Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTĂRÂRE nr. 252 din 30 martie 2020  privind stabilirea unor măsuri în domeniul sănătăţii pe perioada instituirii stării  de urgenţă pe teritoriul României    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 HOTĂRÂRE nr. 252 din 30 martie 2020 privind stabilirea unor măsuri în domeniul sănătăţii pe perioada instituirii stării de urgenţă pe teritoriul României

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 266 din 31 martie 2020
    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi având în vedere dispoziţiile Decretului nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României,
    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
    ART. 1
    Termenul de aplicare a prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018-2019, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 270 din 27 martie 2018, cu modificările ulterioare, se prelungeşte până la încetarea stării de urgenţă instituite prin Decretul nr. 195/2020.

    ART. 2
    Termenul de aplicare a prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 155/2017 privind aprobarea programelor naţionale de sănătate pentru anii 2017 şi 2018, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 222 din 31 martie 2017, cu modificările ulterioare, se prelungeşte până la încetarea stării de urgenţă instituite prin Decretul nr. 195/2020.

    ART. 3
    Termenele prevăzute la art. 7 lit. h), art. 24 lit. w), art. 42 lit. x), art. 59 lit. ţ), art. 72 alin. (6) partea introductivă, alin. (7), (10) şi (13), art. 74 lit. n), art. 76 lit. m), art. 92 alin. (1) lit. ag), art. 119 lit. u), art. 130 lit. ţ), art. 141 lit. u), art. 149 alin. (4), art. 152 lit. l) şi art. 154 lit. n) din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 140/2018, cu modificările ulterioare, se prorogă până la încetarea stării de urgenţă.

    ART. 4
    Serviciile medicale şi medicamentele necesare pentru tratarea cazurilor cu COVID-19 şi complicaţiile acestora se acordă tuturor persoanelor aflate pe teritoriul României, pe toată perioada stării de urgenţă, şi se suportă din bugetul Fondului naţional unic al asigurărilor sociale de sănătate, după caz.

    ART. 5
    (1) Pe perioada stării de urgenţă:
    a) serviciile medicale, îngrijirile la domiciliu, medicamentele, materialele sanitare şi dispozitivele medicale, tehnologiile şi dispozitivele asistive se acordă şi se validează fără a fi necesară utilizarea cardului naţional de asigurări sociale de sănătate sau a documentelor înlocuitoare ale acestuia prevăzute la art. 223 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    b) pentru serviciile medicale şi îngrijirile la domiciliu, precum şi dispozitivele medicale, tehnologiile şi dispozitivele asistive, înregistrate/eliberate off-line, nu este obligatorie transmiterea în termen de 3 zile lucrătoare de la data acordării, respectiv eliberării acestora, în platforma informatică a asigurărilor de sănătate.

    (2) Pentru situaţiile prevăzute la alin. (1), niciuna dintre reglementările incidente din actele normative prevăzute la art. 1 şi 2, privind validarea şi decontarea serviciilor, precum şi cele privind sancţiunile aplicabile, nu se aplică.
    (3) Pe perioada stării de urgenţă:
    1. Medicii de familie eliberează prescripţie medicală în continuare, pentru pacienţii cu boli cronice cu schemă stabilă de tratament, fără a mai fi necesară o nouă reevaluare a medicului specialist, respectiv fără a mai fi necesară reînnoirea scrisorii medicale iniţiale. Medicul de familie iniţiază tratamentul specific şi în absenţa unei scrisori medicale emise de medicul din ambulatoriul de specialitate/spital pentru medicamentele notate cu * din Lista cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008, cu modificările si completările ulterioare.
    2. Medicul de familie poate emite prescripţie medicală, în continuare, pentru pacienţii cu boli cronice cu schemă terapeutică stabilă, în baza documentelor medicale care au fost emise pacientului - scrisoare medicală şi/sau confirmarea înregistrării formularului specific de prescriere, şi pentru medicamentele care până la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri erau prescrise de către medicii specialişti în conformitate cu limitările de prescriere prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 720/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi în Ordinul ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.301/500/2008 pentru aprobarea protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internaţionale prevăzute în Lista cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv pentru medicamentele ce fac obiectul contractelor cost-volum care se eliberează prin farmaciile cu circuit deschis. Fac excepţie medicamentele/materialele sanitare utilizate în cadrul programelor naţionale de sănătate publică şi curative care se eliberează exclusiv prin farmaciile cu circuit închis ale unităţilor sanitare cu paturi, în condiţiile stabilite prin normele tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate.
    3. Pentru medicamentele notate cu (**), (**^1), (**^1Ω) şi (**^1 β) în Lista de medicamente aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008, cu modificările si completările ulterioare, prescrierea se realizează în condiţiile stabilite prin normele metodologice de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 140/2008, cu modificările şi completările ulterioare.


    ART. 6
    (1) Se prelungeşte cu 90 de zile termenul de valabilitate de la data eliberării/aprobării/transmiterii a următoarelor documente aflate în termen de valabilitate sau care îşi pierd valabilitatea în perioada stării de urgenţă, precum şi a celor care sunt emise pe perioada stării de urgenţă, respectiv:
    a) biletele de trimitere pentru specialităţi clinice;
    b) biletele de trimitere pentru specialităţi paraclinice;
    c) deciziile de aprobare emise de către comisia de specialitate de la nivelul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate pentru efectuarea investigaţiei PET-CT;
    d) recomandările medicale pentru dispozitive medicale, tehnologii şi dispozitive asistive - ce se depun/transmit la casa de asigurări de sănătate;
    e) deciziile de aprobare pentru procurarea dispozitivului medical, tehnologii si dispozitive asistive, de la data emiterii acesteia de către casa de asigurări de sănătate.

    (2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1) lit. e), pentru deciziile de aprobare pentru dispozitive medicale, tehnologii şi dispozitive asistive emise pentru 12 luni consecutive, termenul de valabilitate se prelungeşte cu 90 de zile numai pentru deciziile:
    a) care îşi pierd valabilitatea pe perioada stării de urgenţă;
    b) care mai sunt în termen de valabilitate 3 luni de la data declarării stării de urgenţă.


    ART. 7
    (1) Casele de asigurări de sănătate contractează întreaga sumă alocată de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate cu destinaţie servicii medicale spitaliceşti.
    (2) Pe perioada stării de urgenţă, pentru unităţile sanitare cu paturi care acordă servicii în regim de spitalizare continuă pacienţilor diagnosticaţi cu COVID-19, suma contractată pentru luna martie 2020, poate fi suplimentată la solicitarea furnizorilor pe bază de documente justificative, pentru a acoperi cheltuielile estimate aferente activităţii desfăşurate, prin încheierea unor acte adiţionale de suplimentare a sumelor contractate.
    (3) Pentru secţiile/compartimentele de acuţi din unităţile sanitare cu paturi aflate în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate, altele decât cele prevăzute la alin. (2), suma contractată pentru luna martie 2020 poate fi suplimentată la solicitarea unităţilor sanitare cu paturi pe bază de documente justificative, pentru a acoperi serviciile estimate a se realiza în aceste structuri, prin încheierea unor acte adiţionale de suplimentare a sumelor contractate.
    (4) Prevederile alin. (2) şi (3) sunt aplicabile pe toată perioada stării de urgenţă instituită pe teritoriul României.

    ART. 8
    (1) Pentru unităţile sanitare cu paturi care acordă servicii în regim de spitalizare continuă pacienţilor diagnosticaţi cu COVID-19, sumele decontate pentru activitatea desfăşurată în luna martie 2020 din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, se realizează la nivelul valorii de contract sau la nivelul cheltuielilor efectiv realizate, prin încheierea unor acte adiţionale de suplimentare a sumelor contractate după încheierea lunii - dacă nivelul cheltuielilor efectiv realizate este mai mare decât valoarea de contract.
    (2) Pentru unităţile sanitare cu paturi aflate în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate, altele decât cele prevăzute la alin. (1), sumele decontate pentru activitatea desfăşurată în luna martie 2020, din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, pentru secţiile/ compartimentele de acuţi, se realizează la nivelul valorii de contract sau la nivelul serviciilor realizate - în condiţiile în care acestea depăşesc nivelul contractat, prin încheierea unor acte adiţionale de suplimentare a sumelor contractate, după încheierea lunii.
    (3) Pentru unităţile sanitare cu paturi aflate în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate sumele decontate pentru activitatea desfăşurată în luna martie 2020, din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, pentru serviciile acordate în regim de spitalizare de zi şi pentru secţiile/compartimentele de cronici, se realizează la nivelul valorii de contract, indiferent de numărul de cazuri/servicii/zile de spitalizare realizate.
    (4) Prevederile alin. (1)-(3) sunt aplicabile pe toată perioada stării de urgenţă instituită pe teritoriul României.
    (5) Activităţile implementate de unităţile sanitare cu paturi în cadrul programelor naţionale de sănătate publică pe toată perioada stării de urgenţă se finanţează din bugetul Ministerului Sănătăţii, la nivelul cheltuielilor efectiv realizate, pentru care unităţile vor depune documente justificative. În cazul în care unităţile sanitare cu paturi realizează activităţi în cadrul programelor naţionale de sănătate publică în baza relaţiilor contractuale încheiate cu direcţiile de sănătate publică, finanţarea cheltuielilor înregistrate peste valoarea de contract se realizează în condiţiile încheierii unor acte adiţionale de suplimentare a sumelor contractate, până la nivelul cheltuielilor efectiv realizate, după încheierea lunii.

    ART. 9
    (1) Pentru sanatorii/secţii sanatoriale din spitale, inclusiv cele balneare, aflate în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate, sumele decontate pentru activitatea desfăşurată în luna martie 2020, din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, se realizează la nivelul valorii de contract, indiferent de numărul de zile de spitalizare realizat.
    (2) Sanatoriile/secţiile sanatoriale din spitale, altele decât cele balneare, care desfăşoară activitate în perioada pentru care este instituită starea de urgenţă, cu excepţia celei aferente lunii martie 2020, încheie contracte cu casele de asigurări de sănătate pentru activitatea desfăşurată conform reglementărilor legale în vigoare, iar decontarea se face la nivelul valorii de contract, indiferent de numărul de zile de spitalizare realizat.

    ART. 10
    (1) Sumele contractate de casele de asigurări de sănătate cu furnizorii de servicii medicale paraclinice din ambulatoriul de specialitate pe perioada stării de urgenţă se pot suplimenta pentru investigaţiile paraclinice efectuate în regim ambulatoriu, necesare monitorizării pacienţilor diagnosticaţi cu COVID-19 după externarea din spital - pentru care furnizorii de servicii medicale paraclinice vor ţine evidenţe distincte, prin încheierea unor acte adiţionale de suplimentare a sumelor contractate, după încheierea lunii.
    (2) Biletele de trimitere pentru efectuarea investigaţiilor medicale paraclinice necesare monitorizării pacienţilor diagnosticaţi cu COVID-19, după externare din spital, în regim ambulatoriu, vor avea evidenţiat faptul că investigaţiile sunt recomandate pentru „monitorizare pacient COVID-19“.
    (3) Pentru sumele alocate pentru testarea RT-PCR necesare diagnosticului de Sindrom respirator sever acut determinat de COVID-19 unităţile de specialitate care implementează Programul naţional de supraveghere şi control al bolilor transmisibile prioritare vor ţine evidenţe distincte.

    ART. 11
    Pentru unităţile specializate care furnizează consultaţii de urgenţă la domiciliu şi transport sanitar neasistat, aflate în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate, pe perioada pentru care este instituită starea de urgenţă, casele de asigurări de sănătate decontează serviciile acordate la nivelul realizat, în condiţiile în care acestea depăşesc nivelul contractat, prin încheierea unor acte adiţionale de suplimentare a sumelor contractate, după încheierea lunii.

    ART. 12
    (1) Pe perioada stării de urgenţă, numărul maxim de consultaţii acordate la nivelul furnizorilor de servicii medicale în asistenţa medicală primară şi din ambulatoriul de specialitate pentru specialităţile clinice este de maximum 8 consultaţii pe oră/medic, cu posibilitatea acordării de către medicul de familie a două consultaţii/lună/pacient cu boli cronice.
    (2) Pe perioada stării de urgenţă, consultaţiile medicale prevăzute în pachetul de servicii de bază, respectiv în pachetul minimal de servicii medicale, pot fi acordate şi la distanţă, acestea putând fi acordate atât de medicii de familie, cât şi de medicii de specialitate din ambulatoriul clinic şi pot fi realizate prin orice mijloace de comunicare, cu încadrarea în numărul maxim de 8 consultaţii/oră.
    (3) Pe perioada stării de urgenţă, pacienţii simptomatici, pentru manifestări clinice sugestive pentru COVID-19, beneficiază de consultaţii, inclusiv consultaţii la distanţă ce pot fi realizate prin orice mijloace de comunicare, care pot fi acordate de medicii de familie şi de medicii de specialitate din ambulatoriul clinic, cu încadrarea în numărul maxim de 8 consultaţii/oră. De aceste consultaţii beneficiază toate persoanele aflate pe teritoriul României.
    (4) Medicul de familie, precum şi medicul de specialitate din ambulatoriul clinic vor consemna consultaţiile medicale la distanţă în registrul de consultaţii şi fişa pacientului, după caz, cu indicarea mijlocului de comunicare utilizat şi a intervalului orar în care acestea au fost efectuate, şi va emite toate documentele necesare pacientului ca urmare a actului medical. Documentele vor fi transmise pacientului prin mijloace de comunicare electronică.
    (5) Consultaţiile la distanţă prevăzute la alin. (2) se acordă şi se decontează conform reglementărilor legale în vigoare aplicabile consultaţiilor la cabinet prevăzute în pachetele de servicii.
    (6) Consultaţiile prevăzute la alin. (3), inclusiv cele la distanţă, se asimilează consultaţiilor din pachetul de servicii de bază acordate la cabinet pentru afecţiuni acute, subacute şi acutizări ale unor afecţiuni cronice.
    (7) Consultaţiile la distanţă ce se acordă în structurile ambulatorii ale spitalelor publice şi private, pe perioada stării de urgenţă, pentru emiterea prescripţiei medicale în situaţiile prevăzute la art. 5 alin. (3) pct. 3, nu sunt asimilate unor consultaţii programate/programabile.

    ART. 13
    (1) Medicii din spital pot elibera, dacă situaţia o impune, la externarea asiguratului, prescripţie medicală pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală în ambulatoriu pentru maximum 90 de zile, conform scrisorii medicale/biletului de ieşire din spital, cu excepţia medicamentelor ce fac obiectul contractelor cost-volum/cost-volum-rezultat pentru care durata de prescriere este de până la 30 de zile.
    (2) Unităţile de specialitate care preiau în evidenţă bolnavi din programele naţionale de sănătate derulate prin unităţi sanitare cu paturi care acordă servicii medicale pacienţilor diagnosticaţi cu COVID-19 pot derula programele naţionale de sănătate pe perioada stării de urgenţă, fără a fi necesară nominalizarea acestora în normele tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate.
    (3) Pentru unităţile sanitare cu paturi a căror structură organizatorică se modifică pe perioada stării de urgenţă evaluarea conform noii structurii se face în termen de 30 de zile de la data încetării stării de urgenţă.

    ART. 14
    Pe perioada stării de urgenţă, pentru situaţiile care necesită prezentarea de documente casei de asigurări de sănătate de către asigurat, membru al familiei de grad I şi II, soţ/soţie, persoană împuternicită legal de acesta prin act notarial/act de reprezentare prin avocat sau reprezentantul legal al asiguratului, documentele pot fi transmise casei de asigurări de sănătate prin mijloace electronice de comunicare sau pot fi depuse în numele asiguratului de orice persoană, cu excepţia reprezentanţilor legali ai furnizorilor de servicii medicale/medicamente cu şi fără contribuţie personală/ dispozitive medicale şi a persoanelor care desfăşoară activitate la nivelul acestora. Mijloace electronice de comunicare se pot folosi şi pentru transmiterea de către casele de asigurări de sănătate a documentelor eliberate, necesare asiguraţilor.

    ART. 15
    (1) În cazul persoanelor asigurate din statele cu care România a încheiat documente internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii, care au beneficiat pe teritoriul României de servicii pentru tratarea cazurilor COVID-19 şi complicaţiile acestora acordate în unităţi sanitare cu paturi, recuperarea cheltuielilor se face în conformitate cu dispoziţiile documentelor internaţionale respective, la nivelul tarifelor stabilite pentru cetăţenii români asiguraţi, sau, după caz, la nivelul sumei corespunzătoare decontului de cheltuieli pentru fiecare bolnav externat în cazul furnizorilor de servicii medicale spitaliceşti prevăzuţi la art. 8 alin. (1).
    (2) Furnizorii de servicii medicale spitaliceşti prevăzuţi la art. 8 alin. (1) au obligaţia să transmită caselor de asigurări de sănătate cu care se află în relaţie contractuală, în vederea recuperării cheltuielilor pentru serviciile prevăzute la alin. (1), pe lângă copii ale documentelor de deschidere de drepturi şi copii ale deconturilor de cheltuieli pe fiecare pacient externat.

    ART. 16
    (1) Pentru unităţile de specialitate care acordă servicii medicale, investigaţii paraclinice, medicamente în cadrul programelor naţionale de sănătate publică, în perioada stării de urgenţă, sumele angajate nu vor fi limitate la cele aprobate pentru trimestrul I al anului 2020, finanţarea realizându-se la nivelul cheltuielilor efectiv realizate, pentru care unităţile vor depune documente justificative. În cazul unităţilor de specialitate care, în perioada stării de urgenţă, acordă servicii medicale, investigaţii paraclinice, medicamente în cadrul programelor naţionale de sănătate publică în baza relaţiilor contractuale încheiate cu direcţiile de sănătate publică, finanţarea cheltuielilor înregistrate peste valoarea de contract se realizează în condiţiile încheierii unor acte adiţionale de suplimentare a sumelor contractate, după încheierea lunii.
    (2) Pentru unităţile de specialitate care implementează programe de sănătate curative, sumele angajate nu vor fi limitate la cele aprobate pentru trimestrul I al anului 2020. Sumele contractate pentru luna martie 2020 pot fi suplimentate la solicitarea unităţilor de specialitate, pe baza documentelor justificative, prin încheierea unor acte adiţionale de suplimentare a sumelor contractate.

    ART. 17
    Documentele eliberate de autorităţile publice care expiră pe perioada stării de urgenţă, care se solicită de casele de asigurări de sănătate la încheierea contractelor de furnizare de servicii medicale, medicamente şi dispozitive medicale, tehnologii şi dispozitive asistive, şi care expiră pe perioada stării de urgenţă, îşi menţin valabilitatea.

    ART. 18
    Influenţele financiare determinate de creşterile salariale pentru personalul medical şi nemedical din unităţile sanitare publice şi cele care au ca asociat unic unităţile administrativ-teritoriale, inclusiv cele prevăzute la art. 45 din Legea bugetului de stat pe anul 2020 nr. 5/2020, se suportă pe perioada stării de urgenţă din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate - titlul VI - Transferuri între unităţi ale administraţiei publice.

    ART. 19
    Furnizorii de servicii medicale aflaţi în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate au obligaţia de a lua toate măsurile, pe perioada instituirii stării de urgenţă pe teritoriul României, pentru a asigura o corectă evaluare, monitorizare şi tratare a tuturor categoriilor de persoane, indiferent de diagnostic, iar în timpul tratării acestea să fie monitorizate şi din perspectiva COVID-19, în vederea limitării extinderii pandemiei.

    ART. 20
    Prezenta hotărâre se aplică pe durata stării de urgenţă pe teritoriul României instituite potrivit prevederilor Decretului nr. 195/2020.                    PRIM-MINISTRU
                    LUDOVIC ORBAN
                    Contrasemnează:
                    Viceprim-ministru,
                    Raluca Turcan
                    Ministrul sănătăţii,
                    Nelu Tătaru
                    Preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,
                    Adela Cojan
                    Ministrul finanţelor publice,
                    Vasile-Florin Cîţu

    Bucureşti, 30 martie 2020.
    Nr. 252.

    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016