Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTĂRÂRE nr. 886 din 29 noiembrie 2016  privind distribuirea unei sume pentru producătorii de carne de porc din suma stabilită în anexa la Regulamentul delegat (UE) 2016/1.613 al Comisiei din 8 septembrie 2016 de prevedere a unor ajutoare de adaptare excepţionale destinate producătorilor de lapte şi fermierilor din alte sectoare de creştere a animalelor    Twitter Facebook
Cautare document

 HOTĂRÂRE nr. 886 din 29 noiembrie 2016 privind distribuirea unei sume pentru producătorii de carne de porc din suma stabilită în anexa la Regulamentul delegat (UE) 2016/1.613 al Comisiei din 8 septembrie 2016 de prevedere a unor ajutoare de adaptare excepţionale destinate producătorilor de lapte şi fermierilor din alte sectoare de creştere a animalelor

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 978 din 6 decembrie 2016

    Având în vedere prevederile Regulamentului delegat (UE) 2016/1.613 al Comisiei din 8 septembrie 2016 de prevedere a unor ajutoare de adaptare excepţionale destinate producătorilor de lapte şi fermierilor din alte sectoare de creştere a animalelor, precum şi ale Regulamentului (UE) nr. 1.308/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 de instituire a unei organizări comune a pieţelor produselor agricole şi de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 922/72, (CEE) nr. 234/79, (CE) nr. 1.037/2001 şi (CE) nr. 1.234/2007 ale Consiliului,
    în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

    ART. 1
    Se desemnează Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, denumită în continuare A.P.I.A., ca autoritate competentă pentru aplicarea prevederilor Regulamentului delegat (UE) 2016/1.613 al Comisiei din 8 septembrie 2016 de prevedere a unor ajutoare de adaptare excepţionale destinate producătorilor de lapte şi fermierilor din alte sectoare de creştere a animalelor, denumit în continuare Regulament.
    ART. 2
    (1) Suma prevăzută pentru România în anexa la Regulament este echivalentul în lei a 10.896.083 euro, calculat la rata de schimb pentru data de 31 august 2016, conform prevederilor art. 40 din Regulamentul delegat (UE) nr. 907/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1.306/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte agenţiile de plăţi şi alte organisme, gestiunea financiară, verificarea şi închiderea conturilor, garanţiile şi utilizarea monedei euro, precum şi ale art. 1 alin. (2) din Regulament.
    (2) Din suma prevăzută la alin. (1) se distribuie echivalentul în lei al sumei de 5.448.041,5 euro pentru producătorii de carne de porc, care se asigură din Fondul European de Garantare Agricolă - FEGA, prin bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale pe anul 2016.
    (3) Potrivit prevederilor art. 2 din Regulament se acordă sprijin suplimentar în valoare egală cu suma prevăzută la alin. (2), în aceleaşi condiţii de eligibilitate. Resursele financiare necesare sprijinului suplimentar prevăzut de prezenta hotărâre se asigură de la bugetul de stat, în limita prevederilor bugetare aprobate cu această destinaţie Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale pe anul 2016, la capitolul 83.01 "Agricultură, silvicultură, piscicultură şi vânătoare", titlul 40 "Subvenţii", articolul 40.15 "Sprijinirea producătorilor agricoli".
    ART. 3
    Ajutorul financiar prevăzut la art. 2 alin. (2) şi (3) se acordă producătorilor de carne de porc, persoane juridice sau persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale şi întreprinderi familiale, constituite potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 182/2016, care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:
    a) deţin exploataţii autorizate de Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor pentru creşterea şi îngrăşarea porcinelor, înregistrate în Registrul naţional al exploataţiilor, aşa cum este definit la art. 1 pct. 15 din Norma sanitară veterinară pentru implementarea procesului de identificare şi înregistrare a suinelor, ovinelor, caprinelor şi bovinelor, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 40/2010, cu modificările şi completările ulterioare;
    b) au livrat direct sau prin terţi şi au clasificat porci în abatoare autorizate, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 267/2004 privind instituirea Sistemului de clasificare a carcaselor de porcine, bovine şi ovine, cu modificările şi completările ulterioare, în perioada 1 septembrie 2015-31 mai 2016.
    ART. 4
    (1) Suma cuvenită fiecărui producător de carne de porc se calculează de către A.P.I.A. prin împărţirea sumei prevăzute la art. 2 alin. (2) şi (3) la efectivul de porci livraţi şi clasificaţi în abatoare autorizate, în perioada 1 septembrie 2015-31 mai 2016, dar nu la mai mult de 9.000 de capete inclusiv pe beneficiar.
    (2) Producătorii care au livrat în perioada prevăzută la alin. (1) maximum 9.000 de capete porcine se încadrează la activitatea "agricultură la scară mică", potrivit prevederilor art. 1 alin. (1) lit. b) din Regulament.
    (3) Producătorii care au livrat în perioada prevăzută la alin. (1) peste 9.000 de capete porcine se încadrează la activitatea "aplicarea unor metode de producţie care nu dăunează mediului şi climei", potrivit prevederilor art. 1 alin. (1) lit. d) din Regulament.
    ART. 5
    (1) Pentru obţinerea ajutoarelor financiare prevăzute la art. 2 alin. (2) şi (3), producătorii de carne de porc depun cererea, al cărei model este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, la centrul judeţean al A.P.I.A., respectiv al municipiului Bucureşti, însoţită de documente, până la data de 8 decembrie 2016 inclusiv.
    (2) Documentele specifice care însoţesc cererea pentru acordarea ajutoarelor financiare prevăzute la art. 2 alin. (2) şi (3) sunt următoarele:
    a) copii de pe facturile şi rapoartele de clasificare care să ateste livrarea directă sau prin terţi şi clasificarea porcilor în abatoare autorizate, în perioada 1 septembrie 2015-31 mai 2016, pentru cazul prevăzut la art. 4 alin. (2);
    b) copii de pe avizele de însoţire şi rapoartele de clasificare care să ateste sacrificarea în abatoare autorizate proprii sau, după caz, copii de pe facturile şi rapoartele de clasificare care să ateste livrarea directă sau prin terţi şi clasificarea porcilor în abatoare autorizate, în perioada 1 septembrie 2015-31 mai 2016, precum şi copia autorizaţiei integrate de mediu, pentru cazul prevăzut la art. 4 alin. (3).
    (3) Pentru livrările efectuate de beneficiarii care au accesat măsura 215 - Plăţi în favoarea bunăstării animalelor - pachetul a) - Porcine din cadrul PNDR 2007-2013 rămân valabile copiile documentelor depuse odată cu deconturile justificative, aferente perioadei 1 septembrie 2015-31 mai 2016, pentru această măsură.
    (4) A.P.I.A. va prelua datele operate şi verificate din aplicaţia electronică gestionată pentru măsura 215 - Plăţi în favoarea bunăstării animalelor - pachetul a) - Porcine din cadrul PNDR 2007-2013, referitoare la documentele beneficiarilor pentru exploataţiile cu cod ANSVSA privind efectivele livrate, care vor fi completate cu datele din rapoartele de clasificare depuse de solicitanţi.
    ART. 6
    (1) Plăţile pentru ajutoarele prevăzute la art. 2 alin. (2) şi (3) se efectuează până la data de 31 decembrie 2016.
    (2) Autoritatea competentă comunică Comisiei, până la data de 15 octombrie 2017, sumele plătite, numărul şi tipul beneficiarilor şi evaluarea eficacităţii măsurii, potrivit prevederilor art. 3 lit. b) din Regulament.
    ART. 7
    (1) A.P.I.A. elaborează procedurile detaliate de verificare a cererilor şi a condiţiilor de eligibilitate, care se aprobă prin decizie a directorului general al A.P.I.A.
    (2) A.P.I.A. pune la dispoziţia solicitanţilor, prin centrele judeţene, formularele de cereri, care se completează, se depun, se înregistrează, se verifică şi se centralizează la centrele judeţene conform procedurilor interne.

                                 PRIM-MINISTRU
                              DACIAN JULIEN CIOLOŞ

                                Contrasemnează:
                                 --------------
                 Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,
                                 Achim Irimescu

                         Ministrul finanţelor publice,
                                Anca Dana Dragu

                        p. Ministrul afacerilor externe,
                            Marius Cristian Bădescu,
                                secretar de stat


    Bucureşti, 29 noiembrie 2016.
    Nr. 886.


    ANEXĂ

┌────────────────────────────────────────────────────┬────────────────────────┐
│Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură │Nr. cerere şi data │
│Centrul judeţean ................... │ │
│ │ │
│Operator date cu caracter personal: 9596 │ │
├────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤
│Nume şi prenume funcţionar APIA care primeşte │Semnătura funcţionarului│
│cererea*) │care primeşte cererea*) │
├────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤
│Nr. unic de identificare solicitant ID (RUI) RO │ │
│......................... │ │
└────────────────────────────────────────────────────┴────────────────────────┘


                                     CERERE
               de solicitare a ajutorului de adaptare excepţional
             destinat producătorilor de carne de porc reglementat de
                       Hotărârea Guvernului nr. /2016


    SECŢIUNEA I: DATE DE IDENTIFICARE SOLICITANT

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│01. Denumire exploataţie*) │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │
├────────────────────────────────────────────────┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┤
│02. Cod unic identificare (CUI)*) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────────────────┬──────────┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┤
│03. Nume administrator/ │04. Prenume administrator/reprezentant*)│
├─────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤
│ │ │
├─────────────────────────────────────┼───┬───┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┤
│05. CNP administrator/ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────────────────┼───┼───┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤
│06. Cod ţară şi nr. act identitate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────────────────┴───┴───┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┤
│07. Exploataţia/iile este autorizată sanitar veterinar cu cod ANSVSA [ ] │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

    SEDIUL SOCIAL:*)
┌─────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────┐
│08. Judeţ*) /Sector*) │09. Localitate*) │
├─────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┤
│ │ │
├─────────────────────────┼───────────┬─────────┬──────────┬──────────┬────────┤
│10. Sat*)/Strada*) │11. Nr.*) │12. Cod │13. Bl. │14. Sc. │15. Ap. │
│ │ │poştal*) │ │ │ │
├─────────────────────────┼───────────┴─────────┼──────────┴──────────┴────────┤
│16. Telefon mobil*) │17. Telefon/Fax*) │18. E-mail │
└─────────────────────────┴─────────────────────┴──────────────────────────────┘

    COORDONATE BANCARE:*)
┌─────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────┐
│19. Banca │20. Filiala │
├─────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┤
│ │ │
├──────────────────┬──┬──┬┴─┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┤
│21. Nr. cont │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└──────────────────┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘

   ÎMPUTERNICIT (pentru cazurile în care cererea este semnată prin împuternicit)
┌─────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────┐
│22. Nume │23. Prenume │
├─────────────────────────┼───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬────┤
│24. CNP │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴────┤
│25. Nr. şi data împuternicirii/procurii notariale │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

    Notă:
    Câmpurile notate cu " * " sunt OBLIGATORIU de completat.
    Câmpurile " [] " se completează prin bifare.

    SECŢIUNEA II: Exploataţii autorizate sanitar veterinar cu cod ANSVSA:

    1.
┌────────┬────┬─────┬────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│26. Cod │ R │ O │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ANSVSA*)│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────┴────┴─────┴─┬──┴──┬──┴─────┴─────┴─────┴──┬──┴─────┴─────┴─────┴─────┤
│27. Tip activitate *)│ │Creştere şi îngrăşare[]│Creştere şi reproducţie []│
├─────────────────────┴─────┴─┬──────────────────┬──┴──────────────┬───────────┤
│28. Categorie suine *) │Porci graşi [] │ │ │
├─────────────────────────────┴──────────────────┴─────────────────┴───────────┤
│29. Nr. autorizaţie sanitar - veterinară*): │
├────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────┤
│30. Data eliberării*) │31. Valabil până la │
├────────────────────────┬───────┴─────────────────────────────────────────────┤
│32. Judeţ*) │33. Localitate*) │
├────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────┤
│34. Strada, nr. │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

    2.
┌────────┬────┬─────┬────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│26. Cod │ R │ O │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ANSVSA*)│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────┴────┴─────┴─┬──┴──┬──┴─────┴─────┴─────┴──┬──┴─────┴─────┴─────┴─────┤
│27. Tip activitate *)│ │Creştere şi îngrăşare[]│Creştere şi reproducţie []│
├─────────────────────┴─────┴─┬──────────────────┬──┴──────────────┬───────────┤
│28. Categorie suine *) │Porci graşi [] │ │ │
├─────────────────────────────┴──────────────────┴─────────────────┴───────────┤
│29. Nr. autorizaţie sanitar - veterinară*): │
├────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────┤
│30. Data eliberării*) │31. Valabil până la │
├────────────────────────┬───────┴─────────────────────────────────────────────┤
│32. Judeţ*) │33. Localitate*) │
├────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────┤
│34. Strada, nr. │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

    3.
┌────────┬────┬─────┬────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│26. Cod │ R │ O │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ANSVSA*)│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────┴────┴─────┴─┬──┴──┬──┴─────┴─────┴─────┴──┬──┴─────┴─────┴─────┴─────┤
│27. Tip activitate *)│ │Creştere şi îngrăşare[]│Creştere şi reproducţie []│
├─────────────────────┴─────┴─┬──────────────────┬──┴──────────────┬───────────┤
│28. Categorie suine *) │Porci graşi [] │ │ │
├─────────────────────────────┴──────────────────┴─────────────────┴───────────┤
│29. Nr. autorizaţie sanitar - veterinară*): │
├────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────┤
│30. Data eliberării*) │31. Valabil până la │
├────────────────────────┬───────┴─────────────────────────────────────────────┤
│32. Judeţ*) │33. Localitate*) │
├────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────┤
│34. Strada, nr. │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

       Solicit ajutor de adaptare excepţional pentru:
    [] efectivul de porci livraţi şi clasificaţi în abatoare autorizate aferent
perioadei 1 septembrie 2015 - 31 mai 2016

    1. Efectivul solicitat pentru exploataţia autorizată sanitar veterinar
    cu cod ANSVSA ...........................
    ┌───────────────────────────────────────┬──────────────────┐
    │Categoria │Porci graşi capete│
    ├───────────────────────────────────────┼──────────────────┤
    │Efectiv solicitat la plată (capete) │ │
    │care se află sub angajament al măsurii │ │
    │M215 pentru care au fost depuse │ │
    │cererile de ajutor/ plată nr. │ │
    │...................................... │ │
    │şi deconturile justificative nr.: │ │
    │...................................... │ │
    ├───────────────────────────────────────┼──────────────────┤
    │Efectiv solicitat la plată (capete) │ │
    │care nu se află sub angajament al │ │
    │măsurii M215 │ │
    ├───────────────────────────────────────┼──────────────────┤
    │TOTAL │ │
    └───────────────────────────────────────┴──────────────────┘

    2. Efectivul solicitat pentru exploataţia autorizată sanitar
veterinar cu cod ANSVSA ............
    ┌───────────────────────────────────────┬──────────────────┐
    │Categoria │Porci graşi capete│
    ├───────────────────────────────────────┼──────────────────┤
    │Efectiv solicitat la plată (capete) │ │
    │care se află sub angajament al măsurii │ │
    │M215 pentru care au fost depuse │ │
    │cererile de ajutor/ plată nr. │ │
    │...................................... │ │
    │şi deconturile justificative nr.: │ │
    │...................................... │ │
    ├───────────────────────────────────────┼──────────────────┤
    │Efectiv solicitat la plată (capete) │ │
    │care nu se află sub angajament al │ │
    │măsurii M215 │ │
    ├───────────────────────────────────────┼──────────────────┤
    │TOTAL │ │
    └───────────────────────────────────────┴──────────────────┘

    3. Efectivul solicitat pentru exploataţia autorizată sanitar
veterinar cu cod ANSVSA ..........
    ┌───────────────────────────────────────┬──────────────────┐
    │Categoria │Porci graşi capete│
    ├───────────────────────────────────────┼──────────────────┤
    │Efectiv solicitat la plată (capete) │ │
    │care se află sub angajament al măsurii │ │
    │M215 pentru care au fost depuse │ │
    │cererile de ajutor/ plată nr. │ │
    │...................................... │ │
    │şi deconturile justificative nr.: │ │
    │...................................... │ │
    ├───────────────────────────────────────┼──────────────────┤
    │Efectiv solicitat la plată (capete) │ │
    │care nu se află sub angajament al │ │
    │măsurii M215 │ │
    ├───────────────────────────────────────┼──────────────────┤
    │TOTAL │ │
    └───────────────────────────────────────┴──────────────────┘

┌──────────────────────────────┬───────────────────┬───────────────────────┐
│Semnătura titularului/ │Ştampila │Data: │
│administratorului/ │ │.............../2016 │
│reprezentantului legal/ │ │ │
│împuternicitului/ │ │ │
└──────────────────────────────┴───────────────────┴───────────────────────┘                        CENTRALIZATOR EFECTIV SOLICITAT

            (se completează numai pentru cazurile în care efectivul
           solicitat provine din mai multe exploataţii cu cod ANSVSA,
                   exploataţii autorizate sanitar-veterinar)

    1a. Efectiv provenit din exploataţii aflate sub angajament M215

┌─────┬─────────────────────┬───────────────────────────┐
│Nr. │ Exploataţia cu cod │ Efectiv (capete) │
│crt. │ ANSVSA ├───────────────────────────┤
│ │ │ Porci graşi │
├─────┼─────────────────────┼───────────────────────────┤
│ 1. │ RO ............. │ │
├─────┼─────────────────────┼───────────────────────────┤
│ 2. │ RO ............. │ │
├─────┼─────────────────────┼───────────────────────────┤
│ 3. │ RO ............. │ │
├─────┼─────────────────────┼───────────────────────────┤
│.... │ RO ............. │ │
├─────┴─────────────────────┼───────────────────────────┤
│TOTAL 1a │ │
└───────────────────────────┴───────────────────────────┘


    1b. Efectiv provenit din exploataţii care nu se află sub angajament M215

┌─────┬─────────────────────┬───────────────────────────┐
│Nr. │ Exploataţia cu cod │ Efectiv (capete) │
│crt. │ ANSVSA ├───────────────────────────┤
│ │ │ Porci graşi │
├─────┼─────────────────────┼───────────────────────────┤
│ 1. │ RO ............. │ │
├─────┼─────────────────────┼───────────────────────────┤
│ 2. │ RO ............. │ │
├─────┼─────────────────────┼───────────────────────────┤
│ 3. │ RO ............. │ │
├─────┼─────────────────────┼───────────────────────────┤
│.... │ RO ............. │ │
├─────┴─────────────────────┼───────────────────────────┤
│TOTAL 1b │ │
├───────────────────────────┼───────────────────────────┤
│TOTAL GENERAL 1a+1b │ │
└───────────────────────────┴───────────────────────────┘

┌─────────────────────────────────────────────┬──────────────┬─────────────────┐
│Semnătura titularului/administratorului/ │ Ştampila │Data: │
│reprezentantului legal/împuternicitului │ │........../2016 │
└─────────────────────────────────────────────┴──────────────┴─────────────────┘


    SECŢIUNEA III: LISTA DOCUMENTELOR ATAŞATE ŞI CONTROLUL VIZUAL AL CERERII


┌────┬──────────────────────────────────────────────────────┬────┬────┬─────┬────┬────┬─────┐
│Nr. │Documente ataşate cererii: │ DA │ NU │Nu e │ DA │ NU │Nu e │
│Crt.│ │ │ │cazul│ │ │cazul│
├────┼──────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼─────┼────┼────┼─────┤
│ 1.│Copie CUI │ [] │ [] │ [] │ [] │ [] │ [] │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼─────┼────┼────┼─────┤
│ 2.│Copie buletin/carte de identitate al/a titularului/ │ │ │ │ │ │ │
│ │administratorului / reprezentantului legal/ │ │ │ │ │ │ │
│ │împuternicitului │ [] │ [] │ [] │ [] │ [] │ [] │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼─────┼────┼────┼─────┤
│ 3.│Copie/copii autorizaţie/i sanitar-veterinară/e pentru │ │ │ │ │ │ │
│ │o/mai multe exploataţie/i cu cod ANSVSA(Dacă lipseşte │ │ │ │ │ │ │
│ │una din autorizaţii sanitar-veterinare pentru una din │ │ │ │ │ │ │
│ │exploataţiile ANSVSA se va bifa NU) │ [] │ [] │ │ [] │ [] │ │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼─────┼────┼────┼─────┤
│ 4.│Copii de pe facturi care să ateste livrarea directă │ │ │ │ │ │ │
│ │sau prin terţi pentru categoria porci graşi, în │ │ │ │ │ │ │
│ │perioada 1 septembrie 2015-31 mai 2016, pentru │ │ │ │ │ │ │
│ │efectivele livrate din exploataţiile care nu sunt sub │ │ │ │ │ │ │
│ │angajament în cadrul M215 │ [] │ [] │ [] │ [] │ [] │ [] │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼─────┼────┼────┼─────┤
│ 5.│Copii de pe avize de însoţire în cazul sacrificării în│ │ │ │ │ │ │
│ │abatoare autorizate pentru categoria porci graşi, în │ │ │ │ │ │ │
│ │perioada 1 septembrie 2015 - 31 mai 2016, pentru │ │ │ │ │ │ │
│ │efectivele livrate din exploataţiile care nu sunt sub │ │ │ │ │ │ │
│ │angajament în cadrul M215 │ [] │ [] │ │ [] │ [] │ │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼─────┼────┼────┼─────┤
│ 6.│Copii de pe rapoartele de clasificare care să ateste │ │ │ │ │ │ │
│ │sacrificarea în abatoare autorizate proprii/ abatoare │ │ │ │ │ │ │
│ │autorizate în perioada 1 septembrie 2015 - 31 mai 2016│ [] │ [] │ [] │ [] │ [] │ [] │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼─────┼────┼────┼─────┤
│ 7.│Copia autorizaţiei de mediu pentru producătorii care │ │ │ │ │ │ │
│ │au livrat în perioada prevăzută peste 9.000 capete │ │ │ │ │ │ │
│ │porcine (potrivit prevederilor art. 1 alin.(1) lit.d) │ │ │ │ │ │ │
│ │din Regulament se încadrează la activitatea aplicarea │ │ │ │ │ │ │
│ │unor metode de producţie care nu dăunează mediului şi │ │ │ │ │ │ │
│ │climei). │ [] │ [] │ [] │ [] │ [] │ [] │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼─────┼────┼────┼─────┤
│ 8.│Document coordonate bancare │ [] │ [] │ [] │ [] │ [] │ [] │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼─────┼────┼────┼─────┤
│ 9.│Împuternicire şi copii acte de identificare │ │ │ │ │ │ │
│ │împuternicit, dacă e cazul │ [] │ [] │ [] │ [] │ [] │ [] │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼─────┼────┼────┼─────┤
│ 10.│Alte documente justificative, dacă este cazul │ [] │ [] │ [] │ [] │ [] │ [] │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼─────┼────┼────┼─────┤
│ 11.│Copia documentului care dovedeşte înregistrarea în RNE│ [] │ [] │ [] │ [] │ [] │ [] │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼─────┼────┼────┼─────┤
│ 12.│Cererea este semnată / ştampilată │ [] │ [] │ │ [] │ [] │ │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼─────┼────┼────┼─────┤
│ 13.│Câmpurile obligatorii marcate cu*) în cerere sunt │ │ │ │ │ │ │
│ │completate │ [] │ [] │ │ [] │ [] │ │
└────┴──────┬─────────────────────────────────────────────┬─┴────┴────┴──┬──┴────┴────┴─────┴─┐
            │Semnătura titularului/administratorului/ │ Ştampila │Data: │
            │reprezentantului legal/împuternicitului │ │........../2016 │
            └─────────────────────────────────────────────┴──────────────┴────────────────────┘

┌──────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────┐
│Cerere completă │[] │
├──────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤
│Cerere incompletă (se vor enumera documentele lipsă) │[] │
├──────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤
│Cerere cu adnotări/ştersături │[] │
└──────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────┘
┌──────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────┐
│Semnătură funcţionar APIA care a preluat cererea şi a │ │
│efectuat controlul vizual al cererii │ │
├──────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤
│Data │ │
├──────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤
│Prezenta cerere a fost înregistrată în baza de date a │[] │
│APIA │ │
├──────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤
│Nume, prenume operator │ │
├──────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤
│Semnătură operator │ │
└──────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────┘    SECŢIUNEA IV: DECLARAŢII ŞI ANGAJAMENTE
    Subsemnatul, ........, legitimat cu BI/CI nr. ...../seria ......, eliberat(ă) de ....... la data de ........, şi CNP ......, titular/administrator/reprezentant legal al ......, declar următoarele:
    1. Am luat cunoştinţă de:
    - Prevederile art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. ..../2016, conform căruia ajutorul de adaptare excepţional pentru activitatea de creştere şi îngrăşare se acordă pentru un efectiv de porci livraţi şi clasificaţi în abatoare autorizate de maximum 9.000 de capete pe beneficiar, cumulând efectivul din toate exploataţiile autorizate sanitar-veterinar pentru care se solicită sprijin financiar.
    Sumele prevăzute la art. 2 alin. (2) şi (3) din Hotărârea Guvernului nr. ..../2016 vor fi transformate în lei la cursul stabilit de BCE pentru data de 31 august 2016.
    - Condiţiile şi modalităţile de acordare a ajutorului de adaptare excepţional, precum şi a sprijinului suplimentar pentru producătorii de carne de porc conform reglementărilor naţionale şi europene, pe care mă angajez să le respect, sunt:

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Ajutorul de adaptare excepţional pentru activitatea de creştere şi │
│îngrăşare, precum şi sprijinul suplimentar se acordă producătorilor de carne │
│de porc care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii: │
│ - deţin exploataţii autorizate de Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară │
│şi pentru Siguranţa Alimentelor pentru creşterea şi îngrăşarea porcinelor, │
│înregistrate în RNE; │
│ - au livrat direct sau prin terţi şi au clasificat porci în abatoare │
│autorizate, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 267/2004 privind │
│instituirea Sistemului de clasificare a carcaselor de porcine, bovine şi │
│ovine, cu modificările şi completările ulterioare, în perioada 1 septembrie │
│2015-31 mai 2016. │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

    - Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură poate solicita beneficiarului documente justificative suplimentare în orice moment.
    - În cazul constatării unor nereguli/fraude, Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură va întreprinde, după caz, demersurile legale.
    - Nu se acordă sprijin dacă se constată existenţa unor condiţii artificial create, de natură să ducă la obţinerea unor plăţi necuvenite.
    - Nerespectarea condiţiilor de eligibilitate prevăzute la art. 3, precum şi înscrierea cu intenţie în formular a informaţiilor incomplete/neconforme cu realitatea pot atrage, după caz, reducerea/excluderea de la plata ajutorului, respectiv penalităţi/sancţiuni de natură financiară sau penală, după caz.
    Autorităţile responsabile de la nivelul Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură şi al altor organisme şi autorităţi competente au dreptul de a verifica informaţiile conţinute în formularul cererii şi alte documente aferente dosarului.
    2. Drept care declar şi mă angajez la următoarele:
    Declar că datele înscrise în formularul de cerere şi în documentele anexate sunt reale, corecte, complete şi perfect valabile.
    Mă angajez să furnizez toate documentele cerute de Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură şi alte organisme şi autorităţi competente.
    În cazul în care după depunerea cererii au intervenit modificări ale informaţiilor declarate, mă angajez ca în termen de 5 zile lucrătoare să notific în scris Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, cu respectarea termenelor-limită.
    Mă oblig să depun o singură cerere la CJ al APIA unde este înregistrată cererea aferentă M215 - pachet a) Porcine la termenul stabilit.
    Declar că pentru efectivele solicitate care fac parte din exploataţiile aflate sub angajament multianual în cadrul măsurii 215 sunt de acord ca APIA să folosească copii ale documentelor depuse la dosarul deconturilor justificative aferente perioadei 1 septembrie 2015-31 mai 2016. Mă oblig să rambursez suma plătită necuvenit la simpla solicitare a APIA, dacă se constată ulterior.
    3. Sunt de acord ca datele din cerere să fie introduse în baza de date APIA, procesate şi verificate în vederea calculării plăţii şi transmise autorităţilor responsabile în vederea elaborării de studii statistice şi de evaluări economice, precum şi făcute publice cu respectarea prevederilor Legii nr. 677/2001.

┌─────────────────────────────────────────────┬──────────────┬─────────────────┐
│Semnătura titularului/administratorului/ │ Ştampila │Data: │
│reprezentantului legal/împuternicitului │ │........../2016 │
└─────────────────────────────────────────────┴──────────────┴─────────────────┘


    SECŢIUNEA V: INSTRUCŢIUNI DE COMPLETARE
    Termenul-limită de depunere a cererii este data de 8 decembrie 2016 inclusiv.
    ATENŢIE!
    Cererile depuse după data de 8 decembrie 2016 sunt inadmisibile la plată.
    Cererea va fi completată şi depusă până la termenul-limită stabilit la centrul judeţean al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, respectiv al municipiului Bucureşti, unde este înregistrată cererea aferentă M215 - pachet a) Porcine/la centrul judeţean al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, respectiv al municipiului Bucureşti, pe raza teritorială unde se află sediul social al solicitantului sau pe raza teritorială a judeţului unde are capacitatea de producţie cea mai mare, pentru solicitanţii care nu sunt sub angajament în cadrul M215.
    Cererea cuprinde informaţiile aferente tuturor exploataţiilor cu cod ANSVSA autorizate sanitar-veterinar de un beneficiar, indiferent pe raza cărui judeţ îşi desfăşoară activitatea beneficiarul, şi se înregistrează în registrul centrului judeţean.
    Beneficiarul poate completa formularul cererii pe format hârtie lizibil, fără ştersături, folosind cerneluri permanente (de exemplu stilou, pix). Eventualele greşeli care se fac la completare se corectează de către beneficiar prin tăiere cu o linie orizontală, iar informaţia corectă va fi înscrisă alături, confirmând corecţia efectuată prin semnarea şi datarea acesteia de către beneficiar.
    ATENŢIE!
    Câmpurile notate cu "*)" sunt obligatoriu de completat.
    Câmpurile "|_|" se completează prin bifare.
    Câmpurile aferente casetei gri (centrul judeţean al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, nr. cererii şi data din Registrul electronic de înregistrare a cererilor, numele şi prenumele funcţionarului Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură care primeşte cererea, semnătura funcţionarului care primeşte cererea) sunt completate de către funcţionarul de la centrul judeţean al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură care primeşte formularul cererii.
    Numărul unic de identificare al beneficiarului (ID) este/a fost emis de Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, fiind un număr unic pentru fiecare fermier, generat de sistem (RO urmat de 9 cifre). Fermierii care nu sunt înscrişi în Registrul unic de identificare (RUI) vor fi înregistraţi înainte de depunerea cererii de ajutor.
    I. Date de identificare solicitant
    Beneficiarii vor completa următoarele câmpuri: 01 - Denumirea exploataţiei, 02 - Cod unic de înregistrare la registrul comerţului (CUI)/, 03, 04 şi 05 - se vor completa datele personale (numele, prenumele şi CNP-ul) ale administratorului/reprezentantului legal, 06 - Tipul de organizare, cod ţară şi număr act de identitate, dacă solicitantul are altă cetăţenie.
    07 - se bifează că toate exploataţiile din care provine efectivul solicitat sunt autorizate sanitar-veterinar.
    Sediul social
    Se va completa de către beneficiar adresa sediului social: 08 - judeţ/sector, 09 - localitate, 10 - sat/strada, 11 - număr, 12 - cod poştal, 13 - bloc, 14 - scară, 15 - apartament, 16 - numărul de telefon mobil, 17 - numărul de telefon/fax, 18 - adresa de e-mail.
    Coordonate bancare
    Beneficiarul va înscrie datele bancare ale unui cont activ: 19 - denumirea băncii, 20 - sucursala sau agenţia băncii la care este deschis contul, 21 - numărul contului bancar - codul IBAN.
    Împuternicit (pentru cazurile în care cererea este depusă prin împuternicit)
    În cazul în care persoana fizică autorizată, titularul întreprinderii individuale, reprezentantul întreprinderii familiale sau administratorul/reprezentantul legal al persoanei juridice nu aplică personal pentru plata ajutorului de adaptare excepţional, ci prin intermediul unui împuternicit, acesta din urmă va completa cererea de ajutor cu datele de identificare ale administratorului/titularului/reprezentantului de drept şi va prezenta împuternicirea/procura notarială.
    Împuternicitul înlocuieşte administratorul/titularul/reprezentantul de drept doar în scopul şi pentru perioada pentru care a fost emisă împuternicirea.
    Se va completa de către împuternicit cu datele sale personale în câmpurile aferente: 22, 23, 24 - numele, prenumele şi CNP-ul împuternicitului, 25 - numărul şi data împuternicirii/procurii notariale.
    Delegat (pentru cazurile în care cererea este depusă prin delegat)
    Pentru cazurile în care cererea este semnată de administrator/titular/reprezentantul de drept şi este depusă prin delegat, cererea este completată cu datele personale ale administratorului/titularului/reprezentantului de drept, iar la dosarul cererii se anexează delegaţia semnată de administrator/titular/reprezentantul de drept şi ştampilată, după caz, conţinând datele personale de identificare ale delegatului. În acest caz pe cerere NU se completează datele delegatului la rubrica împuternicit.
    II. Exploataţii autorizate sanitar-veterinar cu cod ANSVSA
    Beneficiarul va completa datele în câmpurile 26-34 pentru toate exploataţiile cu cod ANSVSA din care provine efectivul solicitat pentru ajutorul de adaptare excepţional după cum urmează:
    26 - codul ANSVSA, 27 - se va bifa tipul de activitate: reproducţie, creştere şi îngrăşare, creştere şi reproducţie, după caz, 28 - se va bifa categoria porci graşi, 29, 30, 31 - numărul, data eliberării şi valabilitatea autorizaţiei sau înregistrării sanitar-veterinare, 32, 33, 34 - adresa exploataţiei cu cod ANSVSA - judeţul, localitatea şi strada.
    Efectivul solicitat pentru exploataţia cu cod ANSVSA .............
    Se completează câte un tabel pentru fiecare exploataţie cu cod ANSVSA pentru care se solicită. Se va completa efectivul solicitat aferent perioadei 1 septembrie 2015-31 mai 2016 - număr de capete în dreptul categoriei porci graşi, cu respectarea efectivului de maximum 9.000 de capete pe beneficiar.
    Centralizatorul efectivelor solicitate
    Se completează câte un tabel 1a, respectiv 1b numai pentru cazurile în care efectivul solicitat provine din mai multe exploataţii cu cod ANSVSA, exploataţii autorizate sanitar-veterinar, detaliind efectivul (nr. capete) pe categorii şi coduri de exploataţii.
    III. Lista documentelor ataşate şi controlul vizual al cererii
    Se vor bifa documentele, după caz, câmpul alb de către solicitant, iar cel gri de către funcţionarul APIA care primeşte cererea.
    IV. Declaraţii şi angajamente
    Beneficiarii vor lua cunoştinţă de condiţiile şi modalităţile de acordare a ajutorului de adaptare excepţional.
    ATENŢIE!
    Nerespectarea condiţiilor de eligibilitate prevăzute poate atrage, după caz, reducerea/excluderea de la plata ajutorului, respectiv penalităţi/sancţiuni de natură financiară.

                                     ----

Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice