Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTĂRÂRE nr. 174 din 23 septembrie 2019  privind modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului de mediere, aprobat prin Hotărârea Consiliului de mediere nr. 5/2007     Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 HOTĂRÂRE nr. 174 din 23 septembrie 2019 privind modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului de mediere, aprobat prin Hotărârea Consiliului de mediere nr. 5/2007

EMITENT: Consiliul de Mediere
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 920 din 14 noiembrie 2019
    În temeiul art. 17 alin. (2) şi al art. 71 alin. (1) din Legea nr. 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator, cu modificările şi completările ulterioare,
    Consiliul de mediere adoptă prezenta hotărâre.
    ART. I
    Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului de mediere, aprobat prin Hotărârea Consiliului de mediere nr. 5/2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 505 din 27 iulie 2007, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 1, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Consiliul de mediere este singura autoritate competentă din România care reglementează formarea profesională iniţială şi continuă a mediatorilor în conformitate cu Legea nr. 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator, cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr. 200/2004 privind recunoaşterea diplomelor şi calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România, cu modificările şi completările ulterioare. Consiliul de mediere este autoritatea competentă din România privind recunoaşterea diplomelor şi calificărilor profesionale pentru profesia de mediator."

    2. La articolul 1, după alineatul (2) se introduc trei noi alineate, alineatele (3)-(5), cu următorul cuprins:
    "(3) Consiliul de mediere înfiinţează şi reglementează Institutul de Formare Continuă, în vederea creşterii calităţii pregătirii profesionale continue a mediatorilor autorizaţi. Consiliul de mediere adoptă Regulamentul de organizare şi funcţionare a Institutului de Formare Continuă.
(4) În structura Consiliului de mediere funcţionează un secretariat tehnic, alcătuit dintr-un număr de persoane stabilit prin organigrama şi aprobat de Consiliul de mediere.
(5) Totalitatea mediatorilor autorizaţi de Consiliul de mediere constituie Corpul profesional al mediatorilor din România."

    3. La articolul 3, alineatul (1^1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(1^1) Mediatorul autorizat este înscris în Tabloul mediatorilor în condiţiile prevăzute la art. 12 din Lege. Tabloul este actualizat de Consiliul de mediere periodic şi cel puţin o dată pe an este publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi este pus la dispoziţia celor interesaţi la sediul Consiliului, al instanţelor judecătoreşti, al autorităţilor administraţiei publice locale, la sediul Ministerului Justiţiei şi pe pagina de internet a Consiliului de mediere."

    4. La articolul 5, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:
    "(1^1) Consiliul de mediere este format din 9 membri titulari şi 3 membri supleanţi, aleşi prin vot direct şi secret de mediatorii cu drept de vot."

    5. La articolul 5, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Pot avea calitatea de membru al Consiliului de mediere mediatorii autorizaţi care îndeplinesc cumulativ condiţiile stabilite prin Lege,Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului de mediere şi prin Statutul profesiei de mediator."

    6. La articolul 6, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 6
    (1) Activitatea executivă a Consiliului este coordonată de un preşedinte şi un vicepreşedinte, aleşi prin vot secret dintre membrii săi, pe durata prevăzută la art. 17 alin. (4) din Lege."

    7. La articolul 7, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:
    "(3) La lucrările Consiliului de mediere pot fi invitate să participe persoane din orice alte instituţii sau organisme profesionale a căror consultare este necesară pentru luarea măsurilor sau adoptarea hotărârilor."

    8. La articolul 8, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:
    "(1^1) Consiliul de mediere are următoarele atribuţii principale:
    a) promovează activitatea de mediere şi reprezintă interesele mediatorilor autorizaţi în scopul asigurării calităţii serviciilor din domeniul medierii, conform prevederilor Legii, Statutului profesiei de mediator, hotărârilor şi prezentului regulament;
    b) protejează onoarea şi prestigiul profesiei, precum şi respectarea normelor de reglementare a profesiei;
    c) elaborează standardele de formare în domeniul medierii, pe baza celor mai bune practici internaţionale în materie, precum şi standardele de formare în domeniul SAL;
    d) autorizează programele de formare profesională iniţială şi continuă, precum şi pe cele de specializare a mediatorilor;
    e) întocmeşte şi actualizează lista furnizorilor de formare profesională care au obţinut autorizarea;
    f) autorizează mediatorii, în condiţiile prevăzute de Lege, de Statutul profesiei de mediator şi de procedura stabilită prin prezentul regulament;
    g) hotărăşte asupra reducerii perioadei primei etape de pregătire profesională continuă;
    h) cooperează, prin intermediul Sistemului de informare în cadrul pieţei interne, cu autorităţile competente din celelalte state membre ale Uniunii Europene, ale Spaţiului Economic European şi din Confederaţia Elveţiană, în vederea asigurării controlului mediatorilor şi al serviciilor pe care aceştia le prestează, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 49/2009 privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii şi libertatea de a furniza servicii în România, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 68/2010, cu modificările ulterioare;
    i) întocmeşte şi actualizează Tabloul mediatorilor autorizaţi;
    j) ţine evidenţa birourilor mediatorilor autorizaţi;
    k) supraveghează respectarea standardelor de formare în domeniul medierii;
    l) eliberează certificatul de absolvire în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    m) eliberează atestatul de calificare ca mediator;
    n) adoptă Codul de etică şi deontologie profesională a mediatorilor autorizaţi, precum şi normele de răspundere disciplinară a acestora;
    o) ia măsuri pentru respectarea prevederilor Codului de etică şi deontologie profesională a mediatorilor autorizaţi şi aplică normele privind răspunderea disciplinară a acestora;
    p) face propuneri pentru completarea sau, după caz, corelarea legislaţiei privind medierea;
    q) adoptă regulamentul privind organizarea şi funcţionarea sa;
    r) organizează alegerile pentru următorul consiliu de mediere şi elaborează procedurile de organizare a alegerilor. Declanşarea procedurii de organizare a alegerilor se face cu 6 luni înainte de expirarea mandatului consiliului de mediere la acea dată;
    s) mandatează organele de conducere ale corpului profesional al mediatorilor judeţean (C.P.M.J.) şi reprezentantul ales al Comisiei privind relaţia cu sistemul judiciar, în baza unui contract de mandat, cu atribuţiile precizate în prezentul regulament;
    t) numeşte organele de conducere a C.P.M.J. şi reprezentantul Comisiei privind relaţia cu sistemul judiciar în situaţiile în care nu se depun candidaturi sau locurile au rămas vacante;
    u) aprobă planul de activitate anual al organelor de conducere ale C.P.M.J.;
    v) sprijină, coordonează, supraveghează şi controlează activitatea desfăşurată de organele de conducere ale C.P.M.J. şi a reprezentanţilor aleşi/numiţi ai Comisiei privind relaţia cu sistemul judiciar de pe lângă curtea de apel;
    w) revocă, în caz de neîndeplinire din culpă a mandatului conferit, organele de conducere ale C.P.M.J. (preşedintele şi vicepreşedinţii), precum şi pe reprezentantul ales/numit al Comisiei privind relaţia cu sistemul judiciar de pe lângă curtea de apel;
    x) soluţionează sesizările făcute împotriva hotărârilor organelor de conducere ale C.P.M.J.;
    y) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege."

    9. La articolul 8, alineatele (3) şi (3^1) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(3) Pentru a asigura calitatea formării iniţiale şi continue a mediatorilor, Consiliul poate constitui un departament pentru calitatea formării în mediere.
(3^1) Pentru implementarea Directivei 2013/11/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 21 mai 2013 privind soluţionarea alternativă a litigiilor în materie de consum şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2.006/2004 şi a Directivei 2009/22/CE(Directiva privind SAL în materie de consum) şi a Regulamentului (UE) nr. 524/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 mai 2013 privind soluţionarea online a litigiilor în materie de consum şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2.006/2004 şi a Directivei 2009/22/CE (Regulamentul privind SOL în materie de consum), Consiliul de mediere înfiinţează Departamentul SAL-SOL în cadrul căruia va funcţiona un grup de lucru pentru transpunerea acestora şi înfiinţează Registrul entităţilor SAL-SOL."

    10. La articolul 8 alineatul (4), după litera g) se introduc două noi litere, literele h) şi i), cu următorul cuprins:
    "h) Comisia pentru relaţii internaţionale;
i) Comisia pentru elaborare proiecte."

    11. La articolul 8 alineatul (5), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "a) În maximum 6 luni de la constituire, comisiile consultative cu caracter permanent elaborează şi adoptă regulamente proprii de organizare şi funcţionare, cu respectarea atribuţiilor stabilite de Consiliu, şi le supun aprobării membrilor Consiliului, reuniţi în şedinţă."

    12. La articolul 8, alineatul (7) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(7) Comisia consultativă pentru calitatea formării este constituită din reprezentanţi, cel puţin de nivel formator principal, ai furnizorilor de formare înscrişi în Lista furnizorilor de formare autorizaţi de Consiliu şi are ca rol formularea de propuneri şi recomandări privind îmbunătăţirea calităţii formării iniţiale şi continue a mediatorilor, precum şi avizarea proiectelor de hotărâri ale Consiliului referitoare la sistemul de formare iniţială şi continuă, inclusiv cele ale Institutului de Formare Continuă, cu excepţia standardelor de formare."

    13. La articolul 8, după alineatul (12) se introduc două noi alineate, alineatele (13) şi (14), cu următorul cuprins:
    "(13) Comisia pentru relaţii internaţionale este constituită din mediatori autorizaţi, la propunerea membrilor Consiliului, şi are rolul de a asigura legături cu organisme similare din UE şi alte state.
(14) Comisia pentru elaborare proiecte este constituită din mediatori autorizaţi, la propunerea membrilor Consiliului."

    14. La articolul 9, literele j) şi k) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "j) donaţii, subvenţii, sponsorizări, finanţări şi alte surse de venit, dobândite în condiţiile legii;
k) alte sume rezultate din activitatea Consiliului, stabilite prin prezentul regulament, hotărârile Consiliului de mediere şi Statutul profesiei de mediator;"

    15. La articolul 10 alineatul (1), după litera f) se introduce o nouă literă, litera g), cu următorul cuprins:
    "g) prin revocare."

    16. La articolul 11, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:
    "(3) Revocarea Consiliului sau a oricăruia dintre membrii săi se poate face la iniţiativa unei pătrimi din numărul mediatorilor autorizaţi, decizia fiind adoptată cu o majoritate de jumătate plus unu din numărul mediatorilor autorizaţi."

    17. La articolul 13, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(3) Preşedintele convoacă şi prezidează şedinţele Consiliului şi ale Comisiei permanente."

    18. La articolul 15, alineatele (4) şi (6) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(4) Ordinea de zi pentru şedinţele ordinare se afişează pe portalul web al Consiliului cu minimum 5 zile înainte de data şedinţei, cu indicarea orei şi a locului desfăşurării şedinţei, iar pentru şedinţele extraordinare se afişează cu minimum 1 zi înainte.
    ..................................................................................................
(6) Lucrările Consiliului se desfăşoară în prezenţa a cel puţin 7 membri. La lucrările Consiliului de mediere pot fi invitate să participe persoane din orice alte instituţii sau organisme profesionale a căror consultare este necesară pentru luarea măsurilor sau adoptarea hotărârilor."

    19. La articolul 16, litera q) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "q) elaborează şi modifică Codul de etică şi deontologie profesională a mediatorilor autorizaţi şi normele de răspundere disciplinară a acestora, cu consultarea Corpului profesional al mediatorilor cu drept de exercitare a profesiei;"

    20. La articolul 16, după litera y) se introduce o nouă literă, litera z), cu următorul cuprins:
    "z) înfiinţează Institutul de Formare Continuă şi reglementează activitatea în vederea creşterii calităţii pregătirii profesionale continue a mediatorilor autorizaţi. Consiliul de mediere desemnează prin hotărâre conducerea Institutului de Formare Continuă."

    21. La articolul 17, literele d) şi m) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "d) autorizează cursurile şi programele de formare a mediatorilor, în condiţiile standardelor de formare a mediatorului, şi autorizează furnizorii de formare să deruleze cursuri şi programe de formare autorizate de Consiliu, verifică modul de organizare şi desfăşurare a cursurilor şi programelor de formare a mediatorilor prin Comisia consultativă pentru calitatea formării;
    ..................................................................................................
m) stabileşte condiţiile de atestare a calificării ca mediator, precum şi pe cele de echivalare ori compensare a pregătirii în mediere, prevăzute de art. 8 alin. (5) din Lege, şi emite atestatul de calificare ca mediator şi certificatul de absolvire în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 129/2000, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;"

    22. La capitolul II, sintagma „Secţiunea a 4-a - Atribuţiile preşedintelui şi vicepreşedintelui” se abrogă.
    23. Sintagma „Capitolul III - Formele de exercitare a profesiei de mediator“ se abrogă.
    24. La articolul 39, alineatele (3) şi (5) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(3) Pe baza documentelor depuse conform art. 40 alin. (1), Consiliul constată că sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la alin. (2) lit. a)-c) şi emite o hotărâre şi autorizaţia de mediator.
    ..................................................................................................
(5) Activitatea de mediator poate fi desfăşurată de la data înscrierii în Tabloul mediatorilor actualizat periodic pe portalul web al Consiliului, în condiţiile legii şi ale regulamentului, şi emiterii autorizaţiei de mediator de către Consiliu."

    25. La articolul 40, literele e.1) şi e.2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "e.1) certificatul de absolvire a cursului de formare ca mediator obţinut în condiţiile Legii, emis de Consiliu în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 129/2000, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
e.2) atestatul de calificare ca mediator emis de Consiliul de mediere;"

    26. La capitolul IV, sintagma „Secţiunea a 2-a - Tabloul mediatorilor“ se abrogă.
    27. Sintagma „Capitolul V - Formarea mediatorilor“ se abrogă.
    28. Sintagma „Capitolul V^1“ se abrogă.
    29. Capitolul VI se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "    CAP. VI
    Comisiile de disciplină
    ART. 52^19
    (1) Consiliul de mediere, ca urmare a sesizării din oficiu sau a primirii în scris şi sub semnătură a unei sesizări privind abateri ale mediatorilor prevăzute de art. 38 din Lege, decide constituirea comisiilor de disciplină formate dintr-un membru al Consiliului şi 2 reprezentanţi ai mediatorilor, numiţi prin hotărâre de Consiliu.
    (2) Invitarea celui în cauză în vederea audierii este obligatorie. În caz de neprezentare se va încheia un proces-verbal semnat de membrii comisiei din care sa reiasă că mediatorul a fost invitat şi nu s-a prezentat la termenul stabilit.
    (3) Cercetarea se efectuează în termen de cel mult 60 de zile de la data autosesizării sau înregistrării sesizării, iar dosarul cu propunerea de sancţionare sau neaplicare a unei sancţiuni disciplinare se înaintează Consiliului de mediere, care hotărăşte cu privire la răspunderea disciplinară a mediatorului.
    (4) Procedura de cercetare disciplinară în cazul abaterilor prevăzute de art. 38 lit. f) din Lege se desfăşoară în conformitate cu prevederile Statutului profesiei de mediator.
    (5) Hotărârea Consiliului de mediere de aplicare a sancţiunilor poate fi atacată la instanţa de contencios administrativ competentă.
    (6) Hotărârea de aplicare a amenzii prevăzută la art. 39 alin. (1) lit. b) din Lege, rămasă definitivă, constituie titlu executoriu. Neachitarea acestei amenzi în termen de 30 de zile de la data rămânerii definitive a hotărârii de sancţionare atrage de drept suspendarea calităţii de mediator până la achitarea sumei.
    ART. 52^20
    Răspunderea disciplinară intervine pentru următoarele abateri:
    a) încălcarea obligaţiei de confidenţialitate, imparţialitate şi neutralitate;
    b) refuzul de a răspunde cererilor formulate de autorităţile judiciare, în cazurile prevăzute de lege;
    c) refuzul de a restitui înscrisurile încredinţate de părţile aflate în conflict;
    d) reprezentarea sau asistarea unei părţi într-o procedură judiciară sau arbitrală având ca obiect conflictul supus medierii;
    e) săvârşirea unor fapte care aduc atingere probităţii profesionale;
    f) neplata taxelor profesionale.
    ART. 52^21
    Sancţiunile disciplinare se aplică în raport cu gravitatea abaterii şi constau în:
    a) observaţie scrisă;
    b) amendă de la 50 lei la 500 lei, limite care se actualizează periodic în funcţie de rata inflaţiei;
    c) suspendarea din calitatea de mediator pe o durată de la o lună la 6 luni;
    d) încetarea calităţii de mediator."

    30. Capitolul VI^1 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "    CAP. VI^1
    Asociaţiile profesionale ale mediatorilor şi organizaţii în domeniul medierii
    ART. 83^1
    Corpul profesional al mediatorilor din România (CPMR) este constituit din mediatorii autorizaţi cu drept de exercitare a profesiei în condiţiile legii.
    ART. 83^2
    CPMR va avea un reprezentant în relaţia cu sistemul judiciar la nivelul fiecărei curţi de apel din România.
    ART. 83^3
    Toţi mediatorii autorizaţi dintr-un judeţ formează CPMJ. CPMJ este organizat ca structură subordonată Consiliului de mediere, conducerea acestuia fiind asigurată de un preşedinte şi 2 vicepreşedinţi fără personalitate juridică, aleşi de mediatorii din judeţul în cauză prin vot direct şi secret sau numiţi de Consiliul de mediere în cazul în care nu există candidaţi din judeţul respectiv. Organizarea şi funcţionarea acestuia se vor face conform Statutului profesiei de mediator.
    ART. 83^4
    Mediatorii se pot constitui în asociaţii profesionale locale şi naţionale şi pot adera la asociaţii profesionale internaţionale. Consiliul de mediere ţine Registrul asociaţiilor profesionale şi îl publică pe site-ul propriu."

    31. La anexa nr. 2, a zecea liniuţă se modifică şi va avea următorul cuprins:
    " dovada achitării taxei de autorizare stabilite prin hotărâre a Consiliului de mediere;"

    32. La anexa nr. 2A, primul paragraf se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "În atenţia: Consiliului de mediere, bd. Nicolae Bălcescu nr. 17-19, sectorul 1, Bucureşti."

    33. La anexa nr. 2A, punctul 7 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "

┌─────────────────────────────────────┬┐
│7. Corpul profesional al mediatorilor││
│din judeţul în care este membru ││
└─────────────────────────────────────┴┘

"    ART. II
    Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    Preşedintele Consiliului de mediere,
                    Mihai Iulian Munteanu

    Bucureşti, 23 septembrie 2019.
    Nr. 174.
    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016