Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTĂRÂRE nr. 862 din 29 noiembrie 2017  pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, precum şi pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală şi a Hotărârii Guvernului nr. 634/2015 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice    Twitter Facebook
Cautare document

 HOTĂRÂRE nr. 862 din 29 noiembrie 2017 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, precum şi pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală şi a Hotărârii Guvernului nr. 634/2015 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 983 din 11 decembrie 2017
    Având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2017 privind înfiinţarea Centrului Naţional pentru Informaţii Financiare, precum şi ale Legii nr. 162/2017 privind auditul statutar al situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor financiare anuale consolidate şi de modificare a unor acte normative,
    în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,
    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
    ART. I
    Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 52 din 28 ianuarie 2009, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 2 alineatul (2), litera k) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "k) de administrare financiară a fondurilor PHARE, ISPA şi SAPARD, Facilitatea de tranziţie, a instrumentelor structurale şi a instrumentului de asistenţă pentru preaderare, pentru perioada de programare 2007-2013, a fondului european de dezvoltare regională, fondului social european, fondului de coeziune, fondului de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane, pentru perioada de programare 2014-2020, acordate de Uniunea Europeană, inclusiv a asistenţei financiare acordate de statele membre ale Asociaţiei Europene a Liberului Schimb prin Mecanismul financiar al Spaţiului Economic European şi Mecanismul financiar norvegian;"

    2. La articolul 2 alineatul (2), după litera cc) se introduce o nouă literă, litera dd), cu următorul cuprins:
    "dd) de autoritate de audit pentru Mecanismul financiar SEE, Mecanismul financiar norvegian şi Programul de cooperare elveţiano-român, conform regulamentelor proprii aferente fiecărui mecanism."

    3. La articolul 3 alineatul (1), punctele 55 şi 90 se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "55. transferă fondurile nerambursabile primite de România atât de la Uniunea Europeană prin programele de preaderare, Facilitatea de tranziţie, programele finanţate din instrumente structurale, instrumentul de asistenţă pentru preaderare, pentru perioada de programare 2007-2013, din fondul european de dezvoltare regională, fondul social european, fondul de coeziune şi din fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane pentru perioada de programare 2014-2020, cât şi de la statele membre ale Asociaţiei Europene a Liberului Schimb către agenţiile de implementare/autorităţile de management/ operatorii de program/beneficiarii finali;
    ...............................................................................................
90. elaborează şi implementează strategia în domeniul tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor pentru îmbunătăţirea serviciilor din sfera finanţelor publice;"

    4. La articolul 3 alineatul (1), după punctul 90 se introduc patru noi puncte, punctele 90^1-90^4, cu următorul cuprins:
    "90^1. operează şi dezvoltă sistemul informatic pentru a asigura serviciile de specialitate în domeniul tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor necesare pentru îndeplinirea atribuţiilor Ministerului Finanţelor Publice şi instituţiilor din subordine, atât în relaţiile dintre acestea, cât şi în relaţiile cu contribuabilii, precum şi serviciile tehnice necesare pentru interoperabilitate în administraţia publică aferente acestora;
90^2. asigură suportul de specialitate în domeniul tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor necesare pentru implementarea proiectului derulat de către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală în baza acordului de împrumut ratificat prin Legea nr. 212/3013 privind ratificarea Acordului de împrumut (Proiectul de modernizare a administraţiei fiscale) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 8 mai 2013, cu modificările ulterioare;
90^3. poate pune la dispoziţia entităţilor publice, cu titlu gratuit, servicii de tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor, dacă sunt îndeplinite în mod cumulativ următoarele condiţii:
    a) destinatarii sunt entităţile publice definite la art. 2 lit. m) din Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial şi controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    b) serviciile se asigură în domeniul finanţelor publice;
    c) Centrul Naţional pentru Informaţii Financiare are resursele necesare pentru asigurarea serviciilor respective;
90^4. coordonează în mod direct activitatea persoanelor şi structurilor de tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor din cadrul direcţiilor generale regionale ale finanţelor publice;"

    5. La articolul 3 alineatul (1), după punctul 109 se introduce un nou punct, punctul 109^1, cu următorul cuprins:
    "109^1. iniţiază şi derulează, în condiţiile legii, în mod centralizat, achiziţiile publice pentru echipamente, bunuri şi servicii din domeniul tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor pentru Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili, Agenţia Naţională pentru Achiziţii Publice şi Comisia Naţională de Prognoză, în baza referatelor de necesitate şi a specificaţiilor tehnice întocmite de către Centrul Naţional pentru Informaţii Financiare;"

    6. La articolul 3 alineatul (1), după punctul 129 se introdu copt noi puncte, punctele 130-137, cu următorul cuprins:
    "130. evaluează conformitatea sistemelor de management şi control şi verifică modul în care funcţionează sistemele de management şi control la nivelul instituţiilor implicate în derularea programelor aferente Mecanismului financiar SEE, Mecanismului financiar norvegian şi Programului de cooperare elveţiano-român;
131. desfăşoară misiuni de audit operaţional al proiectelor aprobate în cadrul programelor finanţate prin Mecanismul financiar SEE, Mecanismul financiar norvegian şi Programul de cooperare elveţiano-român;
132. derulează activităţi de închidere a programelor şi transmite către Comitetul Mecanismului financiar, pentru Mecanismul financiar SEE, şi Ministerul Afacerilor Externe norvegian, pentru Mecanismul financiar norvegian, o declaraţie de închidere care să evalueze valabilitatea cererii de plată a soldului final solicitat în raportul final al programului;
133. elaborează strategia de audit pentru Mecanismul financiar SEE şi pentru Mecanismul financiar norvegian;
134. elaborează raportul anual de audit aferent programelor auditate în anul de referinţă şi emite o opinie cu privire la funcţionarea eficace a sistemului de management şi control, astfel încât să ofere o asigurare că declaraţiile de cheltuieli efectuate sunt corecte şi tranzacţiile ce stau la baza acestora sunt legale şi corecte;
135. fundamentează, elaborează şi propune proiectul de buget pentru alocarea resurselor financiare necesare funcţionării ministerului;
136. monitorizează execuţia bugetară pentru activităţile din domeniul său de activitate şi ia măsuri operative pentru achitarea tuturor obligaţiilor de plată, în limita fondurilor aprobate;
137. întocmeşte situaţiile financiare trimestriale şi anuale pentru activitatea aparatului propriu al ministerului şi centralizate la nivel de ordonator principal de credite."

    7. La articolul 7, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(3) Numărul maxim de posturi pentru aparatul propriu al Ministerului Finanţelor Publice este de 1.884, exclusiv demnitarii."

    8. Anexele nr. 1 şi 2 se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1 şi 2 la prezenta hotărâre.


    ART. II
    Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 473 din 30 iulie 2013, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 6, litera l) va avea următorul cuprins:
    "l) de suport, respectiv de management al resurselor umane, financiare şi materiale, de reprezentare juridică, de audit public intern, precum şi de comunicare internă şi externă;"

    2. La articolul 7 litera A, punctele 1 şi 30 vor avea următorul cuprins:
    "1. contribuie în domeniul său de activitate la implementarea Programului de guvernare şi a altor documente programatice prin elaborarea şi aplicarea de strategii de dezvoltare pe termen mediu şi lung, generale sau sectoriale;
    ..................................................................................................
30. aplică împreună cu structurile subordonate, conform competenţelor stabilite de lege, legislaţia în domeniul: trezorerie şi contabilitate publică, ajutor de stat, practici neloiale şi preţuri reglementate, inspecţie economico-financiară, tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor."

    3. La articolul 7 litera A, punctul 31 se abrogă.
    4. La articolul 7 litera C, punctele 25, 27 şi 29 se abrogă.
    5. La articolul 9, alineatul (6) va avea următorul cuprins:
    "(6) Numărul maxim de posturi pentru aparatul propriu al Agenţiei şi structuri subordonate este de 27.590, inclusiv preşedintele, vicepreşedinţii şi posturile aferente cabinetelor demnitarilor."

    6. La articolul 13, alineatul (4) va avea următorul cuprins:
    "(4) Organizarea şi funcţionarea direcţiilor generale regionale ale finanţelor publice, precum şi a structurilor prevăzute la alin. (3) se stabilesc prin ordin al preşedintelui Agenţiei, cu avizul Ministerului Finanţelor Publice în cazul structurilor coordonate metodologic de structurile de specialitate din aparatul propriu al ministerului, respectiv structurile de trezorerie şi contabilitate publică, ajutor de stat, practici neloiale şi preţuri reglementate, inspecţie economico-financiară şi tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor."

    7. La articolul 14, alineatele (1) şi (2) vor avea următorul cuprins:
    "ART. 14
    (1) Statele de funcţii pentru structurile subordonate se aprobă de către preşedintele Agenţiei, cu avizul Ministerului Finanţelor Publice pentru structurile de trezorerie şi contabilitate publică, ajutor de stat, practici neloiale şi preţuri reglementate, inspecţie economico-financiară şi tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor.
    (2) Atribuţiile şi competenţele structurilor subordonate se stabilesc prin regulamentul de organizare şi funcţionare, care se aprobă prin ordin al preşedintelui Agenţiei, pe baza propunerilor Ministerului Finanţelor Publice pentru structurile de trezorerie şi contabilitate publică, ajutor de stat, practici neloiale şi preţuri reglementate, inspecţie economico-financiară şi tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor."

    8. La articolul 25, alineatul (3) va avea următorul cuprins:
    "(3) Prin excepţie de la prevederile alin. (2), pentru personalul din cadrul structurilor de trezorerie şi contabilitate publică, ajutor de stat, practici neloiale şi preţuri reglementate, inspecţie economico-financiară şi tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor din cadrul direcţiilor generale regionale ale finanţelor publice, mobilitatea pentru eficientizarea activităţii se dispune cu avizul consultativ al Ministerului Finanţelor Publice în cazul prevăzut la alin. (2) lit. a), respectiv cu avizul conform al Ministerului Finanţelor Publice în cazul prevăzut la alin. (2) lit. b). Avizul consultativ, respectiv avizul conform pentru personalul din cadrul structurilor de trezorerie şi contabilitate publică poate fi acordat de directorul executiv trezorerie sau de trezorierul-şef, dacă prin fişele de post ale acestora se stabilesc atribuţii în acest sens."

    9. Anexa nr. 1 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 3 la prezenta hotărâre.


    ART. III
    Hotărârea Guvernului nr. 634/2015 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 645 din 25 august 2015, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 4, alineatul (4) va avea următorul cuprins:
    "(4) Numărul maxim de posturi al A.N.A.P. este de 433, exclusiv demnitarul."

    2. Anexa nr. 1 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 4 la prezenta hotărâre.


    ART. IV
    Preluarea de către Ministerul Finanţelor Publice de la Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, Agenţia Naţională pentru Achiziţii Publice şi de la Comisia Naţională de Prognoză, pe bază de protocol de predare-preluare, a numărului de posturi şi a personalului, a patrimoniului, a arhivei şi a creditelor bugetare corespunzătoare activităţii preluate în temeiul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2017 privind înfiinţarea Centrului Naţional pentru Informaţii Financiare se realizează în condiţiile prevăzute în anexa nr. 5 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

    ART. V
    Lista acţiunilor, proiectelor, programelor şi a altor acte juridice preluate de către Ministerul Finanţelor Publice în condiţiile art. 8 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2017 sunt prevăzute în anexa nr. 6 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

    ART. VI
    Încadrarea personalului preluat de către Ministerul Finanţelor Publice conform art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2017 se realizează în termen de minimum 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, cu respectarea condiţiilor prevăzute de legislaţia în vigoare pentru fiecare categorie de personal.                    PRIM-MINISTRU
                    MIHAI TUDOSE
                    Contrasemnează:
                    Ministrul finanţelor publice,
                    Ionuţ Mişa
                    Preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice,
                    Bogdan Puşcaş
                    Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale,
                    administraţiei publice şi fondurilor europene,
                    Paul Stănescu
                    Ministrul muncii şi justiţiei sociale,
                    Lia-Olguţa Vasilescu
                    Ministrul delegat pentru fonduri europene,
                    Marius Nica

    Bucureşti, 29 noiembrie 2017.
    Nr. 862.
    ANEXA 1

    (Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 34/2009)
    STRUCTURA ORGANIZATORICĂ
    a Ministerului Finanţelor Publice
 (a se vedea imaginea asociată)

    ANEXA 2

    (Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 34/2009)
    Unităţile aflate în subordinea, administrarea sau sub autoritatea Ministerului Finanţelor Publice
    şi societăţile la care Ministerul Finanţelor Publice exercită calitatea de reprezentant al statului ca acţionar

┌──────────────────────────────┬───────┐
│ │Numărul│
│ │maxim │
│ │de │
│ │posturi│
├──────────────────────────────┼───────┤
│A. Unităţi care funcţionează │ │
│în subordinea Ministerului │ │
│Finanţelor Publice │ │
├──────────────────────────────┼───────┤
│I. Cu finanţare de la bugetul │ │
│de stat │ │
├──────────────────────────────┼───────┤
│1. Agenţia Naţională de │27.590*│
│Administrare Fiscală │ │
├──────────────────────────────┼───────┤
│2. Comisia Naţională de │135 ** │
│Prognoză │ │
├──────────────────────────────┼───────┤
│3. Agenţia Naţională pentru │433*** │
│Achiziţii Publice │ │
├──────────────────────────────┼───────┤
│II. Cu finanţare din venituri │ │
│proprii şi, în completare, │ │
│subvenţii de la bugetul de │ │
│stat │ │
├──────────────────────────────┼───────┤
│1. Autoritatea pentru │ │
│Supravegherea Publică a │25**** │
│Activităţii de Audit │ │
│Statutar**** │ │
├──────────────────────────────┼───────┤
│B. Instituţii şi activităţi │ │
│care funcţionează pe lângă │ │
│Ministerul Finanţelor Publice │ │
├──────────────────────────────┼───────┤
│1. Tipărirea şi difuzarea │ │
│publicaţiei „Revista Finanţe │ │
│Publice şi │ │
│Contabilitate“ ***** │ │
├──────────────────────────────┼───────┤
│C. Companii naţionale, │ │
│societăţi naţionale şi │ │
│societăţi aflate în │ │
│administrarea sau sub │ │
│autoritatea Ministerului │ │
│Finanţelor Publice, la care │ │
│acesta exercită calitatea de │ │
│reprezentant al statului ca │ │
│acţionar │ │
├──────────────────────────────┼───────┤
│1. Compania Naţională │ │
│„Imprimeria Naţională“ - S.A. │ │
├──────────────────────────────┼───────┤
│2. Compania Naţională „Loteria│ │
│Română“ - S.A. │ │
├──────────────────────────────┼───────┤
│3. CEC BANK - S.A. │ │
├──────────────────────────────┼───────┤
│4. Societatea Comercială Banca│ │
│de Export-Import a României │ │
│EXIMBANK - S.A. │ │
├──────────────────────────────┼───────┤
│5. Fondul Român de │ │
│Contragarantare - S.A.****** │ │
├──────────────────────────────┼───────┤
│6. Fondul Naţional de │ │
│Garantare a Creditelor pentru │ │
│Întreprinderi Mici şi Mijlocii│ │
│- F.N.G.C.I.M.M. S.A. - IFN şi│ │
│filialele sale******* │ │
└──────────────────────────────┴───────┘


──────────
            * În numărul maxim de posturi sunt incluşi preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, vicepreşedinţii şi posturile aferente cabinetelor demnitarilor.
           ** În numărul maxim de posturi nu sunt incluşi demnitarul şi posturile aferente cabinetului acestuia.
          *** În numărul maxim de posturi nu este inclus demnitarul.
        **** Conform Legii nr. 162/2017 privind auditul statutar al situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor financiare anuale consolidate şi de modificare a unor acte normative; în numărul maxim de posturi este inclus preşedintele.
        ***** Conform Hotărârii Guvernului nr. 1.515/2002 privind înfiinţarea pe lângă Ministerul Finanţelor Publice a unei activităţi finanţate integral din venituri proprii, cu modificările şi completările ulterioare.
      ****** Conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 23/2009 privind înfiinţarea Fondului Român de Contragarantare, aprobată cu modificări prin Legea nr. 312/2009, cu modificările ulterioare.
    ******* Conform Hotărârii Guvernului nr. 1.211/2001 privind înfiinţarea Fondului Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii - S.A. - IFN, republicată, cu modificările ulterioare.
──────────

    ANEXA 3

    (Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 520/2013)
    STRUCTURA ORGANIZATORICĂ
     a Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală
 (a se vedea imaginea asociată)

    ANEXA 4

    (Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 634/2015)
    STRUCTURA ORGANIZATORICĂ
     a Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice
 (a se vedea imaginea asociată)

    ANEXA 5

    CONDIŢIILE
    în care se încheie protocolul de predare-preluare între Ministerul Finanţelor Publice
     şi Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi Agenţia Naţională pentru Achiziţii Publice
    1. Pentru numărul de posturi şi personalul aferent, protocolul cuprinde şi statul de funcţii, cu încadrarea nominală pe posturi a personalului, şi elementele sistemului de salarizare corespunzătoare acestuia, dosarele profesionale/personale şi orice alte documente şi evidenţe în legătură cu cariera personalului preluat.
    2. Predarea-preluarea bunurilor corporale se efectuează pe bază de procese-verbale de predare-preluare, semnate de către reprezentanţii instituţiilor care predau/preiau, care se constituie anexe ale protocolului, părţi integrante ale acestuia, şi care trebuie să conţină cel puţin următoarele date:
    a) numărul de inventar, numele echipamentului;
    b) producătorul, vânzătorul;
    c) valoarea de achiziţie, amortizarea aferentă;
    d) locul în care este folosit sau depozitat, respectiv: localitate, oraş, arteră şi număr poştal, cameră;
    e) mod de utilizare, cum ar fi: server, staţie de lucru, stocare date, comunicaţii, securitate;
    f) numărul seriei de fabricaţie sau numerele seriilor de fabricaţie ale componentelor asociate numărului de inventar;
    g) caracteristici tehnice minimale hardware, cum ar fi: tip şi număr de procesoare, tip şi cantitate memorie, tip şi capacitate de stocare;
    h) caracteristici tehnice minimale software încorporat, echivalentul acronimului din limba engleză OEM, cum ar fi: sistem de operare, sistem de gestiune fişiere nume şi versiune, cantitate de licenţe;
    i) numele persoanei care îl utilizează;
    j) data preluării în patrimoniul celui ce predă, data punerii în funcţiune;
    k) starea, cum ar fi: în perioada de garanţie de bună funcţionare asigurată prin contractul de vânzare, în perioada de întreţinere asigurată prin contractul de întreţinere, postgaranţie fără asigurarea întreţinerii;
    l) numărul şi data contractului de achiziţie, copia contractului de achiziţie;
    m) copia contractului de întreţinere în vigoare (dacă echipamentul este în întreţinere);
    n) componente asociate, cum ar fi: cabluri, genţi, documentaţie, livrate de vânzător.

    3. Pentru bunurile necorporale, respectiv licenţe software, predarea-preluarea se efectuează pe bază de procese-verbale de predare-preluare, semnate de către reprezentanţii instituţiilor care predau/preiau, care se constituie anexe ale protocolului, părţi integrante ale acestuia, şi care trebuie să conţină cel puţin următoarele date:
    a) numărul de inventar, numele produsului, respectiv software-ului, versiunea;
    b) numele proprietarului;
    c) numele vânzătorului;
    d) cantitatea, respectiv număr de licenţe;
    e) mod de utilizare, cum ar fi: gestiune de baze de date relaţionale, server de aplicaţii;
    f) data preluării în patrimoniul celui ce predă, data punerii în funcţiune, valoarea, amortizarea aferentă;
    g) starea, cum ar fi: în perioada de garanţie de bună funcţionare asigurată prin contractul de vânzare, în perioada de întreţinere asigurată prin contractul de întreţinere, fără asigurarea întreţinerii;
    h) numărul şi data contractului de achiziţie, copia contractului de achiziţie;
    i) copia contractului de întreţinere în vigoare, dacă este în întreţinere;
    j) componente asociate, cum ar fi: instruire, aducere la zi.

    4. Pentru aplicaţiile informatice şi depozitele de date, predarea-preluarea depozitelor de date, a codului sursă sau a formatului executabil al aplicaţiilor se efectuează pe bază de procese-verbale de predare-preluare, semnate de către reprezentanţii instituţiilor care predau/preiau, care se constituie anexe ale protocolului, părţi integrante ale acestuia, şi care trebuie să conţină cel puţin următoarele date:
    a) numele depozitului de date sau numele aplicaţiei plus tipul formatului, sursa sau executabil;
    b) platforma de producţie, test, dezvoltare şi altele, cum ar fi: tip echipament, tip şi număr procesoare, dimensiune memorie RAM, spaţiu stocare disc, software de bază, middleware;
    c) tehnologia utilizată pentru salvare/copiere pe suport;
    d) instrucţiunile de configurare ale sistemului pe care se face restaurarea şi instrucţiunile pentru efectuarea restaurării;
    e) dimensiune în kiloocteţi a depozitului de date sau aplicaţiei;
    f) tip suport extern şi cantitatea, respectiv număr de suporţi;
    g) date de identificare a suportului extern, cum ar fi: număr de inventar, serie de fabricaţie.

    5. Pentru proiectele cu componente din domeniul tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor, în curs de derulare, predarea-preluarea se efectuează pe bază de procese-verbale de predare-preluare, semnate de către reprezentanţii instituţiilor care predau/preiau, care se constituie anexe ale protocolului, părţi integrante ale acestuia, şi care trebuie să conţină cel puţin următoarele date:
    a) numele proiectului, scopul, beneficiarul, data începerii şi terminării, valoarea;
    b) sursa de finanţare, cheltuieli angajate şi plăţi efectuate;
    c) documentaţia: fişe de proiect, angajamente legale, însoţite de documentele aferente acestora, ce constituie anexe ale angajamentelor legale;
    d) echipa de proiect: ordin numire, nume persoane, funcţii, atribuţii;
    e) raport privind stadiul proiectului;
    f) lista problemelor şi situaţiilor din domeniul TIC cu care se confruntă proiectul şi care trebuie soluţionate cu prioritate;
    g) recomandări;
    h) litigii.

    6. Protocolul de predare-preluare va cuprinde în anexă situaţia soldurilor conturilor contabile predate-preluate.
    7. Protocolul de predare-preluare va cuprinde în anexă materialele consumabile, respectiv rechizite şi birotică, achiziţionate pentru desfăşurarea activităţii salariaţilor ce vor deservi Centrul Naţional pentru Informaţii Financiare.
    8. Predarea-preluarea arhivei se efectuează în baza proceselor-verbale de predare-primire şi a inventarelor arhivistice, întocmite conform prevederilor art. 9 şi ale art. 18 alin. (2) din Legea Arhivelor Naţionale nr. 16/1996, republicată, semnate de către reprezentanţii instituţiilor care predau/preiau şi care se constituie anexe ale protocolului, părţi integrante ale acestuia.
    9. Predarea-preluarea acordurilor-cadru/contractelor de utilităţi, prestări de servicii şi lucrări se va efectua pe bază de proces-verbal, semnat de către reprezentanţii instituţiilor care predau/preiau, care se constituie anexe ale protocolului, părţi integrante ale acestuia. Ministerul Finanţelor Publice va achita contravaloarea furnizării/prestării serviciilor/utilităţilor ce se prestează/furnizează după data preluării efective.

    ANEXA 6

    Lista acţiunilor, proiectelor, programelor şi a altor acte juridice care se preiau de către
     Ministerul Finanţelor Publice în condiţiile art. 8 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2017
    privind înfiinţarea Centrului Naţional pentru Informaţii Financiare
    1. SIPOCA 29 Îmbunătăţirea capacităţii procesului decizional la nivelul sectorului financiar din România - TREZOR, finanţat în baza contractului încheiat cu AM POCA
    2. SIPOCA 48 Creşterea performanţei activităţii vamale pentru facilitarea comerţului legitim, finanţat în baza contractului încheiat cu AM POCA
    3. SIPOCA 49 Facilitarea formalităţilor vamale în contextul Codului vamal al Uniunii Europene, finanţat în baza contractului încheiat cu AM POCA
    4. Crearea cadrului pentru implementarea unui sistem electronic eficient de management al documentelor - EDMS - în cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, finanţat în cadrul Programului de cooperare elveţiano-român vizând reducerea disparităţilor economice şi sociale în cadrul Uniunii Europene extinse - PCER - aria de concentrare 6 - Îmbunătăţirea reglementărilor în sectorul financiar şi întărirea pieţelor financiare şi a instituţiilor
    5. Contractul multianual de furnizare software suplimentar pentru EMCS faza 3.2, în completarea EMCS 3.1, asigurarea mentenanţei corective, adaptive şi evolutive a sistemului EMCS_RO nr. A_APS 11.064/16.08.2016, încheiat cu Societatea Comercială Intrasoft International - S.A.
    6. Acordul-cadru nr. A_APS 10.881/29.09.2015 încheiat cu asocierea formată din Societatea Comercială Siveco Romania - S.A. şi Societatea Comercială Master Technology Systems - S.R.L. şi contractele subsecvente încheiate în baza acestuia
    7. Acordul-cadru nr. A_APS 14.323/04.11.2016 încheiat cu Garanti Bank, Banca Transilvania şi BCR şi contractele subsecvente încheiate în baza acestuia
    ----

Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice