ │evident, în │ │
│ │ │legătură cu │ │
│ │ │obiectul │ │
│ │ │contractului │ │
│ │ │sau │ │
│ │ │Cazuri în care │ │
│ │ │criteriile de │ │
│ │ │calificare şi │ │
│ │ │selecţie şi/sau │ │
│ │ │atribuire, │ │
│ │ │factorii de │ │
│ │ │evaluare şi │25% │
│ │ │ponderea acestora│ │
│ │ │sau condiţiile de│ │
│ │ │executare a │ │
│ │ │contractului au │ │
│ │ │condus la │ │
│ │ │situaţia ca numai│ │
│ │ │un singur │ │
│ │ │operator economic│ │
│ │ │să poată depune o│ │
│ │ │ofertă, iar │ │
│ │ │această situaţie │ │
│ │ │nu poate fi │ │
│ │ │justificată de │ │
│ │ │specificul │ │
│ │ │contractului în │ │
│ │ │cauză │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼─────────────┤
│ │ │Descrierea │ │
│ │Definirea │obiectului │ │
│ │insuficientă sau │contractului din │ │
│ │imprecisă a │anunţul de │ │
│ │obiectului │participare/ │ │
│ │contractului, cu │concesiune/ │ │
│ │excepţia │invitaţia la │ │
│ │situaţiilor │procedura │ │
│ │pentru care │concurenţială de │ │
│ │legislaţia │ofertare şi/sau │ │
│ │naţională permite│caietul de │ │
│ │negocierea sau │sarcini nu este │ │
│ │când obiectul │suficient de │ │
│ │contractului a │detaliată sau │ │
│12. │fost clarificat │precisă, astfel │10% │
│ │după publicarea │încât este │ │
│ │anunţului de │posibil ca │ │
│ │participare/de │potenţialii │ │
│ │concesionare/ │ofertanţi/ │ │
│ │invitaţiei la │candidaţi să nu │ │
│ │procedura │poată determina │ │
│ │concurenţială de │în totalitate │ │
│ │ofertare/ │obiectul │ │
│ │concesiune şi │contractului, │ │
│ │clarificarea a │cauzând un efect │ │
│ │fost publicată în│de descurajare │ │
│ │JOUE şi la nivel │care ar putea │ │
│ │naţional │limita concurenţa│ │
│ │ │^12 │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼─────────────┤
│ │ │Documentaţia de │ │
│ │ │atribuire (de │ │
│ │ │exemplu, │ │
│ │ │specificaţiile │ │
│ │ │tehnice) impune │ │
│ │ │limitarea │ │
│ │ │subcontractării │ │
│ │ │pentru o parte a │ │
│ │ │contractului, │ │
│ │ │stabilită în │ │
│ │Limitarea │termeni abstracţi│ │
│ │subcontractării │ca procent din │ │
│ │în alte condiţii │respectivul │ │
│13. │decât cele │contract, fără a │5% │
│ │prevăzute de │ţine seama de │ │
│ │legislaţie │posibilitatea de │ │
│ │ │a verifica │ │
│ │ │capacităţile │ │
│ │ │potenţialilor │ │
│ │ │subcontractanţi │ │
│ │ │şi fără a │ │
│ │ │menţiona │ │
│ │ │caracterul │ │
│ │ │esenţial al │ │
│ │ │activităţilor │ │
│ │ │care ar trebui │ │
│ │ │executate. │ │
└────┴─────────────────┴─────────────────┴─────────────┘

    ^1 Prin mijloace adecvate de publicitate se înţelege că anunţul de participare/concesiune/invitaţia la procedura concurenţială de ofertare a fost publicat/publicată astfel încât să asigure operatorilor economici interesaţi, situaţi într-un alt stat membru, accesul la informaţiile relevante referitoare la achiziţia publică, înainte de atribuirea contractului, astfel încât operatorii economici să aibă posibilitatea să depună o ofertă sau să îşi exprime interesul de a participa la obţinerea contractului în cauză. În practică, acesta este cazul când (i) anunţul de participare/concesiune/invitaţia la procedura concurenţială de ofertare a fost publicat/publicată la nivel naţional (în Sistemul electronic de achiziţii publice, conform legislaţiei în materie) şi/sau (ii) au fost respectate standardele de bază pentru publicitatea contractelor (mai multe detalii în secţiunea 2.1 a Comunicării interpretative a Comisiei nr. 2006/C179/02).
    ^2 Corecţiile se aplică în cazul reducerii/nerespectării oricărui termen-limită prevăzut de legislaţie, inclusiv pentru procedurile de atribuire care se desfăşoară în mai multe etape. Nu se aplică o corecţie dacă reducerile de termene respectă condiţiile prevăzute de lege şi dacă sunt justificate corespunzător.
    ^3 De exemplu, având în vedere termenul minim de 35 de zile stabilit pentru data-limită de depunere a ofertelor, în cazul licitaţiei deschise, termenul aplicat de autoritatea contractantă a fost de 10 zile, ceea ce înseamnă o reducere a termenului de 71,4% [= (35–10)/35], fiind justificată o corecţie financiară de 25%.
    ^4 De exemplu, având în vedere termenul-limită de 35 de zile stabilit pentru data-limită de depunere a ofertelor, în cazul licitaţiei deschise, sunt posibile două situaţii: (1) termenul-limită aplicat de autoritatea contractantă a fost de 10 zile, ceea ce înseamnă o reducere a termenului-limită de 71,4% [= (35–10)/35], ceea ce justifică o corecţie financiară de 25%; (2) termenul-limită aplicat de autoritatea contractantă a fost de 10 zile, dar termenul-limită trebuia să fie de 15 zile (având în vedere că anunţul de intenţie a fost publicat în prealabil), ceea ce reprezintă o reducere a termenului de 33% [= (15–10)/15], situaţie în care se justifică aplicarea unei corecţii financiare de 10%.
    ^5 Când accesul prin mijloace electronice a fost oferit de autoritatea/entitatea contractantă, dar perioada de acces a fost redusă, atunci se aplică în mod corespunzător ratele de mai sus de 25%, 10% sau 5%.
    ^6 Nu se aplică nicio corecţie dacă sunt îndeplinite condiţiile stabilite pentru excepţii la art. 150 alin. (3)-(6) din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv art. 160 alin. (4)-(7) din Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale, cu modificările şi completările ulterioare, şi art. 70 alin. (3)-(6) din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii, cu modificările şi completările ulterioare.
    ^7 De exemplu: durata unui acord-cadru depăşeşte 4 ani, fără o justificare pertinentă.
    ^8 Dacă nerespectarea procedurilor înseamnă lipsa publicării anunţului de participare/concurs/unei invitaţii la procedura concurenţială de ofertare, valoarea corecţiei va fi determinată în conformitate cu abaterea de la pct. 1.
    ^9 Cu excepţia situaţiei în care criteriul de atribuire şi ponderea factorilor de evaluare au fost clarificate de autoritatea/entitatea contractantă în mod suficient de detaliat, la solicitarea ofertanţilor, înainte de expirarea termenului-limită de depunere a ofertelor.
    ^10 Definirea criteriilor de calificare şi/sau selecţie nu trebuie să fie discriminatorie sau restrictivă şi trebuie să fie în concordanţă cu obiectul contractului şi proporţională. În orice caz, dacă nu este posibilă o descriere suficient de precisă a criteriului de calificare şi/sau selecţie obligatoriu, criteriul trebuie însoţit de menţiunea „sau echivalentă“ pentru a asigura deschiderea către concurenţă. Atunci când aceste condiţii sunt îndeplinite, nu se justifică nicio corecţie financiară.
    ^11 Fără a permite utilizarea unei mărci comerciale/mărci echivalente prin faptul că nu se utilizează menţiunea obligatorie „sau echivalent“.
    ^12 De exemplu, în urma solicitărilor de clarificare şi/sau a contestaţiilor depuse în timpul procedurilor de atribuire s-a stabilit că specificaţiile nu sunt suficient detaliate pentru ca ofertanţii potenţiali să poată determina obiectul contractului. Cu toate acestea, numărul de solicitări de clarificare formulate de potenţialii ofertanţi nu reprezintă un indicator al existenţei unei abateri, cu condiţia ca autorităţile/entităţile contractante să răspundă în mod corespunzător la întrebările formulate, conform prevederilor din legislaţia în materia achiziţiilor publice.

    SELECŢIA OFERTANŢILOR ŞI EVALUAREA OFERTELOR

┌────┬────────────────┬────────────────┬───────────┐
│ │ │Descrierea │Corecţia │
│Nr. │Tipul de abatere│abaterii/ │financiară/│
│crt.│/ neregulă │neregulii │Reducerea │
│ │constatată │constatate │procentuală│
│ │ │ │aplicabilă │
├────┼────────────────┼────────────────┼───────────┤
│ │ │Criteriile de │ │
│ │ │calificare şi de│ │
│ │ │selecţie sau │ │
│ │ │specificaţiile │ │
│ │ │tehnice au fost │ │
│ │ │modificate/ │ │
│ │ │înlocuite/ │ │
│ │ │completate/ │ │
│ │ │suplimentate sau│ │
│ │ │au fost aplicate│ │
│ │Modificarea │incorect/ │ │
│ │criteriilor de │incomplet în │ │
│ │calificare şi de│etapa de │ │
│ │selecţie sau a │evaluare, │ │
│ │specificaţiilor │consecinţa fiind│ │
│1. │tehnice după │acceptarea unor │25% │
│ │data de │oferte │ │
│ │deschidere a │câştigătoare │ │
│ │ofertelor sau │care nu ar fi │ │
│ │aplicarea │trebuit │ │
│ │incorectă a │acceptate (sau │ │
│ │acestora │respingerea │ │
│ │ │ofertelor care │ │
│ │ │ar fi trebuit │ │
│ │ │acceptate^13), │ │
│ │ │dacă criteriile │ │
│ │ │de calificare şi│ │
│ │ │selecţie sau │ │
│ │ │specificaţiile │ │
│ │ │tehnice │ │
│ │ │publicate ar fi │ │
│ │ │fost respectate.│ │
├────┼────────────────┼────────────────┼───────────┤
│ │ │Criteriile de │ │
│ │ │atribuire, │ │
│ │ │algoritmul de │ │
│ │ │calcul, factorii│ │
│ │ │de evaluare sau │ │
│ │ │ponderile │ │
│ │ │acestora, │ │
│ │ │specificate în │ │
│ │ │anunţul de │ │
│ │ │participare/ │ │
│ │Evaluarea │concesionare/ │ │
│ │ofertelor pe │invitaţia la │ │
│ │baza unor │procedura │ │
│ │criterii de │concurenţială de│ │
│ │atribuire care │ofertare sau în │ │
│ │sunt diferite │caietul de │ │
│ │faţă de cele │sarcini, nu au │10% │
│ │publicate în │fost respectate │ │
│ │anunţul de │în etapa de │ │
│ │participare/de │evaluare a │ │
│ │concesionare/ │ofertelor sau în│ │
│ │invitaţia la │cadrul evaluării│ │
│2. │procedura │respective au │ │
│ │concurenţială de│fost utilizate │ │
│ │ofertare sau │criterii de │ │
│ │caietul de │atribuire, un │ │
│ │sarcini │algoritm de │ │
│ │sau │calcul, factori │ │
│ │Evaluarea pe │de evaluare sau │ │
│ │baza unor │ponderi │ │
│ │criterii de │suplimentare │ │
│ │atribuire │care nu au fost │ │
│ │suplimentare │publicate^14 │ │
│ │care nu au fost ├────────────────┼───────────┤
│ │publicate │În situaţia în │ │
│ │ │care cele două │ │
│ │ │cazuri │ │
│ │ │susmenţionate au│ │
│ │ │avut un efect │ │
│ │ │discriminatoriu │25% │
│ │ │(în baza │ │
│ │ │cerinţelor │ │
│ │ │preferenţiale │ │
│ │ │nejustificate la│ │
│ │ │nivel naţional/ │ │
│ │ │regional/local) │ │
├────┼────────────────┼────────────────┼───────────┤
│ │ │Documentele din │ │
│ │ │dosarul │ │
│ │ │achiziţiei sunt │ │
│ │ │insuficiente │ │
│ │ │pentru a │ │
│ │ │justifica │25% │
│ │Pistă de audit │atribuirea │ │
│ │insuficientă │contractului, │ │
│ │pentru │ceea ce a condus│ │
│ │atribuirea │la o lipsă de │ │
│ │contractului, în│transparenţă. │ │
│ │sensul că ├────────────────┼───────────┤
│ │documentele │Se refuză │ │
│3. │achiziţiei sunt │accesul la │ │
│ │insuficiente │dosarul │ │
│ │pentru a │achiziţiei, prin│ │
│ │justifica │urmare, │ │
│ │atribuirea │autoritatea/ │ │
│ │contractului sau│entitatea │ │
│ │se refuză │contractantă nu │100% │
│ │accesul la │a furnizat │ │
│ │aceste documente│dovezile care să│ │
│ │ │demonstreze că │ │
│ │ │procedura de │ │
│ │ │atribuire a │ │
│ │ │respectat │ │
│ │ │legislaţia │ │
│ │ │aplicabilă. │ │
├────┼────────────────┼────────────────┼───────────┤
│ │ │Autoritatea/ │ │
│ │ │Entitatea │ │
│ │ │contractantă a │ │
│ │ │permis unui │ │
│ │ │ofertant/ │ │
│ │ │candidat să îşi │ │
│ │ │modifice oferta │ │
│ │ │în etapa de │ │
│ │ │evaluare a │ │
│ │ │ofertelor^15 şi │ │
│ │ │modificarea │ │
│ │ │conduce la │ │
│ │ │atribuirea │ │
│ │ │contractului │ │
│ │ │către ofertantul│ │
│ │ │/ candidatul │ │
│ │ │respectiv. │ │
│ │ │sau │ │
│ │ │În cadrul unei │ │
│ │ │proceduri de │ │
│ │ │licitaţie │ │
│ │ │deschisă sau │ │
│ │ │restrânsă, │ │
│ │ │autoritatea/ │ │
│ │ │entitatea │ │
│ │ │contractantă │ │
│ │ │negociază cu │ │
│ │ │ofertantul sau │ │
│ │ │ofertanţii în │ │
│ │Negocierea pe │etapa de │ │
│ │parcursul │evaluare, ceea │ │
│ │procedurii de │ce conduce la o │ │
│ │atribuire, │modificare │ │
│ │inclusiv │substanţială a │ │
│ │modificarea │contractului │ │
│ │ofertei │faţă de │ │
│4. │câştigătoare în │condiţiile │25% │
│ │timpul │iniţiale │ │
│ │evaluării, cu │specificate în │ │
│ │excepţia │anunţul de │ │
│ │situaţiilor │participare/ │ │
│ │permise de │concesiune/ │ │
│ │legislaţia │invitaţia la │ │
│ │naţională │procedura │ │
│ │ │concurenţială de│ │
│ │ │ofertare sau în │ │
│ │ │caietul de │ │
│ │ │sarcini. │ │
│ │ │sau │ │
│ │ │În cadrul │ │
│ │ │concesiunilor │ │
│ │ │autoritatea │ │
│ │ │contractantă │ │
│ │ │permite unui │ │
│ │ │ofertant/ │ │
│ │ │candidat să │ │
│ │ │modifice │ │
│ │ │obiectul, │ │
│ │ │criteriul de │ │
│ │ │atribuire/ │ │
│ │ │factorii de │ │
│ │ │evaluare, │ │
│ │ │ponderea │ │
│ │ │acestora şi │ │
│ │ │cerinţele minime│ │
│ │ │în timpul │ │
│ │ │negocierilor şi │ │
│ │ │modificarea │ │
│ │ │conduce la │ │
│ │ │atribuirea │ │
│ │ │contractului │ │
│ │ │către ofertantul│ │
│ │ │/candidatul │ │
│ │ │respectiv. │ │
├────┼────────────────┼────────────────┼───────────┤
│ │ │Cazurile în │ │
│ │ │care, în etapa │ │
│ │ │de consultare a │ │
│ │ │pieţei sau ca │ │
│ │ │urmare a │ │
│ │ │acordării de │ │
│ │Implicarea │consultanţă │ │
│ │anterioară a │pentru │ │
│ │candidaţilor/ │pregătirea │ │
│ │ofertanţilor în │documentaţiei de│ │
│ │relaţii cu │atribuire, │ │
│ │autoritatea/ │consilierea │ │
│ │entitatea │prealabilă, │ │
│ │contractantă, ce│acordată de │ │
│5. │produce efecte │către candidaţi/│25% │
│ │de denaturare a │ofertanţi │ │
│ │concurenţei sau │autorităţii/ │ │
│ │încălcarea │entităţii │ │
│ │principiilor │contractante, │ │
│ │nediscriminării,│determină │ │
│ │tratamentului │denaturarea │ │
│ │egal şi │competiţiei sau │ │
│ │transparenţei │conduce la o │ │
│ │ │încălcare a │ │
│ │ │principiilor │ │
│ │ │nediscriminării,│ │
│ │ │tratamentului │ │
│ │ │egal sau al │ │
│ │ │transparenţei^ │ │
│ │ │16. │ │
├────┼────────────────┼────────────────┼───────────┤
│ │ │În contextul │ │
│ │ │unei proceduri │ │
│ │ │de negociere │ │
│ │ │competitivă, │ │
│ │Modificarea │condiţiile │ │
│ │semnificativă a │iniţiale │ │
│ │condiţiilor │enunţate în │ │
│ │iniţiale │anunţul de │ │
│ │enunţate în │participare sau │ │
│ │anunţul de │în documentul │ │
│ │participare sau │descriptiv au │ │
│ │în documentul │fost modificate │ │
│ │descriptiv, │semnificativ, │ │
│6. │respectiv │ceea ce ar │25% │
│ │cerinţelor │impune │ │
│ │minime, │publicarea unui │ │
│ │criteriului de │nou anunţ, având│ │
│ │atribuire şi │în vedere că │ │
│ │factorilor de │cerinţele │ │
│ │evaluare în │minime, │ │
│ │cazul │criteriul de │ │
│ │procedurilor de │atribuire şi │ │
│ │negociere │factorii de │ │
│ │competitivă │evaluare şi │ │
│ │ │ponderea │ │
│ │ │acestora nu pot │ │
│ │ │face obiectul │ │
│ │ │negocierilor. │ │
├────┼────────────────┼────────────────┼───────────┤
│ │ │Respingerea │ │
│ │ │ofertelor cu │ │
│ │ │preţ aparent │ │
│ │ │neobişnuit de │ │
│ │ │scăzut în raport│ │
│ │ │cu produsele, │ │
│ │ │lucrările sau │ │
│ │ │serviciile ce │ │
│ │ │urmează a fi │ │
│ │ │livrate/ │ │
│ │ │executate şi/sau│ │
│ │ │prestate fără ca│ │
│ │ │autoritatea/ │ │
│ │ │entitatea │ │
│ │ │contractantă să │ │
│ │ │solicite, în │ │
│ │ │prealabil, │ │
│ │ │clarificări │ │
│ │ │ofertanţilor │ │
│ │ │respectivi (de │ │
│ │ │exemplu, │ │
│ │ │elementele │ │
│ │ │constitutive ale│ │
│ │ │ofertei, conform│ │
│ │ │art. 210 din │ │
│ │Respingerea │Legea nr. 98/ │ │
│ │nejustificată a │2016 privind │ │
│7. │unei oferte cu │achiziţiile │25% │
│ │preţ neobişnuit │publice, cu │ │
│ │de scăzut │modificările şi │ │
│ │ │completările │ │
│ │ │ulterioare, │ │
│ │ │respectiv art. │ │
│ │ │222 din Legea │ │
│ │ │nr. 99/2016 │ │
│ │ │privind │ │
│ │ │achiziţiile │ │
│ │ │sectoriale, cu │ │
│ │ │modificările şi │ │
│ │ │completările │ │
│ │ │ulterioare) sau │ │
│ │ │în cazul în care│ │
│ │ │astfel de │ │
│ │ │clarificări au │ │
│ │ │fost solicitate,│ │
│ │ │dar autoritatea/│ │
│ │ │entitatea │ │
│ │ │contractantă nu │ │
│ │ │poate să │ │
│ │ │dovedească că a │ │
│ │ │evaluat │ │
│ │ │informaţiile/ │ │
│ │ │documentele │ │
│ │ │furnizate de │ │
│ │ │ofertanţii în │ │
│ │ │cauză. │ │
├────┼────────────────┼────────────────┼───────────┤
│ │ │Ori de câte ori │ │
│ │ │o situaţie de │ │
│ │ │conflict de │ │
│ │ │interese, în │ │
│ │ │înţelesul Legii │ │
│ │ │nr. 98/2016, cu │ │
│ │ │modificările şi │ │
│ │ │completările │ │
│ │ │ulterioare, │ │
│ │ │Legii nr. 99/ │ │
│ │ │2016, cu │ │
│ │ │modificările şi │ │
│ │ │completările │ │
│ │ │ulterioare, │ │
│ │ │Legii nr. 100/ │ │
│ │Conflictul de │2016, cu │ │
│ │interese, cu │modificările şi │ │
│8. │impact asupra │completările │100% │
│ │rezultatului │ulterioare, nu a│ │
│ │procedurii de │fost │ │
│ │achiziţie │identificată sau│ │
│ │ │când autoritatea│ │
│ │ │/entitatea │ │
│ │ │contractantă nu │ │
│ │ │a luat toate │ │
│ │ │măsurile │ │
│ │ │adecvate │ │
│ │ │necesare pentru │ │
│ │ │a remedia │ │
│ │ │situaţia de │ │
│ │ │conflict de │ │
│ │ │interese, iar │ │
│ │ │ofertantul în │ │
│ │ │cauză a semnat │ │
│ │ │contractul/ │ │
│ │ │contractele^17. │ │
├────┼────────────────┼────────────────┼───────────┤
│ │ │Caz 1a): │ │
│ │ │Ofertanţii │ │
│ │ │înţeleşi au │ │
│ │ │acţionat fără │ │
│ │ │implicarea unei │ │
│ │Înţelegeri între│persoane din │ │
│ │ofertanţi/ │cadrul │ │
│ │candidaţi, │sistemului de │ │
│ │respectiv între │gestiune şi │ │
│ │grupuri de firme│control sau din │ │
│ │care au ca scop │cadrul │10% │
│ │să crească │autorităţii/ │ │
│ │preţurile sau să│entităţii │ │
│ │scadă calitatea │contractante şi │ │
│ │produselor, │una dintre │ │
│ │lucrărilor sau │companiile care │ │
│ │serviciilor │sunt parte la │ │
│ │oferite în │înţelegere a │ │
│ │cadrul │semnat │ │
│ │achiziţiilor │contractul │ │
│ │publice/ │(contractele) în│ │
│ │sectoriale/ │cauză. │ │
│ │concesiunilor ├────────────────┼───────────┤
│ │stabilite de │Caz 1b): Dacă la│ │
│ │Consiliul │procedura de │ │
│ │Concurenţei, │atribuire │ │
│ │instanţă sau alt│participă numai │ │
│9. │organism │companiile care │25% │
│ │competent, cu │au încheiat │ │
│ │sau fără │înţelegeri, │ │
│ │implicarea │competiţia este │ │
│ │vreunei persoane│grav afectată. │ │
│ │din cadrul ├────────────────┼───────────┤
│ │sistemului de │Caz 2: │ │
│ │gestiune şi │Ofertanţii │ │
│ │control sau din │înţeleşi au │ │
│ │cadrul │acţionat cu │ │
│ │autorităţii/ │implicarea unei │ │
│ │entităţii │persoane din │ │
│ │contractante, în│cadrul │ │
│ │cazul în care │sistemului de │ │
│ │una dintre │gestiune şi │ │
│ │companiile care │control sau din │ │
│ │sunt parte la │cadrul │100% │
│ │înţelegere a │autorităţii/ │ │
│ │semnat │entităţii │ │
│ │contractul/ │contractante şi │ │
│ │contractele în │una dintre │ │
│ │cauză. │companiile care │ │
│ │ │sunt parte la │ │
│ │ │înţelegere a │ │
│ │ │semnat │ │
│ │ │contractul │ │
│ │ │(contractele) în│ │
│ │ │cauză. │ │
└────┴────────────────┴────────────────┴───────────┘

    ^13 Cu excepţia situaţiei în care autoritatea/entitatea contractantă poate demonstra în mod clar că oferta respinsă nu ar fi câştigat în niciun caz şi, prin urmare, abaterea nu a avut niciun impact financiar.
    ^14 În condiţiile art. 190 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv art. 212 din Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale, cu modificările şi completările ulterioare, art. 53 alin. (2) şi art. 61 alin. (5) din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii, cu modificările şi completările ulterioare, având în vedere şi jurisprudenţa relevantă a Curţii Europene de Justiţie.
    ^15 Fac excepţie procedurile de negociere, a dialogului competitiv şi a cazurilor în care legislaţia permite ofertantului/candidatului să prezinte, să completeze, să clarifice sau să suplimenteze informaţiile şi documentele.
    ^16 Dacă această implicare este ilegală/neconformă, indiferent dacă se produce la momentul pregătirii documentaţiei de atribuire/procedurii de atribuire sau în timpul pregătirii proiectului/contractului de finanţare şi are o influenţă asupra documentaţiei de atribuire/procedurii de atribuire.
    ^17 Conflictul de interese poate apărea chiar din etapa de elaborare a proiectului, dacă elaborarea proiectului a influenţat documentaţia de atribuire/procedura de atribuire.

    IMPLEMENTAREA CONTRACTULUI

┌────┬─────────────┬────────────────┬─────────────┐
│ │Tipul de │Descrierea │Corecţia │
│Nr. │abatere/ │abaterii/ │financiară/ │
│crt.│neregulă │neregulii │Reducerea │
│ │constatată │constatate │procentuală │
│ │ │ │aplicabilă │
├────┼─────────────┼────────────────┼─────────────┤
│ │ │(1) Există │ │
│ │ │modificări ale │ │
│ │ │condiţiilor │ │
│ │ │contractuale │ │
│ │ │(inclusiv │ │
│ │ │reducerea │ │
│ │ │obiectului) care│ │
│ │ │nu sunt în │ │
│ │ │conformitate cu │ │
│ │ │prevederile │ │
│ │ │privind │ │
│ │ │modificarea │ │
│ │ │contractului de │ │
│ │ │achiziţie/ │ │
│ │ │contractului │ │
│ │ │sectorial/ │ │
│ │ │contractului de │ │
│ │ │concesiune/ │ │
│ │ │acordului-cadru;│ │
│ │ │Cu toate │ │
│ │ │acestea, │ │
│ │ │modificările │ │
│ │ │clauzelor │ │
│ │ │contractuale nu │ │
│ │ │vor fi │ │
│ │ │considerate │ │
│ │ │abatere în cazul│ │
│ │ │în care: │ │
│ │ │a) valoarea │ │
│ │ │financiară a │ │
│ │ │modificărilor │ │
│ │ │respectă │ │
│ │ │cumulativ │ │
│ │ │următoarele │ │
│ │ │condiţii: │ │
│ │ │(i) este sub │ │
│ │ │pragul stabilit │ │
│ │ │la art. 7 alin. │ │
│ │ │(1) din Legea │ │
│ │ │nr. 98/2016 │ │
│ │ │privind │ │
│ │ │achiziţiile │ │
│ │ │publice, cu │ │
│ │ │modificările şi │ │
│ │ │completările │ │
│ │ │ulterioare, art.│ │
│ │ │12 alin. (1) din│ │
│ │ │Legea nr. 99/ │ │
│ │ │2016 privind │ │
│ │ │achiziţiile │ │
│ │ │sectoriale, cu │ │
│ │ │modificările şi │ │
│ │ │completările │ │
│ │ │ulterioare, şi │ │
│ │ │(ii) valoarea │ │
│ │ │modificării este│ │
│ │ │mai mică decât │ │
│ │ │10% din valoarea│ │
│ │ │iniţială a │ │
│ │ │contractului de │ │
│ │ │servicii şi │ │
│ │ │produse sau mai │ │
│ │ │mică decât 15% │ │
│ │ │din valoarea │ │
│ │ │contractului │ │
│ │ │iniţial pentru │ │
│ │ │contractele de │25% din │
│ │ │lucrări şi │contractul │
│ │ │b) modificările │iniţial şi │
│ │ │nu afectează │noile lucrări│
│ │ │caracterul │/produse / │
│ │Modificări │general al │servicii │
│ │ale │contractului sau│(dacă există)│
│ │condiţiilor │al │rezultate în │
│ │contractuale │acordului-cadru^│urma │
│ │prevăzute în │18, astfel cum │modificărilor│
│ │anunţul de │este acesta │ │
│ │participare/ │definit conform │ │
│ │de │art. 221 alin. │ │
│ │concesionare/│(11) din Legea │ │
│1. │invitaţia la │nr. 98/2016 │ │
│ │procedura │privind │ │
│ │concurenţială│achiziţiile │ │
│ │de ofertare │publice, cu │ │
│ │sau caietul │modificările şi │ │
│ │de sarcini │completările │ │
│ │fără │ulterioare. │ │
│ │respectarea │(2) Există o │ │
│ │prevederilor │modificare │ │
│ │legale │substanţială a │ │
│ │ │clauzelor │ │
│ │ │contractului/ │ │
│ │ │acordului-cadru │ │
│ │ │(cum ar fi │ │
│ │ │preţul, natura │ │
│ │ │lucrărilor, │ │
│ │ │perioada de │ │
│ │ │execuţie a │ │
│ │ │contractului, │ │
│ │ │condiţiile de │ │
│ │ │plată, │ │
│ │ │materialele │ │
│ │ │utilizate) │ │
│ │ │atunci când, │ │
│ │ │prin această │ │
│ │ │modificare, │ │
│ │ │contractul/ │ │
│ │ │acordul-cadru │ │
│ │ │prezintă │ │
│ │ │caracteristici │ │
│ │ │care diferă în │ │
│ │ │mod substanţial │ │
│ │ │de cele ale │ │
│ │ │documentului │ │
│ │ │semnat iniţial. │ │
│ │ │În orice caz, │ │
│ │ │modificarea va │ │
│ │ │fi considerată │ │
│ │ │substanţială în │ │
│ │ │cazul în care │ │
│ │ │sunt îndeplinite│ │
│ │ │una sau mai │ │
│ │ │multe dintre │ │
│ │ │condiţiile │ │
│ │ │prevăzute la │ │
│ │ │art. 221 alin. │ │
│ │ │(7^1) din Legea │ │
│ │ │nr. 98/2016 │ │
│ │ │privind │ │
│ │ │achiziţiile │ │
│ │ │publice, cu │ │
│ │ │modificările şi │ │
│ │ │completările │ │
│ │ │ulterioare, │ │
│ │ │respectiv art. │ │
│ │ │240 alin. (3) │ │
│ │ │din Legea nr. 99│ │
│ │ │/2016 privind │ │
│ │ │achiziţiile │ │
│ │ │sectoriale, cu │ │
│ │ │modificările şi │ │
│ │ │completările │ │
│ │ │ulterioare. │ │
│ │ ├────────────────┼─────────────┤
│ │ │Orice creştere a│ │
│ │ │preţului care │ │
│ │ │depăşeşte 50% │ │
│ │ │din valoarea │ │
│ │ │contractului │ │
│ │ │iniţial, fără │25% din │
│ │ │respectarea │contractul │
│ │ │condiţiilor │iniţial şi │
│ │ │prevăzute la │100% din │
│ │ │art. 221 alin. │modificările │
│ │ │(1) lit. b) şi │de contract │
│ │ │c) din Legea nr.│(creşterea de│
│ │ │98/2016 privind │preţ) │
│ │ │achiziţiile │ │
│ │ │publice, cu │ │
│ │ │modificările şi │ │
│ │ │completările │ │
│ │ │ulterioare │ │
└────┴─────────────┴────────────────┴─────────────┘

    ^18 A se vedea prevederile art. 221 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv prevederile art. 239-242 din Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale, cu modificările şi completările ulterioare.

    B. Contracte a căror valoare este sub pragul valoric stabilit, conform legislaţiei în vigoare, pentru publicarea în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene
    În conformitate cu prevederile legislaţiei europene şi a jurisprudenţei Curţii Europene de Justiţie în cazul contractelor pentru care aplicarea directivelor europene din domeniul achiziţiilor publice/sectoriale/concesiunilor de lucrări şi servicii nu este obligatorie sau este parţial obligatorie şi se constată abateri, autorităţile cu competenţe în gestionarea fondurilor europene/structurile de control aplică, prin analogie, reducerile procentuale/corecţiile financiare de la lit. A.


    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016