Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTĂRÂRE nr. 872 din 9 noiembrie 2018  pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 9/2007 privind constituirea, componenţa şi funcţionarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale    Twitter Facebook
Cautare document

 HOTĂRÂRE nr. 872 din 9 noiembrie 2018 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 9/2007 privind constituirea, componenţa şi funcţionarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 967 din 15 noiembrie 2018
    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,
    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
    ART. I
    Hotărârea Guvernului nr. 9/2007 privind constituirea, componenţa şi funcţionarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 71 din 30 ianuarie 2007, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 4, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:
    "(2) Responsabilitatea privind oportunitatea contractării/ garantării finanţării rambursabile supuse autorizării, selecţia finanţatorului, condiţiile de finanţare rezultate în urma selecţiei finanţatorului, precum şi respectarea destinaţiei finanţării rambursabile revin în totalitate autorităţilor administraţiei publice locale."

    2. La anexa nr. 1, la articolul 1 alineatul (5), litera b) se abrogă.
    3. La anexa nr. 1, la articolul 1 alineatul (5), litera d) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "d) contul de execuţie a bugetului local - Venituri, pentru ultimii 3 ani anteriori anului în care se solicită autorizarea contractării/garantării finanţării rambursabile, avizat de unitatea teritorială a Trezoreriei Statului;"

    4. La anexa nr. 1, la articolul 1 alineatul (5), după litera j) se introduce o nouă literă, litera k), cu următorul cuprins:
    "k) declaraţia pe propria răspundere a ordonatorului principal de credite, întocmită potrivit anexei nr. 1.8, prin care se menţionează că unitatea/subdiviziunea administrativ-teritorială nu înregistrează deficit al secţiunii de funcţionare la finele anului anterior celui pentru care se solicită autorizarea."

    5. La anexa nr. 1, la articolul 3, după alineatul (4^2) se introduc două noi alineate, alineatele (4^3) şi (4^4), cu următorul cuprins:
    "(4^3) În cazul tragerilor din finanţările rambursabile contractate, a căror autorizare trebuie să se încadreze în limitele anuale, în condiţiile legii, ordonatorul principal de credite are obligaţia să solicite Comisiei, până cel târziu la data de 31 august a fiecărui an, reautorizarea pentru anul sau anii următori, cu încadrarea în limitele anuale, a sumelor care nu pot fi trase în anul curent, astfel încât acestea să poată fi alocate, în condiţiile legii, altor unităţi/subdiviziuni administrativ-teritoriale solicitante.
(4^4) Oportunitatea şi responsabilitatea punerii în practică a modificărilor intervenite în derularea contractelor de credit aparţin ordonatorilor principali de credite."

    6. La anexa nr. 1, la articolul 3, alineatele (5) şi (6) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(5) Anexele nr. 1.1-1.8 fac parte integrantă din prezentele norme şi proceduri.
(6) Anexele nr. 1.1-1.8 pot fi descărcate prin accesarea adreselor de internet ale următoarelor ministere:
    a) www.mfinante.ro, în cazul Ministerului Finanţelor Publice;
    b) www.mdrap.ro, în cazul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice."

    7. Anexa nr. 1.3 la norme şi proceduri se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 1 la prezenta hotărâre.
    8. După anexa nr. 1.7 la norme şi proceduri se introduce o nouă anexă, anexa nr. 1.8, având cuprinsul prevăzut în anexa nr. 2 la prezenta hotărâre.


    ART. II
    Prevederile art. I se aplică inclusiv cererilor adresate Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale şi aflate în curs de soluţionare.

    ART. III
    Hotărârea Guvernului nr. 9/2007 privind constituirea, componenţa şi funcţionarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 71 din 30 ianuarie 2007, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezenta hotărâre, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.                    PRIM-MINISTRU
                    VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
                    Contrasemnează:
                    Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,
                    Paul Stănescu
                    Ministrul finanţelor publice,
                    Eugen Orlando Teodorovici

    Bucureşti, 9 noiembrie 2018.
    Nr. 872.
    ANEXA 1

    (Anexa nr. 1.3 la norme şi proceduri)
    Judeţul ..................../Municipiul Bucureşti
    Unitatea/Subdiviziunea administrativ-teritorială ........................
    SITUAŢIA
    privind calculul gradului de îndatorare a bugetului local al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale
    - mii lei -

┌────┬─────────────┬────────────┬────────────┬──────────┬──────────────┐
│ │ │ │ │ │Indicatori pe │
│ │ │ │ │ │perioada │
│ │ │ │ │ │serviciului │
│ │ │ │ │ │datoriei │
│ │ │Execuţie │Execuţie │Execuţie │publice locale│
│ │ │buget local^│buget local^│buget │al finanţării │
│Nr. │Denumirea │1) la │1) la │local^1) │rambursabile │
│crt.│indicatorilor│31.XII.20...│31.XII.20...│la │pentru care se│
│ │ │(n – 3) │(n – 2) │31.XII.20…│solicită │
│ │ │ │ │(n – 1) │autorizarea^2)│
│ │ │ │ │ ├─┬────┬─┬─┬───┤
│ │ │ │ │ │ │n + │n│n│ │
│ │ │ │ │ │n│1 │+│+│...│
│ │ │ │ │ │ │ │2│3│ │
├────┼─────────────┼────────────┼────────────┼──────────┼─┼────┼─┼─┼───┤
│0 │A │1 │2 │3 │4│5 │6│7│...│
├────┼─────────────┼────────────┼────────────┼──────────┼─┼────┼─┼─┼───┤
│1. │Venituri │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │proprii^3) │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────┼────────────┼────────────┼──────────┼─┼────┼─┼─┼───┤
│ │Limită de │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │îndatorare │ │ │ │ │ │ │ │ │
│2. │(30% din │x │x │x │ │ │ │ │ │
│ │venituri │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │proprii) │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────┼────────────┼────────────┼──────────┼─┼────┼─┼─┼───┤
│ │Serviciul │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │anual al │ │ │ │ │ │ │ │ │
│3. │datoriei │x │x │x │ │ │ │ │ │
│ │publice^4) │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │(rd. 4 + rd. │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │5 + rd. 6) │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────┼────────────┼────────────┼──────────┼─┼────┼─┼─┼───┤
│4. │Rambursare │x │x │x │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────┼────────────┼────────────┼──────────┼─┼────┼─┼─┼───┤
│5. │Dobânzi │x │x │x │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────┼────────────┼────────────┼──────────┼─┼────┼─┼─┼───┤
│6. │Comisioane │x │x │x │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────┼────────────┼────────────┼──────────┼─┼────┼─┼─┼───┤
│ │Gradul de │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │îndatorare │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │(%) │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │(serviciul │ │ │ │ │ │ │ │ │
│7. │anual al │x │x │x │ │ │ │ │ │
│ │datoriei │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │publice/ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │venituri │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │proprii x │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │100) │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴─────────────┴────────────┴────────────┴──────────┴─┴────┴─┴─┴───┘

    ^1) Contul de execuţie a bugetului local - Venituri al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale la finele ultimilor 3 ani anteriori anului curent (n).
    ^2) Pe perioada serviciului datoriei publice locale al finanţării rambursabile pentru care se solicită autorizarea, pe rd. 1 se înscrie media execuţiei veniturilor proprii ale bugetului local pe ultimii 3 ani, respectiv (col. 1 + col. 2 + col. 3)/3.
    ^3) Veniturile proprii, prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, diminuate cu veniturile din valorificarea unor bunuri, prevăzute la art. 29 din aceeaşi lege.
    ^4) Cuprinde serviciul datoriei publice aferent contractelor/acordurilor de finanţare rambursabilă în derulare şi celui pentru care se solicită autorizarea (trebuie să corespundă cu datele cuprinse în Situaţia estimativă privind serviciul datoriei publice, întocmită conform anexei nr. 1.4 la norme şi proceduri).
    Ordonator principal de credite
    Primar/Preşedinte,
    ..............................................
    Director economic
    (contabil),
    ...............................
    L.S.
    NOTĂ:
    Se va avea în vedere ca datele cuprinse în prezenta anexă să concorde cu prevederile din următoarele documente: Contul de execuţie a bugetului local - Venituri, Situaţia estimativă privind serviciul datoriei publice.


    ANEXA 2

    (Anexa nr. 1.8 la norme şi proceduri)
    DECLARAŢIE
    Subsemnatul(a), ...................................., reprezentant legal al judeţului/municipiului/oraşului/comunei/ sectorului .................... al municipiului Bucureşti ......................., în calitate de ordonator principal de credite, declar pe propria răspundere că, la finele anului anterior celui pentru care se solicită autorizarea, judeţul/municipiul/oraşul/comuna/ sectorul ..................... al municipiului Bucureşti ............. nu înregistrează deficit al secţiunii de funcţionare.
    Prezenta declaraţie face parte din documentaţia pentru autorizarea contractării (garantării) finanţării rambursabile, în valoare de ......... lei*), şi răspund, conform dispoziţiilor art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, pentru fals în declaraţii.
    *) În cazul în care finanţarea rambursabilă se face într-o altă unitate monetară decât moneda naţională a României, se menţionează unitatea monetară respectivă.

    Data: ..........................
    Ordonator principal de credite,
    .........................................
    (prenumele şi numele)
    L.S.
    NOTĂ:
    Prezentul model-cadru se adaptează în mod corespunzător, potrivit dinamicii legislative.


    -----

Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice