Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTĂRÂRE nr. 83 din 15 februarie 2019  privind înfiinţarea şi funcţionarea Registrului naţional al riscurilor  pentru sănătate în relaţie cu factorii de mediu    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 HOTĂRÂRE nr. 83 din 15 februarie 2019 privind înfiinţarea şi funcţionarea Registrului naţional al riscurilor pentru sănătate în relaţie cu factorii de mediu

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 134 din 20 februarie 2019
    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 6^1 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
    CAP. I
    Dispoziţii generale şi definiţii
    ART. 1
    Se înfiinţează Registrul naţional al riscurilor pentru sănătate în relaţie cu factorii de mediu, denumit în continuare ReSanMed, ce reprezintă un registru de suport al activităţilor prevăzute la pct. 1.2 lit. a) din anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 557/2016 privind managementul tipurilor de risc.

    ART. 2
    (1) În ReSanMed sunt notificate riscurile asociate pentru care Ministerul Sănătăţii este desemnat autoritate responsabilă, prevăzute în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 557/2016, şi se înregistrează date privind cazurile de boală care pot fi determinate de riscuri asociate şi temperaturi extreme.
    (2) ReSanMed este structurat pe înregistrări individuale, cu asigurarea confidenţialităţii datelor cu caracter personal.

    ART. 3
    În înţelesul prezentei hotărâri, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:
    a) poluant - potrivit definiţiei prevăzute la art. 2 pct. 50 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
    b) schimbări climatice - potrivit definiţiei prevăzute la art. 1 pct. 2 din Convenţia-cadru a Naţiunilor Unite asupra schimbărilor climatice, semnată la Rio de Janeiro la 5 iunie 1992, ratificată prin Legea nr. 24/1994, cu modificările ulterioare;
    c) risc asociat - potrivit definiţiei prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. e) din Hotărârea Guvernului nr. 557/2016;
    d) risc pentru sănătate în relaţie cu factorii de mediu - probabilitatea unui impact negativ asupra sănătăţii publice, generat prin factori de mediu;
    e) poluare accidentală - potrivit definiţiei prevăzute la art. 3 pct. 15 din Normele tehnice privind organizarea şi desfăşurarea activităţilor de control şi inspecţie în domeniul protecţiei mediului, aprobate prin Ordinul ministrului mediului nr. 464/2009, cu modificările ulterioare;
    f) avarie/incident - potrivit definiţiei prevăzute la art. 3 pct. 5 din Normele tehnice privind organizarea şi desfăşurarea activităţilor de control şi inspecţie în domeniul protecţiei mediului, aprobate prin Ordinul ministrului mediului nr. 464/2009, cu modificările ulterioare;
    g) accident ecologic - potrivit definiţiei prevăzute la art. 2 pct. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
    h) temperatură extremă - variaţie de temperatură datorată schimbărilor climatice care poate creşte incidenţa de mortalitate sau morbiditate în populaţiile afectate;
    i) caz de boală - modificarea organică sau funcţională a stării normale de sănătate a unei persoane, diagnosticată ca atare de un medic de specialitate, generată de poluanţi, poluări accidentale, schimbări climatice, riscuri asociate, avarii/incidente, accidente ecologice sau temperaturi extreme;
    j) surse de date - autorităţile publice desemnate la art. 6 alin. (2) de la Legea nr. 59/2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanţe periculoase, cu completările ulterioare;
    k) furnizori de date - unităţi furnizoare de servicii medicale, indiferent de forma de organizare şi subordonare, din sistemul public şi privat, având în evidenţă un caz de boală, pentru diagnostic şi tratament, care pun date la dispoziţia direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, exclusiv pentru scopuri statistice, potrivit prevederilor art. 21 alin. (1) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    l) notificare - înştiinţare în vederea unei posibile alerte, despre un risc asociat, avarie/incident, accident ecologic sau temperaturi extreme, prin introducerea de către direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti în ReSanMed a setului de date, ca urmare a informaţiilor primite de la sursele de date;
    m) raportare - introducerea de către direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti în ReSanMed a setului de date, ca urmare a informaţiilor primite de la furnizorii de date, despre un caz de boală, cu scopul de a informa asupra unui pericol pentru sănătatea publică;
    n) set de date - cumul de informaţii introduse în ReSanMed, referitoare la un risc asociat, avarie/incident, accident ecologic sau temperaturi extreme sau cazuri de boală;
    o) date cu caracter personal - informaţiile prevăzute la art. 4 alin. (1) din Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor), utilizate pentru a identifica o persoană sau un caz de boală;
    p) registru - bază de date gestionată electronic şi accesată prin intermediul unei pagini web (cu acces restricţionat), utilizată în scopuri statistice, în care informaţiile introduse sunt ordonate nominal sau simbolizate prin coduri, după criterii şi caracteristici prestabilite;
    q) înregistrare individuală - date cu caracter personal despre un caz de boală la o persoană fizică, organizate în identificare prin codul numeric personal.


    CAP. II
    Organizare şi funcţionare
    ART. 4
    Institutul Naţional de Sănătate Publică, denumit în continuare INSP, prin Centrul Naţional de Monitorizare a Riscurilor din Mediul Comunitar, denumit în continuare CNMRMC, organizează, asigură funcţionarea şi administrează ReSanMed.

    ART. 5
    Ministerul Sănătăţii colaborează cu INSP pentru coordonarea implementării ReSanMed şi asigură resursele financiare necesare pentru primirea informaţiilor, organizarea şi funcţionarea ReSanMed.

    ART. 6
    (1) CNMRMC asigură accesul direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti la ReSanMed pentru înregistrarea notificărilor de la sursele de date şi a raportărilor primite de la furnizorii de date.
    (2) CNMRMC elaborează modelul pentru setul de date necesar notificării unui risc asociat, avarie/incident, accident ecologic sau temperaturilor extreme şi modelul de raportare a unui caz de boală, pe care le transmite Ministerului Sănătăţii, spre informare.
    (3) În scopul înştiinţării, avertizării şi alarmării populaţiei, CNMRMC transmite autorităţilor responsabile cu rol principal, prevăzute în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 557/2016, date din ReSanMed, la solicitarea acestora sau din proprie iniţiativă.

    ART. 7
    (1) Notificarea se realizează imediat ce există o informaţie legată de un risc asociat, avarie/incident, accident ecologic sau temperaturi extreme.
    (2) Raportarea cazurilor de boală se efectuează trimestrial, până la data de 15 a lunii ulterioare trimestrului pentru care se face raportarea.

    CAP. III
    Atribuţii şi responsabilităţi
    ART. 8
    Potrivit atribuţiilor prevăzute la art. 3 lit. a), b), h), i), k) şi l) din Hotărârea Guvernului nr. 1.414/2009 pentru înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional de Sănătate Publică, cu modificările şi completările ulterioare, INSP, prin CNMRMC, are următoarele responsabilităţi specifice:
    a) elaborează un raport anual al activităţii desfăşurate în cadrul ReSanMed, în urma analizei datelor primite, pe care îl afişează pe site-ul INSP-CNMRMC şi îl înaintează Ministerului Sănătăţii;
    b) coordonează la nivel naţional:
    (i) colectarea datelor de monitorizare a factorilor determinanţi din mediul de viaţă şi muncă;
    (ii) modul în care se realizează raportarea şi calitatea datelor raportate de către direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, conform metodologiei;

    c) analizează trimestrial stadiul raportării datelor şi transmite această analiză Ministerului Sănătăţii;
    d) înştiinţează Ministerul Sănătăţii ori de câte ori în urma analizei datelor rezultă modificări ale stării de sănătate a populaţiei care pot fi influenţate de condiţiile de mediu şi propune măsuri;
    e) elaborează anual planul de formare profesională a personalului implicat în activitatea de notificare şi raportare;
    f) prin structurile sale de specialitate oferă consultanţă direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, cu privire la completarea corectă a setului de date din cadrul ReSanMed.


    ART. 9
    (1) Direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti au următoarele atribuţii şi responsabilităţi:
    a) introduc şi actualizează date în ReSanMed pentru notificare şi raportare;
    b) participă la instruirile organizate de INSP în vederea funcţionării optime a ReSanMed;
    c) semnalează către CNMRMC dificultăţile întâmpinate în folosirea registrului şi propun sugestii de îmbunătăţire a acestuia.

    (2) Notificările se efectuează numai cu avizul directorului executiv al direcţiei de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti.

    ART. 10
    Furnizorii de date au următoarele atribuţii şi responsabilităţi:
    a) pun la dispoziţia direcţilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti fişa pacientului pentru completarea informaţiilor despre un caz de boală;
    b) răspund pentru acurateţea datelor furnizate direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti;
    c) sprijină evaluarea periodică a calităţii datelor efectuată de către INSP.


    CAP. IV
    Dispoziţii finale
    ART. 11
    Colectarea, transmiterea informaţiilor şi înregistrările individuale se realizează cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016, precum şi a prevederilor Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 12
    Sursele de date definite la art. 3 lit. j) din prezenta hotărâre îndeplinesc activităţile de înştiinţare, avertizare şi alarmare în cadrul funcţiilor de sprijin prevăzute la pct. 1.1 lit. a) şi pct. 1.2 din anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 557/2016 privind managementul tipurilor de risc pentru a sprijini activitatea de notificare a direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti.                    PRIM-MINISTRU
                    VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
                    Contrasemnează:
                    p. Ministrul sănătăţii,
                    Tiberius-Marius Brădăţan,
                    secretar de stat
                    Viceprim-ministru, ministrul mediului,
                    Graţiela Leocadia Gavrilescu
                    Ministrul afacerilor interne,
                    Carmen Daniela Dan
                    Ministrul apărării naţionale,
                    Gabriel-Beniamin Leş
                    Ministrul comunicaţiilor şi societăţii informaţionale,
                    Alexandru Petrescu

    Bucureşti, 15 februarie 2019.
    Nr. 83.

    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016