Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
 HOTĂRÂRE nr. 864 din 7 octombrie 2014 privind aprobarea schemei de minimis "Ajutor specific compensatoriu acordat exploataţiilor vegetale înregistrate în sistemul de agricultură ecologică"
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTĂRÂRE nr. 864 din 7 octombrie 2014  privind aprobarea schemei de minimis Twitter Facebook
Cautare document

 HOTĂRÂRE nr. 864 din 7 octombrie 2014 privind aprobarea schemei de minimis "Ajutor specific compensatoriu acordat exploataţiilor vegetale înregistrate în sistemul de agricultură ecologică"

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 754 din 16 octombrie 2014
    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi având în vedere prevederile Regulamentului (UE) nr. 1.408/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis în sectorul agricol,

    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

    CAP. I
    Prevederi generale

    ART. 1
    (1) Prezenta hotărâre stabileşte o schemă transparentă de ajutor de minimis, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1.408/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis în sectorul agricol, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L nr. 352/2013, denumit în continuare Regulamentul de minimis în sectorul agricol.
    (2) În conformitate cu art. 3 alin. (1) din Regulamentul de minimis în sectorul agricol, schema este exceptată de la obligaţia de notificare prevăzută la art. 108 alin. (3) din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene.
    (3) Schema se aplică pe întreg teritoriul României.
    (4) Schema de ajutor de minimis reglementată de prezenta hotărâre nu se aplică următoarelor categorii de ajutoare:
    a) ajutoarelor a căror valoare este fixată pe baza preţului sau a cantităţii de produse cumpărate ori introduse pe piaţă;
    b) ajutoarelor destinate activităţilor legate de export către ţări terţe sau către alte state membre, respectiv ajutoarelor direct legate de cantităţile exportate, ajutoarelor destinate înfiinţării şi funcţionării unei reţele de distribuţie sau destinate altor cheltuieli curente legate de activitatea de export;
    c) ajutoarelor condiţionate de utilizarea preferenţială a produselor naţionale faţă de produsele importate.

    CAP. II
    Scopul şi bugetul schemei

    ART. 2
    (1) Schema are ca scop acordarea de plăţi compensatorii beneficiarilor, aşa cum sunt definiţi la art. 4 alin. (1), care deţin exploataţii vegetale înregistrate în sistemul de agricultură ecologică.
    (2) Bugetul total estimat al schemei este de 10.600.000 lei.
    (3) Numărul maxim estimat de beneficiari este de 9.600.

    CAP. III
    Definiţii

    ART. 3
    În sensul prezentei hotărâri, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:
    a) ajutor de minimis - ajutor acordat unei întreprinderi, a cărui valoare cumulată pe durata a 3 exerciţii financiare (exerciţiul financiar în cauză şi două exerciţii financiare precedente) nu depăşeşte suma de 15.000 euro, stabilită prin Regulamentul de minimis în sectorul agricol;
    b) întreprindere - conform pct. 4 din Regulamentul de minimis în sectorul agricol - orice entitate care desfăşoară o activitate economică, indiferent de statutul său juridic şi de modul în care este finanţată;
    c) întreprindere unică - în sensul art. 2 alin. (2) din Regulamentul de minimis în sectorul agricol - include toate întreprinderile între care există cel puţin una dintre relaţiile următoare: o întreprindere deţine majoritatea drepturilor de vot ale acţionarilor sau ale asociaţilor unei alte întreprinderi; o întreprindere are dreptul de a numi sau revoca majoritatea membrilor organelor de administrare, de conducere ori de supraveghere ale unei alte întreprinderi; o întreprindere are dreptul de a exercita o influenţă dominantă asupra altei întreprinderi în temeiul unui contract încheiat cu întreprinderea în cauză sau în temeiul unei prevederi din contractul de societate ori din statutul acesteia; o întreprindere care este acţionar sau asociat al unei alte întreprinderi şi care controlează singură, în baza unui acord cu alţi acţionari ori asociaţi ai acelei întreprinderi, majoritatea drepturilor de vot ale acţionarilor sau ale asociaţilor întreprinderii respective;
    d) autoritatea competentă - Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin centrele judeţene ale Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, respectiv al municipiului Bucureşti, autoritate responsabilă cu administrarea schemei de ajutor de stat.

    CAP. IV
    Beneficiarii, criteriile de eligibilitate, cuantumul sprijinului financiar şi modalitatea de acordare a schemei de ajutor de minimis

    ART. 4
    (1) Beneficiarii schemei de minimis sunt întreprinderile care deţin exploataţii vegetale înregistrate în sistemul de agricultură ecologică, care se află sub contract cu un organism de inspecţie şi certificare acreditat pe teritoriul Uniunii Europene/aprobat de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, denumiţi în continuare beneficiari, respectiv producătorii agricoli persoane fizice, persoane juridice şi/sau persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale ori întreprinderi familiale constituite potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, cu modificările şi completările ulterioare.
    (2) Ajutorul de minimis se acordă beneficiarilor prevăzuţi la alin. (1), care îndeplinesc condiţiile de eligibilitate în anul de cerere 2013, în baza Hotărârii Guvernului nr. 759/2010 privind acordarea de ajutoare specifice pentru îmbunătăţirea calităţii produselor agricole în sectorul de agricultură ecologică, cu modificările şi completările ulterioare, şi care au depus cerere de ajutor în anul 2013 pentru exploataţiile cuprinse între:
    a) 0,30 ha şi 5 ha inclusiv;
    b) 5,1 ha şi 20 ha inclusiv.
    ART. 5
    (1) Valoarea ajutorului specific compensatoriu acordat prin schema de minimis se exprimă sub forma unei subvenţii, potrivit art. 3 alin. (6) din Regulamentul de minimis în sectorul agricol.
    (2) Cuantumul sprijinului financiar reprezentând ajutor de minimis care se acordă potrivit prezentei hotărâri este următorul:
    a) 1.180 lei/exploataţie pentru exploataţiile prevăzute la art. 4 alin. (2) lit. a);
    b) 845 lei/exploataţie pentru exploataţiile prevăzute la art. 4 alin. (2) lit. b).
    (3) Valoarea totală a ajutorului de minimis care se acordă unei întreprinderi nu poate depăşi suma de 15.000 euro pe durata a 3 exerciţii financiare, în cursul exerciţiului financiar actual şi în cele două exerciţii financiare precedente.
    (4) Fără a aduce atingere prevederilor alin. (3), valoarea totală a ajutorului de minimis care se acordă unei întreprinderi care intră sub incidenţa definiţiei prevăzute la art. 3 lit. c) nu poate depăşi suma de 15.000 euro pe durata oricăror 3 exerciţii financiare, în cursul exerciţiului financiar actual şi în cele două exerciţii financiare precedente.
    ART. 6
    Sumele reprezentând ajutoare de minimis se plătesc beneficiarului începând cu data de 2 decembrie 2014.
    ART. 7
    Resursele financiare necesare aplicării schemei de ajutor de minimis prevăzute de prezenta hotărâre se asigură de la bugetul de stat, în limita prevederilor bugetare aprobate cu această destinaţie Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale pe anul 2014, la capitolul 83.01 "Agricultură, silvicultură, piscicultură şi vânătoare", titlul 40.15 "Sprijinirea producătorilor agricoli".

    CAP. V
    Reguli procedurale

    ART. 8
    (1) Pentru obţinerea ajutorului de minimis, beneficiarii prevăzuţi la art. 4 completează şi depun cererea pentru ajutorul de minimis în agricultură, prevăzută în anexa nr. 1, la centrele judeţene ale Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, respectiv al municipiului Bucureşti, pe raza teritorială unde se află exploataţia, de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri până la data de 7 noiembrie 2014, însoţită de următoarele documente:
    a) copie de pe buletinul/cartea de identitate al/a titularului, al/a administratorului sau al/a împuternicitului;
    b) copie de pe certificatul de înregistrare eliberat de oficiul registrului comerţului/certificatul de înregistrare fiscală, după caz;
    c) copie de pe documentele care fac dovada folosinţei terenului;
    d) copii de pe fişele de înregistrare în agricultura ecologică a beneficiarului, din anul 2013, respectiv din anul 2014, aprobate de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale;
    e) copie de pe contractul încheiat între beneficiar şi un organism de inspecţie şi certificare, organism acreditat pe teritoriul Uniunii Europene/aprobat de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale;
    f) o notificare emisă beneficiarului de către organismul de inspecţie şi certificare, care să ateste următoarele:
    (i) nu a intervenit nicio cauză de încetare ori de desfiinţare a contractului încheiat între beneficiar şi organismul de inspecţie şi certificare;
    (ii) beneficiarul se află în continuare integrat în sistemul de control al organismului respectiv;
    g) certificat de producător emis potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 661/2001 privind procedura de eliberare a certificatului de producător, cu modificările şi completările ulterioare, pentru producătorii agricoli persoane fizice.
    (2) Toate documentele depuse în copie vor purta sintagma "conform cu originalul", vor fi semnate şi ştampilate de către funcţionarii centrelor judeţene ale Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, respectiv al municipiului Bucureşti.
    ART. 9
    (1) Centrele judeţene ale Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, respectiv al municipiului Bucureşti se asigură că sumele totale care se acordă solicitantului se încadrează în plafonul maxim, conform art. 5 alin. (3) şi, după caz, alin. (4).
    (2) Din sumele de plată rezultate prin aplicarea prevederilor art. 5 se scad, după caz, sumele acordate anterior în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 562/2012 privind aprobarea schemei "Ajutoare de minimis pentru compensarea efectelor fenomenelor meteorologice nefavorabile manifestate în perioada ianuarie-februarie 2012 asupra culturilor de legume şi/sau flori în spaţii protejate" care se acordă în agricultură, în sectorul vegetal, al Hotărârii Guvernului nr. 897/2012 privind schema "Ajutoare de minimis pentru compensarea efectelor fenomenului de secetă manifestat în anul agricol 2011-2012 asupra culturilor agricole", care se acordă în agricultură, în sectorul vegetal, al Hotărârii Guvernului nr. 859/2013 privind acordarea ajutorului de minimis pentru achiziţionarea de tancuri de răcire a laptelui, cu modificările ulterioare, al Hotărârii Guvernului nr. 962/2013 privind aprobarea acordării de ajutoare de minimis pentru conservarea raselor locale de animale în pericol de abandon şi al Hotărârii Guvernului nr. 606/2014 privind aprobarea schemei "Ajutoare de minimis pentru compensarea efectelor fenomenelor hidrometeorologice nefavorabile manifestate în perioada aprilie-iulie 2014 asupra culturilor agricole în spaţii protejate" care se acordă în agricultură, în sectorul vegetal.
    ART. 10
    În baza situaţiilor centralizatoare cu sumele autorizate de către centrele judeţene ale Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, respectiv al municipiului Bucureşti, Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură întocmeşte şi transmite Direcţiei generale buget-finanţe şi fonduri europene din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale situaţia centralizatoare cu sumele necesare pentru acordarea sprijinului financiar, conform modelelor prevăzute în anexele nr. 2 şi 2a.
    ART. 11
    Direcţia generală buget-finanţe şi fonduri europene din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale transmite Ministerului Finanţelor Publice situaţia centralizatoare, în vederea deschiderii creditelor bugetare, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 3.
    ART. 12
    (1) După aprobarea de către Ministerul Finanţelor Publice a deschiderii creditelor bugetare, din bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale se alimentează conturile centrelor judeţene ale Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, respectiv al municipiului Bucureşti.
    (2) Centrele judeţene ale Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, respectiv al municipiului Bucureşti virează sumele cuvenite în conturile beneficiarilor, potrivit legislaţiei în vigoare.
    ART. 13
    (1) Evidenţa sprijinului financiar acordat potrivit prezentei hotărâri se păstrează la centrele judeţene ale Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, respectiv al municipiului Bucureşti, pe o perioadă de 10 ani fiscali de la data la care a fost acordat ajutorul.
    (2) Centrele judeţene ale Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, respectiv al municipiului Bucureşti întocmesc lista cuprinzând beneficiarii ajutoarelor de minimis şi sumele acordate potrivit prezentei hotărâri, precum şi orice alte sume acordate acestor beneficiari prin scheme de minimis în exerciţiul financiar actual şi în cele două exerciţii financiare precedente.
    (3) Lista se publică pe site-ul Agenţiei de Plăti şi Intervenţie pentru Agricultură şi se transmite Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, pentru publicare pe site-ul oficial al instituţiei.

    CAP. VI
    Dispoziţii finale

    ART. 14
    Ajutoarele de minimis acordate în temeiul prezentei hotărâri sunt avute în vedere pentru a fi deduse din orice schemă viitoare de ajutor de stat acordată pentru aceleaşi costuri eligibile, dacă un astfel de cumul ar depăşi intensitatea/valoarea maximă stabilită pentru respectivul ajutor de stat.
    ART. 15
    (1) Se consideră ajutor necuvenit sumele încasate în temeiul prezentei hotărâri prin înscrierea sau atestarea de către beneficiari a unor date ori situaţii nereale pe documentele aferente ajutorului prevăzut în prezenta hotărâre sau încălcarea în orice mod a prevederilor prezentei hotărâri.
    (2) În cazul în care beneficiarii nu se menţin în sistemul de agricultură ecologică în conformitate cu prevederile art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 759/2010, cu modificările şi completările ulterioare, aceştia vor restitui sumele încasate prin prezenta hotărâre.
    (3) Sumele reprezentând ajutor necuvenit, prevăzut la alin. (1), se recuperează de la beneficiarii ajutorului de stat, potrivit prevederilor legale în vigoare.
    (4) Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin centrele judeţene ale Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, respectiv al municipiului Bucureşti, verifică permanent modul de respectare a prevederilor prezentei hotărâri de către beneficiarii sumelor reprezentând sprijin financiar prevăzut de schema de ajutor de minimis.
    ART. 16
    Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

                       PRIM-MINISTRU
                    VICTOR-VIOREL PONTA

                      Contrasemnează:
                      ---------------
                     Viceprim-ministru,
                   ministrul agriculturii
                   şi dezvoltării rurale,
                     Daniel Constantin

               Ministrul finanţelor publice,
                   Ioana-Maria Petrescu

              Ministrul delegat pentru buget,
                  Darius-Bogdan Vâlcov

             p. Ministrul afacerilor externe,
                     George Ciamba,
                    secretar de stat

    Bucureşti, 7 octombrie 2014.
    Nr. 864.

    ANEXA 1

                        (model)

    AGENŢIA DE PLĂŢI ŞI INTERVENŢIE PENTRU AGRICULTURĂ
    Operator de date cu caracter personal: 9596
    Centrul judeţean ..........................
    Nr. ......... din .........................
    Număr unic de identificare solicitant (APIA): RO ..............

                         CERERE
          pentru încasarea de la bugetul de stat a
         "Ajutorului specific compensatoriu acordat
           exploataţiilor vegetale înregistrate în
              sistemul de agricultură ecologică"

 ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
 │Denumirea persoanei juridice/PFA/ÎÎ/ÎF │
 ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ │
 └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
 ┌────────────────────────────────────┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┐
 │Cod unic de înregistrare (CUI) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
 │Cod de identificare fiscală (CIF) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 └────────────────────────────────────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┘
 ┌────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────┐
 │ Nume titular/administrator/ │ Prenume titular/administrator/ │
 │ reprezentant legal │ reprezentant legal │
 ├────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤
 │ │ │
 └────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────┘
 ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
 │CNP titular/administrator/reprezentant legal │
 └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

 ┌──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬────┬────┬────┬────┬─────┬────┬────┬─────┐
 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├──────┴──────┴──────┴──────┴──────┼────┴────┴────┴────┴─────┴────┴────┴─────┤
 │Cod ţară şi nr. act identitate │ │
 │(pentru altă cetăţenie) │ │
 ├──────────────────────────────────┼────┬────────────────────────────────────┤
 │Tip organizare │ │ │
 ├──────────────────────────────────┼────┼────────────────────────────────────┤
 │ │ │ │
 ├──────────────────────────────────┴────┴────────────────────────────────────┤
 │Sediul social persoană juridică/PFA/ÎÎ/ÎF/ │
 ├────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────┤
 │Judeţ/Sector │Localitate │
 ├────────────────────────────────────┼──────┬──────────────┬────────┬────────┤
 │Sat/Stradă │Nr. │Cod poştal │Bl. │Ap. │
 ├────────────────────────────────────┼──────┴──────────────┼────────┴────────┤
 │Telefon │Fax │E-mail │
 └────────────────────────────────────┴─────────────────────┴─────────────────┘

    Persoana fizică
 ┌────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────┐
 │Nume │Prenume │
 ├────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤
 │ │ │
 ├─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┼────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┤
 │CNP │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┼────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┤
 │Cod ţară şi nr. act. identitate │ │
 │(pentru altă cetăţenie) │ │
 └────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────┘
 ┌────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────┐
 │Trezoreria/Banca │Sucursala/Agenţia/Filiala │
 ├────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤
 │ │ │
 ├────┬──┬──┬──┬──┬──┬───┬──┬───┬──┬──┼──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬─┬─┤
 │IBAN│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 └────┴──┴──┴──┴──┴──┴───┴──┴───┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴─┴─┘


    Solicit sprijin financiar prin schema "Ajutor specific compensatoriu acordat exploataţiilor vegetale înregistrate în sistemul de agricultură ecologică" pentru exploataţia cu suprafaţa de:
    0,30 ha-5 ha, inclusiv []
    5,1 ha-20 ha, inclusiv []
    Anexez la prezenta cerere următoarele documente:
    .................................................................
    .................................................................

    NOTĂ:
    Se înscriu toate documentele depuse, indicându-se distinct tipul documentului, numărul şi data acestuia. Documentele depuse în copie se certifică de către reprezentantul centrului judeţean al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, respectiv al municipiului Bucureşti împuternicit cu primirea şi verificarea cererii şi a documentelor însoţitoare.

    Declar că:
    - am beneficiat de ajutoare de minimis în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 562/2012 privind aprobarea schemei "Ajutoare de minimis pentru compensarea efectelor fenomenelor meteorologice nefavorabile manifestate în perioada ianuarie-februarie 2012 asupra culturilor de legume şi/sau flori în spaţii protejate" care se acordă în agricultură, în sectorul vegetal;
    Da [] Suma ........................... Nu []
    - am beneficiat de ajutoare de minimis în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 897/2012 privind schema "Ajutoare de minimis pentru compensarea efectelor fenomenului de secetă manifestat în anul agricol 2011-2012 asupra culturilor agricole", care se acordă în agricultură, în sectorul vegetal;
    Da [] Suma ........................... Nu []
    - am beneficiat de ajutoare de minimis în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 859/2013 privind acordarea ajutorului de minimis pentru achiziţionarea de tancuri de răcire a laptelui, cu modificările ulterioare;
    Da [] Suma ........................... Nu []
    - am beneficiat de ajutoare de minimis în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 962/2013 privind aprobarea acordării de ajutoare de minimis pentru conservarea raselor locale de animale în pericol de abandon;
    Da [] Suma ........................... Nu []
    - am beneficiat de ajutoare de minimis în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 606/2014 privind aprobarea schemei "Ajutoare de minimis pentru compensarea efectelor fenomenelor hidrometeorologice nefavorabile manifestate în perioada aprilie-iulie 2014 asupra culturilor agricole în spaţii protejate" care se acordă în agricultură, în sectorul vegetal;
    Da [] Suma ........................... Nu []
    - am beneficiat de alte ajutoare de minimis care fac obiectul altor acte normative.
    Da [] Suma ........................... Nu []

    Declar că întreprinderea se încadrează în categoria întreprinderilor unice definite la art. 3 lit. c) din Hotărârea Guvernului nr. 864/2014 privind aprobarea schemei de minimis "Ajutor specific compensatoriu acordat exploataţiilor vegetale înregistrate în sistemul de agricultură ecologică", având în componenţă următoarele întreprinderi ...........(*), întreprinderi ce cad sub incidenţa ajutoarelor de minimis listate mai sus.
    Da [] Nu []
----------
    (*) Lista include denumire, sediu, date de contact.

    - Mă angajez să furnizez orice document justificativ care îmi va fi solicitat, să mă supun oricărui control şi să înapoiez, la cererea motivată a centrului judeţean al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, respectiv al municipiului Bucureşti sau a altor instituţii abilitate, suma care a fost virată de aceasta sub titlul de ajutor de minimis, fără a prejudicia eventualele urmări ce ar putea fi angajate împotriva mea.
    - Cunoscând că falsul în declaraţii se pedepseşte conform art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, declar că datele înscrise în formularul de cerere şi în documentele anexate sunt reale, corecte, complete şi perfect valabile.
    - Permit efectuarea controalelor de către Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură sau de către alte organisme abilitate în acest sens.
    - Comunic în termen de 7 zile lucrătoare, în scris, Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, respectiv al municipiului Bucureşti orice modificare a datelor declarate în cererea de plată survenită.
    - Sunt de acord ca datele din formularul de cerere de plată să fie introduse în baza de date, procesate şi verificate în vederea calculării plăţii şi transmise autorităţilor responsabile în vederea elaborării de studii statistice şi de evaluări economice, în condiţiile Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare.

    Data .................... Beneficiar,
                                     .............................
                                   (semnătura şi ştampila, după caz)

    ANEXA 2

                        (model)

    AGENŢIA DE PLĂŢI ŞI INTERVENŢIE PENTRU AGRICULTURĂ
    Operator de date cu caracter personal: 9596
    Centrul judeţean ..........................
    Nr. ......... din .............

                    SITUAŢIA CENTRALIZATOARE
             a sumelor necesare reprezentând sprijin
                  financiar prevăzut de schema
              "Ajutor specific compensatoriu acordat
              exploataţiilor vegetale înregistrate
              în sistemul de agricultură ecologică"

 ┌────┬──────────┬───────┬─────────────────┬──────────────────────┬─────────┐
 │Nr. │Beneficiar│CUI/CNP│ Suprafaţa │Suprafaţa pentru care │ Suma │
 │crt.│ │ │ pentru care │ se acordă sprijin │aprobată │
 │ │ │ │se acordă sprijin│5,1 ha-20 ha, inclusiv│(mii lei)│
 │ │ │ │ 0,30 ha-5 ha │ (ha) │ │
 │ │ │ │ inclusiv │ │ │
 │ │ │ │ (ha) │ │ │
 ├────┼──────────┼───────┼─────────────────┼──────────────────────┼─────────┤
 │(0) │ (1) │ (2) │ (3) │ (4) │ (5) │
 ├────┼──────────┼───────┼─────────────────┼──────────────────────┼─────────┤
 │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼──────────┼───────┼─────────────────┼──────────────────────┼─────────┤
 │ │Total │ │ │ │ │
 │ │general │ │ │ │ │
 └────┴──────────┴───────┴─────────────────┴──────────────────────┴─────────┘

      Director executiv, Întocmit
   ............................. .............................
                                  (numele, prenumele, funcţia şi semnătura)


    ANEXA 2a

                         (model)

    AGENŢIA DE PLĂŢI ŞI INTERVENŢIE PENTRU AGRICULTURĂ
    Operator de date cu caracter personal: 9596
    Nr. ............/...............

                  SITUAŢIA CENTRALIZATOARE
       pentru încasarea "Ajutorului specific compensatoriu
        acordat exploataţiilor vegetale înregistrate în
             sistemul de agricultură ecologică"

 ┌────┬───────┬──────────┬─────────────────┬──────────────────────┬─────────┐
 │Nr. │Judeţul│Beneficiar│ Suprafaţa │Suprafaţa pentru care │ Suma │
 │crt.│ │ │ pentru care │ se acordă sprijin │aprobată │
 │ │ │ │se acordă sprijin│5,1 ha-20 ha, inclusiv│(mii lei)│
 │ │ │ │ 0,30 ha-5 ha, │ (ha) │ │
 │ │ │ │ inclusiv │ │ │
 │ │ │ │ (ha) │ │ │
 ├────┼───────┼──────────┼─────────────────┼──────────────────────┼─────────┤
 │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │
 ├────┼───────┼──────────┼─────────────────┼──────────────────────┼─────────┤
 │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼──────────┼─────────────────┼──────────────────────┼─────────┤
 │ │Total │ │ │ │ │
 │ │general│ │ │ │ │
 └────┴───────┴──────────┴─────────────────┴──────────────────────┴─────────┘

    Data .................... Director general,
                                  .............................


    ANEXA 3

                          (model)

    MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE

                                                 Se aprobă
                                       Ordonator principal de credite,
                                           .......................

                     SITUAŢIE CENTRALIZATOARE

 ┌──────┬──────────────────────────┬─────────────────────────────────┐
 │Nr. │ Judeţul │ Suma totală aprobată │
 │crt. │ │ (lei) │
 ├──────┼──────────────────────────┼─────────────────────────────────┤
 │ (0) │ (1) │ (2) │
 ├──────┼──────────────────────────┼─────────────────────────────────┤
 │ 1. │ │ │
 ├──────┼──────────────────────────┼─────────────────────────────────┤
 │ 2. │ │ │
 ├──────┼──────────────────────────┼─────────────────────────────────┤
 │ 3. │ │ │
 ├──────┼──────────────────────────┼─────────────────────────────────┤
 │ ... │ │ │
 ├──────┼──────────────────────────┼─────────────────────────────────┤
 │TOTAL:│ │ │
 └──────┴──────────────────────────┴─────────────────────────────────┘


      Direcţia generală buget-finanţe şi fonduri europene

                      Director general,
                 .............................
                    (semnătura şi ştampila)

                          ----------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016