Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTĂRÂRE nr. 972 din 23 decembrie 1998  privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Turism    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 HOTĂRÂRE nr. 972 din 23 decembrie 1998 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Turism

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 527 din 31 decembrie 1998
    În temeiul prevederilor art. 8 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 56/1998 privind unele măsuri pentru restructurarea Guvernului,
    Guvernul României hotărăşte:
    ART. 1
    Autoritatea Naţionala pentru Turism se organizează şi funcţionează ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, aflată în subordinea Guvernului, care elaborează, aplica, monitorizează şi evalueaza politica Guvernului în domeniul turismului.

    ART. 2
    În realizarea obiectului sau de activitate Autoritatea Naţionala pentru Turism, denumita în continuare A.N.T., are următoarele atribuţii principale:
    1. elaborează şi supune spre aprobare Guvernului strategia şi politica naţionala în domeniul turismului;
    2. aplica, promovează şi monitorizează strategia şi politica naţionala în domeniul turismului;
    3. iniţiază şi promovează acte normative specifice, avizează reglementările ministerelor sau ale organelor de specialitate ale administraţiei publice centrale, care au implicaţii şi asupra domeniului sau de activitate;
    4. reprezintă interesele statului în diferite organe şi organisme internaţionale, în conformitate cu acordurile şi cu alte înţelegeri stabilite în acest scop, şi dezvolta relaţii de colaborare cu organe şi cu organizaţii similare din alte state, precum şi cu organisme internaţionale interesate de activitatea de turism;
    5. iniţiază şi negociaza din împuternicirea Guvernului acorduri, convenţii şi alte înţelegeri internaţionale sau propune întocmirea formelor de aderare la cele existente;
    6. urmăreşte aplicarea legilor şi a celorlalte acte normative în domeniul turismului, precum şi armonizarea acestora cu reglementările existente în Uniunea Europeană;
    7. coordonează aplicarea prevederilor legale, inclusiv a convenţiilor şi acordurilor internaţionale, în funcţie de specificul activităţii, şi întreprinde măsuri pentru prevenirea şi înlăturarea oricăror încălcări ale acestora;
    8. colaborează cu celelalte organe de specialitate din subordinea Guvernului, cu ministere, cu autorităţi publice locale, cu asociaţii, fundaţii şi cu alte organizaţii neguvernamentale pentru aplicarea şi armonizarea strategiei naţionale cu reglementările şi strategiile internaţionale în domeniu;
    9. coordonează programele de asistenţa tehnica acordate de Uniunea Europeană, Organizaţia Mondială a Turismului şi de alte organisme internaţionale, precum şi programul de integrare europeană în domeniul turismului;
    10. organizează şi realizează activitatea de promovare turistica a României atât pe piaţa interna, cat şi pe pieţele externe, ca autoritate naţionala în turism, prin activităţi specifice, prin instituţiile de specialitate din subordinea sa şi prin birourile de promovare şi de informare turistica din străinătate şi din ţara;
    11. organizează congrese, colocvii, simpozioane şi alte acţiuni similare, în ţara şi în străinătate, în domeniul turismului;
    12. organizează evidenta, atestarea şi monitorizarea valorificării şi protejării patrimoniului turistic, conform legii;
    13. stabileşte orientarea programelor de cercetare în turism;
    14. constituie şi gestionează Fondul special pentru promovarea şi dezvoltarea turismului;
    15. avizează documentaţiile de urbanism privind zonele şi staţiunile turistice, precum şi documentaţiile privind construcţiile din domeniul turismului, conform legii;
    16. coordonează, împreună cu Ministerul Educaţiei Naţionale, procesul de instruire din propriile instituţii de învăţământ;
    17. coordonează, împreună cu Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale, programele naţionale şi judeţene de reconversie profesională în meseriile specifice activităţii turistice;
    18. realizează şi gestionează baza de date şi sistemul informaţional în domeniul turismului, participând la sistemul informaţional naţional şi internaţional;
    19. participa, împreună cu organismul de specialitate al administraţiei publice centrale din domeniul privatizării, la elaborarea strategiei de privatizare a societăţilor comerciale din turism, ca parte componenta a strategiei de dezvoltare a turismului pe termen mediu şi lung, pe care o supune spre aprobare Guvernului, şi monitorizează aplicarea acesteia;
    20. iniţiază şi propune Guvernului proiecte de acte normative pentru deblocarea şi accelerarea procesului de privatizare în turism;
    21. acorda consultanţa de specialitate şi coordonează metodologic, împreună cu organismul de specialitate al administraţiei publice centrale din domeniul privatizării, procesul de accelerare şi finalizare a privatizării societăţilor comerciale din turism;
    22. analizează şi decide asupra modalităţilor de privatizare a societăţilor comerciale din turism, inclusiv a bazelor de tratament, şi urmăreşte acest proces;
    23. avizează propunerile de divizare a societăţilor comerciale mari şi mijlocii din turism la care Fondul Proprietăţii de Stat deţine acţiuni;
    24. asigura, prin Oficiul de Promovare a Turismului aflat în subordinea sa, promovarea interna şi internationala a listelor cuprinzând societăţile comerciale şi activele propuse spre vânzare, ofertele cu propunerile de constituire de societăţi mixte, precum şi de asocieri, în vederea atragerii investitorilor recunoscuţi în domeniul turismului;
    25. asigura, prin Oficiul de Autorizare şi Control în Turism, autorizarea agenţilor economici din turism şi controlul calităţii serviciilor turistice;
    26. colaborează cu societăţile de investiţii financiare care deţin pachete de acţiuni la societăţile comerciale din turism, în scopul finalizarii privatizării în turism;
    27. îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin acte normative pentru domeniul sau de activitate, respectiv atribuţii care la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri erau date spre îndeplinire Ministerului Turismului.


    ART. 3
    (1) Structura organizatorică a A.N.T. este prevăzută în anexa nr. 1. În cadrul acesteia pot funcţiona direcţii generale, direcţii, servicii şi birouri.
    (2) Atribuţiile şi sarcinile compartimentelor din aparatul A.N.T. se stabilesc prin regulament de organizare şi funcţionare aprobat prin ordin al preşedintelui A.N.T.
    (3) Numărul maxim de posturi din aparatul propriu este de 60, exclusiv preşedintele şi vicepreşedintele.

    ART. 4
    (1) Activitatea A.N.T. este condusă de un preşedinte, ajutat de un vicepreşedinte, numiţi prin decizie a primului-ministru.
    (2) Preşedintele A.N.T. conduce întreaga activitate a acesteia şi o reprezintă în raporturile cu ministerele şi cu celelalte autorităţi ale administraţiei publice, cu organizaţii, cu persoane juridice şi fizice din ţara şi din străinătate.
    (3) În exercitarea atribuţiilor sale preşedintele emite ordine şi instrucţiuni.
    (4) Preşedintele A.N.T. este ordonator principal de credite bugetare.

    ART. 5
    Salarizarea preşedintelui şi a vicepreşedintelui A.N.T. se face potrivit anexei nr. III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupa funcţii de demnitate publică.

    ART. 6
    (1) Secretarul general al A.N.T. îndeplineşte atribuţiile stabilite prin regulamentul de organizare şi funcţionare aprobat prin ordin al preşedintelui.
    (2) Secretarul general este salarizat potrivit anexei nr. V la Legea nr. 154/1998, cu modificările ulterioare.

    ART. 7
    Pe lângă preşedinte funcţionează un colegiu al A.N.T., ca organ consultativ, ale cărui componenta şi regulament de organizare şi funcţionare se stabilesc prin ordin al preşedintelui A.N.T.

    ART. 8
    În subordinea şi coordonarea A.N.T. funcţionează:
    a) în subordine:
    - Oficiul de Autorizare şi Control în Turism, denumit în continuare O.A.C.T.;
    – Oficiul de Promovare a Turismului, denumit în continuare O.P.T.;
    – Centrul Naţional de Învăţământ Turistic, denumit în continuare C.N.I.T.;

    b) în coordonare:
    - Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Turism, denumit în continuare I.N.C.D.T.    ART. 9
    (1) O.A.C.T. este instituţie publică cu personalitate juridică, cu sediul în municipiul Bucureşti, str. Apolodor nr. 17, etaj 5, tronson 6, sectorul 5. O.A.C.T. este delegat de către A.N.T. ca fiind singura instituţie abilitata sa desfăşoare activităţi de autorizare în domeniul turismului.
    (2) O.A.C.T. are ca obiect principal de activitate:
    a) licentierea agentiilor de turism;
    b) clasificarea structurilor de primire turistice;
    c) brevetarea personalului de specialitate;
    d) controlul calităţii serviciilor din turism;
    e) acordarea de consultanţa în vederea avizării documentaţiilor de urbanism privind zonele şi staţiunile turistice şi a documentaţiilor tehnice privind construcţiile din domeniul turismului;
    f) controlul constituirii Fondului special pentru promovarea şi dezvoltarea turismului.

    (3) Finanţarea cheltuielilor curente şi de capital se asigura din venituri proprii. Veniturile proprii provin din prestări de servicii, conform obiectului de activitate al O.A.C.T., pentru agenţii economici din turism, precum şi pentru alte instituţii publice, inclusiv pentru A.N.T. Nivelul tarifelor percepute pentru prestările de servicii va fi aprobat prin ordin al preşedintelui A.N.T., pe baza propunerilor fundamentate de O.A.C.T.
    (4) Pentru activităţile specifice O.A.C.T. are în dotare un autoturism. Consumul lunar de carburanţi pentru autoturismul din dotare este de 200 de litri.
    (5) Activitatea O.A.C.T. se desfăşoară în conformitate cu regulamentul de organizare şi funcţionare aprobat prin ordin al preşedintelui A.N.T.
    (6) Conducerea O.A.C.T. este asigurata de un consiliu de administraţie şi de un director general care este preşedinte al consiliului de administraţie. Consiliul de administraţie este format din reprezentanţi ai A.N.T., ai asociaţiilor profesionale şi ai altor instituţii cu atribuţii în domeniu.
    Numirea directorului general şi a membrilor consiliului de administraţie se face prin ordin al preşedintelui A.N.T., pe baza propunerilor fiecărei instituţii.

    (7) O.A.C.T. are reprezentanţi zonali care îşi desfăşoară activitatea cu sprijinul şi cu colaborarea unor specialişti desemnaţi de consiliile judeţene, consiliile locale, asociaţiile profesionale şi de organizaţiile neguvernamentale din turism.
    (8) Prefecturile, cu sprijinul consiliilor judeţene şi al consiliilor locale, vor asigura spaţiul şi condiţiile corespunzătoare de desfăşurare a activităţii reprezentanţilor zonali.
    (9) Activitatea reprezentanţilor zonali se poate desfăşura, în mod excepţional, şi în spaţii închiriate în condiţiile legii, cu suportarea cheltuielilor de către O.A.C.T.

    ART. 10
    (1) O.P.T. este instituţie publică cu personalitate juridică, cu sediul în municipiul Bucureşti, str. Apolodor nr. 17, etaj 5, tronson 5, sectorul 5.
    (2) O.P.T. are ca obiect principal de activitate promovarea turistica a României atât pe piaţa interna, cat şi pe pieţele externe prin activităţi specifice, prin birourile de promovare şi informare turistica din străinătate şi prin reprezentanţii zonali din ţara. O.P.T. este delegat de către A.N.T. ca fiind singura instituţie abilitata sa desfăşoare în numele României activităţi de promovare a turismului, în ţara şi în străinătate.
    (3) Finanţarea cheltuielilor curente şi de capital se asigura din venituri proprii şi, în completare, din alocaţii de la bugetul de stat. Veniturile proprii provin din materiale şi din prestări de servicii în domeniul promovării turistice. Nivelul tarifelor percepute va fi stabilit prin ordin al preşedintelui A.N.T.
    (4) O.P.T. este abilitat sa folosească formula publicitara a turismului românesc în activităţi şi în materiale de promovare, conform anexei nr. 3. Folosirea acestei formule publicitare în activităţi şi în materiale de promovare turistica, altele decât cele realizate de O.P.T., se poate face numai în condiţiile legii şi cu aprobarea prealabilă a O.P.T.
    (5) Conducerea O.P.T. este asigurata de un consiliu de administraţie şi de un director general care este şi preşedintele consiliului de administraţie. Consiliul de administraţie este format din reprezentanţi ai A.N.T., ai asociaţiilor profesionale şi ai altor instituţii cu atribuţii în domeniu.
    Numirea directorului general şi a membrilor consiliului de administraţie se face prin ordin al preşedintelui A.N.T., pe baza propunerilor fiecărei instituţii.

    (6) Activitatea O.P.T. se desfăşoară în conformitate cu regulamentul de organizare şi funcţionare aprobat prin ordin al preşedintelui A.N.T.
    (7) O.P.T. va avea reprezentanţi zonali care vor desfăşura activităţi de stimulare a elaborării, derulării şi evaluării programelor de promovare turistica pe plan local, cu sprijinul şi cu colaborarea unor specialişti desemnaţi de consiliile judeţene, consiliile locale, asociaţiile profesionale şi de organizaţiile neguvernamentale din turism.
    (8) Pentru activităţile specifice O.P.T. are în dotare un autoturism. Consumul lunar de carburanţi pentru autoturismul din dotare este de 200 de litri.
    (9) Prefecturile, cu sprijinul consiliilor judeţene şi al consiliilor locale, vor asigura spaţiul şi condiţiile corespunzătoare de desfăşurare a activităţii reprezentanţilor zonali.
    (10) Activitatea reprezentanţilor zonali se poate desfăşura, în mod excepţional, şi în spaţii închiriate în condiţiile legii, cu suportarea cheltuielilor de către O.P.T.

    ART. 11
    (1) C.N.I.T. este instituţie publică cu personalitate juridică, având sediul în municipiul Bucureşti, Str. Poligrafiei nr. 3-5, sectorul 1.
    (2) C.N.I.T. are ca obiect principal de activitate învăţământul turistic şi prestările de servicii pentru susţinerea activităţii principale.

    ART. 12
    (1) I.N.C.D.T. este persoana juridică română, în coordonarea A.N.T., cu sediul în municipiul Bucureşti, str. Apolodor nr. 17, etaj 6, tronson 5, sectorul 5.
    (2) I.N.C.D.T. are ca obiect principal de activitate efectuarea de cercetări fundamentale şi aplicative, de interes public şi naţional, care privesc dezvoltarea şi promovarea turismului românesc.

    ART. 13
    (1) Instituţiile publice din subordinea şi din coordonarea A.N.T. sunt prevăzute în anexa nr. 2.
    (2) Structura organizatorică a instituţiilor publice din subordinea A.N.T. se aproba prin ordin al preşedintelui acesteia.

    ART. 14
    (1) Personalul existent în cadrul Ministerului Turismului va fi preluat şi încadrat conform structurii organizatorice a A.N.T. şi va fi considerat transferat.
    (2) Personalul de conducere şi de execuţie al A.N.T. este salarizat potrivit legii.

    ART. 15
    Atribuţiile care reveneau Ministerului Turismului din actele normative emise anterior se transfera în totalitate A.N.T.

    ART. 16
    Pentru activitatea specifică A.N.T. are în dotare un număr de autoturisme stabilit potrivit prevederilor legale.

    ART. 17
    Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.                    PRIM-MINISTRU
                    RADU VASILE
                    Contrasemnează:
                    Ministrul muncii şi
                    protecţiei sociale,
                    Alexandru Athanasiu
                    p. Ministrul finanţelor,
                    Dan Radu Rusanu,
                    secretar de stat

    Bucureşti, 23 decembrie 1998.
    N. 972.
    ANEXA 1

    Numărul maxim de posturi: 60 (exclusiv preşedintele şi vicepreşedintele)
    STRUCTURA ORGANIZATORICĂ
    a Autorităţii Naţionale pentru Turism
 (a se vedea imaginea asociată)

    ANEXA 2

    INSTITUŢIILE PUBLICE
    care funcţionează în subordinea şi în coordonarea Autorităţii Naţionale pentru Turism

┌────┬───────────────────────┬─────────┐
│Nr. │Denumirea unităţii │Sursa de │
│crt.│ │finanţare│
├────┼───────────────────────┴─────────┤
│A. │În subordinea A.N.T.: │
├────┼───────────────────────┬─────────┤
│ │Oficiul de Autorizare │venituri │
│1. │şi Control în Turism*) │proprii │
│ │(O.A.C.T.) │ │
├────┼───────────────────────┼─────────┤
│ │ │venituri │
│ │ │proprii │
│ │Oficiul de Promovare a ├─────────┤
│2. │Turismului**) (O.P.T.) │alocaţii │
│ │ │de la │
│ │ │bugetul │
│ │ │de stat │
├────┼───────────────────────┼─────────┤
│ │Centrul Naţional de │ │
│ │Învăţământ Turistic │ │
│ │(C.N.I.T.) │ │
│3. │(cu personalitate │venituri │
│ │juridică, care îşi │proprii │
│ │desfăşoară activitatea │ │
│ │prin baza de │ │
│ │aplicaţie***)) │ │
├────┼───────────────────────┴─────────┤
│B. │În coordonare A.N.T.: │
├────┼───────────────────────┬─────────┤
│ │Institutul Naţional de │venituri │
│ │Cercetare-Dezvoltare în│proprii │
│ │Turism (I.N.C.D.T.) │ │
└────┴───────────────────────┴─────────┘

    *) Numărul maxim de posturi: 25; începând cu data de 1 ianuarie 1999 numărul maxim de posturi este de 35.
     **) Numărul maxim de posturi: 50; începând cu data de 1 ianuarie 1999 numărul maxim de posturi este de 95.
     ***) Baza de aplicaţie este formată din Hotel "Parc", Restaurant "Parc", Hotel "Turist", baza de agrement.
    Baza de învăţământ este formată din săli de clasă şi laboratoare de instruire.

    ANEXA 3

 (a se vedea imaginea asociată)

     --------

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016