Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTĂRÂRE nr. 894 din 15 septembrie 2015  pentru modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Şcolii Naţionale de Grefieri, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 183/2007    Twitter Facebook
Cautare document

 HOTĂRÂRE nr. 894 din 15 septembrie 2015 pentru modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Şcolii Naţionale de Grefieri, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 183/2007

EMITENT: CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII - PLENUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 745 din 6 octombrie 2015

    Având în vedere dispoziţiile art. 34 din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare, şi ale art. 17 din Legea nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea şi al personalului care funcţionează în cadrul Institutului Naţional de Expertize Criminalistice, cu modificările şi completările ulterioare,
    în temeiul prevederilor art. 134 alin. (4) din Constituţia României, republicată, şi ale art. 23 alin. (1) din Legea nr. 317/2004, republicată, cu modificările ulterioare,

    Plenul Consiliului Superior al Magistraturii hotărăşte:

    ART. I
    Regulamentul de organizare şi funcţionare al Şcolii Naţionale de Grefieri, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 183/2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 257 din 17 aprilie 2007, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

    1. Articolul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "Art. 1. - Şcoala Naţională de Grefieri, denumită în continuare Şcoala, este organizată şi funcţionează potrivit Legii nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea şi al personalului care funcţionează în cadrul Institutului Naţional de Expertize Criminalistice, cu modificările şi completările ulterioare, şi potrivit prevederilor prezentului regulament."

    2. La articolul 5, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "Art. 5. - (1) Consiliul de conducere al Şcolii este format din 9 membri, după cum urmează: un judecător şi un procuror desemnaţi de Consiliul Superior al Magistraturii, 2 reprezentanţi aleşi ai personalului de instruire al Şcolii, directorul Institutului Naţional al Magistraturii, un reprezentant al Direcţiei resurse umane şi organizare din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii, 2 reprezentanţi aleşi ai cursanţilor, unul pentru cursanţii cu studii juridice superioare şi unul pentru cursanţii cu studii medii. În situaţia în care nu există cursanţi cu studii medii, cei 2 reprezentanţi ai cursanţilor sunt aleşi din rândul cursanţilor cu studii superioare juridice. Directorul Şcolii face parte de drept din consiliul de conducere."

    3. La articolul 6, alineatele (2) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(2) Cu cel puţin 30 de zile anterior expirării mandatului membrilor în funcţie, Şcoala anunţă pe pagina de internet vacanţa posturilor şi o comunică Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie şi parchetului de pe lângă aceasta, Direcţiei Naţionale Anticorupţie, Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism, precum şi curţilor de apel şi parchetelor de pe lângă acestea.
    (3) Persoanele interesate depun în termen de 15 zile de la data publicării pe site a anunţului o scrisoare de intenţie şi un curriculum vitae la instanţele şi parchetele menţionate la alin. (2)."

    4. La articolul 7, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Reprezentanţii cursanţilor sunt aleşi prin vot secret, în adunarea generală a acestora, în termen de cel mult 30 de zile de la începutul anului de învăţământ. Adunarea generală este prezidată de directorul sau de unul din directorii adjuncţi ai Şcolii, fără drept de vot. Hotărârea se ia cu majoritatea voturilor celor prezenţi. În cazul în care felul studiilor sau specializarea cursanţilor sunt diferite se alege câte un cursant pentru fiecare categorie."

    5. După articolul 18 se introduce un nou articol, articolul 18^1, cu următorul cuprins:
    "Art. 18^1. - (1) Consiliul Superior al Magistraturii poate aproba desfăşurarea formării profesionale iniţiale a grefierilor, în mod specializat, pentru grefierii care îşi vor desfăşura activitatea în cadrul instanţelor de judecată şi pentru grefierii care îşi vor desfăşura activitatea în cadrul parchetelor.
    (2) Opţiunile candidaţilor admişi pentru una dintre cele două specializări se vor face în prima săptămână după începerea cursurilor, în funcţie de mediile obţinute la concursul de admitere la Şcoală. În cazul mediei egale, departajarea se va face în funcţie de notele obţinute la disciplinele de concurs, în următoarea ordine: procedură penală, procedură civilă şi organizare judiciară."

    6. La articolul 22, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "Art. 22. - (1) Pe durata cursurilor de formare profesională iniţială, inclusiv a stagiului de practică, personalul de instruire realizează evaluarea şi notarea, pentru fiecare cursant, în ceea ce priveşte nivelul de asimilare a cunoştinţelor şi dobândirea deprinderilor, precum şi alte criterii stabilite la propunerea directorului adjunct coordonator al departamentului de formare profesională iniţială, de consiliul de conducere al şcolii, pentru fiecare disciplină."

    7. La articolul 33, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Notele obţinute la examenele finale, cu excepţia celor de la proba de dactilografie şi informatică aplicată, pot fi contestate în termen de 24 de ore de la afişare."

    8. La articolul 33, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (3^1), cu următorul cuprins:
    "(3^1) Nota acordată de comisia de soluţionare a contestaţiilor este definitivă şi nu poate fi mai mică decât nota contestată."

    9. La articolul 34, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:
    "(1^1) În cazul prevăzut la alin. (1) sau în cazul în care nu a susţinut examenul de absolvire în prima sesiune, cursantul nu beneficiază de indemnizaţia lunară de cursant şi de alte drepturi ale cursanţilor până la promovarea examenului."

    10. La articolul 35, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "Art. 35. - (1) Absolvenţii Şcolii care au obţinut media de absolvire cel puţin 7,00 (şapte) sunt încadraţi în treapta profesională imediat superioară celei de debutant."

    11. La articolul 38 alineatul (1), litera k) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "k) asigură ţinerea evidenţei notelor acordate cursanţilor la cursuri, stagiu practic, testări periodice şi examene finale;"

    12. La articolul 39 alineatul (1), litera f) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "f) întocmeşte, sub îndrumarea şi controlul directorului adjunct sau ale persoanei desemnate de acesta, cataloagele şi alte evidenţe necesare privind activităţile de învăţământ, frecventarea şi absolvirea cursurilor;"

    13. La articolul 39 alineatul (1), litera g) se abrogă.

    14. Articolul 45 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "Art. 45. - Formarea profesională continuă este organizată sub formă de seminare, sesiuni de pregătire, inclusiv în forma învăţământului la distanţă (eLearning), conferinţe, vizite de lucru şi stagii de formare în străinătate."

    15. La articolul 50, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "Art. 50. - (1) Personalul propriu de instruire al departamentului de formare profesională continuă are în principal următoarele atribuţii:
    a) înaintează directorului adjunct coordonator propunerile privind programul de formare profesională continuă a grefierilor şi a celuilalt personal auxiliar de specialitate;
    b) înaintează directorului adjunct coordonator propunerile privind locaţia în care se vor desfăşura seminarele de formare profesională continuă, în funcţie de numărul participanţilor şi de instanţa sau de parchetul în care aceştia funcţionează;
    c) realizează, împreună cu colaboratorii externi, materialele de curs ce vor fi predate în cadrul fiecărui seminar şi asigură multiplicarea acestora;
    d) realizează, sub îndrumarea şi controlul directorului adjunct coordonator şi împreună cu formatorii colaboratori, agenda seminarelor de formare profesională continuă pe care le coordonează;
    e) păstrează legătura cu colaboratorii externi şi facilitează colaborarea dintre aceştia;
    f) actualizează permanent baza de date privind formatorii de la formarea continuă şi asigură selecţia formatorilor colaboratori care participă la seminarele de formare continuă;
    g) asigură, sub îndrumarea şi coordonarea directorului adjunct, unitatea de predare în centrele de formare şi la sediile instanţelor şi parchetelor;
    h) coordonează activitatea de formare continuă în centrele de formare şi la sediile instanţelor şi parchetelor;
    i) realizează situaţia desfăşurării seminarelor în vederea acordării remunerării colaboratorilor externi;
    j) asigură evaluarea participanţilor la cursurile de formare profesională continuă;
    k) asigură evidenţa persoanelor, a prezenţei la cursuri, a cataloagelor pentru cursanţii recrutaţi prin concurs direct, care beneficiază de formare în cadrul centrelor de perfecţionare;
    l) colaborează, sub îndrumarea şi controlul directorului adjunct coordonator, cu departamentul de formare a formatorilor pentru selecţia, formarea şi evaluarea formatorilor din cadrul formării profesionale continue;
    m) colaborează, sub îndrumarea şi controlul directorului adjunct coordonator, cu departamentul de relaţii internaţionale;
    n) formulează propunerile privind necesarul de rechizite şi servicii utile activităţii de formare profesională continuă;
    o) formulează propunerile de buget pe baza numărului de formatori, a orelor de seminare din programul de formare profesională continuă, a costurilor activităţilor de formare continuă din centrele de formare şi de la sediile instanţelor şi parchetelor."

    16. La articolul 51 alineatul (1), litera d) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "d) ţine evidenţa rezultatelor obţinute de participanţi la evaluările seminarelor;"

    17. La articolul 51 alineatul (1), literele e) şi i) se abrogă.

    18. Articolul 57 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "Art. 57. - Şcoala implementează programe cu finanţare externă şi dezvoltă relaţii de cooperare cu parteneri externi, precum şcoli sau instituţii de formare a personalului auxiliar de specialitate din justiţie, instituţii şi organisme internaţionale, reprezentanţe diplomatice din România, în vederea întăririi capacităţii instituţionale şi a îmbunătăţirii activităţii sale."

    19. Articolul 58 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "Art. 58. - În funcţie de specificul lor, programele internaţionale sunt aprobate de către Consiliul Superior al Magistraturii sau de către alte instituţii abilitate conform procedurilor relevante, la propunerea consiliului de conducere al Şcolii."

    20. La articolul 59, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "Art. 59. - (1) Atribuţiile departamentului relaţii internaţionale sunt:
    a) reprezintă instituţia, în limita mandatului acordat de director, în relaţiile cu partenerii externi;
    b) identifică potenţialii parteneri externi, precum şi domeniile şi modalităţile practice de cooperare bilaterală, în vederea extinderii relaţiilor de cooperare cu aceştia;
    c) identifică domeniile de intervenţie în care este necesară elaborarea de proiecte internaţionale, precum şi sursele de finanţare externă;
    d) elaborează documentaţia tehnică specifică proiectelor de cooperare bilaterală şi proiectelor cu finanţare externă, cu colaborarea departamentelor de specialitate şi sub coordonarea directorului Şcolii;
    e) participă la proceduri de licitaţii pentru selectarea contractorilor şi evaluarea ofertelor în cadrul proiectelor cu finanţare externă;
    f) asigură, coordonează şi monitorizează activităţile de implementare a proiectelor de cooperare bilaterală, precum şi a proiectelor cu finanţare externă, prin participări la reuniuni, şedinţe cu partenerii străini şi români, realizarea corespondenţei şi a traducerii documentelor aferente acestor proiecte;
    g) ţine evidenţa generală a repartizării şi utilizării bunurilor achiziţionate în cadrul proiectelor cu finanţare externă, conform destinaţiei şi scopului prevăzute de program;
    h) întocmeşte situaţii, rapoarte şi baze de date aferente proiectelor de cooperare bilaterală şi proiectelor cu finanţare externă implementate în beneficiul Şcolii;
    i) exercită atribuţiile aferente misiunilor cu caracter temporar în străinătate."

    21. La articolul 63 alineatul (1), litera h) se abrogă.

    22. La articolul 63 alineatul (1), litera l) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "l) îndeplineşte atribuţiile referitoare la organizarea concursurilor privind selectarea şi recrutarea personalului contractual şi funcţionarilor publici;"

    23. La articolul 63 alineatul (1), litera n) se abrogă.

    24. La articolul 63 alineatul (1), litera o) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "o) redactează contractele de instruire ale cursanţilor, asigură evidenţa cursanţilor pe ani de studiu, redactează şi completează registrul matricol, elaborează şi ţine evidenţa atestatelor şi a foilor matricole ce se eliberează absolvenţilor Şcolii şi păstrează dosarele cursanţilor;"

    25. La articolul 63, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:
    "(1^1) În domeniul IT, Biroul resurse umane, documentare şi perfecţionare profesională, prin personalul de specialitate, are următoarele atribuţii:
    a) asigură aplicarea şi actualizarea strategiei de informatizare a Şcolii;
    b) face propuneri în vederea stabilirii obiectivelor de investiţii privind produsele şi serviciile informatice, în conformitate cu strategia de informatizare a Şcolii;
    c) aplică tehnici şi metode noi de exploatare, administrare şi întreţinere a echipamentelor şi serviciilor informatice, în vederea dezvoltării unui sistem informatic eficient;
    d) elaborează norme, proceduri de utilizare, protecţie şi securitate şi coordonează administrarea şi exploatarea eficientă, sigură şi securizată a echipamentelor şi serviciilor informatice;
    e) întocmeşte documentaţiile şi specificaţiile tehnice şi propune spre achiziţionare aplicaţii informatice şi baze de date, implementează şi coordonează exploatarea acestora în sistemul informatic al Şcolii;
    f) păstrează evidenţa specifică a dotării cu produse şi servicii informatice în cadrul Şcolii, respectiv locaţie, echipamente, utilizatori, licenţe, versiuni ale sistemelor de operare şi ale aplicaţiilor informatice;
    g) participă la elaborarea specificaţiilor tehnice din cadrul documentaţiei de achiziţie şi la evaluarea tehnică a ofertelor în procedurile de achiziţionare de produse şi servicii informatice pentru sistemul informatic al Şcolii;
    h) participă la recepţionarea produselor şi serviciilor achiziţionate şi la derularea contractelor de achiziţie a produselor şi serviciilor informatice pentru sistemul informatic al Şcolii;
    i) asigură legătura cu furnizorii de service pentru menţinerea în stare de funcţionare a echipamentelor şi serviciilor informatice;
    j) intervine operativ, împreună cu furnizorii de service, şi păstrează evidenţa intervenţiilor acestora pentru a asigura funcţionarea permanentă a aparaturii Şcolii;
    k) asigură publicarea pe pagina de internet a Şcolii a informaţiilor şi a documentelor a căror publicare este prevăzută de lege sau de regulamente."

    ART. II
    Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.


                      Preşedintele
        Consiliului Superior al Magistraturii,
             judecător Marius Badea Tudose


    Bucureşti, 15 septembrie 2015.
    Nr. 894.
                        ----
Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice