Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTĂRÂRE nr. 174 din 10 martie 2020  pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 HOTĂRÂRE nr. 174 din 10 martie 2020 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 201 din 12 martie 2020
    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,
    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
    ART. I
    Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 473 din 30 iulie 2013, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 5, după litera e) se introduce o nouă literă, litera f), cu următorul cuprins:
    "f) performanţa profesională."

    2. La articolul 7 litera D, litera b) se abrogă.
    3. La articolul 9, alineatele (6) şi (8) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(6) Numărul maxim de posturi pentru aparatul propriu al Agenţiei şi structuri subordonate este de 25.582, inclusiv preşedintele, vicepreşedinţii şi posturile aferente cabinetelor demnitarilor.
    (...)
(8) Personalul Agenţiei este compus din demnitari, funcţionari publici şi personal contractual."

    4. La articolul 11, alineatele (5), (9) şi (10) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(5) Răspunderile şi atribuţiile vicepreşedinţilor se stabilesc prin ordin al preşedintelui Agenţiei.
    (...)
(9) În cazul în care preşedintele Agenţiei, din motive întemeiate, nu îşi poate exercita atribuţiile, îl deleagă prin ordin pe unul dintre cei 3 vicepreşedinţi sau pe secretarul general să exercite aceste atribuţii, cu informarea ministrului finanţelor publice.
(10) În cazul în care unul dintre vicepreşedinţii Agenţiei, din motive întemeiate, nu îşi poate exercita atribuţiile, acestea vor fi delegate unuia dintre cei 2 vicepreşedinţi sau secretarului general."

    5. La articolul 12, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Secretarul general îndeplineşte atribuţiile prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare."

    6. La articolul 13, alineatul (13) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(13) În cadrul Direcţiei generale regionale a finanţelor publice Bucureşti funcţionează, ca structuri subordonate, fără personalitate juridică, Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Ilfov, administraţiile sectoarelor 1-6 ale finanţelor publice, Administraţia fiscală pentru contribuabili nerezidenţi şi Administraţia Fiscală pentru Contribuabili Mijlocii a Municipiului Bucureşti."

    7. La articolul 13, alineatul (14) se abrogă.
    8. La articolul 15, alineatele (2) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(2) În cadrul Direcţiei generale antifraudă fiscală funcţionează direcţii regionale antifraudă fiscală. Sediul principal al direcţiilor regionale antifraudă fiscală se stabileşte în municipiile prevăzute în anexa nr. 2.
(3) Personalul Direcţiei generale antifraudă fiscală este împuternicit să efectueze control pe teritoriul naţional."

    9. Articolul 16 se abrogă.
    10. Articolul 17 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 17
    Funcţiile utilizate de Direcţia generală antifraudă fiscală în realizarea atribuţiilor stabilite de lege sunt funcţii publice generale şi funcţii contractuale."

    11. La articolul 18, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 18
    (1) Personalul Direcţiei generale antifraudă fiscală execută operaţiuni de control operativ şi inopinat sub forma controlului curent sau tematic."

    12. La articolul 19, alineatele (1) şi (4) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "ART. 19
    (1) Personalul Agenţiei care ocupă funcţii publice în cadrul Direcţiei generale antifraudă fiscală poartă în timpul serviciului uniformă, însemne distinctive, ecusoane şi, după caz, armament şi alte mijloace tehnice utilizate ca mijloc individual de apărare, protecţie şi comunicare, care se atribuie gratuit. Armamentul, uniforma şi celelalte dotări prevăzute de prezenta hotărâre pot fi utilizate numai în timpul exercitării atribuţiilor de serviciu, în condiţiile prevăzute în regulamentul de organizare şi funcţionare. În anumite situaţii, în realizarea atribuţiilor de serviciu, funcţionarii publici din cadrul Direcţiei generale antifraudă fiscală pot îmbrăca ţinuta civilă.
    (...)
    (4) Regulamentul privind normele generale şi speciale de dotare ale personalului Direcţiei generale antifraudă fiscală, modelul uniformei de serviciu, al însemnelor distinctive, accesoriile care însoţesc portul acesteia, durata normală de utilizare, condiţiile de acordare şi personalul care beneficiază de uniformă se regăsesc în anexele nr. 3 şi 4."

    13. La articolul 25 alineatul (1), partea introductivă se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 25
    (1) Modificarea raporturilor de serviciu ale funcţionarilor publici din cadrul Agenţiei şi al structurilor sale subordonate se realizează, în condiţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare, astfel:"

    14. Anexele nr. 1, 3-5 şi 8 se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1-5 la prezenta hotărâre.


    ART. II
    Aplicarea procedurilor legale privind reorganizarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală se realizează în termen de maximum 45 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, cu respectarea condiţiilor prevăzute de legislaţia în vigoare.                    PRIM-MINISTRU
                    LUDOVIC ORBAN
                    Contrasemnează:
                    Ministrul finanţelor publice,
                    Vasile-Florin Cîţu
                    Ministrul muncii şi protecţiei sociale,
                    Victoria Violeta Alexandru

    Bucureşti, 10 martie 2020.
    Nr. 174.
    ANEXA 1

    ^1) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.
    (Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 520/2013)
    Numărul maxim de posturi: 25.582 de posturi (inclusiv preşedintele, vicepreşedinţii şi posturile aferente cabinetelor demnitarilor)
    STRUCTURA ORGANIZATORICĂ
    a Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală
 (a se vedea imaginea asociată)

    ANEXA 2

    (Anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 520/2013)
    REGULAMENT
    privind normele generale şi speciale de dotare a personalului Direcţiei generale antifraudă fiscală
    ART. 1
    (1) Personalul agenţiei care ocupă funcţii publice de inspector în cadrul Direcţiei generale antifraudă fiscală, denumit în continuare personalul antifraudă, are îndatorirea de a purta uniforma de serviciu, cu însemnele şi accesoriile specifice, numai în timpul exercitării atribuţiilor de serviciu.
    (2) Este interzis portul uniformei, cu însemnele şi accesoriile specifice, în locuri şi în condiţii care ar putea afecta prestigiul funcţiei şi interesele Direcţiei generale antifraudă fiscală.

    ART. 2
    Prin excepţie de la prevederile art. 1 alin. (1), personalul antifraudă poate primi aprobarea să poarte uniforma de serviciu cu însemnele şi accesoriile specifice, în situaţii speciale stabilite prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, la propunerea vicepreşedintelui coordonator al Direcţiei generale antifraudă fiscală.

    ART. 3
    Uniforma de serviciu, însemnele şi accesoriile specifice se acordă gratuit.

    ART. 4
    Pentru fiecare inspector din cadrul Direcţiei generale antifraudă fiscală care beneficiază de uniforma de serviciu se ţine o fişă de evidenţă în care sunt consemnate data acordării, durata normată de folosinţă, caracteristicile funcţionale şi mărimea, precum şi orice alte date utile.

    ART. 5
    (1) Personalul antifraudă este obligat să păstreze uniforma de serviciu în stare normală de utilizare, curată şi îngrijită şi să respecte cu stricteţe reglementările stabilite privind portul acesteia.
    (2) Personalul antifraudă care exercită funcţii de conducere are îndatorirea să verifice permanent modul în care personalul din subordine răspunde cerinţelor prevăzute la alin. (1) şi să ia măsurile corespunzătoare pentru asigurarea respectării acestora.

    ART. 6
    (1) În cazul deteriorării sau distrugerii, parţiale ori totale, în timpul şi în exercitarea atribuţiilor de serviciu, a uniformei de serviciu, a însemnelor şi accesoriilor specifice, datorită unor cauze imprevizibile şi imposibil de înlăturat, asimilate forţei majore sau cazului fortuit, inspectorul aflat în această situaţie primeşte o nouă uniformă sau, după caz, însemne ori accesorii specifice, fără suportarea contravalorii acestora.
    (2) Deteriorarea sau distrugerea parţială ori totală a uniformei de serviciu, a însemnelor şi a accesoriilor specifice, din motive imputabile inspectorului, atrage răspunderea patrimonială a acestuia, proporţional cu durata normată de folosinţă neîndeplinită. În acest caz, obţinerea unei noi uniforme de serviciu, a însemnelor şi a accesoriilor specifice se face cu plata contravalorii acestora.

    ART. 7
    Personalul antifraudă căruia i-au încetat raporturile de serviciu din motive imputabile acestuia, potrivit prevederilor legale în vigoare, este obligat să restituie contravaloarea uniformei de serviciu, a însemnelor şi a accesoriilor specifice, proporţional cu durata normată de folosinţă neîndeplinită.

    ART. 8
    În perioada suspendării din funcţie, uniforma de serviciu, însemnele şi accesoriile specifice nu se acordă, iar perioada suspendării nu se include în calculul duratei normate de folosinţă a acestora.

    ART. 9
    Portul uniformei de serviciu, corespunzătoare sezonului rece sau cald, se stabileşte prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, la propunerea vicepreşedintelui coordonator al Direcţiei generale antifraudă fiscală.

    ART. 10
    Este interzisă purtarea unor articole vestimentare diferite de cele care fac parte din uniforma de serviciu.

    ART. 11
    Asigurarea uniformei de serviciu pentru personalul antifraudă se va face treptat, în limita fondurilor bugetare aprobate anual, prin legea bugetului de stat, pentru această natură de cheltuieli.

    MODELELE*)
    uniformei, însemnelor distinctive, legitimaţiei de control şi ordinului de serviciu permanent
    *) Modelele uniformei, însemnelor distinctive, legitimaţiei de control şi ordinului de serviciu permanent sunt reproduse în facsimil.
    Purtarea uniformei şi a acestor însemne de către persoane neautorizate se pedepseşte conform legii.

    Uniforma
    3.1. Uniforma de vară pentru personalul antifraudă
    3.2. Uniforma pentru personalul antifraudă - bărbaţi şi femei
    3.3. Geacă cu pantaloni pentru personalul antifraudă - bărbaţi şi femei
    3.4. Geacă şi pantalon pentru personalul antifraudă - bărbaţi şi femei

    Vedere lateral pantalon/vedere spate geacă cu pantalon
    3.5. Scurta toamnă/iarnă pentru personalul antifraudă - bărbaţi şi femei
    3.6. Coifura pentru personalul antifraudă - femei
    3.7. Coifura pentru personalul antifraudă - bărbaţi
    3.8. Şapca pentru personalul antifraudă - bărbaţi şi femei
    3.9. Coifura pentru personalul antifraudă ce ocupă funcţii de conducere din cadrul Direcţiei generale antifraudă fiscală - femei
    3.10. Coifura pentru personalul antifraudă ce ocupă funcţii de conducere din cadrul Direcţiei generale antifraudă fiscală - bărbaţi
    3.11. Şapca pentru personalul antifraudă ce ocupă funcţii de conducere din cadrul Direcţiei generale antifraudă fiscală - femei şi bărbaţi
    Culoarea pentru articolele de uniformă, scurtă, veston, pantalon, fustă, geacă, coifură şi şapcă este gri închis.

    Însemne distinctive, specifice
    3.12. Sigla Direcţiei generale antifraudă fiscală - care se aprobă prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală
    3.13. Emblema cu serie/Insigna metalică pentru legitimaţia de control. Modelul emblemei şi al insignei metalice se aprobă prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală. Emblema/Insigna metalică conţine sigla Direcţiei generale antifraudă fiscală, aprobată prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, precum şi seria prezentată în figură.
    3.14. Emblema coifură
    3.15. Însemne de grad (trese şi stele care indică funcţia), ataşabile la uniformă
    3.16. Legitimaţia de control/serviciu
    3.17. Emblema aplicabilă pe mâneca stângă a articolelor de echipament
    3.18. Ordinul de serviciu permanent.
    NOTĂ:
    Portlegitimaţia de control va fi de culoare neagră şi cuprinde însemnele de împuternicire pentru realizarea controlului.

    Fig. 3.1. - Modelul uniformei de vară pentru personalul antifraudă - bărbaţi şi femei (a se vedea imaginea asociată)
    La uniforma de vară, personalul antifraudă femei poate purta fustă sau pantalon.
    Pe mâneca stângă a cămăşii se aplică emblema de la fig. 3.17.
    Pentru personalul antifraudă ce ocupă funcţii de conducere în cadrul Direcţiei generale antifraudă fiscală, pe lateralele gulerului cămăşii se vor aplica stele aurii, conform gradului.
    Pe umerii cămăşii se aplică însemnele de grad, care indică funcţia.
    Pe buzunarul stâng al cămăşii se aplică emblema cu serie de la fig. 3.13.
    Seria A0025 a emblemei cu serie este dată pentru exemplificare.

    Fig. 3.2. - Modelul uniformei de vară cu veston şi al uniformei de iarnă pentru personalul antifraudă - bărbaţi şi femei (a se vedea imaginea asociată)
    La uniforma de vară cu veston şi uniforma de iarnă, personalul antifraudă femei poate purta fustă sau pantalon.
    Pe fiecare mânecă a vestonului, deasupra nasturilor manşetei:
    - pentru personalul antifraudă ce ocupă funcţii de execuţie se aplică o bandă textilă aurie, de 20 mm lăţime;
    – pentru personalul antifraudă ce ocupă funcţii de conducere se aplică stelele aferente gradului, în culoare aurie.

    Pe mâneca stângă a vestonului, la partea superioară, se aplică emblema de la fig. 3.17.
    Pe umerii vestonului se aplică însemnele de grad, care indică funcţia.
    Pe partea stângă a vestonului, în zona superioară, se aplică emblema cu serie de la fig. 3.13.
    Seria A0025 a emblemei cu serie este dată pentru exemplificare.

    Fig. 3.3. - Modelul de geacă şi pantalon pentru personalul antifraudă - bărbaţi şi femei (a se vedea imaginea asociată)
    La partea superioară, pe mâneca stângă a gecii, se va aplica emblema de la fig. 3.13.
    Pe umerii gecii se aplică însemnele de grad, care indică funcţia.
    Pe partea stângă a gecii, în zona superioară se aplică emblema cu seria de la fig. 3.13, precum şi înscrisul „ANAF Antifraudă“, de culoare galbenă fosforescentă.
    Geaca are mânecile şi căptuşeala detaşabile. Pentru timp friguros, geaca este prevăzută cu o căptuşeală matlasată, ataşabilă.
    Seria A0025 a emblemei cu serie este dată pentru exemplificare.

    Fig. 3.4. - Modelul de geacă şi pantalon pentru personalul antifraudă - bărbaţi şi femei
    Vedere lateral pantalon/Vedere spate geacă cu pantalon
 (a se vedea imaginea asociată)
    Pe partea laterală a pantalonului se va aplica înscrisul „ANAF Antifraudă“, de culoare galbenă fosforescentă.
    Pe spatele gecii se va aplica înscrisul „ANAF Antifraudă“, de culoare galbenă fosforescentă.
    Pe geacă se va aplica la nivel superior al mânecii stângi emblema de la fig. 3.13.
    Pe umerii gecii se aplică însemnele de grad care indică funcţia.

    Fig. 3.5. - Modelul de scurtă semiimpermeabilă toamnă-iarnă pentru personalul antifraudă - bărbaţi şi femei (a se vedea imaginea asociată)
    Pe umerii scurtei semiimpermeabile toamnă-iarnă se aplică însemnele de grad, care indică funcţia.

    Fig. 3.6. - Modelul de coifură pentru personalul antifraudă - femei (a se vedea imaginea asociată)

    Fig. 3.7. - Modelul de coifură pentru personalul antifraudă - bărbaţi (a se vedea imaginea asociată)

    Fig. 3.8. - Modelul de şapcă pentru personalul antifraudă - femei şi bărbaţi (a se vedea imaginea asociată)

    Fig. 3.9. - Modelul de coifură pentru personalul antifraudă ce ocupă funcţii de conducere din cadrul Direcţiei generale antifraudă fiscală - femei (a se vedea imaginea asociată)

    Fig. 3.10. - Modelul de coifură pentru personalul antifraudă ce ocupă funcţii de conducere din cadrul Direcţiei generale antifraudă fiscală - bărbaţi (a se vedea imaginea asociată)

    Fig. 3.11. - Modelul de şapcă pentru personalul antifraudă ce ocupă funcţii de conducere din cadrul Direcţiei generale antifraudă fiscală - femei şi bărbaţi (a se vedea imaginea asociată)

    Fig. 3.12. - Sigla Direcţiei generale antifraudă fiscală - se aprobă prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală
    Fig. 3.13. - Emblema cu serie/Insigna metalică pentru legitimaţia de control
    Seria A0025 este dată pentru exemplificare.
 (a se vedea imaginea asociată)

    Fig. 3.14. - Emblema coifură (a se vedea imaginea asociată)

    Fig. 3.15. Însemne de grad (trese şi stele care indică funcţia), pe suport textil gri închis, ataşabile la uniformă
    Însemne de grad (trese care indică funcţia), ataşabile la uniformă
 (a se vedea imaginea asociată)
    Însemne de grad cu o tresă aurie, de 7 mm lăţime, pentru personal antifraudă debutant
 (a se vedea imaginea asociată)
    Însemne de grad cu o tresă aurie, de 7 mm lăţime şi două trese longitudinale pentru personal antifraudă asistent
 (a se vedea imaginea asociată)
    Însemne de grad cu două trese aurii, de 7 mm lăţime şi două trese longitudinale, pentru personal antifraudă principal
 (a se vedea imaginea asociată)
    Însemne de grad cu trei trese aurii, de 7 mm lăţime şi două trese longitudinale, pentru personal antifraudă superior

    Însemne de grad cu stele, care indică funcţia, pe suport textil gri închis, ataşabile la uniformă
 (a se vedea imaginea asociată)
    Însemne de grad cu o stea mică aurie, pentru personal conducere (şef birou)
 (a se vedea imaginea asociată)
    Însemne de grad cu o stea mare aurie, cu chenar auriu al gradului, pentru personal conducere (şef serviciu)
 (a se vedea imaginea asociată)
    Însemne de grad cu două stele mari aurii, cu chenar auriu al gradului, pentru personal conducere (director)
 (a se vedea imaginea asociată)
    Însemne de grad cu trei stele mari aurii, cu chenar auriu al gradului, pentru personal conducere (director general adjunct)
 (a se vedea imaginea asociată)
    Însemne de grad cu patru stele mari aurii, cu chenar auriu al gradului, pentru director general

    Fig. 3.16. a - Modelul legitimaţiei de control (a se vedea imaginea asociată)

    Fig. 3.16. b - Modelul legitimaţiei de serviciu (a se vedea imaginea asociată)

    Fig. 3.17. - Model emblemă aplicabilă pe mâneca stângă a articolelor de echipament (a se vedea imaginea asociată)

    Fig. 3.18 - Modelul ordinului de serviciu permanent (a se vedea imaginea asociată)


    ANEXA 3

    (Anexa nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 520/2013)
    NORMA DE DOTARE ŞI DURATA DE SERVICIU
    privind drepturile de echipament ale inspectorilor din cadrul Direcţiei generale antifraudă fiscală
    I. Norma de dotare şi durata de serviciu privind drepturile de echipament ale inspectorilor din cadrul Direcţiei generale antifraudă fiscală

┌────┬────────────────┬────┬─────────┬────────┬───────────┐
│ │ │ │ │Durata │ │
│Nr. │Denumirea │U/M │Prevederi│de │Observaţii │
│crt.│echipamentului │ │cantitate│serviciu│ │
│ │ │ │ │- ani - │ │
├────┼────────────────┼────┼─────────┼────────┼───────────┤
│1. │Coifura de iarnă│buc.│1 │2 │ │
├────┼────────────────┼────┼─────────┼────────┼───────────┤
│2. │Coifura de vară │buc.│1 │2 │ │
├────┼────────────────┼────┼─────────┼────────┼───────────┤
│3. │Şapcă │buc.│1 │2 │ │
├────┼────────────────┼────┼─────────┼────────┼───────────┤
│ │Scurtă │ │ │ │ │
│ │semiimpermeabilă│ │ │ │ │
│4. │pentru toamnă - │buc.│1 │3 │ │
│ │iarnă, bărbaţi/ │ │ │ │ │
│ │femei │ │ │ │ │
├────┼────────────────┼────┼─────────┼────────┼───────────┤
│ │Costum (veston │ │ │ │ │
│ │cu doi pantaloni│ │ │ │ │
│5. │lungi pentru │buc.│2 │3 │ │
│ │bărbaţi/femei │ │ │ │ │
│ │sau fustă pentru│ │ │ │ │
│ │femei) de iarnă │ │ │ │ │
├────┼────────────────┼────┼─────────┼────────┼───────────┤
│ │Costum (veston │ │ │ │ │
│ │cu patru │ │ │ │ │
│ │pantaloni lungi │ │ │ │ │
│6. │pentru bărbaţi/ │buc.│1 │2 │ │
│ │femei sau fustă │ │ │ │ │
│ │pentru femei) de│ │ │ │ │
│ │vară │ │ │ │ │
├────┼────────────────┼────┼─────────┼────────┼───────────┤
│7. │Geacă şi │buc.│1 │2 │ │
│ │pantaloni │ │ │ │ │
├────┼────────────────┼────┼─────────┼────────┼───────────┤
│8. │Cămaşă albă cu │buc.│5 │1 │ │
│ │mânecă lungă │ │ │ │ │
├────┼────────────────┼────┼─────────┼────────┼───────────┤
│9. │Cămaşă albă cu │buc.│5 │1 │ │
│ │mânecă scurtă │ │ │ │ │
├────┼────────────────┼────┼─────────┼────────┼───────────┤
│10. │Cămaşă-bluză │buc.│5 │1 │ │
├────┼────────────────┼────┼─────────┼────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │Se │
│ │ │ │ │ │distribuie │
│11. │Pantofi de iarnă│per.│1 │2 │alternativ,│
│ │ │ │ │ │cu pantofii│
│ │ │ │ │ │de vară. │
├────┼────────────────┼────┼─────────┼────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │Se │
│ │ │ │ │ │distribuie │
│12. │Pantofi de vară │per.│1 │2 │alternativ,│
│ │ │ │ │ │cu pantofii│
│ │ │ │ │ │de iarnă. │
├────┼────────────────┼────┼─────────┼────────┼───────────┤
│13. │Ghete îmblănite │per.│1 │2 │ │
│ │pentru bărbaţi │ │ │ │ │
├────┼────────────────┼────┼─────────┼────────┼───────────┤
│14. │Cizme îmblănite │per.│1 │2 │ │
│ │pentru femei │ │ │ │ │
├────┼────────────────┼────┼─────────┼────────┼───────────┤
│15. │Cravată │buc.│4 │2 │ │
├────┼────────────────┼────┼─────────┼────────┼───────────┤
│16. │Curea din piele,│buc.│1 │2 │ │
│ │pentru pantaloni│ │ │ │ │
├────┼────────────────┼────┼─────────┼────────┼───────────┤
│17. │Şosete bbc. │per.│5 │1 │ │
├────┼────────────────┼────┼─────────┼────────┼───────────┤
│18. │Ciorapi lână │per.│3 │1 │ │
└────┴────────────────┴────┴─────────┴────────┴───────────┘


    II. Însemne specifice

┌────┬───────────────┬────┬─────────┬──────────┐
│Nr. │Denumirea │ │Prevederi│ │
│crt.│însemnelor │U/M │cantitate│Observaţii│
│ │specifice │ │ │ │
├────┼───────────────┼────┼─────────┼──────────┤
│ │Însemne │ │ │ │
│ │distinctive │ │ │ │
├────┼───────────────┼────┼─────────┼──────────┤
│ │ │ │ │1 buc. │
│ │ │ │ │pentru │
│ │ │ │ │şapcă, 1 │
│ │ │ │ │buc. │
│ │ │ │ │pentru │
│1. │Emblemă coifură│buc.│3 │coifură │
│ │ │ │ │vară şi 1 │
│ │ │ │ │buc. │
│ │ │ │ │pentru │
│ │ │ │ │coifură │
│ │ │ │ │iarnă │
├────┼───────────────┼────┼─────────┼──────────┤
│ │Set cuprinzând │ │ │1 pentru │
│ │însemne de │set │1 │fiecare │
│ │împuternicire a│ │ │inspector │
│ │controlului │ │ │ │
│ ├───────────────┼────┼─────────┼──────────┤
│ │- legitimaţie │ │ │1 pentru │
│ │cu insignă │buc.│1 │fiecare │
│ │metalică │ │ │inspector │
│2. │înseriată │ │ │ │
│ ├───────────────┼────┼─────────┼──────────┤
│ │- │ │ │1 pentru │
│ │portlegitimaţie│buc.│1 │fiecare │
│ │ │ │ │inspector │
│ ├───────────────┼────┼─────────┼──────────┤
│ │- ordinul de │ │ │1 pentru │
│ │serviciu │buc.│1 │fiecare │
│ │permanent │ │ │inspector │
├────┼───────────────┼────┼─────────┼──────────┤
│ │Emblema cu │ │ │ │
│ │serie; 4 buc./ │ │ │1 pentru │
│3. │set, câte 1 │set │1 │fiecare │
│ │buc. pentru │ │ │inspector │
│ │vestoane, geacă│ │ │ │
│ │şi bluză │ │ │ │
├────┼───────────────┼────┼─────────┼──────────┤
│ │Însemne grad │ │ │ │
│ │(trese şi stele│ │ │ │
│ │care indică │ │ │ │
│ │funcţia) 5 buc.│ │ │ │
│ │/set de însemne│ │ │1 pentru │
│4. │grad câte 1 │set │1 │fiecare │
│ │buc. pentru │ │ │inspector │
│ │fiecare articol│ │ │ │
│ │scurtă, │ │ │ │
│ │vestoane, geacă│ │ │ │
│ │şi bluză │ │ │ │
└────┴───────────────┴────┴─────────┴──────────┘


    NOTĂ:
    Detalii minime cu privire la modelul articolelor de uniformă şi al însemnelor distinctive se regăsesc în planşele prevăzute în anexa nr. 3 la hotărâre.
    Norma de dotare şi durata de serviciu se referă la funcţionari publici de conducere şi funcţionari publici de execuţie, cu drept de control, din cadrul Direcţiei generale antifraudă fiscală.


    ANEXA 4

    (Anexa nr. 5 la Hotărârea Guvernului nr. 520/2013)
    LISTA
    mijloacelor tehnice, a echipamentelor de autoapărare, de protecţie şi comunicare şi a altor mijloace speciale de dotare
    a) Arme de foc şi mijloace individuale de autoapărare:
    - arme de foc:
    1. armament de serviciu: pistol cu un încărcător; câte o bucată pentru fiecare inspector;
    2. toc din piele pentru pistol;
    3. muniţie de război pentru fiecare încărcător de pistol pentru fiecare şedinţă de tragere, precum şi în cazul unor acţiuni speciale;

    – mijloace individuale de autoapărare:
    1. butelie cu gaz (spray) paralizant cu portbutelie pentru centură pentru dotarea fiecărui inspector*);
    2. electroşocuri:

    – maximum 500 de bucăţi de mici dimensiuni;
    – maximum 500 de bucăţi de pistoale/bastoane, pentru dotarea inspectorilor*).
    *) În mod justificat, directorul general al Direcţiei generale antifraudă fiscală poate aproba dotarea şi a altor persoane din cadrul Direcţiei generale antifraudă fiscală cu astfel de mijloace, dacă acestea participă la acţiuni şi numai pe timpul desfăşurării acţiunii.


    b) Echipament individual de protecţie:
    1. vesta de protecţie fluorescent-reflectorizantă pe fond de culoare roşie (reprodusă în facsimil - fig. 5.1): 1.000 de bucăţi;
    2. bastoane reflectorizante pentru acţiunile stradale: 1.000 de bucăţi;

    c) Mijloace de comunicare:
    - telefon mobil şi serviciile aferente - un aparat/persoană.

    d) Alte mijloace speciale de dotare:
    1. microscoape portabile pentru citirea elementelor de secretizare de pe timbre şi banderole;
    2. sigilii metalice de unică folosinţă, personalizate şi înseriate;
    3. imprimate (formulare cu regim special);
    4. alte articole necesare, bine justificate, propuse de directorul general, avizate de vicepreşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, coordonator al Direcţiei Generale Antifraudă Fiscală şi aprobate de preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.
    Fig. 5.1. - Model pentru vesta de protecţie**), fluorescent-reflectorizantă, pe fond de culoare roşie
    **) Modelul vestei de protecţie este reprodus în facsimil.
 (a se vedea imaginea asociată)

    Lista inspectorilor care primesc în dotare armament de serviciu se stabileşte prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, la propunerea vicepreşedintelui coordonator al Direcţiei generale antifraudă fiscală.


    ANEXA 5

    (Anexa nr. 8 la Hotărârea Guvernului nr. 520/2013)
    I. Mijloace de transport pentru activităţi specifice ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală

┌────┬────────────┬──────────────────┬────────┐
│ │ │ │Numărul │
│Nr. │Unitatea │Tipul mijlocului │maxim │
│crt.│ │de transport │aprobat │
│ │ │ │(bucăţi)│
├────┴────────────┴──────────────────┴────────┤
│1. Agenţia Naţională de Administrare Fiscală │
│- aparat propriu │
├────┬────────────┬──────────────────┬────────┤
│ │1.1. parc │ │ │
│ │auto │ │ │
│ │demnitari, │ │ │
│ │înalţi │(1) autoturism*) │6 │
│ │funcţionari │ │ │
│ │publici şi │ │ │
│ │asimilaţi │ │ │
│ ├────────────┼──────────────────┼────────┤
│ │ │(1) autoturism*) │4 │
│ │ ├──────────────────┼────────┤
│ │ │(2) autoturism │5 │
│ │ ├──────────────────┼────────┤
│ │ │(3) autoturism │33 │
│ │ │operativ**) │ │
│ │1.2. parc ├──────────────────┼────────┤
│ │comun │(4) autovehicul │1 │
│ │ │transport marfă │ │
│ │ ├──────────────────┼────────┤
│ │ │(5) autovehicul │ │
│ │ │transport persoane│ │
│ │ │(asigurare │1 │
│ │ │transport │ │
│ │ │delegaţii) │ │
│ ├────────────┼──────────────────┼────────┤
│ │ │(1) autoturism │1 │
│ │ ├──────────────────┼────────┤
│ │ │(2) autovehicul │ │
│ │ │transport marfă şi│ │
│ │ │persoane │ │
│ │ │(aprovizionare, │5 │
│ │ │deplasări │ │
│ │ │operative, │ │
│ │ │protocol) │ │
│ │ ├──────────────────┼────────┤
│ │ │(3) autoturism │ │
│ │ │operativ │ │
│ │ │(supravegheri, │7 │
│ │ │însoţiri, │ │
│ │ │controale, │ │
│ │ │investigaţii) │ │
│ │1.3. ├──────────────────┼────────┤
│ │Direcţia │(4) autovehicul │ │
│ │generală a │(autovehicule │ │
│ │vămilor │pentru transportul│ │
│ │ │câinilor dresaţi │4 │
│ │ │de detecţie bunuri│ │
│ │ │a căror circulaţie│ │
│ │ │este interzisă sau│ │
│ │ │restricţionată) │ │
│ │ ├──────────────────┼────────┤
│ │ │(5) autoturism │ │
│ │ │operativ (control/│ │
│ │ │inspecţii/ │2 │
│ │ │expertize-unitatea│ │
│ │ │nucleară) │ │
│ │ ├──────────────────┼────────┤
│ │ │(6) autospecială │ │
│ │ │(laborator mobil │ │
│ │ │pentru control │15 │
│ │ │vamal cu raze X, │ │
│ │ │raze gama) │ │
│ ├────────────┼──────────────────┼────────┤
│ │ │(1) autoturism │75 │
│ │1.4. │operativ │ │
│ │Direcţia ├──────────────────┼────────┤
│ │generală │(2) autovehicul │10 │
│ │executări │transport marfă │ │
│ │silite ├──────────────────┼────────┤
│ │cazuri │(3) platformă │ │
│ │speciale │transport │8 │
│ │ │autovehicule │ │
├────┴────────────┴──────────────────┴────────┤
│2. Direcţia generală antifraudă fiscală │
├────┬────────────┬──────────────────┬────────┤
│ │ │(1) autoturism │ │
│ │ │operativ pentru │ │
│ │ │acţiunile de │ │
│ │ │prevenire şi │ │
│ │ │combatere a │483 │
│ │ │actelor şi │ │
│ │ │faptelor de │ │
│ │ │evaziune fiscală, │ │
│ │ │fraudă fiscală şi │ │
│ │ │vamală │ │
│ │ ├──────────────────┼────────┤
│ │ │(2) autovehicul │ │
│ │ │transport marfă şi│ │
│ │ │persoane │153 │
│ │ │(deplasări │ │
│ │ │operative) │ │
│ │ ├──────────────────┼────────┤
│ │ │(3) autovehicul │ │
│ │ │transport persoane│ │
│ │ │(asigurare │3 │
│ │ │transport echipe │ │
│ │ │operative) │ │
│ │ ├──────────────────┼────────┤
│ │ │(4) ambarcaţiuni │ │
│ │ │fluviale (4 locuri│1 │
│ │ │+ echipaj) │ │
│ │ ├──────────────────┼────────┤
│ │ │(5) ambarcaţiuni │ │
│ │ │fluviale (8/10 │1 │
│ │ │locuri + echipaj) │ │
├────┴────────────┴──────────────────┴────────┤
│3. Direcţiile generale regionale ale │
│finanţelor publice │
├────┬────────────┬──────────────────┬────────┤
│ │ │(1) autoturism │555 │
│ │ ├──────────────────┼────────┤
│ │3.1. │(2) autovehicul │80 │
│ │Direcţiile │transport marfă │ │
│ │generale ├──────────────────┼────────┤
│ │regionale - │(3) autovehicul │ │
│ │structuri de│transport valori │59 │
│ │administrare│la trezorerie │ │
│ │fiscală şi ├──────────────────┼────────┤
│ │trezorerie │(4) şalupă pentru │ │
│ │ │control (judeţul │1 │
│ │ │Tulcea) │ │
├────┼────────────┼──────────────────┼────────┤
│ │ │(1) autoturism │8 │
│ │ ├──────────────────┼────────┤
│ │ │(2) autovehicul │ │
│ │ │transport marfă şi│ │
│ │ │persoane │ │
│ │ │(aprovizionare, │8 │
│ │ │deplasări │ │
│ │ │operative, │ │
│ │ │protocol) │ │
│ │ ├──────────────────┼────────┤
│ │ │(3) autoturism │ │
│ │ │operativ │ │
│ │ │(supravegheri, │55 │
│ │ │însoţiri, │ │
│ │ │controale, │ │
│ │ │investigaţii) │ │
│ │ ├──────────────────┼────────┤
│ │ │(4) autovehicul │ │
│ │ │(autovehicule │ │
│ │ │pentru transportul│ │
│ │ │câinilor dresaţi │56 │
│ │ │de detecţie bunuri│ │
│ │ │a căror circulaţie│ │
│ │ │este interzisă sau│ │
│ │ │restricţionată) │ │
│ │ ├──────────────────┼────────┤
│ │ │(5) autoturism │ │
│ │ │operativ (control/│ │
│ │ │inspecţii/ │5 │
│ │ │expertize-unitatea│ │
│ │ │nucleară) │ │
│ │ ├──────────────────┼────────┤
│ │ │(6) autospecială │ │
│ │ │(laborator mobil │ │
│ │ │pentru control │2 │
│ │ │vamal cu raze x, │ │
│ │ │raze gama) │ │
│ │ ├──────────────────┼────────┤
│ │ │(7) autoturisme │ │
│ │ │operative pentru │ │
│ │ │birourile vamale │88 │
│ │ │de interior şi │ │
│ │ │frontieră │ │
│ │3.2. ├──────────────────┼────────┤
│ │Direcţiile │(8) autovehicule │ │
│ │regionale │operative (control│ │
│ │vamale │pistă pentru │ │
│ │ │structurile din │2 │
│ │ │aeroporturile │ │
│ │ │internaţionale │ │
│ │ │Otopeni şi │ │
│ │ │Timişoara) │ │
│ │ ├──────────────────┼────────┤
│ │ │(9) autovehicule │ │
│ │ │operative pentru │ │
│ │ │structurile de │ │
│ │ │frontieră cu │ │
│ │ │puncte vamale │ │
│ │ │arondate │5 │
│ │ │(transport valori,│ │
│ │ │bunuri confiscate,│ │
│ │ │personal operativ,│ │
│ │ │supraveghere │ │
│ │ │porturi, zone │ │
│ │ │libere) │ │
│ │ ├──────────────────┼────────┤
│ │ │(10) autovehicul │ │
│ │ │operativ pentru │ │
│ │ │structurile vamale│ │
│ │ │situate între 5 şi│ │
│ │ │90 km faţă de │14 │
│ │ │localitatea de │ │
│ │ │reşedinţă │ │
│ │ │(transport valori,│ │
│ │ │bunuri confiscate,│ │
│ │ │personal operativ)│ │
│ │ ├──────────────────┼────────┤
│ │ │(11) autospeciale │ │
│ │ │deszăpezire │ │
│ │ │structuri vamale │9 │
│ │ │de frontieră │ │
│ │ │rutieră │ │
│ │ ├──────────────────┼────────┤
│ │ │(12) şalupe │ │
│ │ │patrulare control │ │
│ │ │şi supraveghere │10 │
│ │ │vamală, în │ │
│ │ │limitele de │ │
│ │ │competenţă │ │
│ │ ├──────────────────┼────────┤
│ │ │ │3 │
├────┴────────────┴──────────────────┴────────┤
│4. Direcţia generală de administrare a │
│marilor contribuabili │
├────┬────────────┬──────────────────┬────────┤
│ │ │(1) autoturism*) │3 │
│ │4.1. parc ├──────────────────┼────────┤
│ │comun │(2) autoturism │22 │
│ │ │operativ***) │ │
└────┴────────────┴──────────────────┴────────┘

    *) Numărul autoturismelor este reglementat prin Ordonanţa Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
    **) Cele 33 de autoturisme se repartizează direcţiilor/direcţiilor generale din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală - aparat propriu numai prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală şi vor fi conduse numai de persoanele nominalizate în baza aceluiaşi ordin.
    ***) Cele 22 de autoturisme se repartizează direcţiilor/serviciilor din cadrul Direcţiei generale de administrare a marilor contribuabili numai prin decizie a directorului general al Direcţiei generale de administrare a marilor contribuabili şi vor fi conduse numai de persoanele nominalizate prin această decizie.

    II. Câini

┌────┬────────┬───────────────┬────────┐
│ │ │ │Numărul │
│Nr. │Unitatea│Denumirea │maxim │
│crt.│ │ │aprobat │
│ │ │ │(bucăţi)│
├────┼────────┼───────────────┼────────┤
│ │ │Câini dresaţi │ │
│ │ │pentru │ │
│ │Direcţia│depistarea │ │
│1 │generală│bunurilor a │60 │
│ │a │căror │ │
│ │vămilor │circulaţie este│ │
│ │ │interzisă sau │ │
│ │ │restricţionată │ │
└────┴────────┴───────────────┴────────┘


    NOTE:
    1. Repartizarea, redistribuirea şi modul de utilizare a mijloacelor de transport repartizate structurilor din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală - aparat propriu şi structurilor subordonate se aprobă prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.
    2. Mijloacele de transport din dotarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală pot fi conduse de salariaţii care au prevăzută această activitate prin fişa postului sau de demnitari şi de alte categorii de salariaţi, persoane care au acest drept, potrivit legii, nominalizaţi în baza ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.
    3. După finalizarea demersurilor de scoatere din uz a mijloacelor de transport care au îndeplinit toate condiţiile de casare, pot fi achiziţionate mijloace de transport noi, astfel încât totalul autovehiculelor din parc să nu depăşească numărul total aprobat.


    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016