Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTĂRÂRE nr. 873 din 6 decembrie 2017  privind organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare Medico-Militară Twitter Facebook
Cautare document

 HOTĂRÂRE nr. 873 din 6 decembrie 2017 privind organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare Medico-Militară "Cantacuzino"

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 982 din 11 decembrie 2017
    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 66/2017 privind stabilirea unor măsuri în domeniul cercetării-dezvoltării-inovării şi producerii de mijloace imunoprofilactice, terapeutice şi antidoturi, în vederea asigurării protecţiei intereselor esenţiale ale siguranţei stării de sănătate a populaţiei,
    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
    ART. 1
    (1) În vederea realizării obiectului său de activitate şi pentru îndeplinirea atribuţiilor ce îi revin, Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare Medico-Militară „Cantacuzino“, denumit în continuare Institutul Cantacuzino, poate desfăşura următoarele activităţi:
    A. activităţi de cercetare-dezvoltare în domeniile infecţiilor bacteriene, virale, fungice, parazitare şi vectorilor implicaţi în transmiterea acestora, microbiologie de sănătate publică, biologie celulară şi moleculară, imunologie, biotehnologie şi genetică microbiană, astfel:
    a) dezvoltarea studiilor teoretice în microbiologie şi imunologie, inclusiv în domeniul biologiei moleculare, biologiei celulare, biotehnologiei şi geneticii;
    b) studiul etiologiei şi patogeniei bolilor infecţioase, afecţiunilor imunologice, al mijloacelor specifice de diagnostic, prevenire şi combatere a acestora;
    c) studiul microorganismelor şi al rolului lor în procesele naturale, normale sau patologice şi al reacţiilor pe care le provoacă;
    d) studiul bolilor infecţioase bacteriene şi virale cu potenţial de largă propagare: infecţii acute respiratorii, infecţii digestive, infecţii cu transmitere prin sânge şi pe cale sexuală, infecţii transmise prin vectori, zoonoze, infecţii cu microorganisme rezistente la antimicrobiene, infecţii asociate asistenţei medicale, în colaborare cu Institutul Naţional de Sănătate Publică, direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, precum şi cu alte instituţii ale sistemului de sănătate şi alte instituţii interesate în prevenirea şi controlul bolilor infecţioase;
    e) studiul infecţiilor parazitare cu implicaţii în sănătatea publică: cercetarea mecanismelor de patogenitate, elaborarea şi implementarea directă sau în colaborare cu instituţii medicale a unor tehnici moderne de diagnostic, noi scheme de tratament şi profilaxie;
    f) cercetări în vederea elaborării şi evaluării de teste moleculare pentru diagnosticul modern microbiologic, imunologic şi imunochimic, inclusiv în scop epidemiologic;
    g) studiul toxicităţii şi eficacităţii produselor biologice;
    h) studii privind metodele de profilaxie specifică a bolilor infecţioase;
    i) studiul unor aspecte fundamentale de imunologie celulară şi umorală privind mecanismele imunomodulatoare, rolul receptorilor celulari şi al funcţiilor celulare prin mediatori, mecanisme moleculare şi celulare ale bolilor autoimune şi ale imunodeficienţei;
    j) supravegherea ecologică a populaţiilor de insecte vectoare şi studiul unor agenţi biologici şi chimici de combatere;
    k) dezvoltarea modelelor de studiu pe animal de laborator;
    l) identificarea unor substanţe de origine biologică cu proprietăţi terapeutice;
    m) cercetare-dezvoltare în domeniul biotehnologiei în vederea realizării unor produse biologice de uz medical;
    n) participarea la elaborarea de strategii, studii de diagnoză şi prognoză privind dezvoltarea domeniilor ştiinţei şi tehnologiei;
    o) cercetare aplicativă şi/sau dezvoltare tehnologică pentru soluţionarea unor probleme concrete din domeniul său de activitate la solicitarea unor beneficiari, prin contracte directe, încheiate în condiţiile legii;
    p) cercetare aplicativă şi/sau dezvoltare tehnologică incluzând testare şi serii mici de produse pentru situaţii de urgenţă şi alte preparate cu potenţial strategic;
    q) activităţi de transfer tehnologic pentru rezultatele cercetării efectuate în domeniul propriu;

    B. activităţi conexe cercetării-dezvoltării, desfăşurate în domeniul propriu de activitate, cu aprobarea ministrului apărării naţionale, la recomandările Ministerului Sănătăţii şi cu avizul autorităţii de stat pentru cercetare-dezvoltare, constând în:
    a) participarea la elaborarea strategiei domeniului de activitate;
    b) formarea, specializarea, perfecţionarea profesională, pregătirea profesională practică universitară şi pregătirea postuniversitară, doctorală şi postdoctorală de specialitate prin:
    1. organizarea de cursuri teoretice şi practice de microbiologie, imunologie, epidemiologie, medicină preventivă, biotehnologie, cu participare naţională şi internaţională;
    2. organizarea de manifestări ştiinţifice naţionale şi internaţionale în domeniul microbiologiei, imunologiei, epidemiologiei, medicinei preventive, biotehnologiei etc.;
    3. perfecţionarea personalului ştiinţific prin burse, stagii de schimb de experienţă etc. în alte instituţii de profil din ţară şi străinătate; sprijinirea afilierii personalului ştiinţific merituos din cadrul Institutului Cantacuzino la societăţi ştiinţifice naţionale şi internaţionale;
    4. organizarea de cursuri de formare a specialiştilor europeni în microbiologia pentru sănătatea publică;
    5. organizarea unui sistem de documentare ştiinţifică informatizată, inclusiv accesul la servicii specializate de documentare-informare ştiinţifică internaţională;
    6. organizarea şi participarea la formarea profesională şi pregătirea postuniversitară, doctorală şi postdoctorală de specialitate în domeniile medicină, biologie şi farmacie, colaborând cu facultăţile şi universităţile de medicină şi farmacie, alte instituţii de învăţământ superior, Academia de Ştiinţe Medicale, Academia Română, Institutul Pasteur din Paris, Reţeaua Internaţională a Institutelor Pasteur, institute medicale cu activitate de cercetare şi alte institute naţionale şi internaţionale de cercetare;

    c) asistenţă tehnico-metodologică şi activităţi de sănătate publică, precum şi acordarea de servicii specializate, constând în:
    1. asigurarea funcţiei de referinţă în domeniul microbiologiei (laboratoare naţionale de referinţă), vectorilor şi combaterii acestora, acordarea de asistenţă tehnică şi metodologică unităţilor de profil din reţeaua sanitară;
    2. participarea la elaborarea, aplicarea şi evaluarea programelor de sănătate publică naţionale şi internaţionale în domeniile specifice activităţii Institutului Cantacuzino;
    3. promovarea afilierii Institutului Cantacuzino şi a personalului acestuia la organizaţii şi organisme internaţionale din domeniul de activitate;
    4. acordarea de consultanţă tehnică şi metodologică unităţilor de profil din ţară, efectuarea de expertize, participarea la supravegherea epidemiologică a teritoriului, la programe de sănătate naţionale şi internaţionale, în domeniile specifice de activitate;
    5. participarea la intervenţiile operative potrivit solicitării Ministerului Sănătăţii, cu avizul ministrului apărării naţionale, în situaţii epidemiologice speciale, prin deplasarea de logistică şi specialişti;
    6. asigurarea suportului de laborator microbiologic pentru diagnosticul bolilor infecţioase declarate de Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS) ca urgenţe de sănătate publică internaţionale (USPI), în baza Regulamentului Sanitar Internaţional (RSI) 2005;
    7. participarea la activităţi de consultanţă, expertiză şi intervenţie în situaţii de criză, izbucniri epidemice, epidemii, pandemii;
    8. asigurarea de instruiri intensive în domeniul său de activitate;
    9. participarea laboratoarelor/centrelor naţionale de referinţă din Institutul Cantacuzino la activitatea reţelelor de supraveghere a bolilor transmisibile ale UE (ECDC - Centrul European de supraveghere şi control al bolilor transmisibile) şi Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii (OMS), inclusiv ca persoane de contact nominalizate de către autoritatea competentă naţională;
    10. participarea la activitatea de reprezentare a unor laboratoare/centre naţionale de referinţă din Institutul Cantacuzino ca centre subregionale ale Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii (OMS) sau ale ECDC;

    d) editarea şi tipărirea publicaţiilor de specialitate:
    1. Revista „Romanian Archives of Microbiology and Immunology“;
    2. publicaţii metodologice şi tehnice de specialitate în domeniile de competenţă;

    e) participarea la realizarea transferului tehnologic;
    f) execuţia de unicate şi serii mici pentru terapie personalizată sub formă de autovaccinuri, bacteriofagi şi alte tratamente;
    g) desfăşurarea activităţilor conform codurilor CAEN aprobate, în concordanţă cu obiectul de activitate şi legislaţia specifică aplicabilă;
    h) desfăşurarea de activităţi în cadrul Reţelei Internaţionale a Institutelor Pasteur, în calitate de membru al acesteia;
    i) colaborarea cu alte instituţii internaţionale de profil.


    (2) Institutul Cantacuzino poate desfăşura, pentru îndeplinirea obiectului de activitate, şi următoarele tipuri de activităţi:
    a) producţie şi valorificare pentru situaţii speciale, cum ar fi vaccin gripal epidemic sau pandemic, cu extindere la nevoi regionale;
    b) dezvoltare, producere şi valorificare de imunomodulatori, suplimente alimentare, produse biologice de interes medical, dispozitive medicale (reactivi biologici de diagnostic, medii de cultură etc.);
    c) prestare de servicii de laborator de specialitate pentru populaţie şi pentru terţi;
    d) prestare de servicii de laborator de control farmaceutic;
    e) prestare de servicii privind liofilizarea, condiţionarea şi ambalarea produselor farmaceutice şi nefarmaceutice;
    f) studii şi alte servicii pe animale de laborator;
    g) servicii specifice farmaceutice de la dezvoltare la etape de fabricaţie;
    h) iniţierea şi încheierea unor convenţii şi contracte de cooperare ştiinţifică cu instituţii şi organizaţii naţionale şi internaţionale în domeniul său de activitate;
    i) furnizarea de servicii ştiinţifice şi tehnologice operatorilor economici sau oricăror beneficiari interesaţi;
    j) realizarea, în condiţiile legii, a importurilor şi achiziţiilor de: aparatură, utilaje, echipamente, tehnologii sau licenţe pentru retehnologizarea capacităţilor existente ori pentru realizarea de noi linii tehnologice, produse biologice de interes medical, reactivi, materiale consumabile, piese de schimb, tulpini de referinţă, linii celulare şi animale de laborator;
    k) producţia şi comercializarea de reactivi biologici de diagnostic, medii de cultură pentru diagnostic bacteriologic şi medii de cultură pentru diagnostic bacteriologic „gata de utilizare“, reactivi adiţionali, imunomodulatori, produse biologice de interes medical, dispozitive medicale, animale de laborator şi materiale auxiliare pentru creşterea acestora;
    l) participarea, prin laboratoarele naţionale de referinţă din cadrul Institutului Cantacuzino, la programele naţionale şi internaţionale de supraveghere în colaborare cu structurile de sănătate publică din subordinea Ministerului Sănătăţii, cu acordul acestui minister;
    m) creşterea şi valorificarea animalelor de laborator, producerea de furaje şi de produse animale derivate.

    (3) Activităţile principale şi secundare ale Institutului Cantacuzino se desfăşoară conform Clasificării activităţilor din economia naţională - CAEN, actualizate prin Ordinul preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 337/2007, astfel: activitatea principală este în domeniul „Cercetare-dezvoltare în ştiinţe naturale şi inginerie“ - cod CAEN 721, obiectul principal de activitate al domeniului este „Cercetare-dezvoltare în alte ştiinţe naturale şi inginerie“ - cod CAEN 7219. Activităţi secundare: Cercetare-dezvoltare în biotehnologie - cod CAEN 7211; Creşterea altor animale - cod CAEN 0149; Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de fermă - cod CAEN 1091; Activităţi de editare a cărţilor - cod CAEN 5811; Activităţi de editare a revistelor şi periodicelor - cod CAEN 5814; Fabricarea produselor farmaceutice de bază - cod CAEN 2110; Fabricarea preparatelor farmaceutice - cod CAEN 2120; Comerţ cu ridicata al cerealelor, seminţelor, furajelor şi tutunului neprelucrat - cod CAEN 4621; Comerţ cu ridicata al animalelor vii - cod CAEN 4623; Comerţ cu ridicata al produselor farmaceutice - cod CAEN 4646; Comerţ cu amănuntul al produselor farmaceutice, în magazine specializate - cod CAEN 4773; Învăţământ secundar, tehnic sau profesional - cod CAEN 8532; Alte activităţi referitoare la sănătatea umană - cod CAEN 8690; Depozitări - cod CAEN 5210; Colectarea deşeurilor nepericuloase - cod CAEN 3811; Transporturi rutiere de mărfuri - cod CAEN 4941; Activităţi de testări şi analize tehnice - cod CAEN 7120.

    ART. 2
    (1) Numărul maxim de posturi aprobat pentru Institutul Cantacuzino este de 1.075, iar structura organizatorică a acestei instituţii este prevăzută în anexa nr. 1.
    (2) Pentru activităţi cu caracter sezonier, pentru activităţi de cercetare-dezvoltare şi pentru alte activităţi strict necesare îndeplinirii obiectivelor de activitate, Institutul Cantacuzino poate încheia contracte de prestări servicii pe perioadă determinată cu persoane fizice sau juridice, în conformitate cu prevederile legale.

    ART. 3
    (1) Conducerea Institutului Cantacuzino este asigurată de consiliul de administraţie şi de comandantul-director general.
    (2) Consiliul de administraţie este format din 9 membri, numiţi prin ordin al ministrului apărării naţionale cu avizul autorităţii de stat pentru cercetare-dezvoltare.
    (3) Din consiliul de administraţie fac parte: comandantul- director general, care este preşedintele consiliului de administraţie, preşedintele consiliului ştiinţific al Institutului Cantacuzino, un reprezentant al Ministerului Apărării Naţionale, un reprezentant al Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale, un reprezentant al Ministerului Finanţelor Publice, un reprezentant din Ministerul Cercetării şi Inovării, un reprezentant al Ministerului Sănătăţii şi 2 specialişti din domeniul de activitate al institutului din cadrul Ministerului Apărării Naţionale.
    (4) Activitatea consiliului de administraţie se desfăşoară în baza regulamentului propriu de organizare şi funcţionare, aprobat prin ordin al ministrului apărării naţionale.
    (5) Conducerea executivă a Institutului Cantacuzino este asigurată de comandantul-director general, având calitatea de ordonator terţiar de credite.
    (6) Numirea comandantului-director general se face prin ordin al ministrului apărării naţionale, cu avizul autorităţii de stat pentru cercetare-dezvoltare, în baza concursului organizat conform legii.

    ART. 4
    Atribuţiile structurilor din cadrul Institutului Cantacuzino se stabilesc prin ordin al ministrului apărării naţionale, în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

    ART. 5
    (1) În cadrul Institutului Cantacuzino se organizează şi funcţionează consiliul ştiinţific, format din minimum 7 membri care are rolul să coordoneze activitatea tehnico-ştiinţifică.
    (2) Consiliul ştiinţific se organizează şi funcţionează în conformitate cu regulamentul propriu, aprobat de consiliul de administraţie.

    ART. 6
    Se aprobă înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Institutului Cantacuzino a imobilelor având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2.

    ART. 7
    (1) În anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 786/2014 privind aprobarea Listei instalaţiilor şi obiectivelor speciale de interes naţional, finanţate din fondurile Ministerului Educaţiei Naţionale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 690 din 22 septembrie 2014, cu modificările şi completările ulterioare, la poziţiile 18 şi 30, în coloana a treia, sintagma „Institutul Naţional de Cercetare «Cantacuzino»“ se înlocuieşte cu sintagma „Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare Medico-Militară «Cantacuzino»“.
    (2) Utilizarea instalaţiilor şi obiectivelor speciale de interes naţional prevăzute la alin. (1), precum şi asigurarea cheltuielilor pentru proiectele de cercetare-dezvoltare desfăşurate de Institutul Cantacuzino se fac în baza unor contracte încheiate între părţi, în condiţiile legii.

    ART. 8
    Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.                    PRIM-MINISTRU
                    MIHAI TUDOSE
                    Contrasemnează:
                    Ministrul apărării naţionale,
                    Mihai-Viorel Fifor
                    Ministrul sănătăţii,
                    Florian-Dorel Bodog
                    Ministrul cercetării şi inovării,
                    Puiu-Lucian Georgescu
                    Ministrul muncii şi justiţiei sociale,
                    Adrian Marius Rândunică,
                    secretar de stat
                    Ministrul finanţelor publice,
                    Ionuţ Mişa

    Bucureşti, 6 decembrie 2017.
    Nr. 873.
    ANEXA 1

    STRUCTURA ORGANIZATORICĂ
    a Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare Medico-Militară „Cantacuzino“
    Numărul maxim de posturi: 1.075
 (a se vedea imaginea asociată)

    ANEXA 2

    DATELE DE IDENTIFICARE
    ale imobilelor care se înscriu în inventarul centralizat
    al bunurilor din domeniul public al statului şi se dau
    în administrarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare Medico-Militară „Cantacuzino“

┌────┬──────┬───────────┬─────────┬────────────────────┬─────────────┬───────────┐
│ │ │ │ │Drept de │ │Carte │
│Nr. │Nr. │Cod de │Denumirea│administrare şi │Adresa │funciară │
│crt.│M.F.P.│clasificare│bunului │codul unic de │bunului │actualizată│
│ │ │ │ │înregistrare │imobil │/nr. │
│ │ │ │ │ │ │cadastral │
├────┼──────┼───────────┼─────────┼────────────────────┼─────────────┼───────────┤
│0 │1 │2 │3 │4 │5 │6 │
├────┼──────┼───────────┼─────────┼────────────────────┼─────────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │Ţara: │ │
│ │ │ │ │ │România; │ │
│ │ │ │ │Institutul Naţional │municipiul │CF nr. │
│ │ │ │ │de │Bucureşti, │258593 │
│ │ │ │ │Cercetare-Dezvoltare│sector: 1; │Bucureşti, │
│1. │- │- │Imobil │Medico-Militară │strada: │sectorul 1 │
│ │ │ │ │„Cantacuzino“; cod │şoseaua │Nr. │
│ │ │ │ │unic de înregistrare│Gheorghe │cadastral -│
│ │ │ │ │- 15203810 │Ionescu │258593 │
│ │ │ │ │ │Siseşti nr. │ │
│ │ │ │ │ │14A │ │
├────┼──────┼───────────┼─────────┼────────────────────┼─────────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │Ţara: │ │
│ │ │ │ │Institutul Naţional │România; │CF nr. │
│ │ │ │ │de │municipiul │218770 │
│ │ │ │ │Cercetare-Dezvoltare│Bucureşti, │Bucureşti, │
│2. │- │- │Imobil │Medico-Militară │sector: 5, │sectorul 5 │
│ │ │ │ │„Cantacuzino“; cod │strada: │Nr. │
│ │ │ │ │unic de înregistrare│Splaiul │cadastral -│
│ │ │ │ │- 15203810 │Independenţei│218770 │
│ │ │ │ │ │nr. 103 │ │
└────┴──────┴───────────┴─────────┴────────────────────┴─────────────┴───────────┘    -----

Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice