Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTĂRÂRE nr. 268 din 2 aprilie 2020  privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat având ca obiectiv stimularea investiţiilor cu impact major în economie    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 HOTĂRÂRE nr. 268 din 2 aprilie 2020 privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat având ca obiectiv stimularea investiţiilor cu impact major în economie

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 286 din 6 aprilie 2020
    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,
    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
    ART. I
    Hotărârea Guvernului nr. 807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat având ca obiectiv stimularea investiţiilor cu impact major în economie, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 714 din 30 septembrie 2014, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. Anexa nr. 4a la procedură se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 1 la prezenta hotărâre.
    2. Anexa nr. 4b la procedură se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 2 la prezenta hotărâre.


    ART. II
    Prin derogare de la prevederile art. 12 alin. (1) lit. b), alin. (2) şi art. 13 alin. (2) din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat având ca obiectiv stimularea investiţiilor cu impact major în economie, cu modificările şi completările ulterioare, de la data publicării în Monitorul Oficial al României a prezentei hotărâri până la 31 decembrie 2020 nu se mai efectuează verificarea la faţa locului.

    ART. III
    Prevederile art. I şi II se aplică şi pentru cererile de plată aflate în curs de soluţionare la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

    ART. IV
    Prevederile referitoare la verificarea la faţa locului cuprinse în Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3.741/2018 privind aprobarea Ghidului solicitantului elaborat în baza Hotărârii Guvernului nr. 807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat având ca obiectiv stimularea investiţiilor cu impact major în economie şi a Ghidului de plată elaborat în baza Hotărârii Guvernului nr. 807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat având ca obiectiv stimularea investiţiilor cu impact major în economie, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1075 din 19 decembrie 2018, cu modificările ulterioare, se modifică corespunzător dispoziţiilor din prezenta hotărâre.                    PRIM-MINISTRU
                    LUDOVIC ORBAN
                    Contrasemnează:
                    Ministrul finanţelor publice,
                    Vasile-Florin Cîţu

    Bucureşti, 2 aprilie 2020.
    Nr. 268.
    ANEXA 1

    (Anexa nr. 4a la procedură)
    CERERE DE PLATĂ A AJUTORULUI DE STAT
    Subscrisa, ..................................., având datele de identificare menţionate la pct. I, reprezentată legal prin domnul/doamna ..................................., având calitatea de ........................, identificat/identificată cu actul de identitate seria ...... nr. ............, eliberat de ................ la data de ................, cu domiciliul în localitatea ......................, str. ....................... nr. ...., bl. ...., sc. ...., ap. ...., sectorul/judeţul ................, cod poştal ................, solicit plata ajutorului de stat, în sumă de ......................, în baza Acordului pentru finanţare nr. ................ din data de ................... şi în condiţiile prevederilor schemei de ajutor de stat având ca obiectiv stimularea investiţiilor cu impact major în economie, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 807/2014, cu modificările şi completările ulterioare, respectând intensitatea de ....................... conform acordului pentru finanţare.
    I. Datele de identificare a întreprinderii:
    Denumirea întreprinderii: ................................................
    Data înregistrării întreprinderii: .......................................
    Nr. de înmatriculare la oficiul registrului comerţului: ..................................
    Codul de identificare fiscală: ...........................................
    Adresa: ..................................................................
    Telefon: ...................., fax: ..................., e-mail: ....................
    Cod IBAN: ................ deschis la Trezoreria .........................
    Anexez la prezenta formularul de decont, conform modelului prevăzut în anexa nr. 4b la procedură.

    II. Declaraţie pe propria răspundere
    Subsemnatul/Subsemnata, ............................., identificat/identificată cu actul de identitate seria ...... nr. ..............., eliberat de ................. la data de ...................., cu domiciliul în localitatea ..........................., str. ..................... nr. ...., bl. ....., sc. ...., ap. ...., sectorul/judeţul .............., în calitate de reprezentant legal al întreprinderii ................................, declar pe propria răspundere că toate informaţiile furnizate şi consemnate în prezenta cerere sunt corecte şi complete şi că toate documentele în copie care însoţesc cererea sunt conforme cu originalele.
    Declar pe propria răspundere că întreprinderea:
    [ ] nu se află în procedură de executare silită, insolvenţă, faliment, reorganizare judiciară, dizolvare, închidere operaţională, lichidare sau suspendare temporară a activităţii;
    [ ] nu face obiectul unor decizii de recuperare a unui ajutor de stat sau, în cazul în care asemenea decizii au fost emise, acestea au fost executate, conform prevederilor legale în vigoare;
    [ ] nu a beneficiat şi nu va beneficia de ajutoare de stat regionale pentru costuri eligibile de natura costurilor salariale în cadrul aceluiaşi proiect unic de investiţii;
    [ ] nu a efectuat o relocare către unitatea în care urmează să aibă loc investiţia iniţială pentru care se solicită ajutorul în ultimii doi ani anteriori înregistrării cererii de acord pentru finanţare şi, la momentul înregistrării cererii, oferă un angajament că nu va face acest lucru pentru o perioadă de până la doi ani după finalizarea investiţiei iniţiale pentru care se solicită ajutorul;
    [ ] activele există fizic în locaţia realizării investiţiei.

    Declar pe propria răspundere că informaţiile cuprinse în prezenta cerere sunt exacte şi complete sub sancţiunea aplicării art. 326 - „Falsul în declaraţii“ din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare.
    Numele: .........................................................
    Funcţia: ..........................................................
    Semnătura^1: ..................................................
    ^1 Cererea va fi semnată de persoana autorizată să reprezinte legal întreprinderea.

    Data semnării: ...............................................
    NOTĂ:
    Cererea de plată a ajutorului de stat este însoţită de documentele menţionate în Ghidul de plată prezentat pe site-ul Ministerului Finanţelor Publice.


    ANEXA 2

    (Anexa nr. 4b la procedură)
    FORMULAR DE DECONT
    Întreprinderea: ......................(denumirea întreprinderii)
    Data: ....................

┌────────────┬────────────┬────────┬─────────┬─────────────────────────────────────────────┬─────────────────────────┬─────────────┬────────────────────────┬───────────┬─────────┐
│Codul │ │ │ │ │ │ │Valoarea înregistrată în│ │ │
│potrivit │ │ │ │Factura de achiziţie │Plata │ │contabilitate │ │ │
│încadrării │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│în Catalogul│ │ │ ├────────┬────────┬────────┬──────────────────┼──────┬──────────────────┤ ├──────┬─────┬───────────┤ │ │
│privind │ │ │ │ │ │ │Valoarea lei/ │ │Valoarea plătită │ │ │ │ │ │ │
│clasificarea│Activitatea │ │ │ │ │ │valută │ │lei/valută │Cursul │ │ │din care │Intensitate│ │
│şi duratele │(construcţii│ │Denumirea│ │ │ │ │ │ │valutar │ │ │eligibilă │conform │Ajutor de│
│normale de │/ instalaţii│Nr. de │activului│ │ │ ├────────┬─────────┤Extras├────────┬─────────┤utilizat la │ │ │pentru care│acordului │stat │
│funcţionare │/ active │inventar│din │ │ │ │ │din care │de │ │din care │înregistrarea│Total │Total│se solicită│pentru │solicitat│
│a │necorporale)│ │factură │Furnizor│Numărul │Data │Total │eligibilă│cont │Total │eligibilă│în evidenţa │valută│lei │finanţare │finanţare %│- lei - │
│mijloacelor │ │ │ │ │facturii│facturii│ │ │(nr., │ │ │contabilă │fără │fără │ │ │ │
│fixe │ │ │ │ │ │ ├───┬────┼───┬─────┤data) ├───┬────┼───┬─────┤ │TVA │TVA ├──────┬────┤ │ │
│(Hotărârea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Valută│Lei │ │ │
│Guvernului │ │ │ │ │ │ │cu │fără│cu │fără │ │cu │fără│cu │fără │ │ │ │fără │fără│ │ │
│nr. 2.139/ │ │ │ │ │ │ │TVA│TVA │TVA│TVA │ │TVA│TVA │TVA│TVA │ │ │ │TVA │TVA │ │ │
│2004) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────┼────────────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼───┼────┼───┼─────┼──────┼───┼────┼───┼─────┼─────────────┼──────┼─────┼──────┼────┼───────────┼─────────┤
│1 │2 │3 │4 │5 │6 │7 │8 │9 │10 │11 │12 │13 │14 │15 │16 │17 │18 │19 │20 │21 │22 │23 │
├────────────┼────────────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼───┼────┼───┼─────┼──────┼───┼────┼───┼─────┼─────────────┼──────┼─────┼──────┼────┼───────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────┴────────────┴────────┴─────────┴────────┴────────┴────────┼───┼────┼───┼─────┼──────┼───┼────┼───┼─────┼─────────────┼──────┼─────┼──────┼────┼───────────┼─────────┤
│TOTAL │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└───────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴────┴───┴─────┴──────┴───┴────┴───┴─────┴─────────────┴──────┴─────┴──────┴────┴───────────┴─────────┘


┌────────────┬──────┬─────┬────────────┬─────┐
│Valoare │ │ │ │ │
│cheltuieli │Valută│Lei │Valoare │ │
│eligibile │fără │fără │ajutor de │Lei │
│pentru care │TVA │TVA │stat │(col.│
│se solicită │(col. │(col.│solicitat, │23) │
│decontare, │20) │21) │din care: │ │
│din care: │ │ │ │ │
├────────────┼──────┼─────┼────────────┼─────┤
│Construcţii,│ │ │Construcţii,│ │
│din care: │ │ │din care: │ │
├────────────┼──────┼─────┼────────────┼─────┤
│- realizate │ │ │-realizate │ │
├────────────┼──────┼─────┼────────────┼─────┤
│- chirii │ │ │- chirii │ │
├────────────┼──────┼─────┼────────────┼─────┤
│Instalaţii │ │ │Instalaţii │ │
│tehnice, │ │ │tehnice, │ │
│maşini şi │ │ │maşini şi │ │
│echipamente │ │ │echipamente │ │
├────────────┼──────┼─────┼────────────┼─────┤
│Active │ │ │Active │ │
│necorporale │ │ │necorporale │ │
├────────────┼──────┼─────┼────────────┼─────┤
│TOTAL │ │ │TOTAL │ │
└────────────┴──────┴─────┴────────────┴─────┘

    Numele: ..................................................
                        (Numele şi prenumele reprezentantului legal al întreprinderii se preiau din actul de identitate.)

    Funcţia: .....................
    Semnătura: ..............................
                             (Formularul de decont va fi semnat de persoana autorizată să reprezinte legal întreprinderea.)


    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016