Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTĂRÂRE nr. 202 din 18 martie 2020  privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 108/2019 pentru aprobarea schemei Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 HOTĂRÂRE nr. 202 din 18 martie 2020 privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 108/2019 pentru aprobarea schemei "Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susţinere a producţiei de usturoi", precum şi pentru stabilirea unor măsuri de verificare şi control al acesteia

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 225 din 20 martie 2020
    Având în vedere prevederile Regulamentului (UE) nr. 1.408/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis în sectorul agricol, modificat prin Regulamentul (UE) nr. 2019/316 al Comisiei din 21 februarie 2019,
    în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,
    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
    ART. I
    Hotărârea Guvernului nr. 108/2019 pentru aprobarea schemei „Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susţinere a producţiei de usturoi“, precum şi pentru stabilirea unor măsuri de verificare şi control al acesteia, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 170 din 4 martie 2019, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 1, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 1
    (1) Prezenta hotărâre stabileşte o schemă transparentă de ajutor de minimis, potrivit prevederilor Regulamentului (UE) nr. 1.408/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis în sectorul agricol, modificat prin Regulamentul (UE) nr. 2019/316 al Comisiei din 21 februarie 2019, denumit în continuare Regulamentul de minimis în sectorul agricol."

    2. La articolul 3, litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "a) ajutor de minimis - ajutor acordat unei întreprinderi a cărui valoare cumulată pe durata a trei exerciţii financiare, exerciţiul financiar în cauză şi două exerciţii financiare precedente nu depăşeşte echivalentul în lei al sumei de 20.000 euro, potrivit prevederilor art. 3 alin. (2) din Regulamentul de minimis în sectorul agricol;"

    3. La articolul 3, litera e) se abrogă.
    4. La articolul 5, litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "c) să fie înregistraţi în evidenţele Registrului agricol deschis la primăriile în a căror rază administrativ-teritorială se află suprafeţele cultivate cu usturoi la data depunerii cererii prevăzute în anexa nr. 1;"

    5. La articolul 5, după litera d) se introduce o nouă literă, litera e), cu următorul cuprins:
    "e) să deţină Registrul de evidenţă a tratamentelor cu produse de protecţie a plantelor, conform modelului prevăzut în anexa nr. 7, completat cu tratamentele aplicate culturii."

    6. La articolul 6, alineatele (2) şi (5) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(2) Valoarea ajutorului de minimis care se acordă beneficiarilor este de maximum 14.248,8 lei/ha, care reprezintă contravaloarea în lei a maximum 3.000 euro/ha, la cursul de schimb de 4,7496 lei pentru un euro, stabilit de Banca Centrală Europeană la data de 30 septembrie 2019, pentru schema prevăzută la art. 4 alin. (1), în condiţiile prevăzute la art. 5, fără a depăşi valoarea maximă de 20.000 euro/trei exerciţii financiare/beneficiar, prevăzută la art. 3 alin. (2) din Regulamentul de minimis în sectorul agricol.
    (...)
(5) Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin direcţiile pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti, efectuează inspecţii în teren pe parcursul perioadei de vegetaţie a culturilor de usturoi şi verifică permanent modul de respectare a prevederilor prezentei hotărâri de către beneficiarii sumelor reprezentând sprijin financiar prevăzut de schema de ajutor de minimis."

    7. La articolul 6, alineatul (2^1) se abrogă.
    8. După articolul 8 se introduce un nou articol, articolul 8^1, cu următorul cuprins:
    "ART. 8^1
    (1) Resursele financiare necesare aplicării schemei de ajutor de minimis pentru anul 2020 sunt în sumă de maximum 7.500 mii lei, reprezentând echivalentul în lei al sumei de maximum 1.579,080 mii euro, şi se asigură din bugetul pe anul 2020, repartizat de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale de la capitolul 83.01 «Agricultură, silvicultură, piscicultură şi vânătoare», titlul 51 «Transferuri între unităţi ale administraţiei publice», articolul 51.01 «Transferuri curente», alineatul 51.01.01 «Transferuri către instituţii publice», direcţiilor pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti, care asigură sumele necesare acordării schemei de la capitolul 83.10 «Agricultură, Silvicultură, piscicultură şi vânătoare», titlul 40 «Subvenţii», articolul 40.15 «Sprijinirea producătorilor agricoli».
    (2) În situaţia în care, după centralizarea tuturor situaţiilor privind sumele necesare reprezentând ajutor de minimis, se constată depăşirea sumei maxime prevăzute la alin. (1), valoarea ajutorului de minimis care se acordă per beneficiar se reduce proporţional în vederea încadrării în buget."

    9. La articolul 9, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 9
    (1) La depunerea cererii, direcţiile pentru agricultură judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, în prezenţa potenţialilor beneficiari, verifică sumele rămase şi potenţial a fi primite prin prezenta schemă de ajutor de minimis, rezultate după însumarea ajutoarelor de minimis primite pe durata a trei exerciţii financiare, respectiv ajutoarele acordate în cele două exerciţii financiare precedente şi în exerciţiul financiar în cauză, şi până la concurenţa sumei de 20.000 euro, potrivit art. 3 alin. (2) din Regulamentul de minimis în sectorul agricol."

    10. La articolul 9, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu următorul cuprins:
    "(2^1) Pentru anul 2020, ajutoarele de minimis primite pe durata a 3 exerciţii financiare sunt cele stabilite potrivit Hotărârii Guvernului nr. 500/2017 privind aprobarea schemei «Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susţinere a crescătorilor de ovine pentru comercializarea lânii», cu modificările şi completările ulterioare, Hotărârii Guvernului nr. 943/2017 pentru aprobarea schemei «Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susţinere a produsului tomate în spaţii protejate», pentru anul 2018, cu modificările şi completările ulterioare, Hotărârii Guvernului nr 9/2018 privind aprobarea schemei «Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susţinere a crescătorilor de porci din rasele Bazna şi/sau Mangaliţa în vederea producerii cărnii de porc», cu modificările şi completările ulterioare, Hotărârii Guvernului nr. 107/2019 privind aprobarea schemei «Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susţinere a produsului tomate în spaţii protejate» pentru anul 2019, cu modificările şi completările ulterioare, Hotărârii Guvernului nr. 705/2019 privind aprobarea schemei «Ajutor de minimis pentru compensarea efectelor fenomenelor hidrometeorologice nefavorabile manifestate în perioada martie-mai 2019 asupra sectorului apicol» şi Hotărârii Guvernului nr. 108/2019 pentru aprobarea schemei «Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susţinere a producţiei de usturoi», precum şi pentru stabilirea unor măsuri de verificare şi control al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi orice alte sume acordate prin scheme de ajutor de minimis primite până la data acordării ajutorului prevăzut de prezenta hotărâre şi cele declarate de solicitant în cerere."

    11. La articolul 9 alineatul (3), litera e) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "e) declaraţii pe propria răspundere, conform modelelor prevăzute în anexa nr. 2."

    12. La articolul 9 alineatul (3), după litera e) se introduce o nouă literă, litera f), cu următorul cuprins:
    "f) copie a filelor din Registrul agricol deschis la primăriile în a căror rază administrativ-teritorială se află terenul utilizat în anul de cerere, din care să rezulte suprafeţele cultivate cu usturoi."

    13. La articolul 10, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 10
    (1) Reprezentanţii direcţiilor pentru agricultură judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, având în vedere cererea de înscriere în program şi declaraţia pe propria răspundere prevăzută la art. 9 alin. (3) lit. e) şi în baza notificării scrise a solicitanţilor, transmisă prin e-mail, fax sau poştă, verifică existenţa culturii şi evaluează producţia înainte de recoltare, potrivit fişelor al căror model este prevăzut în anexa nr. 4, şi sunt direct răspunzători de veridicitatea datelor."

    14. La articolul 10, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:
    "(1^1) Controlul respectării normelor privind utilizarea durabilă a produselor de protecţie a plantelor se face de către inspectorii fitosanitari oficiali care au în atribuţii efectuarea controalelor oficiale şi alte activităţi oficiale conform prevederilor art. 5 alin. (3) din Regulamentul (UE) nr. 2017/625 al Parlamentului European şi al Consiliului din 15 martie 2017 privind controalele oficiale şi alte activităţi oficiale efectuate pentru a asigura aplicarea legislaţiei privind alimentele şi furajele, a normelor privind sănătatea şi bunăstarea animalelor, sănătatea plantelor şi produsele de protecţie a plantelor, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 999/2001, (CE) nr. 396/2005, (CE) nr. 1.069/2009, (CE) nr. 1.107/2009, (UE) nr. 1.151/2012, (UE) nr. 652/2014, (UE) 2016/429 şi (UE) 2016/2031 ale Parlamentului European şi ale Consiliului, a Regulamentelor (CE) nr. 1/2005 şi (CE) nr. 1.099/2009 ale Consiliului şi a Directivelor 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE şi 2008/120/CE ale Consiliului şi de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 854/2004 şi (CE) nr. 882/2004 ale Parlamentului European şi ale Consiliului, precum şi a Directivelor 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE şi 97/78/CE ale Consiliului şi a Deciziei 92/438/CEE a Consiliului (Regulamentul privind controalele oficiale)."

    15. La articolul 10, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (3^1), cu următorul cuprins:
    "(3^1) În anul de cerere 2020, valorificarea producţiei de usturoi prevăzute la art. 5 lit. b) se face în perioada 1 iulie-20 noiembrie, iar documentele justificative care să ateste valorificarea producţiei se depun la direcţiile pentru agricultură judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, până la data de 27 noiembrie."

    16. Articolul 13 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 13
    (1) După primirea tuturor situaţiilor centralizatoare prevăzute la art. 12, Direcţia generală buget-finanţe şi fonduri europene din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale întocmeşte situaţia centralizatoare a datelor comunicate de către toate direcţiile pentru agricultură judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, în vederea determinării valorii totale a sprijinului financiar solicitat.
    (2) În situaţia în care totalul sumelor se încadrează în resursele financiare alocate schemei de ajutor de minimis pentru anul 2020, prevăzute la art. 8^1 alin. (1), Direcţia generală buget-finanţe şi fonduri europene din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale întocmeşte situaţia centralizatoare, în vederea deschiderii creditelor bugetare, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 6.
    (3) Dacă totalul sumelor depăşeşte resursele financiare alocate schemei de ajutor de minimis pentru anul 2020, prevăzute la art. 8^1 alin. (1), Direcţia generală buget-finanţe şi fonduri europene din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale calculează coeficientul de reducere a sumelor, cu încadrarea în bugetul maxim alocat schemei, şi îl comunică direcţiilor pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti, în vederea refacerii corespunzătoare a situaţiilor centralizatoare.
    (4) În termen de trei zile lucrătoare de la primirea comunicării prevăzute la alin. (3), direcţiile pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti refac situaţiile centralizatoare cu sumele necesare reprezentând sprijin financiar pe baza coeficientului de reducere corespunzător şi le retransmit Direcţiei generale buget-finanţe şi fonduri europene din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, pentru întocmirea situaţiei centralizatoare, în vederea deschiderii creditelor bugetare."

    17. La articolul 14, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Direcţiile pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti virează sumele cuvenite în conturile beneficiarilor, potrivit legislaţiei în vigoare."

    18. Articolul 17 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 17
    Ajutorul de minimis acordat în temeiul prezentei hotărâri este avut în vedere pentru a fi dedus din orice schemă viitoare de ajutor de minimis."

    19. Articolul 18 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 18
    Ajutorul de minimis prevăzut de prezenta hotărâre nu se acordă solicitanţilor a căror suprafaţă cultivată cu usturoi este obţinută prin divizarea unei suprafeţe cultivate cu usturoi existente în anul de cerere, indiferent de modalitatea de transfer al suprafeţei, cu excepţia succesiunilor şi a contractelor de vânzare înregistrate în registrul agricol."

    20. Articolul 19 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 19
    Anexele nr. 1-7 fac parte integrantă din prezenta hotărâre."

    21. Anexa nr. 1 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 1 la prezenta hotărâre.
    22. Anexa nr. 2 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 2 la prezenta hotărâre.
    23. Anexa nr. 4 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 3 la prezenta hotărâre.
    24. După anexa nr. 6 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 7, având cuprinsul prevăzut în anexa nr. 4 la prezenta hotărâre.


    ART. II
    Procedura de inspecţie şi verificare a ajutorului de minimis pentru susţinerea producţiei de usturoi, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 108/2019 pentru aprobarea schemei „Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susţinere a producţiei de usturoi“, precum şi pentru stabilirea unor măsuri de verificare şi control al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare, se realizează de către structura cu atribuţii în inspecţii tehnice din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, în termen de maximum 10 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.                    PRIM-MINISTRU
                    LUDOVIC ORBAN
                    Contrasemnează:
                    Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,
                    Nechita-Adrian Oros
                    Ministrul finanţelor publice,
                    Vasile-Florin Cîţu
                    p. Ministrul afacerilor externe,
                    Dănuţ Sebastian Neculăescu,
                    secretar de stat

    Bucureşti, 18 martie 2020.
    Nr. 202.
    ANEXA 1

    (Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 108/2019)
    Nr. ......... data .................
    CERERE DE ÎNSCRIERE ÎN PROGRAM
    (model)
    Către
    Direcţia pentru Agricultură a Judeţului ................./a Municipiului Bucureşti
    Subsemnatul/Subsemnata:
    a) persoana juridică/PFA/II/IF ............................, cu sediul în localitatea ................, judeţul .........., înscrisă la registrul comerţului cu nr. ......., CUI ......., cod CAEN .........., cont bancar deschis la ............................., reprezentată de .................................., CNP ........................., e-mail ..................., telefon .................;
    b) persoana fizică ..............................., domiciliată în localitatea .........................., judeţul ............, str. .............. nr. ....., deţinătoare a BI/CI seria ....... nr. ........., eliberat/eliberată la data .............. de ............., CNP ............, cont bancar ............... deschis la ............, e-mail ..................., telefon ................., solicit înregistrarea în Registrul unic pentru accesarea Programului de susţinere a producţiei de usturoi, potrivit art. 9 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 108/2019 pentru aprobarea schemei „Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susţinere a producţiei de usturoi“, precum şi pentru stabilirea unor măsuri de verificare şi control al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare, şi depun următoarele documente:
    ..............................................................................................................................................................................................
    NOTĂ:
    Se înscriu toate documentele depuse, indicându-se distinct tipul documentului, numărul şi data acestuia. Documentele depuse în copie se certifică de către reprezentantul direcţiei împuternicit cu primirea şi verificarea cererii şi a documentelor însoţitoare.
    Declar că am depus/nu am depus o altă cerere de ajutor de minimis pentru anul 2020 la Direcţia pentru Agricultură a Judeţului ............/a Municipiului Bucureşti pentru înscrierea în program cu suprafaţa de ............... mp.
    Declar că în perioada anilor 2018-2020 am/nu am beneficiat de ajutoare de minimis în temeiul prevederilor art. 9 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 108/2019, cu modificările şi completările ulterioare, în oricare din formele de organizare conform art. 4 alin. (2) din aceeaşi hotărâre, după cum urmează:
    Se înscrie actul normativ ................................................ Suma .............

    NOTĂ:
    Se înscriu actele normative în baza cărora a beneficiat de ajutoare de minimis.    Mă angajez să furnizez orice document justificativ care îmi va fi solicitat, să mă supun oricărui control şi să înapoiez la cererea motivată a direcţiilor pentru agricultură judeţene sau a altor instituţii abilitate suma care a fost virată de aceasta cu titlu de ajutor de minimis, fără a prejudicia eventualele urmări ce ar putea fi angajate împotriva mea.
    Mă oblig să menţin suprafaţa de ................, care va beneficia de prevederile Hotărârii Guvernului nr. 108/2019 pentru aprobarea schemei „Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susţinere a producţiei de usturoi“, precum şi pentru stabilirea unor măsuri de verificare şi control al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare.
    Cunoscând că falsul în declaraţii se pedepseşte conform art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, declar că datele înscrise în formularul de cerere şi în documentele anexate sunt reale, corecte, complete şi perfect valabile.
    Sunt de acord ca datele din cerere să fie introduse în baza de date, procesate şi verificate în vederea calculării plăţii şi transmise autorităţilor responsabile în vederea elaborării de studii statistice şi de evaluări economice.

┌─────────────────────┬──────────────────────────────┬─────────────────────────────────┐
│Solicitant, │Verificat │Aprobat │
├─────────────────────┼──────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤
│.....................│Reprezentant DAJ, │Director executiv DAJ, │
├─────────────────────┼──────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤
│ │..............................│.................................│
└─────────────────────┴──────────────────────────────┴─────────────────────────────────┘


    ANEXA 2

    (Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 108/2019)
    Nr. ............ data ...................
    A. DECLARAŢIE
    (model)
    Subscrisa:
    PF/PFA/ÎI/ÎF/PJ ..........................., cu sediul în localitatea ..........................., judeţul ......................., înscrisă la registrul comerţului cu nr. ..........................., CUI ..........................., cod CAEN .........................., cont bancar deschis la ..................., reprezentată de ..........................., CNP ...........................,

    declar că am luat cunoştinţă de Programul de susţinere a producţiei de usturoi şi mă oblig să notific în scris DAJ, prin email, fax sau poştă, cu privire la existenţa culturii şi înainte de începerea recoltării în vederea efectuării verificărilor şi a evaluării producţiei înainte de recoltare.
    Declar că suprafaţa cultivată cu usturoi pentru care solicit sprijin financiar nu este obţinută prin divizarea unei exploataţii existente la data intrării în vigoare a Hotărârii Guvernului nr. .................., indiferent de modalitatea de transfer al suprafeţei, cu excepţia succesiunilor şi a contractelor de vânzare, înregistrate în Registrul agricol.
    Declar că am înfiinţat cultura de usturoi în suprafaţă de .................. mp, pe raza localităţii ..........................................., judeţul ....................................., şi marchez suprafaţa la loc vizibil cu o placă-indicator cu dimensiunile de circa 150 x 200 cm, pe care să se găsească inscripţia „Program de susţinere a producţiei de usturoi, beneficiar numărul ..................., Direcţia pentru Agricultură a Judeţului ........................../Municipiului Bucureşti“.
    Am fost informat de reprezentanţii DAJ cu privire la verificările ce se vor efectua cu privire la existenţa suprafeţei şi a culturii, precum şi a evaluării producţiei înainte de recoltare.
    Mă oblig să notific în scris DAJ, prin e-mail, fax sau poştă, în perioada de vegetaţie până la recoltare, în vederea efectuării verificării şi a evaluării producţiei înainte de recoltare.
    Cunoscând că falsul în declaraţii se pedepseşte conform art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, declar că datele înscrise în formularul de cerere şi în documentele anexate sunt reale, corecte, complete şi perfect valabile.

┌───────────────────┬─────────────────────────────────┐
│Data │Semnătura solicitantului, │
│...................│ │
├───────────────────┼─────────────────────────────────┤
│ │.................................│
└───────────────────┴─────────────────────────────────┘


    B. DECLARAŢIE DE CONSIMŢĂMÂNT
    (model)
    Sunt de acord ca Direcţia pentru Agricultură a Judeţului ........................../Municipiului Bucureşti să prelucreze datele mele cu caracter personal, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 679/2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor) - GDPR.
    Temeiul juridic al prelucrării acestor date este consimţământul subscrisei/subsemnatului.
    Consimţământul în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal, precum şi furnizarea datelor menţionate mai jos sunt voluntare.
    Acest consimţământ poate fi revocat în orice moment, printr-o notificare către DAJ, conform prevederilor GDPR referitoare la drepturile persoanelor vizate.
    Toate datele cu caracter personal colectate vor fi stocate numai cât este necesar îndeplinirii scopului pentru care au fost colectate, plus termenele de arhivare prevăzute de dispoziţiile legale în materie, şi/sau atât cât este necesar pentru ca părţile să îşi poată exercita drepturile legitime.
    În cazul în care aveţi întrebări legate de această declaraţie de consimţământ sau de prelucrarea datelor cu caracter personal, vă rugăm să contactaţi responsabilul pentru protecţia datelor cu caracter personal de la nivelul DAJ.
    Am înţeles această declaraţie de consimţământ şi sunt de acord cu prelucrarea datelor mele cu caracter personal.
    Numele şi prenumele (a se completa cu majuscule):
    .............................................................................................

    CNP ...................................., seria şi nr. CI ......................
    Adresa de domiciliu .......................................................................
    Telefon mobil: ........................................................................
    E-mail: ...................................................................................
    Semnătură beneficiar:


    ANEXA 3

    (Anexa nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 108/2019)
    FIŞA DE IDENTIFICARE A CULTURII
    (model)
    Numele şi prenumele ...................................., funcţia .........................., legitimaţia nr. .............................,
    în calitate de reprezentant al DAJ ....................................,
    am constatat următoarele:
    Date solicitant: ..............................................................................
    Suprafaţa existentă cu cultura de usturoi ..........................................
    În cazul în care se depun cereri de înscriere în program în mai multe judeţe:
    suprafaţa ..........................., judeţul ..............................

    Cultura se află în faza de:

┌──────────────────────┬───────┬───────┐
│- 2-3 frunze │Da [ ] │Nu [ ] │
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│- tulpină │Da [ ] │Nu [ ] │
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│- formarea bulbului │Da [ ] │Nu [ ] │
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│- maturarea bulbului │Da [ ] │Nu [ ] │
└──────────────────────┴───────┴───────┘

    Vecinătăţi ..............................................................

    Schiţa culturii cu căile de acces |_________________________|
    Indicator cu dimensiunile de circa 150 x 200 cm, pe care să se găsească inscripţia „Programul de susţinere a producţiei de usturoi, beneficiar numărul ............................., Direcţia pentru Agricultură a Judeţului ...................../Municipiului Bucureşti“.
    Da [ ] Nu [ ]

    Alte menţiuni: ............................
    NOTĂ:
    Această fişă se va completa în urma informării DAJ de către solicitant pentru a constata existenţa culturii de usturoi.


┌───────────────────────────────┬──────────────────────┐
│Am constatat. │Sunt de acord cu │
│ │constatarea. │
├───────────────────────────────┼──────────────────────┤
│Reprezentant DAJ, │Solicitant, │
├───────────────────────────────┼──────────────────────┤
│...............................│......................│
└───────────────────────────────┴──────────────────────┘

    FIŞA DE EVALUARE A PRODUCŢIEI DE USTUROI ÎNAINTE DE RECOLTARE
    (model)
    Numele şi prenumele ............................................................., funcţia .........................., legitimaţia nr. ..................................,
    în calitate de reprezentant al DAJ ....................................,
    am constatat următoarele:
    Date solicitant: ......................................................................................................................................................................
    Suprafaţa existentă cu cultura de usturoi ..........................................
    Indicator cu dimensiunile de circa 150 x 200 cm, pe care să se găsească inscripţia „Programul de susţinere a producţiei de usturoi, beneficiar numărul ............................., Direcţia pentru Agricultură a Judeţului ...................../Municipiului Bucureşti“.


┌───────────────────┬───────────────────┐
│Da [ ] │Nu [ ] │
├───────────────────┴───────────────────┤
│Registrul de evidenţă a tratamentelor │
│cu produse de protecţie a plantelor │
├───────────────────┬───────────────────┤
│Da [ ] │Nu [ ] │
├───────────────────┴───────────────────┤
│Solicitantul va obţine o producţie de │
│minimum 3 kg/10 mp. │
├───────────────────┬───────────────────┤
│Da [ ] │Nu [ ] │
└───────────────────┴───────────────────┘

    Alte menţiuni: ............................
    NOTĂ:
    Această fişă se va completa în urma notificării DAJ, prin e-mail, fax sau poştă, de către solicitant pentru a evalua producţia de usturoi înainte de recoltare.


┌───────────────────────────────┬──────────────────────┐
│Am constatat. │Sunt de acord cu │
│ │constatarea. │
├───────────────────────────────┼──────────────────────┤
│Reprezentant DAJ, │Solicitant, │
├───────────────────────────────┼──────────────────────┤
│...............................│......................│
└───────────────────────────────┴──────────────────────┘


    ANEXA 4

    (Anexa nr. 7 la Hotărârea Guvernului nr. 108/2019)
    (model)
    Numele şi prenumele persoanei juridice/PFA/II/IF/PF ...............................................................
    Domiciliul persoanei juridice/PFA/II/IF/PF ....................
    (Comuna, judeţul)

    Ferma (numele/numărul, adresa) ........................................
    REGISTRU*
    de evidenţă a tratamentelor cu produse de protecţie a plantelor
    * Registrul se completează după fiecare utilizare a acestor produse cu respectarea normelor privind utilizarea durabilă a produselor de protecţie a plantelor prevăzute în „Codul de bune practici pentru utilizarea în siguranţă a produselor de protecţie a plantelor“, elaborat de Autoritatea Naţională Fitosanitară, postat pe pagina web a Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, la secţiunea fitosanitar/utilizarea durabilă a produselor de protecţie a plantelor.

┌─────────────┬───────┬─────────┬────────────────────────────────────────────────────┬──────────────┬──────────┬────────────┐
│ │ │ │Tratamentul efectuat │ │ │ │
│ │Cultura│ ├──────────┬──────────┬─────────┬──────────┬─────────┤Numele, │ │Numărul şi │
│Data │şi │ │ │Denumirea │ │ │ │prenumele │Data │data │
│efectuării │locul │Timpul │Agentul de│produsului│Doza │ │ │persoanei │începerii │documentului│
│tratamentului│unde │aplicării│dăunare: │de │omologată│Suprafaţa,│Cantităţi│responsabile │recoltării│prin care │
│(ziua luna, │este │ │boala/ │protecţie │/ doza │ha │utilizate│de efectuarea │produsului│s-a dat în │
│anul) │situat │ │dăunătorul│a │folosită │ │(kg, l) │tratamentului,│agricol │consum │
│ │terenul│ │/ buruieni│plantelor │ │ │ │semnătura │ │populaţiei │
│ │ │ │ │folosit │ │ │ │ │ │ │
├─────────────┼───────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────┼───────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────┼───────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────┼───────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────┼───────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└─────────────┴───────┴─────────┴──────────┴──────────┴─────────┴──────────┴─────────┴──────────────┴──────────┴────────────┘


┌────────────────────────────────────────┬─────────────────┐
│Semnătura beneficiarului │Avizat │
├────────────────────────────────────────┼─────────────────┤
│ │Oficiul │
│ │Fitosanitar │
│ │.................│
│ ├─────────────────┤
│........................................│Şef serviciu/Şef │
│ │birou/Coordonator│
│ ├─────────────────┤
│ │Numele şi │
│ │prenumele │
│ │.................│
│ ├─────────────────┤
│ │Semnătura │
│ │.................│
├────────────────────────────────────────┼─────────────────┤
│Data │Data │
├────────────────────────────────────────┼─────────────────┤
│…………………. │…………………………. │
└────────────────────────────────────────┴─────────────────┘    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016