Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTĂRÂRE nr. 997 din 21 decembrie 2016  privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Arii Naturale Protejate şi privind modificarea şi completarea anexei nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului    Twitter Facebook
Cautare document

 HOTĂRÂRE nr. 997 din 21 decembrie 2016 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Arii Naturale Protejate şi privind modificarea şi completarea anexei nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 1.070 din 30 decembrie 2016

    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 1 alin. (1) şi al art. 3 alin. (2) din Legea nr. 95/2016 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Arii Naturale Protejate şi pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, al art. 867 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, al art. 5 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,

    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

    CAP. I
    Dispoziţii generale

    ART. 1
    Agenţia Naţională pentru Arii Naturale Protejate, denumită în continuare ANANP, este instituţie publică cu personalitate juridică, finanţată din venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat şi funcţionează în subordinea autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului, apelor şi pădurilor.
    ART. 2
    (1) Sediul ANANP este în municipiul Bucureşti, sectorul 6, aleea Lacul Morii nr. 151.
    (2) Sigla şi însemnele proprii ale ANANP se aprobă prin ordin al conducătorului autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului, apelor şi pădurilor, la propunerea preşedintelui ANANP.
    (3) ANANP îşi asigură comunicarea publică şi transparenţa prin toate mijloacele de comunicare, inclusiv prin crearea unei pagini web proprii.

    CAP. II
    Conducerea, structura organizatorică şi personalul ANANP

    ART. 3
    (1) Conducerea ANANP este asigurată de un preşedinte, cu rang de secretar de stat, 2 vicepreşedinţi, cu rang de subsecretar de stat, şi un secretar general, numiţi şi eliberaţi prin decizie a prim-ministrului.
    (2) Preşedintele ANANP îndeplineşte funcţia de ordonator secundar de credite şi poate delega atribuţii vicepreşedinţilor, în condiţiile legii.
    (3) În exercitarea funcţiei sale, preşedintele ANANP emite decizii, dispoziţii şi instrucţiuni.
    (4) Preşedintele conduce întreaga activitate, asigură îndeplinirea atribuţiilor care revin ANANP şi reprezintă instituţia în raporturile cu autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului, apelor şi pădurilor, cu alte autorităţi şi instituţii publice, cu persoane juridice şi fizice române şi străine, precum şi în justiţie.
    (5) Preşedintele ANANP numeşte şi eliberează din funcţie personalul ANANP, în condiţiile legii.
    (6) Prin dispoziţie a preşedintelui ANANP pot fi înfiinţate grupuri sau colective temporare de lucru ori echipe de proiect pentru realizarea unor activităţi din domeniul său de competenţă, cu respectarea reglementărilor legale în vigoare.
    ART. 4
    (1) Structura organizatorică a ANANP este prevăzută în anexa nr. 1.
    (2) ANANP funcţionează cu un număr de 90 de posturi, inclusiv demnitarii şi posturile aferente cabinetului preşedintelui.
    (3) În subordinea ANANP se organizează şi funcţionează instituţii publice cu rol de administrare a ariilor naturale protejate, potrivit prevederilor art. 1 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 95/2016 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Arii Naturale Protejate şi pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice.
    (4) Atribuţiile şi responsabilităţile compartimentelor din cadrul ANANP se stabilesc, în conformitate cu structura organizatorică, prin Regulamentul de organizare şi funcţionare al ANANP, aprobat prin decizie a preşedintelui ANANP.
    ART. 5
    (1) Personalul ANANP este format din funcţionari publici şi personal contractual.
    (2) Salarizarea personalului ANANP se face potrivit prevederilor legale în vigoare aplicabile personalului plătit din fonduri publice.
    ART. 6
    (1) În cadrul ANANP funcţionează Colegiul Ştiinţific Naţional pentru Ariile Naturale Protejate, cu rol de autoritate ştiinţifică, potrivit prevederilor art. 5 din Legea nr. 95/2016, alcătuit din 11 membri, cu competenţă şi experienţă dovedită în domeniul conservării şi administrării ariilor naturale protejate.
    (2) Colegiul Ştiinţific Naţional pentru Ariile Naturale Protejate se organizează potrivit Regulamentului de organizare şi funcţionare aprobat prin decizie a preşedintelui ANANP.

    CAP. III
    Competenţe şi atribuţii ale ANANP

    ART. 7
    ANANP are următoarele atribuţii specifice:
    a) propune proiectul de plan strategic de acţiune privind managementul reţelei de arii naturale protejate conducătorului autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului, apelor şi pădurilor, care se aprobă prin ordin al acestuia;
    b) propune metodologia de monitorizare privind implementarea planului strategic de acţiune privind managementul reţelei naţionale de arii naturale protejate conducătorului autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului, apelor şi pădurilor, care se aprobă prin ordin al acestuia;
    c) încheie contracte de administrare/custodie cu structurile de administrare special constituite/custozii ariilor naturale protejate, în conformitate cu prevederile legii;
    d) evaluează eficacitatea şi eficienţa modului de administrare/custodie a ariilor naturale protejate pe baza criteriilor de performanţă stabilite potrivit prevederilor art. 2 lit. d) din Legea nr. 95/2016;
    e) participă împreună cu autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului, apelor şi pădurilor la elaborarea procedurii-cadru privind întocmirea şi monitorizarea planurilor de management pentru ariile naturale protejate, precum şi a metodologiei de evaluare şi aprobare a acestora;
    f) elaborează ghiduri de bună practică şi proceduri în domeniul de competenţă pentru administratori şi custozi;
    g) completează şi actualizează bazele de date privind reţeaua naţională de arii naturale protejate, regiunile biogeografice, arealul de distribuţie a speciilor şi habitatelor protejate, la solicitarea autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului, apelor şi pădurilor;
    h) asigură accesul publicului la informaţii generale de interes public privind ariile naturale protejate, ecosistemele protejate şi serviciile oferite de acestea, speciile şi habitatele protejate, în condiţiile legii;
    i) completează şi actualizează baza de date naţională cu privire la starea de conservare a habitatelor şi speciilor de interes comunitar şi naţional în scopul obţinerii de rapoarte privitoare la această stare.
    ART. 8
    (1) ANANP constituie patrimoniu propriu, în condiţiile legii.
    (2) ANANP are în dotare parcul auto prevăzut în anexa nr. 2.
    ART. 9
    (1) Bunul imobil care aparţine domeniului public al statului, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 3, se transmite din administrarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului în administrarea Agenţiei Naţionale pentru Arii Naturale Protejate. Predarea-preluarea imobilului se face prin protocol încheiat între cele două instituţii, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.
    (2) Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor îşi va actualiza în mod corespunzător datele de evidenţă cantitativ-valorică şi împreună cu Ministerul Finanţelor Publice va opera modificările corespunzătoare în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare.
    ART. 10
    Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
    ART. 11
    Prezenta hotărâre intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

                                 PRIM-MINISTRU
                              DACIAN JULIEN CIOLOŞ

                                Contrasemnează:
                                ---------------
                    Ministrul mediului, apelor şi pădurilor,
                             Cristiana Paşca Palmer

                              Ministrul culturii,
                                  Corina Şuteu

                           Ministrul agriculturii şi
                              dezvoltării rurale,
                                 Achim Irimescu

                         Ministrul fondurilor europene,
                              Dragoş Cristian Dinu

                         Ministrul finanţelor publice,
                                Anca Dana Dragu

                     Ministrul muncii, familiei, protecţiei
                       sociale şi persoanelor vârstnice,
                             Dragoş-Nicolae Pîslaru


    Bucureşti, 21 decembrie 2016.
    Nr. 997.


    ANEXA 1

    (Numărul de posturi, inclusiv demnitarii, este 90.)


                            STRUCTURA ORGANIZATORICĂ
              a Agenţiei Naţionale pentru Arii Naturale Protejate


               ┌───────────────────┐
               │COLEGIUL ŞTIINŢIFIC│ ┌────────────┐ ┌───────┐
               │ NAŢIONAL PENTRU ├───────────────┤ PREŞEDINTE ├───────────────┤CABINET│
               │ ARIILE NATURALE │ └─────┬──────┘ └───────┘
               │ PROTEJATE │ │
               └───────────────────┘ │
                                                         │
                         ┌───────────────────────────────┼───────────────────┬───────────────────────┐
                         │ │ │ │
               ┌─────────┴────────┐ │ ┌─────┴──────┐ ┌─────┴──────┐
               │ COMPARTIMENT DE │ │ │COMPARTIMENT│ │COMPARTIMENT│
               │RELAŢII PUBLICE ŞI│ │ │CORP CONTROL│ │AUDIT PUBLIC│
               │ COMUNICARE │ │ └────────────┘ │ INTERN │
               └──────────────────┘ │ └────────────┘
                                                         │
                                                         │
                                                         │
                          ┌──────────────────────────────┼────────────────────────────────┐
                   ┌──────┴─────────┐ │ ┌───────┴─────────┐
                   │VICEPREŞEDINTE I│ ┌────────────────┐ │VICEPREŞEDINTE II│
                   └──────┬─────────┘ │SECRETAR GENERAL│ └──────┬──────────┘
                          │ └────────┬───────┘ │
                          │ │ │
                          │ │ │
          ┌───────────────┴───┐ ┌─────────┴──────┐ ┌──────┴────────┐
          │ │ │ │ │ │
┌─────────┴──────┐ ┌────────┴──────┐ ┌──────┴──────┐ ┌──────┴───────┐ ┌──────┴───────┐ ┌─────┴─────┐
│ DIRECŢIA │ │ SERVICIUL │ │ SERVICIUL │ │ DIRECŢIA │ │COMPARTIMENTUL│ │ SERVICIUL │
│ GENERALĂ │ │ IMPLEMENTARE │ │ JURIDIC, │ │ ECONOMICO- │ │ PROCEDURI, │ │PROGRAME ŞI│
│ MANAGEMENTUL │ │ POLITICI ŞI │ │RESURSE UMANE│ │FINANCIARĂ ŞI │ │CERTIFICARE ŞI│ │ PROIECTE │
│ARIILOR NATURALE│ │ MONITORIZAREA │ │ ŞI FORMARE │ │ADMINISTRATIVĂ│ │ MĂRCI │ └───────────┘
│ PROTEJATE │ │BIODIVERSITĂŢII│ │PROFESIONALĂ │ └──────────────┘ └──────────────┘
└────────────────┘ └───────────────┘ └─────────────┘
    ANEXA 2

                      Mijloacele de transport şi consumul
                   de carburanţi pentru activităţi specifice

┌────┬──────────────────────────┬────────────────────┬───────┬──────────────┐
│Nr. │Agenţia Naţională pentru │ Tipul mijlocului de│Numărul│Consumul maxim│
│crt.│Arii Naturale Protejate - │ transport │ maxim │de carburant │
│ │ aparat propriu │ (bucăţi) │ │aprobat pentru│
│ │ │ │ │un autovehicul│
│ │ │ │ │ (litri/lună) │
├────┼──────────────────────────┼────────────────────┼───────┼──────────────┤
│ 1 │Parc auto conducere │autoturism │ 3 │ 200 │
├────┼──────────────────────────┼────────────────────┼───────┼──────────────┤
│ 2 │Parc auto comun*) │autoturism │ 3 │ 150 │
└────┴──────────────────────────┴────────────────────┴───────┴──────────────┘


    NOTE:
    1. Nu se consideră depăşiri la consumul de carburanţi normat pe autovehicul consumul care, la nivelul anului, se încadrează în limita combustibilului normat în raport cu numărul de autovehicule aprobat fiecărei unităţi.
    2. Autoturismele din parcul auto al aparatului propriu al Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor pot fi conduse şi de demnitari sau de alte categorii de salariaţi cu funcţii de răspundere, nominalizaţi prin ordin al ministrului mediului, apelor şi pădurilor.
    3. Mijloacele de transport aerian şi naval pentru activităţi specifice, preluate în patrimoniu în condiţiile prezentei hotărâri, şi consumul de carburanţi aferent acestora se vor evidenţia în prezenta anexă pe măsura preluării.
──────────
    *) Numărul autoturismelor este reglementat de art. 5 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
──────────    ANEXA 3

                             DATELE DE IDENTIFICARE
                     a bunului care trece din administrarea
                 Agenţiei Naţionale de Protecţie a Mediului în
        administrarea Agenţiei Naţionale pentru Arii Naturale Protejate

┌──────────────────────────────────┬──────────┬────────────────────────┐
│ │Cod fiscal│ Denumire │
├──────────────────────────────────┼──────────┼────────────────────────┤
│1. Ordonator principal de credite │16335444 │Ministerul Mediului, │
│ │ │Apelor şi Pădurilor │
├──────────────────────────────────┼──────────┼────────────────────────┤
│2. Ordonator secundar de credite │16462898 │Agenţia Naţională pentru│
│ │ │Protecţia Mediului │
├──────────────────────────────────┼──────────┼────────────────────────┤
│3. Ordonator terţiar de credite │ │ │
├──────────────────────────────────┼──────────┼────────────────────────┤
│4. Regii autonome şi companii/ │ │ │
│societăţi naţionale subordonate │ │ │
│ordonatorului principal │ │ │
└──────────────────────────────────┴──────────┴────────────────────────┘┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Elemente de identificare │
├───────┬───────────┬───────┬─────────┬────────────────────┬────────────┬──────────────┬───────────┬───────────┬─────────────┬──────────┤
│Nr. MFP│ Codul de │Tip bun│Denumirea│ Descrierea tehnică │ Vecinătăţi │ Adresa │ Anul │Valoarea de│ Persoana │ Persoana │
│ │clasificare│(mobil/│ │ │ │ │dobândirii/│ inventar │ juridică │ juridică │
│ │ │imobil)│ │ │ │ │ dării în │ - lei - │de la care se│la care se│
│ │ │ │ │ │ │ │ folosinţă │ │ transmite │transmite │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ imobilul │ imobilul │
├───────┼───────────┼───────┼─────────┼────────────────────┼────────────┼──────────────┼───────────┼───────────┼─────────────┼──────────┤
│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │
├───────┼───────────┼───────┼─────────┼────────────────────┼────────────┼──────────────┼───────────┼───────────┼─────────────┼──────────┤
│116543 │ 8.29.08 │imobil │Sediu │Stotală = 1.830 mp; │Sud - │Ţara: România;│ 1995 │ 4.627.493│Agenţia │Agenţia │
│ │ │ │ANPM - │lungime împrejmuire │proprietate │judeţul: │ │ │Naţională │Naţională │
│ │ │ │teren + │= 483 m; │particulară;│municipiul │ │ │pentru │pentru │
│ │ │ │clădire │Sconstruită = │N - Lacul │Bucureşti, │ │ │Protecţia │Arii │
│ │ │ │ │310 mp; │Morii; │sectorul 6, │ │ │Mediului │Naturale │
│ │ │ │ │Sdesfăşurată = │E - teren │Lacul Morii │ │ │CUI: 16462898│Protejate │
│ │ │ │ │763 mp; clădire │viran; │nr. 151 │ │ │ │ │
│ │ │ │ │S+P+2; post de │V - canal │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │transfer (energie │colector şi │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │electrică); │Jandarmeria │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │Sconstr = 42,25 mp; │Comunei Roşu│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │Sdesfăşurată = │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │72 mp; zidărie din │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │cărămidă; acoperiş │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │din carton bitum │ │ │ │ │ │ │
└───────┴───────────┴───────┴─────────┴────────────────────┴────────────┴──────────────┴───────────┴───────────┴─────────────┴──────────┘                                     ------
Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice