Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTĂRÂRE  nr. 8 din 13 martie 2019  pentru modificarea şi completarea Metodologiei de admitere în Corpul experţilor electorali, aprobată prin Hotărârea Autorităţii Electorale Permanente nr. 11/2015     Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 HOTĂRÂRE nr. 8 din 13 martie 2019 pentru modificarea şi completarea Metodologiei de admitere în Corpul experţilor electorali, aprobată prin Hotărârea Autorităţii Electorale Permanente nr. 11/2015

EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 210 din 18 martie 2019
    Având în vedere dispoziţiile art. 16 alin. (4) lit. b) şi alin. (7) din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente, cu modificările şi completările ulterioare,
    ţinând cont de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE(Regulamentul general privind protecţia datelor),
    în temeiul art. 16 alin. (8) şi art. 104 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 208/2015, cu modificările şi completările ulterioare,
    Autoritatea Electorală Permanentă adoptă prezenta hotărâre.
    ART. I
    Metodologia de admitere în Corpul experţilor electorali, aprobată prin Hotărârea Autorităţii Electorale Permanente nr. 11/2015, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 832 din 6 noiembrie 2015, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 8, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (5^1), cu următorul cuprins:
    "(5^1) Neîndeplinirea condiţiei prevăzute la alin. (5) în cel mult 3 luni de la data depunerii cererii atrage respingerea acesteia."

    2. După articolul 8 se introduce un nou articol, articolul 8^1, cu următorul cuprins:
    "ART. 8^1
    Examenul se susţine în cel mult 6 luni de la data depunerii cererii."

    3. La articolul 9, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Tematica examenului de admitere constă din prevederile legale care reglementează activitatea birourilor electorale ale secţiilor de votare."

    4. Articolul 15 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 15
    Prelucrarea datelor cu caracter personal se realizează cu respectarea de către toate persoanele implicate a prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE(Regulamentul general privind protecţia datelor)."

    5. Articolul 16 se modică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 16
    Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezenta metodologie."

    6. Anexa nr. 1 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 1 la prezenta hotărâre.
    7. Anexa nr. 2 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 2 la prezenta hotărâre.
    8. Anexa nr. 3 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 3 la prezenta hotărâre.
    9. Anexa nr. 4 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 4 la prezenta hotărâre.
    10. Anexa nr. 5 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 5 la prezenta hotărâre.


    ART. II
    Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

    ART. III
    Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    Preşedintele Autorităţii Electorale Permanente,
                    Constantin-Florin Mituleţu-Buică
                    Contrasemnează:
                    Vicepreşedinte,
                    Marian Muhuleţ
                    Vicepreşedinte,
                    Zsombor Vajda

    Bucureşti, 13 martie 2019.
    Nr. 8.
    ANEXA 1

    (Anexa nr. 1 la metodologie)
    Modelul cererii de admitere în Corpul experţilor electorali din ţară pe bază de aviz favorabil
    CERERE DE ADMITERE
    în Corpul experţilor electorali din ţară pe bază de aviz favorabil
    Autoritatea Electorală Permanentă, str. Stavropoleos nr. 6, Bucureşti, sectorul 3, 030084, www.roaep.ro, e-mail: expert@roaep.ro
    Subsemnatul, ............................................, CNP ............................, domiciliat în ................................................................., cu reşedinţa în (dacă este cazul) ................................................................................, telefon ......................, e-mail .........................., având ocupaţia de ...................................................................................................., de profesie ........................................................, solicit admiterea în Corpul experţilor electorali din ţară pe baza avizului favorabil acordat de Autoritatea Electorală Permanentă.
    Declar, cunoscând prevederile art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, cu privire la falsul în declaraţii, următoarele:
    • sunt cetăţean român cu drept de vot;
    • cunosc limba română, scris şi vorbit;
    • sunt apt fizic şi psihic pentru exercitarea funcţiei de preşedinte al biroului electoral al secţiei de votare sau de locţiitor al acestuia;
    • nu sunt membru al unui partid politic;
    • nu sunt urmărit penal, trimis în judecată penală sau condamnat penal;
    • sunt absolvent de:
    ○ studii universitare de licenţă în domeniul ştiinţelor juridice;
    ○ studii universitare de licenţă în alte domenii;
    ○ învăţământ general obligatoriu;

    • am îndeplinit funcţia de preşedinte al biroului electoral al secţiei de votare/locţiitor la alegerile/referendumul (se înscrie tipul acestora) ...................................................................................................................... din data de ................................................;
    • doresc să fiu desemnat preşedinte al biroului electoral al secţiei de votare din ţară sau locţiitor al acestuia în:
    ○ judeţul de domiciliu;
    ○ judeţul de reşedinţă;

    • voi păstra deplina confidenţialitate asupra informaţiilor pe care le voi primi, nu le voi utiliza decât în scopul stabilit de lege şi nu voi divulga aceste informaţii niciunei terţe părţi neautorizate;
    • voi păstra confidenţialitatea datelor cu caracter personal a căror prelucrare o voi efectua în condiţiile legii, în virtutea atribuţiilor primite, inclusiv după încetarea activităţilor de prelucrare a acestor date;
    • voi notifica Autoritatea Electorală Permanentă de îndată ce datele de contact menţionate se modifică sau în situaţia apariţiei unei incompatibilităţi.

    Anexez o copie a actului de identitate şi o copie a actului de studii.
    Data ............................
    Semnătura ............................
    Notă de informare privind protecţia datelor personale:
    Autoritatea Electorală Permanentă, cu sediul în str. Stavropoleos nr. 6, sectorul 3, Bucureşti, cod poştal 030084, telefon/fax: 021.310.13.86, e-mail: office.sg@roaep.ro, prelucrează datele cu caracter personal furnizate de dumneavoastră prin acest document în scopul organizării procedurilor de actualizare a evidenţei permanente a experţilor electorali, precum şi a procedurii de constituire a birourilor electorale. Prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligaţii legale conform art. 6 alin. (1) lit. c) din Regulamentul (UE) nr. 679/2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor - RGPD), temeiul legal al prelucrării fiind prevederile art. 16 din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente, cu modificările şi completările ulterioare.
    Datele vor fi dezvăluite Ministerului Afacerilor Interne, instituţiilor prefectului, birourilor şi oficiilor electorale, iar dacă este cazul, organelor de poliţie, organelor de urmărire penală şi instanţelor judecătoreşti. De asemenea numele dumneavoastră va fi dezvăluit publicului în cadrul procedurilor de aducere la cunoştinţă a componenţei birourilor electorale, respectiv de publicare pe internet a proceselor-verbale privind rezultatele votării.
    Pe viitor, datele privind numele şi prenumele, domiciliul, codul numeric personal, telefonul, e-mailul, ocupaţia şi profesia, copia actului de identitate, precum şi a actului de studii ne permit să vă ţinem la curent cu activitatea noastră. Datele dumneavoastră cu caracter personal sunt stocate pe perioada necesară îndeplinirii scopurilor pentru care au fost colectate şi nu vor fi transferate către state din cadrul/din afara Uniunii Europene.
    Menţionăm că responsabilul cu protecţia datelor cu caracter personal din cadrul Autorităţii Electorale Permanente poate fi contactat la dpo@roaep.ro.
    Conform RGPD, beneficiaţi de dreptul de acces (art. 15 din RGPD), dreptul la rectificare (art. 16 din RGPD) şi dreptul la restricţionarea prelucrării (art. 18 din RGPD).
    Pentru exercitarea acestor drepturi, puteţi adresa o cerere scrisă, datată şi semnată olograf, care va conţine în mod obligatoriu codul numeric personal. Cererea poate fi depusă la registratura Autorităţii Electorale Permanente, poate fi transmisă prin poştă, prin fax sau prin e-mail (scanată).
    În cazul în care consideraţi că drepturile cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal au fost încălcate, aveţi dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau de a vă adresa instanţei de judecată competente.
    Data ..............................
    Semnătura ............................


    ANEXA 2

    (Anexa nr. 2 la metodologie)
    Modelul cererii de admitere în Corpul experţilor electorali din străinătate pe bază de aviz favorabil
    CERERE DE ADMITERE
    în Corpul experţilor electorali din străinătate pe bază de aviz favorabil
    Autoritatea Electorală Permanentă, str. Stavropoleos nr. 6, Bucureşti, sectorul 3, 030084, www.roaep.ro, e-mail: expert@roaep.ro
    Subsemnatul, ............................................, CNP ............................, domiciliat în ....................................................................., cu reşedinţa în (dacă este cazul) ................................................................................, telefon ......................, e-mail .........................., având ocupaţia de ...................................................................................................., de profesie ........................................................, solicit admiterea în Corpul experţilor electorali din străinătate pe baza avizului favorabil acordat de Autoritatea Electorală Permanentă.
    Declar, cunoscând prevederile art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, cu privire la falsul în declaraţii, următoarele:
    • sunt cetăţean român cu drept de vot;
    • cunosc limba română, scris şi vorbit;
    • sunt apt fizic şi psihic pentru exercitarea funcţiei de preşedinte al biroului electoral al secţiei de votare;
    • nu sunt membru al unui partid politic;
    • nu sunt urmărit penal, trimis în judecată penală sau condamnat penal;
    • sunt absolvent de:
    ○ studii universitare de licenţă în domeniul ştiinţelor juridice;
    ○ studii universitare de licenţă în alte domenii;
    ○ învăţământ general obligatoriu;

    • am îndeplinit funcţia de preşedinte al biroului electoral al secţiei de votare/locţiitor la alegerile/referendumul (se înscrie tipul acestora) .................................................................................................................. din data de ................................................;
    • doresc să fiu desemnat preşedinte al biroului electoral al secţiei de votare în statul ..........................................................;
    • voi păstra deplina confidenţialitate asupra informaţiilor pe care le voi primi, nu le voi utiliza decât în scopul stabilit de lege şi nu voi divulga aceste informaţii niciunei terţe părţi neautorizate;
    • voi păstra confidenţialitatea datelor cu caracter personal a căror prelucrare o voi efectua în condiţiile legii, în virtutea atribuţiilor primite, inclusiv după încetarea activităţilor de prelucrare a acestor date;
    • voi notifica Autoritatea Electorală Permanentă de îndată ce datele de contact menţionate se modifică sau în situaţia apariţiei unei incompatibilităţi.

    Anexez o copie a actului de identitate şi o copie a actului de studii.
    Data ..............................
    Semnătura ............................
    Notă de informare privind protecţia datelor personale:
    Autoritatea Electorală Permanentă, cu sediul în str. Stavropoleos nr. 6, sectorul 3, Bucureşti, cod poştal 030084, telefon/fax: 021.310.13.86, e-mail: office.sg@roaep.ro, prelucrează datele cu caracter personal furnizate de dumneavoastră prin acest document în scopul organizării procedurilor de actualizare a evidenţei permanente a experţilor electorali, precum şi a procedurii de constituire a birourilor electorale. Prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligaţii legale conform art. 6 alin. (1) lit. c) din Regulamentul (UE) nr. 679/2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor - RGPD), temeiul legal al prelucrării fiind prevederile art. 16 din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente, cu modificările şi completările ulterioare.
    Datele vor fi dezvăluite Ministerului Afacerilor Externe, misiunilor diplomatice, oficiilor consulare şi institutelor culturale ale României în străinătate, iar dacă este cazul, organelor de poliţie, organelor de urmărire penală şi instanţelor judecătoreşti. De asemenea numele dumneavoastră va fi dezvăluit publicului în cadrul procedurilor de aducere la cunoştinţă a componenţei birourilor electorale, respectiv de publicare pe internet a proceselor-verbale privind rezultatele votării.
    Pe viitor, datele privind numele şi prenumele, domiciliul, codul numeric personal, telefonul, e-mailul, ocupaţia şi profesia, copia actului de identitate, precum şi a actului de studii ne permit să vă ţinem la curent cu activitatea noastră. Datele dumneavoastră cu caracter personal sunt stocate pe perioada necesară îndeplinirii scopurilor pentru care au fost colectate şi nu vor fi transferate către state din cadrul/din afara Uniunii Europene.
    Menţionăm că responsabilul cu protecţia datelor cu caracter personal din cadrul Autorităţii Electorale Permanente poate fi contactat la dpo@roaep.ro.
    Conform RGPD, beneficiaţi de dreptul de acces (art. 15 din RGPD), dreptul la rectificare (art. 16 din RGPD) şi dreptul la restricţionarea prelucrării (art. 18 din RGPD).
    Pentru exercitarea acestor drepturi, puteţi adresa o cerere scrisă, datată şi semnată olograf, care va conţine în mod obligatoriu codul numeric personal. Cererea poate fi depusă la registratura Autorităţii Electorale Permanente, poate fi transmisă prin poştă, prin fax sau prin e-mail (scanată).
    În cazul în care consideraţi că drepturile cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal au fost încălcate, aveţi dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau de a vă adresa instanţei de judecată competente.
    Data ..............................
    Semnătura ............................


    ANEXA 3

    (Anexa nr. 3 la metodologie)
    Modelul cererii de admitere în Corpul experţilor electorali din ţară pe bază de examen
    CERERE DE ADMITERE
    în Corpul experţilor electorali din ţară pe bază de examen
    Autoritatea Electorală Permanentă, str. Stavropoleos nr. 6, Bucureşti, sectorul 3, 030084, www.roaep.ro e-mail: expert@roaep.ro
    Subsemnatul, ............................................, CNP ............................, domiciliat în ....................................................................., cu reşedinţa în (dacă este cazul) ................................................................................, telefon ......................, e-mail .........................., având ocupaţia de ...................................................................................................., de profesie ........................................................, solicit admiterea în Corpul experţilor electorali din ţară pe baza examenului organizat de Autoritatea Electorală Permanentă.
    Declar, cunoscând prevederile art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, cu privire la falsul în declaraţii, următoarele:
    • sunt cetăţean român cu drept de vot;
    • cunosc limba română, scris şi vorbit;
    • sunt apt fizic şi psihic pentru exercitarea funcţiei de preşedinte al biroului electoral al secţiei de votare sau de locţiitor al acestuia;
    • nu sunt membru al unui partid politic;
    • nu sunt urmărit penal, trimis în judecată penală sau condamnat penal;
    • sunt absolvent de:
    ○ studii universitare de licenţă în domeniul ştiinţelor juridice;
    ○ studii universitare de licenţă în alte domenii;
    ○ învăţământ general obligatoriu;

    • doresc să fiu desemnat preşedinte al biroului electoral al secţiei de votare din ţară sau locţiitor al acestuia în:
    ○ judeţul de domiciliu;
    ○ judeţul de reşedinţă;

    • voi păstra deplina confidenţialitate asupra informaţiilor pe care le voi primi, nu le voi utiliza decât în scopul stabilit de lege şi nu voi divulga aceste informaţii niciunei terţe părţi neautorizate;
    • voi păstra confidenţialitatea datelor cu caracter personal a căror prelucrare o voi efectua în condiţiile legii, în virtutea atribuţiilor primite, inclusiv după încetarea activităţilor de prelucrare a acestor date;
    • voi notifica Autoritatea Electorală Permanentă de îndată ce datele de contact menţionate se modifică sau în situaţia apariţiei unei incompatibilităţi.

    Anexez o copie a actului de identitate şi o copie a actului de studii.
    Data ..............................
    Semnătura ............................
    Notă de informare privind protecţia datelor personale:
    Autoritatea Electorală Permanentă, cu sediul în str. Stavropoleos nr. 6, sectorul 3, Bucureşti, cod poştal 030084, telefon/fax: 021.310.13.86, e-mail: office.sg@roaep.ro, prelucrează datele cu caracter personal furnizate de dumneavoastră prin acest document în scopul organizării procedurilor de actualizare a evidenţei permanente a experţilor electorali, precum şi a procedurii de constituire a birourilor electorale. Prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligaţii legale conform art. 6 alin. (1) lit. c) din Regulamentul (UE) nr. 679/2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor - RGPD), temeiul legal al prelucrării fiind prevederile art. 16 din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente, cu modificările şi completările ulterioare.
    Datele vor fi dezvăluite Ministerului Afacerilor Interne, instituţiilor prefectului, birourilor şi oficiilor electorale, iar dacă este cazul, organelor de poliţie, organelor de urmărire penală şi instanţelor judecătoreşti. De asemenea numele dumneavoastră va fi dezvăluit publicului în cadrul procedurilor de aducere la cunoştinţă a componenţei birourilor electorale, respectiv de publicare pe internet a proceselor-verbale privind rezultatele votării.
    Pe viitor, datele privind numele şi prenumele, domiciliul, codul numeric personal, telefonul, e-mailul, ocupaţia şi profesia, copia actului de identitate, precum şi a actului de studii ne permit să vă ţinem la curent cu activitatea noastră. Datele dumneavoastră cu caracter personal sunt stocate pe perioada necesară îndeplinirii scopurilor pentru care au fost colectate şi nu vor fi transferate către state din cadrul/din afara Uniunii Europene.
    Menţionăm că responsabilul cu protecţia datelor cu caracter personal din cadrul Autorităţii Electorale Permanente poate fi contactat la dpo@roaep.ro.
    Conform RGPD, beneficiaţi de dreptul de acces (art. 15 din RGPD), dreptul la rectificare (art. 16 din RGPD) şi dreptul la restricţionarea prelucrării (art. 18 din RGPD).
    Pentru exercitarea acestor drepturi, puteţi adresa o cerere scrisă, datată şi semnată olograf, care va conţine în mod obligatoriu codul numeric personal. Cererea poate fi depusă la registratura Autorităţii Electorale Permanente, poate fi transmisă prin poştă, prin fax sau prin e-mail (scanată).
    În cazul în care consideraţi că drepturile cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal au fost încălcate, aveţi dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau de a vă adresa instanţei de judecată competente.
    Data ..............................
    Semnătura ............................


    ANEXA 4

    (Anexa nr. 4 la metodologie)
    Modelul cererii de admitere în Corpul experţilor electorali din străinătate pe bază de examen
    CERERE DE ADMITERE
    în Corpul experţilor electorali din străinătate pe bază de examen
    Autoritatea Electorală Permanentă, str. Stavropoleos nr. 6, Bucureşti, sectorul 3, 030084, www.roaep.ro e-mail: expert@roaep.ro
    Subsemnatul, ............................................, CNP ............................, domiciliat în ....................................................................., cu reşedinţa în (dacă este cazul) ................................................................................, telefon ......................, e-mail .........................., având ocupaţia de ...................................................................................................., de profesie ........................................................, solicit admiterea în Corpul experţilor electorali din străinătate pe baza examenului organizat de Autoritatea Electorală Permanentă.
    Declar, cunoscând prevederile art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, cu privire la falsul în declaraţii, următoarele:
    • sunt cetăţean român cu drept de vot;
    • cunosc limba română, scris şi vorbit;
    • sunt apt fizic şi psihic pentru exercitarea funcţiei de preşedinte al biroului electoral al secţiei de votare;
    • nu sunt membru al unui partid politic;
    • nu sunt urmărit penal, trimis în judecată penală sau condamnat penal;
    • sunt absolvent de:
    ○ studii universitare de licenţă în domeniul ştiinţelor juridice;
    ○ studii universitare de licenţă în alte domenii;
    ○ învăţământ general obligatoriu;

    • doresc să fiu desemnat preşedinte al biroului electoral al secţiei de votare în statul ………………………………;
    • voi păstra deplina confidenţialitate asupra informaţiilor pe care le voi primi, nu le voi utiliza decât în scopul stabilit de lege şi nu voi divulga aceste informaţii niciunei terţe părţi neautorizate;
    • voi păstra confidenţialitatea datelor cu caracter personal a căror prelucrare o voi efectua în condiţiile legii, în virtutea atribuţiilor primite, inclusiv după încetarea activităţilor de prelucrare a acestor date;
    • voi notifica Autoritatea Electorală Permanentă de îndată ce datele de contact menţionate se modifică sau în situaţia apariţiei unei incompatibilităţi.

    Anexez o copie a actului de identitate şi o copie a actului de studii.
    Data ..............................
    Semnătura ............................
    Notă de informare privind protecţia datelor personale:
    Autoritatea Electorală Permanentă, cu sediul în str. Stavropoleos nr. 6, sectorul 3, Bucureşti, cod poştal 030084, telefon/fax: 021.310.13.86, e-mail: office.sg@roaep.ro, prelucrează datele cu caracter personal furnizate de dumneavoastră prin acest document în scopul organizării procedurilor de actualizare a evidenţei permanente a experţilor electorali, precum şi a procedurii de constituire a birourilor electorale. Prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligaţii legale conform art. 6 alin. (1) lit. c) din Regulamentul (UE) nr. 679/2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor - RGPD), temeiul legal al prelucrării fiind prevederile art. 16 din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente, cu modificările şi completările ulterioare.
    Datele vor fi dezvăluite Ministerului Afacerilor Externe, misiunilor diplomatice, oficiilor consulare şi institutelor culturale ale României în străinătate, iar dacă este cazul, organelor de poliţie, organelor de urmărire penală şi instanţelor judecătoreşti. De asemenea numele dumneavoastră va fi dezvăluit publicului în cadrul procedurilor de aducere la cunoştinţă a componenţei birourilor electorale, respectiv de publicare pe internet a proceselor-verbale privind rezultatele votării.
    Pe viitor, datele privind numele şi prenumele, domiciliul, codul numeric personal, telefonul, e-mailul, ocupaţia şi profesia, copia actului de identitate, precum şi a actului de studii ne permit să vă ţinem la curent cu activitatea noastră. Datele dumneavoastră cu caracter personal sunt stocate pe perioada necesară îndeplinirii scopurilor pentru care au fost colectate şi nu vor fi transferate către state din cadrul/din afara Uniunii Europene.
    Menţionăm că responsabilul cu protecţia datelor cu caracter personal din cadrul Autorităţii Electorale Permanente poate fi contactat la dpo@roaep.ro.
    Conform RGPD, beneficiaţi de dreptul de acces (art. 15 din RGPD), dreptul la rectificare (art. 16 din RGPD) şi dreptul la restricţionarea prelucrării (art. 18 din RGPD).
    Pentru exercitarea acestor drepturi, puteţi adresa o cerere scrisă, datată şi semnată olograf, care va conţine în mod obligatoriu codul numeric personal. Cererea poate fi depusă la registratura Autorităţii Electorale Permanente, poate fi transmisă prin poştă, prin fax sau prin e-mail (scanată).
    În cazul în care consideraţi că drepturile cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal au fost încălcate, aveţi dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau de a vă adresa instanţei de judecată competente.
    Data ..............................
    Semnătura ............................


    ANEXA 5

    (Anexa nr. 5 la metodologie)
    Modelul declaraţiei privind înscrierea în Corpul experţilor electorali din străinătate a persoanelor propuse de Ministerul Afacerilor Externe
    DECLARAŢIE
    privind înscrierea în Corpul experţilor electorali din străinătate
    Autoritatea Electorală Permanentă, str. Stavropoleos nr. 6, Bucureşti, sectorul 3, 030084, www.roaep.ro e-mail: expert@roaep.ro
    Subsemnatul, ............................................, CNP ............................, domiciliat în ....................................................................., cu reşedinţa în (dacă este cazul) ................................................................................, telefon ......................, e-mail .........................., având ocupaţia de ...................................................................................................., de profesie ........................................................, declar, cunoscând prevederile art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, cu privire la falsul în declaraţii, următoarele:
    • sunt cetăţean român cu drept de vot;
    • cunosc limba română, scris şi vorbit;
    • sunt apt fizic şi psihic pentru exercitarea funcţiei de preşedinte al biroului electoral al secţiei de votare şi/sau de operator de calculator al biroului electoral al unei secţii de votare din străinătate;
    • nu sunt membru al unui partid politic;
    • nu sunt urmărit penal, trimis în judecată penală sau condamnat penal;
    • sunt absolvent de:
    ○ studii universitare de licenţă în domeniul ştiinţelor juridice;
    ○ studii universitare de licenţă în alte domenii;
    ○ învăţământ general obligatoriu;

    • am luat cunoştinţă de atribuţiile care îmi vor reveni, potrivit legii, precum şi de obligaţia de a-mi îndeplini funcţia de preşedinte al biroului electoral al secţiei de votare şi/sau de operator de calculator al biroului electoral al unei secţii de votare din străinătate în cazul în care voi fi desemnat.

    Sunt de acord cu preluarea copiei actului de identitate şi actului de studii şi cu prelucrarea datelor înscrise în acestea de către Autoritatea Electorală Permanentă, Ministerul Afacerilor Externe, misiunile diplomatice, oficiile consulare şi institutele culturale ale României în străinătate.
    Mă angajez să notific Autoritatea Electorală Permanentă de îndată ce datele de contact menţionate se modifică sau în situaţia apariţiei unei incompatibilităţi.
    Anexez o copie a actului de identitate şi o copie a actului de studii.
    Data ..............................
    Semnătura ............................
    Notă de informare privind protecţia datelor personale:
    Autoritatea Electorală Permanentă, cu sediul în str. Stavropoleos nr. 6, sectorul 3, Bucureşti, cod poştal 030084, telefon/fax: 021.310.13.86, e-mail: office.sg@roaep.ro, prelucrează datele cu caracter personal furnizate de dumneavoastră prin acest document în scopul organizării procedurilor de actualizare a evidenţei permanente a experţilor electorali, precum şi a procedurii de constituire a birourilor electorale. Prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligaţii legale conform art. 6 alin. (1) lit. c) din Regulamentul (UE) nr. 679/2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor - RGPD), temeiul legal al prelucrării fiind prevederile art. 16 din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente, cu modificările şi completările ulterioare.
    Datele vor fi dezvăluite Ministerului Afacerilor Externe, misiunilor diplomatice, oficiilor consulare şi institutelor culturale ale României în străinătate, birourilor şi oficiilor electorale, iar dacă este cazul, organelor de poliţie, organelor de urmărire penală şi instanţelor judecătoreşti. De asemenea numele dumneavoastră va fi dezvăluit publicului în cadrul procedurilor legale de aducere la cunoştinţă a componenţei Corpului experţilor electorali şi a birourilor electorale, respectiv de publicare pe internet a proceselor-verbale privind rezultatele votării.
    Pe viitor, datele privind numele şi prenumele, domiciliul, codul numeric personal, telefonul, e-mailul, ocupaţia şi profesia, copia actului de identitate, precum şi a actului de studii ne permit să vă ţinem la curent cu activitatea noastră. Datele dumneavoastră cu caracter personal sunt stocate pe perioada necesară îndeplinirii scopurilor pentru care au fost colectate şi nu vor fi transferate către state din cadrul/din afara Uniunii Europene.
    Menţionăm că responsabilul cu protecţia datelor cu caracter personal din cadrul Autorităţii Electorale Permanente poate fi contactat la dpo@roaep.ro.
    Conform RGPD, beneficiaţi de dreptul de acces (art. 15 din RGPD), dreptul la rectificare (art. 16 din RGPD) şi dreptul la restricţionarea prelucrării (art. 18 din RGPD).
    Pentru exercitarea acestor drepturi, puteţi adresa o cerere scrisă, datată şi semnată olograf, care va conţine în mod obligatoriu codul numeric personal. Cererea poate fi depusă la registratura Autorităţii Electorale Permanente, poate fi transmisă prin poştă, prin fax sau prin e-mail (scanată).
    În cazul în care consideraţi că drepturile cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal au fost încălcate, aveţi dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau de a vă adresa instanţei de judecată competente.

    Data ..............................
    Semnătura ............................
    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016