Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTĂRÂRE nr. 277 din 2 aprilie 2020  privind organizarea şi funcţionarea Centrului Naţional de Politici şi Evaluare în Educaţie    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 HOTĂRÂRE nr. 277 din 2 aprilie 2020 privind organizarea şi funcţionarea Centrului Naţional de Politici şi Evaluare în Educaţie

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 307 din 13 aprilie 2020
    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 99^1 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,
    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
    ART. 1
    (1) Centrul Naţional de Politici şi Evaluare în Educaţie este organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Educaţiei şi Cercetării, care se organizează şi funcţionează prin preluarea activităţii, structurii şi personalului Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei şi ale Centrului Naţional pentru Evaluare şi Examinare, care se desfiinţează.
    (2) Centrul Naţional de Politici şi Evaluare în Educaţie are sediul principal în imobilul aflat în administrarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării, situat în municipiul Bucureşti, str. General Berthelot nr. 26, sectorul 1 şi două sedii secundare în municipiul Bucureşti, strada Ştirbei Vodă nr. 37, sectorul 1 şi strada Hristo Botev nr. 17, sectorul 3.

    ART. 2
    (1) Centrul Naţional de Politici şi Evaluare în Educaţie are ca scop fundamentarea politicilor educaţionale pe baza cercetării ştiinţifice, coordonarea ştiinţifică a elaborării şi revizuirii periodice a componentelor curriculumului naţional, coordonarea evaluării manualelor şcolare şi auxiliarelor didactice, precum şi coordonarea ştiinţifică şi profesională a sistemului naţional de evaluare şi examinare în învăţământul preuniversitar.
    (2) Activitatea Centrului Naţional de Politici şi Evaluare în Educaţie se desfăşoară în concordanţă cu politicile şi strategiile Ministerului Educaţiei şi Cercetării.

    ART. 3
    Centrul Naţional de Politici şi Evaluare în Educaţie exercită, în domeniul politicilor educaţionale şi al cercetării ştiinţifice, următoarele atribuţii:
    a) propune şi realizează proiecte de cercetare, dezvoltare, inovare, acţiune/intervenţie şi formare în domeniul ştiinţelor educaţiei;
    b) contribuie la fundamentarea politicilor educaţionale, participă la elaborarea, implementarea, monitorizarea, evaluarea şi revizuirea politicilor publice în domeniul educaţiei;
    c) iniţiază şi participă la proiecte naţionale şi/sau internaţionale de cercetare sau de dezvoltare în domeniile educaţiei, formării, curriculumului şi evaluării;
    d) participă la elaborarea strategiilor de cercetare-dezvoltare în domeniul ştiinţelor educaţiei;
    e) dezvoltă parteneriate cu furnizorii de formare iniţială şi continuă a cadrelor didactice sau a altor categorii de beneficiari, în vederea susţinerii progresului în carieră al cercetătorilor în ştiinţele educaţiei şi al cadrelor didactice, participând la diverse programe educaţionale, programe de masterat şi şcoli doctorale;
    f) asigură asistenţă de specialitate sau coordonare metodologică în derularea unor activităţi ale caselor corpului didactic şi ale centrelor judeţene de resurse şi asistenţă educaţională, precum şi ale altor organizaţii care activează în domeniile educaţiei;
    g) acordă asistenţă de specialitate unităţilor de învăţământ preuniversitar şi universitar pentru implementarea curriculumului naţional la nivel de şcoală şi de clasă, elaborarea, aplicarea şi evaluarea produselor curriculare proiectate la nivel local;
    h) coordonează activitatea unor grupuri de lucru pentru elaborarea standardelor naţionale de evaluare;
    i) promovează rezultatele studiilor şi cercetărilor realizate, precum şi ale programelor şi proiectelor naţionale şi internaţionale implementate, cu susţinerea Ministerului Educaţiei şi Cercetării, a inspectoratelor şcolare şi a altor organizaţii cu atribuţii în domeniul educaţiei;
    j) contribuie la viaţa ştiinţifică internă şi internaţională prin participarea la seminare, colocvii, conferinţe în vederea schimbului de date de cercetare relevante şi valorificării acestora;
    k) editează publicaţii de specialitate - reviste, studii, cărţi, rapoarte tehnice - în domenii relevante precum politici educaţionale, curriculum, educaţie comparată, consiliere şi orientare educaţională şi de carieră, management educaţional şi tineret;
    l) efectuează la solicitarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării expertize şi sondaje de evaluare a rezultatelor şcolare şi a eficienţei învăţământului, furnizând ministerului un feedback sistematic şi operativ, în scopul adoptării măsurilor de optimizare a activităţii în învăţământul preuniversitar;
    m) realizează, la solicitarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării, expertize şi sondaje în unităţile de învăţământ cu privire la procesul de alegere şi utilizare a manualelor şcolare.


    ART. 4
    Centrul Naţional de Politici şi Evaluare în Educaţie exercită, în domeniul curriculumului naţional, următoarele atribuţii:
    a) asigură coordonarea ştiinţifică pentru elaborarea şi revizuirea periodică a componentelor curriculumului naţional - planuri-cadru de învăţământ, programe şcolare. În realizarea acestei atribuţii constituie şi coordonează activitatea unor grupuri de lucru, remunerate conform legii, compuse din specialişti şi din cadre didactice cu experienţă;
    b) analizează din punct de vedere ştiinţific şi avizează propunerile de curriculum înaintate de diferite instituţii, organizaţii sau grupuri de lucru;
    c) participă la activitatea unor grupuri de lucru în scopul elaborării/evaluării şi revizuirii periodice a planurilor de învăţământ şi a reperelor curriculare/programelor de studiu specifice pentru formarea iniţială şi continuă în cariera didactică.


    ART. 5
    Centrul Naţional de Politici şi Evaluare în Educaţie exercită, în domeniul evaluării manualelor şcolare şi auxiliarelor didactice, următoarele atribuţii:
    a) coordonează derularea mecanismelor de evaluare a proiectelor de manuale şcolare pentru învăţământul preuniversitar, conform metodologiei aprobate prin ordin al ministrului educaţiei şi cercetării. În realizarea acestei atribuţii cooptează evaluatori - cadre didactice şi specialişti externi, remuneraţi conform legii;
    b) coordonează, potrivit art. 69 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, activităţile în vederea aprobării auxiliarelor didactice pentru învăţământul preuniversitar, conform unei metodologii aprobate prin ordin al ministrului educaţiei şi cercetării. În realizarea acestei atribuţii cooptează evaluatori - cadre didactice şi specialişti externi, remuneraţi conform legii. Categoriile de auxiliare care intră în procedura derulată de către Centrul Naţional de Politici şi Evaluare în Educaţie în vederea aprobării se stabilesc prin ordin al ministrului educaţiei şi cercetării.


    ART. 6
    Centrul Naţional de Politici şi Evaluare în Educaţie exercită, în domeniul evaluărilor şi examinărilor în învăţământul preuniversitar, următoarele atribuţii:
    a) elaborează, împreună cu direcţiile specializate din Ministerul Educaţiei şi Cercetării, metodologii, proceduri şi regulamente pentru organizarea şi desfăşurarea examenelor şi evaluărilor în învăţământul preuniversitar, pe care le supune aprobării ministrului educaţiei şi cercetării;
    b) asigură proiectarea şi realizarea probelor pentru disciplinele cuprinse în evaluările, examenele şi concursurile naţionale;
    c) asigură, împreună cu direcţiile specializate din Ministerul Educaţiei şi Cercetării, elaborarea subiectelor pentru faza judeţeană a olimpiadelor naţionale;
    d) constituie şi coordonează activitatea unor grupuri de lucru, remunerate conform legii, compuse din specialişti şi din cadre didactice cu experienţă, în scopul elaborării programelor pentru evaluările, examenele şi concursurile naţionale, elaborării şi realizării subiectelor pentru acestea, precum şi pentru construirea şi actualizarea bazelor de date cu instrumente de evaluare;
    e) elaborează, la solicitarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării în vederea informării publice, rapoarte privind rezultatele înregistrate la examenele şi evaluările naţionale, evidenţiind oportunitatea adoptării de către ministrul educaţiei şi cercetării a unor decizii cu privire la factorii care permit îmbunătăţirea performanţelor şcolare;
    f) poate acorda sprijin tehnic şi de specialitate în realizarea unor acţiuni de evaluare întreprinse de minister, inspectorate şcolare, unităţi de învăţământ.


    ART. 7
    Centrul Naţional de Politici şi Evaluare în Educaţie mai exercită şi următoarele atribuţii, în raport cu scopul pentru care este înfiinţat:
    a) propune Ministerului Educaţiei şi Cercetării iniţierea unor proiecte de acte normative relevante pentru activitatea sa;
    b) elaborează diferite resurse de învăţare şi suporturi curriculare, precum ghiduri, suporturi metodologice, auxiliare curriculare pentru cadre didactice, necesare implementării eficiente a curriculumului naţional;
    c) realizează programe de formare continuă aferente domeniului său de activitate pentru cadre didactice, experţi, personal de conducere din învăţământul preuniversitar şi universitar;
    d) organizează programe de pregătire a membrilor comisiilor de examen, a examinatorilor şi a altor persoane implicate în desfăşurarea evaluărilor, examenelor şi concursurilor naţionale şi sprijină acţiunile de perfecţionare a personalului didactic în realizarea proceselor de evaluare curentă a progresului şcolar;
    e) participă la proiecte şi la programe naţionale şi/sau internaţionale în domeniul evaluării în învăţământul preuniversitar, precum testarea internaţională Programme for International Students Assessment (PISA), derulat de Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE), Studiul Internaţional privind Procesul de Predare- Învăţare, dezvoltat de Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE) - TALIS şi altele asemenea;
    f) dezvoltă programe educaţionale şi resurse de învăţare pentru diferite categorii de beneficiari, în contexte formale şi nonformale, susţinând învăţarea permanentă;
    g) monitorizează şi evaluează din punctul de vedere al impactului unele programe şi proiecte educaţionale promovate de instituţii publice, organizaţii nonguvernamentale sau organizaţii din mediul privat.


    ART. 8
    Pentru îndeplinirea atribuţiilor în domeniile sale de activitate, Centrul Naţional de Politici şi Evaluare în Educaţie poate realiza colaborări, parteneriate, consorţii cu instituţii de învăţământ preuniversitar sau superior, cu instituţii publice şi private cu preocupări în domeniile educaţiei, cercetării şi evaluării, cu organizaţii şi asociaţii profesionale din ţară şi din străinătate, precum şi cu structuri neguvernamentale din domeniu.

    ART. 9
    (1) În structura organizatorică a Centrului Naţional de Politici şi Evaluare în Educaţie funcţionează direcţii.
    (2) Structura organizatorică a Centrului Naţional de Politici şi Evaluare în Educaţie este prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. În cadrul acesteia, prin ordin al ministrului educaţiei şi cercetării, pot fi organizate servicii, birouri şi compartimente, cu încadrarea în numărul maxim de posturi aprobat.

    ART. 10
    În cadrul Centrului Naţional de Politici şi Evaluare în Educaţie se pot înfiinţa compartimente pentru învăţământul în limbile minorităţilor naţionale, cu încadrarea în numărul maxim de posturi aprobat.

    ART. 11
    Activităţile privind cercetarea-dezvoltarea şi fundamentarea politicilor educaţionale pe baza cercetării ştiinţifice se desfăşoară în cadrul Unităţii de Cercetare în Educaţie, structură de cercetare-dezvoltare, fără personalitate juridică, organizată la nivel de direcţie în cadrul Centrului Naţional de Politici şi Evaluare în Educaţie, în conformitate cu prevederile legale privind cercetarea ştiinţifică, activitatea de cercetare fiind coordonată de un consiliu ştiinţific.

    ART. 12
    (1) Conducerea Centrului Naţional de Politici şi Evaluare în Educaţie este asigurată de un director general şi de un director general adjunct, funcţionari publici de conducere, numiţi prin ordin al ministrului educaţiei şi cercetării, pe baza rezultatelor concursurilor organizate în condiţiile legii.
    (2) În exercitarea atribuţiilor ce îi revin directorul general emite decizii, în condiţiile legii.
    (3) Directorul general al Centrului Naţional de Politici şi Evaluare în Educaţie exercită calitatea de ordonator terţiar de credite.

    ART. 13
    (1) Numărul maxim de posturi ale Centrului Naţional de Politici şi Evaluare în Educaţie este de 143.
    (2) Posturile sunt prevăzute, în condiţiile legii, pentru funcţii publice şi personal contractual.
    (3) Posturile prevăzute la alin. (1) se încadrează în numărul maxim de posturi aprobate Ministerului Educaţiei şi Cercetării pentru instituţiile din subordine finanţate din venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat.

    ART. 14
    (1) Cheltuielile curente şi de capital ale Centrului Naţional de Politici şi Evaluare în Educaţie se asigură din venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Educaţiei şi Cercetării.
    (2) Salarizarea personalului Centrului Naţional de Politici şi Evaluare în Educaţie se realizează conform prevederilor legislaţiei în vigoare.

    ART. 15
    (1) Veniturile proprii ale Centrului Naţional de Politici şi Evaluare în Educaţie provin din tarife percepute pentru activităţi de:
    a) verificare a criteriilor de conformitate a auxiliarelor didactice în vederea aprobării pentru utilizarea în sistemul de învăţământ preuniversitar;
    b) elaborare/derulare de programe de formare continuă a personalului didactic în domeniul propriu de activitate;
    c) evaluare a manualelor şcolare potrivit prevederilor legale în vigoare;
    d) analiză din punct de vedere ştiinţific şi avizare a propunerilor de curriculum înaintate de diferite instituţii, organizaţii sau grupuri de lucru;
    e) elaborare de studii, cercetări, programe, proiecte în domeniile educaţiei, în baza unor raporturi contractuale, în condiţiile prevăzute de lege;
    f) publicare, respectiv editare şi vânzare a propriilor reviste, precum şi a altor lucrări de profil pe care le-a elaborat;
    g) monitorizare şi evaluare de impact a unor programe şi proiecte educaţionale promovate de instituţii publice, organizaţii nonguvernamentale sau organizaţii din mediul privat.

    (2) Nivelul tarifelor aferente activităţilor generatoare de venituri proprii se stabileşte prin ordin al ministrului educaţiei şi cercetării.

    ART. 16
    Centrul Naţional de Politici şi Evaluare în Educaţie poate deveni membru sau se poate afilia la structuri internaţionale din domeniul său de activitate; plata taxelor, contribuţiilor şi cotizaţiilor poate fi suportată de către acesta din bugetul anual aprobat.

    ART. 17
    Patrimoniul Centrului Naţional de Politici şi Evaluare în Educaţie se constituie prin preluarea patrimoniului Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei şi al Centrului Naţional de Evaluare şi Examinare.

    ART. 18
    În vederea desfăşurării activităţilor specifice, Centrul Naţional de Politici şi Evaluare în Educaţie este dotat cu trei autoturisme şi două microbuze, preluate de la Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei şi de la Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare.

    ART. 19
    În termen de 45 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se aprobă prin ordin al ministrului educaţiei şi cercetării structura organizatorică a Centrului Naţional de Politici şi Evaluare în Educaţie şi se realizează încadrarea personalului în numărul maxim de posturi aprobat, cu respectarea condiţiilor prevăzute de legislaţia în vigoare pentru fiecare categorie de personal, prin preluarea personalului actual al celor două instituţii: Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei şi Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare.

    ART. 20
    (1) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Centrul Naţional de Politici şi Evaluare în Educaţie preia de la Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei şi Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare, pe baza unui protocol de predare-preluare, prevederile bugetare, execuţia bugetară până la data preluării, bunurile, precum şi celelalte drepturi şi obligaţii. Predarea-preluarea patrimoniului se efectuează pe baza situaţiilor financiare întocmite potrivit art. 28 alin. (1^1) din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
    (2) Ministerul Finanţelor Publice poate emite instrucţiuni privind preluarea execuţiei bugetare, la solicitarea ordonatorului principal de credite.
    (3) Încadrarea personalului preluat se realizează, în termen de 45 de zile, cu respectarea procedurii şi regimului juridic aplicabil fiecărei categorii de personal, cu menţinerea drepturilor salariale avute la data preluării.

    ART. 21
    (1) Centrul Naţional de Politici şi Evaluare în Educaţie se subrogă în toate drepturile, obligaţiile, contractele, deciziile de finanţare, ordinele de finanţare, acordurile şi litigiile instituţiilor preluate, inclusiv prin preluarea tuturor bunurilor mobile şi imobile aflate în administrarea acestora.
    (2) În cuprinsul contractelor, convenţiilor, înţelegerilor, protocoalelor, proiectelor în care Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei şi Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare au fost parte, precum şi în cuprinsul actelor normative în vigoare sau al înscrisurilor oficiale din domeniile acestora de activitate în care s-au folosit denumirile „Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei“ şi „Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare“ se va citi „Centrul Naţional de Politici şi Evaluare în Educaţie“.
    (3) În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Centrul Naţional de Politici şi Evaluare în Educaţie şi Ministerul Educaţiei şi Cercetării vor întreprinde demersurile necesare operării modificărilor aprobate în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, aprobat în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare, în acord cu prevederile art. 288 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare.

    ART. 22
    La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 1.412/2009 privind organizarea şi funcţionarea Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 830 din 3 decembrie 2009, cu modificările şi completările ulterioare, şi Hotărârea Guvernului nr. 1.401/2009 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Centrului Naţional de Evaluare şi Examinare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 821 din 30 noiembrie 2009, cu modificările şi completările ulterioare.                    PRIM-MINISTRU
                    LUDOVIC ORBAN
                    Contrasemnează:
                    Viceprim-ministru,
                    Raluca Turcan
                    p. Ministrul educaţiei şi cercetării,
                    Gigel Paraschiv,
                    secretar de stat
                    Ministrul finanţelor publice,
                    Vasile-Florin Cîţu
                    Ministrul muncii şi protecţiei sociale,
                    Victoria Violeta Alexandru
                    Ministrul afacerilor externe,
                    Bogdan Lucian Aurescu

    Bucureşti, 2 aprilie 2020.
    Nr. 277.
    ANEXA 1

    ^1) Anexa este reprodusă în facsimil.
    STRUCTURA ORGANIZATORICĂ
    a Centrului Naţional de Politici şi Evaluare în Educaţie
    Numărul maxim de posturi: 143
 (a se vedea imaginea asociată)
    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016