Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTĂRÂRE nr. 788 din 26 octombrie 2017  pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 294/2015 privind aprobarea Programului naţional de cadastru şi carte funciară 2015-2023    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 HOTĂRÂRE nr. 788 din 26 octombrie 2017 pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 294/2015 privind aprobarea Programului naţional de cadastru şi carte funciară 2015-2023

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 863 din 1 noiembrie 2017
    Având în vedere prevederile art. 9 alin. (27) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
    în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 9 alin. (26) din Legea nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 34 alin. (2) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice,
    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
    ART. I
    Hotărârea Guvernului nr. 294/2015 privind aprobarea Programului naţional de cadastru şi carte funciară 2015-2023, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 309 din 6 mai 2015, cu modificările şi completările ulterioare, se completează după cum urmează:
    1. La articolul 4, după alineatul (2^1) se introduce un nou alineat, alineatul (2^2), cu următorul cuprins:
    "(2^2) În scopul sprijinirii proiectelor de infrastructură de interes naţional, Agenţia Naţională, inclusiv prin oficiile teritoriale, poate contracta, cu finanţare din venituri proprii, în condiţiile legii, lucrări de înregistrare sistematică pentru sectoarele cadastrale aferente terenurilor afectate de aceste proiecte, sectoare ce vor fi aduse la cunoştinţă publică, conform dispoziţiilor art. 11 alin. (1) din Lege."

    2. La articolul 5, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (3^1), cu următorul cuprins:
    "(3^1) Regulamentul de organizare şi funcţionare a Comisiei interministeriale, cu rol consultativ, pentru stabilirea listei unităţilor administrativ-teritoriale din mediul rural în care se vor desfăşura lucrări de înregistrare sistematică a imobilelor, finanţate din fonduri europene structurale şi de investiţii, este prevăzut în anexa nr. 2."

    3. După anexa nr. 1 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 2, având cuprinsul prevăzut în anexa la prezenta hotărâre.


    ART. II
    Hotărârea Guvernului nr. 294/2015 privind aprobarea Programului naţional de cadastru şi carte funciară 2015-2023, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 309 din 6 mai 2015, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu completările aduse prin prezenta hotărâre, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.                    PRIM-MINISTRU
                    MIHAI TUDOSE
                    Contrasemnează:
                    Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale, administraţiei publice şi fondurilor europene,
                    Paul Stănescu
                    Ministrul delegat pentru fonduri europene,
                    Marius Nica
                    Directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară,
                    Radu Codruţ Ştefănescu
                    p. Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,
                    Dumitru Daniel Botănoiu,
                    secretar de stat
                    Ministrul muncii şi justiţiei sociale,
                    Lia-Olguţa Vasilescu
                    Ministrul finanţelor publice,
                    Ionuţ Mişa
                    Ministrul transporturilor,
                    Felix Stroe


    Bucureşti, 26 octombrie 2017.
    Nr. 788.
    ANEXA 1

    (Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 294/2015)
    REGULAMENT
    de organizare şi funcţionare a Comisiei interministeriale, cu rol consultativ,
    pentru stabilirea listei unităţilor administrativ-teritoriale din mediul rural în care
    se vor desfăşura lucrări de înregistrare sistematică a imobilelor,
    finanţate din fonduri europene structurale şi de investiţii
    ART. 1
    Comisia interministerială pentru stabilirea listei unităţilor administrativ-teritoriale din mediul rural în care se vor desfăşura lucrări de înregistrare sistematică a imobilelor, finanţate din fonduri europene structurale şi de investiţii, denumită în continuare Comisia, ca organism cu rol consultativ, fără personalitate juridică, se organizează şi funcţionează în conformitate cu prevederile art. 12 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii cadastrului şi publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 5 din hotărâre, inclusiv ale axei prioritare 11 din cadrul Programului operaţional regional 2014-2020 Extinderea geografică a sistemului de înregistrare a proprietăţilor în cadastru şi cartea funciară, precum şi cu prevederile prezentului regulament.

    ART. 2
    Comisia este compusă din 11 membri, respectiv 4 reprezentanţi ai Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene, 2 reprezentanţi ai Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, 2 reprezentanţi ai Ministerului Transporturilor şi 3 reprezentanţi ai Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, desemnaţi prin decizie a prim-ministrului.

    ART. 3
    Atribuţiile principale ale Comisiei, pe care le îndeplineşte în conformitate cu reglementările în vigoare, sunt:
    a) stabilirea procedurii de aplicare a principalelor criterii de prioritizare şi implementarea acesteia;
    b) stabilirea şi aplicarea criteriilor suplimentare sau complementare pentru selectarea unităţilor administrativ-teritoriale, rezultate din identificarea obiectivelor şi priorităţilor de intervenţie prevăzute în cadrul altor proiecte de interes naţional;
    c) stabilirea listei de nominalizare a unităţilor administrativ-teritoriale din mediul rural, în care se vor desfăşura lucrări de înregistrare sistematică a imobilelor, care vor beneficia de finanţare din fonduri europene structurale şi de investiţii, în cadrul axei prioritare 11 a Programului operaţional regional 2014-2020;
    d) orice alte atribuţii specifice activităţii.


    ART. 4
    (1) Comisia nominalizează lista unităţilor administrativ-teritoriale eligibile, în care se vor desfăşura lucrări de înregistrare sistematică a imobilelor, finanţate din fonduri europene structurale şi de investiţii, cu informarea Consiliului de administraţie al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, în conformitate cu reglementările în vigoare.
    (2) Lista prevăzută la art. 3 lit. c) este aprobată prin ordin comun al ministrului dezvoltării regionale, administraţiei publice şi fondurilor europene, al ministrului transporturilor, al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale şi al directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    (3) Pentru activitatea desfăşurată în cadrul Comisiei membrii acesteia primesc o indemnizaţie de şedinţă în cuantum de 10% din salariul de bază al directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară.
    (4) La lucrările Comisiei pot participa observatorii prevăzuţi la art. 5 alin. (3) din hotărâre, în baza invitaţiei scrise, transmisă de Comisie, prin orice mijloace care asigură confirmarea de primire, după prima şedinţă a acesteia.

    ART. 5
    (1) Comisia se întruneşte în maximum 10 şedinţe, pe parcursul unei singure luni calendaristice, la solicitarea preşedintelui sau a cel puţin 3 dintre membrii acesteia. Lucrările Comisiei se desfăşoară la sediul Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară.
    (2) Participarea la şedinţele Comisiei este obligatorie pentru toţi membrii săi, aceştia putând lipsi doar în situaţii bine justificate.
    (3) Şedinţele Comisiei se pot desfăşura doar în prezenţa a 2/3 din numărul membrilor, iar hotărârile se adoptă cu votul majorităţii membrilor.
    (4) Lucrările Comisiei sunt conduse de un preşedinte, ales dintre membrii acesteia. Preşedintele se alege la prima şedinţă a Comisiei cu votul a jumătate plus unu dintre membrii săi.
    (5) În lipsa preşedintelui, şedinţa este prezidată de un alt membru al Comisiei, desemnat de către membrii prezenţi.
    (6) Convocarea membrilor la şedinţele Comisiei se face prin grija Secretariatului acesteia, cu cel puţin 3 zile înainte de data stabilită pentru şedinţă, prin e-mail sau, după caz, prin orice alt mijloc care asigură confirmarea de primire, transmisă fiecărui membru. Odată cu transmiterea convocării sunt puse la dispoziţia membrilor Comisiei şi materialele înscrise pe ordinea de zi.
    (7) Dezbaterile din cadrul Comisiei se consemnează într-un proces-verbal, încheiat la finalul fiecărei şedinţe, semnat de toţi membrii prezenţi.

    ART. 6
    (1) Secretariatul Comisiei este asigurat de către doi reprezentanţi ai Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, desemnaţi prin ordin al directorului general.
    (2) Pentru activitatea desfăşurată în cadrul Secretariatului Comisiei, persoanele desemnate primesc o indemnizaţie de şedinţă în cuantum de 5% din salariul de bază al directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară.
    (3) Atribuţiile principale ale Secretariatului Comisiei sunt următoarele:
    a) asigură redactarea, înregistrarea şi comunicarea documentelor rezultate din activitatea Comisiei, inclusiv a invitaţiilor către reprezentanţii instituţiilor care deţin calitatea de observator;
    b) asigură convocarea membrilor pentru şedinţe, în termenul prevăzut la art. 5 alin. (6);
    c) înregistrează materialele primite de la ministerele sau instituţiile care deţin date referitoare la criteriile de prioritizare, prevăzute la art. 5 alin. (5) din hotărâre;
    d) asigură redactarea şi înregistrarea proceselor-verbale de şedinţă;
    e) arhivează toate documentele rezultate din activitatea comisiei;
    f) îndeplineşte orice altă atribuţie legată de buna desfăşurare a lucrărilor Comisiei.


    ART. 7
    (1) Procesele-verbale de şedinţă se înregistrează într-un registru special, numerotat şi sigilat. Registrul se păstrează de către Secretariatul Comisiei, care răspunde de integritatea acestuia.
    (2) Procesul-verbal cuprinde menţiuni privind locul şi data desfăşurării şedinţei, prezenţa membrilor, ordinea de zi, ordinea deliberărilor, deciziile luate, numărul de voturi întrunite şi opiniile separate.
    (3) La încheierea dezbaterilor fiecărei şedinţe, membrii Comisiei şi secretarii semnează procesul-verbal de şedinţă, după verificarea exactităţii celor consemnate. Eventualele inadvertenţe constatate în cuprinsul procesului-verbal vor fi menţionate la finalul acestuia, sub semnătura persoanei care le semnalează.
    (4) După finalizarea activităţii în termenul prevăzut la art. 5 alin. (1), Comisia adoptă o hotărâre care cuprinde lista de nominalizare a unităţilor administrativ-teritoriale, în care se vor desfăşura lucrări de înregistrare sistematică a imobilelor ce vor beneficia de finanţare din fonduri europene structurale şi de investiţii, pentru o suprafaţă totală de 5.756.387 hectare, conform indicatorului din Programul operaţional regional 2014-2020, care va sta la baza emiterii ordinului comun prevăzut la art. 4 alin. (2), cu respectarea legislaţiei în vigoare.

    ART. 8
    Sumele necesare pentru plata indemnizaţiilor prevăzute la art. 4 alin. (3) şi art. 6 alin. (2), precum şi sumele necesare desfăşurării activităţii Comisiei se asigură din bugetul de venituri proprii al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, potrivit legii.

    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016