Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
 HOTĂRÂRE nr. 906 din 15 octombrie 2014 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 537/2014 privind condiţiile, procedura şi termenele de restituire ca ajutor de stat a sumelor reprezentând diferenţa dintre nivelul standard al accizelor şi nivelul accizelor diferenţiat pentru motorina utilizată drept combustibil pentru motor
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTĂRÂRE nr. 906 din 15 octombrie 2014  pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 537/2014 privind condiţiile, procedura şi termenele de restituire ca ajutor de stat a sumelor reprezentând diferenţa dintre nivelul standard al accizelor şi nivelul accizelor diferenţiat pentru motorina utilizată drept combustibil pentru motor    Twitter Facebook
Cautare document

 HOTĂRÂRE nr. 906 din 15 octombrie 2014 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 537/2014 privind condiţiile, procedura şi termenele de restituire ca ajutor de stat a sumelor reprezentând diferenţa dintre nivelul standard al accizelor şi nivelul accizelor diferenţiat pentru motorina utilizată drept combustibil pentru motor

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 779 din 27 octombrie 2014

    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

    ART. I
    Hotărârea Guvernului nr. 537/2014 privind condiţiile, procedura şi termenele de restituire ca ajutor de stat a sumelor reprezentând diferenţa dintre nivelul standard al accizelor şi nivelul accizelor diferenţiat pentru motorina utilizată drept combustibil pentru motor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 512 din 9 iulie 2014, se modifică şi se completează după cum urmează:

    1. La articolul 1, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "Art. 1. - (1) Scopul prezentei hotărâri îl constituie instituirea unei scheme de ajutor de stat sub forma restituirii sumelor reprezentând diferenţa dintre nivelul standard al accizelor şi nivelul accizelor diferenţiat, prevăzute la art. 176 alin. (6) din Codul fiscal, pentru motorina utilizată drept combustibil pentru motor, denumită în continuare restituire de accize."

    2. La articolul 1, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:
    "(1^1) Acordarea ajutorului de stat în baza prezentei scheme se face cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piaţa internă în aplicarea articolelor 107 şi 108 din tratat, denumit în continuare Regulament, şi este exceptată de la obligaţia notificării către Comisia Europeană."

    3. Articolul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "Art. 2. - (1) Plata ajutorului de stat se efectuează în limita bugetului alocat schemei, conform angajamentelor legale emise în baza deciziilor de aprobare a cererilor de restituire a accizei, până la data de 31 decembrie 2019 inclusiv.
    (2) Bugetul total maxim estimat al schemei este de 3.021,6 milioane lei, respectiv echivalentul a 637,73 milioane euro, cu posibilitatea suplimentării, astfel:
    a) credite de angajament pentru perioada 2014-2019 în vederea emiterii deciziilor de aprobare a cererilor de restituire a accizei pentru motorina achiziţionată în perioada prevăzută la art. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 14/2014 pentru completarea art. 176 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal;
    b) credite bugetare pentru perioada 2014-2019 în vederea restituirii accizei în baza deciziilor de aprobare a cererilor de restituire emise.
    (3) Schema de ajutor de stat se va finanţa cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate prin legea bugetului de stat pentru Programul «Ajutoare de stat pentru finanţarea proiectelor pentru investiţii din cadrul bugetului Ministerului Finanţelor Publice - Acţiuni generale», după cum urmează:
    a) pentru anul 2014, bugetul estimat este de 40 milioane lei, respectiv echivalentul a aproximativ 8,44 milioane euro; şi
    b) pentru anii următori, bugetele estimate sunt: 626,5 milioane lei pentru anul 2015, 643,2 milioane lei pentru anul 2016, 661,7 milioane lei pentru anul 2017, 680,7 milioane lei pentru anul 2018, respectiv 369,5 milioane lei pentru anul 2019.
    (4) Numărul total estimat al operatorilor economici care urmează să beneficieze de ajutor de stat în baza schemei este de 20.114, numărul mediu anual de operatori economici beneficiari fiind de 20.114.
    (5) Măsura instituită conform prevederilor art. 1 alin. (1) şi (3) se acordă pentru motorina achiziţionată după data intrării în vigoare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 14/2014 şi până la data de 31 martie 2019.
    (6) Ministrul finanţelor publice sau altă persoană împuternicită în acest sens are calitatea de ordonator principal de credite pentru prezenta schemă de ajutor de stat, cu respectarea prevederilor legale în vigoare."

    4. La articolul 4 alineatul (1), litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "c) în cazul operatorilor economici stabiliţi în România, dacă:
       (i) nu sunt declaraţi inactivi conform prevederilor art. 78^1 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sau nu se află în inactivitate temporară, înscrisă în registrul comerţului, potrivit legii;
       (ii) nu beneficiază de alte compensaţii pentru activitatea de transport desfăşurată cu vehiculele eligibile;
       (iii) atât la momentul depunerii cererii de înregistrare în Registrul vehiculelor şi al operatorilor economici eligibili pentru restituirea de accize, cât şi la momentul depunerii cererii de restituire de accize, nu înregistrează obligaţii fiscale restante la bugetul general consolidat, astfel cum rezultă din certificatul de atestare fiscală, eliberat de organul fiscal competent din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, precum şi din certificatul de atestare fiscală privind impozitele şi taxele locale eliberat de organul fiscal competent din cadrul autorităţii administraţiei publice locale. Această condiţie se consideră îndeplinită şi dacă:
       1. operatorul economic are depuse la organul fiscal deconturi cu suma negativă de TVA cu opţiune de rambursare şi/sau cereri de restituire, iar suma obligaţiilor de plată este mai mică sau egală cu suma de rambursat/restituit; şi/sau
       2. în certificatul de atestare fiscală emis de organul fiscal competent din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală operatorul economic are înscrise obligaţii de plată, dar are înscrise menţiuni cum ar fi eşalonare/plan de reorganizare, aprobat, în curs de derulare, şi/sau, după caz, în certificatul de atestare fiscală privind impozitele şi taxele locale operatorul economic are înscrise obligaţii de plată, însă din conţinutul certificatului ori al altui document eliberat de organul fiscal competent din cadrul autorităţii administraţiei publice locale reiese că acestea sunt eşalonate, amânate la plată ori există un plan de reorganizare, aprobat, în curs de derulare; şi/sau
       3. în certificatul de atestare fiscală emis de organul fiscal competent din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală operatorul economic are înscrise obligaţii de plată, iar conform certificatului acestea sunt mai mici sau egale cu sumele certe, lichide şi exigibile pe care acesta le are de încasat de la autorităţile contractante;"

    5. La articolul 4 alineatul (1) litera f), punctul (i) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(i) de la staţiile de distribuţie înregistrate în baza art. 206^69 alin. (6) din Codul fiscal, utilizând un card de gestiune a alimentărilor sau un inel emiţător/receptor;"

    6. La articolul 4 alineatul (1), după litera f) se introduc două noi litere, literele g) şi h), cu următorul cuprins:
    "g) nu intră în categoria întreprinderilor în dificultate potrivit prevederilor cap. 2 secţiunea 2.1 din Comunicarea Comisiei, definite potrivit art. 2 alin. (18) din Regulament;
    h) nu se află în procedură de executare silită, faliment, orice formă de reorganizare judiciară, dizolvare, închidere operaţională sau lichidare;"

    7. La articolul 4, alineatul (6) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(6) În sensul prezentei hotărâri, prin card de gestiune a alimentărilor cu carburant, respectiv inel emiţător/receptor se înţelege dispozitivele electronice personalizate pentru fiecare vehicul, utilizate ca modalitate de alimentare şi care sunt valabile doar pentru alimentarea vehiculului eligibil pentru care sunt utilizate."

    8. La articolul 6, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) În cazul operatorilor economici care aprovizionează vehiculele eligibile direct de la operatorii economici înregistraţi potrivit art. 206^69 alin. (6) din Codul fiscal, prin intermediul unui card de gestiune a alimentărilor, respectiv al unui inel emiţător/receptor, baza pentru restituirea de accize reprezintă cantitatea totală de motorină rezultată prin însumarea cantităţilor alimentate efectiv de fiecare vehicul eligibil în parte."

    9. La articolul 8, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(3) Între Ministerul Finanţelor Publice, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi Autoritatea Rutieră Română - A.R.R., prin Ministerul Transporturilor, se încheie un protocol de colaborare cu privire la transmiterea:
    a) informaţiilor referitoare la operatorii economici din România care nu mai îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. c) pct. (i) şi (ii), lit. d), g) şi h), care se transmit de către Ministerul Finanţelor Publice, prin Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, către Autoritatea Rutieră Română. Protocolul va conţine prevederi privind frecvenţa cu care se comunică informaţiile către Autoritatea Rutieră Română pentru operatorii deja înregistraţi în Registru;
    b) informaţiilor prevăzute în anexele nr. 2 şi 5, necesare pentru efectuarea controlului ulterior, care se comunică de către Autoritatea Rutieră Română, la solicitarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală."

    10. Articolul 9 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "Art. 9. - (1) În vederea înregistrării în Registru, Administratorul schemei verifică:
    a) îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a) prin confruntarea cu informaţiile referitoare la operatorul economic, pe care le deţine în baza sa de date;
    b) îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. b) pe baza informaţiilor referitoare la vehicule, pe care le deţine în baza sa de date, şi/sau, după caz, a documentelor anexate cererii pentru înregistrarea în Registrul vehiculelor şi al operatorilor eligibili pentru restituirea accizelor;
    c) îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. c), d), g) şi h), pe baza documentelor anexate cererii pentru înregistrarea în Registrul vehiculelor şi al operatorilor eligibili pentru restituirea accizelor;
    d) îndeplinirea condiţiei prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. f) prin analizarea informaţiilor din documentele anexate cererii pentru înregistrarea în Registrul vehiculelor şi al operatorilor eligibili pentru restituirea accizelor.
    (2) În urma acestei verificări:
    a) cererea se aprobă în situaţia în care condiţiile prevăzute la art. 4 alin. (1) referitoare la operatorul economic sunt îndeplinite şi numai pentru vehiculele înscrise în cerere care îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 5;
    b) cererea se respinge în situaţia în care condiţiile prevăzute la art. 4 alin. (1) referitoare la operatorul economic nu sunt îndeplinite.
    (3) Decizia de aprobare ori de respingere a cererii de înregistrare în Registru este comunicată operatorului economic solicitant în termen de maximum 15 zile de la data depunerii cererii prevăzute la art. 8 alin. (2), cu justificarea corespunzătoare a motivelor care au condus la aceasta.
    (4) Cererile aprobate se operează în Registru de către Administratorul schemei."

    11. La articolul 13, alineatele (1), (3) şi (4) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "Art. 13. - (1) Cererea de restituire de accize este însoţită de următoarele documente, prezentate în format electronic sau pe suport hârtie:
    a) în cazul în care alimentarea vehiculelor se face de la staţiile de distribuţie înregistrate potrivit art. 206^69 alin. (6) din Codul fiscal, un borderou centralizator al cantităţilor de motorină alimentate de fiecare vehicul eligibil în parte, întocmit conform modelului din anexa nr. 5, precum şi copii de pe facturile de achiziţie a motorinei împreună cu anexele la facturi, emise de către staţiile de distribuţie sau de către terţi. Borderoul se întocmeşte pe baza informaţiilor din facturile de achiziţie a motorinei şi din anexele la facturi;
    b) în cazul în care alimentarea vehiculelor se face de la rezervoarele proprii de alimentare, un borderou centralizator al cantităţilor de motorină alimentate de fiecare vehicul eligibil în parte, întocmit conform modelului din anexa nr. 6, precum şi copii de pe facturile de achiziţie a motorinei. Acest borderou se întocmeşte pe baza informaţiilor stocate pe unităţile electronice de stocare prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. f).
    .......................................................................
    (3) Facturile pentru alimentările de combustibil şi anexele acestora sunt emise, de regulă, de staţiile de distribuţie, în situaţia în care cardurile de gestiune a alimentărilor sau inelele emiţător/receptor sunt gestionate de către aceste staţii. În cazul în care cardurile de gestiune a alimentărilor sau inelele emiţător/receptor nu sunt gestionate de staţiile de distribuţie, ci de către terţi, aceştia vor emite şi facturile pentru alimentările de combustibil şi anexele acestora.
    (4) În cazul operatorilor economici care alimentează direct de la staţiile de distribuţie înregistrate potrivit art. 206^69 alin. (6) din Codul fiscal, pe anexele la facturi trebuie să fie înscrise cel puţin următoarele informaţii: staţia de alimentare, data alimentării, numărul de înmatriculare al vehiculului alimentat, numărul de identificare al cardului de gestiune a alimentărilor ori, după caz, al inelului emiţător/receptor, cantitatea de motorină alimentată exprimată în litri pe fiecare vehicul, numărul de kilometri înregistraţi la bordul vehiculului la momentul alimentării."

    12. La articolul 14, alineatele (3), (5), (8) şi (10) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(3) Înregistrarea cererii de restituire angajează răspunderea solicitantului sau a reprezentantului acestuia cu privire la toate informaţiile prezentate în cerere şi în documentele anexate acesteia.
    ..........................................................................
    (5) De asemenea, Administratorul schemei trebuie să verifice dacă:
    a) baza de restituire prevăzută la art. 6 alin. (4) este corect determinată, prin confruntarea datelor şi informaţiilor din borderouri cu celelalte documente şi informaţii prevăzute la art. 13;
    b) suma de restituit înscrisă în cererea solicitantului este corect determinată, potrivit algoritmului prevăzut la art. 7, şi se referă numai la alimentări efectuate în perioada în care operatorul economic, precum şi vehiculele sunt eligibile în Registru.
    ..........................................................................
    (8) După aprobarea legilor bugetare anuale şi a celor de rectificare, Ministerul Finanţelor Publice transmite Administratorului schemei plafoane trimestriale, în termenele prevăzute de legislaţia în vigoare. Administratorul schemei emite decizii de aprobare a cererii de restituire a accizei în limita plafoanelor trimestriale comunicate de Ministerul Finanţelor Publice. Deciziile de restituire aprobate pentru care nu se poate efectua plata ca urmare a completării unor informaţii eronate se restituie Autorităţii Rutiere Române de către ordonatorul principal de credite.
    .........................................................................
    (10) Plafonul trimestrial alocat şi neconsumat se reportează în trimestrul următor."

    13. La articolul 14, alineatul (9) se abrogă.

    14. Articolul 15 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "Art. 15. - (1) Administratorul schemei trebuie să soluţioneze cererile de restituire în termen de maximum 45 de zile lucrătoare de la data depunerii. În cazul aprobării cererii se emite o decizie de aprobare a cererii de restituire, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 7, care se întocmeşte în 3 exemplare, dintre care un exemplar rămâne la Administratorul schemei, un exemplar se comunică solicitantului şi un exemplar se transmite ordonatorului principal de credite, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data emiterii acesteia. Emiterea deciziilor care nu se încadrează în plafonul trimestrial se amână pentru trimestrul următor, în limita bugetului anual alocat schemei.
    (2) În cazul în care operatorul economic nu îndeplineşte cerinţele prevăzute în sarcina sa de prezenta hotărâre se emite o decizie de respingere a cererii de restituire, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 8, care se întocmeşte în două exemplare, dintre care un exemplar rămâne la Administratorul schemei şi un exemplar se comunică solicitantului în termen de maximum 45 de zile lucrătoare de la data înregistrării cererii.
    (3) Deciziile emise de Administratorul schemei pot fi contestate potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.
    (4) Angajarea, lichidarea şi ordonanţarea cheltuielilor se realizează de către ordonatorul principal de credite exclusiv în baza deciziei de aprobare a cererii de restituire emise de către Administratorul schemei care constituie document justificativ prin care se atestă realitatea şi modul de determinare a cuantumului obligaţiei de plată.
    (5) Plata se efectuează în lei, în termen de maximum 30 de zile lucrătoare de la data comunicării deciziei, astfel:
    a) într-un cont bancar din România, în cazul operatorilor economici stabiliţi în alte state membre ale Uniunii Europene;
    b) într-un cont deschis la Trezoreria Statului, în cazul operatorilor economici stabiliţi în România.
    (6) Prin ordin al ministrului finanţelor publice se stabileşte procedura de punere în aplicare a prevederilor alin. (4) şi (5)."

    15. Articolul 22 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "Art. 22. - Administratorul schemei va informa prin site-ul său data de la care va pune la dispoziţia operatorilor economici un sistem informatizat de administrare a schemei, precum şi manualul de utilizare a acestuia. De la data respectivă operatorii economici nu vor mai transmite documentele prevăzute de prezenta hotărâre pe suport hârtie, cu excepţia documentelor solicitate de Administratorul schemei."

    16. Anexele nr. 2, 4 şi 5 se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1, 2 şi 3 la prezenta hotărâre.

    17. După anexa nr. 6 se introduc două noi anexe, anexa nr. 7 "Decizie de aprobare a cererii de restituire a accizei" şi anexa nr. 8 "Decizie de respingere a cererii de restituire a accizei", având cuprinsul prevăzut în anexele nr. 4 şi 5 la prezenta hotărâre.

    18. Nota de subsol de la anexa nr. 6 "Borderoul alimentărilor cu motorină de la rezervoare proprii în trimestrul ..... din anul.........." se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "Cunoscând dispoziţiile art. 326 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar că datele înscrise în acest formular sunt reale, corecte şi complete."

    ART. II
    Comisia Europeană este informată în termen de 20 de zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, potrivit prevederilor Regulamentului (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014, cu privire la acordarea ajutorului de stat, prevăzut la art. 1 alin. (1) şi (11) din Hotărârea Guvernului nr. 537/2014 privind condiţiile, procedura şi termenele de restituire ca ajutor de stat a sumelor reprezentând diferenţa dintre nivelul standard al accizelor şi nivelul accizelor diferenţiat pentru motorina utilizată drept combustibil pentru motor, astfel cum a fost modificată şi completată prin prezenta hotărâre.
    ART. III
    (1) Cerinţele prevăzute la art. I pct. 6 din prezenta hotărâre nu se aplică operatorilor economici stabiliţi în alte state membre ale Uniunii Europene, pentru cererile de înregistrare în Registrul vehiculelor şi al operatorilor economici eligibili pentru restituirea accizelor, aflate în curs de soluţionare la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.
    (2) Cererile de restituire de accize depuse şi nesoluţionate până la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se soluţionează în termenul în vigoare la momentul depunerii acestora.
    (3) Anexele nr. 2, 4, 5 şi 6, depuse până la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, rămân valabil depuse în forma reglementată de Hotărârea Guvernului nr. 537/2014, la data depunerii cererii de restituire de accize sau, după caz, a cererii de înregistrare în Registrul vehiculelor şi al operatorilor economici eligibili pentru restituirea accizelor.

                                 PRIM-MINISTRU
                              VICTOR-VIOREL PONTA

                                Contrasemnează:
                                 --------------
                         Ministrul finanţelor publice,
                              Ioana-Maria Petrescu

                        Ministrul delegat pentru buget,
                              Darius-Bogdan Vâlcov

                         Ministrul afacerilor externe,
                                Titus Corlăţean

                           Ministrul transporturilor,
                                    Ioan Rus

                              Ministrul economiei,
                                Constantin Niţă

                 Ministrul delegat pentru întreprinderi mici şi
                     mijlocii, mediul de afaceri şi turism,
                              Florin Nicolae Jianu

    Bucureşti, 15 octombrie 2014.
    Nr. 906.


    ANEXA 1
    (Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 537/2014)


    Nr. .......... din ............


                                     CERERE
              pentru înregistrarea în Registrul vehiculelor şi al
         operatorilor economici eligibili pentru restituirea de accize

    Societatea/Reprezentantul*1) ........................., cu sediul social în localitatea ............................, str. ............ nr. ..., bl. ..., sc. ..., ap. ..., ţara şi, după caz, judeţul/sectorul .................., cod poştal ..............., cod de înregistrare fiscală/cod de înregistrare în scopuri de TVA ..................., telefon .............., fax ................., e-mail ............., reprezentată prin .................., domiciliat în .................., str. ................... nr. ..., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ..., judeţul/sectorul ........................., posesorul buletinului/cărţii de identitate/paşaportului seria ... nr. ............., eliberat/ă de ......................., având funcţia de .................., solicit înregistrarea în Registrul vehiculelor şi al operatorilor eligibili pentru restituirea accizelor.

    Societatea desfăşoară activitatea de transport de marfă/persoane*2) în baza Certificatului de transport în cont propriu nr. ................/Licenţei comunitare nr.*3) ................
    Anexez la prezenta cerere, în format electronic/hârtie, următoarele documente:
    a) copie de pe certificatul de înregistrare fiscală/înregistrare în scopuri de TVA;
    b) certificatul de atestare fiscală valabil la data depunerii cererii de înregistrare în registru, eliberat de organul fiscal competent din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, din care rezultă că nu înregistrez obligaţii fiscale restante la bugetul general consolidat, de natura celor administrate de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, în condiţiile prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. c) pct. (iii) din hotărâre;
    c) certificatul fiscal privind impozitele şi taxele locale valabil la data depunerii cererii de înregistrare în registru, eliberat de organul fiscal competent din cadrul autorităţii administraţiei publice locale, din care rezultă că nu înregistrez obligaţii fiscale restante la bugetul general consolidat, de natura impozitelor şi taxelor locale, în condiţiile prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. c) pct. (iii) din hotărâre;
    d) copie de pe Contractul/Contractele nr. ...................., încheiat/încheiate cu emitentul cardului de gestiune a alimentărilor ori cu al inelului emiţător/receptor, după caz;
    e) copie de pe dovada deţinerii dispersorului electronic pentru distribuţie prevăzut la art. 4 alin. (1) lit. f) din hotărâre, în cazul operatorilor economici stabiliţi în România;
    f) declaraţie pe propria răspundere din care rezultă că îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. c) pct. (i) şi (ii) din hotărâre*4);
    g) declaraţie pe propria răspundere din care rezultă că nu beneficiez de alte compensaţii pentru transport şi că îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. d), g) şi h) din hotărâre;
    h) declaraţia pe propria răspundere privind încadrarea întreprinderii în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii prevăzută în anexa nr. 1 la Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare;
    i) anexa nr. 3 la hotărâre cuprinzând lista vehiculelor eligibile.

    Data ...........
                         Numele şi prenumele reprezentantului legal ...........
                         Semnătura şi ştampila ................................

    Cunoscând dispoziţiile art. 326 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar că datele înscrise în acest formular sunt corecte şi complete, iar documentele anexate cererii sunt reale, corecte şi legale.

------------
    *1) Cererea se întocmeşte de către operatorul economic sau de reprezentantul prevăzut la art. 4 alin. (4) din hotărâre.
    *2) Se bifează transport de mărfuri sau de persoane, după caz.
    *3) Se menţionează nr. certificatului de transport în cont propriu sau nr. licenţei comunitare, după caz, prevăzute la art. 4 alin. (2) şi (3) din hotărâre. Operatorii licenţiaţi în alte state membre care efectuează transport rutier de mărfuri în cont propriu nu au obligaţia menţionării niciunui document.
    *4) Numai în cazul operatorilor economici stabiliţi în România.


    ANEXA 2
    (Anexa nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 537/2014)


    Nr. .......... din .........


                                   CERERE*1)
                        de restituire de accize în baza
            prevederilor art. 176 alin. (6) şi (7) din Codul fiscal


    1. Denumirea operatorului economic/reprezentantului*2) ................................
    2. Adresa operatorului economic/reprezentantului: localitatea .................., str. .............. nr. ......, ţara şi, după caz, judeţul/sectorul ............., codul poştal ................
    3. Codul de înregistrare fiscală/Codul de înregistrare în scopuri de TVA .........................
    4. Datele contului bancar, cu menţionarea codului IBAN ...........................................
    5. Perioada de restituire acoperită de cerere ....................................................
    6. Cantitatea de motorină pentru care se solicită restituirea: ................. mii litri
    7. Suma de restituit: ......................... lei
    Anexăm la prezenta cerere, în format electronic/hârtie, următoarele documente:
    a) copii de pe facturile de achiziţie a motorinei împreună cu anexele la facturi, precum şi borderoul centralizator al cantităţilor de motorină alimentate de fiecare vehicul eligibil în parte, întocmit conform modelului din anexa nr. 5*3) la hotărâre; şi/sau, după caz,
    b) copii de pe facturile de achiziţie a motorinei, precum şi borderourile de alimentare de la rezervoarele proprii întocmite pentru fiecare vehicul în parte, conform modelului din anexa nr. 6*4) la hotărâre;
    c) în cazul operatorilor economici stabiliţi în alte state membre care efectuează transport rutier de mărfuri în cont propriu, copii ale scrisorilor de transport C.M.R. aferente transporturilor pentru care solicită restituirea;
    d) certificatul de atestare fiscală, valabil la data depunerii cererii de restituire, eliberat de organul fiscal competent din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, din care rezultă că nu înregistrez obligaţii fiscale restante la bugetul general consolidat, de natura celor administrate de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, în condiţiile prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. c) pct. (iii);
    e) certificatul fiscal privind impozitele şi taxele locale, valabil la data depunerii cererii de restituire, eliberat de organul fiscal competent din cadrul autorităţii administraţiei publice locale, din care rezultă că nu înregistrez obligaţii fiscale restante la bugetul general consolidat, de natura impozitelor şi taxelor locale, în condiţiile prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. c) pct. (iii);.

    Solicităm restituirea prin virament în contul menţionat la pct. 4.

    Numele şi prenumele.........................
    Semnătura solicitantului....................

                                                    Data....................


------------
    *1) Înregistrarea cererii de restituire angajează răspunderea solicitantului sau a reprezentantului acestuia cu privire la toate informaţiile prezentate în cerere şi în documentele anexate acesteia.
    *2) Cererea se întocmeşte de către operatorul economic sau reprezentantul acestuia prevăzut la art. 4 alin. (4) din hotărâre.
    *3) În cazul în care alimentarea vehiculelor se face de la staţiile de distribuţie înregistrate potrivit art. 206^69 alin. (6) din Codul fiscal.
    *4) În cazul în care alimentarea vehiculelor se face de la rezervoarele proprii de alimentare pentru consum propriu deţinute la punctele sale de alimentare.


    ANEXA 3
    (Anexa nr. 5 la Hotărârea Guvernului nr. 537/2014)


    Operatorul economic ........................
    Codul de înregistrare fiscală/
    Codul de înregistrare în scopuri de TVA .................
    Adresa ..................................................


                                  BORDEROUL*)
                   alimentărilor cu motorină de la staţii de
              distribuţie în trimestrul ..... din anul ..........


┌────┬─────────────────────────────┬─────────────────────────────┬───────────┬──────────┐
│Nr. │ Nr. de │ Nr. cardului de gestiune/ │Cantitatea │ Factura │
│crt.│ înmatriculare a vehiculului │ inelului emiţător/receptor │ (litri) │ nr./data │
├────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────┼───────────┼──────────┤
│ 1. │ │ │ │ │
│ │ │ ├───────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │
│ │ │ ├───────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │
├────┴─────────────────────────────┴─────────────────────────────┼───────────┼──────────┤
│ Total │ │ │
├────┬─────────────────────────────┬─────────────────────────────┼───────────┼──────────┤
│ 2. │ │ │ │ │
│ │ │ ├───────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │
│ │ │ ├───────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │
├────┴─────────────────────────────┴─────────────────────────────┼───────────┼──────────┤
│ Total │ │ │
├────┬─────────────────────────────┬─────────────────────────────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │
├────┴─────────────────────────────┴─────────────────────────────┼───────────┼──────────┤
│ TOTAL GENERAL: │ │ │
└────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────┴──────────┘

    Data ............. Numele şi prenumele reprezentantului legal ..................
                            Semnătura şi ştampila .................................


    Cunoscând dispoziţiile art. 326 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar că datele înscrise în acest formular sunt corecte şi complete, facturile reflectând operaţiuni reale.

------------
    *) Se completează pe baza anexelor la facturi şi trebuie să cuprindă doar alimentările realizate în trimestrul pentru care se solicită restituirea.


    ANEXA 4
    (Anexa nr. 7 la Hotărârea Guvernului nr. 537/2014)


    MINISTERUL TRANSPORTURILOR
    Autoritatea Rutieră Română
                                         Nr. de înregistrare ...............
                                         Data ..............................

                                    DECIZIE
                 de aprobare a cererii de restituire a accizei

    Către:

    Denumirea operatorului economic/reprezentantului fiscal ......................................
    Codul de identificare fiscală/Codul de înregistrare în scopuri de TVA ...........................
    Nr./data înregistrării în Registru*1) ...........................................................
    Adresa: localitate ................, str. ................ nr. ..., bl. ..., ap. ..., et. ....., judeţul/sectorul ..........., codul poştal ..............
    În temeiul art. 15 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 537/2014 privind condiţiile, procedura şi termenele de restituire ca ajutor de stat a sumelor reprezentând diferenţa dintre nivelul standard al accizelor şi nivelul accizelor diferenţiat pentru motorina utilizată drept combustibil pentru motor, cu modificările şi completările ulterioare, vă comunicăm că se aprobă cererea de restituire cu nr. de înregistrare ......................., pentru suma de ......................... lei, aferentă bazei de restituire de ............ mii litri motorină.
    1. Modalitate de determinare a sumei:
    1.1. Acciza solicitată la restituire .............. lei
    1.2. Acciza aprobată la restituire ............... lei
    1.3. Acciza respinsă la restituire ............... lei
    2. Motivele de fapt ale respingerii
    ............................................................................
    ............................................................................
    ............................................................................

    3. Temeiul de drept
    ............................................................................
    ............................................................................

    Restituirea sumelor aprobate conform prezentei decizii se efectuează de ordonatorul principal de credite, în contul/cod IBAN comunicat de dumneavoastră în cererea de restituire de accize, respectiv:
    ............................................................................

    Împotriva prezentei decizii operatorul economic poate formula plângere prealabilă în condiţiile art. 7 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

    Aprobat, Întocmit,
    Funcţia ........................... Funcţia .........................
    Numele şi prenumele ............... Numele şi prenumele .............
    Data .............................. Data ............................
    Semnătura ......................... Semnătura .......................


---------
    *1) Prin Registru se înţelege Registrul vehiculelor şi al operatorilor economici eligibili pentru restituirea de accize.


    ANEXA 5
    (Anexa nr. 8 la Hotărârea Guvernului nr. 537/2014)


    MINISTERUL TRANSPORTURILOR
    Autoritatea Rutieră Română
                                            Nr. de înregistrare .............
                                            Data.................


                                    DECIZIE
                de respingere a cererii de restituire a accizei

    Către:

    Denumirea operatorului economic/reprezentantului fiscal ..............................
    Codul de identificare fiscală/Codul de înregistrare în scopuri de TVA ..........................
    Nr./data înregistrării în Registru*1) .................................
    Adresa: localitate ........................ str. ..................... nr. ... bl. ..., ap. ..., et. ......, judeţul/sectorul ..........., codul poştal ...............
    În temeiul art. 15 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 537/2014 privind condiţiile, procedura şi termenele de restituire ca ajutor de stat a sumelor reprezentând diferenţa dintre nivelul standard al accizelor şi nivelul accizelor diferenţiat pentru motorina utilizată drept combustibil pentru motor, cu modificările şi completările ulterioare, vă comunicăm că cererea de restituire cu nr. de înregistrare ..................., pentru suma de ...................... lei, aferentă bazei de restituire de .................. mii litri motorină se respinge.
    Motivele de fapt ale respingerii:
    ............................................................................
    ............................................................................
    ............................................................................

    Temeiul de drept
    ............................................................................
    ............................................................................

    Împotriva prezentei decizii operatorul economic poate formula plângere prealabilă în condiţiile art. 7 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

    Aprobat, Întocmit,
    Funcţia ........................... Funcţia .........................
    Numele şi prenumele ............... Numele şi prenumele .............
    Data .............................. Data ............................
    Semnătura ......................... Semnătura .......................


---------
    *1) Prin Registru se înţelege Registrul vehiculelor şi al operatorilor economici eligibili pentru restituirea de accize.

                                     --------


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016