Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTARARE nr. 78 din 26 ianuarie 2011  pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 92/2008 privind statutul functionarului public denumit manager public    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

HOTARARE nr. 78 din 26 ianuarie 2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 92/2008 privind statutul functionarului public denumit manager public

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 186 din 17 martie 2011

    În temeiul <>art. 108 din Constituţia României, republicatã, şi al <>art. 34 din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 92/2008 privind statutul funcţionarului public denumit manager public, aprobatã cu modificãri şi completãri prin <>Legea nr. 135/2009, cu modificãrile ulterioare,

    Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.

    ART. 1
    Se aprobã <>Normele metodologice de aplicare a <>Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 92/2008 privind statutul funcţionarului public denumit manager public, prevãzute în anexa care face parte integrantã din prezenta hotãrâre.
    ART. 2
    La data intrãrii în vigoare a prezentei hotãrâri se abrogã <>Hotãrârea Guvernului nr. 783/2005 pentru aprobarea <>Normelor metodologice de aplicare a <>Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 56/2004 privind crearea statutului special al funcţionarului public denumit manager public, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 717 din 9 august 2005, cu modificãrile ulterioare, şi <>Hotãrârea Guvernului nr. 1.175/2004 privind bursele cursanţilor şi stagiarilor la programele de formare specializatã pentru manageri publici, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 700 din 3 august 2004.

                                 PRIM-MINISTRU
                                    EMIL BOC

                                Contrasemneazã:
                                 --------------
                    Ministrul administraţiei şi internelor,
                             Constantin-Traian Igaş

               Ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale,
                                Ioan Nelu Botiş

                        Ministrul educaţiei, cercetãrii,
                           tineretului şi sportului,
                              Daniel Petru Funeriu

                         Ministrul finanţelor publice,
                              Gheorghe Ialomiţianu

    Bucureşti, 26 ianuarie 2011.
    Nr. 78.


    ANEXÃ

                               NORME METODOLOGICE
          de aplicare a <>Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 92/2008
         privind statutul funcţionarului public denumit manager public


    CAP. I
    Dispoziţii generale

    ART. 1
    Prezentele norme metodologice detaliazã regulile specifice stabilite spre aplicare în domeniul organizãrii şi dezvoltãrii carierei funcţionarului public denumit manager public.
    ART. 2
    Cariera managerului public cuprinde ansamblul situaţiilor juridice şi efectele produse, care intervin de la data la care persoanele sunt înmatriculate la unul dintre programele de formare specializatã în administraţia publicã organizate, în condiţiile legii, pentru obţinerea statutului de manager public şi pânã în momentul încetãrii raporturilor de serviciu şi ieşirii din corpul funcţionarilor publici a acestuia.
    ART. 3
    În sensul prezentelor norme metodologice, termenii şi noţiunile folosite au urmãtoarele semnificaţii:
    a) angajament - contract prin care semnatarii se obligã la respectarea drepturilor şi asumarea obligaţiilor nãscute din obţinerea calitãţii de participant la unul dintre programele de formare specializatã în administraţia publicã organizate, în condiţiile legii, pentru obţinerea statutului de manager public, denumite în continuare programe de formare;
    b) înmatriculare la programul de formare - procedurã administrativã finalizatã prin emiterea unui act administrativ ce atestã calitatea unei persoane de participant la unul dintre programele de formare;
    c) organizarea şi desfãşurarea concursului - totalitatea procedurilor corespunzãtoare recrutãrii şi selecţiei participanţilor la programele de formare, de la momentul stabilirii numãrului de locuri pentru programele de formare şi pânã la momentul înmatriculãrii la programul de formare a candidaţilor declaraţi admişi;
    d) observator la concursul naţional de admitere - persoanã care poate participa la activitãţile destinate parcurgerii probelor de concurs şi soluţionãrii contestaţiilor fãrã a avea drept de decizie sau drept de intervenţie directã;
    e) participant la programul de formare - persoanã recrutatã şi selectatã în condiţiile legii pentru a ocupa, la absolvirea programului de formare, o funcţie publicã specificã de manager public;
    f) profil profesional - totalitatea informaţiilor privind participantul la programul de formare;
    g) tematicã - totalitatea subiectelor corespunzãtoare unui domeniu distinct, determinat;
    h) testarea abilitãţilor manageriale - testare specificã destinatã evaluãrii corespondenţei dintre abilitãţile candidaţilor şi cerinţele ocupãrii unei funcţii publice specifice de manager public, constând în teste de specialitate din categoria testelor psihologice.

    CAP. II
    Recrutarea şi selecţia funcţionarilor publici denumiţi manageri publici

    SECŢIUNEA 1
    Dispoziţii generale privind organizarea programelor de formare

    ART. 4
    Programele de formare au ca scop dezvoltarea competenţelor şi aptitudinilor necesare exercitãrii funcţiei publice specifice de manager public.
    ART. 5
    (1) Ministerul Administraţiei şi Internelor, prin Unitatea centralã pentru reforma administraţiei publice, stabileşte oportunitatea organizãrii programelor de formare prevãzute la <>art. 3 alin. (1) lit. a) şi b) din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 92/2008 privind statutul funcţionarului public denumit manager public, aprobatã cu modificãri şi completãri prin <>Legea nr. 135/2009, cu modificãrile ulterioare, denumitã în continuare Ordonanţa de urgenţã, precum şi numãrul de locuri aferente acestora, pe baza propunerii Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, denumitã în continuare Agenţia, privind necesarul de manageri publici, elaboratã în condiţiile art. 5 din Ordonanţa de urgenţã.
    (2) În vederea stabilirii oportunitãţii organizãrii programelor de formare şi a numãrului de locuri prevãzute la alin. (1) se va ţine cont de:
    a) rezultatele analizei nevoilor instituţionale, prevãzutã la art. 28 alin. (1) lit. b) pct. 3 din Ordonanţa de urgenţã, la nivelul ultimilor 3 ani;
    b) programele de formare aflate în curs de desfãşurare şi momentul estimat al repartizãrii absolvenţilor acestora;
    c) perioada estimatã pentru obţinerea finanţãrii externe pentru derularea programelor de formare, dacã este cazul;
    d) orice alte informaţii considerate utile.
    ART. 6
    (1) Organizarea şi numãrul de locuri aferente programului de formare prevãzut la art. 3 alin. (1) lit. c) din Ordonanţa de urgenţã se stabilesc de cãtre Agenţie, având în vedere:
    a) rezultatele analizei nevoilor instituţionale, prevãzutã la art. 28 alin. (1) lit. b) pct. 3 din Ordonanţa de urgenţã;
    b) numãrul de locuri stabilit pentru programele de formare prevãzute la art. 3 alin. (1) lit. a) şi b) din Ordonanţa de urgenţã;
    c) programele de formare aflate în curs de desfãşurare şi momentul estimat al plasãrii absolvenţilor acestora;
    d) numãrul solicitãrilor din partea absolvenţilor programului Bursa specialã "Guvernul României".
    (2) Procedura organizãrii selecţiei pentru programul prevãzut la alin. (1) se aprobã prin ordin al preşedintelui Agenţiei.
    ART. 7
    (1) În vederea elaborãrii analizei nevoilor instituţionale, prevãzutã la art. 28 alin. (1) lit. b) pct. 3 din Ordonanţa de urgenţã, şi a formulãrii propunerii privind numãrul de locuri aferente programelor de formare, Agenţia solicitã anual autoritãţilor şi instituţiilor publice informaţii referitoare la:
    a) numãrul de funcţii publice specifice de manager public vacante;
    b) numãrul de funcţii publice specifice de manager public pe care autoritatea sau instituţia publicã intenţioneazã sã le înfiinţeze în urmãtorii 2 ani, respectiv pe care urmeazã sã le prevadã în planul de ocupare pentru anul urmãtor;
    c) funcţiile publice pe care autoritatea sau instituţia publicã doreşte sã le transforme în funcţii publice specifice de manager public şi perioada în care estimeazã cã va solicita transformarea;
    d) profilul profesional al persoanelor care urmeazã sã ocupe funcţiile publice specifice de manager public care urmeazã a fi înfiinţate în cadrul autoritãţii sau instituţiei publice respective.
    (2) Profilul profesional prevãzut la alin. (1) lit. d) vizeazã urmãtoarele informaţii:
    a) domeniul studiilor universitare absolvite;
    b) limbi strãine cunoscute;
    c) experienţa relevantã, perfecţionãri sau specializãri în anumite domenii, dacã este cazul;
    d) alte abilitãţi personale individuale considerate necesare pentru buna desfãşurare a activitãţii în exercitarea funcţiei publice.
    (3) Pe baza informaţiilor transmise de autoritãţile şi instituţiile publice, Agenţia elaboreazã analiza nevoilor autoritãţilor şi instituţiilor publice din administraţia publicã centralã şi localã privind înfiinţarea posturilor de manageri publici, care va cuprinde, în principal:
    a) estimarea necesarului de manageri publici, atât pentru anul în curs, cât şi pentru urmãtorii 2 ani;
    b) identificarea ariilor generale de specializare a managerilor publici;
    c) alte informaţii privind profilul profesional al managerilor publici.
    (4) Pe baza analizei prevãzute la alin. (3), Agenţia înainteazã Unitãţii centrale pentru reforma administraţiei publice propunerile privind numãrul de locuri pentru programele de formare, însoţite de rezultatele analizei nevoilor instituţionale.
    ART. 8
    (1) Posturile corespunzãtoare funcţiilor publice specifice de manager public se înfiinţeazã în administraţia publicã centralã şi localã cu avizul Agenţiei, dupã cum urmeazã:
    a) prin transformarea funcţiilor publice de execuţie vacante în funcţii publice specifice de manager public;
    b) prin crearea de noi posturi, în condiţiile legii.
    (2) Postul de manager public se considerã a avea gradul profesional acordat, conform legii, managerului public care îl ocupã. În cazul în care gradul profesional al managerului public nu corespunde cu cel al postului vacant, acesta din urmã se transformã potrivit prevederilor legale şi cu încadrarea în cheltuielile bugetare aprobate.
    (3) Autoritãţile şi instituţiile publice sunt obligate sã colaboreze cu Agenţia în vederea numirii sau asigurãrii transferului managerilor publici.
    ART. 9
    (1) Pentru organizarea concursului naţional de recrutare şi selecţie la programele de formare, denumit în continuare concursul, se aprobã prin ordin al ministrului administraţiei şi internelor, la propunerea Unitãţii centrale pentru reforma administraţiei publice, cu avizul Agenţiei, urmãtoarele:
    a) numãrul de locuri aferente programelor de formare şi condiţiile de participare, calendarul de desfãşurare a concursului şi, dacã este cazul, tematica pentru acesta;
    b) cuantumul indemnizaţiilor membrilor comisiei de concurs, ai comisiei de soluţionare a contestaţiilor, precum şi ale persoanelor care asigurã secretariatul acestei comisii.
    (2) Avizul prevãzut la alin. (1) se acordã potrivit dispoziţiilor <>art. 23 din Hotãrârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
    (3) Finanţarea cheltuielilor necesare organizãrii şi derulãrii concursului se asigurã de la bugetul Ministerului Administraţiei şi Internelor, prin bugetul Agenţiei.
    (4) Ordinul prevãzut la alin. (1) se publicã în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu cel puţin 60 de zile înaintea desfãşurãrii concursului.

    SECŢIUNEA a 2-a
    Concursul naţional de recrutare şi selecţie la programele de formare

    ART. 10
    (1) Prin concurs se urmãreşte identificarea şi selectarea persoanelor care demonstreazã abilitãţile şi competenţele, precum şi un nivel minim de cunoştinţe generale, relevante pentru administraţia publicã, necesare obţinerii statutului de manager public.
    (2) Parcurgerea probelor de concurs prevãzute la art. 6 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţã are ca scop evaluarea urmãtoarelor aspecte:
    a) îndeplinirea condiţiilor de eligibilitate prevãzute la art. 6 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţã;
    b) capacitatea de utilizare a informaţiilor şi de interpretare a datelor în vederea formulãrii de concluzii şi fundamentãrii de decizii administrative;
    c) capacitatea de stabilire şi formulare a obiectivelor, respectiv de identificare a succesiunii logice a acţiunilor în vederea atingerii unui scop determinat;
    d) capacitatea de a lua decizii şi de a evalua impactul acestora;
    e) capacitatea de analizã şi sintezã;
    f) abilitãţile de comunicare;
    g) gradul de motivare pentru ocuparea unei funcţii publice specifice de manager public;
    h) nivelul de deţinere a altor abilitãţi decât cele prevãzute la lit. b)-f), considerate necesare ocupãrii unei funcţii publice specifice de manager public;
    i) nivelul de cunoaştere a principiilor, regulilor, organizãrii şi funcţionãrii administraţiei publice;
    j) nivelul de cunoaştere a principiilor, regulilor, organizãrii şi funcţionãrii instituţiilor Uniunii Europene, respectiv a politicilor comunitare;
    k) nivelul de cunoaştere a unei limbi strãine de circulaţie europeanã.
    ART. 11
    (1) Notarea fiecãreia dintre probele de concurs se face prin acordarea unui punctaj de maximum 100 de puncte şi a unor calificative.
    (2) Fiecare probã reprezintã o etapã eliminatorie în cadrul concursului, acordarea notelor şi a calificativelor asociate fãcându-se dupã cum urmeazã:
    a) pentru un punctaj cuprins între 0 şi 50 de puncte se acordã calificativul "nesatisfãcãtor", candidatul fiind declarat respins;
    b) pentru un punctaj cuprins între 51 şi 70 de puncte se acordã calificativul "bine", candidatul fiind declarat admis pentru participarea la urmãtoarea probã;
    c) pentru un punctaj cuprins între 71 şi 100 de puncte se acordã calificativul "foarte bine", candidatul fiind declarat admis pentru participarea la urmãtoarea probã.
    (3) În calcularea punctajului final, pentru fiecare probã se stabileşte o pondere distinctã.
    (4) Ponderile alocate evaluãrii aspectelor prevãzute la art. 10 alin. (2) lit. i) şi j) nu pot depãşi 30% din ponderile alocate probelor de concurs.
    (5) Rezultatul final se stabileşte prin calcularea mediei ponderate a rezultatelor obţinute în cadrul fiecãreia dintre probele de concurs.
    ART. 12
    (1) Regulamentul de desfãşurare a concursului, precum şi criteriile de evaluare, împreunã cu modalitatea de notare corespunzãtoare fiecãrui criteriu şi, respectiv, fiecãrei probe a concursului, se aprobã prin ordin al preşedintelui Agenţiei.
    (2) Regulamentul de desfãşurare a concursului se aduce la cunoştinţa publicã, prin postarea pe pagina de internet a Agenţiei.
    ART. 13
    (1) În vederea organizãrii şi desfãşurãrii concursului se constituie comisia de concurs şi comisia de soluţionare a contestaţiilor, potrivit prevederilor prezentelor norme metodologice.
    (2) În vederea gestionãrii procedurilor administrative de organizare şi desfãşurare a concursului se constituie, prin ordin al preşedintelui Agenţiei, secretariatul comisiei de concurs, denumit în continuare secretariatul.
    (3) Secretariatul şi resursele necesare organizãrii şi desfãşurãrii concursului se asigurã de Agenţie.
    ART. 14
    Procedura de recrutare şi selecţie a candidaţilor la programele de formare se gestioneazã de cãtre:
    a) comisia de concurs şi comisia de soluţionare a contestaţiilor, numite în condiţiile prezentelor norme metodologice;
    b) experţi independenţi contractaţi de Agenţie în vederea asigurãrii parcurgerii corespunzãtoare a etapelor prevãzute de prezentele norme metodologice;
    c) persoanele nominalizate pentru asigurarea secretariatului.
    ART. 15
    (1) Comisia de concurs şi comisia de soluţionare a contestaţiilor sunt formate din cel puţin câte un reprezentant al autoritãţilor şi instituţiilor publice responsabile cu coordonarea la nivel naţional a domeniilor corespunzãtoare definirii specificului funcţiei publice de manager public, în baza propunerilor formulate de:
    a) Ministerul Administraţiei şi Internelor;
    b) Ministerul Finanţelor Publice;
    c) Secretariatul General al Guvernului;
    d) Agenţie;
    e) Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale;
    f) Ministerul Educaţiei, Cercetãrii, Tineretului şi Sportului.
    (2) La selectarea membrilor comisiei de concurs vor fi avute în vedere urmãtoarele criterii:
    a) cunoaşterea specificului funcţiei de manager public;
    b) experienţa ca evaluator în cadrul procesului de selecţie a candidaţilor la programele de formare organizate pentru obţinerea statutului de manager public;
    c) experienţa ca evaluator în cadrul comisiilor de concurs pentru ocuparea funcţiilor publice;
    d) experienţa în domeniul evaluãrii axate pe abilitãţi şi competenţe;
    e) cunoaşterea a cel puţin unei limbi de circulaţie internaţionalã.
    (3) Componenţa nominalã a comisiei de concurs şi a comisiei de soluţionare a contestaţiilor se aprobã prin ordin al preşedintelui Agenţiei.
    (4) Pentru fiecare membru titular al comisiilor de concurs şi al comisiei de soluţionare a contestaţiilor se desemneazã, în condiţiile alin. (1), câte un membru supleant.
    (5) Membrii supleanţi îşi desfãşoarã activitatea în situaţia în care membrii titulari corespunzãtori se aflã în imposibilitatea de a-şi exercita atribuţiile corespunzãtoare mandatului de membru în comisia de concurs sau în comisia de soluţionare a contestaţiilor.
    (6) Aceeaşi persoanã nu poate face parte din mai multe comisii de concurs şi comisii de soluţionare a contestaţiilor şi nu poate avea simultan calitatea de membru titular şi membru supleant.
    (7) Preşedintele comisiei de concurs şi al comisiei de soluţionare a contestaţiilor se desemneazã dintre membrii acestora, prin ordinul prevãzut la alin. (3).
    ART. 16
    (1) Persoanele prevãzute la art. 14 lit. b) sunt:
    a) persoane specializate în domeniul testãrii abilitãţilor manageriale ale candidaţilor, atestate în condiţiile legii pentru realizarea unor astfel de activitãţi;
    b) persoane specializate în domeniul testãrii cunoştinţelor şi abilitãţilor lingvistice ale candidaţilor în limbile strãine în care urmeazã a se desfãşura activitãţile de formare din afara ţãrii;
    c) alte persoane specializate în metode şi proceduri de selecţie orientate cãtre evaluarea abilitãţilor şi competenţelor candidaţilor, cu rol de asistare a membrilor comisiilor de concurs în evaluarea probei scrise şi a interviului.
    (2) Persoanele prevãzute la alin. (1) sunt selectate şi contractate de cãtre Agenţie, în limita fondurilor disponibile.
    ART. 17
    (1) La solicitarea organizaţiilor sindicale ale funcţionarilor publici sau a asociaţiilor profesionale din administraţia publicã, adresatã Ministerului Administraţiei şi Internelor, va fi desemnatã câte o persoanã din fiecare organizaţie sindicalã şi asociaţie profesionalã, cu înştiinţarea Agenţiei, cu rol de observator la lucrãrile comisiilor de concurs şi comisiilor de soluţionare a contestaţiilor.
    (2) Solicitarea organizaţiilor sindicale reprezentative ale funcţionarilor publici se poate depune pânã cel târziu în ultima zi prevãzutã pentru depunerea dosarelor de înscriere la concurs şi este însoţitã în mod obligatoriu de numele persoanei desemnate şi o copie a împuternicirii cu care persoana în cauzã va face dovada calitãţii sale.
    (3) În situaţiile în care persoana desemnatã potrivit alin. (1) constatã nereguli în desfãşurarea procedurilor de recrutare şi selecţie a participanţilor la programele de formare, aceasta are obligaţia aducerii la cunoştinţa conducerii Agenţiei a faptelor sau actelor constatate. Atât sesizarea Agenţiei, cât şi analizarea neregulilor constatate se vor efectua cu celeritate.
    (4) Participarea persoanelor desemnate ca observatori la lucrãrile comisiilor de concurs şi comisiilor de soluţionare a contestaţiilor se face cu respectarea prevederilor legale în vigoare privind protecţia candidaţilor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date.
    ART. 18
    (1) Se aflã în conflict de interese membrii comisiei de concurs şi membrii comisiei de soluţionare a contestaţiilor:
    a) care sunt soţi, rude sau afini pânã la gradul al IV-lea inclusiv cu candidaţii pe care urmeazã sã îi examineze, respectiv cu candidaţii care formuleazã contestaţii;
    b) care se aflã în raporturi ierarhice directe cu candidaţii pe care urmeazã sã îi examineze, respectiv cu candidaţii care formuleazã contestaţii;
    c) care au relaţii cu caracter patrimonial cu candidaţii pe care urmeazã sã îi evalueze;
    d) ale cãror interese patrimoniale personale, ale soţului, soţiei sau ale rudelor de gradul I pot influenţa deciziile pe care trebuie sã le ia în exercitarea atribuţiilor ce le revin potrivit prezentelor norme metodologice;
    e) ori de câte ori considerã cã integritatea, obiectivitatea şi imparţialitatea procesului de evaluare pot fi afectate.
    (2) În situaţia în care se constatã existenţa vreunuia dintre cazurile de conflict de interese prevãzute la alin. (1), evaluarea candidaţilor cu care se aflã în conflict de interese membrul comisiei de concurs sau al comisiei de soluţionare a contestaţiilor se realizeazã de cãtre membrul supleant.
    ART. 19
    (1) Situaţiile de conflict de interese prevãzute la art. 18 se sesizeazã de persoana în cauzã, de oricare dintre candidaţi, de preşedintele Agenţiei ori de orice altã persoanã interesatã, în orice moment al organizãrii şi desfãşurãrii concursului.
    (2) Membrii comisiei de concurs şi membrii comisiei de soluţionare a contestaţiilor au obligaţia sã informeze, în scris, cu celeritate, persoanele care i-au desemnat, precum şi conducerea Agenţiei despre orice conflict de interese care a intervenit sau ar putea interveni. În aceste cazuri, membrii comisiei de concurs şi membrii comisiei de soluţionare a contestaţiilor au obligaţia sã se abţinã de la participarea ori luarea vreunei decizii cu privire la evaluarea în cadrul cãreia a intervenit conflictul de interese.
    (3) Neîndeplinirea de cãtre membrii comisiilor de concurs şi ai comisiilor de soluţionare a contestaţiilor a obligaţiei prevãzute la alin. (2) atrage rãspunderea contravenţionalã, civilã, penalã sau administrativã, dupã caz.
    ART. 20
    (1) Comisia de concurs are urmãtoarele atribuţii:
    a) selecteazã dosarele de concurs ale candidaţilor;
    b) evalueazã şi noteazã formularele de aplicaţie;
    c) stabileşte subiectele pentru proba scrisã, împreunã cu grila de notare corespunzãtoare fiecãrui subiect propus;
    d) stabileşte planul de interviu, împreunã cu grila de notare corespunzãtoare fiecãrui criteriu de evaluare;
    e) evalueazã şi noteazã pentru fiecare candidat proba scrisã şi interviul;
    f) transmite secretariatului rezultatele obţinute de fiecare candidat la proba scrisã şi, respectiv, la interviu;
    g) aprobã rezultatele finale ale concursului.
    (2) Persoanele prevãzute la art. 16 pot fi implicate în îndeplinirea atribuţiilor prevãzute la alin. (1) lit. b)-e).
    (3) Lucrãrile comisiei de concurs se consemneazã într-un proces-verbal întocmit de secretariat, semnat de cãtre membrii comisiei de concurs şi de cãtre persoanele care asigurã secretariatul.
    ART. 21
    (1) Comisia de soluţionare a contestaţiilor prevãzutã la art. 13 soluţioneazã contestaţiile depuse de candidaţi cu privire la selectarea dosarelor, evaluarea formularelor de aplicaţie şi la notarea probei scrise, respectiv a celei de interviu.
    (2) Termenul de depunere a contestaţiilor este de 24 de ore de la data aducerii la cunoştinţã a rezultatelor, pentru fiecare probã de concurs.
    (3) Contestaţiile se soluţioneazã în termen de 3 zile de la data înregistrãrii acestora, dar nu mai târziu de data desfãşurãrii urmãtoarei probe de concurs.
    (4) Activitatea comisiei de soluţionare a contestaţiilor se consemneazã într-un proces-verbal întocmit de secretariat, semnat de membrii comisiei de soluţionare a contestaţiilor şi de persoanele care asigurã secretariatul.
    ART. 22
    Soluţionarea contestaţiilor privind procedurile administrative de organizare şi desfãşurare a concursului este de competenţa Agenţiei, în calitate de organizator al recrutãrii şi selecţiei pentru admiterea la programele de formare.
    ART. 23
    (1) Secretariatul are obligaţia sã asigure publicitatea prin afişarea la sediul şi pe pagina de internet ale Agenţiei, cu cel puţin 20 de zile înainte de desfãşurarea concursului, a urmãtoarelor informaţii:
    a) condiţiile de participare şi actele necesare înscrierii la concurs;
    b) condiţiile de desfãşurare a concursului, respectiv data pânã la care se pot depune dosarele de înscriere, data, ora şi locul desfãşurãrii probei scrise şi a interviului, perioadele de depunere a eventualelor contestaţii şi perioadele de soluţionare a contestaţiilor depuse;
    c) tematica pentru concurs, dacã este cazul;
    d) criteriile de evaluare, respectiv modalitatea de notare utilizate în cadrul probelor de concurs.
    (2) Informaţiile prevãzute la alin. (1) se publicã şi pe paginile de internet ale Ministerului Administraţiei şi Internelor şi Agenţiei.
    ART. 24
    Secretariatul are urmãtoarele atribuţii principale:
    a) primeşte şi înregistreazã dosarele de înscriere la concurs;
    b) verificã dacã dosarele depuse de candidaţi conţin toate documentele necesare înscrierii şi le comunicã termenul-limitã pentru completarea acestora, dacã este cazul;
    c) asigurã afişarea rezultatelor probelor de concurs şi a rezultatelor finale ale concursului la sediul şi pe pagina de internet ale Agenţiei;
    d) primeşte şi înregistreazã contestaţiile formulate de cãtre candidaţi;
    e) redacteazã şi semneazã alãturi de membrii comisiilor de concurs întreaga documentaţie privind activitatea specificã a acestora;
    f) îndeplineşte orice atribuţii specifice necesare pentru buna desfãşurare a concursului.
    ART. 25
    (1) Pentru activitatea desfãşuratã, membrii comisiei de concurs, membrii comisiei de soluţionare a contestaţiilor şi membrii secretariatului primesc o indemnizaţie în cuantumul stabilit prin ordinul ministrului administraţiei şi internelor prevãzut la art. 9 alin. (1) lit. b), la propunerea Agenţiei.
    (2) Experţii prevãzuţi la art. 16 sunt remuneraţi potrivit contractelor semnate cu Agenţia.
    ART. 26
    Candidaţii declaraţi admişi la concurs sunt înmatriculaţi la programul de formare, prin ordin al preşedintelui Agenţiei.
    ART. 27
    (1) În termen de cel mult 35 de zile de la data comunicãrii rezultatelor finale ale concursului, persoanele admise care au raporturi de serviciu sau raporturi de muncã în derulare au obligaţia solicitãrii, în condiţiile legii, a încetãrii acestora.
    (2) Documentul prin care se face dovada îndeplinirii obligaţiei prevãzute la alin. (1) se prezintã, în copie, Agenţiei.
    (3) Persoanele care nu îşi înceteazã raporturile de serviciu sau raporturile de muncã pânã la expirarea termenului prevãzut la alin. (1) nu sunt înmatriculate la programul de formare.
    ART. 28
    (1) Persoanele înmatriculate la programele de formare conform art. 26 sunt obligate sã se angajeze în scris cã vor lucra în administraţia publicã pentru o perioadã de 5 ani de la absolvirea acestora, sub sancţiunea rambursãrii cheltuielilor efectuate cu formarea lor, în condiţiile prevãzute prin angajament, proporţional cu perioada rãmasã de la ieşirea din structurile administraţiei publice şi pânã la împlinirea termenului.
    (2) Perioadele de suspendare a raportului de serviciu, aflate sub incidenţa <>art. 94 alin. (1) lit. a), b) şi c) teza I din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, se includ în calculul termenului de 5 ani.
    (3) Modelul angajamentului menţionat la alin. (1) este prevãzut în anexa nr. 1.

    SECŢIUNEA a 3-a
    Desfãşurarea programelor de formare

    ART. 29
    (1) Programele de formare se desfãşoarã pe module distincte, care trateazã o tematicã multiplã, stabilitã pe baza prioritãţilor guvernamentale în domeniul instruirii în administraţia publicã.
    (2) Programele de formare conţin o serie de activitãţi cu caracter teoretic şi aplicat, desfãşurate la sediul Agenţiei, precum şi o serie de activitãţi practice, cu titlu de stagii în administraţia publicã.
    (3) La elaborarea modulelor programelor de formare şi a tematicii acestora se va ţine cont şi de rezultatele analizei nevoilor autoritãţilor şi instituţiilor publice din administraţia publicã centralã şi localã privind înfiinţarea posturilor de manageri publici, prevãzute la art. 7 alin. (3).
    ART. 30
    (1) Pe durata desfãşurãrii programelor de formare, pânã la ocuparea unei funcţii de manager public, participanţii la programele de formare au dreptul la o bursã lunarã, în cuantum de 1.200 lei.
    (2) Pentru activitãţile din cadrul programului de formare desfãşurate în strãinãtate, cuantumul bursei pentru aceste perioade este de 4.200 lei pe lunã.
    (3) Indemnizaţiile acordate conform alin. (1) şi (2) se suportã de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Administraţiei şi Internelor, şi se vireazã în sumã brutã beneficiarilor.
    ART. 31
    (1) Durata normalã a timpului alocat participãrii la activitãţile specifice desfãşurãrii programelor de formare nu poate depãşi, de regulã, 8 ore pe zi şi 40 de ore pe sãptãmânã.
    (2) Stabilirea unui timp alocat participãrii la activitãţile specifice desfãşurãrii programelor de formare specializatã destinate obţinerii statutului de manager public, care depãşeşte durata prevãzutã la alin. (1), se face prin acordul pãrţilor şi nu este remuneratã suplimentar.
    ART. 32
    (1) Participanţii la programele de formare au dreptul la întreruperea participãrii la activitãţile specifice desfãşurãrii programelor de formare, fãrã ca aceasta sã reprezinte motiv de încetare a calitãţii de participant la programele de formare în condiţiile art. 13 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţã, dupã cum urmeazã:
    a) în mod organizat, pe perioadele prevãzute în cadrul programului de formare specializatã cu titlu de vacanţã sau eveniment, precum şi pe perioadele declarate, conform legii, sãrbãtori legale;
    b) în mod organizat, pe perioadele în care instituţia în care persoana trebuie sã îşi desfãşoare activitatea îşi suspendã activitatea, ca urmare a intervenirii unei situaţii excepţionale şi neprevãzute;
    c) în baza cererii individuale, pentru o perioadã de cel mult 30 de zile cumulate, pe toatã durata desfãşurãrii programului de formare.
    (2) În situaţia prevãzutã la alin. (1) lit. a) şi b), indemnizaţiile menţionate la art. 30 se acordã inclusiv pentru perioadele de întrerupere a participãrii la activitãţile specifice desfãşurãrii programelor de formare.
    (3) În situaţia prevãzutã la alin. (1) lit. c), cererea se face în scris, motivat, cu indicarea perioadei pentru care se solicitã întreruperea şi cu prezentarea documentelor justificative. Pe perioada de întrerupere, dreptul la plata indemnizaţiei acordate conform art. 30 se suspendã.
    ART. 33
    (1) În cazul apariţiei unor situaţii care pun participantul în imposibilitatea continuãrii programului de formare, din motive care nu implicã o culpã a acestuia, Agenţia poate dispune posibilitatea reluãrii pregãtirii în cadrul urmãtorului program de formare.
    (2) Reluarea programului de formare se face la cererea scrisã a persoanei în cauzã, depusã la Agenţie cu cel puţin 30 de zile înainte de data anunţatã a concursului de selecţie pentru respectivul ciclu de formare.
    (3) Cu ocazia reînmatriculãrii la programul de formare, în condiţiile alin. (2), participantul va fi informat în ce mãsurã etapele parcurse pânã la încetarea programului de formare anterior sunt luate în considerare în noul program.
    ART. 34
    Stagiile se organizeazã şi se desfãşoarã în cadrul instituţiilor sau autoritãţilor publice din administraţia publicã centralã şi localã, sub coordonarea unor persoane anume desemnate, denumite mentori.
    ART. 35
    Identificarea autoritãţilor sau instituţiilor publice în care urmeazã a avea loc stagiile, precum şi stabilirea criteriilor avute în vedere la selecţia mentorilor se fac de cãtre Agenţie.
    ART. 36
    (1) Autoritãţile şi instituţiile identificate de cãtre Agenţie conform scopului şi obiectivelor instruirii participanţilor la programele de formare şi care doresc sã se implice în desfãşurarea de stagii sunt obligate sã încheie un acord scris în acest sens cu Agenţia.
    (2) Modelul acordului menţionat la alin. (1) este prevãzut în anexa nr. 2.
    ART. 37
    (1) În baza acordului prevãzut la art. 36, conducãtorul autoritãţii sau instituţiei publice propune Agenţiei, la solicitarea acesteia, un numãr de persoane care îndeplinesc condiţiile legale pentru a avea calitatea de mentor.
    (2) Agenţia analizeazã şi evalueazã propunerile din partea autoritãţilor şi instituţiilor publice, urmãrind ca persoanele care urmeazã a desfãşura activitãţi în calitatea de mentor sã dovedeascã:
    a) deţinerea unui nivel minim de cunoştinţe privind scopul şi obiectivele programului de formare, precum şi specificul funcţiei de manager public;
    b) cunoaşterea obiectivelor instituţiei în care sunt încadrate şi a modalitãţii de corelare a acestora cu activitatea departamentului şi capacitatea de stabilire a obiectivelor individuale pentru personalul din subordine sau, dupã caz, de coordonare;
    c) disponibilitatea de desfãşurare a activitãţilor de coordonare a participanţilor la stagiu, astfel încât sã faciliteze o cât mai bunã integrare a acestora în colectivul de lucru coordonat, precum şi implicarea acestora, în mãsura posibilitãţilor, în atingerea obiectivelor departamentului.
    (3) Pot avea calitatea de mentor numai persoanele care primesc aprobarea Agenţiei, de la data primirii acestei aprobãri.
    ART. 38
    (1) Persoanele selectate conform art. 37 alin. (3) sunt desemnate ca având calitatea de mentor prin actul administrativ al conducãtorului autoritãţii sau instituţiei publice unde acestea îşi desfãşoarã activitatea.
    (2) Persoanele desemnate potrivit alin. (1) îşi pãstreazã calitatea de mentor şi pe durata în care nu sunt organizate stagii în instituţia respectivã.
    (3) Pe durata prevãzutã la alin. (2), mentorii au rolul de a promova în cadrul autoritãţilor sau al instituţiilor publice în care sunt încadraţi programele de formare, atribuţiile managerilor publici şi specificul funcţiei publice de manager public. În îndeplinirea rolului menţionat, mentorii pot colabora cu Agenţia, cu Unitatea centralã pentru reforma administraţiei publice sau, dupã caz, cu compartimentele responsabile cu gestiunea resurselor umane, la solicitarea acestora şi în limitele prevãzute de lege.
    ART. 39
    (1) Calitatea de mentor se poate pierde în urmãtoarele cazuri:
    a) la iniţiativa autoritãţii sau a instituţiei publice în care îşi desfãşoarã activitatea persoanele desemnate ca mentori;
    b) la iniţiativa Agenţiei;
    c) la iniţiativa mentorului, la data indicatã de acesta în solicitarea sa;
    d) prin acordul dintre persoana care are calitatea de mentor şi autoritatea sau instituţia publicã în interesul cãreia îşi desfãşoarã activitatea;
    e) în situaţia în care persoana nu mai îndeplineşte condiţiile prevãzute de lege pentru deţinerea calitãţii de mentor.
    (2) Pierderea calitãţii de mentor se constatã prin act administrativ al autoritãţii sau instituţiei în care acesta îşi desfãşoarã activitatea.
    ART. 40
    (1) Pentru activitãţile desfãşurate, pe perioada de derulare a stagiilor mentorii au dreptul la o indemnizaţie lunarã egalã cu 20% din salariul de bazã corespunzãtor funcţiei publice de director gradul 1, treapta 1 de salarizare, funcţie publicã de stat, conform prevederilor legale în vigoare la data desfãşurãrii stagiilor.
    (2) Indemnizaţia prevãzutã la alin. (1) se acordã proporţional cu perioada efectiv lucratã din luna respectivã şi este plãtitã pentru activitãţile prestate pentru fiecare stagiu practic, indiferent de numãrul de participanţi la activitãţile de stagiu.
    (3) Plata indemnizaţiei prevãzute la alin. (1) se asigurã de cãtre Agenţie.
    ART. 41
    (1) Evaluarea participanţilor la programele de formare se realizeazã pe întreaga duratã de desfãşurare a acestora, conform metodologiei şi criteriilor aprobate prin regulamentul de studii corespunzãtor fiecãrui program de formare.
    (2) Regulamentele de studii prevãzute la alin. (1) se aprobã prin ordin al preşedintelui Agenţiei.

    SECŢIUNEA a 4-a
    Finalizarea programelor de formare şi repartizarea managerilor publici

    ART. 42
    (1) Rezultatele finale ale participanţilor la programele de formare se calculeazã şi se comunicã acestora în termen de 10 zile de la data rãmânerii definitive, în condiţiile regulamentelor de studii, a rezultatelor ultimei evaluãri din cadrul programului de formare respectiv.
    (2) Clasamentul final, întocmit pe baza rezultatelor prevãzute la alin. (1), se face public prin afişare la sediul şi pe pagina de internet ale Agenţiei, în termen de cel mult 3 zile de la data rãmânerii definitive a rezultatelor finale, potrivit prevederilor art. 14 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţã.
    ART. 43
    Cu cel puţin 30 de zile anterior datei anunţate pentru finalizarea programelor de formare, Agenţia pune la dispoziţia participanţilor la programele de formare informaţiile aflate la dispoziţia sa privind aplicarea art. 15 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţã.
    ART. 44
    (1) Pe baza informaţiilor prevãzute la art. 43, Agenţia solicitã participanţilor la programele de formare exprimarea opţiunilor individuale privind repartizarea în condiţiile art. 15 din Ordonanţa de urgenţã şi le centralizeazã pânã cel târziu la data publicãrii rezultatelor finale.
    (2) Opţiunile prevãzute la alin. (1), exprimate în ordinea preferinţei participanţilor la program, au în vedere toate posturile vacante cuprinse în planul de repartizare a managerilor publici.
    ART. 45
    (1) În termen de cel mult 10 zile de la primirea informaţiilor cu privire la clasamentul absolvenţilor şi opţiunile individuale privind repartizarea, Agenţia organizeazã şi finalizeazã procesul de repartizare a absolvenţilor programelor de formare pe funcţii specifice de manager public, cu luarea în considerare:
    a) a solicitãrilor privind profilul profesional al participanţilor la program, exprimate de cãtre instituţiile angajatoare;
    b) a poziţiei ocupate de participanţii la programele de formare în clasamentul final;
    c) a ordinii prioritãţilor, stabilitã de participanţii la programele de formare la exprimarea opţiunilor privind încadrarea;
    d) a informaţiilor relevante provenite din parcurgerea stagiilor organizate pe parcursul programelor de formare sau a oricãrei alte informaţii care asigurã compatibilizarea nevoilor exprimate de cãtre instituţii cu opţiunile exprimate de cãtre participanţii la programele de formare.
    (2) Metodologia prin care se asigurã plasarea absolvenţilor programelor de formare conform alin. (1) se stabileşte prin ordin al preşedintelui Agenţiei. Metodologia în vigoare se publicã pe pagina de internet a Agenţiei cu cel puţin 30 de zile înainte de data demarãrii procesului de repartizare.
    (3) În urma parcurgerii etapelor prevãzute la alin. (1), Agenţia întocmeşte şi transmite autoritãţilor şi instituţiilor publice propunerile de numire a absolvenţilor programelor de formare în funcţiile publice specifice de manager public, gradul profesional asistent.
    (4) Propunerile de numire se comunicã în copie absolvenţilor programelor de formare, personal, pe bazã de semnãturã, prin scrisoare recomandatã sau scrisoare cu confirmare de primire ori prin poşta electronicã. Dovezile de comunicare se arhiveazã în mod corespunzãtor.
    ART. 46
    (1) Absolvenţii programelor de formare care nu au fost selectaţi potrivit art. 45 şi, în consecinţã, nu au fost plasaţi pe o funcţie de manager public în termen de 6 luni de la data absolvirii programelor de formare au posibilitatea de a denunţa angajamentul semnat şi de a fi eliberaţi de obligaţia de a lucra 5 ani în administraţia publicã, prin cerere scrisã adresatã ministrului administraţiei şi internelor.
    (2) Prevederile alin. (1) nu se aplicã în cazul în care plasarea nu a fost posibilã din culpa candidatului.

    CAP. III
    Cariera managerilor publici

    SECŢIUNEA 1
    Dispoziţii specifice privind funcţiile publice specifice de manager public şi ocuparea acestora

    ART. 47
    (1) Emiterea actului administrativ de numire în funcţia publicã specificã de manager public, gradul profesional asistent, se face de cãtre conducãtorii autoritãţilor sau instituţiilor publice din administraţia publicã centralã şi localã, în termen de cel mult 15 zile de la data comunicãrii propunerii de numire în condiţiile art. 45.
    (2) Actul administrativ de numire se comunicã în copie Agenţiei în termen de cel mult 5 zile de la data emiterii.
    (3) Rãspunderea privind respectarea termenului prevãzut la alin. (1) aparţine conducãtorilor autoritãţilor sau instituţiilor publice respective.
    ART. 48
    Persoanele care anterior participãrii la programele de formare nu au avut raporturi de serviciu depun jurãmântul de credinţã conform legii. Obligaţia de organizare a depunerii jurãmântului aparţine conducãtorului autoritãţii sau instituţiei publice unde managerul public a fost repartizat la absolvirea programelor de formare.
    ART. 49
    Autoritãţile şi instituţiile publice actualizeazã sau, dacã este cazul, întocmesc dosarul profesional pentru fiecare manager public pe baza datelor şi documentelor privind înscrierea şi absolvirea programelor de formare.
    ART. 50
    Pentru posturile de manageri publici, fişa postului se întocmeşte de cãtre superiorul ierarhic, cu luarea în considerare a urmãtoarelor aspecte:
    a) scopul funcţiei publice specifice de manager public, aşa cum este acesta definit prin lege;
    b) atribuţiile generale stabilite în concordanţã cu scopul funcţiei;
    c) responsabilitãţile minimale stabilite în concordanţã cu specificul funcţiei;
    d) obiectivele stabilite pentru autoritatea sau instituţia publicã respectivã.
    ART. 51
    Atribuţiile generale în concordanţã cu scopul funcţiei se stabilesc în cel puţin unul dintre domeniile:
    a) planificare strategicã şi analizã de impact;
    b) afaceri europene;
    c) bugetarea şi managementul financiar în sectorul public;
    d) management operaţional, supervizare şi control al calitãţii la nivel de instituţii, departamente şi proiecte;
    e) managementul performanţei, managementul resurselor umane şi managementul proiectelor;
    f) managementul informaţiei, comunicare şi relaţii publice.
    ART. 52
    Obiectivele individuale şi responsabilitãţile minimale în concordanţã cu specificul funcţiei se stabilesc astfel încât activitatea managerilor publici sã aibã ca rezultate evaluarea şi revizuirea practicilor curente, respectiv identificarea şi propunerea de mãsuri pentru simplificarea, modernizarea şi îmbunãtãţirea modalitãţilor de prestare a serviciilor publice în relaţie cu beneficiarii.

    SECŢIUNEA a 2-a
    Evaluarea managerilor publici

    ART. 53
    Anual, începând cu data de 1 ianuarie, managerii publici sunt evaluaţi profesional pentru activitatea desfãşuratã şi performanţele obţinute în anul anterior, dupã cum urmeazã:
    a) componenta internã a evaluãrii se desfãşoarã potrivit prevederilor <>Hotãrârii Guvernului nr. 611/2008, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi se comunicã Agenţiei pânã în data de 15 februarie;
    b) componenta externã a evaluãrii se desfãşoarã în perioada 15 februarie-31 martie.
    ART. 54
    (1) În cadrul componentei prevãzute la art. 53 lit. a), evaluarea se face conform criteriilor de performanţã stabilite pentru funcţionarii publici de execuţie din clasa I şi procedurilor prevãzute de legislaţia privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici.
    (2) Pentru managerii publici care pe parcursul perioadei evaluate au desfãşurat, cu titlu preponderent şi permanent, şi activitãţi de coordonare sau de conducere a unor compartimente din cadrul autoritãţii sau instituţiei publice, evaluarea se face conform criteriilor de performanţã stabilite pentru funcţionarii publici care ocupã funcţii publice de conducere.
    ART. 55
    (1) În cadrul componentei menţionate la art. 53 lit. b), evaluarea se face conform criteriilor prevãzute în anexa nr. 3.
    (2) Evaluarea externã are ca obiect stabilirea modalitãţii în care activitatea managerului public şi performanţele obţinute de acesta pe perioada evaluatã corespund scopului funcţiei publice specifice, respectiv rolului, atribuţiilor şi responsabilitãţilor ce revin managerilor publici, în aplicarea legii, ca agenţi ai schimbãrii în domeniul reformei administraţiei publice.
    ART. 56
    Evaluarea externã a managerilor publici se realizeazã de cãtre persoanele selectate în acest scop, denumite în continuare evaluatori.
    ART. 57
    (1) Evaluarea externã se poate realiza în douã etape distincte, dupã cum urmeazã:
    a) examinarea documentelor relevante pentru evaluarea externã;
    b) interviul cu managerul public evaluat, precum şi, dacã este cazul, cu alte persoane care pot oferi informaţii relevante privind activitatea acestuia.
    (2) Etapa prevãzutã la alin. (1) lit. a) constituie etapã obligatorie în cadrul procesului de evaluare externã.
    (3) În situaţia în care, dupã parcurgerea etapei prevãzute la alin. (1) lit. a), evaluatorii apreciazã cã sunt suficiente elemente şi informaţii în vederea derulãrii procesului de evaluare externã, interviul cu managerul public prevãzut la alin. (1) lit. b) nu este obligatoriu. Desfãşurarea etapei prevãzute la alin. (1) lit. b) se decide de evaluatori numai dupã parcurgerea etapei prevãzute la alin. (1) lit. a).
    (4) Se considerã documente relevante pentru evaluarea externã:
    a) raportul de evaluare întocmit de persoana care are calitatea prevãzutã la <>art. 107 din Hotãrârea Guvernului nr. 611/2008, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, sau, dupã caz, de coordonatorul activitãţii managerului public, precum şi, dacã este cazul, orice alte documente prin care au fost stabilite sau revizuite obiectivele individuale ale managerului public evaluat;
    b) fişa postului sau, dupã caz, în situaţia în care pe parcursul perioadei evaluate au intervenit modificãri, fişele de post ale managerului public evaluat;
    c) raportul de activitate întocmit de managerul public pentru perioada evaluatã;
    d) orice alte documente privind activitatea managerului public evaluat, pe care acesta sau evaluatorul le considerã necesare.
    (5) În situaţia în care existã diferenţe între informaţiile cuprinse în raportul de activitate al managerului public şi raportul de evaluare, interviul cu managerul public este obligatoriu şi are rolul de a furniza informaţiile necesare finalizãrii evaluãrii.
    ART. 58
    Recrutarea persoanelor care pot avea calitatea de evaluator se realizeazã de cãtre Agenţie conform criteriilor şi procedurilor stabilite prin prezentele norme metodologice, la iniţiativa acesteia şi pe bazã de anunţ de intenţie.
    ART. 59
    (1) Evidenţa persoanelor recrutate ca evaluatori se organizeazã de cãtre Agenţie în mod distinct, separat de evidenţa funcţiilor publice şi a funcţionarilor publici.
    (2) Lista persoanelor recrutate ca evaluatori constituie informaţie publicã şi se afişeazã pe pagina de internet a Agenţiei.
    ART. 60
    (1) Poate avea calitatea de evaluator, în sensul prezentelor norme metodologice, persoana care îndeplineşte cumulativ urmãtoarele condiţii:
    a) este cetãţean român sau cetãţean al unui stat membru al Uniunii Europene;
    b) are capacitate deplinã de exerciţiu;
    c) nu a sãvârşit infracţiuni pentru care nu a intervenit reabilitarea care l-ar face incompatibil cu calitatea de evaluator al unui funcţionar public şi, dupã caz, nu a sãvârşit abateri disciplinare pentru care s-au aplicat sancţiuni disciplinare, pentru care nu a intervenit radierea în condiţiile legii;
    d) are o bunã reputaţie şi o înaltã competenţã profesionalã, apreciate pe baza unui curriculum vitae şi a cel puţin douã recomandãri;
    e) are cunoştinţele necesare evaluãrii managerilor publici, specifice procesului de evaluare;
    f) a parcurs toate procedurile de recrutare şi selecţie şi a fost declarat corespunzãtor pentru desfãşurarea de activitãţi de evaluare a managerilor publici.
    (2) Dovada îndeplinirii condiţiilor prevãzute la alin. (1) lit. a)-d) se face cu documente justificative. Experienţa profesionalã se apreciazã pe baza unor documente doveditoare minimale, precum fişa postului, acte care sã dovedeascã deţinerea unor funcţii sau calitãţi, diplome, atestate sau lucrãri de specialitate elaborate.
    (3) Dovada îndeplinirii condiţiei prevãzute la alin. (1) lit. e) se poate face şi prin susţinerea unei testãri organizate în acest scop.
    (4) Dovada îndeplinirii condiţiei prevãzute la alin. (1) lit. f) se face cu documentul care atestã absolvirea unui program de instruire destinat acestei categorii.
    ART. 61
    (1) Verificarea îndeplinirii condiţiilor pentru deţinerea calitãţii de evaluator se face de cãtre persoane desemnate în acest scop de cãtre conducerea Agenţiei.
    (2) Lista persoanelor recrutate ca evaluator se aprobã de cãtre preşedintele Agenţiei, se publicã pe pagina de internet a instituţiei, în termen de cel mult 15 zile de la finalizarea procedurilor de recrutare, dar nu mai puţin de 5 zile înainte de începerea procesului de evaluare externã, şi se actualizeazã în mod corespunzãtor cel puţin o datã pe an.
    (3) În vederea reconfirmãrii calitãţii de evaluator, Agenţia poate organiza şi desfãşura anual o procedurã de testare a persoanelor recrutate ca evaluatori.
    ART. 62
    (1) Dintre persoanele recrutate conform art. 58 pe baza informaţiilor cuprinse în dosarele depuse la sediul Agenţiei de cãtre persoanele interesate, Agenţia selecteazã evaluatorii pentru desfãşurarea activitãţilor prevãzute în prezentele norme metodologice.
    (2) La selectarea evaluatorilor pentru desfãşurarea activitãţilor prevãzute în prezentele norme metodologice se au în vedere:
    a) corespondenţa dintre domeniul sau specializarea studiilor universitare ale evaluatorului şi domeniul sau specializarea studiilor universitare ale persoanei evaluate;
    b) corespondenţa dintre domeniul de desfãşurare a activitãţilor curente ale evaluatorului şi domeniul de desfãşurare a activitãţilor curente ale persoanei evaluate;
    c) competenţa evaluatorului în domeniile corespunzãtoare scopului principal al postului persoanei evaluate;
    d) competenţa evaluatorului în cel puţin unul dintre domeniile administraţiei publice, managementul resurselor umane, evaluarea performanţelor profesionale, comunicare;
    e) orice alte informaţii considerate relevante la momentul selectãrii şi care ar putea avea implicaţii asupra bunei desfãşurãri a procedurilor de evaluare.
    ART. 63
    Planificarea desfãşurãrii activitãţilor de evaluare a managerilor publici, cu nominalizarea evaluatorilor, se aprobã prin ordin al preşedintelui Agenţiei, care se publicã în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    ART. 64
    Evaluarea externã a fiecãrui manager public se face de cãtre 2 evaluatori.
    ART. 65
    (1) În realizarea evaluãrii externe, evaluatorii au urmãtoarele atribuţii:
    a) verificã documentele prevãzute la art. 57 alin. (4) din punctul de vedere al conformitãţii întocmirii acestora cu prevederile legale în domeniul evaluãrii;
    b) analizeazã conţinutul documentelor prevãzute la art. 57 alin. (4) şi, dupã caz, stabileşte necesitatea organizãrii şi desfãşurãrii interviului;
    c) realizeazã interviul cu persoana evaluatã, dacã este cazul;
    d) consemneazã rezultatul îndeplinirii atribuţiilor într-un raport înaintat spre aprobare conducerii Agenţiei.
    (2) Constatarea oricãrei nereguli ca urmare a îndeplinirii atribuţiei prevãzute la alin. (1) lit. a), respectiv necesitatea de organizare şi desfãşurare a interviului prevãzut la alin. (1) lit. b) se aduc la cunoştinţa Agenţiei în termen de cel mult 24 de ore de la constatare.
    (3) Îndeplinirea atribuţiei prevãzute la alin. (1) lit. c) se face conform normelor aprobate prin ordin al preşedintelui Agenţiei.
    (4) În îndeplinirea atribuţiilor de evaluatori, persoanele nominalizate sunt independente, imparţiale şi obiective.
    ART. 66
    În îndeplinirea atribuţiilor prevãzute de prezentele norme metodologice, evaluatorilor li se aplicã urmãtoarele cazuri de incompatibilitate:
    a) nu pot fi desemnate ca evaluatori ai aceluiaşi manager public persoane care au între ele calitatea de soţ, soţie, rudã sau afin de pânã la gradul al IV-lea inclusiv;
    b) nu pot fi desemnate ca evaluatori persoanele numite sau alese într-o funcţie de demnitate publicã ori candidaţii pentru o astfel de funcţie.
    ART. 67
    (1) În îndeplinirea atribuţiilor prevãzute de prezentele norme metodologice, evaluatorii se aflã în conflict de interese dacã sunt în una dintre urmãtoarele situaţii:
    a) au calitatea de soţ, soţie, rudã sau afin pânã la gradul al IV-lea inclusiv cu oricare dintre managerii publici pe care urmeazã sã îi evalueze;
    b) au relaţii cu caracter patrimonial cu oricare dintre managerii publici pe care urmeazã sã îi evalueze;
    c) interesele patrimoniale personale, ale soţului, soţiei sau rudelor de gradul I pot influenţa deciziile pe care trebuie sã le ia în exercitarea atribuţiilor care le revin potrivit prezentelor norme metodologice;
    d) au fost mentori sau au fost ori sunt superiori ierarhici managerului public pe care urmeazã sã îl evalueze;
    e) sunt numite sau încadrate cu contract individual de muncã în cadrul aceleiaşi autoritãţi sau instituţii publice în care este numit managerul public pe care urmeazã sã îl evalueze;
    f) ori de câte ori considerã cã integritatea, obiectivitatea şi imparţialitatea procesului de evaluare pot fi afectate.
    (2) În cazul existenţei unui conflict de interese, evaluatorul are obligaţia de a declina aceastã calitate faţã de managerul public care urmeazã a fi evaluat şi sã informeze de îndatã Agenţia.
    (3) Anterior derulãrii activitãţilor corespunzãtoare evaluãrii managerilor publici, pe baza analizei listei persoanelor ce urmeazã a fi evaluate, evaluatorii au obligaţia de a depune o declaraţie pe propria rãspundere cã nu se aflã în niciunul dintre cazurile prevãzute la alin. (1). Declaraţiile se arhiveazã împreunã cu celelalte documente corespunzãtoare organizãrii şi desfãşurãrii evaluãrii în anul respectiv.
    (4) Conflictul de interese poate fi sesizat de orice persoanã interesatã, din momentul iniţierii procedurilor de organizare a evaluãrii.
    (5) În situaţia în care evaluatorul aflat în conflict de interese nu şi-a îndeplinit obligaţia prevãzutã la alin. (2), preşedintele Agenţiei va dispune încetarea calitãţii de evaluator.
    (6) Încãlcarea dispoziţiilor alin. (2) atrage rãspunderea civilã, administrativã sau penalã, potrivit legii.
    ART. 68
    (1) Modelul raportului menţionat la art. 65 alin. (1) lit. d) este prevãzut în anexa nr. 4.
    (2) Raportul prevãzut la alin. (1) se încheie în 3 exemplare originale, din care unul se arhiveazã la Agenţie, unul se anexeazã raportului de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale managerului public şi unul se transmite managerului public evaluat.
    ART. 69
    (1) Agenţia poate solicita autoritãţii sau instituţiei publice în care a fost încadrat managerul public pe perioada evaluatã refacerea evaluãrii în urmãtoarele situaţii:
    a) dacã se constatã nereguli în ceea ce priveşte conformitatea întocmirii documentelor prevãzute la art. 57 alin. (4) cu prevederile legale în domeniul evaluãrii;
    b) cu privire numai la aspectele care ţin de activitatea pe anul urmãtor perioadei evaluate, dacã evaluatorul constatã în cadrul interviului faptul cã între informaţiile cuprinse în raportul de evaluare şi activitatea efectiv desfãşuratã sau rezultatele obţinute de managerul public existã diferenţe semnificative.
    (2) Autoritãţile sau instituţiile publice au obligaţia refacerii evaluãrii conform solicitãrii Agenţiei şi transmiterea noii evaluãri în termen de cel mult 5 zile lucrãtoare de la primirea solicitãrii.
    ART. 70
    Raportul prevãzut la art. 65 alin. (1) lit. d) se comunicã managerului public în termen de 15 zile lucrãtoare de la aprobare, prin poştã, cu confirmare de primire.
    ART. 71
    (1) Persoanele nemulţumite de rezultatul evaluãrii externe pot contesta la Agenţie raportul prevãzut la art. 65 alin. (1) lit. d), în termen de 5 zile lucrãtoare de la data confirmãrii primirii, şi pot solicita reluarea evaluãrii, cu motivarea corespunzãtoare a solicitãrii.
    (2) În urma analizãrii contestaţiilor, Agenţia dispune reluarea procesului de evaluare externã sau motiveazã întemeiat, în scris, respingerea contestaţiei cãtre autorul acesteia, în termen de cel mult 10 zile lucrãtoare de la data expirãrii termenului prevãzut la alin. (1).
    (3) În situaţia reluãrii procesului de evaluare externã, dispoziţiile art. 64-70 se aplicã în mod corespunzãtor.
    ART. 72
    Rezultatele evaluãrii externe efectuate conform art. 71 sunt definitive.
    ART. 73
    (1) Pentru activitãţile desfãşurate, cuantumul drepturilor de care pot beneficia evaluatorii externi se stabileşte anual, în sumã brutã, prin raportare la dispoziţiile ordinului prevãzut la art. 63, dupã cum urmeazã:
    a) în situaţia plãţii de sume cu titlu de indemnizaţie, prin ordin al preşedintelui Agenţiei, pe baza sumelor rezultate din calculele financiar-contabile corespunzãtoare încadrãrii în sumele alocate în bugetul Agenţiei în acest scop, precum şi în funcţie de numãrul de persoane evaluate;
    b) în situaţia plãţii de sume cu titlu de remuneraţie, conform contractelor încheiate conform legii pentru realizarea activitãţilor de evaluare şi, dacã este cazul, a activitãţilor conexe.
    (2) La stabilirea cuantumului drepturilor prevãzute la alin. (1) se vor avea în vedere costurile efectiv implicate de realizarea activitãţilor de evaluare şi a activitãţilor conexe, modalitatea de finanţare a costurilor eventualelor deplasãri, precum şi modalitatea de finanţare a altor aspecte specifice în legãturã cu îndeplinirea obligaţiilor de cãtre evaluatorul extern. Plata evaluatorului extern pentru munca efectiv prestatã se include în cuantumul indemnizaţiei sau, dupã caz, al remuneraţiei acordate.

    SECŢIUNEA a 3-a
    Promovarea managerilor publici

    ART. 74
    (1) În baza rezultatelor obţinute la evaluare, ca urmare a recomandãrii evaluatorilor şi, dacã este cazul, a evaluãrii performanţelor profesionale individuale refãcute conform solicitãrii prevãzute la art. 69, managerii publici:
    a) promoveazã în gradul profesional urmãtor, dacã la evaluarea performanţelor profesionale individuale, realizatã conform anexei nr. 4, au obţinut o notã finalã a evaluãrii anuale de cel puţin 4,50;
    b) îşi menţin gradul profesional deţinut la momentul evaluãrii, dacã la evaluarea performanţelor profesionale individuale, realizatã conform anexei nr. 4, au obţinut o notã finalã a evaluãrii anuale între 3,00 şi 4,49;
    c) sunt retrogradaţi în gradul profesional inferior, dacã la evaluarea performanţelor profesionale individuale, realizatã conform anexei nr. 4, au obţinut o notã finalã a evaluãrii anuale între 2,50 şi 2,99;
    d) pot fi redistribuiţi pe o funcţie publicã generalã de execuţie din clasa I, corespunzãtor vechimii în specialitatea studiilor absolvite şi condiţiilor specifice de ocupare a funcţiei, dacã la evaluarea performanţelor profesionale individuale, realizatã conform anexei nr. 4, au obţinut o notã finalã a evaluãrii anuale între 2,00 şi 2,49 sau dacã deţin gradul profesional "asistent" şi, în urma parcurgerii procesului de evaluare, se încadreazã la prevederile lit. c).
    (2) În situaţia în care managerul public obţine la evaluarea performanţelor profesionale individuale un punctaj final mai mic sau egal cu 1,99 puncte se aplicã în mod corespunzãtor dispoziţiile <>art. 69 alin. (3) lit. c) din Legea nr. 188/1999, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
    ART. 75
    (1) În situaţiile prevãzute la art. 74 alin. (1) lit. a), c) şi d), în termen de cel mult 30 de zile lucrãtoare de la transmiterea de cãtre Agenţie a rezultatelor definitive ale evaluãrii, autoritatea sau instituţia publicã în cadrul cãreia este numit managerul public va solicita avizul Agenţiei în vederea transformãrii postului. Solicitarea avizului va conţine în mod obligatoriu fişa postului completatã potrivit nivelului funcţiei publice pentru care se solicitã transformarea.
    (2) În termen de 15 zile de la data primirii avizului solicitat în condiţiile alin. (1), autoritatea sau instituţia publicã în cadrul cãreia este numit managerul public emite actul administrativ de numire a managerului public în noua funcţie publicã.
    (3) La actul administrativ de numire va fi ataşatã în mod obligatoriu fişa postului completatã potrivit nivelului funcţiei publice.
    (4) Neîndeplinirea obligaţiei prevãzute la alin. (2) şi (3) de cãtre autoritatea sau instituţia publicã poate fi atacatã în contencios administrativ de cãtre managerului public, de cãtre orice persoanã interesatã sau de cãtre Agenţie, conform legii.

    SECŢIUNEA a 4-a
    Dispoziţii specifice privind instruirea managerilor publici

    ART. 76
    În cadrul procesului de evaluare a performanţelor profesionale ale funcţionarilor publici se stabilesc cerinţele de formare profesionalã a managerilor publici.
    ART. 77
    Cerinţele de formare profesionalã a managerilor publici se stabilesc diferenţiat, dupã cum urmeazã:
    a) în urma desfãşurãrii componentei interne a evaluãrii se stabilesc cerinţele de formare profesionalã corespunzãtoare desfãşurãrii activitãţii în cadrul autoritãţii sau instituţiei publice, conform obiectivelor individuale stabilite de superiorul ierarhic;
    b) în urma desfãşurãrii componentei externe a evaluãrii se stabilesc cerinţele de formare profesionalã corespunzãtoare desfãşurãrii activitãţii în funcţia publicã specificã de manager public.
    ART. 78
    Formarea profesionalã a managerilor publici conform cerinţelor identificate în condiţiile prevãzute la art. 77 lit. a) se asigurã de cãtre autoritãţile sau instituţiile publice, prin planul anual de perfecţionare întocmit conform legii.
    ART. 79
    (1) În vederea asigurãrii formãrii profesionale a managerilor publici conform cerinţelor identificate în aplicarea art. 77 lit. b), Agenţia poate organiza anual programe de perfecţionare în domeniile identificate ca prioritare, în limita fondurilor alocate de la bugetul de stat în acest scop.
    (2) Participarea managerilor publici la programe de perfecţionare organizate în aplicarea alin. (1) se considerã participare la forme de perfecţionare profesionalã organizate în interesul autoritãţii sau instituţiei publice.

    CAP. IV
    Dispoziţii tranzitorii şi finale

    ART. 80
    (1) Echipele de asistenţã tehnicã a proiectelor prevãzute la art. 32 din Ordonanţa de urgenţã vor putea dezvolta şi aplica proceduri specifice în realizarea activitãţii acestora, prin excepţie de la prevederile prezentelor norme metodologice.
    (2) În situaţia prevãzutã la alin. (1), dezvoltarea de proceduri specifice se face în condiţiile prevãzute de contractele de finanţare, iar aplicarea procedurilor nou-dezvoltate se face cu avizul instituţiilor şi autoritãţilor publice în drept, emis în exercitarea atribuţiilor stabilite prin lege pentru respectivele autoritãţi sau instituţii publice.
    ART. 81
    Sumele recuperate ca urmare a încãlcãrii angajamentului prevãzut la art. 28 alin. (1) se varsã la bugetul de stat.
    ART. 82
    Cheltuielile de naturã administrativã necesare organizãrii şi desfãşurãrii componentei externe a evaluãrii se suportã de cãtre Agenţie, cu excepţia situaţiilor în care finanţarea activitãţilor face obiectul unui contract de finanţare pentru proiectele cu finanţare din alte surse decât bugetul de stat.
    ART. 83
    Începând cu anul 2010, Agenţia poate asigura prin bugetul sãu, în limita fondurilor bugetare alocate în acest scop, finanţarea cheltuielilor ocazionate de instruirea evaluatorilor externi.
    ART. 84
    Agenţia poate externaliza, în condiţiile legii, serviciile de evaluare pentru componenta evaluãrii prevãzutã la art. 53 lit. b).
    ART. 85
    Se autorizeazã Agenţia sã stabileascã anual, în condiţiile legii, din numãrul total de funcţii publice vacante din cadrul autoritãţilor sau instituţiilor publice, numãrul de funcţii publice pe care vor fi încadraţi manageri publici.
    ART. 86
    În termen de cel mult 45 de zile de la intrarea în vigoare a prezentelor norme metodologice, autoritãţile sau instituţiile publice au obligaţia adoptãrii tuturor mãsurilor organizatorice şi administrative corespunzãtoare aplicãrii acestora.
    ART. 87
    (1) Termenele prevãzute în prezentele norme metodologice se calculeazã avându-se în vedere inclusiv ziua când au început şi ziua când s-au sfârşit.
    (2) Termenul care începe într-o zi nelucrãtoare sau de sãrbãtoare legalã se considerã cã începe în prima zi de lucru urmãtoare.
    (3) Termenul care se sfârşeşte într-o zi nelucrãtoare sau de sãrbãtoare legalã se va prelungi pânã la sfârşitul primei zile de lucru urmãtoare.
    ART. 88
    Anexele nr. 1-4 fac parte integrantã din prezentele norme metodologice.


    ANEXA 1
    la normele metodologice


                                    ANGAJAMENT
        încheiat în aplicarea art. 8 din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului
     nr. 92/2008 privind statutul funcţionarului public denumit manager public

                                     - model -

    I. Pãrţile semnatare
    1. Numele ................................................
    Prenumele ................................................
    Domiciliul ...............................................
    Nãscut la data de .................................
    Legitimat cu BI/CI seria ........... nr. .................
    CNP ...........................................
    Fiul/Fiica lui ................... şi al ..................., în calitate de participant declarat admis la programul de formare specializatã în administraţia publicã, cu durata de................., organizat pentru obţinerea statutului de manager public (programul de formare), denumit în continuare participant la program,
    şi
    2. Ministerul Administraţiei şi Internelor, cu sediul în ..........................., reprezentat prin domnul/doamna ....................., având funcţia de ...................., în calitate de autoritate responsabilã de aplicarea corespunzãtoare a prevederilor <>Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 92/2008 privind statutul funcţionarului public denumit manager public, aprobatã cu modificãri şi completãri prin <>Legea nr. 135/2009, cu modificãrile ulterioare, denumit în continuare minister.

    II. Obiectul angajamentului
    Obiectul prezentului angajament îl constituie asumarea obligaţiei de cãtre participantul la program de a lucra în cadrul administraţiei publice pentru o perioadã de cel puţin 5 ani, cu respectarea prevederilor legale, precum şi cu exercitarea drepturilor şi îndeplinirea obligaţiilor stabilite în continuare.
    Obligaţia poate fi îndeplinitã prin desfãşurarea de activitãţi în regim de funcţie publicã, prin ocuparea unei funcţii de demnitate publicã sau, dupã caz, în baza unui contract individual de muncã.
    Ministerul îşi asumã obligaţia corelativã de a asigura desfãşurarea programului de formare şi plasarea participantului la program pe o funcţie specificã de manager public, dupã absolvire, în condiţiile legii.

    III. Drepturile şi obligaţiile pãrţilor
    1. Participantul la program are urmãtoarele drepturi:
    a) sã primeascã integral şi la termen sumele prevãzute cu titlu de bursã sau, dupã caz, sumele cu titlu de cheltuieli de deplasare;
    b) sã îi fie virate, în contul pe care îl indicã, sumele prevãzute cu titlu de bursã;
    c) sã fie informat cu privire la deciziile care se iau şi care îl vizeazã în mod direct;
    d) sã fie consultat cu privire la modificãri de fond, de naturã a-i afecta un interes personal legitim, ale deciziilor cu caracter individual luate prin excepţie de la procedurile generale aprobate;
    e) ca urmare a absolvirii programului de formare, sã fie numit într-o funcţie publicã specificã de manager public.
    2. Participantul la program are urmãtoarele obligaţii:
    a) sã se conformeze solicitãrilor furnizorului de formare cu privire la derularea activitãţilor specifice desfãşurãrii programelor de formare şi sã participe diligent la toate aceste activitãţi;
    b) sã respecte normele de conduitã profesionalã şi civicã şi sã se abţinã de la orice faptã care ar putea aduce prejudicii persoanelor fizice sau juridice ori imaginii furnizorului de formare;
    c) sã respecte, în îndeplinirea sarcinilor corespunzãtoare activitãţilor specifice desfãşurãrii programelor de formare, prevederile actelor normative de organizare şi funcţionare, precum şi regulamentele de studii şi cele de ordine interioarã ale instituţiilor în care desfãşoarã respectivele activitãţi;
    d) pe perioada derulãrii programului de formare, sã informeze în scris Agenţia Naţionalã a Funcţionarilor Publici, iar ulterior absolvirii programului de formare, sã informeze în scris ministerul - Direcţia generalã juridicã, în termen de cel mult 10 zile de la producerea evenimentului, despre orice modificare a datelor înregistrate privind domiciliul, reşedinţa, starea civilã ori starea de sãnãtate; notificarea va fi însoţitã de copii ale documentelor prin care se constatã/se dispun modificãrile de cãtre organele în drept;
    e) sã ramburseze, în situaţia încetãrii calitãţii de participant la program, toate cheltuielile efectuate cu formarea pânã la data înregistrãrii solicitãrii sale scrise sau, dupã caz, pânã la data exmatriculãrii din program ca urmare a aplicãrii unei sancţiuni disciplinare;
    f) sã se prezinte în termenul legal la autoritatea sau instituţia publicã unde a fost repartizat, în vederea ocupãrii funcţiei publice specifice de manager public;
    g) sã ramburseze, în situaţia nerespectãrii obligaţiei care face obiectul prezentului angajament, contravaloarea cheltuielilor efectuate pentru formarea sa, redusã proporţional cu perioada luatã în calcul ca fiind lucratã din termenul de 5 ani;
    h) în situaţia îndeplinirii obligaţiei care face obiectul prezentului angajament prin ocuparea unui post în baza unui contract individual de muncã, sã informeze ministerul - Direcţia generalã juridicã, în termen de cel mult 10 zile de la producerea evenimentului, despre orice naştere, modificare sau încetare a raporturilor de muncã.
    3. Ministerul are urmãtoarele drepturi:
    a) sã dispunã cu privire la modalitatea de organizare şi desfãşurare a programelor de formare, precum şi cu privire la regulile aplicabile pe parcursul activitãţilor de formare;
    b) sã solicite date referitoare la domiciliul, reşedinţa, starea civilã, starea de sãnãtate, activitãţile participantului la program şi rezultatele înregistrate de acesta, precum şi copii de pe documentele considerate relevante în vederea înregistrãrii şi actualizãrii evidenţelor;
    c) sã dispunã asupra modalitãţilor şi termenelor de platã pentru valoarea calculatã a creanţelor în situaţia recuperãrii debitelor provenite din nerespectarea prevederilor prezentului angajament.
    4. Ministerul are urmãtoarele obligaţii:
    a) sã stabileascã din timp o modalitate unicã de îndeplinire a obligaţiilor de platã şi sã aducã la cunoştinţa persoanelor interesate informaţiile relevante, astfel încât orice platã sã fie fãcutã în termen, în mod corespunzãtor;
    b) sã vireze integral şi la termen sumele prevãzute cu titlu de bursã sau, dupã caz, sumele cu titlu de cheltuieli de deplasare;
    c) sã acţioneze pentru recuperarea debitelor provenite din nerespectarea prevederilor prezentului angajament, cu oferirea posibilitãţii eşalonãrii plãţilor astfel încât valoarea eşalonatã calculatã la recuperarea creanţelor sã nu depãşeascã 20% din totalul veniturilor debitorului; eşalonarea plãţilor se face la solicitarea motivatã a debitorului, cu prezentarea de cãtre acesta a documentelor doveditoare ale totalului veniturilor acestuia.
    5. Drepturile şi obligaţiile ministerului se exercitã/se îndeplinesc prin structurile sale de specialitate, precum şi prin instituţiile publice şi organele de specialitate din subordinea acestuia, conform atribuţiilor care le revin acestora în aplicarea <>Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 92/2008, aprobatã cu modificãri şi completãri prin <>Legea nr. 135/2009, cu modificãrile ulterioare, şi a actelor normative proprii de organizare şi funcţionare.
    6. În caz de suspendare a raportului de serviciu, perioadele aflate sub incidenţa <>art. 94 alin. (1) lit. a), b) şi lit. c) teza I din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, se calculeazã în termenul de 5 ani, iar celelalte perioade nu se includ în calculul termenului.
    7. Obligaţia de rambursare prevãzutã la pct. 2 lit. e) şi g) devine exigibilã dupã trecerea unei perioade de graţie de 30 de zile de la data naşterii acestei obligaţii.
    8. În lipsa unor prevederi legale exprese contrare, prezentul angajament îşi menţine pe deplin valabilitatea şi produce efecte şi în situaţia modificãrii cadrului normativ în vigoare privind statutul managerului public sau al funcţiei publice.

    IV. Valoarea creanţelor
    1. La calculul contravalorii cheltuielilor efectuate cu formarea participantului la program vor fi incluse:
    a) sumele plãtite participantului la program cu titlu de bursã;
    b) sumele plãtite participantului la program cu titlu de cheltuieli de deplasare;
    c) sumele aferente organizãrii şi derulãrii activitãţilor de formare desfãşurate în ţarã;
    d) sumele aferente organizãrii şi derulãrii activitãţilor de formare desfãşurate în strãinãtate.
    2. Calcularea contravalorii cheltuielilor efectuate cu formarea participantului la program se face prin însumarea sumelor prevãzute la pct. 1 lit. a), b) şi d), la care se adaugã valoarea calculatã prin împãrţirea sumelor prevãzute la pct. 1 lit. c) la numãrul efectiv de participanţi la fiecare dintre tipurile de activitãţi de formare desfãşurate în ţarã, precum şi orice alte sume suplimentare stabilite cu titlu de penalitãţi.
    3. Sumele stabilite cu titlu de creanţe rezultate din derularea prezentului angajament se calculeazã pe baza documentelor justificative prezentate de persoanele în drept.

    V. Încetarea efectelor angajamentului
    Prezentul angajament înceteazã sã producã efecte de stingere a obligaţiilor de platã dintre pãrţi în oricare dintre urmãtoarele situaţii:
    a) la expirarea perioadei de 5 ani de lucru în administraţia publicã, de la data calculatã începând cu data primei numiri în funcţia publicã specificã de manager public;
    b) când starea sãnãtãţii fizice sau/şi psihice a participantului la program, constatatã prin decizie a organelor competente de expertizã medicalã, nu îi mai permite acestuia sã îşi îndeplineascã obligaţiile asumate prin prezentul angajament;
    c) prin efectul legii, dacã condiţiile pentru ocuparea funcţiilor publice specifice de manager public se modificã astfel încât participantul la program nu mai este eligibil pentru ocuparea funcţiei;
    d) prin denunţare unilateralã de cãtre participantul la program, în cazul nerespectãrii drepturilor prevãzute la pct. 1 lit. a) din secţiunea a III-a, pentru o perioadã mai mare de 3 luni, respectiv a celor prevãzute la pct. 1 lit. e) din secţiunea a III-a, pentru o perioadã mai mare de 6 luni;
    e) în oricare dintre situaţiile pentru care legea prevede cã pãrţile semnatare nu se aflã în culpã, de la data producerii sau, dupã caz, anunţãrii producerii evenimentului datoritã cãruia prezentul angajament nu-şi mai poate produce efectele.
    Prezentul angajament a fost încheiat astãzi, .............., la Bucureşti, în 3 (trei) exemplare, egal valabile, câte un exemplar pentru:
    - participantul la program;
    - minister;
    - Agenţia Naţionalã a Funcţionarilor Publici.
    Prezentul angajament a fost înregistrat cu nr. ......... din data de ............... la Ministerul Administraţiei şi Internelor.


    ANEXA 2
    la normele metodologice

                               ACORD INSTITUŢIONAL

    I. Pãrţile semnatare
    Agenţia Naţionalã a Funcţionarilor Publici, cu sediul în ........................., cont bancar nr. ................... deschis la .................., reprezentatã prin ..................., în calitate de ....................., denumitã în continuare Agenţia, pe de o parte, şi .................................., cu sediul în ..........................., str. .......................... nr. ......, judeţul/sectorul ......, cod fiscal ....................., nr. cont ........................., deschis la ........, reprezentatã prin .........................., în calitate de ....................., denumitã în continuare instituţia partenerã, pe de altã parte.

    II. Obiectul acordului instituţional
    Art. 1. - Obiectul prezentului acord îl constituie acordul de implicare a instituţiei partenere în activitãţi specifice corespunzãtoare organizãrii şi desfãşurãrii programelor de formare specializatã în administraţia publicã organizate pentru obţinerea statutului de manager public, prevãzute la <>art. 3 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 92/2008 privind statutul funcţionarului public denumit manager public, aprobatã cu modificãri şi completãri prin <>Legea nr. 135/2009, cu modificãrile ulterioare, denumite în continuare programe de formare.
    Obiectul acordului se realizeazã prin:
    a) îndeplinirea procedurilor de selectare şi desemnare a mentorilor;
    b) asigurarea condiţiilor de desfãşurare a activitãţilor de stagiu de cãtre participanţii la programele de formare;
    c) facilitarea îndeplinirii de cãtre persoanele desemnate în calitate de mentor a rolului prevãzut la art. 38 alin. (3) din Normele metodologice de aplicare a <>Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 92/2008 privind statutul funcţionarului public denumit manager public, aprobate prin Hotãrârea Guvernului nr. 78/2011, denumite în continuare Norme.
    Prezentul acord se încheie în aplicarea şi în conformitate cu urmãtoarele prevederi legale:
    - <>art. 11 din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 92/2008, aprobatã cu modificãri şi completãri prin <>Legea nr. 135/2009, cu modificãrile ulterioare;
    - art. 34-40 din Norme.

    III. Durata acordului instituţional
    Art. 2. - Prezentul acord intrã în vigoare de la data semnãrii sale de cãtre pãrţi şi este valabil pânã la stingerea tuturor obligaţiilor pe care le genereazã.
    Art. 3. - Durata de desfãşurare a activitãţilor de stagiu de cãtre participanţii la programele de formare în cadrul instituţiei partenere se stabileşte prin întocmirea fişei de stagiu prevãzute la art. 6.

    IV. Obligaţiile pãrţilor
    Art. 4. - Instituţia partenerã are urmãtoarele obligaţii:
    a) sã asigure desfãşurarea activitãţilor de stagiu sub directa coordonare şi responsabilitate a mentorilor, în principal la sediul instituţiei partenere şi cu monitorizarea periodicã a reprezentanţilor Agenţiei;
    b) sã sprijine integrarea participanţilor în echipe, cointeresarea şi implicarea lor în domeniile şi tipurile de activitãţi specifice ale instituţiei partenere;
    c) sã stabileascã, cu avizul Agenţiei, domeniile şi tipurile de activitãţi specifice pe care mentorul este obligat sã le includã în programul de stagiu;
    d) sã asigure participanţilor un post de lucru dotat cu birotica necesarã: calculator, acces la imprimantã, copiator, telefon/fax, rechizite şi altele asemenea;
    e) sã permitã accesul reprezentatului Agenţiei şi/sau al persoanelor desemnate de cãtre aceasta pentru evaluarea stagiului, aflaţi în vizita de stagiu, la toate informaţiile necesare, utile realizãrii evaluãrii participanţilor;
    f) sã permitã participanţilor sã participe la reuniunea de stagiu şi la orice alte evenimente pentru care Agenţia îi solicitã în mod expres pe perioada stagiului;
    g) sã comunice Agenţiei toate informaţiile legate de activitatea participanţilor pe parcursul perioadei de stagiu, precum şi situaţiile neprevãzute intervenite;
    h) sã punã la dispoziţia participanţilor materialele de prezentare a instituţiei, precum şi toate celelalte materiale necesare realizãrii obiectivelor de stagiu, convenite de participanţi şi mentori la începerea perioadei de stagiu şi formalizate în planul de lucru al participantului;
    i) sã permitã participanţilor accesul la toate informaţiile necesare pentru tratarea problematicilor curente, aceştia putând avea iniţiative, participa la reuniuni, lua cuvântul, întocmi note şi propuneri;
    j) sã permitã mentorilor sã participe la sesiunile de formare şi informare pe care Agenţia le organizeazã în vederea pregãtirii activitãţii de stagiu;
    k) sã permitã mentorilor sã comunice direct cu Agenţia în orice problemã legatã de desfãşurarea activitãţii de stagiu;
    l) sã asigure, prin intermediul mentorilor: îndrumarea participanţilor pe perioada stagiului, accesul lor la toate sectoarele de activitate cu relevanţã pentru programele de formare urmate, precum şi la bazele de date fãrã caracter confidenţial, la documentaţia specificã activitãţii acestor sectoare; urmãrirea realizãrii în totalitate a obiectivelor stagiului; coordonarea şi monitorizarea activitãţii participanţilor; supravegherea acestora în timpul orelor de lucru; îndrumarea şefilor compartimentelor în care participanţii şi-au desfãşurat activitatea de stagiu, în vederea completãrii corespunzãtoare a fişei individuale de notare a performanţelor profesionale ale acestora (formular standard), în vederea evaluãrii activitãţii participanţilor pe durata şi la sfârşitul stagiului.
    Art. 5. - Agenţia se obligã:
    a) sã remunereze mentorii pentru activitatea depusã;
    b) sã informeze instituţia partenerã cu privire la toate situaţiile care pot influenţa modul de organizare şi desfãşurare a activitãţilor prevãzute pentru perioada de stagiu al participanţilor;
    c) sã punã la dispoziţia mentorilor, la cerere, materiale legate de activitatea de stagiu;
    d) sã sprijine instituţia partenerã în cazul în care se confruntã cu probleme legate de desfãşurarea activitãţii de stagiu (mai puţin probleme legate de logisticã);
    e) sã informeze participanţii cã, pe perioada desfãşurãrii activitãţilor de stagiu, sunt asimilaţi funcţionarilor publici şi, în aceastã calitate, sunt obligaţi sã respecte prevederile legale aplicabile acestora, inclusiv în ceea ce priveşte confidenţialitatea şi obligaţia de rezervã (neutralitate şi imparţialitate), precum şi prevederile regulamentelor specifice ale instituţiei partenere.

    V. Modalitãţile de derulare
    Art. 6. - În urma parcurgerii procedurilor legale pentru identificarea şi selectarea mentorilor, pentru fiecare stagiu practic se întocmeşte o fişã de stagiu, care se constituie în anexã la prezentul acord şi care va cuprinde:
    a) durata stagiului;
    b) lista nominalã a mentorilor;
    c) cuantumul remuneraţiei mentorilor, în sumã brutã;
    d) lista nominalã a participanţilor la stagiu.
    Data întocmirii fişei de stagiu reprezintã data aprobãrii mentorilor, potrivit art. 37 alin. (3) din Norme.
    Art. 7. - Prin conţinut şi modalitãţile de desfãşurare, activitãţile convenite a se desfãşura pe perioada stagiului trebuie sã asigure atingerea obiectivelor stagiului.
    Art. 8. - Agenţia va monitoriza desfãşurarea acestor activitãţi, putând solicita modificarea lor în vederea atingerii obiectivelor stagiului. În acest sens, Agenţia este îndreptãţitã sã solicite, iar instituţia partenerã are obligaţia sã furnizeze informaţii legate de derularea activitãţilor şi comportamentul participantului. Agenţia poate solicita oricând participanţilor sã furnizeze informaţii despre modul în care se desfãşoarã activitãţile de stagiu la instituţia partenerã.
    Art. 9. - Orice modificare a condiţiilor iniţiale de desfãşurare a activitãţilor de stagiu va fi adusã la cunoştinţa Agenţiei în maximum 48 de ore de la momentul în care aceasta a fost cunoscutã sau putea şi trebuia sã fie cunoscutã de instituţia partenerã.
    Art. 10. - Pe parcursul perioadei de stagiu, Agenţia va desemna persoane care vor desfãşura vizite de stagiu la nivelul instituţiei partenere în vederea evaluãrii acestuia. În cadrul acestor vizite se organizeazã întâlniri cu mentorii şi participanţii, cu alte persoane cu care aceştia lucreazã în timpul stagiului, precum şi cu o persoanã din conducerea instituţiei partenere şi se analizeazã activitatea depusã de participanţi şi problemele cu care se confruntã instituţia partenerã în susţinerea acestei activitãţi.
    Art. 11. - La mijlocul perioadei de stagiu, Agenţia organizeazã reuniunea de stagiu, care va regrupa toţi participanţii în vederea unor schimburi reciproce de impresii şi informaţii. Discuţiile vor fi orientate pe condiţiile de primire de cãtre instituţia partenerã, obstacolele întâmpinate, caracteristicile generale ale activitãţii etc.

    VI. Situaţii speciale
    Art. 12. - Pierderea calitãţii de mentor, ca urmare a neîndeplinirii obligaţiilor stabilite de lege în sarcina acestuia, se constatã prin emiterea actului administrativ corespunzãtor de cãtre instituţia partenerã, la iniţiativa acesteia sau la solicitarea motivatã a Agenţiei.
    Art. 13. - În toate cazurile prevãzute de lege pentru pierderea calitãţii de mentor, instituţia partenerã este obligatã sã asigure înlocuirea acestuia, urmând procedura prevãzutã la art. 37 din Norme şi în conformitate cu prevederile prezentului acord, prin act adiţional.
    Art. 14. - Imposibilitatea temporarã de îndeplinire a atribuţiilor de mentor nu atrage pierderea acestei calitãţi, ci doar înlocuirea mentorului potrivit art. 13.

    VII. Încetarea acordului instituţional
    Art. 15. - Prezentul acord poate înceta prin acordul comun al pãrţilor, convenit în scris, prin act adiţional.

    VIII. Rãspundere
    Art. 16. - Nerespectarea sau executarea necorespunzãtoare de cãtre una dintre pãrţi a obligaţiilor prevãzute în prezentul acord atrage rãspunderea juridicã în condiţiile legii.
    Art. 17. - Orice neînţelegere decurgând din prezentul acord urmeazã a fi soluţionatã pe cale amiabilã de cãtre cele douã pãrţi. În caz contrar, eventualele litigii sunt de competenţa instanţelor judecãtoreşti.
    Art. 18. - Forţa majorã exonereazã de rãspundere partea care o invocã, potrivit legii, cu condiţia comunicãrii acesteia în termen de 10 zile de la apariţie, urmând ca în urmãtoarele 30 de zile partea care o invocã sã transmitã celeilalte pãrţi acte doveditoare.

    IX. Dispoziţii finale
    Art. 19. - Orice modificare sau completare a prezentului acord se va face în scris, cu acordul comun al pãrţilor, şi va îmbrãca forma unui act adiţional.
    Art. 20. - Orice comunicare între pãrţi se va face în scris şi va fi înregistratã atât la transmitere, cât şi la primire.
    Art. 21. - Prevederile prezentului acord vor fi interpretate în conformitate cu legislaţia românã în vigoare.
    Art. 22. - Prezentul acord s-a încheiat în douã exemplare, câte unul pentru fiecare parte, ambele exemplare având aceeaşi forţã juridicã, şi a fost semnat astãzi, ........., la ........ .

    Agenţia Naţionalã a Funcţionarilor Publici Instituţia partenerã
       .................................. ....................


    ANEXA 3
    la normele metodologice

                            CRITERII DE PERFORMANŢÃ
                 pentru evaluarea performanţelor profesionale
                 ale managerilor publici - componenta externã┌────┬──────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────────┐
│Nr. │ │ │
│crt.│ Criterii │ Definiţie │
├────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┤
│ 1.│Atitudine proactivã în │Atitudinea proactivã în rezolvarea problemelor se │
│ │rezolvarea problemelor │referã la urmãrirea, evaluarea şi anticiparea cursului│
│ │ │unei acţiuni, preluarea controlului situaţiei şi │
│ │ │întreprinderea de acţiuni concrete care sã ducã la │
│ │ │obţinerea rezultatelor aşteptate înainte de apariţia │
│ │ │unor probleme sau de intervenţia unor factori alea- │
│ │ │torii care sã influenţeze negativ rezultatele finale. │
│ │ │Atitudinea proactivã se mai referã la întreprinderea │
│ │ │de acţiuni concrete, şi nu la adaptarea sau reacţia │
│ │ │pasivã la o situaţie nouã. │
├────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┤
│ 2.│Capacitatea de adaptare │Capacitatea de adaptare se referã la abilitatea de a │
│ │ │face faţã şi a-şi ajusta comportamentul şi procesele │
│ │ │de lucru la o varietate de situaţii ce ţin de acti- │
│ │ │vitãţi individuale sau de echipã. Capacitatea de │
│ │ │adaptare se mai referã şi la capacitatea de a analiza │
│ │ │şi de a gândi independent, fãrã a fi afectat sau │
│ │ │întrerupt de schimbãri neaşteptate sau de factori │
│ │ │aleatorii, în afara controlului propriu. │
├────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┤
│ 3.│Capacitatea de implicare │Capacitatea de implicare strategicã se referã la │
│ │strategicã │capacitatea de a alinia prioritãţile, planurile şi │
│ │ │acţiunile întreprinse la proiectarea, formularea şi/ │
│ │ │sau implementarea oricãrui tip de strategie la nivel │
│ │ │departamental, instituţional sau la nivelul adminis- │
│ │ │traţiei publice în general, pentru atingerea │
│ │ │obiectivelor departamentului, instituţiei sau │
│ │ │sistemului administraţiei publice. Acest criteriu se │
│ │ │referã şi la identificarea de modele sau conexiuni │
│ │ │între situaţii complexe sau ambigue, care nu sunt │
│ │ │relaţionate în mod evident, şi folosirea acestor │
│ │ │modele sau conexiuni în formularea unor concluzii şi │
│ │ │soluţii referitoare la rezolvarea unor probleme │
│ │ │fundamentale din cadrul departamentului, instituţiei │
│ │ │sau sistemului administraţiei publice în general. │
├────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┤
│ 4.│Capacitatea de a coopera │Capacitatea de a coopera eficient interinstituţional │
│ │eficient interinstituţional │şi intrainstituţional se referã la construirea, │
│ │şi intrainstituţional │menţinerea şi dezvoltarea relaţiilor de lucru cu │
│ │ │persoane din instituţie (subordonaţi, colegi, şefi, │
│ │ │persoane din alte departamente), în special din alte │
│ │ │servicii sau compartimente cu care intrã în contact, │
│ │ │sau cu persoane din alte instituţii, în scopul │
│ │ │obţinerii de rezultate pozitive sau al atingerii │
│ │ │obiectivelor prin obţinerea susţinerii sau implicarea │
│ │ │acelor persoane în activitãţile comune impuse de │
│ │ │contextul formal, instituţional. │
├────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┤
│ 5.│Capacitatea de promovare şi │Capacitatea de promovare şi implementare a schimbãrii │
│ │implementare a schimbãrii │se referã la analiza permanentã a proceselor de muncã,│
│ │ │procedurilor, regulamentelor şi/sau politicilor │
│ │ │publice şi strategiilor, la punerea la îndoialã cu │
│ │ │consecvenţã a stãrii de fapt, la identificarea │
│ │ │cauzelor care genereazã probleme în departament, │
│ │ │instituţie sau în sistemul administraţiei publice în │
│ │ │general şi oferirea de recomandãri sau soluţii care sã│
│ │ │facã aceste procese mai eficiente şi/sau mai eficace. │
│ │ │Acest criteriu se mai referã şi la participarea la │
│ │ │implementarea schimbãrilor necesare pentru creşterea │
│ │ │eficienţei şi eficacitãţii departamentului, instituţiei
│ │ │sau a sistemului administraţiei publice, precum şi la │
│ │ │orice activitãţi de informare şi convingere a facto- │
│ │ │rilor decizionali asupra beneficiilor obţinute prin │
│ │ │schimbãrile propuse. │
├────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┤
│ 6.│Capacitatea de a produce │Capacitatea de a produce valoare adãugatã conform │
│ │valoare adãugatã conform │scopului funcţiei se referã la modul în care activi- │
│ │scopului funcţiei │tatea managerului public, desfãşuratã conform │
│ │ │atribuţiilor prevãzute în fişa postului şi obiectivelor
│ │ │individuale stabilite la evaluare, a contribuit direct│
│ │ │şi nemijlocit la îmbunãtãţirea procedurilor de lucru, │
│ │ │a calitãţii actului administrativ şi serviciilor │
│ │ │publice furnizate cetãţeanului, a relaţiilor. │
├────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┤
│ 7.│Orientarea cãtre client │Orientarea cãtre client se referã la dorinţa şi │
│ │ │abilitatea de a acorda prioritate furnizãrii de │
│ │ │informaţii şi/sau rezolvãrii problemelor clienţilor │
│ │ │(fie aceştia cetãţeni, colegi, şefi sau persoane din │
│ │ │alte servicii, compartimente sau instituţii cu care │
│ │ │intrã în contact datoritã naturii postului pe care îl │
│ │ │ocupã), prin furnizarea cãtre aceştia de servicii de │
│ │ │înaltã calitate care sã le satisfacã nevoile şi sã îi │
│ │ │îndrume spre rezolvarea cât mai rapidã a problemelor │
│ │ │şi a cerinţelor pe care le au. │
├────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┤
│ 8.│Orientarea cãtre rezultate │Orientarea cãtre rezultate se referã la energia şi │
│ │ │determinarea manifestate în înfruntarea şi depãşirea │
│ │ │obstacolelor care stau în calea stabilirii şi atin- │
│ │ │gerii obiectivelor, prin îndeplinirea la termen a │
│ │ │obiectivelor şi cu respectarea standardelor de │
│ │ │calitate, astfel încât sã se obţinã rezultatele │
│ │ │aşteptate. │
├────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┤
│ 9.│Sustenabilitatea iniţiativelor│Sustenabilitatea iniţiativelor se referã la gradul în │
│ │ │care propunerile şi iniţiativele managerului public │
│ │ │pot fi implementate şi, respectiv, se pot constitui în│
│ │ │bune practici general recunoscute ca atare. │
└────┴──────────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┘
    ANEXA 4
    la normele metodologice

                                RAPORT DE EVALUARE
                       a performanţelor profesionale ale
                    managerului public - componenta externã

                                    - model -┌──────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────┐
│Numele şi prenumele managerului │ │
│public evaluat: │ │
├──────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
│Gradul profesional curent: │ │
├──────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
│Numele şi prenumele evaluatorului: │ │
├──────────────────────────────────────────┼──────────┬───────────┬────────────┬───────────┤
│Perioada evaluatã: │ De la: │ │ La: │ │
├──────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┼───────────┤
│Obiective SMART în perioada evaluatã │ │ │ │ │
│(atât cele stabilite la început de an, │ Timpul │ │ Realizat │ Nota/ │
│cât şi cele primite pe parcursul anului) -│ alocat │ Indicatori│ % │ Califica- │
│se vor prelua din anexa nr. 6 la Hotãrârea│ % │ │ │ tivul │
│Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea │ │ │ │ │
│normelor privind organizarea şi dezvolta- │ │ │ │ │
│rea carierei funcţionarilor publici, cu │ │ │ │ │
│modificãrile şi completãrile ulterioare │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┼───────────┤
│Nota finalã de la evaluarea internã │ │ │ │ │
│(conform anexei nr. 6 la Hotãrârea │ │ │ │ │
│Guvernului nr. 611/2008, cu modificãrile │ │ │ │ │
│şi completãrile ulterioare) - respectiv │ │ │ │ │
│nota obţinutã la componenta internã a │ │ │ │ │
│evaluãrii: │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┼───────────┤
│1. │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┼───────────┤
│2. │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┼───────────┤
│3. │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┼───────────┤
│4. │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┼───────────┤
│5. │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┼───────────┤
│etc. │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┴────────────┴───────────┤
│Criterii de performanţã │ Nota*) │Justificarea notei (aspecte pozitive│
│ │ │remarcate şi aspecte de îmbunãtãţit)│
├──────────────────────────────────────────┼──────────┼────────────────────────────────────┤
│1. Atitudine proactivã în rezolvarea │ │ │

│problemelor │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼──────────┼────────────────────────────────────┤
│2. Capacitatea de adaptare │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼──────────┼────────────────────────────────────┤
│3. Capacitatea de implicare strategicã │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼──────────┼────────────────────────────────────┤
│4. Capacitatea de a coopera eficient │ │ │
│interinstituţional şi intrainstituţional │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼──────────┼────────────────────────────────────┤
│5. Capacitatea de promovare şi implemen- │ │ │
│tare a schimbãrii │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼──────────┼────────────────────────────────────┤
│6. Capacitatea de a produce valoare │ │ │
│adãugatã conform scopului funcţiei │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼──────────┼────────────────────────────────────┤
│7. Orientarea cãtre client │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼──────────┼────────────────────────────────────┤
│8. Orientarea cãtre rezultate │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼──────────┼────────────────────────────────────┤
│9. Sustenabilitatea iniţiativelor │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼──────────┼────────────────────────────────────┤
│Nota pentru îndeplinirea criteriilor de │ │ │
│performanţã │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼──────────┼────────────────────────────────────┤
│Nota finalã a evaluãrii anuale: (nota │ │ │
│finalã de la evaluarea internã + nota │ │ │
│finalã de la evaluarea externã)/2 │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼──────────┴────────────────────────────────────┤
│Gradul profesional propus în urma │ │
│evaluãrii: │ │
├──────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
│Propuneri de dezvoltare personalã în │ Motivaţie: │
│perioada urmãtoare de evaluare (altele │ │
│decât cele de la evaluarea internã): │ │
├──────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
│1. │ │
├──────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
│2. │ │
├──────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
│3. │ │
├──────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
│etc. │ │
├──────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
│Alte observaţii │ │
│ │ │
│ │ │
├──────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
│Comentariile managerului public evaluat │ │
│ │ │
│ │ │
├──────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
│Semnãtura managerului public evaluat │ Data: │
│ │ │
├──────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
│Semnãtura evaluatorului │ Data: │
│ │ │
├──────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────────────┤
│ Agenţia Naţionalã a Funcţionarilor Publici │
├──────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────┤
│Numele şi prenumele: │ Funcţia: │
├──────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
│Semnãtura: │ Data: │
└──────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────────────┘---------
    *) Nota pentru îndeplinirea criteriilor de performanţã se determinã calculând media aritmeticã a notelor acordate criteriilor de performanţã, criterii care se noteazã de la 1 (reprezentând minimul) la 5 (reprezentând maximul).

                                   --------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016