Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTARARE nr. 2 din 7 iunie 2009  privind completarea Regulamentului de organizare si functionare al Colegiului National al Asistentilor Sociali    Twitter Facebook
Cautare document

HOTARARE nr. 2 din 7 iunie 2009 privind completarea Regulamentului de organizare si functionare al Colegiului National al Asistentilor Sociali

EMITENT: COLEGIUL NATIONAL AL ASISTENTILOR SOCIALI
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 481 din 13 iulie 2009
HOTĂ?RÂRE nr. 2 din 7 iunie 2009
privind completarea <>Regulamentului de organizare şi funcţionare al Colegiului Naţional al Asistenţilor Sociali
EMITENT: COLEGIUL NAŢIONAL AL ASISTENŢILOR SOCIALI
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 481 din 13 iulie 2009


În temeiul dispoziţiilor <>art. 5 alin. (2) lit. a) din Regulamentul de organizare şi funcţionare al Colegiului Naţional al Asistenţilor Sociali,

Congresul Naţional al Colegiului Naţional al Asistenţilor Sociali aprobã prezenta hotãrâre.

ART. I
<>Regulamentul de organizare şi funcţionare al Colegiului Naţional al Asistenţilor Sociali, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 735 din 30 octombrie 2007, se completeazã dupã cum urmeazã:
1. La articolul 8, dupã alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (7), cu urmãtorul cuprins:
"(7) În subordinea şi sub coordonarea Biroului executiv se înfiinţeazã şi funcţioneazã Institutul Naţional de Asistenţã Socialã - I.N.A.S., potrivit anexei nr. 1, care face parte integrantã din prezentul regulament."
2. La articolul 9, dupã alineatul (3) se introduc douã noi alineate, alineatele (4) şi (5), cu urmãtorul cuprins:
"(4) Comisia de avizare şi atestare profesionalã desfãşoarã proceduri specifice de analizare a cererilor de înregistrare a formelor independente de exercitare a profesiei de asistent social.
(5) Procedura de constituire, înregistrare şi funcţionare a formelor independente de exercitare a profesiei de asistent social este prevãzutã în anexa nr. 2, care face parte integrantã din prezentul regulament."
3. Dupã articolul 23 se introduc anexele nr. 1-6, având conţinutul prevãzut în anexele nr. 1-6 la prezenta hotãrâre.
ART. II
(1) De la data intrãrii în vigoare a prezentei hotãrâri, asistenţii sociali urmeazã modalitãţile specifice de formare profesionalã continuã a asistenţilor sociali, organizate de Colegiul Naţional al Asistenţilor Sociali prin Institutul Naţional de Asistenţã Socialã - I.N.A.S. sau avizate de Colegiul Naţional al Asistenţilor Sociali, în condiţiile legii.
(2) Asigurarea tuturor condiţiilor financiare pentru formarea profesionalã continuã a asistenţilor sociali reprezintã o obligaţie a angajatorilor, în condiţiile legii.
(3) Prezenta hotãrâre se publicã în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Preşedintele Colegiului Naţional
al Asistenţilor Sociali,
Florian Valeriu Sãlãjeanu

Bucureşti, 7 iunie 2009.
Nr. 2.


ANEXA 1
-------
(Anexa nr. 1 la regulament)
---------------------------

STATUTUL
Institutului Naţional de Asistenţã Socialã - I.N.A.S.

CAP. I
Înfiinţarea Institutului Naţional de Asistenţã Socialã - I.N.A.S.

ART. 1
Se înfiinţeazã Institutul Naţional de Asistenţã Socialã - I.N.A.S., denumit în continuare I.N.A.S., în subordinea şi sub coordonarea Biroului executiv al Colegiului Naţional al Asistenţilor Sociali.
ART. 2
(1) I.N.A.S. este o structurã administrativã a Colegiului Naţional al Asistenţilor Sociali.
(2) În cadrul Colegiului Naţional al Asistenţilor Sociali, I.N.A.S. este organizat şi funcţioneazã în baza principiului autonomiei, precum şi în limitele competenţelor stabilite de prezentul statut.
(3) I.N.A.S. nu face parte din sistemul naţional de învãţãmânt şi nu este supus procedurilor de autorizare şi acreditare prevãzute de lege.
(4) I.N.A.S. are buget propriu alocat, care se aprobã anual de cãtre Consiliul Naţional al Colegiului Naţional al Asistenţilor Sociali.
(5) I.N.A.S. are siglã şi ştampilã proprii, cu menţiunea Colegiului Naţional al Asistenţilor Sociali.
ART. 3
Sediul I.N.A.S. este stabilit în municipiul Bucureşti.
ART. 4
(1) Colegiul Naţional al Asistenţilor Sociali poate înfiinţa centre teritoriale ale I.N.A.S. pe lângã structurile teritoriale ale Colegiului Naţional al Asistenţilor Sociali, care dispun de resurse umane şi logisticã pentru ducerea la îndeplinire a scopului şi obiectivelor prevãzute în <>Legea nr. 466/2004 privind Statutul asistentului social şi în prezentul statut.
(2) Centrele teritoriale se înfiinţeazã prin hotãrâre a Biroului executiv al Colegiului Naţional al Asistenţilor Sociali, la propunerea Consiliului de conducere al I.N.A.S., cu avizul Biroului executiv al Colegiului Naţional al Asistenţilor Sociali.
(3) Colegiul Naţional al Asistenţilor Sociali, prin I.N.A.S., se poate asocia pentru organizarea de programe de formare profesionalã continuã în domeniul asistenţei sociale, sub forma cursurilor de formare profesionalã, a cursurilor postuniversitare sau de masterat, cu persoane juridice române sau instituţii de învãţãmânt superior din ţarã, acreditate în acest scop, precum şi cu instituţii similare din strãinãtate.
ART. 5
(1) I.N.A.S. are ca atribuţii dezvoltarea, cercetarea, pregãtirea, formarea profesionalã complementarã şi continuã, precum şi perfecţionarea continuã a asistenţilor sociali, în vederea asigurãrii exercitãrii calificate a profesiei de asistent social.
(2) Pentru realizarea acestui scop, I.N.A.S. urmãreşte îndeplinirea urmãtoarelor obiective:
a) asigurarea cadrului organizatoric necesar pregãtirii asistenţilor sociali debutanţi, formãrii profesionale continue a tuturor asistenţilor sociali, îmbunãtãţirii nivelului profesional al asistenţilor sociali şi respectãrii Codului deontologic al profesiei de asistent social;
b) asigurarea cadrului organizatoric pentru dezvoltarea de metodologii, elaborarea şi realizarea de studii şi cercetãri în domeniul asistenţei sociale, în vederea creşterii calitãţii actului profesional al asistentului social;
c) stabilirea formelor de pregãtire la standarde de competenţã profesionale, într-un sistem nediscriminatoriu de oportunitãţi egale şi uniforme la nivel naţional;
d) realizarea de studii şi programe de politici profesionale pe probleme compatibile cu dezvoltarea profesiei de asistent social în plan intern şi internaţional, propuneri de îmbunãtãţire a legislaţiei pentru întãrirea sistemului naţional de asistenţã socialã românesc şi armonizarea acestuia cu legislaţia Uniunii Europene;
e) stabilirea unor relaţii de cooperare permanentã, pe plan intern şi internaţional, cu instituţiile şi organizaţiile cu atribuţii în realizarea formãrii şi perfecţionãrii profesionale continue în sistemul profesiilor care îşi desfãşoarã activitatea în sistemul naţional de asistenţã socialã;
f) asigurarea formãrii profesionale complementare pentru persoanele cu atribuţii în asistenţã socialã, prevãzute la <>art. 34 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 466/2004 , precum şi pentru alte categorii profesionale care îşi desfãşoarã activitatea în domeniul asistenţei sociale, în condiţiile legii.
ART. 6
Colegiul Naţional al Asistenţilor Sociali, prin I.N.A.S., este abilitat sã emitã atestate, avize, certificate şi diplome care atestã formarea profesionalã complementarã sau continuã în domeniul asistenţei sociale, pentru întregul sistem naţional de asistenţã socialã.
ART. 7
(1) În vederea realizãrii scopului şi îndeplinirii obiectivelor pentru care a fost înfiinţat, I.N.A.S. desfãşoarã, în principal, urmãtoarele activitãţi:
a) organizeazã pregãtirea şi formarea profesionalã continuã a asistenţilor sociali aflaţi în perioada stagiului la standardele de competenţã profesionalã stabilite de organele profesiei, precum şi pentru obţinerea treptelor de competenţã profesionalã;
b) realizeazã studii şi cercetãri în domeniul asistenţei sociale;
c) elaboreazã şi atestã metodologii de lucru şi instrumente pentru practica asistenţilor sociali;
d) elaboreazã şi atestã programele de formare pentru asistenţii sociali şi realizeazã formarea formatorilor în domeniul asistenţei sociale;
e) elaboreazã metodologia de evaluare a cunoştinţelor participanţilor la programe de formare organizate de I.N.A.S. sau de alţi furnizori acreditaţi de Colegiul Naţional al Asistenţilor Sociali şi emite certificate sau diplome;
f) avizeazã programele de formare elaborate de cãtre furnizorii de formare acreditaţi de Colegiul Naţional al Asistenţilor Sociali;
g) asigurã cursanţilor stagiile profesionale şi stagiile de practicã în cadrul formelor de exercitare a profesiei de asistent social sau în cadrul instituţiilor publice şi private furnizoare de servicii de asistenţã socialã;
h) formuleazã puncte de vedere la solicitarea organismelor şi instituţiilor interesate în obţinerea unei opinii autorizate în domeniul asistenţei sociale;
i) orice alte activitãţi compatibile cu scopul, obiectivele şi statutul I.N.A.S.
(2) Cursurile organizate de I.N.A.S. se desfãşoarã sub formã de prelegeri şi ateliere de lucru încadrate în module de pregãtire, în urma cãrora cursanţii obţin calificative sau note.
(3) Dispoziţiile referitoare la formarea profesionalã sunt aplicabile şi formelor de exercitare a profesiei de asistent social sau altor entitãţi care asigurã stagiile de practicã ale cursanţilor.
(4) Formarea profesionalã continuã realizatã prin intermediul I.N.A.S. este parte componentã a sistemului de formare profesionalã a adulţilor prin forme specifice profesiilor reglementate, altele decât cele autorizate de Consiliul Naţional pentru Formarea Profesionalã a Adulţilor.

CAP. II
Organizarea şi funcţionarea I.N.A.S.

ART. 8
(1) Organele de conducere ale I.N.A.S. sunt:
a) Consiliul I.N.A.S., denumit în continuare Consiliul;
b) preşedintele Consiliului;
c) directorul executiv.
(2) Pe lângã Consiliu funcţioneazã, cu rol consultativ, un consiliu ştiinţific.
ART. 9
(1) Consiliul asigurã conducerea I.N.A.S. şi îşi desfãşoarã activitatea sub autoritatea Biroului executiv al Colegiului Naţional al Asistenţilor Sociali.
(2) Consiliul este format din 6 membri desemnaţi prin hotãrâre a Biroului executiv al Colegiului Naţional al Asistenţilor Sociali, la propunerea structurilor teritoriale ale Colegiului Naţional al Asistenţilor Sociali, cãrora li se adaugã şi preşedintele în funcţie al Colegiului Naţional al Asistenţilor Sociali.
(3) Membrii Consiliului sunt asistenţi sociali principali, având atestat de liberã practicã în asistenţã socialã, cu reputaţie şi prestigiu în cadrul profesiei, cu experienţã şi rezultate notorii în activitatea de asistenţã socialã şi de formare profesionalã continuã a asistenţilor sociali.
(4) Pentru activitatea depusã, membrii Consiliului pot primi o indemnizaţie stabilitã de Consiliul Naţional al Colegiului Naţional al Asistenţilor Sociali.
ART. 10
(1) Preşedintele Consiliului este preşedintele în funcţie al Colegiului Naţional al Asistenţilor Sociali.
(2) Preşedintele conduce şedinţele Consiliului. În lipsa preşedintelui, şedinţele vor fi conduse de un membru desemnat de cãtre preşedinte, iar în caz de nedesemnare, de cel desemnat de membrii prezenţi. Dispoziţiile alin. (1) se aplicã în mod corespunzãtor.
ART. 11
(1) Conducerea executivã a I.N.A.S. este asiguratã de un director executiv numit de Consiliu, aprobat de cãtre Biroul executiv al Colegiului Naţional al Asistenţilor Sociali.
(2) Pentru activitatea depusã, directorul executiv poate primi o indemnizaţie stabilitã de Consiliul Naţional al Colegiului Naţional al Asistenţilor Sociali.
ART. 12
Consiliul îndeplineşte, în principal, urmãtoarele atribuţii:
a) elaboreazã proiectul regulamentului de organizare şi funcţionare al I.N.A.S. şi îl supune spre aprobare Biroului executiv al Colegiului Naţional al Asistenţilor Sociali;
b) aprobã planul anual de desfãşurare a programelor de cercetare şi supune aprobãrii Biroului executiv al Colegiului Naţional al Asistenţilor Sociali direcţiile tematice;
c) aprobã membrii Consiliului ştiinţific şi ai corpului de specialişti ai I.N.A.S., în vederea organizãrii şi desfãşurãrii activitãţilor în cadrul I.N.A.S.;
d) aprobã planul anual de desfãşurare a modulelor de pregãtire (prelegeri, ateliere de lucru, stagii de practicã), programele de studiu, precum şi celelalte modalitãţi de formare profesionalã continuã avizate de Comisia de formare profesionalã, cu avizul Consiliului ştiinţific;
e) aprobã proiectul de buget propriu alocat, controleazã execuţia bugetarã proprie şi modul de gestionare a patrimoniului şi a fondurilor de care dispune I.N.A.S.;
f) aprobã cuantumul taxelor de participare la programele de formare, precum şi al taxelor şi cotizaţiilor pentru obţinerea avizelor, atestatelor, certificatelor sau diplomelor emise de Colegiul Naţional al Asistenţilor Sociali prin I.N.A.S.;
g) orice alte atribuţii prevãzute de actele normative sau stabilite de Biroul executiv al Colegiului Naţional al Asistenţilor Sociali.
ART. 13
(1) Consiliul îşi desfãşoarã activitatea în prezenţa a cel puţin jumãtate plus unu din numãrul membrilor care îl compun şi adoptã hotãrâri cu majoritatea membrilor prezenţi. În caz de paritate a voturilor, se va solicita şi votul membrilor lipsã.
(2) Lucrãrile şedinţelor vor fi consemnate într-un procesverbal, întocmit de cãtre secretarul Consiliului, desemnat din rândul membrilor Consiliului.
ART. 14
(1) Preşedintele Consiliului are urmãtoarele atribuţii principale:
a) convoacã Consiliul în şedinţã ordinarã sau extraordinarã;
b) reprezintã structura I.N.A.S. în relaţiile cu celelalte autoritãţi şi instituţii publice sau private, cu organizaţii şi operatori economici, cu persoane fizice din ţarã şi din strãinãtate, precum şi în justiţie;
c) negociazã şi semneazã contracte în numele structurii I.N.A.S.;
d) semneazã certificatele şi atestatele eliberate asistenţilor sociali care au absolvit cursurile organizate sub egida Colegiului Naţional al Asistenţilor Sociali prin I.N.A.S.;
e) propune Consiliului aprobarea numirii în funcţie a membrilor Consiliului ştiinţific;
f) aprobã propunerile de premiere sau de acordare a altor drepturi personalului Colegiului Naţional al Asistenţilor Sociali care îşi desfãşoarã activitatea în I.N.A.S.;
g) ia mãsuri pentru atragerea de noi surse de finanţare a activitãţii I.N.A.S. şi asigurã dezvoltarea bazei materiale a acestuia;
h) elaboreazã şi supune spre aprobare Consiliului Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a centrelor teritoriale de formare iniţialã şi continuã a asistenţilor sociali.
(2) Preşedintele Consiliului poate delega o parte din atribuţiile sale directorului executiv.
ART. 15
(1) Directorul executiv are urmãtoarele atribuţii principale:
a) asigurã conducerea curentã a activitãţii I.N.A.S.;
b) coordoneazã şi controleazã, sub aspect metodologic, activitatea centrelor teritoriale de formare profesionalã continuã a asistenţilor sociali şi conlucreazã cu departamentele de specialitate din cadrul I.N.A.S. în vederea ducerii la îndeplinire a acestei atribuţii;
c) participã la activitatea de selectare, încadrare şi promovare a personalului I.N.A.S. şi propune Consiliului coordonatorii departamentelor;
d) controleazã şi evalueazã periodic nivelul de realizare a atribuţiilor de serviciu de cãtre personalul I.N.A.S.;
e) stabileşte legãturi de colaborare cu specialişti din alte instituţii, în scopul îmbunãtãţirii activitãţii de formare profesionalã continuã;
f) întocmeşte şi prezintã, la solicitarea preşedintelui, dãri de seamã asupra activitãţii desfãşurate în cadrul departamentelor I.N.A.S., serviciului tehnico-administrativ şi de secretariat al I.N.A.S., propunând mãsuri pentru îmbunãtãţirea acesteia;
g) organizeazã controlul îndeplinirii sarcinilor de cãtre personalul din subordine şi urmãreşte realizarea mãsurilor dispuse;
h) selecteazã prin concurs şi propune eliberarea din funcţie a personalului serviciului tehnico-administrativ şi de secretariat al I.N.A.S.;
i) aplicã sancţiunile disciplinare personalului I.N.A.S. şi ia mãsuri pentru recuperarea prejudiciilor cauzate;
j) dispune mãsuri în vederea asigurãrii condiţiilor corespunzãtoare de lucru pentru personalul care îşi desfãşoarã activitatea în I.N.A.S.;
k) rãspunde de buna administrare şi gospodãrire a patrimoniului I.N.A.S.;
l) urmãreşte elaborarea lucrãrilor periodice prevãzute de Regulamentul de organizare şi funcţionare al I.N.A.S., precum şi prezentarea sau depunerea acestora la forurile competente;
m) propune spre aprobare Consiliului cuantumul taxelor de participare la programele de formare, precum şi pentru obţinerea atestatelor, avizelor, certificatelor sau diplomelor emise de I.N.A.S.;
n) elaboreazã proiectul de buget şi îl propune spre aprobare Consiliului;
o) asigurã comunicarea cãtre persoanele interesate a actelor, în termen de 30 de zile de la data emiterii acestora;
p) este ordonator de plãţi;
r) orice alte atribuţii stabilite de Biroul executiv, Consiliu sau de cãtre preşedinte.
(2) În exercitarea atribuţiilor sale, directorul executiv emite decizii.
(3) Directorul executiv îşi poate delega atribuţiile, în tot sau în parte, directorului executiv adjunct, dupã caz.
ART. 16
(1) Pe lângã Consiliu funcţioneazã, cu rol consultativ, un consiliu ştiinţific.
(2) Consiliul ştiinţific este format dintr-un numãr impar de membri, desemnaţi de Biroul executiv al Colegiului Naţional al Asistenţilor Sociali la propunerea Consiliului sau a preşedintelui Consiliului.
(3) Membrii Consiliului ştiinţific sunt asistenţi sociali principali sau personalitãţi recunoscute în domeniul asistenţei sociale, având o reputaţie profesionalã neştirbitã, care exercitã în acelaşi timp activitãţi şi funcţii didactice în învãţãmântul superior.
(4) Membrii Consiliului ştiinţific vor aviza conţinutul programelor şi cursurilor de formare profesionalã continuã.
(5) Pentru activitatea depusã, membrii Consiliului ştiinţific pot primi o indemnizaţie stabilitã de Consiliu.
ART. 17
(1) Consiliul ştiinţific are, în principal, urmãtoarele atribuţii:
a) avizeazã planul anual de desfãşurare a modulelor de pregãtire, programele de studiu, precum şi celelalte modalitãţi de formare profesionalã avizate de Comisia de formare profesionalã;
b) propune criterii de selecţie a membrilor corpului formatorilor I.N.A.S.;
c) coordoneazã şi avizeazã publicaţiile ştiinţifice ale I.N.A.S.
(2) În exercitarea atribuţiilor sale, Consiliul ştiinţific emite avize cu caracter consultativ sau obligatoriu, dupã caz.
(3) Consiliul ştiinţific alege un preşedinte cu majoritatea voturilor exprimate, care va asigura convocarea, organizarea şi coordonarea şedinţelor, la cererea preşedintelui Consiliului.
ART. 18
În cadrul I.N.A.S. funcţioneazã urmãtoarele departamente:
1. Departamentul pentru formarea profesionalã continuã;
2. Departamentul de studii şi cercetãri;
3. Departamentul de cooperare.
ART. 19
(1) Patrimoniul alocat de Colegiul Naţional al Asistenţilor Sociali cãtre I.N.A.S. se constituie din:
a) resurse provenite de la bugetul Colegiului Naţional al Asistenţilor Sociali şi bugetele structurilor teritoriale;
b) donaţii, sponsorizãri sau legate, cu titlu direct;
c) taxe şi alte venituri realizate din activitãţi directe;
d) alte venituri realizate în condiţiile legii.
(2) Fondurile alocate I.N.A.S. vor fi utilizate în vederea realizãrii obiectivelor acestuia, potrivit bugetului aprobat, cu aprobarea Consiliului.
(3) Pentru activitãţile de formare profesionalã continuã, complementarã şi perfecţionare desfãşurate de I.N.A.S. se percep taxe ce vor fi stabilite de Consiliu, la propunerea preşedintelui Consiliului.
ART. 20
În cadrul I.N.A.S. se constituie şi funcţioneazã un serviciu tehnico-administrativ şi de secretariat, conform hotãrârii Consiliului, în subordinea directorului executiv.

CAP. III
Dizolvarea, lichidarea şi suspendarea I.N.A.S.

ART. 21
(1) I.N.A.S. se dizolvã:
a) la data înfiinţãrii Institutului Naţional de Asistenţã Socialã - I.N.A.S. prin hotãrâre a Guvernului României;
b) când scopul pentru care a fost înfiinţat nu mai poate fi realizat;
c) pentru orice alte cauze prevãzute de lege.
(2) Activitatea I.N.A.S. se suspendã:
a) prin hotãrâre a Biroului executiv al Colegiului Naţional al Asistenţilor Sociali;
b) pentru orice alte cauze prevãzute de lege.
ART. 22
În caz de dizolvare a I.N.A.S., patrimoniul alocat I.N.A.S. va fi realocat cãtre celelalte structuri administrative ale Colegiului Naţional al Asistenţilor Sociali.

CAP. IV
Dispoziţii finale

ART. 23
(1) I.N.A.S. este autorizat sã îşi desfãşoare activitatea de la data adoptãrii prezentului statut prin hotãrâre a Congresului Naţional al Colegiului Naţional al Asistenţilor Sociali.
(2) De la data aprobãrii prezentului statut, dispoziţiile sale urmeazã a fi transpuse în mãsurile de eficientizare a organizãrii şi funcţionãrii Colegiului Naţional al Asistenţilor Sociali, precum şi în normele privind formarea profesionalã continuã a asistenţilor sociali.


ANEXA 2
-------
(Anexa nr. 2 la regulament)
---------------------------


PROCEDURA
privind constituirea, înregistrarea şi funcţionarea
formelor independente de exercitare a
profesiei de asistent social

CAP. I
Cabinetul individual de asistenţã socialã

ART. 1
(1) Cabinetul individual de asistenţã socialã se constituie, se declarã şi funcţioneazã în conformitate cu dispoziţiile <>art. 9 şi urmãtoarele din Legea nr. 466/2004 privind Statutul asistentului social.
(2) Prin cabinet individual de asistenţã socialã se înţelege forma de exercitare a profesiei de asistent social cu drept de liberã practicã, constituitã şi declaratã în baza dreptului de liberã practicã, de cãtre asistentul social atestat, în vederea prestãrii serviciilor de asistenţã socialã, înregistratã în Registrul naţional al asistenţilor sociali din România, partea a II-a.
ART. 2
Cabinetul individual de asistenţã socialã este individualizat prin:
a) denumire, care va cuprinde numele şi prenumele titularului cabinetului individual, urmatã de sintagma "cabinet individual de asistenţã socialã";
b) sediul profesional declarat;
c) codul de înregistrare, atribuit prin înregistrarea în Registrul naţional al asistenţilor sociali din România, partea a II-a.
ART. 3
(1) Cabinetul individual de asistenţã socialã poate angaja asistenţi sociali cu drept de liberã practicã atestaţi şi personal auxiliar, în baza unor contracte individuale de muncã sau a altor forme contractuale, în condiţiile legii.
(2) Cabinetul individual de asistenţã socialã presteazã numai acele servicii de asistenţã socialã pentru care asistenţii sociali cu drept de liberã practicã titulari sau salariaţi în cadrul cabinetului au fost atestaţi, potrivit reglementãrilor în vigoare.
ART. 4
(1) Actul de constituire şi declarare a cabinetului individual de asistenţã socialã va fi încheiat în formã scrisã şi va cuprinde în mod obligatoriu prevederile cuprinse în anexa nr. 3 la regulament.
(2) Certificatul de înregistrare eliberat prin hotãrârea Biroului executiv al Colegiului Naţional al Asistenţilor Sociali, denumit în continuare Biroul executiv, privind înregistrarea cabinetului individual de asistenţã socialã în Registrul naţional al asistenţilor sociali din România, partea a II-a, constituie dovada autorizãrii funcţionãrii formei de exercitare a profesiei de asistent social.
(3) Cabinetul individual de asistenţã socialã poate fi dizolvat prin:
a) hotãrârea Biroului executiv;
b) hotãrâre judecãtoreascã;
c) decesul titularului;
d) decizia titularului.
(4) Dizolvarea atrage automat radierea din Registrul naţional al asistenţilor sociali din România, partea a II-a.

CAP. II
Cabinetele asociate de asistenţã socialã

ART. 5
(1) Cabinetele individuale de asistenţã socialã înregistrate în Registrul naţional al asistenţilor sociali din România, partea a II-a, se pot asocia prin contract, încheiat în formã scrisã, conform anexei nr. 4 la regulament.
(2) Contractul de asociere va fi declarat la Colegiul Naţional al Asistenţilor Sociali, urmând ca noua formã independentã de exercitare a profesiei de asistent social sã fie înregistratã, potrivit hotãrârii Biroului executiv, în Registrul naţional al asistenţilor sociali din România, partea a II-a.
ART. 6
Dupã atribuirea codului de înregistrare al cabinetelor asociate, titularii cabinetelor individuale asociate presteazã serviciile de asistenţã socialã numai în numele şi pe seama noii forme de exercitare a profesiei, cu pãstrarea drepturilor şi a obligaţiilor individuale prevãzute de lege. De asemenea, personalul cabinetelor urmeazã a fi angajat de cãtre noua formã de exercitare a profesiei.
ART. 7
Titularii cabinetelor asociate hotãrãsc şi declarã de comun acord noul sediu profesional comun, iar patrimoniul se va compune din patrimoniile declarate de cãtre toate cabinetele individuale asociate. De asemenea, denumirea va cuprinde numele tuturor titularilor cabinetelor asociate, în ordinea stabilitã de cãtre aceştia, urmatã de sintagma "cabinete asociate de asistenţã socialã". Dispoziţiile art. 4 din prezenta procedurã se aplicã în mod corespunzãtor şi cabinetelor asociate de asistenţã socialã.
ART. 8
Cabinetele asociate de asistenţã socialã sunt administrate de cãtre un coordonator sau administrator numit din rândul titularilor cabinetelor asociate, prin contractul de asociere sau prin hotãrârea adunãrii generale a cabinetelor asociate.
ART. 9
(1) Certificatul de înregistrare eliberat prin hotãrârea Biroului executiv privind înregistrarea cabinetelor asociate de asistenţã socialã în Registrul naţional al asistenţilor sociali din România, partea a II-a, constituie dovada autorizãrii funcţionãrii noii forme de exercitare a profesiei de asistent social cu drept de liberã practicã.
(2) Cabinetele asociate de asistenţã socialã pot fi dizolvate prin:
a) hotãrârea Biroului executiv;
b) hotãrâre judecãtoreascã;
c) decesul unui titular sau decesul simultan al tuturor titularilor;
d) hotãrârea asociaţilor.
(3) Dizolvarea atrage automat radierea din Registrul naţional al asistenţilor sociali din România, partea a II-a.
ART. 10
Prevederile prezentului capitol nu se aplicã cabinetelor individuale care încheie un contract de asociere în participaţiune sau o altã formã contractualã, alta decât cea reglementatã prin prezenta procedurã, nedeclarat la Colegiul Naţional al Asistenţilor Sociali.

CAP. III
Societatea civilã profesionalã de asistenţã socialã

ART. 11
(1) Prin societate civilã profesionalã de asistenţã socialã se înţelege societatea constituitã printr-un contract de societate civilã, în temeiul <>art. 9 şi urmãtoarele din Legea nr. 466/2004 , de cãtre 2 sau mai mulţi asistenţi sociali cu drept de liberã practicã, declaratã la Colegiul Naţional al Asistenţilor Sociali şi înregistratã în Registrul naţional al asistenţilor sociali din România, partea a II-a.
(2) Actul constitutiv (contractul de societate civilã profesionalã) se încheie în formã scrisã şi va cuprinde în mod obligatoriu clauzele prevãzute în anexa nr. 5 la regulament.
(3) Certificatul de înregistrare eliberat prin hotãrârea Biroului executiv privind înregistrarea societãţii civile profesionale în Registrul naţional al asistenţilor sociali din România, partea a II-a, constituie dovada autorizãrii funcţionãrii noii forme independente de exercitare a profesiei de asistent social.
ART. 12
Societatea civilã profesionalã de asistenţã socialã se individualizeazã prin:
a) denumire, care constã în denumirea aleasã prin actul constitutiv (contractul de societate civilã profesionalã) şi care trebuie sã cuprindã obligatoriu cel puţin numele unuia dintre asociaţi, urmatã de sintagma "societate civilã profesionalã de asistenţã socialã";
b) sediul profesional declarat;
c) patrimoniul sau capitalul social, constând în aport în naturã sau numerar;
d) codul de înregistrare, atribuit prin înregistrarea în Registrul naţional al asistenţilor sociali din România, partea a II-a.
ART. 13
(1) Adunarea generalã a asociaţilor reprezintã organul de conducere al societãţii, iar hotãrârile luate de cãtre aceasta sunt obligatorii pentru toţi asociaţii. Fiecare parte socialã subscrisã şi vãrsatã de cãtre asociaţi dã dreptul la câte un vot. Asociaţii nu pot fi reprezentaţi în adunarea generalã decât de cãtre alţi asociaţi prin împuternicire scrisã, purtând parafa mandantului.
(2) Adunãrile generale se convoacã de cãtre oricare dintre asociaţi prin orice mijloace care sã poatã proba realizarea convocãrii cu minimum 5 zile înainte de data ţinerii lor. Adunarea generalã se întruneşte la sediul profesional al societãţii sau cu acordul majoritãţii asociaţilor, în orice altã locaţie.
ART. 14
(1) Hotãrârile adunãrilor generale se iau prin votul asociaţilor reprezentând majoritatea pãrţilor sociale deţinute de cãtre asociaţii prezenţi. Pentru hotãrârile având ca obiect modificarea actelor de constituire este necesar acordul unanim al asociaţilor.
(2) Principalele atribuţii ale adunãrii generale a asociaţilor sunt:
a) aprobarea bilanţului anual;
b) repartizarea rezultatelor financiare (beneficiul);
c) mãrirea sau reducerea capitalului social;
d) fuziunea;
e) schimbarea denumirii societãţii;
f) schimbarea sediului principal, înfiinţarea de puncte de lucru sau sedii secundare;
g) primirea de noi asociaţi;
h) excluderea asociatului sau asociaţilor;
i) alegerea administratorului societãţii;
j) desemnarea lichidatorului sau lichidatorilor;
k) orice modificarea a clauzelor contractului de societate civilã profesionalã.
(3) Adunãrile generale sunt prezidate de cãtre un administrator. Procesul-verbal al adunãrii generale a asociaţilor va fi întocmit de cãtre secretarul adunãrii, desemnat dintre asociaţi, şi va cuprinde: data, locul, prezenţa, ordinea de zi, rezumatul dezbaterilor, hotãrârile luate şi voturile exprimate pentru fiecare hotãrâre. Procesul-verbal va fi semnat de cãtre asociaţii prezenţi. Lucrãrile adunãrii generale a asociaţilor se consemneazã într-un registru numerotat şi parafat de cãtre administratorul societãţii civile profesionale.
ART. 15
(1) Societatea este administratã de cãtre un administrator ales de cãtre adunarea generalã a asociaţilor din rândul asociaţilor, asistenţi sociali cu drept de liberã practicã. Acesta este numit prin hotãrârea asociaţilor ce deţin majoritatea pãrţilor sociale. Mandatul administratorului este de minimum 4 ani, fãrã a putea însã depãşi durata constituirii societãţii. Calitatea de administrator înceteazã prin pierderea calitãţii de asistent social cu drept de liberã practicã, revocare, deces, demisie, retragere voluntarã din societate sau pentru motive temeinice, cu aprobarea adunãrii generale a asociaţilor.
(2) În condiţiile contractului de societate civilã profesionalã, atribuţiile administratorului pot fi îndeplinite şi de cãtre un consiliu de administraţie desemnat de cãtre adunarea generalã a asociaţilor, compus dintr-un numãr impar de membri desemnaţi din rândul asociaţilor, asistenţi sociali cu drept de liberã practicã.
(3) Administratorul reprezintã societatea în raporturile cu terţii. Actele de înstrãinare cu privire la drepturile şi bunurile societãţii se încheie numai cu autorizarea prealabilã a adunãrii generale a asociaţilor, care poate fixa însã un plafon maximal al valorii bunurilor care pot fi înstrãinate de cãtre administrator fãrã a fi necesarã autorizarea prealabilã. Raporturile dintre administrator şi ceilalţi asociaţi ai societãţii nu implicã nicio subordonare în plan profesional.
(4) Administratorul poate fi remunerat, potrivit hotãrârii adunãrii generale a asociaţilor, care poate stabili cuantumul indemnizaţiei.
ART. 16
(1) Exerciţiul financiar începe de la 1 ianuarie şi se sfârşeşte la 31 decembrie al fiecãrui an, cu excepţia primului an, când începe la data înfiinţãrii şi dureazã pânã la data de 31 decembrie a aceluiaşi an.
(2) Operaţiunile în conturile bancare ale societãţii sunt efectuate de administrator, singur, alãturi sau împreunã cu alte persoane desemnate prin hotãrârea adunãrii generale a asociaţilor. La încheierea exerciţiului financiar, administratorul întocmeşte bilanţul sau situaţia financiarã anualã şi raportul de activitate. Asociaţii pot lua cunoştinţã de situaţia financiarã anualã, de anexele acesteia şi pot consulta orice registru sau document contabil al societãţii. Societatea poate angaja cenzori şi auditori pentru a verifica evidenţele contabile ale societãţii şi pentru a întocmi raportul asupra gestiunii.
(3) Adunarea generalã a asociaţilor aprobã rezultatul exerciţiului financiar, bilanţul şi hotãrãşte cu privire la utilizarea rezultatelor financiare.
(4) Beneficiul net al societãţii va fi stabilit dupã scãderea din totalul veniturilor a cheltuielilor deductibile, urmând a fi repartizat cãtre asociaţi. Dupã deducerea tuturor celorlalte obligaţii şi contribuţii care pot greva profitul net al societãţii, repartizarea rezultatelor financiare rãmase se va face în conformitate cu cotele de participare a asociaţilor la beneficiile şi pierderile societãţii.
ART. 17
(1) Cesiunea de pãrţi sociale poate fi fãcutã numai cãtre asistenţi socialii cu drept de liberã practicã. Cesiunea între asociaţi este liberã. Pãrţile sociale pot fi cesionate numai cu acordul unanim şi exprimat în scris al asociaţilor. Oricare asociat îşi poate exercita dreptul de preemţiune în termen de 15 de zile calendaristice de la primirea notificãrii ofertei de cesiune. În caz de concurs între asociaţi, la preţ egal, este preferat asociatul care doreşte sã achiziţioneze numãrul total de pãrţi sociale ofertate sau, în lipsã, dupã caz, asociaţii vor achiziţiona pãrţile sociale proporţional cu cotele deţinute la capitalul social. Cesiunea se comunicã în termen de 15 zile calendaristice Colegiului Naţional al Asistenţilor Sociali, sub sancţiunea nulitãţii absolute a modificãrilor operate.
(2) Asociatul care intenţioneazã sã cedeze pãrţile sociale este obligat sã notifice intenţia sa cu minimum 15 zile calendaristice anterior transmiterii, cãtre toţi asociaţii. În cazul de neexercitare a dreptului de preemţiune, cesiunea poate fi fãcutã cãtre asistenţi sociali cu drept de liberã practicã neasociaţi, fãrã ca ceilalţi asociaţi sã se poatã opune. Oferta notificatã este irevocabilã pe toatã durata ei de valabilitate.
ART. 18
Asociatul se poate retrage oricând din societate cu condiţia de a notifica, în scris, celorlalţi asociaţi şi Colegiului Naţional al Asistenţilor Sociali cu cel puţin 15 zile înainte. La împlinirea termenului prevãzut în notificare, Biroul executiv va lua act de retragerea asociatului, operând modificãrile corespunzãtoare în evidenţele sale, sub sancţiunea nulitãţii absolute a actului unilateral de retragere.
ART. 19
(1) Asociatul care din orice motiv pierde dreptul de exercitare a profesiei de asistent social cu drept de liberã practicã, asociatul exclus din societate, asociatul care s-a retras din societate sau asociatul pus sub interdicţie are la dispoziţie un termen de 30 de zile pentru cesionarea pãrţilor sociale. În cazul în care la expirarea acestui termen cesiunea nu a avut loc, pãrţile sociale se vor anula, iar statutul se va modifica corespunzãtor.
(2) La data decesului unui asociat, pãrţile sociale deţinute de acesta se anuleazã. În termen de maximum 15 zile de la data anulãrii pãrţilor sociale, asociaţii vor proceda dupã cum urmeazã:
a) reducerea corespunzãtoare a capitalului social;
b) emiterea de noi pãrţi sociale în vederea reconstituirii capitalului social la valoarea existentã la momentul decesului asociatului;
c) încetarea formei de exercitare a profesiei prin declararea încetãrii la Colegiul Naţional al Asistenţilor Sociali.
(3) Cesionarii sunt obligaţi sã depunã la Colegiul Naţional al Asistenţilor Sociali un exemplar original al actului de cesiune şi atestatul de liberã practicã.
ART. 20
(1) Asistenţii sociali cu drept de liberã practicã titulari şi cei salarizaţi în cadrul societãţii civile profesionale exercitã profesia de asistent social cu drept de liberã practicã în numele acesteia.
(2) Fiecare asistent social rãspunde pentru actele profesionale pe care le îndeplineşte. Societatea va putea încheia contracte de asigurare profesionalã, în nume propriu şi pentru fiecare asistent social cu drept de liberã practicã, care îşi exercitã profesia în cadrul acesteia.
ART. 21
(1) Societatea se dizolvã în urmãtoarele situaţii:
a) prin hotãrârea luatã în unanimitate de asociaţi;
b) prin hotãrâre judecãtoreascã;
c) prin radierea tuturor asociaţilor din Registrul naţional al asistenţilor sociali din România, partea I;
d) prin decesul simultan al tuturor asociaţilor;
e) prin dobândirea tuturor pãrţilor sociale de cãtre un singur asociat şi pãstrarea lor de cãtre acesta o perioadã mai mare de 30 de zile;
f) la cererea simultanã de retragere din societate formulatã de toţi asociaţii.
(2) Societatea intrã în lichidare din momentul dizolvãrii sale. În toate actele sale se va menţiona "În lichidare". Asociaţii vor desemna un lichidator cu votul majoritãţii asociaţilor. În caz contrar acesta va putea fi numit de cãtre Biroul executiv. Asociaţii vor fi convocaţi pentru a decide cu privire la rezultatele obţinute de cãtre lichidatori, la repartizarea activului net şi pentru a constata încheierea lichidãrii. În situaţiile în care în societate rãmâne un singur asociat pentru o perioadã mai mare de 30 de zile, societatea intrã în lichidare, cu excepţia cazului în care asociatul rãmas decide reorganizarea acesteia în cabinet individual de asistenţã socialã.
(3) Asociatul naţional al unei societãţi civile profesionale poate solicita Colegiului Naţional al Asistenţilor Sociali reorganizarea societãţii prin transferarea tuturor drepturilor şi obligaţiilor societãţii civile profesionale cãtre cabinetul individual de asistenţã socialã, constituit şi declarat, în calitate de titular, de cãtre asociatul naţional al societãţii.

CAP. IV
Constituirea, înregistrarea şi funcţionarea formelor independente de exercitare a profesiei de asistent social

ART. 22
(1) În vederea înregistrãrii formelor independente de exercitare a profesiei de asistent social în Registrul naţional al asistenţilor sociali din România, partea a II-a, titularii acestora le vor declara la Colegiul Naţional al Asistenţilor Sociali, în termen de 15 zile de la constituire.
(2) Dovada înregistrãrii formelor de exercitare a profesiei de asistent social o constituie certificatul de înregistrare, eliberat prin hotãrârea Biroului executiv, care va cuprinde denumirea completã, sediul profesional, punctele de lucru şi codul de înregistrare ale formei independente de exercitare a profesiei de asistent social cu drept de liberã practicã, potrivit anexei nr. 6 la regulament.
(3) Hotãrârea Biroului executiv va fi luatã la propunerea Comisiei de avizare şi atestare profesionalã, în baza urmãtoarelor documente:
a) actul constitutiv al cabinetului individual de asistenţã socialã, potrivit anexei nr. 3, contractul de asociere, potrivit anexei nr. 4, sau actul constitutiv al societãţii civile profesionale (contractul de societate civilã profesionalã), potrivit anexei nr. 5, dupã caz (în douã exemplare originale);
b) atestatele de liberã practicã ale asistenţilor sociali titulari ai formei independente de exercitare a profesiei de asistent social (fotocopie, semnatã de cãtre titular/titulari pentru conformitate cu originalul);
c) dovada deţinerii legale a spaţiului ce constituie sediul profesional şi/sau punctul de lucru al formei independente de exercitare a profesiei de asistent social, precum şi schiţa spaţiului (original sau copie legalizatã);
d) dovada patrimoniului sau capitalului social subscris şi vãrsat, respectiv dovada aporturilor în naturã (fotocopie, semnatã de cãtre titular/titulari pentru conformitate cu originalul);
e) dovada achitãrii taxei de înregistrare (fotocopie, semnatã de cãtre titular/titulari pentru conformitate cu originalul);
f) opis, cuprinzând documentele depuse la dosar, semnat şi datat de cãtre titular/titulari;
g) dosar cu şinã.
ART. 23
(1) Solicitanţii, titulari ai formelor independente de exercitare a profesiei de asistent social sau împuterniciţii acestora, se vor prezenta pentru înregistrarea documentelor necesare înregistrãrii cu actele de identitate, în original.
(2) Dosarele de înregistrare se depun la secretariatele structurilor teritoriale din raza sediului profesional ales şi declarat, care va verifica existenţa tuturor documentelor cerute la art. 22 alin. (3) şi le va înainta Comisiei de avizare şi atestare profesionalã. Secretariatele structurilor teritoriale primesc numai dosarele complete, cuprinzând toate documentele prevãzute la art. 22 alin. (3).
(3) Comisia de avizare şi atestare profesionalã va analiza dosarele depuse în vederea înregistrãrii, potrivit dispoziţiilor prezentei proceduri, şi va înainta propunerile de înregistrare sau neînregistrare a formei de exercitare a profesiei de asistent social cu drept de liberã practicã Biroului executiv. Propunerea de neînregistrare a unei comisii aplicative nu anuleazã dreptul solicitantului sau solicitanţilor de a obţine înregistrarea formei de exercitare a profesiei în altã specialitate, pentru care îndeplineşte condiţiile de funcţionare stabilite potrivit reglementãrilor în vigoare.
(4) La propunerea comisiei operative, Biroul executiv va hotãrî înregistrarea formelor de exercitare a profesiei de asistent social cu drept de liberã practicã în Registrul naţional al asistenţilor sociali din România, partea a II-a. În cazul în care solicitanţii nu obţin cel puţin o propunere de înregistrare din partea unei comisii aplicative, Biroul executiv va întocmi o adresã de respingere a cererii de înregistrare, specificând motivele care au stat la baza neînregistrãrii formei de exercitare a profesiei.
(5) Certificatul de înregistrare eliberat în temeiul hotãrârii Biroului executiv privind înregistrarea formei independente de exercitare a profesiei de asistent social în Registrul naţional al asistenţilor sociali cu drept de liberã practicã din România, partea a II-a, sau adresa de comunicare a respingerii cererii de înregistrare vor fi emise în termen de maximum 30 de zile de la data înregistrãrii cererilor la secretariatul Biroului executiv.
(6) Contestaţia privind rezultatul analizãrii cererii de înregistrare poate fi depusã la secretariatul Biroului executiv, în termen de 10 zile de la data primirii certificatului de înregistrare sau a adresei de comunicare a respingerii cererii de înregistrare. Biroul executiv este obligat sa soluţioneze contestaţia depusã în termen de 30 de zile de la data depunerii acesteia la secretariatul acestuia.
(7) Titularii sau reprezentanţii formei independente de exercitare a profesiei de asistent social au obligaţia ca în termen de 15 zile de la eliberarea certificatului de înregistrare fiscalã sã prezinte dovada înregistrãrii fiscale a formei de exercitare a profesiei de asistent social, în fotocopie semnatã de cãtre titular/titulari pentru conformitate cu originalul, la secretariatul Biroului executiv, direct sau prin poştã.
ART. 24
(1) Orice modificare privind forma de exercitare a profesiei de asistent social, sediul profesional sau punctele de lucru, asociaţii, denumirea, cotele-pãrţi, administrarea formei de exercitare a profesiei de asistent social, dizolvarea, intervenitã asupra situaţiei existente la data declarãrii formelor independente de exercitare a profesiei de asistent social, este declaratã în mod obligatoriu la Colegiul Naţional al Asistenţilor Sociali, în termen de 15 zile de la data la care aceasta a intervenit, sub sancţiunea nulitãţii acesteia.
(2) Pentru înregistrarea modificãrilor prevãzute la alin. (1), la certificatul de înregistrare eliberat prin hotãrâre a Biroului executiv, titularii formelor de exercitare a profesiei vor depune la secretariatele structurilor teritoriale ale Colegiului Naţional al Asistenţilor Sociali urmãtoarele documente:
a) cererea de înscriere a menţiunilor la actul constitutiv sau contractul de asociere (în douã exemplare originale);
b) avizele de exercitare a profesiei de asistent social sau atestatele de liberã practicã ale asistenţilor sociali titulari ori salariaţi sau colaboratori ai formei independente de exercitare a profesiei de asistent social (fotocopie, semnatã de cãtre titular/titulari pentru conformitate cu originalul);
c) dovada deţinerii legale a spaţiului ce constituie sediul profesional sau punctul de lucru al formei de exercitare a profesiei de asistent social cu drept de liberã practicã, precum şi schiţa spaţiului, dupã caz (original sau copie legalizatã);
d) contractele individuale de muncã sau alte acte doveditoare privind stabilirea raporturilor contractuale între asistenţii sociali şi forma de exercitare a profesiei de asistent social, dupã caz (fotocopie, semnatã de cãtre titular pentru conformitate cu originalul);
e) decizia sau hotãrârea titularilor formei independente de exercitare a profesiei de asistent social cu privire la deţinerea cotelor-pãrţi, respectiv dizolvarea sau administrarea formelor de exercitare a profesiei de asistent social şi declararea acestora la Colegiul Naţional al Asistenţilor Sociali, dupã caz (original sau copie legalizatã);
f) dovada achitãrii taxei de înregistrare a modificãrilor (fotocopie, semnatã de cãtre titular pentru conformitate cu originalul);
g) opis cuprinzând documentele depuse la dosar, semnat şi datat de cãtre titular/titulari;
h) dosar cu şinã.
(3) Titularii formelor independente de exercitare a profesiei au obligaţia de a prezenta la Colegiul Naţional al Asistenţilor Sociali, în termen de 15 zile de la data înregistrãrii la inspectoratul teritorial de muncã, contractele individuale de muncã încheiate cu asistenţii sociali, în fotocopie semnatã de cãtre titular/titulari pentru conformitate cu originalul, direct sau prin poştã.
(4) Sediul profesional şi punctele de lucru ale formelor de exercitare a profesiei de asistent social trebuie sã îndeplineascã condiţiile de funcţionare.
ART. 25
(1) Dosarele cuprinzând documentele prevãzute la art. 24 alin. (2) vor fi depuse la comitetele filialelor teritoriale din raza sediului profesional declarat, care vor verifica existenţa documentelor necesare pentru înregistrarea modificãrilor solicitate şi vor înainta dosarele complete Biroului executiv. Comisiile aplicative competente din cadrul Biroului executiv vor analiza documentele depuse la dosar şi vor propune plenului Biroului executiv înregistrarea sau neînregistrarea modificãrilor solicitate.
(2) Biroul executiv, în funcţie de propunerile înaintate de cãtre comisiile aplicative, hotãrãşte înregistrarea modificãrilor solicitate prin cererea de înregistrare a menţiunilor la actul constitutiv sau contractul de asociere şi eliberarea unei noi anexe la certificatul de înregistrare al formei de exercitare a profesiei de asistent social în Registrul naţional al asistenţilor sociali din România, partea a II-a, şi, dupã caz, a unui nou certificat de înregistrare sau emiterea unei adrese de comunicare a respingerii solicitãrii de înregistrare a modificãrilor la cererea de înregistrare a formei de exercitare a profesiei de asistent social în Registrul naţional al asistenţilor sociali din România, partea a II-a.
(3) Hotãrârea Biroului executiv privind menţiunea la certificatul de înregistrare este emisã în maximum 30 de zile de la data înregistrãrii solicitãrii de modificare a cererii de înregistrare a formei de exercitare a profesiei de asistent social la secretariatul Biroului executiv.
ART. 26
(1) Hotãrârea Biroului executiv conţinând modificãrile înregistrate va cuprinde în mod obligatoriu, dupã caz, denumirea completã, sediul profesional şi punctele de lucru, specialitãţile de competenţã pentru care se îndeplinesc condiţiile de funcţionare, precum şi codul de înregistrare atribuit prin înregistrarea în Registrul naţional al asistenţilor sociali din România, partea a II-a.
(2) Contestaţia privind rezultatul analizãrii cererii de înregistrare a modificãrilor solicitate poate fi depusã la secretariatul Biroului executiv, în termen de 10 zile de la data primirii noului certificat de înregistrare sau a adresei de comunicare a respingerii cererii de înregistrare a modificãrilor solicitate. Biroul executiv este obligat sã soluţioneze contestaţia depusã în termen de 30 de zile de la data depunerii acesteia la secretariatul Biroului executiv.
(3) Secretariatul Biroului executiv opereazã în Registrul naţional al asistenţilor sociali din România, partea a II-a, orice modificare intervenitã în certificatul de înregistrare.


ANEXA 3
-------
(Anexa nr. 3 la regulament)
---------------------------

ACT DE CONSTITUIRE ŞI DECLARARE
A CABINETULUI INDIVIDUAL DE ASISTENŢÃ SOCIALÃ

Subsemnatul/a, ........., domiciliat/ã în ........., str. ........ nr. ...., bl. ...., sc. ..., et. .., ap. ..., sectorul/judeţul ......, legitimat/ã cu BI/CI seria ..... nr. ....., eliberat/ã de cãtre ......... la data de .........., CNP ........, în calitate de asistent social, având codul ..............., prin prezenta,

DECLAR

constituirea, în conformitate cu dispoziţiile <>art. 9 alin. (2) din Legea nr. 466/2004 privind Statutul asistentului social, a cabinetului individual de asistenţã socialã, având:
1. denumirea: ....................................;
2. sediul profesional situat în ........, str. ....... nr. ....., bl. ...., sc. ....., et. ...., ap. ....., sectorul/judeţul .........;
3. puncte de lucru situate în: a) ........., str. .......... nr. ....., bl. ...., sc. ...., et. ....., ap. ...., sectorul/judeţul .......; b) ......, str. ........ nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ......, sectorul/judeţul ..........
Patrimoniul iniţial al cabinetului individual de asistenţã socialã este constituit din aportul titularului, conform documentelor anexate (acte de proprietate, facturi, chitanţe, bonuri fiscale etc.), în valoare totalã de ......... lei şi cer înregistrarea acestuia în Registrul naţional al asistenţilor sociali din România, partea a II-a.
În susţinerea cererii formulate anexez documentele de care înţeleg sã mã folosesc (conform opis) şi mã oblig ca în termen de 15 zile calendaristice de la modificarea datelor prezentate mai sus sã depun la Colegiul Naţional al Asistenţilor Sociali actele care atestã modificãrile intervenite la prezenta declaraţie, pe care mi-o asum în întregime.
Prin prezenta declar ca am luat cunoştinţã despre dispoziţiile <>Legii nr. 466/2004 , respectiv ale <>Regulamentului de organizare şi funcţionare al Colegiului Naţional al Asistenţilor Sociali şi ale celorlalte acte cu caracter normativ aprobate de Colegiul Naţional al Asistenţilor Sociali, pe care mã oblig sã le respect întocmai, cunoscând prevederile <>art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii. De asemenea, mã angajez sã achit întocmai şi la termen taxele şi contribuţiile (cotizaţiile) aprobate de Colegiul Naţional al Asistenţilor Sociali, sã aduc la cunoştinţa Biroului executiv orice litigiu în care sunt implicat, în legãturã cu exercitarea profesiei de asistent social, în termen de 15 zile calendaristice de la data apariţiei acestuia.
Totodatã, potrivit dispoziţiilor <>Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, îmi exprim consimţãmântul, în mod expres şi neechivoc, pentru prelucrarea datelor mele cu caracter personal în vederea eliberãrii certificatului de înregistrare al formei independente de exercitare a profesiei de asistent social, precum şi pentru orice prelucrare ulterioarã a acestora


Data .................................
(semnãtura şi parafa individualã)


ANEXA 4
-------
(Anexa nr. 4 la regulament)
---------------------------

CONTRACT DE ASOCIERE
Cabinetele individuale de asistenţã socialã asociate (asociaţii):

1. cabinetul individual de asistenţã socialã, cu denumirea: .............., având codul de înregistrare ......., reprezentat prin ........., asistent social, având codul: ............;
2. cabinetul individual de asistenţã socialã, cu denumirea: ..............., având codul de înregistrare ......., reprezentat prin ..........., asistent social, având codul: .............;
3. cabinetul individual de asistenţã socialã, cu denumirea: ..............., având codul de înregistrare ......., reprezentat prin ............, asistent social, având codul: ............,
în conformitate cu dispoziţiile <>art. 9 alin. (2) din Legea nr. 466/2004 privind Statutul asistentului social, am convenit asocierea în scopul exercitãrii în comun a profesiei în forma de exercitare "cabinete asociate", dupã cum urmeazã:
1. Denumirea asocierii
Asocierea este denumitã: ...................................
2. Sediul asocierii
Sediul profesional al asocierii este stabilit în .........., str. .......... nr. ..., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ...., sectorul/judeţul ................... .
Cabinetele asociate vor funcţiona şi în urmãtoarele puncte de lucru:
a) ..........., str. ......... nr. ..., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ...., sectorul/judeţul ...........;
b) ..........., str. ......... nr. ..., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ...., sectorul/judeţul .......... .
3. Durata asocierii
Asocierea se încheie pe o duratã de ........ (luni/ani) sau nedeterminatã.
4. Patrimoniul
Pentru funcţionarea asocierii, cabinetele individuale îşi aduc aporturi în bunuri (dotãri), dupã cum urmeazã:
1. cabinetul individual de asistenţã socialã, cu denumirea ..............., aporteazã în naturã, cu titlu de patrimoniu de afectaţiune profesionalã, bunuri, conform documentelor anexate, în valoare totalã de ........ lei (valoarea de înregistrare în evidenţele financiar-contabile ale asocierii, pentru fiecare bun în parte); în numerar .. lei, valoare vãrsatã în contul bancar profesional ..........., deschis la ...........;
2. cabinetul individual de asistenţã socialã, cu denumirea ............., aporteazã în naturã, cu titlu de patrimoniu de afectaţiune profesionalã, bunuri, conform documentelor anexate, în valoare totalã de ......... lei (valoarea de înregistrare în evidenţele financiar-contabile ale asocierii, pentru fiecare bun în parte); în numerar ...... lei, valoare vãrsatã în contul bancar profesional ..........., deschis la ..........;
3. cabinetul individual de asistenţã socialã, cu denumirea ..........., aporteazã în naturã, cu titlu de patrimoniu de afectaţiune profesionalã, bunuri, conform documentelor anexate, în valoare totalã de ........... lei (valoarea de înregistrare în evidenţele financiar-contabile ale asocierii, pentru fiecare bun în parte); în numerar ...... lei, valoare vãrsatã în contul bancar profesional .........., deschis la .......... .
5. Procentul de participare la beneficiile şi pierderile asocierii
1. Cabinetul individual de asistenţã socialã, cu denumirea ............, deţine un procent de ....% din totalul beneficiilor şi pierderilor asocierii.
2. Cabinetul individual de asistenţã socialã, cu denumirea ............, deţine un procent de ....% din totalul beneficiilor şi pierderilor asocierii.
3. Cabinetul individual de asistenţã socialã, cu denumirea ............, deţine un procent de ....% din totalul beneficiilor şi pierderilor asocierii.
Aporturile prevãzute la pct. 4, clientela fiecãrui cabinet şi profesionalismul titularului cabinetului au reprezentat criteriile de stabilire a procentului de participare la beneficiile şi pierderile asocierii.
Toate cheltuielile necesare asocierii (remuneraţiile pentru salariaţi, cheltuielile de întreţinere, chiriile, amortizãrile, taxele şi impozitele aferente bunurilor folosite în interesul asocierii, costul materialelor, consumabile, investiţii, utilitãţi şi dotãri, precum şi orice alte cheltuieli) sunt suportate de cãtre asociere din veniturile realizate de cãtre aceasta, prin concursul tuturor cabinetelor asociate.
Dupã deducerea cheltuielilor prevãzute mai sus venitul rãmas se distribuie între cabinetele asociate conform cotelor convenite prin prezentul contract. Asociaţii pot conveni înainte de distribuirea venitului constituirea unui fond de rezervã al asocierii. Cota de participare la asociere conferã asociaţilor dreptul şi obligaţia de a încasa venitul şi de a suporta pierderea.
6. Conducerea şi administrarea asocierii
Organul de conducere al asocierii este adunarea generalã formatã din titularii cabinetelor individuale asociate. Fiecare asociat are dreptul la câte un vot, indiferent de cota de participare la beneficiile şi pierderile asocierii. Asociaţii au desemnat din rândul titularilor, cu unanimitate de voturi, un administrator/coordonator, care va reprezenta asocierea în raporturile cu terţii, în persoana dnei/dlui asistent social .............. .
În cazul în care asociaţii nu aleg un administrator sau îl revocã ulterior pe cel ales, fãrã a mai fi înlocuit, adunarea generalã va prelua atribuţiile de administrare ale asocierii.
7. Exercitarea profesiei
Fiecare asociat exercitã profesia în numele asocierii. În actele sale profesionale va indica denumirea asocierii (forma de exercitare a profesiei) şi va aplica parafa proprie. Asociaţii vor consacra în beneficiul asocierii întreaga lor activitate profesionalã şi se vor informa reciproc în legãturã cu aceasta.
8. Încetarea sau lichidarea asocierii
Asocierea înceteazã a mai opera: în cazul cererii de încetare sau suspendare a activitãţii, înregistratã la Colegiul Naţional al Asistenţilor Sociali; în cazul neplãţii contribuţiilor (cotizaţiilor) sau taxelor cãtre Colegiul Naţional al Asistenţilor Sociali; în cazul aplicãrii unei sancţiuni disciplinare; pe perioada suspendãrii dreptului de a profesa dispuse împotriva unuia dintre asistenţii sociali titulari ai cabinetelor asociate; la încetarea termenului asocierii.
9. Dispoziţii finale
Prezentul contract a fost încheiat astãzi ......., în ..... exemplare originale, dintre care douã exemplare vor fi depuse la Colegiul Naţional al Asistenţilor Sociali, în vederea înregistrãrii.


Prin prezenta, asociaţii


DECLARÃM
prezentul contract la Colegiul Naţional al Asistenţilor Sociali şi cerem înregistrarea acestuia în Registrul naţional al asistenţilor sociali din România, partea a II-a, având înregistrate specialitãţile cabinetelor asociate.
În susţinerea cererii formulate anexãm documentele de care înţelegem sã ne folosim (conform opisului) şi ne obligãm ca în termen de 15 zile calendaristice de la modificarea datelor prezentate mai sus sã depunem la Colegiul Naţional al Asistenţilor Sociali actele ce atestã modificãrile intervenite la prezenta declaraţie, pe care ne-o asumãm în întregime.
Prin prezenta declarãm cã am luat cunoştinţã despre dispoziţiile <>Legii nr. 466/2004 , respectiv ale <>Regulamentului de organizare şi funcţionare al Colegiului Naţional al Asistenţilor Sociali şi ale celorlalte acte cu caracter normativ aprobate de Colegiul Naţional al Asistenţilor Sociali, pe care ne obligãm sã le respectãm întocmai, cunoscând prevederile <>art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii. De asemenea, ne angajãm sã achitãm întocmai şi la termen taxele şi contribuţiile (cotizaţiile) aprobate de Colegiul Naţional al Asistenţilor Sociali, sã aducem la cunoştinţa Biroului executiv orice litigiu în care suntem implicaţi, în legãturã cu exercitarea profesiei de asistent social, în termen de 15 zile calendaristice de la data apariţiei acestuia.
Totodatã, potrivit dispoziţiilor <>Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, ne exprimãm consimţãmântul, în mod expres şi neechivoc, pentru prelucrarea datelor noastre cu caracter personal în vederea eliberãrii certificatului de înregistrare al formei independente de exercitare a profesiei de asistent social, precum şi pentru orice prelucrare ulterioarã a acestora.Data .......................

Semnãtura şi parafa titularilor, ştampila fiecãrui cabinet individual de asistenţã socialã:

1. .........................
2. .........................
3. .........................ANEXA 5
-------
(Anexa nr. 5 la regulament)
---------------------------


ACT CONSTITUTIV

(CONTRACT DE SOCIETATE CIVILÃ PROFESIONALÃ)

Subsemnaţii:
- ..............., domiciliat/ã în ......., str. ..... nr. .., bl. .., sc. .., et. .., ap. .., sectorul/judeţul ..........., legitimat/ã cu BI/CI seria .. nr. .., eliberat/ã de cãtre ........... la data de ........, CNP ........., în calitate de asistent social, având codul personal ..........;
- ..............., domiciliat/ã în ......., str. ..... nr. .., bl. .., sc. .., et. .., ap. .., sectorul/judeţul ..........., legitimat/ã cu BI/CI seria .. nr. .., eliberat/ã de cãtre ........... la data de ........, CNP ........., în calitate de asistent social, având codul personal ..........;
- ..............., domiciliat/ã în ......., str. ..... nr. .., bl. .., sc. .., et. .., ap. .., sectorul/judeţul ..........., legitimat/ã cu BI/CI seria .. nr. .., eliberat/ã de cãtre ........... la data de ........, CNP ........., în calitate de asistent social, având codul personal ..........;
au hotãrât, în conformitate cu dispoziţiile <>art. 9 alin. (2) din Legea nr. 466/2004 privind Statutul asistentului social, constituirea unei societãţi civile profesionale, precum şi declararea acesteia la Colegiul Naţional al Asistenţilor Sociali, în urmãtoarele condiţii:
1. Funcţionare
Prezenta societate civilã profesionalã de asistenţã socialã îşi desfãşoarã activitatea ca o formã de exercitare a profesiei de asistent social, în conformitate cu dispoziţiile <>art. 1499-1531 din Codul civil , respectiv în conformitate cu dispoziţiile <>art. 9 din Legea nr. 466/2004 privind Statutul asistentului social, de la data înregistrãrii acesteia în Registrul naţional al asistenţilor sociali din România, partea a II-a.
2. Obiectul
Societatea civilã profesionalã de asistenţã socialã are ca obiect exercitarea în comun a profesiei de asistent social de cãtre cel puţin 2 asistenţi sociali, potrivit dispoziţiilor <>Legii nr. 466/2004 .
3. Rãspunderea profesionalã
Fiecare asociat sau asistent social salariat sau colaborator îşi angajeazã rãspunderea profesionalã pentru activitatea desfãşuratã în cadrul societãţii.
4. Denumirea
Societatea este denumitã: .........................................
5. Sediul
Sediul activitãţilor principale al societãţii este situat în ............., str. ....... nr. .., bl. .., sc. .., et. .., ap. .., sectorul/judeţul ............... .
Punctele de lucru sunt situate în:
1. .............., str. ...... nr. .., bl. .., sc. .., et. .., ap. .., sectorul/judeţul ........ .
2. .............., str. ...... nr. .., bl. .., sc. .., et. .., ap. .., sectorul/judeţul ........ .
Societatea, prin act adiţional la prezentul contract, îşi poate deschide şi alte puncte de lucru în ţarã şi în strãinãtate.
6. Durata
Societatea se constituie pentru o duratã de ani/pentru o duratã nelimitatã, din momentul înregistrãrii sale în Registrul naţional al asistenţilor sociali din România, partea a II-a.
7. Capitalul social (patrimoniul)
Capitalul social iniţial, în valoare de ........... lei, este compus dupã cum urmeazã:
1. dna/dl ............ a adus un aport în numerar/naturã/clientelã: ........ lei, conform documentelor anexate, reprezentând un procent de .... % din capitalul social, respectiv deţinãtor al unui numãr de .... pãrţi sociale;
2. dna/dl ............ a adus un aport în numerar/naturã/clientelã: ............ lei, conform documentelor anexate, reprezentând un procent de .... % din capitalul social, respectiv deţinãtor al unui numãr de .... pãrţi sociale;
3. dna/dl ............ a adus un aport în numerar/naturã/clientelã: .. lei, conform documentelor anexate, reprezentând un procent de ..... % din capitalul social, respectiv deţinãtor al unui numãr de ... pãrţi sociale.
8. Repartizare
Capitalul social este divizat în ........ pãrţi sociale, a câte ..... lei fiecare, integral subscrise şi vãrsate de cãtre asociaţi, potrivit aporturilor menţionate la pct. 7.
9. Adunarea generalã a asociaţilor
Adunarea generalã reprezintã totalitatea asociaţilor, iar hotãrârile luate sunt obligatorii pentru toţi asociaţii. Fiecare parte socialã subscrisã şi vãrsatã dã dreptul la un vot. Asociaţii nu pot fi reprezentaţi în adunarea generalã decât de alţi asociaţi prin împuternicire scrisã. Adunãrile generale se convoacã de oricare dintre asociaţi prin orice mijloace care sã poatã proba realizarea convocãrii cu minimum 5 zile înainte de data ţinerii lor. Adunarea generalã se va întruni la sediul principal al societãţii sau cu acordul unanim al asociaţilor, în orice alt loc. Hotãrârile adunãrilor generale se iau prin votul asociaţilor reprezentând majoritatea pãrţilor sociale deţinute de cãtre asociaţii prezenţi. Pentru hotãrârile având ca obiect modificarea actelor de constituire este necesar acordul unanim al asociaţilor.
10. Atribuţiile adunãrii generale
Principalele atribuţii ale adunãrii generale sunt:
a) aprobarea bilanţului anual;
b) repartizarea rezultatelor financiare (beneficiul);
c) mãrirea sau reducerea capitalului social;
d) fuziunea;
e) schimbarea denumirii societãţii;
f) schimbarea sediului principal, înfiinţarea sau desfiinţarea punctelor de lucru;
g) primirea de noi asociaţi;
h) excluderea asociatului/asociaţilor;
i) alegerea administratorului/coordonatorului societãţii;
j) desemnarea lichidatorului/lichidatorilor;
k) orice modificare a statutului societãţii.
11. Procedura adunãrii generale şi procesele-verbale
Adunãrile generale sunt prezidate de cãtre un administrator asistent social ales de adunarea generalã sau de cãtre asociatul desemnat de acesta. Procesul-verbal va fi întocmit de secretarul adunãrii, desemnat dintre asociaţi, şi va cuprinde: data, locul, prezenţa, ordinea de zi, rezumatul dezbaterilor, hotãrârile luate, voturile exprimate pentru fiecare hotãrâre. Procesul-verbal va fi semnat de cãtre asociaţii prezenţi. Lucrãrile adunãrii generale se consemneazã într-un registru numerotat şi parafat de administratorul societãţii civile profesionale.
12. Administrarea
Societatea este administratã de cãtre un asistent social administrator sau asociatul desemnat de acesta, ales din rândul asociaţilor. El este numit prin hotãrârea asociaţilor ce deţin majoritatea pãrţilor sociale. Mandatul administratorului este de minimum 4 ani, fãrã a putea însã depãşi durata constituirii societãţii. Calitatea de administrator înceteazã prin revocare, deces, demisie, retragere voluntarã din societate sau pentru motive temeinice, cu aprobarea adunãrii generale a asociaţilor.
13. Administratorul iniţial
Dna/Dl .............. este desemnatã/desemnat începând cu data înregistrãrii societãţii, pentru un mandat de ....... ani.
14. Drepturile şi obligaţiile administratorului
Administratorul reprezintã societatea în raporturile cu terţii. Actele de înstrãinare cu privire la drepturile şi bunurile societãţii se încheie numai cu autorizarea prealabilã a adunãrii generale a asociaţilor, care pot fixa însã un plafon maximal al valorii bunurilor care pot fi înstrãinate de cãtre administrator fãrã a fi necesarã autorizarea prealabilã. Raporturile dintre administrator şi ceilalţi asociaţi ai societãţii nu implicã nicio subordonare în plan profesional.
15. Remunerare
Administratorul poate fi remunerat potrivit hotãrârii adunãrii generale a asociaţilor.
16. Exerciţiul financiar
Exerciţiul financiar începe de la data de 1 ianuarie şi se sfârşeşte la data de 31 decembrie ale fiecãrui an, cu excepţia primului an, când începe la data înfiinţãrii şi dureazã pânã la 31 decembrie.
17. Conturile şi informarea asociaţilor
Operaţiunile în conturile bancare ale societãţii sunt efectuate de administrator, singur, alãturi sau împreunã cu alte persoane desemnate prin hotãrârea adunãrii generale a asociaţilor. La încheierea exerciţiului financiar, administratorul întocmeşte bilanţul, contul de profit şi pierderi şi raportul de activitate. Asociaţii pot lua cunoştinţã de bilanţ, de anexele acestuia şi pot consulta orice registru şi document contabil al societãţii. Societatea poate angaja cenzori şi auditori pentru a verifica evidenţele contabile ale societãţii şi a întocmi raportul asupra gestiunii.
18. Rezultatele financiare
Adunarea generalã a asociaţilor aprobã conturile, exerciţiul financiar, bilanţul şi hotãrãşte cu privire la utilizarea rezultatelor financiare.
19. Repartizarea beneficiilor
Beneficiul net al societãţii va fi stabilit dupã scãderea din totalul veniturilor a cheltuielilor deductibile, urmând a fi repartizat cãtre asociaţi. Dupã deducerea tuturor celorlalte obligaţii şi contribuţii care pot greva profitul net al societãţii, repartizarea rezultatelor financiare rãmase se va face în conformitate cu cotele de participare ale asociaţilor la beneficiile şi pierderile societãţii, dupã cum urmeazã:
- dna/dl ......... are o cotã de participare la beneficiile şi pierderile societãţii de ........... %;
- dna/dl ......... are o cotã de participare la beneficiile şi pierderile societãţii de ........... %;
- dna/dl ......... are o cotã de participare la beneficiile şi pierderile societãţii de ........... %.
20. Cesiunea pãrţilor sociale
Cesiunea pãrţilor sociale poate fi fãcutã numai cãtre asistenţii sociali cu drept de liberã practicã, în condiţiile <>Legii nr. 466/2004 . Cesiunea între asociaţi este liberã. Pãrţile sociale pot fi cesionate numai cu acordul unanim şi exprimat în scris al asociaţilor. Oricare asociat îşi poate exercita dreptul de preempţiune în termen de 15 zile calendaristice de la primirea notificãrii ofertei de cesiune. În caz de concurs între asociaţi, la preţ egal, este preferat asociatul care doreşte sã achiziţioneze numãrul total de pãrţi sociale ofertate sau, în lipsã, dupã caz, asociaţii vor achiziţiona pãrţile sociale proporţional cu cotele deţinute la capitalul social. Cesiunea se comunicã în termen de 15 zile calendaristice Colegiului Naţional al Asistenţilor Sociali, sub sancţiunea nulitãţii absolute a modificãrilor operate.
21. Notificarea cesiunii
Asociatul care intenţioneazã sã cedeze pãrţile sociale este obligat sã notifice intenţia sa cu minimum 15 zile calendaristice anterior transmiterii, cãtre toţi asociaţii. În caz de neexercitare a dreptului de preempţiune, cesiunea poate fi fãcutã cãtre asistenţi sociali cu drept de liberã practicã neasociaţi, fãrã ca ceilalţi asociaţi sã se poatã opune. Oferta notificatã este irevocabilã pe toatã durata ei de valabilitate.
22. Retragerea asociaţilor
Asociatul se poate retrage oricând din societate, cu condiţia de a notifica, în scris, celorlalţi asociaţi şi Colegiului Naţional al Asistenţilor Sociali cu cel puţin 30 de zile înainte. La împlinirea termenului prevãzut în notificare, Biroul executiv al Colegiului Naţional al Asistenţilor Sociali va lua act de retragerea asociatului, operând modificãrile corespunzãtoare în evidenţele sale, sub sancţiunea nulitãţii absolute a actului unilateral de retragere.
23. Încetarea calitãţii de asociat
Asociatul care, din orice motiv, pierde dreptul de exercitare a profesiei de asistent social, asociatul exclus din societate, asociatul care s-a retras din societate sau asociatul pus sub interdicţie are la dispoziţie un termen de 30 de zile pentru cesionarea pãrţilor sociale. În cazul în care la expirarea acestui termen cesiunea nu a avut loc, pãrţile sociale se vor anula, iar statutul se va modifica corespunzãtor.
24. Decesul asociatului
La data decesului unui asociat, pãrţile sociale deţinute de acesta se anuleazã. În termen de maximum 30 de zile de la data anulãrii pãrţilor sociale, asociaţii vor proceda dupã cum urmeazã:
a) reducerea corespunzãtoare a capitalului social;
b) emiterea de noi pãrţi sociale în vederea reconstituirii capitalului social la valoarea existentã la momentul decesului;
c) încetarea formei de exercitare a profesiei prin declararea încetãrii la Colegiul Naţional al Asistenţilor Sociali.
25. Alte dispoziţii
Cesionarii sunt obligaţi sa depunã la Colegiul Naţional al Asistenţilor Sociali un exemplar original al actului de cesiune.
26. Activitatea şi rãspunderea profesionalã
Asociaţii şi asistenţii sociali salarizaţi în interiorul profesiei exercitã profesia de asistent social în numele societãţii. Fiecare asistent social rãspunde pentru actele profesionale pe care le îndeplineşte. Societatea va putea încheia contracte de asigurare profesionalã, în nume propriu şi pentru fiecare asistent social care îşi exercitã profesia în cadrul acesteia.
27. Dizolvarea
Societatea se dizolvã în urmãtoarele situaţii:
a) prin hotãrârea luatã în unanimitate de asociaţi;
b) prin hotãrâre judecãtoreascã;
c) prin radierea din Registrul naţional al asistenţilor sociali din România a tuturor asociaţilor;
d) prin decesul simultan al tuturor asociaţilor;
e) prin dobândirea tuturor pãrţilor sociale de cãtre un singur asociat şi pãstrarea lor de cãtre acesta o perioadã mai mare de 30 de zile;
f) la cererea simultanã de retragere din societate formulatã de toţi asociaţii.
28. Lichidarea
Societatea intrã în lichidare din momentul dizolvãrii sale. În toate actele sale se va menţiona "În lichidare".
Asociaţii vor desemna un lichidator cu votul majoritãţii asociaţilor. În caz contrar acesta va putea fi numit de cãtre Biroul executiv. Asociaţii vor fi convocaţi pentru a decide cu privire la rezultatele obţinute de lichidatori, la repartizarea activului net şi pentru a constata încheierea lichidãrii. În situaţiile în care în societate rãmâne un singur asociat pentru o perioadã mai mare de 30 de zile, societatea intrã în lichidare, cu excepţia cazului în care asociatul rãmas decide reorganizarea acesteia în cabinet individual de asistenţã socialã.
29. Înregistrarea
Societatea este constituitã între asociaţi de la data semnãrii prezentului act constitutiv, sub condiţia înregistrãrii sale în Registrul naţional al asistenţilor sociali din România, partea a II-a, în termen de 15 zile calendaristice de la semnarea contractului.
Prezentul contract de societate civilã profesionalã a fost încheiat astãzi, ........, urmând a fi declarat la Colegiul Naţional al Asistenţilor Sociali.
30. Dispoziţii finale
Prezentul contract a fost încheiat astãzi, ...... în ......... exemplare originale, din care douã exemplare vor fi depuse la Colegiul Naţional al Asistenţilor Sociali, în vederea înregistrãrii.
Prin prezenta, asociaţii

DECLARÃM

prezentul act constitutiv (contract de societate civilã profesionalã) la Colegiul Naţional al Asistenţilor Sociali şi cerem înregistrarea acestuia în Registrul naţional al asistenţilor sociali din România, partea a II-a, cu specialitãţile:
..................................................................
În susţinerea cererii formulate anexãm documentele de care înţelegem sã ne folosim (conform opisului) şi ne obligãm ca în termen de 15 zile calendaristice de la modificarea datelor prezentate mai sus sã depunem la Colegiul Naţional al Asistenţilor Sociali actele ce atestã modificãrile intervenite la prezenta declaraţie, pe care ne-o asumãm în întregime.
Prin prezenta declarãm cã am luat cunoştinţã despre dispoziţiile <>Legii nr. 466/2004 , respectiv ale <>Regulamentului de organizare şi funcţionare al Colegiului Naţional al Asistenţilor Sociali, pe care ne obligãm sã le respectãm întocmai, cunoscând prevederile <>art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii. De asemenea, ne angajãm sã achitãm întocmai şi la termen taxele şi contribuţiile (cotizaţiile) anuale aprobate de Colegiul Naţional al Asistenţilor Sociali, sã aducem la cunoştinţa Biroului executiv, pentru mediere, orice litigiu în care suntem implicaţi, în legãturã cu exercitarea profesiei de asistent social cu drept de liberã practicã, în termen de 15 zile calendaristice de la data apariţiei acestuia.
Totodatã, potrivit dispoziţiilor <>Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, ne exprimãm consimţãmântul, în mod expres şi neechivoc, pentru prelucrarea datelor noastre cu caracter personal în vederea eliberãrii certificatului de înregistrare al formei independente de exercitare a profesiei de asistent social, precum şi pentru orice prelucrare ulterioarã a acestora.


Data ...............

Semnãturile şi parafele asociaţilor:

1. ................ 2. ................ 3. ................

L.S. L.S. L.S.

ANEXA 6
-------
(Anexa nr. 6 la regulament)
---------------------------

ROMÂNIA
COLEGIUL NAŢIONAL AL ASISTENŢILOR SOCIALI
(antet)

Timbru sec

CERTIFICAT DE ÎNREGISTRARE

Nr. ....... din data de .............

În temeiul dispoziţiilor <>art. 9 alin. (2) şi ale <>art. 30 din Legea nr. 466/2004 privind Statutul asistentului social, coroborate cu dispoziţiile <>art. 9 alin. (1) , <>art. 13 alin. (1) lit. b) şi ale <>art. 19 din Regulamentul de organizare şi funcţionare al Colegiului Naţional al Asistenţilor Sociali,
la propunerea Comisiei de avizare şi atestare profesionalã a Colegiului Naţional al Asistenţilor Sociali,

Biroul executiv al Colegiului Naţional al Asistenţilor Sociali hotãrãşte:

înregistrarea în Registrul naţional al asistenţilor sociali din România, partea a II-a, a formei de exercitare a profesiei de asistent social, având denumirea ............, sediul profesional situat în localitatea ........., str. .......... nr. ......., bl. ...., sc. ...., ap. ...., sectorul/judeţul ......., sucursala ........, punct/puncte de lucru situat/situate în localitatea ......., str. ..... nr. ....., bl. ...., sc. ... ap. ....., sectorul/judeţul ...., sucursala .........., fiind alocat codul de înregistrare ......... .
Prezentul certificat de înregistrare este valabil sub condiţia îndeplinirii standardelor de competenţã în serviciile de asistenţã socialã, a metodologiei exercitãrii profesiei de asistent social sau ghidurilor de bunã practicã aprobate de Colegiul Naţional al Asistenţilor Sociali, precum şi a Codului deontologic al profesiei de asistent social.


Preşedinte,
.............
L.S.
------------

Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice