Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTARARE nr. 894 din 29 iulie 2003  pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor   Legii nr. 703/2001 privind raspunderea civila pentru daune nucleare    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

HOTARARE nr. 894 din 29 iulie 2003 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr. 703/2001 privind raspunderea civila pentru daune nucleare

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 580 din 14 august 2003

În temeiul art. 107 din Constituţie şi al <>art. 16 alin. (1) din Legea nr. 703/2001 privind rãspunderea civilã pentru daune nucleare,

Guvernul României adopta prezenta hotãrâre.

ART. 1
Se aproba Normele de aplicare a prevederilor <>Legii nr. 703/2001 privind rãspunderea civilã pentru daune nucleare, prevãzute în anexa care face parte integrantã din prezenta hotãrâre.
ART. 2
Comisia de Supraveghere a Asigurãrilor va emite Norme prudentiale privind acoperirea riscurilor de accidente nucleare şi le va publica în Monitorul Oficial al României, Partea I, în termen de 60 de zile de la data intrãrii în vigoare a prezentei hotãrâri.
ART. 3
Prezenta hotãrâre intra în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicãrii în Monitorul Oficial al României, Partea I.

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NASTASE

Contrasemneazã:


──────────────
p. Ministrul agriculturii,
pãdurilor, apelor şi mediului,
Petre Daea,
secretar de stat

Ministru delegat pentru
coordonarea autoritãţilor de control,
Ionel Blanculescu

p. Ministrul finanţelor publice,
Gheorghe Gherghina,
secretar de stat

Bucureşti, 29 iulie 2003.
Nr. 894.

ANEXA

NORME
de aplicare a prevederilor <>Legii nr. 703/2001 privind rãspunderea civilã pentru daune nucleare

CAP. I
Dispoziţii generale

ART. 1
Prezentele norme stabilesc modul de aplicare a prevederilor <>Legii nr. 703/2001 privind rãspunderea civilã pentru daune nucleare.
ART. 2
(1) Termenii şi expresiile folosite în cuprinsul prezentelor norme sunt definite în anexa nr. 1.
(2) Comisia Nationala pentru Controlul Activitãţilor Nucleare este denumita în continuare, prescurtat, CNCAN.

CAP. II
Regimul rãspunderii civile pentru daune nucleare

ART. 3
(1) Rãspunderea civilã pentru daune nucleare este acoperitã printr-un contract de asigurare sau o garanţie financiarã, încheiatã în condiţiile <>Legii nr. 703/2001 şi ale prevederilor prezentelor norme.
(2) Încheierea unui contract de asigurare sau constituirea unei garanţii financiare nu este necesarã pentru instalaţiile nucleare şi materialele radioactive care nu prezintã risc de criticitate.
(3) Exceptarea prevãzutã la alin. (2) se va solicita în procesul de autorizare a instalaţiei nucleare sau a materialelor radioactive, conform prevederilor <>Legii nr. 111/1996 privind desfãşurarea în siguranta a activitãţilor nucleare, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi va fi explicit menţionatã în autorizaţia eliberata de CNCAN.
ART. 4
(1) Valoarea contractului de asigurare sau a garanţiei financiare este stabilitã pana la concurenta sumei aplicabile potrivit prevederilor <>art. 8 din Legea nr. 703/2001 pentru fiecare instalatie nucleara aparţinând aceluiaşi operator, dacã instalaţiile nucleare sunt situate pe amplasamente diferite.
(2) Valoarea contractului de asigurare sau a garanţiei financiare va fi menţionatã explicit în autorizaţia operatorului, emisã de CNCAN potrivit <>Legii nr. 111/1996 , republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
ART. 5
Contractul de asigurare sau garanţia financiarã se perfecteazã de operator sau de persoana juridicã în structura cãreia funcţioneazã operatorul, dacã acesta nu are personalitate juridicã.
ART. 6
În cazul în care se realizeazã un transfer de proprietate pentru instalatia nucleara, noul proprietar preia toate drepturile şi obligaţiile care decurg din contractul de asigurare sau din garanţia financiarã.

CAP. III
Limitarea rãspunderii operatorului

ART. 7
Limitarea rãspunderii operatorului poate fi aprobatã de CNCAN la o valoare mai mica decât echivalentul în lei a 300 milioane DST, dar nu mai puţin decât echivalentul în lei a 150 milioane DST, cu excepţia perioadei 2001-2011, în condiţiile prevãzute de alin. (2) al <>art. 8 din Legea nr. 703/2001 :
a) dacã operatorul justifica CNCAN cererea de limitare;
b) dacã a fost alocata în bugetul anual al Autoritãţii Naţionale de Control diferenţa pana la minimum echivalentul în lei a 300 milioane DST, în vederea acoperirii daunelor nucleare în condiţiile legii.
ART. 8
Limitarea rãspunderii operatorului poate fi aprobatã de CNCAN la o valoare mai mica decât echivalentul în lei a 150 milioane DST pana în anul 2011 inclusiv, dar nu mai puţin decât echivalentul în lei a 75 milioane DST, în condiţiile prevãzute de alin. (3) al <>art. 8 din Legea nr. 703/2001 :
a) dacã operatorul justifica CNCAN cererea de limitare;
b) dacã a fost efectuatã alocarea în bugetul fiecãrui an al Autoritãţii Naţionale de Control a diferenţei pana la echivalentul în lei a 150 milioane DST, în vederea acoperirii daunelor nucleare în condiţiile legii.
ART. 9
Limitarea rãspunderii operatorului poate fi aprobatã de CNCAN la o valoare mai mica decât echivalentul în lei a 30 milioane DST, dar nu mai puţin decât echivalentul în lei a 10 milioane DST, în condiţiile prevãzute de alin. (4) al <>art. 8 din Legea nr. 703/2001 :
a) dacã operatorul justifica CNCAN cererea de limitare;
b) dacã a fost efectuatã pentru Autoritatea Nationala de Control alocarea în bugetul fiecãrui an pentru care se solicita autorizarea a diferenţei pana la echivalentul în lei a 30 milioane DST, în vederea acoperirii daunelor nucleare în condiţiile legii.
ART. 10
(1) În bugetul de stat anual, pana în anul 2011 inclusiv, se vor aloca pentru Autoritatea Nationala de Control fonduri în lei echivalente de pana la 75 milioane DST, care sa acopere limitarea rãspunderii operatorului prevãzutã la art. 7 şi, respectiv, la art. 8.
(2) În bugetul de stat anual pentru perioada ulterioara anului 2011 se vor aloca pentru Autoritatea Nationala de Control fonduri în lei echivalente de pana la 150 milioane DST, în vederea acoperirii limitãrii rãspunderii operatorului prevãzutã la <>art. 7, în condiţiile Legii nr. 703/2001 .
(3) Suplimentar fata de fondurile prevãzute la alin. (1) sau (2), se vor aloca în bugetul de stat anual pentru Autoritatea Nationala de Control fondurile echivalente în lei, care sa acopere limitarea rãspunderii operatorului prevãzutã la art. 9, astfel:
a) echivalentul în lei de pana la 20 milioane DST pentru un reactor de cercetare;
b) echivalentul în lei de pana la 20 milioane DST pentru un depozit de deşeuri radioactive şi de combustibil nuclear ars.
ART. 11
În aplicarea prevederilor <>art. 12 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 703/2001 , despãgubirile legate de daune nucleare, stabilite conform legii în urma unor acţiuni intentate impotriva operatorului în perioada cuprinsã între 10 şi 30 de ani de la data producerii accidentului nuclear, sunt suportate de cãtre stat, din fondurile alocate conform art. 10 pentru Autoritatea Nationala de Control.
ART. 12
(1) Operatorul este exonerat de rãspundere dacã dãuna nucleara este rezultatul unuia dintre actele prevãzute la <>art. 5 alin. (2) din Legea nr. 703/2001 .
(2) Prin ostilitate, în sensul <>art. 5 alin. (2) din Legea nr. 703/2001 , se înţelege şi orice act de terorism în domeniul nuclear, astfel cum este definit de <>art. 46 1 în Legea nr. 111/1996 , republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.

CAP. IV
Cerinţe privind asigurãrile

ART. 13
(1) Asigurarea sau garanţia financiarã prevãzutã de <>Legea nr. 703/2001 poate fi contractatã, respectiv obţinutã de operator de la un asigurator sau instituţie financiarã care a fost notificatã la autoritatea nationala competenta din domeniul nuclear, conform anexei nr. 2.
(2) Dispoziţiile alin. (1) referitoare la notificarea la autoritatea competenta se vor aplica şi brokerilor de asigurãri.
ART. 14
Asiguratorul poate încheia contracte de asigurare cu operatorul, conform <>Legii nr. 703/2001 , numai dupã ce este autorizat în conformitate şi cu Normele prudentiale specifice privind acoperirea riscurilor de rãspundere civilã pentru daune nucleare.
ART. 15
Asiguratorul sau operatorul, dupã caz, trebuie sa notifice CNCAN intenţia de suspendare, reziliere sau anulare a asigurãrii, cu cel puţin doua luni înainte ca aceasta suspendare, reziliere sau anulare sa devinã efectivã.
ART. 16
Asiguratorul sau operatorul, dupã caz, va informa CNCAN asupra derulãrii contractului de asigurare şi a mãsurilor dispuse pentru menţinerea în vigoare a asigurãrii, cu implicaţii asupra securitãţii nucleare şi radioprotectiei.

CAP. V
Obligaţiile operatorului

ART. 17
(1) Garanţia financiarã prevãzutã la <>art. 13 din Legea nr. 703/2001 se constituie şi sub forma de depozit la trezoreria statului.
(2) Constituirea garanţiei prevãzute la alin. (1) va fi adusã la cunostinta CNCAN în termen de 48 de ore de la constituire.
(3) Modificarea şi desfiinţarea garanţiei prevãzute la alin. (1) se pot face doar cu acordul CNCAN.
ART. 18
Sumele din depozitul prevãzut la art. 17, depuse peste limita minima prevãzutã de <>art. 8 din Legea nr. 703/2001 , pot fi retrase de operator numai cu acordul CNCAN.
ART. 19
(1) Asiguratul va pune la dispoziţie asiguratorului, la cererea acestuia, copii de pe autorizaţiile eliberate de CNCAN, dupã caz, pentru fazele de amplasare, construcţie, punere în funcţiune, funcţionare de proba, funcţionare şi întreţinere, conservare, deţinere, dezafectare sau transport al instalaţiei nucleare, combustibilului nuclear ars sau al materialelor nucleare ori deşeurilor radioactive, inclusiv copii ale documentelor-suport solicitate de acesta în vederea evaluãrii riscului asigurat.
(2) Operatorul va notifica asiguratorului, la cererea acestuia, orice modificãri, suspendãri sau retrageri de autorizaţii ori permise, dispuse de CNCAN.
(3) Operatorul va notifica CNCAN modificãrile efectuate în contractul de asigurare, rezultatele auditarilor sau altor controale efectuate.
ART. 20
(1) Asiguratul, respectiv operatorul, va notifica de îndatã CNCAN şi asiguratorului orice eveniment nuclear petrecut în instalatie, care ar putea provoca daune nucleare.
(2) În termen de 10 zile de la producerea evenimentului nuclear, operatorul va transmite CNCAN şi asiguratorului raportul preliminar privind evaluarea daunelor estimate.
(3) Notificarea prevãzutã la alin. (1) şi raportul prevãzut la alin. (2) nu se substituie notificãrilor şi rapoartelor prevãzute de reglementãrile de securitate nucleara şi radiologica în vigoare.
ART. 21
Operatorul va tine evidenta tuturor acţiunilor de despãgubire intentate impotriva sa, identificand solicitantul, natura, forma şi mãrimea despãgubirii solicitate, precum şi daunele ce au fost cauzate solicitantului.
ART. 22
(1) Operatorul va notifica CNCAN şi asiguratorului natura şi forma pretenţiilor de despãgubire ca urmare a unui eveniment nuclear.
(2) Operatorul va notifica CNCAN modul şi cuantumul despãgubirilor acordate de asigurator.

CAP. VI
Obligaţiile organelor de control şi supraveghere

ART. 23
Comisia de Supraveghere a Asigurãrilor va notifica CNCAN retragerea autorizaţiei de funcţionare a asiguratorului, acordatã în baza <>Legii nr. 32/2000 privind societãţile de asigurare şi supravegherea asigurãrilor, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, precum şi a autorizaţiei privind acoperirea riscurilor de rãspundere civilã pentru daune nucleare.
ART. 24
(1) Comisia de Supraveghere a Asigurãrilor va stabili prin norme prudentiale specifice condiţiile pe care trebuie sa le îndeplineascã asiguratorii autorizaţi sa desfãşoare activitate de asigurare în România în baza <>Legii nr. 32/2000 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, pentru a putea acoperi riscuri privind rãspunderea civilã pentru daunele nucleare.
(2) Comisia de Supraveghere a Asigurãrilor va informa anual CNCAN, în baza unui protocol încheiat între cele doua autoritãţi, în legatura cu rezultatele supravegherii şi controlului activitãţii asigurãtorilor autorizaţi sa acopere riscuri privind rãspunderea civilã pentru daunele nucleare.
ART. 25
CNCAN va notifica operatorului, în termen de 5 zile, intenţia asiguratorului de suspendare, reziliere sau anulare a asigurãrii, în vederea luãrii mãsurilor corective necesare sau încheierii unei alte asigurãri cu un alt asigurator.
ART. 26
CNCAN va notifica operatorului asigurat, în termen de 48 de ore de la constatarea retragerii autorizaţiei emise asiguratorului de Comisia de Supraveghere a Asigurãrilor, obligaţia de a acoperi riscuri privind rãspunderea civilã pentru daunele nucleare, dispunând ca acesta, în termen de 30 de zile, sa încheie cu un alt asigurator asigurarea prevãzutã de <>Legea nr. 703/2001 .
ART. 27
În cazul încetãrii valabilitãţii asigurãrii, al suspendãrii acesteia, rezilierii sau anulãrii asigurãrii, în termen de 48 de ore CNCAN va suspenda autorizaţia eliberata operatorului, dispunând oprirea în condiţii de siguranta a instalaţiei nucleare.

CAP. VII
Evaluarea daunelor nucleare

ART. 28
(1) Dupã apariţia unui accident nuclear CNCAN va stabili, prin ordin al preşedintelui CNCAN, care se publica în Monitorul Oficial al României, Partea I, înfiinţarea unei comisii speciale având ca sarcini:
1. determinarea consecinţelor accidentului şi a cauzelor acestuia;
2. investigarea şi evaluarea daunelor nucleare;
3. elaborarea de recomandãri asupra compensaţiilor, mãsurilor de asistenta şi restaurare;
4. elaborarea de recomandãri asupra imbunatatirilor ce trebuie aduse instalaţiilor respective privind securitatea nucleara şi radiologica.
(2) În funcţie de mãrimea accidentului nuclear, prin ordinul prevãzut la alin. (1) se va stabili şi componenta comisiei speciale.
(3) Comisia specialã prevãzutã la alin. (1) va cuprinde, pe lângã experţii CNCAN din compartimentele de securitate nucleara, supraveghere şi inspecţie, radioprotectie, asigurarea calitãţii, transport şi intervenţii în caz de accident nuclear, şi reprezentanţi desemnaţi la propunerea instituţiilor respective, ai operatorului, cum ar fi directorul de securitate nucleara şi directorul cu radioprotectia, ai agenţiei de protecţia mediului judeţene, ai direcţiei de sãnãtate publica judeţene, ai autoritãţii publice locale; comisia poate consulta specialişti din Academia Romana şi învãţãmântul superior, precum şi orice specialist recunoscut.
(4) Regulamentul de funcţionare a comisiei speciale prevãzute la alin. (1) se aproba prin ordin al preşedintelui CNCAN.
ART. 29
(1) Comisia specialã prevãzutã la art. 28 alin. (1) va întocmi rapoarte asupra investigatiilor, evaluãrilor şi recomandãrilor menţionate, ce vor fi prezentate, prin preşedintele CNCAN, Guvernului şi pot fi prezentate instanţei competente prevãzute la <>art. 6 din Legea nr. 703/2001 , la cererea acesteia.
(2) Concluziile şi recomandãrile raportului menţionat la alin. (1) vor fi comunicate publicului prin mass-media.
ART. 30
(1) Instanta competenta prevãzutã la <>art. 6 din Legea nr. 703/2001 poate lua în considerare rapoartele de investigare şi recomandãrile privind compensaţiile prezentate de comisia prevãzutã la alin. (1) al art. 28, pentru a face o distribuţie adecvatã, ţinând cont de tipul daunelor şi de numãrul victimelor.
(2) Instanta competenta poate hotãrî în cazurile prevãzute la alin. (2) al <>art. 6 din Legea nr. 703/2001 ca 10% din suma totalã pentru compensaţii pentru daune nucleare sa fie rezervatã ca despãgubiri ulterioare de daune nucleare pana la stingerea dreptului la acţiune în despãgubire, prevãzut la <>art. 12 din Legea nr. 703/2001 .

CAP. VIII
Dispoziţii tranzitorii şi finale

ART. 31
Operatorul va prezenta la CNCAN în termen de 6 luni de la data intrãrii în vigoare a prezentelor norme asigurarea sau garanţia financiarã prevãzutã la <>art. 13 din Legea nr. 703/2001 , în conformitate cu prevederile prezentelor norme.
ART. 32
Asigurãrile şi garanţiile financiare încheiate de operator conform prevederilor <>art. 18 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 111/1996 , republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, în condiţiile stabilite prin angajamentele internaţionale la care România este parte, sunt valabile pana la îndeplinirea obligaţiei prevãzute la art. 31.
ART. 33
Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantã din prezentele norme.


ANEXA 1

DEFINIŢII
1. Contractul de asigurare - document ce atesta încheierea asigurãrii în condiţiile prevãzute de <>Legea nr. 136/1995 privind asigurãrile şi reasigurarile în România, cu completãrile ulterioare.
2. Garanţia financiarã - garanţia obţinutã de operator, care poate consta şi dintr-un depozit deschis la Trezoreria statului sub forma:
a) cash;
b) bonuri de tezaur, certificate de trezorerie;
c) cecuri bancare, garanţii bancare sau certificate de depozit bancare.
3. Risc de criticitate - riscul producerii necontrolate a reacţiei de fisiune în lant; se considera ca o instalatie prezintã risc de criticitate atunci când cantitatea de material fisionabil detinuta, depozitata, manipulata, utilizata sau transportatã poate susţine reactia de fisiune în lant.

ANEXA 2

DOCUMENTE
necesare pentru notificarea asigurãtorilor sau instituţiilor financiare care aplica prevederile <>Legii nr. 703/2001 privind rãspunderea civilã pentru daune nucleare

1. Asiguratorul sau instituţia financiarã care urmeazã sa asigure sau sa acorde garanţii financiare operatorului, conform <>art. 8 din Legea nr. 703/2001 , va prezenta la CNCAN în vederea notificãrii urmãtoarele documente:
a) adresa de notificare, care va cuprinde denumirea instituţiei, adresa poştalã, fax, telefon, e-mail, specificarea actului legal în baza cãruia este constituitã, a persoanei împuternicite sa reprezinte instituţia respectiva, cu numele, prenumele, funcţia, adresa poştalã la care poate fi trimisa corespondenta;
b) copiile documentelor-suport care dovedesc ca solicitantul este legal constituit şi ca persoana care semneazã este imputernicita sa reprezinte solicitantul în relaţia cu autoritatea nationala competenta;
c) precizarea capitalului social şi a documentelor ce atesta constituirea acestuia, dacã este cazul;
d) precizarea autorizaţiilor forurilor competente din ţara de origine şi copii legalizate de pe acestea;
e) rapoartele anuale ale societãţii, consortiului/poolului, pe ultimii 3 ani;
f) lista de referinta cu operatorii asiguraţi în ultimii 3 ani, conform <>art. 18 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 111/1996 , republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, dupã caz;
g) declaraţia din care sa rezulte ca în contractul de asigurare sau garanţia financiarã vor fi cuprinse prevederile <>Legii nr. 703/2001 şi prevederile prezentelor norme.
2. Dupã caz, documentele prevãzute la pct. 1 pot fi prezentate şi de cãtre operator în numele asiguratorului sau al instituţiilor financiare respective.

──────────────
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016