Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTĂRÂRE nr. 873 din 15 octombrie 2014  privind aprobarea schemei de minimis Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 HOTĂRÂRE nr. 873 din 15 octombrie 2014 privind aprobarea schemei de minimis "Achiziţionarea de către producătorii agricoli de berbeci de reproducţie din rase specializate şi de juninci din rase specializate"

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 755 din 16 octombrie 2014

    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi ale prevederilor Regulamentului (UE) nr. 1.408/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis în sectorul agricol,

    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

    CAP. I
    Dispoziţii generale

    ART. 1
    (1) Prezenta hotărâre stabileşte o schemă transparentă de ajutor de minimis, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1.408/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis în sectorul agricol, denumit în continuare Regulamentul de minimis în sectorul agricol.
    (2) În conformitate cu art. 3 alin. (1) din Regulamentul de minimis în sectorul agricol, schema este exceptată de la obligaţia de notificare prevăzută la art. 108 alin. (3) din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene.
    (3) Schema de minimis reglementată de prezenta hotărâre nu se aplică următoarelor categorii de ajutoare:
    a) ajutoarelor a căror valoare este fixată pe baza preţului sau a cantităţii de produse cumpărate sau introduse pe piaţă;
    b) ajutoarelor destinate activităţilor legate de export către ţări terţe sau către alte state membre, respectiv ajutoarelor direct legate de cantităţile exportate, ajutoarelor destinate înfiinţării şi funcţionării unei reţele de distribuţie sau destinate altor cheltuieli curente legate de activitatea de export;
    c) ajutoarelor condiţionate de utilizarea preferenţială a produselor naţionale faţă de produsele importate.
    ART. 2
    Schema se aplică pe întreg teritoriul României.
    ART. 3
    În sensul prezentei hotărâri, termenii şi expresiile de mai jos semnifică după cum urmează:
    a) ajutor de minimis - ajutor acordat unei întreprinderi, a cărui valoare cumulată pe durata a 3 exerciţii financiare, exerciţiul financiar în cauză şi două exerciţii financiare precedente, nu depăşeşte echivalentul în lei al sumei de 15.000 euro, stabilită prin Regulamentul de minimis în sectorul agricol;
    b) întreprindere - orice entitate care, potrivit pct. (4) din Regulamentul de minimis în sectorul agricol, desfăşoară o activitate economică, indiferent de statutul său juridic şi de modul în care este finanţată;
    c) întreprindere unică - include toate întreprinderile, între care, în sensul art. 2 alin. (2) din Regulamentul de minimis în sectorul agricol, există cel puţin una dintre relaţiile următoare:
      (i) o întreprindere deţine majoritatea drepturilor de vot ale acţionarilor sau ale asociaţilor unei alte întreprinderi;
      (ii) o întreprindere are dreptul de a numi sau revoca majoritatea membrilor organelor de administrare, de conducere sau de supraveghere ale unei alte întreprinderi;
      (iii) o întreprindere are dreptul de a exercita o influenţă dominantă asupra altei întreprinderi în temeiul unui contract încheiat cu întreprinderea în cauză sau în temeiul unei prevederi din contractul de societate sau din statutul acesteia;
      (iv) o întreprindere care este acţionar sau asociat al unei alte întreprinderi şi care controlează singură, în baza unui acord cu alţi acţionari sau asociaţi ai acelei întreprinderi, majoritatea drepturilor de vot ale acţionarilor sau ale asociaţilor întreprinderii respective;
    d) autoritatea competentă - direcţiile pentru agricultură judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, autorităţi responsabile cu administrarea schemei de ajutor de minimis;
    e) femele ovine - femele de reproducţie cu vârsta de minimum 1 an la data solicitării sprijinului;
    f) berbec de reproducţie din rase specializate - mascul din specia ovine cu vârsta de minimum 6 luni;
    g) junincă din rase specializate - viţea însămânţată artificial sau montată natural şi diagnosticată gestantă din rase specializate, cu vârsta cuprinsă între 14 luni - 28 luni;
    h) vacă - femelă din specia bovine cu vârsta de minimum 28 luni şi care, până la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, a fătat cel puţin o dată şi are cel puţin un produs înregistrat în RNE.

    CAP. II
    Beneficiarii, cuantumul ajutoarelor, criterii de eligibilitate, bugetul şi durata schemei

    ART. 4
    (1) Schema de ajutor de minimis se acordă întreprinderilor din domeniul zootehnic care îşi desfăşoară activitatea în sectorul producţiei primare în vederea ameliorării valorii genetice a şeptelului de animale.
    (2) Beneficiarii schemei sunt întreprinderile, astfel cum sunt definite la art. 3 lit. b) şi c), respectiv:
    a) crescători de ovine/bovine, persoane fizice care deţin certificat de producător emis potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 661/2001 privind procedura de eliberare a certificatului de producător, cu modificările şi completările ulterioare;
    b) crescători de ovine/bovine, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale şi întreprinderi familiale, constituite potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, cu modificările şi completările ulterioare;
    c) crescători de ovine/bovine, persoane juridice, precum şi orice forme asociative cu/sau fără personalitate juridică constituite conform legii.
    (3) Pentru a fi eligibili schemei de ajutor de minimis, beneficiarii, aşa cum sunt enumeraţi la alin. (2), trebuie să deţină:
    a) minimum 150 de capete şi maximum 1.000 de capete femele ovine/beneficiar, în vederea achiziţionării de berbeci de reproducţie din rase specializate;
    b) minimum 3 capete şi maximum 10 capete de vaci/ beneficiar, în vederea achiziţionării de juninci din rase specializate.
    (4) Prin excepţie de la prevederile alin. (3) lit. b) pot beneficia de schema de ajutor de minimis şi crescătorii de animale care deţin mai puţin de 3 capete de vaci/beneficiar, care sunt membri în forme asociative legal constituite, conform legislaţiei în vigoare.
    (5) Achiziţionarea de berbeci de reproducţie din rase specializate conform prevederilor de la alin. (3) lit. a) se realizează respectând proporţia de un berbec din rase specializate la 30 de capete femele ovine deţinute de beneficiar.
    (6) Numărul maxim de berbeci de reproducţie care poate fi achiziţionat de un beneficiar trebuie să corespundă, aplicând proporţia prevăzută, unui număr de 700 de capete femele ovine/beneficiar.
    (7) Achiziţionarea de juninci din rase specializate conform prevederilor alin. (3) lit. b) se realizează pentru atingerea unei dimensiuni minime de 10 capete bovine femele/beneficiar, iar numărul maxim de juninci din rase specializate pentru care se acordă ajutor de minimis este de maximum 10 capete/beneficiar.
    ART. 5
    (1) Valoarea sprijinului financiar acordat prin schema de ajutor de minimis se exprimă sub forma unei subvenţii, potrivit art. 3 alin. (4) din Regulamentul de minimis în sectorul agricol.
    (2) Cuantumul sprijinului financiar, reprezentând ajutor de minimis care se acordă beneficiarilor, este de:
    a) maximum 2.500 lei/cap berbec de rasă specializată achiziţionat potrivit prevederilor prezentei hotărâri;
    b) maximum 5.000 lei/cap junincă din rasă specializată achiziţionată potrivit prevederilor prezentei hotărâri.
    (3) Valoarea totală a ajutoarelor de minimis care se acordă unei întreprinderi/întreprinderi unice nu poate depăşi suma de 15.000 euro pe durata a 3 exerciţii financiare, în cursul exerciţiului financiar actual şi în cele două exerciţii financiare precedente.
    ART. 6
    (1) Pentru obţinerea ajutorului de minimis prevăzut la art. 5 alin. (2) lit. a), beneficiarii enumeraţi la art. 4 alin. (2) şi (3) lit. a) trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:
    a) să deţină un efectiv de minimum de 150 de capete şi maximum 1.000 de capete femele ovine astfel cum sunt definite la art. 3 lit. e), identificate şi înregistrate în RNE, până la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri;
    b) berbecii de reproducţie achiziţionaţi sunt din rasele specializate cuprinse în lista întocmită de Agenţia Naţională pentru Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie "Prof. Dr. G. K. Constantinescu", listă prevăzută în anexa nr. 1;
    c) se obligă prin angajament scris să menţină în exploataţie berbecii de reproducţie din rase specializate achiziţionaţi, pe o perioadă de minimum 3 ani începând cu data la care sprijinul financiar a fost acordat, precum şi să înscrie în Registrul genealogic, secţiunea secundară produşii femeli obţinuţi din monta naturală cu berbecii de reproducţie din rase specializate achiziţionaţi în baza prezentei hotărâri;
    d) să deţină registrul individual al exploataţiei în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 21/2004 al Consiliului din 17 decembrie 2003 de stabilire a unui sistem de identificare şi de înregistrare a animalelor din speciile ovină şi caprină şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.782/2003 şi a directivelor 92/102/CEE şi 64/432/CEE.
    (2) Pentru obţinerea ajutorului de minimis prevăzut la art. 5 alin. (2) lit. b), beneficiarii enumeraţi la art. 4 alin. (2) şi (3) lit. b) trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:
    a) să deţină un efectiv maximum de 10 capete vaci astfel cum sunt definite la art. 3 lit. g), identificate şi înregistrate în RNE, până la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri;
    b) junincile achiziţionate sunt din rasele specializate cuprinse în lista întocmită de Agenţia Naţională pentru Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie "Prof. Dr. G. K. Constantinescu", listă prevăzută în anexa nr. 1;
    c) se obligă prin angajament scris să menţină în exploataţie junincile din rase specializate achiziţionate, pe o perioadă de minimum 3 ani începând cu data la care sprijinul financiar a fost acordat, precum şi să înscrie în Registrul genealogic, secţiunea principală produşii obţinuţi din junincile din rase specializate achiziţionate în baza prezentei hotărâri;
    d) să fie membru al unei forme asociative în cazul în care beneficiarul deţine mai puţin de 3 capete vaci;
    e) să deţină registrul individual al exploataţiei actualizat în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.760/2000 al Consiliului şi al Parlamentului European din 17 iulie 2000 de stabilire a unui sistem de identificare şi înregistrare a bovinelor şi privind etichetarea cărnii de vită şi mânzat şi a produselor din carne de vită şi mânzat şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 820/97 al Consiliului.
    (3) În cazul nerespectării prevederilor de la alin. (1) şi (2), beneficiarii schemei de minimis sunt obligaţi la restituirea contravalorii sprijinului financiar, la care se adaugă penalităţi şi dobânzi, de la data încasării acestuia, cu respectarea prevederilor legale.
    ART. 7
    Resursele financiare necesare aplicării schemei de ajutor de minimis se asigură din bugetul de stat, în limita prevederilor bugetare aprobate cu această destinaţie Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin legea bugetului de stat pe anul 2014, la capitolul 83.01 "Agricultură, silvicultură, piscicultură şi vânătoare", titlul 40 "Subvenţii", art. 40.15 "Sprijinirea producătorilor agricoli".
    ART. 8
    Sumele reprezentând ajutoare de minimis se plătesc întreprinderilor începând cu data de 2 decembrie 2014.

    CAP. III
    Reguli procedurale

    ART. 9
    (1) Pentru obţinerea ajutorului de minimis, beneficiarii prevăzuţi la art. 4 alin. (2) care îndeplinesc criteriile de eligibilitate prevăzute la art. 6 întocmesc cereri, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2 şi le depun, până în 10 noiembrie 2014, la direcţiile pentru agricultură judeţene sau a municipiului Bucureşti pe a căror rază teritorială se află exploataţia înregistrată sau exploataţia cu cel mai mare număr de animale, însoţite de următoarele documente:
    a) copie a BI/CI al/a solicitantului persoană fizică sau, după caz, împuternicire/procură notarială şi o copie a BI/CI al/a reprezentantului legal;
    b) copie a certificatului de producător vizat la zi, în cazul persoanelor fizice;
    c) copie a certificatului de înregistrare la registrul comerţului/Registrul naţional al asociaţiilor şi fundaţiilor sau a actului în baza căruia îşi desfăşoară activitatea, în cazul persoanelor juridice, precum şi copie a BI/CI al/a împuternicitului persoană fizică;
    d) dovadă cont activ bancă/trezorerie;
    e) document care atestă înscrierea animalelor în Registrul naţional al exploataţiilor, eliberat în funcţie de operatorul Sistemului naţional de identificare şi înregistrare a animalelor - SNIIA;
    f) angajament prin care se obligă să menţină animalele achiziţionate potrivit prezentei hotărâri minimum 3 ani, precum şi să înscrie în Registrul genealogic, secţiunea secundară produşii femeli obţinuţi din monta naturală cu berbecii de reproducţie din rase specializate achiziţionaţi sau să înscrie în Registrul genealogic, secţiunea principală produşii obţinuţi din junincile din rase specializate achiziţionate;
    g) copie a primei şi ultimei pagini ale registrului individual al exploataţiei completat în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.760/2000 în cazul exploataţiilor de bovine sau ale Regulamentului (CE) nr. 21/2004 în cazul exploataţiilor de ovine/caprine;
    h) adeverinţă emisă, prin proceduri SNIIA, de către medicul veterinar cu competenţe în acest sens, care atestă că toate bovinele şi ovinele din exploataţie sunt cuprinse în Programul acţiunilor de supraveghere, prevenire, control şi eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, de identificare şi înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor şi caprinelor, iar acţiunile prevăzute sunt efectuate la zi;
    i) copia facturii fiscale de achiziţie a berbecilor de reproducţie din rase specializate sau a junincilor din rase specializate, după caz;
    j) adeverinţa care să ateste calitatea de membru al unei forme asociative de crescători de animale, eliberată de reprezentantul legal al acesteia, pentru excepţia prevăzută la art. 4 alin. (4);
    k) copie a certificatului de origine a animalelor achiziţionate, vizat de oficiul judeţean pentru ameliorare şi reproducţie în zootehnie;
    l) copie a buletinului de însămânţări artificiale/adeverinţei de montă naturală, în cazul achiziţionării junincilor din rase specializate.
    (2) Documentele prevăzute la alin. (1) lit. a), b) şi c) sunt prezentate în original şi copie, în vederea certificării de reprezentantul direcţiei pentru agricultură judeţene sau a municipiului Bucureşti, prin înscrierea pe copie a sintagmei "conform cu originalul".
    ART. 10
    (1) Direcţiile pentru agricultură judeţene sau a municipiului Bucureşti înregistrează cererile, le verifică împreună cu documentele anexate şi întocmesc Registrul de evidenţă a beneficiarilor de sprijin financiar prevăzut de schema de ajutor de minimis, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 3.
    (2) Direcţiile pentru agricultură judeţene sau a municipiului Bucureşti calculează, determină şi aprobă sumele aferente reprezentând sprijinul financiar, pentru fiecare beneficiar în parte, şi se asigură că sumele totale care se acordă solicitantului se încadrează în plafonul maxim, conform art. 5 alin. (3).
    (3) Dacă totalul sumelor care se cuvin beneficiarului depăşeşte plafonul maxim, direcţiile pentru agricultură judeţene sau a municipiului Bucureşti aplică o reducere corespunzătoare a acestei sume, până la concurenţa totalului drepturilor de plată cu plafonul maxim, respectiv cu echivalentul în lei a 15.000 euro/3 exerciţii financiare, în cursul exerciţiului financiar actual şi în cele două exerciţii financiare precedente.
    (4) Din sumele de plată rezultate prin aplicarea prevederilor alin. (2) şi (3) se scad, după caz, sumele acordate anterior în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 562/2012 privind aprobarea schemei "Ajutoare de minimis pentru compensarea efectelor fenomenelor meteorologice nefavorabile manifestate în perioada ianuarie-februarie 2012 asupra culturilor de legume şi/sau flori în spaţii protejate" care se acordă în agricultură, în sectorul vegetal, al Hotărârii Guvernului nr. 897/2012 privind schema "Ajutoare de minimis pentru compensarea efectelor fenomenului de secetă manifestat în anul agricol 2011-2012 asupra culturilor agricole", care se acordă în agricultură în sectorul vegetal, al Hotărârii Guvernului nr. 859/2013 privind acordarea ajutorului de minimis pentru achiziţionarea de tancuri de răcire a laptelui, cu modificările ulterioare, al Hotărârii Guvernului nr. 962/2013 privind aprobarea acordării ajutoarelor de minimis pentru conservarea raselor locale de animale în pericol de abandon şi al Hotărârii Guvernului nr. 606/2014 privind aprobarea schemei "Ajutoare de minimis pentru compensarea efectelor fenomenelor hidrometeorologice nefavorabile manifestate în perioada aprilie-iulie 2014 asupra culturilor agricole în spaţii protejate" care se acordă în agricultură, în sectorul vegetal, precum şi orice alte sume acordate prin scheme de ajutor de minimis în anul 2014.
    ART. 11
    Direcţiile pentru agricultură judeţene sau a municipiului Bucureşti întocmesc situaţia centralizatoare, conform modelului prevăzut în anexa nr. 4, pe care o transmit Direcţiei generale buget-finanţe şi fonduri europene din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale până la data de 30 noiembrie 2014.
    ART. 12
    Direcţia generală buget-finanţe şi fonduri europene din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale transmite Ministerului Finanţelor Publice situaţia centralizatoare, în vederea deschiderii creditelor bugetare, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 5.
    ART. 13
    (1) După aprobarea de către Ministerul Finanţelor Publice a deschiderii creditelor bugetare, se alimentează conturile direcţiilor pentru agricultură judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti.
    (2) Direcţiile pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti virează sumele cuvenite în conturile beneficiarilor, potrivit legislaţiei în vigoare.
    ART. 14
    (1) Registrele de evidenţă a beneficiarilor de sprijin financiar acordat potrivit prezentei hotărâri se păstrează la direcţiile pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti, pe o perioadă de 10 ani fiscali de la data la care a fost acordat ajutorul.
    (2) Direcţiile pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti întocmesc Lista cuprinzând beneficiarii ajutoarelor de minimis şi sumele acordate potrivit prezentei hotărâri, precum şi orice alte sume acordate acestor beneficiari prin alte scheme de minimis în exerciţiul financiar actual şi în cele două exerciţii financiare precedente.
    (3) Lista se publică pe site-urile direcţiilor pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti şi se transmite Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, pentru publicare pe site-ul oficial la instituţiei.
    (4) Direcţiile pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti, împreună cu oficiile judeţene pentru ameliorare şi reproducţie în zootehnie, efectuează verificarea la faţa locului pe un eşantion de 5% din beneficiari, până la sfârşitul semestrului I al anului 2015, şi întocmesc procese-verbale de constatare.

    CAP. IV
    Dispoziţii finale

    ART. 15
    Ajutorul de minimis acordat în temeiul prezentei hotărâri este avut în vedere pentru a fi dedus din orice schemă viitoare de ajutor de stat acordată pentru aceleaşi costuri eligibile, dacă un astfel de cumul ar depăşi intensitatea/valoarea maximă stabilită pentru respectivul ajutor de minimis.
    ART. 16
    (1) Se consideră ajutor necuvenit sumele încasate prin înscrierea sau atestarea de către beneficiari a unor date ori situaţii nereale pe documentele aferente ajutorului prevăzut în schema de ajutor de minimis sau încălcarea în orice mod a prevederilor prezentei hotărâri.
    (2) Sumele reprezentând ajutor necuvenit, prevăzut la alin. (1), se recuperează de la beneficiarii ajutorului de stat, potrivit prevederilor legale în vigoare.
    (3) Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin direcţiile pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti, verifică permanent modul de respectare a prevederilor prezentei hotărâri de către beneficiarii sumelor reprezentând sprijin financiar prevăzut de schema de ajutor de minimis.
    ART. 17
    Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

                                 PRIM-MINISTRU
                              VICTOR-VIOREL PONTA

                                Contrasemnează:
                                ---------------
                   Viceprim-ministru, ministrul agriculturii
                             şi dezvoltării rurale,
                               Daniel Constantin

                         Ministrul finanţelor publice,
                              Ioana-Maria Petrescu

                        Ministrul delegat pentru buget,
                              Darius-Bogdan Vâlcov

                         Ministrul afacerilor externe,
                                Titus Corlăţean

    Bucureşti, 15 octombrie 2014.
    Nr. 873.


    ANEXA 1

                                     LISTA
           cu rasele specializate pentru achiziţionarea de berbeci de
      reproducţie din rase specializate sau juninci din rase specializate

 ┌─────────────┬─────────────────────────────────────┐
 │ Nr. │ Rasa │
 │ crt. │ │
 ├─────────────┼─────────────────────────────────────┤
 │ OVINE │ │
 ├─────────────┼─────────────────────────────────────┤
 │ 1. │Suffolk │
 ├─────────────┼─────────────────────────────────────┤
 │ 2. │Charollais │
 ├─────────────┼─────────────────────────────────────┤
 │ 3. │Ile de France │
 ├─────────────┼─────────────────────────────────────┤
 │ 4. │Rasa de carne Palas │
 ├─────────────┼─────────────────────────────────────┤
 │ 5. │Texel │
 ├─────────────┼─────────────────────────────────────┤
 │ 6. │Cap Negru German │
 ├─────────────┼─────────────────────────────────────┤
 │ 7. │Hampshire │
 ├─────────────┼─────────────────────────────────────┤
 │ 8. │Merinofleisch │
 ├─────────────┼─────────────────────────────────────┤
 │ 9. │Merinos de Palas │
 ├─────────────┼─────────────────────────────────────┤
 │ 10. │Rasa de lapte Palas │
 ├─────────────┼─────────────────────────────────────┤
 │ 11. │Lacaune │
 ├─────────────┼─────────────────────────────────────┤
 │ 12. │Friză │
 ├─────────────┼─────────────────────────────────────┤
 │ 13. │Awassi │
 ├─────────────┼─────────────────────────────────────┤
 │ 14. │Ţurcană │
 ├─────────────┼─────────────────────────────────────┤
 │ 15. │Cap Negru de Teleorman │
 ├─────────────┼─────────────────────────────────────┤
 │ 16. │Ţigaie │
 ├─────────────┼─────────────────────────────────────┤
 │ 17. │Karakul │
 ├─────────────┼─────────────────────────────────────┤
 │ JUNINCI │ │
 ├─────────────┼─────────────────────────────────────┤
 │ 1. │Aberdeen Angus │
 ├─────────────┼─────────────────────────────────────┤
 │ 2. │Limousine │
 ├─────────────┼─────────────────────────────────────┤
 │ 3. │Charolaise │
 ├─────────────┼─────────────────────────────────────┤
 │ 4. │Aubrac │
 ├─────────────┼─────────────────────────────────────┤
 │ 5. │Bălţată cu Negru Românească │
 ├─────────────┼─────────────────────────────────────┤
 │ 6. │Bălţată Românească │
 ├─────────────┼─────────────────────────────────────┤
 │ 7. │Simmental │
 ├─────────────┼─────────────────────────────────────┤
 │ 8. │Holstein │
 ├─────────────┼─────────────────────────────────────┤
 │ 9. │Brună │
 ├─────────────┼─────────────────────────────────────┤
 │ 10. │Jersey │
 └─────────────┴─────────────────────────────────────┘    ANEXA 2

                                    (model)

                                     CERERE
    pentru schema de minimis "Achiziţionarea de către producătorii agricoli
                       de berbeci de reproducţie din rase
               specializate şi de juninci din rase specializate"

 ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
 │Direcţia pentru Agricultură a Judeţului .............../ │
 │a Municipiului Bucureşti │
 ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │Numărul şi data din Registrul judeţean de evidenţă a beneficiarilor de │
 │sprijin financiar prevăzut de schema de ajutor de minimis ....../...........│
 └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
 ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
 │Nume şi prenume persoană fizică │
 ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ │
 └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
 ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
 │Nume şi prenume împuternicit (pentru cazurile în care cererea este │
 │semnată prin împuternicit) │
 ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ │
 ├──────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┤
 │Nr. şi data împuternicirii/procurii │ │
 │notariale │ │
 └──────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────┘
 ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
 │CNP titular/împuternicit │
 └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
 ┌─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬────┐
 └─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴────┘

 ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
 │Adresa │
 ├─────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────┤
 │Judeţul/Sectorul │Localitatea │
 ├─────────────────────────┼────────┬──────────────────────┬─────────┬────────┤
 │Satul/Strada │Nr. │Codul poştal │Bl. │Ap. │
 ├─────────────────────────┼────────┴──────────────────────┼─────────┴────────┤
 │Telefonul │Fax │E-mail │
 └─────────────────────────┴───────────────────────────────┴──────────────────┘
 ┌──────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┐
 │Trezoreria/Banca │Sucursala/Agenţia/Filiala │
 ├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
 │ │ │
 ├────┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬┴─┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┤
 │IBAN│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 └────┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘
 ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
 │Denumirea persoanei juridice/PFA/ÎÎ/ÎF │
 ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ │
 └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
 ┌─────────────────────────────────┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬────┬────┬───┬────┐
 │Cod unic de înregistrare (CUI) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├─────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────┼────┼───┼────┤
 │Cod de identificare fiscală (CIF)│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 └─────────────────────────────────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴────┴────┴───┴────┘
 ┌─────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────┐
 │Nume titular/administrator/ │Prenume titular/administrator/ │
 │reprezentant legal │reprezentant legal │
 ├─────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤
 │ │ │
 └─────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────┘
 ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
 │CNP titular/administrator/reprezentant legal │
 └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
 ┌─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬────┐
 └─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴────┘

 ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
 │Sediul social persoana juridică/PFA/ÎÎ/ÎF │
 ├─────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────┤
 │Judeţul/Sectorul │Localitatea │
 ├─────────────────────────┼────────┬──────────────────────┬─────────┬────────┤
 │Satul/Strada │Nr. │Codul poştal │Bl. │Ap. │
 ├─────────────────────────┼────────┴──────────────────────┼─────────┴────────┤
 │Telefonul │Fax │E-mail │
 └─────────────────────────┴───────────────────────────────┴──────────────────┘
 ┌──────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┐
 │Trezoreria/Banca │Sucursala/Agenţia/Filiala │
 ├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
 │ │ │
 ├────┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬┴─┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┤
 │IBAN│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 └────┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘


    Solicit sprijin financiar prin schema de minimis "Achiziţionarea de către producătorii agricoli de berbeci de reproducţie din rase specializate şi de juninci din rase specializate", aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. ....../2014, pentru achiziţionarea unui efectiv de ............. capete berbeci de reproducţie din rase specializate/capete juninci din rase specializate.
    Anexez la prezenta cerere următoarele documente:
    ..................................................................................................................
    ..................................................................................................................

    NOTĂ:
    Se înscriu toate documentele depuse, indicându-se distinct tipul documentului, numărul şi data acestuia. Documentele depuse în copie se certifică de către reprezentantul direcţiei pentru agricultură judeţene/a municipiului Bucureşti împuternicit cu primirea şi verificarea cererii şi a documentelor însoţitoare.
    Declar că am depus/nu am depus o altă cerere pentru acordare de ajutor de minimis pentru "Achiziţionarea de către producătorii agricoli de berbeci de reproducţie din rase specializate şi de juninci din rase specializate", la Direcţia pentru Agricultură a Judeţului ................/a Municipiului Bucureşti.
    Declar că:
    - am beneficiat de ajutoare de minimis în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 562/2012 privind aprobarea schemei "Ajutoare de minimis pentru compensarea efectelor fenomenelor meteorologice nefavorabile manifestate în perioada ianuarie-februarie 2012 asupra culturilor de legume şi/sau flori în spaţii protejate" care se acordă în agricultură, în sectorul vegetal
    Da [] Suma ........................... Nu []
    - am beneficiat de ajutoare de minimis în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 897/2012 privind schema "Ajutoare de minimis pentru compensarea efectelor fenomenului de secetă manifestat în anul agricol 2011-2012 asupra culturilor agricole", care se acordă în agricultură
    Da [] Suma ........................... Nu []
    - am beneficiat de ajutoare de minimis în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 859/2013 privind acordarea ajutorului de minimis pentru achiziţionarea de tancuri de răcire a laptelui, cu modificările ulterioare
    Da [] Suma ........................... Nu []
    - am beneficiat de ajutoare de minimis în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 962/2013 privind aprobarea acordării de ajutoare de minimis pentru conservarea raselor locale de animale în pericol de abandon
    Da [] Suma ........................... Nu []
    - am beneficiat de ajutoare de minimis în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 606/2014 privind aprobarea schemei "Ajutoare de minimis pentru compensarea efectelor fenomenelor hidrometeorologice nefavorabile manifestate în perioada aprilie-iulie 2014 asupra culturilor agricole în spaţii protejate" care se acordă în agricultură, în sectorul vegetal
    Da [] Suma ........................... Nu []
    - am beneficiat de alte ajutoare de minimis care fac obiectul altor acte normative
    Da [] Suma ........................... Nu []

    Declar că întreprinderea se încadrează în categoria întreprinderilor unice definite la art. 6 lit. c) din Hotărârea Guvernului nr. ....../2014, având în componenţă următoarele întreprinderi ..........(*), întreprinderi ce cad sub incidenţa prezentului ajutor de minimis, precum şi a ajutoarelor de minimis listate mai sus
    Da [] Nu []

-------
    (*) Lista include denumire, sediu, date de contact.

    Mă angajez să furnizez orice document justificativ care îmi va fi solicitat, să mă supun oricărui control şi să înapoiez, la cererea motivată a direcţiilor pentru agricultură judeţene sau a altor instituţii abilitate, suma care a fost virată de acestea sub titlul de ajutor de minimis, fără a prejudicia eventualele urmări ce ar putea fi angajate împotriva mea.
    Cunoscând că falsul în declaraţii se pedepseşte conform art. 326 din Codul penal, datele înscrise în formularul de cerere şi în documentele anexate sunt reale, corecte, complete şi perfect valabile.
    Sunt de acord ca datele din cerere să fie introduse în baza de date, procesate şi verificate în vederea calculării plăţii şi transmise autorităţilor responsabile în vederea elaborării de studii statistice şi de evaluări economice.

                                  Beneficiar,
                   .........................................
                       (semnătura şi ştampila, după caz)

 ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
 │Se aprobă suma de ..................(*) lei │
 ├──────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┤
 │Verificat │Aprobat, │
 │Reprezentant DAJ: │Director executiv │
 │Nume/prenume/Semnătura............... │(numele şi prenumele) .............. │
 │ │Semnătura Ştampila │
 └──────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────┘

  (*) Suma se aprobă după aplicarea prevederilor art. 11 alin. (2) şi (3) din
  Hotărârea Guvernului nr. ..../2014, după caz.    ANEXA 3

                                    (model)
    MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
    Direcţia pentru Agricultură a Judeţului .............../a Municipiului Bucureşti

                               REGISTRUL JUDEŢEAN
                    de evidenţă a beneficiarilor de sprijin
               financiar prevăzut de schema de ajutor de minimis


 ┌─────────┬─────────────────────┬─────────────┬───────┬────────────┬─────────┬───────────┐
 │Nr. crt./│ Crescător de animale│Cerere pentru│Specia │ Nr. capete │ Cuantum │Suma totală│
 │ data │(numele şi prenumele,│ ajutor de │(ovine/│pentru care │ aplicat │aprobată(*)│
 │ │ denumirea, CNP/CUI, │ minimis │bovine)│se solicită │(lei/cap)│ (lei) │
 │ │ localitatea) │ (nr./data) │ │ sprijin │ │ │
 ├─────────┼─────────────────────┼─────────────┼───────┼────────────┼─────────┼───────────┤
 │ (0) │ (1) │ (2) │ (3) │ (4) │ (5) │ (6) │
 ├─────────┼─────────────────────┼─────────────┼───────┼────────────┼─────────┼───────────┤
 │ 1 │ │ │ │ │ │ │
 ├─────────┼─────────────────────┼─────────────┼───────┼────────────┼─────────┼───────────┤
 │ 2 │ │ │ │ │ │ │
 ├─────────┼─────────────────────┼─────────────┼───────┼────────────┼─────────┼───────────┤
 │ 3 │ │ │ │ │ │ │
 ├─────────┼─────────────────────┼─────────────┼───────┼────────────┼─────────┼───────────┤
 │ 4 │ │ │ │ │ │ │
 ├─────────┼─────────────────────┼─────────────┼───────┼────────────┼─────────┼───────────┤
 │.........│ │ │ │ │ │ │
 └─────────┴─────────────────────┴─────────────┴───────┴────────────┴─────────┴───────────┘
  (*) Nu poate depăşi valoarea de 66.000 lei (echivalentul în lei a 15.000 euro).


                                   Întocmit,
                      ...................................
                 (nume, prenume, funcţia, semnătura, ştampila)


    ANEXA 4

                                    (model)

    MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
    Direcţia pentru Agricultură a Judeţului ................./a Municipiului Bucureşti

                            SITUAŢIA CENTRALIZATOARE
               a sumelor necesare reprezentând sprijin financiar
                         prevăzut de schema de minimis
          "Achiziţionarea de către producătorii agricoli de berbeci de
     reproducţie din rase specializate şi de juninci din rase specializate"


┌──────┬───────────┬───────────────────────────┬───────────────────────────┬───────────────────────────┐
│ │ │Număr capete animale pentru│ Cuantum pe cap │ Suma aprobată │
│Nr. │ Număr │ care se acordă sprijin │ │ │
│crt. │beneficiari├──────────────┬────────────┼──────────────┬────────────┼──────────────┬────────────┤
│ │ │ Berbeci │ Juninci │ Berbeci │ Juninci │ Berbeci │ Juninci │
├──────┼───────────┼──────────────┼────────────┼──────────────┼────────────┼──────────────┼────────────┤
│ (0) │ (1) │ (2) │ (3) │ (4) │ (5) │ (6) │ (7) │
├──────┼───────────┼──────────────┼────────────┼──────────────┼────────────┼──────────────┼────────────┤
│ 1 │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼───────────┼──────────────┼────────────┼──────────────┼────────────┼──────────────┼────────────┤
│ 2 │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼───────────┼──────────────┼────────────┼──────────────┼────────────┼──────────────┼────────────┤
│ 3 │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼───────────┼──────────────┼────────────┼──────────────┼────────────┼──────────────┼────────────┤
│TOTAL │ │ │ │ │ │ │ │
└──────┴───────────┴──────────────┴────────────┴──────────────┴────────────┴──────────────┴────────────┘
       Director executiv, Întocmit
 ........................................ .......................................
 (numele, prenumele, semnătura, ştampila) (numele, prenumele, funcţia, semnătura)    ANEXA 5

                                    (model)

    MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE

                                   Se aprobă,
                        Ordonator principal de credite,
                    .......................................


                            SITUAŢIE CENTRALIZATOARE

 ┌────────┬─────────────────────────┬─────────────────────┐
 │Nr. crt.│ Judeţul │ Suma totală aprobată│
 │ │ │ (lei) │
 ├────────┼─────────────────────────┼─────────────────────┤
 │ (0) │ (1) │ (2) │
 ├────────┼─────────────────────────┼─────────────────────┤
 │ 1. │ │ │
 ├────────┼─────────────────────────┼─────────────────────┤
 │ 2. │ │ │
 ├────────┼─────────────────────────┼─────────────────────┤
 │ 3. │ │ │
 ├────────┼─────────────────────────┼─────────────────────┤
 │ ... │ │ │
 ├────────┼─────────────────────────┼─────────────────────┤
 │TOTAL: │ │ │
 └────────┴─────────────────────────┴─────────────────────┘


              Direcţia generală buget-finanţe şi fonduri europene
                               Director general,
                          ............................
                            (semnătura şi ştampila)

                                     ------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016