Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
 HOTĂRÂRE nr. 943 din 11 octombrie 2018 pentru modificarea şi completarea Regulamentului Institutului Naţional al Magistraturii, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 127/2007
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTĂRÂRE nr. 943 din 11 octombrie 2018  pentru modificarea şi completarea Regulamentului Institutului Naţional al Magistraturii, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 127/2007     Twitter Facebook
Cautare document

 HOTĂRÂRE nr. 943 din 11 octombrie 2018 pentru modificarea şi completarea Regulamentului Institutului Naţional al Magistraturii, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 127/2007

EMITENT: Consiliul Superior al Magistraturii
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 888 din 22 octombrie 2018
    În temeiul prevederilor art. 133 alin. (5) şi (7) din Constituţia României, republicată, şi ale art. 23 alin. (1) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
    având în vedere dispoziţiile art. 38 alin. (1) din Legea nr. 317/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 106 lit. b) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
    Plenul Consiliului Superior al Magistraturii h o t ă r ă ş t e:
    ART. I
    Regulamentul Institutului Naţional al Magistraturii, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 127/2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 193 din 21 martie 2007, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. Articolul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 2
    (1) Structura organizatorică a Institutului include:
    a) organele de conducere;
    b) Departamentul de formare profesională iniţială;
    c) Departamentul de formare profesională continuă;
    d) Compartimentul de formare a formatorilor;
    e) Biroul de concursuri şi examene;
    f) Direcţia economico-financiară şi administrativă;
    g) Biroul de relaţii internaţionale, proiecte cu finanţare externă şi politici publice;
    h) Biroul de achiziţii publice şi informatică;
    i) Compartimentul juridic.
    (2) În cadrul Departamentului de formare profesională continuă funcţionează Compartimentul de formare profesională continuă descentralizată.
    (3) În cadrul Direcţiei economico-financiare şi administrative funcţionează Serviciul financiar-contabilitate, Serviciul administrativ şi Biroul resurse umane, documentare şi arhivă.
    (4) Structurile organizatorice prevăzute la alin. (1) colaborează în vederea îndeplinirii atribuţiilor ce le revin. Personalul acestora exercită atribuţiile stabilite prin fişa postului, întocmită de conducătorul structurii şi aprobată de directorul Institutului."

    2. Articolul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 3
    Organele de conducere ale Institutului sunt: Consiliul ştiinţific, directorul, 2 directori adjuncţi şi directorul economic."

    3. La articolul 7 alineatul (2), literele a) şi b) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "a) propune Consiliului Superior al Magistraturii programul de formare profesională iniţială a judecătorilor şi procurorilor;
b) propune Consiliului Superior al Magistraturii data şi locul organizării concursului de admitere la Institut, tematica şi bibliografia pentru concursul de admitere şi informează Consiliul Superior al Magistraturii cu privire la capacitatea maximă de şcolarizare a Institutului; "

    4. La articolul 9, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(3) Cei 2 reprezentanţi ai coordonatorilor de practică sunt aleşi o dată la 3 ani, în adunările generale ale acestora, convocate şi prezidate de directorul Institutului."

    5. La articolul 10, litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "b) programul de formare profesională iniţială şi programele analitice întocmite pentru fiecare disciplină;"

    6. La articolul 11, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(3) Lucrările Consiliului pedagogic sunt conduse de directorul Institutului, iar în lipsa acestuia, de către unul dintre directorii adjuncţi."

    7. La articolul 12, alineatul (9) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(9) Directorul economic este numit şi revocat din funcţie în condiţiile legii."

    8. La articolul 14, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 14
    (1) Directorii adjuncţi ai Institutului au, în principal, următoarele atribuţii:
    a) asigură respectarea programelor de formare şi a normelor de disciplină interioară;
    b) asigură elaborarea politicilor şi strategiilor de formare a judecătorilor şi procurorilor, precum şi a proiectelor programelor de formare profesională;
    c) coordonează structurile organizatorice încredinţate de directorul Institutului;
    d) participă la elaborarea proiectului statului de funcţii şi statului de personal;
    e) participă la elaborarea proiectului programului de relaţii externe al Institutului."

    9. Articolul 15 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 15
    (1) Directorul economic conduce activitatea Direcţiei economico-financiare şi administrative.
    (2) Atribuţiile directorului economic sunt stabilite prin decizie de către directorul Institutului."

    10. Articolul 16 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 16
    (1) Şefii structurilor organizatorice prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. b), c), e), g) şi h) sunt numiţi pentru un mandat de 3 ani, cu posibilitatea reînvestirii, de directorul Institutului, din rândul personalului de specialitate juridică al Institutului, asimilat judecătorilor şi procurorilor, precum şi al judecătorilor şi procurorilor detaşaţi în cadrul Institutului, urmând a fi validaţi de Consiliul ştiinţific.
    (2) Funcţiile de conducere vacante prevăzute la alin. (1) se publică pe pagina de internet a Institutului Naţional al Magistraturii cu cel puţin 3 luni anterior expirării mandatelor.
    (3) Candidaturile pentru ocuparea funcţiilor de conducere prevăzute la alin. (1) se depun la sediul Institutului, în termen de 30 zile de la data publicării, însoţite de un curriculum vitae, un plan managerial privitor la exercitarea atribuţiilor specifice funcţiei, precum şi de orice alte acte considerate relevante. Candidaţii înscrişi vor susţine planul managerial în faţa directorului Institutului.
    (4) Şefii structurilor organizatorice prevăzute la art. 2 alin. (3) sunt numiţi, în condiţiile legii, din rândul funcţionarilor publici din cadrul Institutului.
    (5) Revocarea şefilor structurilor organizatorice menţionate la alin. (1) se dispune de directorul Institutului, în situaţia exercitării necorespunzătoare a atribuţiilor manageriale, precum şi în cazul aplicării unei sancţiuni disciplinare, urmând ca această măsură să fie validată de Consiliul ştiinţific.
    (6) Revocarea şefilor structurilor organizatorice menţionate la alin. (4) se dispune în condiţiile legii."

    11. La capitolul IV „Departamentul de formare profesională iniţială“, înaintea articolului 17 se introduce un nou articol, articolul 16^1, cu următorul cuprins:
    "ART. 16^1
    Departamentul de formare profesională iniţială are următoarele atribuţii:
    a) elaborează proiectul programului de formare profesională a auditorilor de justiţie;
    b) asigură organizarea activităţilor de formare iniţială şi a stagiilor de practică ale auditorilor de justiţie;
    c) realizează şi asigură respectarea orarului activităţilor de formare iniţială;
    d) asigură organizarea sesiunilor de evaluare a auditorilor de justiţie;
    e) asigură suportul pentru activitatea de evaluare a formatorilor şi coordonatorilor de practică implicaţi în procesul de formare iniţială;
    f) organizează repartiţiile auditorilor de justiţie pentru stagiile de practică;
    g) verifică fişele de activitate a personalului de instruire şi realizează pontajele;
    h) asigură respectarea hotărârilor luate în şedinţele de catedră, a hotărârilor Consiliului pedagogic şi ale Consiliului ştiinţific cu privire la activitatea de formare iniţială;
    i) păstrează şi actualizează dosarele auditorilor de justiţie;
    j) întocmeşte foile matricole, cataloagele şi alte evidenţe necesare privind activităţile de formare, frecventarea şi absolvirea cursurilor şi eliberează atestate auditorilor de justiţie;
    k) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege, regulamente sau încredinţate de conducerea Institutului."

    12. La articolul 17, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Proiectul programului de formare profesională a auditorilor de justiţie se elaborează anual în cadrul Departamentului de formare profesională iniţială, după consultarea personalului de instruire al Institutului, apoi se supune spre analiza Consiliului pedagogic şi spre avizarea Consiliului ştiinţific."

    13. La articolul 17, după alineatul (3) se introduc două noi alineate, alineatele (4) şi (5), cu următorul cuprins:
    "(4) Programul de formare profesională a auditorilor de justiţie cuprinde în mod obligatoriu disciplinele de studiu, numărul de ore alocat conferinţelor şi seminarelor alocate pentru fiecare disciplină, stagiile de practică ce urmează a fi efectuate şi modalitatea de evaluare.
(5) Pe baza programului de formare profesională a auditorilor de justiţie, în cadrul catedrelor se elaborează programele analitice pentru fiecare disciplină, cu precizarea temelor şi subtemelor, a numărului de ore alocat pentru fiecare dintre acestea, precum şi a detaliilor privind evaluarea specifică fiecărei discipline."

    14. Articolul 18 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 18
    (1) În primul an de studii formarea profesională a auditorilor de justiţie se axează pe aprofundarea cunoştinţelor necesare pentru profesiile de judecător şi procuror, conform programului de formare.
    (2) Media finală a primului an de studiu reprezintă media aritmetică a notelor obţinute la fiecare materie la care se acordă notă."

    15. Articolul 20 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 20
    (1) Activitatea auditorilor de justiţie din cel de-al doilea an de studiu se axează pe efectuarea unor stagii de practică, în cadrul instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea, precum şi în cadrul altor instituţii, sub îndrumarea coordonatorilor de practică sau a persoanelor de contact din cadrul respectivelor instituţii, alternativ cu modulele stabilite conform programului de formare profesională iniţială.
    (2) Stagiile de practică, desfăşurate la alte instituţii, naţionale şi internaţionale, vor avea o durată minimă totală de 15 zile.
    (3) Coordonatorii de practică sunt judecători şi procurori de la instanţe şi, respectiv, parchete, ce fac parte din personalul de instruire al Institutului. Coordonatorii sunt propuşi spre recrutare de Consiliul ştiinţific, în urma parcurgerii unor proceduri de selecţie, şi numiţi de Consiliul Superior al Magistraturii.
    (4) Auditorii de justiţie din cel de-al doilea an de studiu vor primi o notă reprezentând evaluarea continuă a activităţii din stagiul de la instanţe, pentru grupele de judecători, respectiv a activităţii din stagiul de la parchete, pentru grupele de procurori.
    (5) Pe perioada stagiului, auditorii completează caietul de practică, în conformitate cu structura aprobată de Consiliul ştiinţific la începutul fiecărui an. Evaluarea caietelor de practică se realizează de o comisie formată dintr-un coordonator de practică şi un formator.
    (6) Auditorii de justiţie din cel de-al doilea an de studiu continuă, în paralel cu stagiile de practică, formarea în cadrul Institutului, conform programului de formare profesională iniţială, sub formă de module, cu caracter preponderent practic.
    (7) Auditorii de justiţie din cel de-al doilea an de studiu susţin testări la terminarea fiecărui modul, conform programului de formare profesională iniţială.
    (8) Nota acordată auditorilor de justiţie la sfârşitul celui de-al doilea an de studiu reprezintă media aritmetică dintre media notelor obţinute la testările menţionate la alin. (7), nota la evaluarea continuă menţionată la alin. (4) şi nota la caietul de practică menţionat la alin. (5)."

    16. Articolul 21 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 21
    (1) Formatorii sunt obligaţi să respecte programa analitică şi orarul. În mod excepţional, modificarea orarului şi a programei analitice sau înlocuirea formatorilor se poate face de directorul Institutului, cu acordul Consiliului ştiinţific.
    (2) În scopul asigurării pregătirii unitare a auditorilor de justiţie, formatorii sunt organizaţi în catedre, în raport cu disciplinele în care sunt specializaţi, conducerea Institutului stabilind disciplinele care intră în componenţa fiecărei catedre.
    (3) În cadrul fiecărei catedre se organizează lunar sau ori de câte ori este nevoie şedinţa membrilor acesteia, la convocarea titularului de disciplină sau a conducerii Institutului.
    (4) Titularul de disciplină coordonează activitatea catedrei în ceea ce priveşte elaborarea programelor analitice, a planurilor de seminar şi a materialelor de formare utilizate, precum şi organizarea evaluărilor auditorilor de justiţie, revizuirea şi avizarea tematicii/bibliografiei la concursurile şi examenele date în competenţa Institutului.
    (5) Titularul de disciplină face parte din comisiile de recrutare a personalului de instruire şi participă la procesul de evaluare a membrilor catedrei."

    17. La articolul 22, alineatul (3) se abrogă.
    18. La articolul 22, alineatele (4) şi (6) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(4) Nota minimă admisă la evaluarea continuă aferentă fiecărei discipline din anul I de studiu, respectiv a programului de stagiu din anul II, precum şi la fiecare dintre evaluările finale aferente fiecărei discipline este 5.
    ...............................................................................................
(6) Cu excepţia situaţiei în care nota este rezultatul fraudei, în situaţia în care nu s-a obţinut nota minimă prevăzută la alin. (4), pentru evaluările finale aferente fiecărei discipline auditorul va mai putea fi examinat o singură dată. Nepromovarea la cea de-a doua examinare scrisă atrage exmatricularea din Institut, în baza hotărârii Consiliului ştiinţific. În situaţia în care nu s-a obţinut nota minimă admisă la evaluarea continuă aferentă fiecărei discipline din anul I de studiu, respectiv la evaluarea continuă aferentă programului de stagiu din anul II, auditorul va fi exmatriculat din Institut în baza hotărârii Consiliului ştiinţific."

    19. La articolul 22^1, alineatele (1), (3) şi (5) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "ART. 22^1
    (1) Constituie fraudă utilizarea sau înlesnirea utilizării oricăror surse de informare nepermise la examenul respectiv, precum şi deţinerea în vederea utilizării nepermise a oricăror dispozitive de comunicare la distanţă.
    .................................................................................................
    (3) Titularul de disciplină sau persoana desemnată de acesta, după ascultarea auditorului de justiţie şi, dacă este cazul, a altor persoane, aplică sancţiunea eliminării din examen şi acordarea notei zero, dacă se constată existenţa unei fraude.
    ..................................................................................................
    (5) În cazul în care titularul de disciplină sau persoana desemnată de acesta decide că nu a existat fraudă în sensul alin. (1), auditorul de justiţie susţine din nou examenul, la o dată ulterioară."

    20. La articolul 22^1, alineatul (6) se abrogă.
    21. La articolul 22^1, alineatele (8) şi (9) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(8) Auditorul de justiţie poate contesta procesul-verbal de sancţionare a fraudei. Contestaţia trebuie să cuprindă motivele pe care se întemeiază şi se depune în termen de 5 zile de la înmânarea sau, după caz, comunicarea procesului-verbal de sancţionare sau de la data întocmirii procesului-verbal în care se consemnează refuzul de primire. Contestaţia se soluţionează de către Consiliul ştiinţific al Institutului Naţional al Magistraturii.
(9) În situaţia în care Consiliul ştiinţific admite contestaţia, auditorul de justiţie mai poate susţine o dată proba de la care a fost eliminat."

    22. La articolul 22^1, alineatul (10) se abrogă.
    23. Articolul 24 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 24
    Departamentul de formare profesională continuă coordonează activitatea de formare profesională continuă a judecătorilor şi procurorilor."

    24. Articolul 26 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 26
    Departamentul de formare profesională continuă are, în principal, următoarele atribuţii:
    a) întocmeşte proiectul programului de formare profesională continuă;
    b) transmite instanţelor si parchetelor programul de formare profesională continuă;
    c) centralizează opţiunile judecătorilor şi procurorilor pentru cursurile de formare;
    d) întocmeşte planul de formare profesională continuă în funcţie de opţiunile judecătorilor şi procurorilor;
    e) comunică instanţelor şi parchetelor planul de formare profesională continuă;
    f) organizează activităţile de formare profesională continuă;
    g) întocmeşte proiectul programului de formare a judecătorilor şi procurorilor care au primit calificativul «Nesatisfăcător» sau calificativul «Satisfăcător» în urma a două evaluări consecutive;
    h) organizează cursurile de formare a judecătorilor şi procurorilor care au primit calificativul «Nesatisfăcător» sau calificativul «Satisfăcător» în urma a două evaluări consecutive;
    i) evaluează calitatea formării judecătorilor şi procurorilor şi face propuneri de îmbunătăţire;
    j) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege, regulamente sau încredinţate de conducerea Institutului."

    25. După articolul 26 se introduce un nou articol, articolul 26^1, cu următorul cuprins:
    "ART. 26^1
    În cadrul Departamentului de formare profesională continuă funcţionează Compartimentul de formare profesională continuă descentralizată, care are, în principal, următoarele atribuţii:
    a) coordonează activitatea de formare continuă descentralizată;
    b) coordonează reţeaua responsabililor de formare continuă descentralizată;
    c) derulează programele comune de formare continuă centralizată şi descentralizată în domeniile obligatorii;
    d) întocmeşte proiectul programului de formare continuă descentralizată;
    e) transmite instanţelor şi parchetelor programul de formare continuă descentralizată;
    f) transmite responsabililor materialele de pregătire relevante utilizate în cadrul programelor de pregătire organizate de Institutul Naţional al Magistraturii la nivel centralizat, pentru a fi puse la dispoziţia magistraţilor;
    g) organizează întâlniri periodice cu responsabilii de formare continuă descentralizată pentru discutarea problemelor specifice şi identificarea soluţiilor optime în domeniul pregătirii magistraţilor;
    h) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege, regulamente sau încredinţate de conducerea Institutului."

    26. Denumirea capitolului VI se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "    CAP. VI

    Compartimentul de formare a formatorilor"

    27. După articolul 27 se introduce un nou articol, articolul 27^1, cu următorul cuprins:
    "ART. 27^1
    Compartimentul de formare a formatorilor are, în principal, următoarele atribuţii:
    a) organizează procedurile de recrutare a formatorilor şi a coordonatorilor de practică;
    b) organizează procedurile de recrutare a formatorilor colaboratori în proiectele cu finanţare externă;
    c) organizează cursurile de formare a formatorilor;
    d) realizează evaluarea anuală a personalului de instruire;
    e) actualizează lista personalului de instruire şi face propuneri de încetare sau suspendare din calitatea de formator sau coordonator de practică;
    f) evaluează periodic metodologiile de instruire şi face propuneri de îmbunătăţire a calităţii procesului de formare;
    g) evaluează periodic metodologiile de evaluare a personalului de instruire şi face propuneri de modificare;
    h) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege, regulamente sau încredinţate de conducerea Institutului."

    28. Articolul 28 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 28
    Selecţia candidaţilor care şi-au anunţat intenţia de a deveni formatori ai Institutului se realizează de către o comisie numită prin hotărâre a Consiliului ştiinţific, conform unei proceduri publice şi transparente, aprobată de Consiliul Superior al Magistraturii."

    29. Articolul 29 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 29
    În mod excepţional, Consiliul ştiinţific poate folosi ca formatori şi alţi specialişti decât cei aflaţi pe lista de formatori, situaţie care va fi comunicată de îndată Consiliului Superior al Magistraturii, spre aprobare."

    30. Capitolul VI^1 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "    CAP. VI^1
    Biroul de concursuri şi examene
    ART. 30^1
    Biroul de concursuri şi examene are următoarele atribuţii:
    a) îndeplineşte atribuţiile stabilite prin lege, regulamente sau încredinţate de Consiliul Superior al Magistraturii privind organizarea concursurilor şi examenelor;
    b) centralizează opţiunile privind participarea formatorilor, magistraţilor şi altor specialişti în comisiile de concursuri şi examene;
    c) face propunerile de modificare a regulamentelor de concurs sau examen;
    d) organizează concursurile pentru ocuparea posturilor vacante de personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor şi procurorilor;
    e) evaluează modul în care se desfăşoară examenele şi concursurile şi redactează rapoarte cu privire la acestea;
    f) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege, regulamente sau încredinţate de conducerea Institutului."

    31. După capitolul VI^1 se introduc trei noi capitole, capitolele VI^2-VI^4, cu următorul cuprins:
    "    CAP. VI^2
    Biroul de relaţii internaţionale, proiecte cu finanţare externă şi politici publice
    ART. 30^2
    Biroul de relaţii internaţionale, proiecte cu finanţare externă şi politici publice are următoarele atribuţii:
    a) asigură elaborarea proiectului programului anual de relaţii externe al Institutului;
    b) elaborează proiectele cu finanţare externă la care aplică Institutul;
    c) derulează, din punct de vedere operaţional, în colaborare cu departamentele de resort, programele cu finanţare externă ale Institutului;
    d) asigură colaborarea Institutului cu autorităţile şi instituţiile publice din România, cu şcolile de magistratură din alte ţări, precum şi cu alte organizaţii naţionale şi internaţionale;
    e) iniţiază şi fundamentează, în colaborare cu departamentele de resort, politicile publice în domeniul formării profesionale;
    f) asigură, la nivelul Institutului, respectarea procedurilor privind planificarea, formularea, implementarea şi evaluarea politicilor referitoare la strategia de reformă a justiţiei - statul de drept şi reforma justiţiei;
    g) analizează şi elaborează, în colaborare cu departamentele de resort, note, rapoarte şi formulează puncte de vedere referitoare la activitatea Institutului;
    h) elaborează, în colaborare cu departamentele de resort, propuneri pentru derularea şi îmbunătăţirea activităţii desfăşurate de Institut;
    i) organizează activităţile internaţionale sau cu caracter festiv ale Institutului;
    j) informează Departamentul economico-administrativ privind contribuţia la cofinanţarea naţională pe care Institutul s-a angajat să o asigure prin acorduri de finanţare sau de parteneriat;
    k) asigură redactarea documentelor necesare aprobării deplasărilor în străinătate;
    l) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege, regulamente sau încredinţate de conducerea Institutului.
    CAP. VI^3
    Biroul de achiziţii publice şi informatică
    ART. 30^3
    Biroul de achiziţii publice şi informatică are următoarele atribuţii:
    a) elaborează şi actualizează programul anual al achiziţiilor publice pe baza necesităţilor şi priorităţilor comunicate de celelalte structuri organizatorice din cadrul Institutului, în condiţiile legii;
    b) organizează procedurile de achiziţii publice în condiţiile legii;
    c) întocmeşte rapoartele referitoare la achiziţiile realizate;
    d) ţine evidenţa contractelor şi urmăreşte derularea lor;
    e) întocmeşte planul anual de investiţii, îl supune aprobării şi urmăreşte realizarea acestuia;
    f) asigură buna funcţionare a reţelei, a produselor şi serviciilor informatice;
    g) elaborează norme, proceduri de utilizare, protecţie şi securitate şi coordonează administrarea şi exploatarea eficientă, sigură şi securizată a produselor şi serviciilor informatice;
    h) proiectează şi elaborează specificaţiile tehnice şi propune spre achiziţionare aplicaţii informatice şi baze de date, implementează şi coordonează exploatarea acestora în sistemul informatic al Institutului;
    i) ţine evidenţa specifică a dotării cu produse şi servicii informatice în cadrul Institutului şi asigură mentenanţa acestora;
    j) participă la elaborarea specificaţiilor tehnice din cadrul documentaţiei de achiziţie şi la evaluarea tehnică a ofertelor în procedurile de achiziţionare de produse şi servicii informatice pentru sistemul informatic al Institutului;
    k) participă la recepţionarea produselor şi serviciilor achiziţionate şi la derularea contractelor de achiziţie a produselor şi serviciilor informatice pentru sistemul informatic al Institutului;
    l) asigură legătura cu unităţile de service şi reprezintă instituţia în relaţiile cu acestea, atât pentru produsele şi serviciile gestionate de Institut, cât şi pentru produsele şi serviciile externalizate (service pentru imprimante, faxuri, copiatoare, service pentru administrarea unor aplicaţii utilizate în cadrul Institutului), pentru menţinerea în stare de funcţionare a produselor şi serviciilor informatice din sistemul informatic al Institutului;
    m) intervine operativ, împreună cu unităţile de service, şi ţine evidenţa intervenţiilor acestora pentru a asigura funcţionarea permanentă a produselor şi serviciilor informatice din cadrul Institutului;
    n) asigură asistenţa tehnică pentru publicarea pe pagina de internet a Institutului a informaţiilor şi a documentelor aprobate spre publicare de conducerea Institutului;
    o) dezvoltă aplicaţii software în funcţie de necesităţile structurilor organizatorice din cadrul Institutului;
    p) asigură asistenţă tehnică pentru activităţile de broadcasting ale seminarelor, conferinţelor şi altor activităţi desfăşurate de Institut;
    q) asigură mentenanţa platformei e-learning şi acordă asistenţă tehnică la realizarea modulelor e-learning;
    r) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege, regulamente sau încredinţate de conducerea Institutului.
    CAP. VI^4
    Compartimentul juridic
    ART. 30^4
    Compartimentul juridic are următoarele atribuţii:
    a) avizează din punctul de vedere al legalităţii dispoziţiile şi deciziile directorului Institutului;
    b) verifică şi avizează din punctul de vedere al legalităţii actele juridice primite spre avizare;
    c) avizează din punctul de vedere al legalităţii orice măsură susceptibilă să angajeze răspunderea Institutului, precum şi orice măsură care priveşte drepturile şi obligaţiile Institutului;
    d) formulează puncte de vedere sau note referitoare la probleme de drept ce au legătură cu desfăşurarea activităţii Institutului;
    e) redactează şi depune la instanţă cererile de chemare în judecată, întâmpinările, notele de şedinţă, solicitarea de probe şi concluziile scrise, precum şi motivele care stau la baza exercitării căilor de atac împotriva hotărârilor judecătoreşti, atunci când este cazul, în dosarele în care Institutul Naţional al Magistraturii este parte;
    f) reprezintă Institutul în faţa instanţelor judecătoreşti, în toate cauzele în care este parte, precum şi în faţa organelor jurisdicţionale, în limitele stabilite prin delegaţia dată de către directorul acestuia;
    g) transmite spre executare structurii organizatorice de specialitate hotărârile judecătoreşti;
    h) verifică şi avizează, sub aspectul legalităţii, contractele ce urmează a fi încheiate de Institut, în urma demarării procedurilor de achiziţie publică în conformitate cu dispoziţiile legale;
    i) verifică şi avizează, conform legii, notele justificative elaborate în materia achiziţiilor publice;
    j) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege, regulamente sau încredinţate de conducerea Institutului."

    32. Capitolul VII se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "    CAP. VII
    Direcţia economico-financiară şi administrativă
    ART. 31
    Direcţia economico-financiară şi administrativă este formată din:
    a) Serviciul financiar-contabilitate;
    b) Serviciul administrativ;
    c) Biroul resurse umane, documentare şi arhivă.
    ART. 32
    Serviciul financiar-contabilitate are următoarele atribuţii:
    a) asigură buna desfăşurare a activităţii financiar-contabile;
    b) angajează, alături de director, prin semnătură directorului economic sau, în lipsa acestuia, a înlocuitorului său Institutul în toate operaţiunile patrimoniale;
    c) organizează efectuarea lucrărilor de planificare financiară, întocmeşte lucrările cu privire la veniturile şi cheltuielile Institutului, planul de casă, fondul pentru salarii, precum şi alte lucrări financiar-contabile, conform legii;
    d) organizează şi asigură controlul gestiunii şi efectuarea inventarierii patrimoniului Institutului;
    e) păstrează registrele contabile obligatorii privind activitatea financiar-contabilă;
    f) îndeplineşte orice alte atribuţii cu caracter financiar-contabil prevăzute de lege sau încredinţate de conducerea Institutului.
    ART. 33
    Serviciul administrativ are următoarele atribuţii:
    a) primeşte şi distribuie corespondenţa Institutului, redactează corespondenţa trimisă de acesta sub semnătură directorului sau a directorilor adjuncţi;
    b) comunică celorlalte compartimente datele şi documentele necesare, în vederea îndeplinirii atribuţiilor ce le revin;
    c) răspunde de activitatea administrativ-gospodărească a Institutului, asigurând aprovizionarea cu bunurile necesare şi gestionarea acestora;
    d) duce la îndeplinire măsurile stabilite pentru asigurarea condiţiilor corespunzătoare de lucru, conform normelor de protecţie a muncii şi celor pentru paza clădirii şi a bunurilor, precum şi pentru paza contra incendiilor, conform legii;
    e) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege sau încredinţate de conducerea Institutului.
    ART. 34
    Biroul resurse umane, documentare şi arhivă are următoarele atribuţii:
    a) organizează concursurile pentru ocuparea posturilor vacante de personal contractual şi funcţionari publici din cadrul Institutului şi participă la organizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante de personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor şi procurorilor;
    b) asigură şi răspunde de respectarea dispoziţiilor legale referitoare la salarizarea personalului din Institut;
    c) completează registrul de evidenţă a salariaţilor;
    d) urmăreşte întocmirea fişelor de evaluare a salariaţilor;
    e) urmăreşte întocmirea şi păstrarea declaraţiilor de interese, declaraţiilor de avere şi a celorlalte declaraţii prevăzute de lege ale personalului din Institut;
    f) propune actualizarea statului de funcţii şi a statului de personal;
    g) asigură arhivarea documentelor primite sau elaborate în Institut şi răspunde de păstrarea şi conservarea acestora;
    h) gestionează fondul de carte al Institutului;
    i) îndeplineşte orice alte atribuţii încredinţate de conducerea Institutului."

    33. La articolul 38, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Sancţiunile prevăzute la art. 37 alin. (3) lit. b), c) şi d) se aplică de Consiliul ştiinţific al Institutului, în termenul prevăzut la alin. (1)."

    34. La articolul 44, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "ART. 44
    (1) Personalul de specialitate juridică asimilat judecătorilor şi procurorilor îndeplineşte atribuţii specifice de organizare şi instruire în cadrul structurilor organizatorice prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. b)-e), g)-i).
    (2) Salarizarea personalului de instruire al Institutului prin plata cu ora se face potrivit legii."

    35. Articolul 46 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 46
    Colaboratorii externi ai Institutului sunt plătiţi conform legii."

    36. La articolul 47, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 47
    (1) Poate ocupa un post de execuţie de personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor şi procurorilor, în cadrul Institutului, persoana care îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 14 alin. (2) lit. a)-e) din Legea nr. 303/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi care ocupă postul potrivit dispoziţiilor art. 48 sau care promovează concursul organizat de Institut."

    37. La articolul 48, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(4) Atunci când există urgenţă sau atunci când specificul postului vacant impune, posturile vacante de personal asimilat judecătorilor şi procurorilor din cadrul Institutului se pot scoate la concursul organizat de Institut, cu aprobarea Consiliului ştiinţific."

    38. La articolul 49, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Copiile actelor menţionate la alin. (1) vor fi certificate spre conformitate de Biroul resurse umane, documentare şi arhivă."

    39. La articolul 50, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(4) Cererile-tip pentru înscrierea la concurs se depun cu cel puţin 15 zile înainte de data concursului la Biroul resurse umane, documentare şi arhivă."

    40. La articolul 51, alineatul (18) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(18) Candidaţii nemulţumiţi de notele acordate la proba scrisă la limba străină pot depune contestaţie la Biroul resurse umane, documentare şi arhivă în termen de 48 de ore de la data afişării rezultatelor."

    41. Articolul 56 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 56
    În termen de 3 zile de la data susţinerii interviului, comisiile de examinare predau întregul material de concurs Biroului resurse umane, documentare şi arhivă, care va lua măsuri pentru afişarea rezultatelor concursului la sediul Institutului şi pe pagina de internet a acestuia."

    42. La articolul 59, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(3) Copiile de pe actele prevăzute la alin. (1) se prezintă însoţite de documentele originale şi vor fi certificate spre conformitate cu originalul de Biroul resurse umane, documentare şi arhivă."

    43. La articolul 61, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(3) Cererile pentru înscrierea la concurs se adresează directorului Institutului şi se depun, cu cel puţin 10 zile înainte de data concursului, la Biroul resurse umane, documentare şi arhivă."

    44. La articolul 67, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 67
    (1) Candidaţii nemulţumiţi de notele acordate pot depune contestaţie la Biroul resurse umane, documentare şi arhivă, în termen de 48 de ore de la data afişării rezultatelor."

    45. Articolul 73 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 73
    În termen de cel mult 3 zile de la data finalizării concursului, comisia de examinare va preda întregul material de concurs Biroului resurse umane, documentare şi arhivă, care va lua măsuri pentru afişarea rezultatelor concursului la sediul acestuia."    ART. II
    Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    Preşedintele Consiliului Superior al Magistraturii,
                    judecător Simona Camelia Marcu

    Bucureşti, 11 octombrie 2018.
    Nr. 943.
    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016