Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTĂRÂRE nr. 22 din 9 martie 2020  pentru modificarea Hotărârii Consiliului naţional al Colegiului Fizioterapeuţilor din România nr. 36/2018 privind dobândirea calităţii de membru al Colegiului Fizioterapeuţilor din România şi eliberarea autorizaţiei de liberă practică pentru exercitarea profesiei de fizioterapeut şi pentru completarea Hotărârii Consiliului naţional al Colegiului Fizioterapeuţilor din România nr. 37/2018 privind stabilirea cuantumului cotizaţiei de membru al Colegiului Fizioterapeuţilor din România şi a unor taxe încasate de Colegiul Fizioterapeuţilor din România    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 HOTĂRÂRE nr. 22 din 9 martie 2020 pentru modificarea Hotărârii Consiliului naţional al Colegiului Fizioterapeuţilor din România nr. 36/2018 privind dobândirea calităţii de membru al Colegiului Fizioterapeuţilor din România şi eliberarea autorizaţiei de liberă practică pentru exercitarea profesiei de fizioterapeut şi pentru completarea Hotărârii Consiliului naţional al Colegiului Fizioterapeuţilor din România nr. 37/2018 privind stabilirea cuantumului cotizaţiei de membru al Colegiului Fizioterapeuţilor din România şi a unor taxe încasate de Colegiul Fizioterapeuţilor din România

EMITENT: Colegiul Fizioterapeuţilor din România
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 215 din 17 martie 2020
    Având în vedere prevederile art. 21 lit. a), c) şi f) din Legea nr. 229/2016 privind organizarea şi exercitarea profesiei de fizioterapeut, precum şi pentru înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Fizioterapeuţilor din România, cu modificările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 5 lit. a), c) şi f), art. 34, art. 36 lit. x), art. 39 alin. (2) şi art. 107 din Statutul Colegiului Fizioterapeuţilor din România, aprobat prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 679/2017, şi cu art. 82 lit. g) din Regulamentul intern de organizare şi funcţionare a Colegiului Fizioterapeuţilor din România, aprobat prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.056/2019, cu modificările şi completările ulterioare, prevederile Hotărârii Consiliului naţional al Colegiului Fizioterapeuţilor din România nr. 21/2020 pentru aprobarea Metodologiei pentru recunoaşterea titlurilor oficiale de calificare în fizioterapie dobândite în celelalte state membre ale Uniunii Europene, în statele aparţinând Spaţiului Economic European şi în Confederaţia Elveţiană, precum şi cu prevederile Regulamentului nr. 983/2015 privind procedura de eliberare a cardului profesional european şi aplicarea mecanismului de alertă în temeiul Directivei 2005/36/CE a Parlamentului European şi a Consiliului,
    Consiliul naţional al Colegiului Fizioterapeuţilor din România, întrunit în şedinţa din data de 9.03.2020, emite următoarea hotărâre:
    ART. I
    Hotărârea Consiliului naţional al Colegiului Fizioterapeuţilor din România nr. 36/2018 privind dobândirea calităţii de membru al Colegiului Fizioterapeuţilor din România şi eliberarea autorizaţiei de liberă practică pentru exercitarea profesiei de fizioterapeut, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.028 din 3 decembrie 2018, se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 2, alineatul (2) va avea următorul cuprins:
    "(2) Prin excepţie de la art. 1 alin. (3), în cazul în care titlul oficial de calificare în fizioterapie este reprezentat de adeverinţa de absolvire a examenului de licenţă prevăzută la art. 11 lit. c) din Legea nr. 229/2016, cu modificările ulterioare, autorizaţia de liberă practică eliberată solicitantului va fi compusă din anexa nr. 3 şi, respectiv, anexa nr. 2."

    2. La articolul 3, alineatul (1) va avea următorul cuprins:
    "ART. 3
    (1) Pentru fizioterapeuţii care deţin un titlu oficial de calificare în fizioterapie potrivit art. 11 din Legea nr. 229/2016, cu modificările ulterioare, se eliberează autorizaţia de liberă practică compusă din anexa nr. 1 sau anexa nr. 3, după caz, şi anexa nr. 2."

    3. La articolul 3 alineatul (2), partea introductivă va avea următorul cuprins:
    "(2) Înscrierea în CFZRO şi eliberarea autorizaţiei de liberă practică pentru profesia de fizioterapeut prevăzută la alin. (1) se efectuează în baza următoarelor documente:"

    4. La articolul 3 alineatul (2), literele b), e) şi f) vor aveaurmătorul cuprins:
    "b) document de studii care atestă formarea în profesie, în copie, prezentat(ă) şi în original pentru conformitate;
    ……...........................................................................…………
e) act de identitate, în copie, prezentat(ă) şi în original pentru conformitate;
f) dovada de schimbare a numelui, în cazul în care numele înscris pe documentul de studii nu mai coincide cu cel din actul de identitate, în copie, prezentat(ă) şi în original pentru conformitate;“."

    5. Articolul 4 se abrogă.
    6. La articolul 9 alineatul (2), literele b) şi c) vor avea următorul cuprins:
    "b) dovada exercitării profesiei sau declaraţie pe propria răspundere privind neexercitarea profesiei, în original;
c) poliţa de asigurare pentru răspundere civilă profesională, valabilă pentru anul respectiv, în copie, prezentat(ă) şi în original pentru conformitate;"

    7. Anexa nr. 4 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
    8. Anexa nr. 5 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.


    ART. II
    Hotărârea Consiliului naţional al Colegiului Fizioterapeuţilor din România nr. 37/2018 privind stabilirea cuantumului cotizaţiei de membru al Colegiului Fizioterapeuţilor din România şi a unor taxe încasate de Colegiul Fizioterapeuţilor din România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.000 din 27 noiembrie 2018, cu modificările ulterioare, se completează după cum urmează:
    1. La articolul 8 alineatul (2), după litera b) se introduc trei noi litere, literele c)-e), cu următorul cuprins:
    "c) taxa pentru elaborarea şi emiterea cardului profesional european, în cuantum de 200 lei;
d) taxa pentru prelucrarea solicitării de prelungire a valabilităţii unui card profesional european aprobat (cazurile de mobilitate temporară fără verificarea prealabilă a calificărilor), în cuantum de 100 lei;
e) taxă de evaluare şi analizare a dosarului pentru recunoaşterea titlurilor oficiale de calificare în fizioterapie dobândite în celelalte state membre ale Uniunii Europene, în statele aparţinând Spaţiului Economic European şi în Confederaţia Elveţiană, în cuantum de 200 lei."    ART. III
    Prezenta hotărâre intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    Preşedintele Colegiului Fizioterapeuţilor din România,
                    Elena Căciulan

    Bucureşti, 9 martie 2020.
    Nr. 22.
    ANEXA 1

    (Anexa nr. 4 la Hotărârea nr. 36/2018)
    CERERE DE ÎNSCRIERE
    în Colegiul Fizioterapeuţilor din România
    Doamnă/Domnule Preşedinte,
    Subsemnatul(a), .....(numele şi prenumele)........, ......(iniţiala tatălui)...., ......(nume anterior, dacă este cazul)....., identificat(ă) cu CNP ................., cetăţenie ............, solicit înscrierea în Colegiul Fizioterapeuţilor din România - Colegiul Fizioterapeuţilor ................ şi eliberarea Autorizaţiei de liberă practică, în conformitate cu datele completate mai jos şi cu actele doveditoare anexate cererii:
    I. Date de contact:
    1. Adresă de domiciliu (dacă nu este înscrisă în actul de identitate)
    Str. ............. nr. ......, bl. ......, sc. ......, et. ......, ap. ......, cod poştal ............. , localitatea ..........., satul (dacă este cazul) ........., sectorul (judeţul) .........

    2. Adresa de corespondenţă (dacă este diferită de cea de domiciliu)
    Str. .................. nr. ......, bl. ......, sc. ......, et. ......, ap. ......, cod poştal ................. , localitatea ..............., satul .....(dacă este cazul)......, sectorul ..(judeţul)...

    3. Nr. telefon ..................................
    4. E-mail .........................................

    II. Informaţii privind exercitarea profesiei:
    1. Exercit profesia de fizioterapeut încadrat pe funcţia de ........................................., grad profesional (dacă este cazul) ...................................................., în calitate de:
    [ ] salariat în sistemul public [ ] salariat în sistemul privat [ ] voluntar [ ] titular al unei forme de organizare independentă
    Loc de muncă (Se vor menţiona toate locurile de muncă unde solicitantul desfăşoară în prezent activităţi de fizioterapie.)
    a) denumirea .........................., CIF/CUI ............, adresa ..........., tel. .................., e-mail ..................
    b) denumirea .........................., CIF/CUI ............, adresa ..........., tel. .................., e-mail ..................
    c) denumirea .........................., CIF/CUI ............, adresa ..........., tel. .................., e-mail ..................


    2. [ ] Declar pe propria răspundere că în prezent NU exercit profesia de fizioterapeut.

    III. |_| Declar pe propria răspundere că nu mă găsesc în vreunul din cazurile de nedemnitate sau incompatibilitate prevăzute la art. 23 din Legea nr. 229/2016 privind organizarea şi exercitarea profesiei de fizioterapeut, precum şi pentru înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Fizioterapeuţilor din România, cu modificările ulterioare.
    IV. Anexez prezentei cereri următoarele documente:
    [ ] documente de studii care atestă formarea în profesie (diplomă de licenţă sau adeverinţă de absolvire a studiilor) în copie/în copie legalizată;
    [ ] certificat de cazier judiciar, în original;
    [ ] certificat de sănătate fizică şi psihică tip A5, valabil 3 luni, care să includă viza medicului psihiatru şi viza medicului de familie, medicului de medicină internă sau a medicului de medicina muncii, în original;
    [ ] act de identitate, în copie;
    [ ] dovada de schimbare a numelui, în cazul în care numele înscris pe documentul de studii nu mai coincide cu cel din actul de identitate, în copie/în copie legalizată;
    [ ] adeverinţă de la locul de muncă/[ ] dovada promovării în grad profesional, dacă este cazul, în original;
    [ ] dovada achitării taxei de înscriere în Colegiul Fizioterapeuţilor din România şi a cotizaţiei anuale.

    V. Avizul anual
    Solicit avizul anual pentru anul …………………….
    Anexez:
    [ ] poliţa de asigurare pentru răspundere civilă profesională, în copie
    [ ] dovada obţinerii numărului de credite de educaţie medicală continuă, avizate de Colegiul Fizioterapeuţilor din România, dacă este cazul

    NOTĂ:
    Documentele depuse în copie vor purta menţiunea „conform cu originalul“, numele în clar şi semnătura solicitantului, cu excepţia copiilor legalizate.


    VI. Doresc ca autorizaţia de liberă practică să îmi fie transmisă astfel:
    [ ] ridicare personal/împuternicit;
    [ ] prin servicii de curierat cu plata la destinatar la următoarea adresă:
    oraş .................., str. ............. nr. ......, bl. ......, sc. ......, et. ......, ap. ......, sectorul (judeţul) .............., cod poştal …………………….., tel. …………………....


    VII. Informaţii privind prelucrarea datelor cu caracter personal
    Subsemnatul(a) declar că am luat cunoştinţă de conţinutul Notei de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal de către Colegiul Fizioterapeuţilor din România (CFZRO) şi cunosc condiţiile privind exercitarea drepturilor mele.
    Nota de informare se regăseşte pe site-ul oficial al CFZRO (https://colegiulfizioterapeutilor.ro) şi la punctele de lucru ale colegiilor teritoriale.
    VIII. Declar pe propria răspundere, cunoscând dispoziţiile art. 326 din Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, cu privire la falsul în declaraţii, că informaţiile prezentate în această cerere şi documentele anexate corespund realităţii.

┌───────────────────┬───────────────────────────────────┐
│Data │Semnătura │
│...................│...................................│
│ │(numele şi prenumele) │
└───────────────────┴───────────────────────────────────┘    ANEXA 2

    (Anexa nr. 5 la Hotărârea nr. 36/2018)
    CERERE DE AVIZARE ANUALĂ
    a Autorizaţiei de liberă practică
    Doamnă/Domnule Preşedinte,
    Subsemnatul(a), ...(numele şi prenumele)........, ......(iniţiala tatălui)..., ........(nume anterior, dacă este cazul)..., identificat cu CNP ........................................, solicit avizarea anuală a Autorizaţiei de liberă practică, în conformitate cu datele personale completate mai jos şi cu actele doveditoare anexate cererii:
    I. Actualizarea datelor personale/profesionale:
    1. S-au modificat următoarele date personale/profesionale:
    [ ] Nume (în urma căsătoriei/divorţului etc.) [ ] Document de studii (obţinerea diplomei de licenţă) [ ] Act de identitate [ ] Domiciliul/Reşedinţa [ ] Date de contact (tel./e-mail) [ ] Grad profesional [ ] Locul de muncă sau modalitatea de prestare a activităţii [ ] Alte situaţii ..........................
    Se ataşează următoarele documente doveditoare (dacă este cazul):
    ......................................................................................................


    2. [ ] Nu au intervenit modificări în datele furnizate de subsemnatul în cererea de înscriere în Colegiul Fizioterapeuţilor .............................. şi în cazul în care vor interveni modificări le voi comunica într-un termen de maximum 10 zile, conform art. 11 lit. i) din Statutul Colegiului Fizioterapeuţilor din România, aprobat prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 679/2017.

    II. Anexez prezentei cereri următoarele documente:
    [ ] dovada exercitării profesiei (de exemplu, adeverinţă de la locul de muncă), în original;
    [ ] poliţa de asigurare pentru răspundere civilă profesională, în copie;
    [ ] dovada obţinerii numărului de credite de educaţie medicală continuă, avizate de Colegiul Fizioterapeuţilor din România, dacă este cazul;
    [ ] dovada achitării cotizaţiei de membru.
    NOTĂ:
    Documentele depuse în copie vor purta menţiunea „conform cu originalul“, numele în clar şi semnătura solicitantului.


    III. Informaţii privind exercitarea profesiei:
    1. Exercit profesia de fizioterapeut încadrat pe funcţia de ...................., grad profesional (dacă este cazul) .........., în calitate de:
    [ ] salariat în sistemul public [ ] salariat în sistemul privat [ ] voluntar [ ] titular al unei forme de organizare independentă
    Loc de muncă (Se vor menţiona toate locurile de muncă unde solicitantul desfăşoară în prezent activitate de fizioterapie, atât pe teritoriul României, cât şi pe teritoriul altor state.)
    a) denumirea .........................., CIF/CUI ............, adresa ..........., tel. .................., e-mail ..................
    b) denumirea .........................., CIF/CUI ............, adresa ..........., tel. .................., e-mail ..................
    c) denumirea .........................., CIF/CUI ............, adresa ..........., tel. .................., e-mail ..................


    2. |_| Declar pe propria răspundere că în prezent NU exercit profesia de fizioterapeut.

    IV. Doresc ca avizul anual să îmi fie transmis astfel:
    [ ] ridicare personal/împuternicit;
    [ ] prin servicii de curierat cu plata la destinatar, la următoarea adresă:
    oraşul ................, str. ............. nr. ......, bl. ......, sc. ......, et. ......, ap. ......, sectorul (judeţul) .............., cod poştal .............. , tel. ........................... .


    V. Informaţii privind prelucrarea datelor cu caracter personal
    Subsemnatul(a) declar că am luat cunoştinţă de conţinutul Notei de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal de către Colegiul Fizioterapeuţilor din România şi cunosc condiţiile privind exercitarea drepturilor mele.
    Nota de informare se regăseşte pe site-ul oficial al Colegiului Fizioterapeuţilor din România (https://colegiulfizioterapeutilor.ro) şi la punctele de lucru ale colegiilor teritoriale.

    VI. Declar pe propria răspundere, cunoscând dispoziţiile art. 326 din Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, cu privire la falsul în declaraţii, că informaţiile prezentate în această cerere şi documentele anexate corespund realităţii.

┌───────────────────┬───────────────────────────────────┐
│Data │Semnătura │
│...................│...................................│
│ │(numele şi prenumele) │
└───────────────────┴───────────────────────────────────┘
    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016