Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTĂRÂRE nr. 9 din 6 ianuarie 2020  pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul afacerilor externe    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 HOTĂRÂRE nr. 9 din 6 ianuarie 2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul afacerilor externe

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 20 din 14 ianuarie 2020
    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 12 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 68/2019 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative,
    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
    ART. I
    Hotărârea Guvernului nr. 16/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Externe, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 44 din 16 ianuarie 2017, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 1, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu următorul cuprins:
    "(2^1) În vederea realizării politicii externe, MAE colaborează cu toate autorităţile publice cu atribuţii în domeniul politicii externe."

    2. La articolul 1 alineatul (3), literele a) şi e) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "a) strategică, prin care contribuie la elaborarea şi urmăreşte aplicarea Programului de guvernare în domeniul său de activitate;
    ................................................................................................
e) de coordonare, prin care asigură coordonarea la nivel naţional şi local a activităţii de implementare a obiectivelor de politică externă; de asemenea, asigură coordonarea în domeniul afacerilor europene în scopul participării României la procesul decizional al instituţiilor Uniunii Europene;"

    3. Articolul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 2
    În realizarea funcţiilor sale, M.A.E. are următoarele atribuţii principale:
    1. apără şi promovează pe plan extern drepturile şi interesele statului român, ale cetăţenilor şi ale persoanelor juridice române, în conformitate cu legea română şi dreptul internaţional aplicabil, precum şi cu practica internaţională;
    2. iniţiază şi sprijină activităţi internaţionale menite să ducă la dezvoltarea de relaţii paşnice şi de cooperare cu toate statele, întemeiate pe principiile fundamentale şi pe normele în vigoare ale dreptului internaţional; promovează în plan internaţional valorile democraţiei, ale statului de drept, respectarea drepturilor omului şi libertăţilor fundamentale, colaborarea paşnică şi solidaritatea umană;
    3. contribuie la promovarea intereselor naţionale ale României în organizaţii şi alte structuri internaţionale;
    4. urmăreşte, analizează şi semnalează aspecte privind evoluţia relaţiilor internaţionale şi coordonează activităţile de cooperare bilaterală şi multilaterală;
    5. asigură legătura cu misiunile diplomatice şi cu oficiile consulare din România, în conformitate cu dreptul internaţional şi cu practica internaţională;
    6. organizează, îndrumă şi controlează activitatea misiunilor diplomatice şi a oficiilor consulare ale României;
    7. gestionează corespondenţa cu misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României în străinătate şi cu autorităţile statelor de reşedinţă; corespondenţa pe problematici sectoriale cu misiunile diplomatice se poate realiza şi direct de către autorităţile naţionale competente din administraţia publică, cu informarea concomitentă a M.A.E.;
    8. elaborează sau, după caz, cooperează cu ministerele şi cu celelalte autorităţi publice ale administraţiei publice centrale la elaborarea proiectelor de acte normative care au legătură cu relaţiile externe ale României;
    9. avizează orice document şi orice proiect elaborat la nivelul administraţiei publice centrale care are legătură cu relaţiile externe ale României sau care are implicaţii asupra politicii externe a României, pentru asigurarea coerenţei acţiunii de politică externă;
    10. contribuie la elaborarea şi/sau avizează strategiile şi programele guvernamentale şi sectoriale, precum şi proiectele de acte normative şi orice alte documente vizând cetăţenii români cu domiciliul/reşedinţa în străinătate;
    11. contribuie la identificarea, avizează şi urmăreşte, împreună cu autorităţile responsabile conform legii, implementarea proiectelor vizând cetăţenii români cu domiciliul/reşedinţa în străinătate;
    12. contribuie la elaborarea politicii statului român vizând românii de pretutindeni, la întărirea legăturilor cu aceştia şi la păstrarea, dezvoltarea şi exprimarea identităţii lor etnice, culturale, lingvistice şi religioase, în conformitate cu dreptul internaţional şi Legea nr. 299/2007 privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu respectarea legislaţiei statului ai cărui cetăţeni/rezidenţi sunt. În acest scop:
    a) avizează strategiile şi programele guvernamentale şi sectoriale, precum şi proiectele de acte normative şi orice tipuri de documente vizând persoanele aparţinând minorităţii române;
    b) contribuie la identificarea, avizează şi urmăreşte implementarea, împreună cu autorităţile responsabile conform legii, a proiectelor vizând protejarea şi promovarea identităţii etnice, culturale, lingvistice şi religioase a persoanelor aparţinând minorităţii române şi conservarea patrimoniului cultural şi păstrarea tradiţiilor şi a obiceiurilor în rândul persoanelor aparţinând minorităţii române;
    c) negociază tratatele şi alte documente internaţionale care au incidenţă în domeniul protecţiei drepturilor persoanelor aparţinând minorităţilor naţionale;
    d) asigură copreşedinţia română a comisiilor mixte privind minorităţile naţionale, stabilite în temeiul tratatelor internaţionale la care România este parte;
    e) cooperează cu autorităţile publice şi/sau cu alte persoane juridice relevante din statele de cetăţenie/reşedinţă ale persoanelor aparţinând minorităţii române, precum şi cu organizaţii internaţionale, pentru asigurarea drepturilor persoanelor aparţinând minorităţii naţionale româneşti, conform normelor internaţionale în materie;
    f) monitorizează modul în care autorităţile statelor de cetăţenie/reşedinţă îşi respectă obligaţiile asumate în conformitate cu dreptul internaţional pentru protejarea şi promovarea drepturilor persoanelor aparţinând minorităţii române;
    g) asigură elaborarea, promovarea şi susţinerea în plan internaţional a poziţiei României în ceea ce priveşte protejarea şi promovarea de către statele de cetăţenie/reşedinţă a drepturilor persoanelor aparţinând minorităţii române şi stabileşte linii de acţiune în acest scop;
    h) contribuie, în orice alt mod prevăzut de lege, la păstrarea, promovarea şi dezvoltarea identităţii etnice, lingvistice, culturale şi religioase a persoanelor aparţinând minorităţii române;
    13. coordonează, singur sau împreună cu ministerele/ instituţiile cu responsabilităţi în domeniu, procesul de raportare la mecanismele internaţionale în domeniul drepturilor omului şi coordonează procesul de raportare la mecanismele internaţionale în domeniul protecţiei drepturilor persoanelor aparţinând minorităţilor naţionale, în conformitate cu obligaţiile internaţionale asumate de România;
    14. iniţiază şi/sau participă la negocierea tratatelor internaţionale, în conformitate cu Legea nr. 590/2003 privind tratatele şi Legea nr. 276/2011 privind procedura prin care România devine parte la tratatele încheiate între Uniunea Europeană şi statele membre, pe de o parte, şi state terţe sau organizaţii internaţionale, pe de altă parte;
    15. prezintă Guvernului, singur sau, după caz, împreună cu celelalte ministere, propuneri privind semnarea, ratificarea, aprobarea ori acceptarea tratatelor, aderarea la acestea ori denunţarea lor, renunţarea la acestea sau retragerea, elaborează şi efectuează schimbul instrumentelor de ratificare, depune instrumentele de ratificare, aderare ori de acceptare, notifică aprobarea sau acceptarea tratatelor internaţionale şi denunţarea lor, renunţarea la acestea ori retragerea, eliberează, în condiţiile legii, documente certificând deplinele puteri, în conformitate cu Legea nr. 590/2003 şi Legea nr. 276/2011;
    16. păstrează originalele tratatelor bilaterale la nivel statal şi guvernamental, copiile certificate ale tratatelor multilaterale la care România este parte şi originalele tratatelor al căror depozitar este România şi îndeplineşte obligaţiile ce decurg din această calitate, în conformitate cu Legea nr. 590/2003;
    17. urmăreşte, în limitele competenţelor stabilite prin lege, singur sau în colaborare cu alte ministere sau autorităţi ale administraţiei publice centrale sau cu autorităţi ale administraţiei publice locale, aplicarea prevederilor tratatelor internaţionale la care România este parte şi prezintă, în limitele competenţelor stabilite prin lege, singur sau împreună cu acestea, propuneri pentru îndeplinirea întocmai şi cu bună-credinţă a obligaţiilor internaţionale asumate de România, în conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 590/2003;
    18. avizează, din perspectivă de oportunitate, intenţiile de negociere a înţelegerilor de cooperare ale autorităţilor administraţiei publice locale cu autorităţi similare din alte state şi avizează, anterior semnării, proiectele de înţelegeri de cooperare pe care autorităţile administraţiei publice locale intenţionează să le încheie cu autorităţi similare din alte state, în conformitate cu dispoziţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare, şi ale Legii nr. 590/2003;
    19. îndeplineşte celelalte atribuţii care îi revin conform Legii nr. 590/2003 şi Legii nr. 276/2011;
    20. coordonează punerea în aplicare de către autorităţile române:
    a) a sancţiunilor internaţionale obligatorii pentru România, adoptate prin rezoluţii ale Consiliului de Securitate al Organizaţiei Naţiunilor Unite şi prin decizii şi regulamente sau alte instrumente juridice ale Uniunii Europene;
    b) a sancţiunilor adoptate prin decizii unilaterale ale României;
    c) a sancţiunilor internaţionale care nu au caracter obligatoriu pentru România, adoptate în cadrul unor organizaţii internaţionale sau prin decizii unilaterale ale altor state, în măsura în care acestea devin obligatorii pentru România în conformitate cu dispoziţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancţiunilor internaţionale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 217/2009, cu modificările şi completările ulterioare;
    21. coordonează şi pregăteşte întrunirile Consiliului interinstituţional, înfiinţat în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 202/2008, aprobată cu modificări prin Legea nr. 217/2009, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi activitatea de modificare a cadrului legislativ specific;
    22. participă la realizarea şi implementarea politicii externe şi de securitate comună a Uniunii Europene şi coordonează, în plan naţional, participarea României la politica de securitate şi apărare comună, inclusiv la misiunile derulate sub egida Uniunii Europene. Coordonează participarea României la misiuni internaţionale civile, urmărind îndeplinirea obiectivelor de politică externă şi a angajamentelor asumate în plan internaţional; decide cu privire la trimiterea, menţinerea şi retragerea experţilor români proveniţi din cadrul Ministerului Afacerilor Externe, precum şi a celor din sectorul neguvernamental, în misiuni internaţionale civile, în funcţie de priorităţile de politică externă ale României şi de specificul fiecărei misiuni; cooperează cu alte instituţii guvernamentale în ceea ce priveşte participarea experţilor acestora la astfel de misiuni;
    23. asigură coordonarea sistemului naţional de gestionare a afacerilor europene din perspectiva participării României la procesul decizional al instituţiilor Uniunii Europene;
    24. asigură realizarea atribuţiilor care îi revin în conformitate cu Legea nr. 373/2013 privind cooperarea dintre Parlament şi Guvern în domeniul afacerilor europene, respectiv în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 34/2017 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului naţional de gestionare a afacerilor europene în vederea participării României la procesul decizional al instituţiilor Uniunii Europene;
    25. organizează şi coordonează registrul mandatelor naţionale elaborate şi transmise cu privire la proiectele de acte legislative ale Uniunii Europene;
    26. coordonează, în plan naţional, participarea României la acţiunea externă a Uniunii Europene şi aspectele legate de modificarea sau implementarea tratatelor constitutive ale Uniunii Europene, cu implicaţiile instituţionale care derivă din acestea;
    27. urmăreşte obiectivele la nivel UE rezultând din calitatea României de stat membru al Uniunii Europene;
    28. asigură reprezentarea României la Consiliul Afaceri Externe şi la Consiliul Afaceri Generale, cu excepţia Consiliului Afaceri Generale - coeziune;
    29. asigură, prin direcţiile de specialitate, reprezentarea României în domeniul de competenţă al M.A.E., la grupurile de lucru ale Consiliului Uniunii Europene;
    30. asigură coordonarea interministerială în vederea transpunerii directivelor Uniunii Europene şi asigurării cadrului de aplicare directă a regulamentelor şi deciziilor Uniunii Europene;
    31. avizează, în mod obligatoriu, proiectele de acte normative care urmăresc transpunerea sau asigurarea cadrului de aplicare directă în legislaţia naţională a actelor legislative ale Uniunii Europene ori care au relevanţă europeană şi examinează, sub aspectul compatibilităţii cu reglementările Uniunii Europene, propunerile legislative în vederea formulării punctului de vedere al Guvernului asupra acestora;
    32. coordonează şi supraveghează fundamentarea de către autorităţile şi instituţiile publice a poziţiilor naţionale care urmează a fi comunicate Comisiei Europene, în cadrul solicitărilor de informaţii ale acesteia, transmise prin intermediul bazei de date electronice constituite în acest scop;
    33. coordonează procesul de notificare electronică a legislaţiei naţionale care transpune dreptul Uniunii Europene;
    34. urmăreşte evoluţia politicilor Uniunii Europene şi propune măsuri pentru adaptarea politicilor României la acestea în vederea asigurării compatibilităţii acţiunilor autorităţilor române cu obligaţiile rezultate din calitatea României de stat membru al Uniunii Europene;
    35. urmăreşte, în limitele de competenţă prevăzute de lege, împreună cu ministerele de linie şi alte autorităţi ale administraţiei publice centrale, respectarea obligaţiilor României în calitate de stat membru al Uniunii Europene;
    36. reprezintă coordonatorul naţional al Semestrului European şi punctul tehnic de contact în problematica Strategiei «Europa 2020»;
    37. coordonează şi este punctul de contact al Strategiei Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării; prezidează Grupul interministerial pentru implementarea Strategiei şi asigură secretariatul Forumului naţional pentru implementarea acesteia;
    38. reprezintă punctul naţional de contact pentru Oficiul TAIEX al Comisiei Europene;
    39. gestionează Centrul Naţional SOLVIT;
    40. este coordonator naţional al Sistemului de informare al pieţei interne (I.M.I.) şi coordonator al ariei legislative servicii din cadrul acestui sistem;
    41. reprezintă punctul naţional de contact cu Uniunea Europeană, care gestionează informaţii prin intermediul sistemelor informatice şi de comunicaţii conectate la instituţiile europene; asigură diseminarea, în plan naţional, a informaţiilor clasificate ale Uniunii Europene, primite de la instituţiile europene prin sisteme informatice sau în format hârtie, cu respectarea normelor de securitate ale Uniunii Europene şi naţionale; în vederea asigurării condiţiilor tehnice şi de securitate necesare protecţiei informaţiilor clasificate ale Uniunii Europene, cooperează cu instituţiile naţionale competente, potrivit atribuţiilor acestora;
    42. răspunde de aplicarea dispoziţiilor Legii nr. 92/2002 pentru aprobarea participării României, cu drepturi depline, la Consiliul de Administraţie al Colegiului Europei şi a plăţii cotizaţiei anuale, cu modificările ulterioare;
    43. exercită, în numele Guvernului României, prerogativele de Agent guvernamental pentru Curtea de Justiţie a Uniunii Europene, pentru Tribunalul Uniunii Europene, precum şi pentru Curtea de Justiţie a Asociaţiei Europene a Liberului Schimb şi asigură, prin acesta, reprezentarea juridică a statului român în faţa Curţii de Justiţie a Uniunii Europene, a Tribunalului Uniunii Europene, a celorlalte instituţii ale Uniunii Europene, în cadrul procedurilor prevăzute la art. 218 alin. (11), art. 256, art. 258-260, art. 263, 265 şi art. 267-272 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, în legătură cu etapele precontencioase sau contencioase, după caz, ale respectivelor proceduri, precum şi în faţa Curţii de Justiţie a Asociaţiei Europene a Liberului Schimb;
    44. urmăreşte evoluţia jurisprudenţei Curţii de Justiţie a Uniunii Europene şi prezintă rapoarte şi informări periodice cu privire la chestiunile cu relevanţă pentru România;
    45. exercită, în numele Guvernului României, prerogativele de Agent guvernamental pentru Curtea Europeană a Drepturilor Omului şi asigură, prin acesta, reprezentarea intereselor statului român la Consiliul Europei în procedurile jurisdicţionale, în procedurile de rezolvare pe cale amiabilă, în procedurile de aviz consultativ şi în celelalte proceduri în faţa Curţii Europene a Drepturilor Omului, precum şi în procedurile execuţionale în faţa Comitetului Miniştrilor în conformitate cu dispoziţiile Convenţiei pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale şi ale protocoalelor adiţionale la aceasta;
    46. colaborează la elaborarea politicii României în domeniul relaţiilor economice internaţionale şi contribuie la stabilirea şi încheierea de parteneriate strategice în domenii-cheie, în concordanţă cu priorităţile şi interesele naţionale ale României;
    47. coordonează, planifică şi operaţionalizează politica naţională în domeniul cooperării internaţionale pentru dezvoltare, conform legii;
    48. iniţiază sau participă la negocierea şi la încheierea tuturor documentelor internaţionale care conţin prevederi referitoare la acordarea de fonduri financiare nerambursabile de la bugetul de stat către state terţe în curs de dezvoltare, care intră în categoria asistenţei oficiale pentru dezvoltare, potrivit legii;
    49. asigură organizarea activităţii de prestare a serviciilor consulare şi de acordare a asistenţei şi protecţiei consulare, în conformitate cu prevederile Legii nr. 62/2019 privind activitatea consulară; asigură finanţarea acţiunilor de gestionare a crizelor, alertelor consulare şi reacţie rapidă, în condiţiile legii;
    50. coordonează, conform legii, prin Departamentul pentru controlul exporturilor, sistemul naţional de control al exporturilor, importurilor şi al altor operaţiuni cu produse militare, sistemul naţional de control al operaţiunilor cu produse cu dublă utilizare; supraveghează şi coordonează activităţile privind aplicarea prevederilor Convenţiei privind interzicerea dezvoltării, producerii, stocării şi folosirii armelor chimice şi distrugerea acestora, semnată la Paris la 13 ianuarie 1993, ratificată prin Legea nr. 125/1994, precum şi a oricăror tratate internaţionale relevante în domeniu;
    51. asigură asistenţă permanentă şi coordonare în domeniul relaţiilor internaţionale pentru toate ministerele, inclusiv prin intermediul consilierilor diplomatici, care îşi desfăşoară activitatea pe lângă membrii Guvernului;
    52. formulează norme şi asigură sprijin instituţiilor centrale de stat în materie de protocol şi curtoazie internaţională. În acest scop, participă în cadrul Consiliului Protocolului Naţional conform reglementărilor legale în vigoare;
    53. îndeplineşte atribuţiile care îi revin potrivit legii cu privire la scrisorile de acreditare şi de rechemare, cererile de agrement şi de exequatur;
    54. îndeplineşte, în conformitate cu dispoziţiile legale, atribuţiile care revin României în calitate de stat acreditar în baza Convenţiei de la Viena privind relaţiile diplomatice, adoptată la Viena la 18 aprilie 1961, ratificată prin Decretul nr. 566/1968, şi ale Convenţiei de la Viena privind relaţiile consulare, adoptată la Viena la 24 aprilie 1963;
    55. păstrează sigiliul de stat al României;
    56. realizează demersurile şi ia măsurile necesare pentru pregătirea şi participarea României la expoziţii mondiale şi internaţionale;
    57. avizează, din punctul de vedere al oportunităţii, deplasările în străinătate, în interes de serviciu, ale demnitarilor şi asimilaţilor acestora din administraţia publică, precum şi mandatele acestora şi este informat în legătură cu rezultatele principale ale acestor vizite, pentru a putea urmări într-o manieră sistematică şi coerentă obiectivele de politică externă ale României;
    58. poate încheia contracte de comodat potrivit prevederilor Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, cu reprezentanţele din România ale organizaţiilor internaţionale, având ca obiect imobile proprietate privată a statului, deţinute de M.A.E. în condiţiile legii, necesare pentru desfăşurarea activităţilor acestora, conform obligaţiilor asumate de România;
    59. contractează, în condiţiile legii, servicii de specialitate, inclusiv servicii de consultanţă pentru realizarea unor activităţi în vederea îndeplinirii atribuţiilor sale;
    60. editează publicaţii de specialitate;
    61. orice alte atribuţii specifice stabilite prin acte normative pentru domeniul său de activitate."

    4. La articolul 3, alineatul (1^1) se abrogă.
    5. La articolul 3 alineatul (2), literele b), h) şi k) se modifică şi vor aveaurmătorul cuprins:
    "b) campanii şi evenimente de promovare a intereselor şi a imaginii ţării noastre pe plan extern;
    ........................................................................................
h) participarea la festivaluri internaţionale ori evenimente organizate cu prilejul vizitelor bilaterale sau al reuniunilor multilaterale;
    ...............................................................................................
k) dezbateri ştiinţifice pe teme de politică externă, drept internaţional şi afaceri europene, în parteneriat cu institute de cercetare, laboratoare de idei sau think-tankuri, comunitate universitară, precum şi alte instituţii publice şi private, din ţară sau străinătate;"

    6. La articolul 3 alineatul (2), litera g) se abrogă.
    7. La articolul 4, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(3) M.A.E. avizează acţiunile şi poziţiile promovate în cadrul activităţilor Uniunii Europene de către celelalte ministere şi autorităţi ale administraţiei publice centrale, pe domeniile lor de competenţă. Ministerele şi celelalte autorităţi ale administraţiei publice centrale au obligaţia de a informa M.A.E. despre rezultatele participării reprezentanţilor români la activităţile Uniunii Europene."

    8. La articolul 5, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(4) Ministrul afacerilor externe răspunde de întreaga activitate a M.A.E. în faţa Guvernului, precum şi, în calitate de membru al Guvernului, în faţa Parlamentului, şi cooperează cu Preşedintele României, având în vedere atribuţiile acestuia în domeniul politicii externe stabilite în plan constituţional."

    9. Articolul 6 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 6
    Structura din cadrul Ministerului Afacerilor Externe responsabilă de gestionarea domeniului afacerilor europene funcţionează potrivit art. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 68/2019 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative."

    10. Articolul 7 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 7
    (1) Ministrul afacerilor externe este ajutat în activitatea sa de 4 secretari de stat şi un subsecretar de stat.
    (2) Atribuţiile secretarilor de stat şi ale subsecretarului de stat se stabilesc prin ordin al ministrului afacerilor externe."

    11. La articolul 8, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 8
    (1) În condiţiile art. 1 din Ordonanţa Guvernului nr. 94/1999 privind participarea României la procedurile în faţa Curţii Europene a Drepturilor Omului şi a Comitetului Miniştrilor ale Consiliului Europei şi exercitarea dreptului de regres al statului în urma hotărârilor şi convenţiilor de rezolvare pe cale amiabilă, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2001, cu modificările şi completările ulterioare, în cadrul M.A.E. funcţionează Agentul guvernamental pentru Curtea Europeană a Drepturilor Omului, cu rang de director general, subordonat ministrului afacerilor externe. Acesta are în subordine o direcţie generală pentru activitatea Agentului guvernamental."

    12. La articolul 9, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 9
    (1) În cadrul M.A.E. funcţionează, în coordonarea directă a ministrului afacerilor externe, Agentul guvernamental pentru Curtea de Justiţie a Uniunii Europene, pentru Tribunalul Uniunii Europene, precum şi pentru Curtea de Justiţie a Asociaţiei Europene a Liberului Schimb, prin intermediul căruia se asigură reprezentarea juridică a statului român în faţa Curţii de Justiţie a Uniunii Europene, a Tribunalului Uniunii Europene, a celorlalte instituţii ale Uniunii Europene şi în faţa Curţii de Justiţie a Asociaţiei Europene a Liberului Schimb."

    13. La articolul 11 alineatul (2), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "b) îndeplineşte rol operaţional de exercitare a autorităţii de stat a ministrului afacerilor externe în materie de investigare în cadrul cercetării disciplinare prealabile a faptelor comise de toate categoriile de personal încadrate în M.A.E. şi unităţile subordonate, având competenţa de a verifica şi modul de respectare a normelor de deontologie şi etică diplomatică, cu excepţia situaţiei în care legea prevede expres o altă procedură;"

    14. Articolul 12 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 12
    (1) Structura organizatorică a M.A.E. este prevăzută în anexa nr. 1. În cadrul acesteia, prin ordin al ministrului afacerilor externe, se pot înfiinţa şi desfiinţa direcţii, servicii şi birouri, în condiţiile prevăzute de lege.
    (2) Ministrul afacerilor externe poate numi şi elibera din funcţie reprezentanţi cu însărcinări speciale, cu rang de director general, director general adjunct sau director, precum şi alţi reprezentanţi speciali, cu încadrarea în numărul total de posturi. Numirea, respectiv eliberarea din funcţia de reprezentant cu însărcinări speciale sau de reprezentant special, precum şi condiţiile exercitării mandatului acestora se stabilesc prin ordin al ministrului.
    (3) Ministrul afacerilor externe poate înfiinţa, organiza şi desfiinţa, prin ordin, structuri specifice sau grupuri de lucru pentru realizarea unor activităţi sau operaţiuni în domeniile de competenţă ale M.A.E.
    (4) Pentru realizarea obiectivelor Ministerului Afacerilor Externe sau pentru elaborarea unor proiecte specifice, ministrul afacerilor externe poate constitui, prin ordin, pe perioade determinate, consilii de experţi sau colective de lucru formate din specialişti.
    (5) Prin ordin al ministrului afacerilor externe se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare al M.A.E., în condiţiile legii.
    (6) Numărul maxim de posturi din cadrul M.A.E. este de 2.434, exclusiv demnitarii, cabinetul ministrului, cabinetele secretarilor de stat şi cabinetul subsecretarului de stat, din care 946 în Centrala M.A.E., exclusiv demnitarii, cabinetul ministrului, cabinetele secretarilor de stat şi cabinetul subsecretarului de stat.
    (7) În contextul demersurilor de pregătire şi exercitare de către România a preşedinţiei Consiliului Uniunii Europene, numărul maxim de posturi din cadrul M.A.E. prevăzut la alin. (6) se suplimentează, pentru perioada 1 august 2017-31 decembrie 2019, cu 60 de posturi în Centrala M.A.E.
    (8) Numărul maxim de posturi prevăzut pentru serviciul exterior este de 1.488."

    15. La articolul 14, alineatele (2), (4) şi (7) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(2) Înfiinţarea, desfiinţarea şi schimbarea rangului misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare se fac potrivit legii. Înfiinţarea şi desfiinţarea institutelor culturale româneşti din străinătate se aprobă prin hotărâre a Guvernului, la propunerea M.A.E., a Ministerului Culturii şi a Institutului Cultural Român, în condiţiile legii.
    ...............................................................................................
(4) Numirea personalului cu atribuţii de promovare economică şi a ataşaţilor de turism se face de către ministrul economiei, energiei şi mediului de afaceri, cu avizul M.A.E.
    ...............................................................................................
(7) Numirea ataşaţilor pe probleme de muncă şi sociale se face de către ministrul muncii şi protecţiei sociale, cu avizul M.A.E."

    16. La articolul 14, alineatele (6) şi (9) se abrogă.
    17. La articolul 16, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(3) Personalul cu atribuţii de promovare economică, ataşaţii apărării şi personalul încadrat în birourile ataşaţilor apărării, ataşaţii de afaceri interne şi personalul încadrat în birourile ataşaţilor de afaceri interne, ataşaţii pe probleme de muncă şi sociale, ataşaţii agricoli, ataşaţii de turism, precum şi reprezentanţii altor instituţii sunt supuşi autorităţii şefului misiunii diplomatice în care îşi desfăşoară activitatea şi acţionează sub îndrumarea acestuia pentru îndeplinirea atribuţiilor aferente domeniului specific de activitate, stabilite de autoritatea trimiţătoare."

    18. Anexele nr. 1 şi 2 se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1 şi 2 la prezenta hotărâre.
    19. Anexa nr. 2^1 se abrogă.


    ART. II
    Hotărârea Guvernului nr. 868/2003 privind organizarea şi funcţionarea Agentului guvernamental pentru Curtea Europeană a Drepturilor Omului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 556 din 1 august 2003, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. Articolul 2 va avea următorul cuprins:
    "ART. 2
    (1) Numirea şi eliberarea din funcţie a Agentului guvernamental pentru Curtea Europeană a Drepturilor Omului se aprobă de către prim-ministru, la propunerea ministrului afacerilor externe, cu avizul ministrului justiţiei. Agentul guvernamental pentru Curtea Europeană a Drepturilor Omului este numit şi eliberat din funcţie prin ordin al ministrului afacerilor externe.
    (2) Numirea şi eliberarea din funcţie a Agentului guvernamental pentru Curtea Europeană a Drepturilor Omului se comunică Grefei Curţii Europene a Drepturilor Omului de către Misiunea Permanentă a României pe lângă Consiliul Europei."

    2. La articolul 5, alineatul (1) va avea următorul cuprins:
    "ART. 5
    (1) Agentul guvernamental pentru Curtea Europeană a Drepturilor Omului are rang de director general în cadrul Ministerului Afacerilor Externe."    ART. III
    Hotărârea Guvernului nr. 880/2005 privind organizarea şi funcţionarea Institutului Diplomatic Român, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 748 din 17 august 2005, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 2, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:
    "(4) Încheierea oricăror forme de colaborare, cooperare sau parteneriat ale Institutului Diplomatic Român cu persoane juridice din ţară sau din străinătate, precum şi participarea directorului general al institutului la acţiuni, congrese, întâlniri sau alte evenimente internaţionale se fac cu aprobarea prealabilă a preşedintelui institutului."

    2. La articolul 4, alineatele (2), (4) şi (5) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(2) Preşedintele Institutului Diplomatic Român este, de drept, ministrul afacerilor externe. Preşedintele face parte din Consiliul diplomatic.
    ...............................................................................................
(4) Colegiul director asigură conducerea operativă a Institutului Diplomatic Român şi este numit de preşedinte. Colegiul director este format dintr-un director general, 2 directori, având atribuţii în domeniul formării profesionale, respectiv al furnizării de expertiză pentru Ministerul Afacerilor Externe, şi alţi 2 membri având atribuţii de conducere în cadrul Institutului Diplomatic Român. Colegiul director adoptă Carta Institutului Diplomatic Român, asigură ducerea la îndeplinire a prevederilor acesteia şi aprobă statul de funcţii al instituţiei.
(5) Directorul general al colegiului reprezintă Institutul Diplomatic Român în raporturile cu terţii, precum şi în justiţie. Directorul general al Colegiului director are calitatea de ordonator terţiar de credite."    ART. IV
    La articolul 3 din Hotărârea Guvernului nr. 1.006/2016 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei de Cooperare Internaţională pentru Dezvoltare şi pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 8/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Externe, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1072 din 30 decembrie 2016, alineatul (5) se abrogă.

    ART. V
    În termen de 3 zile lucrătoare de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, numărul maxim de posturi din cadrul Ministerului Afacerilor Externe, respectiv numărul de posturi prevăzut pentru Centrala Ministerului Afacerilor Externe se majorează cu 60 de posturi.                    PRIM-MINISTRU
                    LUDOVIC ORBAN
                    Contrasemnează:
                    Ministrul afacerilor externe,
                    Bogdan Lucian Aurescu
                    Ministrul finanţelor publice,
                    Vasile-Florin Cîţu
                    Ministrul muncii şi protecţiei sociale,
                    Victoria Violeta Alexandru

    Bucureşti, 6 ianuarie 2020.
    Nr. 9.
    ANEXA 1

    (Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 16/2017)
    STRUCTURA ORGANIZATORICĂ
    a Ministerului Afacerilor Externe
    ^1) Anexa este reprodusă în facsimil.
 (a se vedea imaginea asociată)

    ANEXA 2

    (Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 16/2017)
    STRUCTURA POSTURILOR
    din cadrul Reprezentanţei Permanente a României pe lângă Uniunea Europeană
    A.

┌────────────────────────────┬─────────┐
│- Ministerul Afacerilor │4 posturi│
│Interne │ │
├────────────────────────────┼─────────┤
│- Ministerul Agriculturii şi│8 │
│Dezvoltării Rurale │posturi, │
│ │din care:│
├────────────────────────────┼─────────┤
│• Autoritatea Naţională │ │
│Sanitară Veterinară şi │2 posturi│
│pentru Siguranţa Alimentelor│ │
├────────────────────────────┼─────────┤
│- Ministerul Apărării │2 posturi│
│Naţionale │ │
├────────────────────────────┼─────────┤
│- Ministerul Culturii │1 post │
├────────────────────────────┼─────────┤
│- Ministerul Lucrărilor │ │
│Publice, Dezvoltării şi │7 posturi│
│Administraţiei │ │
├────────────────────────────┼─────────┤
│- Ministerul Fondurilor │4 posturi│
│Europene │ │
├────────────────────────────┼─────────┤
│- Ministerul Economiei, │ │
│Energiei şi Mediului de │6 posturi│
│Afaceri │ │
├────────────────────────────┼─────────┤
│- Ministerul Educaţiei şi │2 posturi│
│Cercetării │ │
├────────────────────────────┼─────────┤
│- Ministerul Finanţelor │5 posturi│
│Publice │ │
├────────────────────────────┼─────────┤
│- Ministerul Justiţiei │4 │
│ │posturi*)│
├────────────────────────────┼─────────┤
│- Ministerul Mediului, │3 posturi│
│Apelor şi Pădurilor │ │
├────────────────────────────┼─────────┤
│- Ministerul Muncii şi │4 posturi│
│Protecţiei Sociale │ │
├────────────────────────────┼─────────┤
│- Ministerul Sănătăţii │1 post │
├────────────────────────────┼─────────┤
│- Ministerul │ │
│Transporturilor, │4 posturi│
│Infrastructurii şi │ │
│Comunicaţiilor │ │
├────────────────────────────┼─────────┤
│- Consiliul Concurenţei │2 posturi│
├────────────────────────────┼─────────┤
│- Banca Naţională a României│1 post │
├────────────────────────────┼─────────┤
│Total: │58 de │
│ │posturi │
└────────────────────────────┴─────────┘


    *) Din care un post de înalt reprezentant.

    B. Ministerul Afacerilor Externe, din care:

┌───────────────┬──────────────────────┐
│- personal │31 de posturi │
│diplomatic │diplomatice │
├───────────────┼──────────────────────┤
│- personal │27 de posturi de │
│administrativ │specialitate şi │
│ │administrative │
├───────────────┼──────────────────────┤
│Total: │58 de posturi │
├───────────────┼──────────────────────┤
│Total general │ │
│(A+B): 116 │ │
│posturi │ │
└───────────────┴──────────────────────┘
    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016