Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
 HOTĂRÂRE nr. 860 din 31 octombrie 2018 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 332/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru sprijinirea investiţiilor care promovează dezvoltarea regională prin crearea de locuri de muncă
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTĂRÂRE nr. 860 din 31 octombrie 2018  pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 332/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru sprijinirea investiţiilor care promovează dezvoltarea regională prin crearea de locuri de muncă    Twitter Facebook
Cautare document

 HOTĂRÂRE nr. 860 din 31 octombrie 2018 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 332/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru sprijinirea investiţiilor care promovează dezvoltarea regională prin crearea de locuri de muncă

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 935 din 6 noiembrie 2018
    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,
    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
    ART. I
    Hotărârea Guvernului nr. 332/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru sprijinirea investiţiilor care promovează dezvoltarea regională prin crearea de locuri de muncă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 336 din 8 mai 2014, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 15 alineatul (1), litera h) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "h) nu au efectuat o relocare către unitatea în care urmează să aibă loc investiţia iniţială pentru care se solicită ajutorul în ultimii 2 ani anteriori înregistrării cererii de acord pentru finanţare şi, la momentul înregistrării cererii, oferă un angajament că nu vor face acest lucru pentru o perioadă de până la 2 ani după finalizarea investiţiei iniţiale pentru care se solicită ajutorul."

    2. În anexa nr. 2, la articolul 1, litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "b) ajutor pentru exploatare - ajutorul pentru reducerea cheltuielilor curente ale unei întreprinderi. Aceste cheltuieli includ categorii de costuri, precum costurile cu personalul, materialele, serviciile contractate, comunicaţiile, energia, întreţinerea, chiria şi administrarea, dar exclud costurile de amortizare şi costurile de finanţare în cazul în care acestea au fost incluse în costurile eligibile la acordarea ajutorului pentru investiţii;"

    3. În anexa nr. 2, la articolul 1, după litera bb) se introduce o nouă literă, litera bb^1), cu următorul cuprins:
    "bb^1) relocare - transferul unei activităţi identice sau similare sau a unei părţi a acesteia de la o unitate a uneia dintre părţile contractante la Acordul privind Spaţiul Economic European, unitatea iniţială, către unitatea unei alte părţi contractante la Acordul privind Spaţiul Economic European unde are loc investiţia care beneficiază de ajutor, unitatea care beneficiază de ajutor. Există un transfer în cazul în care produsul sau serviciul de la unitatea iniţială şi de la unitatea care beneficiază de ajutor au cel puţin parţial aceleaşi scopuri, îndeplinesc cerinţele sau necesităţile aceluiaşi tip de clienţi şi se pierd locuri de muncă în activităţi identice sau similare la una din unităţile iniţiale ale beneficiarului din Spaţiul Economic European;"

    4. În anexa nr. 2, la articolul 20 alineatul (1), după litera d) se introduce o nouă literă, litera d^1), cu următorul cuprins:
    "d^1) întreprinderea nu respectă prevederile art. 15 alin. (1) lit. h) din hotărâre;"

    5. Anexele nr. 1, 4 şi 8 la procedură se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1-3 la prezenta hotărâre.


    ART. II
    (1) Prevederile prezentei hotărâri se aplică şi cererilor de acord pentru finanţare aflate în curs de analiză la data intrării în vigoare a acesteia.
    (2) Cererile de plată a ajutorului de stat aflate în curs de analiză la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se vor supune până la soluţionare dispoziţiilor aplicabile la data înregistrării acestora.                    PRIM-MINISTRU
                    VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
                    Contrasemnează:
                    Ministrul finanţelor publice,
                    Eugen Orlando Teodorovici

    Bucureşti, 31 octombrie 2018.
    Nr. 860.
    ANEXA 1

    (Anexa nr. 1 la procedură)
    Data înregistrării ......................................
    Numărul înregistrării ................................
    CERERE DE ACORD PENTRU FINANŢARE
    Subscrisa, ............................................., având datele de identificare menţionate la punctul I, reprezentată legal prin domnul/doamna .........................................., având calitatea de ..............................., solicit finanţarea în condiţiile prevederilor schemei de ajutor de stat pentru sprijinirea investiţiilor care promovează dezvoltarea regională prin crearea de locuri de muncă, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 332/2014, cu modificările şi completările ulterioare.
    I. Prezentarea întreprinderii
    Denumirea întreprinderii: ..............................................................
    Data înregistrării întreprinderii: ......................................................
    Nr. de înmatriculare la oficiul registrului comerţului: ...........................
    Codul de identificare fiscală: .......................................................
    Adresa: ......................................................., cod poştal: .........................
    Telefon: ..............................., fax: ..........................................
    E-mail: ..................................................................
    Forma juridică: .........................................................................
    Capitalul social: .............................................. lei, deţinut de:
    - persoane fizice: ..........................................%;
    – IMM:............................................................%;
    – societăţi mari: .............................................%.

    Obiectul principal de activitate: ..................................................
    Cod CAEN: ..............................................................................
    Obiectul secundar de activitate^1: ...............................................
    ^1 Se completează dacă finanţarea se solicită pentru obiectul secundar de activitate.

    Cod CAEN: ....................................................................

    II. Prezentarea situaţiei actuale a întreprinderii
    a) Date din situaţiile financiare anuale aprobate, corespunzătoare ultimului exerciţiu financiar încheiat, după caz:
    - numărul mediu de salariaţi: ..........................................................
    – cifra de afaceri: ............................................ lei
    – valoare active totale^2: .................................. lei
    ^2 Prin active totale se înţelege active imobilizate plus active circulante plus cheltuieli în avans.


    b) Media numărului de salariaţi: ...........................

    III. Prezentarea succintă a proiectului de investiţii realizat în cadrul schemei, inclusiv următoarele informaţii:
    - obiectivul proiectului: ....................................................................;
    – descrierea succintă a proiectului: ..................................................
    ...............................................................................................;

    – încadrarea investiţiei în categoria investiţiei iniţiale:
    [ ] înfiinţarea unei unităţi noi;
    [ ] extinderea capacităţii unităţii;
    [ ] diversificarea producţiei unităţii;
    [ ] schimbarea fundamentală în procesul general de producţie din cadrul unităţii;

    sau
    – încadrarea investiţiei în categoria investiţiei iniţiale în favoarea unei noi activităţi economice:
    [ ] înfiinţarea unei unităţi noi;
    [ ] diversificarea activităţii unităţii;

    – valoarea proiectului: ...................................... lei/euro;
    – locaţia realizării investiţiei: ......................................................................................................;
    – data estimată a demarării investiţiei (anul): .......................;
    – data estimată a finalizării investiţiei (anul): .......................;
    – numărul total de locuri de muncă nou-create:...................;
    – perioada de creare a locurilor de muncă (anul)^3: .................
    ^3 Locurile de muncă trebuie create în cel mult 3 ani de la data finalizării investiţiei.


    IV. Prezentarea costurilor eligibile şi a finanţării solicitate

┌───────────┬───────────────┬────────────┬───────────────┐
│ │Valoarea │ │Valoarea │
│ │cheltuielilor │ │ajutorului de │
│ │eligibile │Intensitatea│stat solicitat │
│ │-lei- │maximă a │-lei- │
│ ├──┬──┬───┬─────┤ajutorului ├──┬──┬───┬─────┤
│ │An│An│An │ │în regiune │An│An│An │ │
│ │I^│II│III│Total│ │I │II│III│Total│
│ │4 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────┼──┼──┼───┼─────┼────────────┼──┼──┼───┼─────┤
│Costuri │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│salariale │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│cu locurile│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│de muncă │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│aferente │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│investiţiei│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│calculate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│pe o │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│perioadă de│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│2 ani │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└───────────┴──┴──┴───┴─────┴────────────┴──┴──┴───┴─────┘

    ^4 În loc de „An I, An II ...“ se completează anii calendaristici în care se efectuează cheltuiala eligibilă, conform planului de creare a locurilor de muncă şi anii calendaristici în care se solicită plata ajutorului de stat corespunzător cheltuielilor eligibile efectuate.

    V. Declaraţie pe propria răspundere
    Subsemnatul/Subsemnata, ....................................................................................., identificat/identificată cu actul de identitate seria ............. nr. ..................., eliberat de ...................... la data de ......................., cu domiciliul în localitatea .........................., str. ............................. nr. ..............., bl. ......., sc. ............, ap. .........., sectorul/judeţul ........................, în calitate de reprezentant legal al întreprinderii ......................................., declar pe propria răspundere că toate informaţiile furnizate şi consemnate în prezenta cerere sunt corecte şi complete şi că toate documentele în copie care însoţesc cererea sunt conforme cu originalele.
    Înţeleg că orice omisiune sau incorectitudine în prezentarea informaţiilor în scopul de a obţine avantaje pecuniare este pedepsită conform legii.
    Declar pe propria răspundere că întreprinderea:
    [ ] se încadrează în categoria întreprinderilor mari;
    [ ] se încadrează în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii;
    [ ] nu a demarat proiectul de investiţii pentru care solicită finanţare;
    [ ] nu intră în categoria „întreprinderilor în dificultate“ definite conform prevederilor din regulament;
    [ ] nu se află în procedură de executare silită, insolvenţă, faliment, reorganizare judiciară, dizolvare, închidere operaţională, lichidare sau suspendare temporară a activităţii;
    [ ] nu face obiectul unor decizii de recuperare a unui ajutor de stat sau, în cazul în care asemenea decizii au fost emise, acestea au fost executate, conform prevederilor legale în vigoare;
    [ ] nu a beneficiat şi nu va beneficia de ajutoare de stat regionale pentru costuri eligibile de natura activelor corporale şi necorporale în cadrul aceluiaşi proiect unic de investiţii;
    [ ] nu a efectuat o relocare către unitatea în care urmează să aibă loc investiţia iniţială pentru care se solicită ajutorul în ultimii 2 ani anteriori înregistrării cererii de acord pentru finanţare şi, la momentul înregistrării cererii, oferă un angajament că nu va face acest lucru pentru o perioadă de până la 2 ani după finalizarea investiţiei iniţiale pentru care se solicită ajutorul;
    [ ] nu va angaja persoane cu care aceasta sau întreprinderi asociate acesteia au avut raporturi de muncă în ultimele 12 luni;
    [ ] nu aparţine unor acţionari care deţin sau au deţinut în ultimii 2 ani anteriori datei înregistrării cererii de acord pentru finanţare o altă întreprindere înregistrată conform Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv Legii nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei, republicată, cu modificările ulterioare, care desfăşoară sau a desfăşurat activitatea pentru care solicită finanţare, în cazul întreprinderilor nou-înfiinţate;
    [ ] va achiziţiona active noi, în cazul întreprinderilor mari.

    Declar pe propria răspundere că, în ultimii 3 ani^5, întreprinderea:
    ^5 Se consideră ultimii 3 ani: anul fiscal în curs şi 2 ani anteriori.
    [ ] nu a beneficiat de ajutor de minimis şi de alte ajutoare de stat;
    [ ] a beneficiat de următoarele ajutoare de minimis şi ajutoare de stat:

┌────┬───────────┬───────────┬──────────┬──────────┬────────┬──────────┐
│ │Denumirea │Locaţia │Anul │ │ │Cuantumul │
│Nr. │proiectului│realizării │acordării │Furnizorul│Actul │ajutorului│
│crt.│de │investiţiei│ajutorului│ajutorului│normativ│- euro^6 -│
│ │investiţii │(judeţul) │ │ │ │ │
├────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
└────┴───────────┴───────────┴──────────┴──────────┴────────┴──────────┘

    ^6 Echivalentul în euro se preia din actul juridic sau se determină la cursul de schimb valutar valabil la data acordării ajutorului conform actului juridic.


    De asemenea declar pe propria răspundere că întreprinderea:
    [ ] nu a beneficiat şi nu va beneficia de ajutor de stat pentru acelaşi proiect unic de investiţii din partea altor furnizori de ajutor;
    [ ] a beneficiat sau va beneficia de următoarele ajutoare de stat pentru acelaşi proiect unic de investiţii din partea altor furnizori de ajutor:

┌────┬───────────┬───────────┬──────────┬──────────┬────────┬──────────┐
│ │Denumirea │Locaţia │Anul │ │ │Cuantumul │
│Nr. │proiectului│realizării │acordării │Furnizorul│Actul │ajutorului│
│crt.│de │investiţiei│ajutorului│ajutorului│normativ│- euro^6 -│
│ │investiţii │(judeţul) │ │ │ │ │
├────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
└────┴───────────┴───────────┴──────────┴──────────┴────────┴──────────┘
    Numele: ..............
    Funcţia: ..............
    Semnătura^7: ..............
    ^7 Cererea va fi semnată de persoana autorizată să reprezinte legal întreprinderea.

    Data semnării: ..............

    ANEXA 2

    (Anexa nr. 4 la procedură)

┌──────────────────────────┬───────────┐
│Criterii de eligibilitate │Documente │
│- întreprindere │relevante │
├──────────────────────────┼───────────┤
│Este înregistrată potrivit│ │
│Legii societăţilor nr. 31/│ │
│1990, republicată, cu │ │
│modificările şi │ │
│completările ulterioare, │Certificat │
│sau Legii nr. 1/2005 │constatator│
│privind organizarea şi │ │
│funcţionarea cooperaţiei, │ │
│republicată, cu │ │
│modificările ulterioare. │ │
├──────────────────────────┼───────────┤
│ │Cerere de │
│Realizează o investiţie │acord │
│iniţială în România, în │pentru │
│unul din domeniile de │finanţare │
│activitate eligibile. │Certificat │
│ │constatator│
├──────────────────────────┼───────────┤
│Nu înregistrează debite │ │
│restante la bugetele │Certificate│
│componente ale bugetului │fiscale │
│general consolidat. │ │
├──────────────────────────┼───────────┤
│ │Cerere de │
│ │acord │
│ │pentru │
│Nu intră în categoria │finanţare -│
│„întreprinderilor în │declaraţie │
│dificultate“. │pe propria │
│ │răspundere │
│ │Situaţii │
│ │financiare │
├──────────────────────────┼───────────┤
│Nu se află în procedură de│Cerere de │
│executare silită, │acord │
│insolvenţă, faliment, │pentru │
│reorganizare judiciară, │finanţare -│
│dizolvare, închidere │declaraţie │
│operaţională, lichidare │pe propria │
│sau suspendare temporară a│răspundere │
│activităţii. │Certificat │
│ │constatator│
├──────────────────────────┼───────────┤
│Nu face obiectul unor │Cerere de │
│decizii de recuperare a │acord │
│unui ajutor de stat sau, │pentru │
│în cazul în care asemenea │finanţare -│
│decizii au fost emise, │declaraţie │
│acestea au fost executate.│pe propria │
│ │răspundere │
├──────────────────────────┼───────────┤
│Nu a beneficiat de │Cerere de │
│ajutoare de stat regionale│acord │
│pentru costuri eligibile │pentru │
│de natura activelor │finanţare -│
│corporale şi necorporale │declaraţie │
│în cadrul aceluiaşi │pe propria │
│proiect unic de │răspundere │
│investiţii. │ │
├──────────────────────────┼───────────┤
│Nu a efectuat o relocare │ │
│către unitatea în care │ │
│urmează să aibă loc │ │
│investiţia iniţială pentru│ │
│care se solicită ajutorul │ │
│în ultimii 2 ani anteriori│Cerere de │
│înregistrării cererii de │acord │
│acord pentru finanţare şi,│pentru │
│la momentul înregistrării │finanţare -│
│cererii, oferă un │declaraţie │
│angajament că nu va face │pe propria │
│acest lucru pentru o │răspundere │
│perioadă de până la 2 ani │ │
│după finalizarea │ │
│investiţiei iniţiale │ │
│pentru care se solicită │ │
│ajutorul. │ │
├──────────────────────────┼───────────┤
│Creează pentru fiecare │Cerere de │
│locaţie a realizării │acord │
│investiţiei minimum 10 │pentru │
│locuri de muncă, dintre │finanţare │
│care minimum 3 locuri de │Plan de │
│muncă pentru lucrători │creare a │
│defavorizaţi. │locurilor │
│ │de muncă │
├──────────────────────────┼───────────┤
│Determină corect valoarea │Plan de │
│costurilor eligibile şi a │creare a │
│finanţării solicitate pe │locurilor │
│baza modelului din Ghidul │de muncă │
│solicitantului. │ │
├──────────────────────────┼───────────┤
│Are rentabilitatea cifrei │ │
│de afaceri >= 1% în │ │
│ultimul exerciţiu │Situaţii │
│financiar încheiat, în │financiare │
│cazul întreprinderilor în │ │
│activitate. │ │
├──────────────────────────┼───────────┤
│Are capitaluri proprii │ │
│pozitive în ultimul │ │
│exerciţiu financiar │Situaţii │
│încheiat, în cazul │financiare │
│întreprinderilor în │ │
│activitate. │ │
├──────────────────────────┼───────────┤
│Are capital social │ │
│subscris vărsat în valoare│Certificat │
│de minimum 30.000 lei, în │constatator│
│cazul întreprinderilor │ │
│nou-înfiinţate. │ │
├──────────────────────────┼───────────┤
│Nu aparţine unor acţionari│ │
│care deţin sau au deţinut │ │
│în ultimii 2 ani anteriori│ │
│datei înregistrării │ │
│cererii o altă │ │
│întreprindere înregistrată│ │
│conform Legii nr. 31/1990,│Cerere de │
│republicată, cu │acord │
│modificările şi │pentru │
│completările ulterioare, │finanţare -│
│sau Legii nr. 1/2005, │declaraţie │
│republicată, cu │pe propria │
│modificările ulterioare, │răspundere │
│care desfăşoară sau a │ │
│desfăşurat activitatea │ │
│pentru care solicită │ │
│finanţare, în cazul │ │
│întreprinderilor │ │
│nou-înfiinţate. │ │
└──────────────────────────┴───────────┘


    ANEXA 3

    (Anexa nr. 8 la procedură)
    Data înregistrării ........................
    Numărul înregistrării ..................
    CERERE DE PLATĂ A AJUTORULUI DE STAT
    Subscrisa, ......................................................, având datele de identificare menţionate la punctul I, reprezentată legal prin domnul/doamna ........................................., având calitatea de ..............................., identificat/identificată cu actul de identitate seria ...... nr. ..............., eliberat de ................ la data de ............., cu domiciliul în localitatea ........................, str. ........................... nr. ......., bl. ........., sc. ......, ap. ......, sectorul/judeţul ......................, cod poştal ................., solicit plata ajutorului de stat, în sumă de .........., în baza Acordului pentru finanţare nr. .................... din data de ......................... şi în condiţiile prevederilor schemei pentru sprijinirea investiţiilor care promovează dezvoltarea regională prin crearea de locuri de muncă, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 332/2014, cu modificările şi completările ulterioare.
    I. Date de identificare a întreprinderii:
    Denumirea întreprinderii: ................................................
    Data înregistrării întreprinderii: .......................................
    Nr. de înmatriculare la oficiul registrului comerţului:..................
    Codul de identificare fiscală: ...........................................
    Adresa: ..................................................................
    Telefon: ........................, fax: ..................., e-mail: ......................
    Cod IBAN: ....................., deschis la Trezoreria ...................

    II. Declaraţie pe propria răspundere
    Subsemnatul/Subsemnata, .........................................., identificat/identificată cu actul de identitate seria ....... nr. ............, eliberat de .................... la data de ................., cu domiciliul în localitatea .............................., str. ........................ nr. ......., bl. ......., sc. ......., ap. ......., sectorul/judeţul ........................, în calitate de reprezentant legal al întreprinderii ..................................., declar pe propria răspundere că toate informaţiile furnizate şi consemnate în prezenta cerere sunt corecte şi complete şi că toate documentele în copie care însoţesc cererea sunt conforme cu originalele.
    Înţeleg că orice omisiune sau incorectitudine în prezentarea informaţiilor în scopul de a obţine avantaje pecuniare este pedepsită conform legii.
    Declar pe propria răspundere că întreprinderea:
    [ ] nu se află în procedură de executare silită, insolvenţă, faliment, reorganizare judiciară, dizolvare, închidere operaţională, lichidare sau suspendare temporară a activităţii;
    [ ] nu face obiectul unor decizii de recuperare a unui ajutor de stat sau, în cazul în care asemenea decizii au fost emise, acestea au fost executate, conform prevederilor legale în vigoare;
    [ ] nu a beneficiat şi nu va beneficia de ajutoare de stat regionale pentru costuri eligibile de natura activelor corporale şi necorporale în cadrul aceluiaşi proiect unic de investiţii;
    [ ] nu au efectuat o relocare către unitatea în care urmează să aibă loc investiţia iniţială pentru care se solicită ajutorul în ultimii 2 ani anteriori înregistrării cererii de acord pentru finanţare şi, la momentul înregistrării cererii, oferă un angajament că nu va face acest lucru pentru o perioadă de până la 2 ani după finalizarea investiţiei iniţiale pentru care se solicită ajutorul;
    [ ] nu a angajat persoane cu care aceasta sau întreprinderi asociate acesteia au avut raporturi de muncă în ultimele 12 luni anterior datei înregistrării cererii de acord pentru finanţare.


    III. Formular de decont

┌───────┬─────────────────────────────────────────┬────────────────────────────────┬────────────┐
│ │Obligaţii de plată │Plată*) │ │
│ ├─────────────┬─────────┬───────────┬─────┼────────┬────────┬───────┬──────┤Ajutor de │
│ │ │Salarii │ │ │ │ │ │Extras│stat │
│Luna │Costul │brute │Contribuţii│Total│Obiectul│Document│Valoare│de │solicitat**)│
│ │salarial │realizate│angajator │- lei│plăţii │de plată│plată -│cont │- lei - │
│ │ │- lei - │- lei - │- │ │nr./data│lei - │nr./ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │data │ │
├───────┼─────────────┼─────────┼───────────┼─────┼────────┼────────┼───────┼──────┼────────────┤
│1 │2 │3 │4 │5 = 3│6 │7 │8 │9 │10 │
│ │ │ │ │+ 4 │ │ │ │ │ │
├───────┼─────────────┼─────────┼───────────┼─────┼────────┼────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ │Costul │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │salarial pe │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │întreprindere│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────────────┼─────────┼───────────┼─────┼────────┼────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ │Costul │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Luna │salarial cu │ │ │ │ │ │ │ │ │
│.......│locurile de │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │muncă │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │nou-create │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────────────┼─────────┼───────────┼─────┼────────┼────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ │Cheltuieli │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │eligibile │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼─────────────┼─────────┼───────────┼─────┼────────┼────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ │Costul │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │salarial pe │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │întreprindere│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────────────┼─────────┼───────────┼─────┼────────┼────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ │Costul │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Luna │salarial cu │ │ │ │ │ │ │ │ │
│.......│locurile de │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │muncă │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │nou-create │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────────────┼─────────┼───────────┼─────┼────────┼────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ │Cheltuieli │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │eligibile │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼─────────────┼─────────┼───────────┼─────┼────────┼────────┼───────┼──────┼────────────┤
│... │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼─────────────┼─────────┼───────────┼─────┼────────┼────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ │Costul │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │salarial pe │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │întreprindere│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────────────┼─────────┼───────────┼─────┼────────┼────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ │Costul │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Total │salarial cu │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │locurile de │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │muncă │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │nou-create │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────────────┼─────────┼───────────┼─────┼────────┼────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ │Cheltuieli │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │eligibile │ │ │ │ │ │ │ │ │
└───────┴─────────────┴─────────┴───────────┴─────┴────────┴────────┴───────┴──────┴────────────┘

    *) Cuprinde totalul plăţilor aferente costurilor salariale pe întreprindere.
    **) Se calculează prin aplicarea procentului intensităţii aprobate conform acordului pentru finanţare, la cheltuielile eligibile.

    Numele: ......................
    Funcţia: .....................
    Semnătura^1: ................
    ^1 Cererea va fi semnată de persoana autorizată să reprezinte legal întreprinderea.

    Data semnării: ...............
    NOTĂ:
    Cererea de plată a ajutorului de stat este însoţită de documentele financiar-contabile necesare în vederea justificării cheltuielilor salariale, în copie.


    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016