Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
 HOTĂRÂRE nr. 791 din 23 septembrie 2015 privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014-2015
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTĂRÂRE nr. 791 din 23 septembrie 2015  privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014-2015    Twitter Facebook
Cautare document

 HOTĂRÂRE nr. 791 din 23 septembrie 2015 privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014-2015

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 727 din 28 septembrie 2015

    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

    ART. I
    Hotărârea Guvernului nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014-2015, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 366 din 19 mai 2014, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

    1. La articolul 16 alineatul (2), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "b) să raporteze în vederea decontării caselor de asigurări de sănătate/Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate cu care se află în relaţii contractuale, facturile pentru serviciile prevăzute la lit. a) însoţite de copii ale documentelor care au deschis dreptul la servicii medicale, medicamente şi dispozitive medicale şi, după caz, de documentele justificative/documentele însoţitoare, la tarifele/preţurile de referinţă stabilite pentru cetăţenii români asiguraţi."

    2. După articolul 20 se introduce un nou articol, articolul 20^1, cu următorul cuprins:
    "Art. 20^1. - (1) Pentru punerea în aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 35/2015 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, casele de asigurări de sănătate contractează cu unităţile sanitare publice o sumă corespunzătoare aplicării unui factor de corecţie la valoarea aferentă serviciilor medicale realizate şi validate în luna precedentă la nivelul fiecărui furnizor; factorul de corecţie este procentul determinat prin raportarea influenţelor financiare conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 35/2015 aplicabile unităţilor sanitare publice la valoarea aferentă serviciilor medicale realizate şi validate în luna precedentă la nivelul fiecărui furnizor.
    (2) Fiecare unitate sanitară publică depune pentru contractare o solicitare însoţită de documentele justificative pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 35/2015.
    (3) Casele de asigurări de sănătate încheie un singur contract cu fiecare unitate sanitară publică cu care are încheiate contracte pentru furnizare de servicii medicale; modelul de contract este prevăzut în norme.
    (4) Casele de asigurări de sănătate decontează lunar, la termenul prevăzut în contract, suma realizată în luna precedentă, dar nu mai mult de suma contractată stabilită potrivit prevederilor alin. (1)."

    3. În anexa nr. 1, la capitolul II litera G punctul 2, după subpunctul 2.7 se introduce un nou subpunct, subpunctul 2.8, cu următorul cuprins:
    "2.8. transportul dus-întors, la laboratorul de investigaţii paraclinice şi de la laborator la domiciliu, pentru asiguraţii imobilizaţi la pat, pentru efectuare de investigaţii medicale paraclinice în ambulatoriu recomandate de medicii de familie sau de medicii de specialitate din ambulatoriul de specialitate clinic aflaţi în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate."

    4. În anexa nr. 1, la capitolul II, în tabelul de la litera H, numărul curent 20 se abrogă.

    5. În anexa nr. 1, la capitolul II, în tabelul de la litera H, numărul curent 33 se modifică şi va avea următorul cuprins:

 ┌──────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
 │ "33. │Ventilaţie noninvazivă****) │
 │ │****) Se efectuează sub supravegherea medicului pneumolog cu atestat │
 │ │în Managementul general, clinic şi terapeutic al tulburărilor │
 │ │respiratorii din timpul somnului - Somnologie poligrafie, în │
 │ │Managementul general, clinic şi terapeutic al tulburărilor │
 │ │respiratorii din timpul somnului - Somnologie poligrafie, │
 │ │polisomnografie şi titrare CPAP/BiPAP şi în Managementul general, │
 │ │clinic şi terapeutic al tulburărilor respiratorii - Ventilaţie │
 │ │noninvazivă, a medicului cu specialitatea anestezie şi terapie │
 │ │intensivă, a medicului specialist de medicină de urgenţă, care îşi │
 │ │desfăşoară activitatea într-o formă legală la furnizorul de îngrijiri│
 │ │medicale la domiciliu/îngrijiri paliative la domiciliu." │
 └──────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


    6. În anexa nr. 1, la capitolul III litera F, punctul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "1. Pacienţii din statele membre ale Uniunii Europene/ Spaţiului Economic European/Confederaţia Elveţiană, titulari de card european de asigurări sociale de sănătate, în perioada de valabilitate a cardului, beneficiază de serviciile prevăzute la cap. I lit. C, precum şi de serviciile medicale de chimioterapie acordate în regim de spitalizare de zi prevăzute în norme. Pentru aceste servicii medicale, furnizorii de servicii medicale spitaliceşti nu solicită bilet de internare."

    7. În anexa nr. 2, la articolul 138, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:
    "(1^1) Medicamentele în tratamentul ambulatoriu ce fac obiectul contractelor cost-volum-rezultat se eliberează de către farmaciile aflate în relaţii contractuale cu casele de asigurări de sănătate, în baza unor acte adiţionale încheiate în acest sens. Încheie acte adiţionale cu farmaciile pentru eliberarea acestor medicamente numai casele de asigurări de sănătate care se află în relaţie contractuală cu medicii care pot prescrie, conform prevederilor legale în vigoare, medicamentele ce fac obiectul contractelor cost-volum-rezultat."

    8. În anexa nr. 2, la articolul 141, literele a), r), ş), aa) şi ab) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "a) să se aprovizioneze continuu cu medicamentele corespunzătoare DCI-urilor prevăzute în listă, cu prioritate cu medicamentele ale căror preţuri pe unitatea terapeutică sunt mai mici sau egale cu preţul de referinţă - pentru medicamentele din sublistele A, B, C - secţiunile C1 şi C3 şi din sublista D;
    ...................................................................
    r) să depună, în luna următoare celei pentru care s-au eliberat medicamentele cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu, inclusiv pentru medicamentele ce fac obiectul contractelor cost-volum, documentele necesare în vederea decontării pentru luna respectivă, până la termenul prevăzut în contractul de furnizare de medicamente; pentru medicamentele aferente contractelor cost-volum-rezultat, furnizorii au obligaţia să depună, în luna următoare celei pentru care s-au eliberat medicamentele respective, numai borderourile centralizatoare şi prescripţiile medicale off-line, urmând ca facturile să se transmită/să se depună la casa de asigurări de sănătate în vederea decontării până la termenul prevăzut în contract, în luna următoare celei în care s-a finalizat evaluarea rezultatului medical; facturile se vor întocmi numai pentru prescripţiile medicale aferente pacienţilor pentru care s-a obţinut rezultatul medical, conform datelor puse la dispoziţie de casa de asigurări de sănătate;
    ...................................................................
    ş) să elibereze medicamentele din sublistele A, B, C - secţiunile C1 şi C3 şi din sublista D, ale căror preţuri pe unitatea terapeutică sunt mai mici sau egale cu preţul de referinţă, cu excepţia cazurilor în care medicul prescrie medicamentele pe denumire comercială sau la cererea asiguratului. În cazul în care medicamentele eliberate au preţ pe unitatea terapeutică mai mare decât preţul de referinţă, farmacia trebuie să obţină acordul informat şi în scris al asiguratului/primitorului pe prescripţie - componenta eliberare. În cazul în care medicamentele eliberate în cadrul aceleiaşi DCI au preţul de vânzare cu amănuntul mai mare decât preţul de referinţă, farmacia trebuie să obţină acordul informat şi în scris al asiguratului/primitorului pe prescripţie - componenta eliberare;
    ...................................................................
    aa) să întocmească evidenţe distincte pentru medicamentele acordate şi decontate din bugetul Fondului pentru pacienţii din statele membre ale Uniunii Europene/Spaţiului Economic European/Confederaţia Elveţiană, titulari ai cardului european de asigurări sociale de sănătate, respectiv beneficiari ai formularelor/documentelor europene emise în baza Regulamentului (CE) nr. 883/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială şi să transmită caselor de asigurări de sănătate cu care se află în relaţii contractuale, odată cu raportarea lunară conform lit. r), copii ale documentelor care au deschis dreptul la medicamente;
    ab) să întocmească evidenţe distincte pentru medicamentele acordate şi decontate din bugetul Fondului pentru pacienţii din statele cu care România a încheiat acorduri, înţelegeri, convenţii sau protocoale internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii, care au dreptul şi beneficiază de medicamente cu sau fără contribuţie personală acordate pe teritoriul României, şi să transmită caselor de asigurări de sănătate cu care se află în relaţii contractuale, odată cu raportarea lunară conform lit. r), copii ale documentelor care au deschis dreptul la medicamente;"

    9. În anexa nr. 2, la articolul 141, după litera af) se introduce o nouă literă, litera ag), cu următorul cuprins:
    "ag) să elibereze conform prevederilor legale în vigoare şi să întocmească evidenţe distincte în condiţiile prevăzute în norme pentru medicamentele care fac obiectul contractelor cost-volum/cost-volum-rezultat."

    10. În anexa nr. 2, la articolul 142, litera d) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "d) să încaseze de la asiguraţi contribuţia personală reprezentând diferenţa dintre preţul de vânzare cu amănuntul şi suma corespunzătoare aplicării procentului de compensare a medicamentelor corespunzătoare DCI-urilor prevăzute în sublistele A, B şi D asupra preţului de referinţă, respectiv diferenţa dintre preţul de vânzare cu amănuntul şi preţul de referinţă al medicamentelor, decontată de casele de asigurări de sănătate;"

    11. În anexa nr. 2, la articolul 144, alineatele (2) şi (5) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(2) Procentul de compensare a medicamentelor corespunzătoare DCI-urilor prevăzute în sublista A este de 90% din preţul de referinţă, a celor din sublista B este de 50% din preţul de referinţă, a celor din sublista D este de 20% din preţul de referinţă, iar a celor din secţiunile C1 şi C3 din sublista C este de 100% din preţul de referinţă.
    ..................................................................
    (5) Lista preţurilor de referinţă pe unitate terapeutică aferente medicamentelor - denumiri comerciale din catalogul naţional al preţurilor medicamentelor autorizate de punere pe piaţă în România (CANAMED), aprobat prin ordin al ministrului sănătăţii, elaborată de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, şi metoda de calcul pentru sublistele A, B, D şi C - secţiunile C1 şi C3 din sublistă se aprobă prin ordin al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate. În listă se cuprind preţurile de referinţă aprobate prin ordin al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate. Pentru medicamentele autorizate, care au primit preţ şi au fost listate în CANAMED, deţinătorul de autorizaţie de punere pe piaţă este obligat să asigure medicamentul pe piaţă în cantităţi suficiente pentru asigurarea nevoilor de consum ale pacienţilor, de la data avizării preţului."

    12. În anexa nr. 2, la articolul 144, după alineatul (9) se introduce un nou alineat, alineatul (9^1), cu următorul cuprins:
    "(9^1) Pentru contractele cost-volum-rezultat, după expirarea perioadei necesare acordării tratamentului şi a celei pentru evaluarea rezultatului medical prevăzute în cuprinsul contractelor, casele de asigurări de sănătate decontează medicamentele care fac obiectul acestor contracte, cu excepţia celor prevăzute la art. 12 alin. (8) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2011 privind stabilirea unor contribuţii pentru finanţarea unor cheltuieli în domeniul sănătăţii, aprobată prin Legea nr. 184/2015, cu modificările şi completările ulterioare, în termen de 60 de zile de la validarea facturii."

    13. În anexa nr. 2, la articolul 144, după alineatul (10) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:
    "(11) Pentru contractele cost-volum-rezultat durata maximă de verificare a prescripţiilor medicale prevăzute la alin. (9^1) nu poate depăşi 30 de zile calendaristice de la data depunerii/transmiterii acestora, după caz, de către farmacie la casa de asigurări de sănătate. Prescripţiile medicale on-line se păstrează de către farmacii şi se vor prezenta casei de asigurări de sănătate doar la solicitarea acesteia. În situaţia în care, ca urmare a verificării de către casa de asigurări de sănătate, se constată unele erori materiale în borderourile centralizatoare de raportare, acestea pot fi corectate de furnizor în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data comunicării de către casa de asigurări de sănătate a respectivelor erori constatate; comunicarea se face de către casa de asigurări de sănătate în format electronic."

    14. În anexa nr. 2, la articolul 145, partea introductivă a alineatului (1) şi litera a) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "Art. 145. - (1) Modalităţile de prescriere, de eliberare şi de decontare a medicamentelor cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu se stabilesc prin norme. Medicii prescriu medicamentele sub forma denumirii comune internaţionale - DCI, iar în cazuri justificate medical, precum şi în cazul produselor biologice şi al medicamentelor ce fac obiectul contractelor cost-volum/cost-volum-rezultat, prescrierea se face pe denumirea comercială, cu precizarea pe prescripţie şi a denumirii comune internaţionale - DCI corespunzătoare. Cu excepţia cazurilor în care medicul recomandă o anumită denumire comercială, recomandarea farmacistului pentru denumirile comerciale aferente DCI prescrise de medic se face în ordinea crescătoare a preţului, începând cu medicamentul cel mai ieftin din cadrul DCI respective. Pentru bolile cronice, medicii pot prescrie unui asigurat medicamente cu şi fără contribuţie personală, cu respectarea următoarelor condiţii:
    a) pentru sublistele A, B şi D - o prescripţie/mai multe prescripţii lunar, care să nu depăşească cumulativ 7 medicamente diferite pe toate prescripţiile aferente unei luni. Valoarea totală a medicamentelor din sublista B, calculată la nivelul preţului de referinţă, este de până la 330 lei pe lună;"

    15. În anexa nr. 2, la articolul 145, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(5) Pe acelaşi formular de prescripţie se pot înscrie medicamente din subliste diferite. Farmaciile întocmesc un borderou centralizator cu evidenţă distinctă pentru fiecare sublistă, în care sunt evidenţiate distinct:
    a) medicamentele corespunzătoare DCI-urilor aferente grupelor de boli cronice aprobate prin comisiile de experţi ai Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, pentru care medicul utilizează formulare de prescripţie distincte;
    b) medicamentele prescrise de medicul de familie ca urmare a scrisorii medicale de la medicul de medicina muncii, pentru care medicul utilizează formulare de prescripţie distincte;
    c) medicamentele din reţetele eliberate pentru titularii de card european;
    d) medicamentele din reţetele eliberate pentru pacienţii din statele cu care România a încheiat acorduri, înţelegeri, convenţii sau protocoale internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii;
    e) medicamentele din reţetele eliberate pentru titularii de formulare europene."

    16. În anexa nr. 2, la articolul 145, după alineatul (5) se introduc două noi alineate, alineatele (5^1) şi (5^2), cu următorul cuprins:
    "(5^1) Borderoul centralizator prevăzut la alin. (5) nu cuprinde medicamentele corespunzătoare DCI-urilor pentru care au fost încheiate contracte cost-volum/cost-volum-rezultat şi nici medicamentele corespunzătoare DCI-urilor din sublista B pentru pensionarii care beneficiază de prescripţii în condiţiile prevăzute la art. 144 alin. (3), în condiţiile prevăzute în norme, pentru care medicul utilizează formulare de prescripţie distincte, iar farmacia completează borderouri distincte.
    (5^2) Borderoul centralizator pentru medicamentele corespunzătoare DCI-urilor pentru care au fost încheiate contracte cost-volum, precum şi borderoul centralizator pentru medicamentele corespunzătoare DCI-urilor pentru care au fost încheiate contracte cost-volum-rezultat cuprind distinct medicamentele pentru fiecare sublistă, cu evidenţierea medicamentelor din reţetele eliberate pentru titularii de card european, medicamentelor din reţetele eliberate pentru pacienţii din statele cu care România a încheiat acorduri, înţelegeri, convenţii sau protocoale internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii şi medicamentelor din reţetele eliberate pentru titularii de formulare europene, precum şi medicamentelor corespunzătoare DCI-urilor din sublista B pentru pensionarii care beneficiază de prescripţii în condiţiile prevăzute la art. 144 alin. (3), după caz."

    17. În anexa nr. 2, la articolul 145, alineatul (7) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(7) Perioadele pentru care pot fi prescrise medicamentele sunt de maximum 7 zile în afecţiuni acute, de până la 8-10 zile în afecţiuni subacute şi de până la 30-31 de zile pentru bolnavii cu afecţiuni cronice. Pentru bolnavii cu boli cronice stabilizate şi cu schemă terapeutică stabilă, medicii de familie/medicii de specialitate din specialităţile clinice aflaţi în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate pot prescrie medicamente pentru o perioadă de până la 90/91/92 de zile, perioada fiind stabilită de comun acord de medicul prescriptor şi cu asiguratul beneficiar al prescripţiei medicale. Asiguraţii respectivi nu mai beneficiază de o altă prescripţie medicală pentru boala cronică respectivă pentru perioada acoperită de prescripţia medicală. Perioada pentru care pot fi prescrise medicamentele ce fac obiectul contractelor cost-volum/cost-volum-rezultat este de până la 30-31 zile."

    18. În anexa nr. 2, la articolul 147, partea introductivă a alineatului (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) În cazul în care se constată nerespectarea de către o farmacie/oficină locală de distribuţie a obligaţiilor prevăzute la art. 141 lit. a)-f), h), j)-x), z)-ab), ae) şi ag) se aplică următoarele sancţiuni:"

    19. În anexa nr. 2, după articolul 172^1 se introduce un nou articol, articolul 172^2, cu următorul cuprins:
    "Art. 172^2. - Furnizorii de servicii medicale şi furnizorii de dispozitive medicale aflaţi în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate au obligaţia să transmită în platforma informatică din asigurările de sănătate, serviciile medicale/ dispozitivele medicale din pachetul de bază şi pachetul minimal furnizate/eliberate - altele decât cele transmise în platforma informatică a asigurărilor de sănătate în condiţiile art. 3 lit. aq), art. 24 lit. am), art. 42 lit. am), art. 59 lit. ae), art. 74 lit. am), art. 92 alin. (1) lit. f), art. 119 lit. ab), art. 130 lit. af), art. 153 lit. ş), în maximum 72 de ore de la momentul acordării serviciilor medicale/eliberării dispozitivelor medicale, pentru serviciile acordate/dispozitivele eliberate în luna pentru care se face raportarea, în condiţiile prevăzute în norme; asumarea serviciilor medicale acordate/dispozitivelor medicale eliberate se face prin semnătură electronică extinsă potrivit dispoziţiilor Legii nr. 455/2001, republicată. În situaţia nerespectării acestei obligaţii, serviciile medicale şi dispozitivele medicale nu se decontează furnizorilor de către casele de asigurări de sănătate."

    ART. II
    Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 1 octombrie 2015.

                         PRIM-MINISTRU
                      VICTOR-VIOREL PONTA

                        Contrasemnează:
                        ---------------
                      Ministrul sănătăţii,
                       Nicolae Bănicioiu

                 Preşedintele Casei Naţionale
                   de Asigurări de Sănătate,
                        Vasile Ciurchea

                Ministrul finanţelor publice,
                  Eugen Orlando Teodorovici

    Bucureşti, 23 septembrie 2015.
    Nr. 791.

                           -----
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016