Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTĂRÂRE nr. 778 din 9 octombrie 2013  pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 50/2011, a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 38/2011, şi a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 70/2011 privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 920/2011     Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 HOTĂRÂRE nr. 778 din 9 octombrie 2013 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 50/2011, a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 38/2011, şi a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 70/2011 privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 920/2011

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 631 din 11 octombrie 2013
    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,
    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
    ART. I
    Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 50/2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 76 din 28 ianuarie 2011, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. Articolul 8 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 8
    Ajutorul social se acordă lunar, în completarea veniturilor nete lunare ale familiei sau ale persoanei singure, pentru asigurarea venitului minim garantat, la nivelul prevăzut la art. 4 din lege, transformat în lei."

    2. La articolul 11, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(4) Potrivit prevederilor art. 7 din lege, persoanele apte de muncă ce nu realizează venituri din salarii sau din alte activităţi prezintă adeverinţă că sunt înregistrate în evidenţa agenţiilor pentru ocuparea forţei de muncă judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, denumite în continuare agenţii teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă, pentru încadrare în muncă şi că nu au refuzat un loc de muncă sau participarea la serviciile pentru stimularea ocupării forţei de muncă şi de formare profesională oferite de aceste agenţii."

    3. La articolul 15, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(1) Cuantumul ajutorului social se stabileşte ca diferenţă între nivelurile prevăzute la art. 4 din lege, transformate în lei, şi venitul net lunar al familiei sau persoanei singure, rezultat din fişa de calcul. Dacă din calculul în lei rezultă fracţiuni în bani, acestea se rotunjesc la un leu în favoarea beneficiarului."

    4. La articolul 17, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:
    "(1^1) În situaţia în care veniturile realizate de membrii familiei sau de persoana singură sunt anuale sau periodice, pentru stabilirea venitului net lunar se calculează media lunară a acestora în raport cu perioada pentru care au fost acordate."

    5. La articolul 18, după alineatul (1) se introduc patru noi alineate, alineatele (2)-(5), cu următorul cuprins:
    "(2) Lista bunurilor ce conduc la excluderea acordării ajutorului social, prevăzută la alin. (1), cuprinde clădiri şi alte bunuri mobile, precum şi suprafeţe de teren, animale şi păsări a căror valoare netă de producţie anuală depăşeşte cumulat suma de 1.000 euro pentru persoana singură, respectiv suma de 2.500 euro pentru familie.
(3) Pentru determinarea sumelor menţionate la alin. (2), Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin structurile locale din subordine, pune la dispoziţia primarilor, pe bază de protocol, elementele tehnice necesare stabilirii valorii nete de producţie pentru suprafeţe de teren, animale şi păsări.
(4) Documentul rezultat în urma stabilirii valorii nete prevăzute la alin. (3) se listează şi se anexează la fişa de calcul prevăzută în anexa nr. 3.
(5) În situaţia în care suprafeţele de teren deţinute de solicitant, indiferent de calitatea acestora, nu sunt cultivate, pentru evaluarea acestora se va lua în calcul cea mai mică valoare netă ce poate rezultă în urma aplicării elementelor prevăzute la alin. (3)."

    6. La articolul 20, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:
    "(2) În situaţia în care unul sau mai multe bunuri cuprinse în anexa nr. 4, aflate în proprietatea persoanei singure/familiei beneficiare de ajutor social, este dat în închiriere/arendă/ concesiune sau altă formă legală de cedare a folosinţei bunurilor, acest bun va fi luat în calcul pentru persoana/familia care îl are în închiriere/arendă/concesiune, iar pentru proprietarul de drept se va lua în calcul valoarea obţinută în urma cedării dreptului de folosinţă a bunului."

    7. La articolul 24, alineatele (5) şi (6) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(5) Dispoziţia primarului de acordare a dreptului la ajutorul social, însoţită de copia cererii de acordare a ajutorului social şi a declaraţiei pe propria răspundere, certificată de primar, precum şi de copia fişei de calcul, se transmite pe bază de borderou la agenţiile pentru plăţi şi inspecţie socială judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, denumite în continuare agenţii teritoriale. Modelul borderoului este prevăzut în anexa nr. 5.
(6) Primarul are obligaţia de a transmite agenţiei teritoriale documentele prevăzute la alin. (5), precum şi situaţia centralizatoare privind titularii ajutorului social şi sumele de plată, până la data de 5 a fiecărei luni, pentru luna anterioară. Modelul situaţiei centralizatoare este prevăzut în anexa nr. 6."

    8. La articolul 26, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Emiterea deciziei prevăzute la alin. (1) are la bază documentele prevăzute la art. 24 alin. (5) şi (6). Pentru situaţiile în care numărul beneficiarilor este mai mare de 10 persoane, decizia poate fi emisă colectiv, comunicarea acesteia fiind realizată individual. Modelul deciziei este prevăzut în anexa nr. 7."

    9. La articolul 27, partea introductivă a alineatului (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Persoanele apte de muncă pentru care se acordă ajutorul social şi care nu realizează venituri din salarii sau din alte activităţi, potrivit legii, au obligaţia să dovedească, din 3 în 3 luni, cu adeverinţă eliberată de agenţia teritorială pentru ocuparea forţei de muncă, următoarele:"

    10. La articolul 28, alineatul (7) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(7) Situaţia lunară privind persoanele apte de muncă din familiile beneficiare de ajutor social, precum şi activităţile realizate de aceştia, conform planului de acţiuni prevăzut la alin. (3), se transmite agenţiilor teritoriale în termenul prevăzut la art. 13^1 alin. (3) din lege. Situaţia se va completa potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 8."

    11. La articolul 29 alineatul (2), litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "c) certificatul medical de constatare a capacităţii de muncă, emis de medicul expert al asigurărilor sociale din cadrul casei judeţene de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, pentru persoanele cu afecţiuni cronice invalidante şi care nu sunt asigurate în sistemul public de pensii, al cărui model este prezentat în anexa nr. 9."

    12. Articolul 30 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 30
    (1) În aplicarea prevederilor art. 7 şi art. 15 alin. (1)-(3) din lege, se procedează după cum urmează:
    a) pentru verificarea îndeplinirii condiţiei prevăzute la art. 7 alin. (1) din lege, agenţia teritorială pentru ocuparea forţei de muncă transmite primarilor, în scris şi în format electronic, în prima zi lucrătoare a fiecărei luni, pentru luna anterioară, un tabel nominal cu persoanele care sunt în căutarea unui loc de muncă, înregistrate în evidenţa agenţiei teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă, pentru care s-au eliberat adeverinţe potrivit art. 11 alin. (4), conform modelului prevăzut în anexa nr. 10;
    b) în condiţiile prevăzute de art. 15 alin. (3) din lege, primarii transmit lunar, în format electronic, în termenul prevăzut la art. 13^1 alin. (3) din lege, lista persoanelor apte de muncă din familiile beneficiare de ajutor social, atât la agenţia teritorială pentru ocuparea forţei de muncă şi inspectoratul teritorial de muncă, cât şi la agenţia teritorială, conform modelului prevăzut în anexa nr. 11;
    c) pe baza listei prevăzute la lit. b), agenţia teritorială pentru ocuparea forţei de muncă transmite în termen de 10 zile de la primirea listei, iar inspectoratul teritorial de muncă, în termen de 20 de zile lucrătoare, tabelul nominal cu persoanele din familiile beneficiare de ajutor social care s-au încadrat în muncă, inclusiv cu cele care au plecat cu contract de muncă în străînătate, au refuzat un loc de muncă oferit sau un curs de calificare/recalificare/formare profesională, conform modelelor prevăzute în anexele nr. 12 şi 13, atât primarilor, cât şi agenţiei teritoriale.
    (2) În vederea asigurării unei evidenţe centralizate la nivel naţional, în termen de 5 zile lucrătoare de la transmiterea tabelelor prevăzute la alin. (1) lit. c), Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă şi Inspecţia Muncii vor transmite în format electronic la Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială tabelele centralizatoare cu persoanele din familiile beneficiare de ajutor social care s-au încadrat în muncă, inclusiv cu cele care au plecat cu contract de muncă în străînătate, au refuzat un loc de muncă oferit sau un curs de calificare/recalificare/formare profesională. Modalitatea de transmitere şi formatul acestora se stabilesc prin protocol."

    13. Articolul 31 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 31
    Datele prevăzute la art. 30 alin. (1) lit. c) privind încadrarea în muncă, care se transmit de agenţia teritorială pentru ocuparea forţei de muncă, cuprind şi informaţiile furnizate, conform legii, de furnizorii de servicii specializate pentru stimularea ocupării forţei de muncă din sectorul public sau privat, acreditaţi în condiţiile Criteriilor de acreditare a furnizorilor de servicii specializate pentru stimularea ocupării forţei de muncă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 277/2002, cu modificările şi completările ulterioare."

    14. La articolul 33 alineatul (1), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "a) dacă nu prezintă adeverinţa eliberată de agenţia teritorială pentru ocuparea forţei de muncă, prevăzută la art. 11 alin. (4);"

    15. La articolul 35 alineatul (1), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "a) dacă veniturile nete lunare ale familiei sau ale persoanei singure depăşesc nivelurile prevăzute la art. 4 alin. (1) din lege, transformate în lei, sau dacă familia sau persoana singură deţine cel puţîn unul din bunurile cuprinse în lista prevăzută la art. 18;"

    16. După articolul 36 se introduce un nou articol, articolul 36^1, cu următorul cuprins:
    "ART. 36^1
    (1) Pentru recuperarea sumelor încasate necuvenit, cu titlu de ajutor social, în condiţiile art. 21 din lege se procedează după cum urmează:
    a) dacă beneficiarul primeşte în continuare ajutor social, se vor face reţineri eşalonat din drepturile aferente lunilor următoare, dar nu mai mult de 1/3 din aceste drepturi;
    b) dacă beneficiarul nu mai primeşte drepturi în perioada următoare constatării debitului şi titularul consimte, prin angajament scris, să restituie suma încasată necuvenit, acesta va achita suma respectivă în contul agenţiei teritoriale deschis la Trezoreria Statului sau la sediul acesteia prin casierie, în termenul prevăzut de decizia de recuperare;
    c) dacă titularul dreptului nu consimte la restituirea sumei şi nu există posibilitatea recuperării din alte drepturi, pe baza deciziei directorului executiv al agenţiei teritoriale, care constituie titlu executoriu conform art. 21 alin. (3) din lege, debitul se transmite la organele de executare silită din cadrul unităţilor administrativ-teritoriale, această instituţie urmând să confirme preluarea în continuare a urmăririi debitului respectiv;
    d) debitorii declaraţi insolvabili se scad din activul agenţiei teritoriale şi se trec într-o evidenţă specială, cu respectarea procedurilor legale.
    (2) În situaţia în care beneficiarul ajutorului social este familia, iar titularul ajutorului social a decedat, recuperarea sumelor încasate necuvenit, cu titlu de ajutor social, în condiţiile art. 21 din lege, se va face de la ceilalţi membri ai familiei, în calitate de beneficiari ai dreptului, cu aplicarea corespunzătoare a prevederilor alin. (1), precum şi ale art. 32, dacă situaţia de fapt impune schimbarea titularului şi modificarea cuantumului ajutorului social.
    (3) În situaţia în care beneficiarul ajutorului social, persoană singură, a decedat, nu se mai procedează la recuperarea sumelor încasate necuvenit cu titlu de ajutor social."

    17. La articolul 38, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu următorul cuprins:
    "(2^1) În situaţia în care se impune acordarea ajutorului de urgenţă în situaţii deosebite care afectează un număr mai mare de persoane, la efectuarea anchetei sociale se poate utiliza modelul prevăzut în anexa nr. 16a."

    18. Anexele nr. 1, 2, 4-13 se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1-12 la prezenta hotărâre.
    19. După anexa nr. 16 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 16a, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 13 la prezenta hotărâre.


    ART. II
    Anexele nr. 1 şi 2 la Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 38/2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 56 din 21 ianuarie 2011, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1 şi 2 la prezenta hotărâre.

    ART. III
    Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 70/2011 privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 920/2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 678 din 23 septembrie 2011, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 1 alineatul (2), după litera b) se introduce o nouă literă, litera b^1), cu următorul cuprins:
    "b^1) ajutor pentru încălzirea locuinţei cu energie electrică, denumit în continuare ajutor pentru energie electrică;"

    2. Articolul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 3
    (1) Ajutoarele prevăzute la art. 1 se acordă pe bază de cerere şi declaraţie pe propria răspundere privind componenţa familiei şi veniturile acesteia, precum şi bunurile mobile şi imobile deţinute.
    (2) Pentru ajutoarele prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. a), formularele de cerere şi declaraţie pe propria răspundere sunt transmise de către primării furnizorilor, cu respectarea termenului prevăzut la art. 15 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă, iar pentru ajutoarele prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. b), b^1) şi c), formularele de cerere şi declaraţie sunt puse la dispoziţia solicitanţilor direct de către primării.
    (3) Furnizorii prevăzuţi la alin. (2) transmit formularele titularilor de contract, şi anume consumatorilor individuali şi asociaţiilor de proprietari/locatari, cu respectarea termenului prevăzut la art. 15 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă.
    (4) Formularul de cerere şi declaraţie pe propria răspundere va fi pus la dispoziţia solicitanţilor şi în format electronic, pe site-urile primăriilor, al Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice şi Agenţiei Naţionale pentru Plăţi şi Inspecţie Socială, precum şi pe site-urile agenţiilor judeţene pentru plăţi şi inspecţie socială, respectiv a municipiului Bucureşti, denumite în continuare agenţii teritoriale.
    (5) Formularul de cerere şi declaraţie pe propria răspundere se completează potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 1 la Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 50/2011, cu modificările şi completările ulterioare."

    3. Articolul 4 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 4
    Familiile şi persoanele singure care îndeplinesc condiţiile pentru acordarea ajutoarelor prevăzute la art. 1 depun individual sau prin asociaţiile de proprietari/locatari cererile şi declaraţiile pe propria răspundere la primăria comunei, oraşului, municipiului sau, după caz, a sectorului municipiului Bucureşti în a cărei/cărui rază teritorială se află locuinţa de domiciliu sau de reşedinţă, cu respectarea termenului prevăzut la art. 16 din ordonanţa de urgenţă."

    4. Articolul 5 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 5
    (1) Ajutoarele prevăzute la art. 1 se acordă în funcţie de veniturile nete medii lunare pe membru de familie, respectiv ale persoanei singure, în limitele, procentele şi cuantumurile stabilite la art. 8, 9, 10 şi 11 din ordonanţa de urgenţă.
    (2) La stabilirea venitului net mediu lunar pe membru de familie şi, după caz, al persoanei singure se iau în calcul toate veniturile realizate de membrii acesteia în luna anterioară lunii în care se solicită dreptul, potrivit prevederilor art. 18 din ordonanţa de urgenţă. În situaţia în care veniturile realizate de membrii familiei sau de persoana singură sunt anuale sau periodice, pentru stabilirea venitului net lunar se calculează media lunară a acestora în raport cu perioada pentru care au fost acordate.
    (3) În cererea şi declaraţia pe propria răspundere solicitantul ajutorului prevăzut la art. 1 are obligaţia de a menţiona bunurile aflate în proprietate, închiriere, concesiune, comodat sau altă formă de deţinere, cuprinse în lista bunurilor ce conduc la excluderea acordării ajutorului pentru încălzirea locuinţei. Persoanele care solicită ajutorul pentru energie termică au obligaţia de a completa numărul de camere ale locuinţei.
    (4) Lista menţionată la alin. (3) este prevăzută în anexa nr. 4 la Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 50/2011, cu modificările şi completările ulterioare.
    (5) Pentru informarea solicitanţilor, lista bunurilor ce conduc la excluderea acordării ajutorului pentru încălzirea locuinţei, prevăzută la alin. (4), se afişează într-un loc vizibil la sediul consiliului local al comunei, oraşului, municipiului sau, după caz, al sectorului municipiului Bucureşti."

    5. La articolul 6, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(1) Pe baza datelor cuprinse în cererea şi declaraţia pe propria răspundere, a actelor doveditoare, precum şi a informaţiilor sau, după caz, a documentelor obţinute potrivit art. 14 alin. (5) din ordonanţa de urgenţă, primarul stabileşte dreptul la ajutoarele prevăzute la art. 1, prin dispoziţie scrisă. Dispoziţia se emite o singură dată, pentru toată perioada sezonului rece."

    6. La articolul 6, după alineatul (1) se introduc trei noi alineate, alineatele (1^1)-(1^3), cu următorul cuprins:
    "(1^1) În cazul stabilirii dreptului la ajutorul pentru energie electrică, primarul dispune, în mod obligatoriu, efectuarea anchetei sociale la domiciliul sau reşedinţa titularului ajutorului, pentru verificarea sistemului de încălzire utilizat.
(1^2) Ancheta socială se realizează de către serviciul public de asistenţă socială definit la art. 113 din Legea asistenţei sociale nr. 292/2011, cu respectarea termenului prevăzut la art. 14 alin. (7) din ordonanţa de urgenţă. Modelul anchetei sociale este cel prevăzut în anexa nr. 2 la Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 50/2011, cu modificările şi completările ulterioare.
(1^3) În cazul beneficiarilor de ajutor social şi/sau alocaţie pentru susţinerea familiei, care solicită ajutorul pentru energie electrică, ancheta socială se efectuează numai în situaţia în care au trecut mai mult de 3 luni de la ultima actualizare a informaţiilor potrivit art. 14^1 din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv art. 24 şi 25 din Legea nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, republicată, cu modificările ulterioare."

    7. La articolul 6 alineatul (2), după litera b) se introduce o nouă literă, litera b^1), cu următorul cuprins:
    "b^1) pentru ajutorul pentru energie electrică: numele şi prenumele titularului, codul numeric personal, adresa locuinţei pentru care se solicită dreptul, cuantumul maxim al ajutorului calculat în funcţie de venitul net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, inclusiv cel acordat din bugetul local, în condiţiile art. 10 alin. (1) şi (2) din ordonanţa de urgenţă, şi perioada de acordare a acestuia;"

    8. Articolul 8 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 8
    (1) În aplicarea prevederilor art. 17 alin. (3) din ordonanţa de urgenţă, primarii au obligaţia de a transmite furnizorilor, asociaţiilor de proprietari/locatari şi agenţiilor teritoriale situaţii centralizatoare cuprinzând în mod obligatoriu titularii ajutoarelor prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. a), b) şi c), numărul dispoziţiei prin care s-a stabilit dreptul, venitul net lunar pe membru de familie şi valoarea ajutorului calculată în condiţiile art. 8, 9 şi 11 din ordonanţa de urgenţă, precum şi codul furnizorului, respectiv al clientului, în scris şi în format electronic, întocmite potrivit modelelor prevăzute în anexele nr. 1a, 1b şi 1c. Situaţiile centralizatoare se transmit lunar, actualizate cu beneficiarii care îndeplinesc condiţiile de acordare a ajutorului social pe parcursul sezonului rece.
    (2) În aplicarea prevederilor art. 17 alin. (3^1) din ordonanţa de urgenţă, primarii au obligaţia de a transmite furnizorilor de energie electrică şi agenţiilor teritoriale situaţia centralizatoare cuprinzând în mod obligatoriu titularii ajutorului prevăzut la art. 1 alin. (2) lit. b^1), numărul dispoziţiei prin care s-a stabilit dreptul, venitul net lunar pe membru de familie şi valoarea ajutorului calculată în condiţiile art. 10 din ordonanţa de urgenţă, precum şi codul furnizorului, respectiv al clientului, în scris şi în format electronic, întocmite potrivit modelului prevăzute în anexa nr. 1d. Situaţia centralizatoare se transmite lunar, actualizată cu beneficiarii care îndeplinesc condiţiile de acordare a ajutorului social pe parcursul sezonului rece."

    9. La articolul 9, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(1) Autorităţile administraţiei publice locale, în baza art. 8 alin. (8), art. 9 alin. (2), art. 10 alin. (2) şi art. 11 alin. (3) din ordonanţa de urgenţă, pot aproba din bugetele proprii ajutoare după cum urmează:
    a) prin majorări ale gradului de compensare în acelaşi procent pentru toţi beneficiarii de ajutor pentru energie termică ce se regăsesc în aceeaşi tranşă de venituri;
    b) prin majorări ale ajutorului pentru gaze naturale, energie electrică şi combustibili solizi sau petrolieri cu acelaşi cuantum pentru toţi beneficiarii care se regăsesc în aceeaşi tranşă de venituri;
    c) prin acordarea de ajutoare pentru familiile şi persoanele singure cu venituri care depăşesc tranşele de venituri prevăzute de ordonanţa de urgenţă."

    10. La articolul 13 alineatul (4), sintagma "anexa nr. 6" se înlocuieşte cu sintagma "anexa nr. 2".
    11. La articolul 14 alineatul (5), sintagma "anexa nr. 7" se înlocuieşte cu sintagma "anexa nr. 3".
    12. La articolul 16 alineatul (2), sintagma "anexa nr. 8" se înlocuieşte cu sintagma "anexa nr. 4".
    13. La articolul 19 alineatul (3), sintagma "anexa nr. 9" se înlocuieşte cu sintagma "anexa nr. 5".
    14. La articolul 20 alineatul (3), sintagma "anexa nr. 10" se înlocuieşte cu sintagma "anexa nr. 6".
    15. La articolul 21, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Pe baza facturilor prevăzute la alin. (1), furnizorul de gaze naturale întocmeşte borderoul centralizator cuprinzând beneficiarii ajutorului pentru gaze naturale şi cuantumul efectiv al acestuia, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 7."

    16. După articolul 22 se introduce o nouă secţiune, secţiunea a 2^1-a "Ajutorul pentru energie electrică", alcătuită din articolele 22^1-22^4, cu următorul cuprins:
    " SECŢIUNEA a 2^1-a
    Ajutorul pentru energie electrică
    ART. 22^1
    În aplicarea prevederilor art. 17 alin. (3^1) din ordonanţa de urgenţă, primarii au obligaţia de a transmite furnizorilor şi agenţiilor teritoriale situaţia centralizatoare privind beneficiarii, venitul net lunar pe membru de familie şi cuantumul ajutoarelor pentru energie electrică stabilit în condiţiile art. 10 din ordonanţa de urgenţă.
    ART. 22^2
    (1) Pe baza consumului efectiv înregistrat de consumatorii vulnerabili individuali, furnizorul stabileşte cuantumul ajutorului efectiv, după cum urmează:
    a) la nivelul cuantumului ajutorului stabilit prin dispoziţie a primarului, dacă valoarea consumului este mai mare sau egală cu acest nivel;
    b) la valoarea consumului, dacă acesta este mai mic decât cuantumul ajutorului stabilit prin dispoziţie a primarului.
    (2) În situaţia în care modalitatea de facturare practicată de către furnizorul de energie electrică conduce la emiterea a mai mult de 5 facturi pentru perioada sezonului rece, cuantumul ajutorului efectiv stabilit potrivit prevederilor alin. (1), însumat pe această perioadă, nu poate depăşi cuantumul însumat al ajutorului pentru energie electrică stabilit prin dispoziţia primarului pentru aceeaşi perioadă.
    ART. 22^3
    (1) Furnizorii de energie electrică transmit consumatorilor vulnerabili individuali, titulari de contracte individuale, factura reprezentând consumul de energie electrică, cu respectarea prevederilor art. 23 alin. (3) şi (4) din ordonanţa de urgenţă, în care se evidenţiază ajutorul pentru energie electrică calculat în condiţiile art. 22^2 alin. (1) şi (2).
    (2) Pe baza facturilor prevăzute la alin. (1), furnizorul de energie electrică întocmeşte borderoul centralizator cuprinzând beneficiarii ajutorului pentru energie electrică şi cuantumul efectiv al acestuia, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 8.
    ART. 22^4
    (1) Borderoul centralizator prevăzut la art. 22^3 alin. (2) reprezintă document de plată, se întocmeşte de furnizor în 3 exemplare şi se transmite primarilor pentru certificare.
    (2) În termen de 5 zile de la primire, primarii certifică şi transmit un exemplar agenţiilor teritoriale, pe baza căruia acestea achită la furnizori sumele reprezentând ajutoarele pentru energie electrică. Unul dintre celelalte două exemplare certificate rămâne la primar, iar celălalt se remite furnizorului."

    17. La articolul 26, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(1) Agenţiile teritoriale, pe baza situaţiei centralizatoare prevăzute la art. 24 alin. (2), respectiv a borderourilor prevăzute la art. 16 alin. (2), art. 21 alin. (2) şi art. 22^3 alin. (2), solicită Agenţiei Naţionale pentru Plăţi şi Inspecţie Socială creditele bugetare corespunzătoare ajutoarelor prevăzute la art. 1 alin. (2) suportate din bugetul de stat, conform art. 8 alin. (2)-(5), art. 9 alin. (1), art. 10 alin. (1) şi art. 11 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă."

    18. La articolul 26 alineatul (4), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "a) în conturile de tip angajament scris în păstrarea unui terţ, escrow, deschise de către producătorii şi distribuitorii de energie termică, gaze naturale sau energie electrică;"

    19. La articolul 27, sintagma "anexele nr. 12-20" se înlocuieşte cu sintagma "anexele nr. 9 şi 10".
    20. Articolul 29 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 29
    (1) Pentru recuperarea sumelor încasate necuvenit, cu titlu de ajutor pentru încălzire, în condiţiile art. 30 alin. (4) din ordonanţa de urgenţă, se procedează după cum urmează:
    a) dacă beneficiarul primeşte în continuare ajutor pentru încălzire, se vor face reţineri eşalonat din drepturile aferente lunilor următoare;
    b) dacă beneficiarul nu mai primeşte drepturi în perioada următoare constatării debitului şi titularul consimte, prin angajament scris, să restituie suma încasată necuvenit, acesta va achita suma respectivă la primărie, în termenul prevăzut de dispoziţia de recuperare;
    c) dacă titularul dreptului nu consimte la restituirea sumei şi nu există posibilitatea recuperării din alte drepturi, se transmite înştiinţare la organele de executare silită din cadrul unităţilor administrativ-teritoriale, care vor confirma preluarea în continuare a urmăririi debitului respectiv;
    d) sumele cu titlu de ajutor pentru încălzire diminuate în condiţiile lit. a) nu se mai solicită agenţiilor teritoriale pentru decontare;
    e) sumele încasate în condiţiile lit. b) se virează agenţiilor teritoriale.
    (2) În situaţia în care beneficiarul este familia, iar titularul a decedat, recuperarea sumelor încasate necuvenit, cu titlu de ajutor, se va face de la ceilalţi membri ai familiei.
    (3) În situaţia în care beneficiarul, persoană singură, a decedat, nu se mai procedează la recuperarea sumelor încasate necuvenit."

    21. Articolul 30 se abrogă.
    22. La articolul 33 alineatul (2), sintagma "anexa nr. 23" se înlocuieşte cu sintagma "anexa nr. 11".
    23. Articolul 34 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 34
    Anexele nr. 1a-1d şi 2-11 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice."

    24. Anexele nr. 1-23 se abrogă şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1a -1d şi 2-11, al căror model este prevăzut în anexele nr. 14-27 la prezenta hotărâre.


    ART. IV
    (1) Pentru drepturile de ajutor social acordat în baza Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi de alocaţie pentru susţinerea familiei acordate în baza Legii nr. 277/2010, republicată, cu modificările ulterioare, stabilite anterior intrării în vigoare a prezentei hotărâri, primarii au obligaţia să reevalueze îndeplinirea condiţiilor de acordare, precum şi cuantumul dreptului, conform anexei nr. 3 la prezenta hotărâre, până cel târziu la 31 martie 2014, cu excepţia situaţiei în care, în această perioadă, titularii acestor drepturi solicită acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei prevăzut de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 70/2011 privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece, aprobată prin Legea nr. 92/2012, cu modificările şi completările ulterioare, caz în care, odată cu stabilirea acestui drept, se reevaluează şi drepturile de ajutor social, respectiv de alocaţie pentru susţinerea familiei.
    (2) Modificările, suspendările, încetările drepturilor menţionate la alin. (2) se stabilesc prin dispoziţie a primarului care se comunică agenţiilor pentru plăţi şi inspecţie socială judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti conform procedurilor şi în termenele prevăzute de lege pentru aceste drepturi.
    (3) În situaţia în care formularul cuprinzând cererea şi declaraţia pe propria răspundere în vederea solicitării ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu energie termică în sistem centralizat, gaze naturale sau lemne, cărbuni, combustibili petrolieri a fost completat potrivit modelului aprobat în anexa nr. 1 la Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 70/2011 privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 920/2011, cu modificările ulterioare, înainte de modificările aduse prin prezenta hotărâre, ajutorul se va acorda pe baza acestui formular, sub rezerva stabilirii dreptului conform modificărilor şi completărilor aduse prin prezenta hotărâre, Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 70/2011 privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 920/2011, cu modificările ulterioare.

    ART. V
    (1) Protocolul prevăzut la art. 18 alin. (3) din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 50/2011, cu modificările şi completările ulterioare, se încheie în termen de maximum 10 zile de la publicarea prezentei hotărâri în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    (2) O copie a protocolului va fi transmisă agenţiilor judeţene pentru plăţi şi inspecţie socială, respectiv a municipiului Bucureşti.

    ART. VI
    (1) Hotărârea Guvernului nr. 50/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 76 din 28 ianuarie 2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezenta hotărâre, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.
    (2) Hotărârea Guvernului nr. 920/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 70/2011 privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 678 din 23 septembrie 2011, cu modificările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezenta hotărâre, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.                    PRIM-MINISTRU
                    VICTOR-VIOREL PONTA
                    Contrasemnează:
                    Ministrul muncii, familiei, protecţiei
                    sociale şi persoanelor vârstnice,
                    Mariana Câmpeanu
                    Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării
                    regionale şi administraţiei publice,
                    Nicolae-Liviu Dragnea
                    Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,
                    Daniel Chiţoiu
                    p. Ministrul delegat pentru buget,
                    Gheorghe Gherghina,
                    secretar de stat
                    p. Ministrul economiei,
                    Bogdan Nicolae Badea,
                    secretar de stat
                    Ministrul delegat pentru energie,
                    Constantin Niţă
                    Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,
                    Daniel Constantin

    Bucureşti, 9 octombrie 2013.
    Nr. 778.
    ANEXA 1

    (Anexa nr. 1 la normele metodologice)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)

    ANEXA 2

    la normele metodologice
    (Anexa nr. 2 la normele metodologice)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)

    ANEXA 3

    (Anexa nr. 4 la normele metodologice)
    LISTA BUNURILOR
    ce conduc la excluderea acordării ajutorului social

┌──────────────────────────────────────┐
│Bunuri imobile │
├─┬────────────────────────────────────┤
│ │Clădiri sau alte spaţii locative în │
│1│afara locuinţei de domiciliu şi a │
│ │anexelor gospodăreşti │
├─┼────────────────────────────────────┤
│ │Terenuri de împrejmuire a locuinţei │
│ │şi curtea aferentă şi alte terenuri │
│2│intravilane care depăşesc 1.000 mp │
│ │în zona urbană şi 2.000 mp în zona │
│ │rurală │
└─┴────────────────────────────────────┘


┌──────────────────────────────────────┐
│Bunuri mobile*) │
├─┬────────────────────────────────────┤
│ │Autoturism/Autoturisme şi/sau │
│ │motocicletă/motociclete cu o vechime│
│ │mai mică de 10 ani, cu excepţia │
│1│celor adaptate pentru persoanele cu │
│ │handicap ori destinate transportului│
│ │acestora sau persoanelor dependente,│
│ │precum şi pentru uzul persoanelor │
│ │aflate în zone greu accesibile │
├─┼────────────────────────────────────┤
│ │Mai mult de un autoturism/ │
│2│motocicletă cu o vechime mai mare de│
│ │10 ani │
├─┼────────────────────────────────────┤
│ │Autovehicule: autoutilitare, │
│3│autocamioane de orice fel cu sau │
│ │fără remorci, rulote, autobuze, │
│ │microbuze │
├─┼────────────────────────────────────┤
│ │Şalupe, bărci cu motor, scutere de │
│ │apă, iahturi, cu excepţia bărcilor │
│4│necesare pentru uzul persoanelor │
│ │care locuiesc în Rezervaţia │
│ │Biosferei "Delta Dunării" │
├─┼────────────────────────────────────┤
│5│Utilaje agricole: tractor, combină │
│ │autopropulsată │
├─┼────────────────────────────────────┤
│6│Utilaje de prelucrare agricolă: │
│ │presă de ulei, moară de cereale │
├─┼────────────────────────────────────┤
│ │Utilaje de prelucrat lemnul: gater │
│7│sau alte utilaje de prelucrat lemnul│
│ │acţionate hidraulic, mecanic sau │
│ │electric │
├─┴────────────────────────────────────┤
│*) Aflate în stare de funcţionare │
└──────────────────────────────────────┘


┌──────────────────────────────────────┐
│Depozite bancare │
├─┬────────────────────────────────────┤
│1│Depozite bancare cu valoare de peste│
│ │3.000 lei │
└─┴────────────────────────────────────┘


┌──────────────────────────────────────┐
│Terenuri/animale şi/sau păsări │
├─┬────────────────────────────────────┤
│ │Suprafeţe de teren, animale şi │
│ │păsări a căror valoare netă de │
│1│producţie anuală depăşeşte suma de │
│ │1.000 euro pentru persoana singură, │
│ │respectiv suma de 2.500 euro pentru │
│ │familie │
└─┴────────────────────────────────────┘

    NOTĂ:
    Deţinerea unuia dintre bunurile menţionate conduce la excluderea acordării ajutorului social.


    ANEXA 4

    (Anexa nr. 5 la normele metodologice)
    BORDEROU
    documente stabilire plăţi drepturi noi
    - model -

    ┌────────────────────────────────────┐
    │Unitatea administrativ-teritorială │
    ├─────────────┬──────────────────────┤
    │Judeţul │ │
    ├─────────────┼──────────────────────┤
    │Adresa │ │ ┌────────────────────────────────────────────┐
    ├─────────────┼──────────────────────┤ │Delegat unitate administrativ-teritorială │
    │CUI │ │ ├─────────────┬──────────────────────────────┤
    ├─────────────┴──────────────────────┤ │Nume │ │
    │Cod poştal │ ├─────────────┼──────────────────────────────┤
    ├────────────────────────────────────┤ │Prenume │ │
    │Oficiu poştal │ ├─────────────┼──────────────────────────────┤
    └────────────────────────────────────┘ │CNP │ │
                                           └─────────────┴──────────────────────────────┘


        Nr. .........
        Data .........
              Însuşit primar
                ( L.S. )

┌───┬────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────┬───────┬────────┬───────┬────────────┬──────────┬───────┬────────────────────────┬┐
│ │Titular │Adresa │ │ │ │ │ │ │Documente ││
│Nr.├────┬───────┬───┼────┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───────────┬───────┬──────┤Nr. │Tip │Risc │Nr. │Nr. │Cuantum│transmise***) ├┤
│crt│ │ │ │ │ │ │ │ │ │Sec│ │Oficiul│Cod │membri/│locuinţă│seismic│înregistrare│dispoziţie│lunar ├──────────┬──────┬──────┼┤
│ │Nume│Prenume│CNP│Str.│Nr.│Bl.│Sc.│Et.│Ap.│tor│Localitatea│poştal │poştal│familie│*) │**) │cerere │ │ajutor │dispoziţie│fişă │cerere││
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │calcul│ ││
├───┼────┼───────┼───┼────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───────────┼───────┼──────┼───────┼────────┼───────┼────────────┼──────────┼───────┼──────────┼──────┼──────┼┤
├───┼────┼───────┼───┼────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───────────┼───────┼──────┼───────┼────────┼───────┼────────────┼──────────┼───────┼──────────┼──────┼──────┼┤
├───┼────┼───────┼───┼────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───────────┼───────┼──────┼───────┼────────┼───────┼────────────┼──────────┼───────┼──────────┼──────┼──────┼┤
├───┼────┼───────┼───┼────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───────────┼───────┼──────┼───────┼────────┼───────┼────────────┼──────────┼───────┼──────────┼──────┼──────┼┤
├───┼────┼───────┼───┼────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───────────┼───────┼──────┼───────┼────────┼───────┼────────────┼──────────┼───────┼──────────┼──────┼──────┼┤
├───┼────┼───────┼───┼────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───────────┼───────┼──────┼───────┼────────┼───────┼────────────┼──────────┼───────┼──────────┼──────┼──────┼┤
├───┼────┼───────┼───┼────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───────────┼───────┼──────┼───────┼────────┼───────┼────────────┼──────────┼───────┼──────────┼──────┼──────┼┤
├───┼────┼───────┼───┼────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───────────┼───────┼──────┼───────┼────────┼───────┼────────────┼──────────┼───────┼──────────┼──────┼──────┼┤
├───┼────┼───────┼───┼────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───────────┼───────┼──────┼───────┼────────┼───────┼────────────┼──────────┼───────┼──────────┼──────┼──────┼┤
├───┼────┼───────┼───┼────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───────────┼───────┼──────┼───────┼────────┼───────┼────────────┼──────────┼───────┼──────────┼──────┼──────┼┤
├───┴────┴───────┴───┴────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───────────┴───────┴──────┴───────┴────────┴───────┼────────────┴──────────┴───────┴──────────┴──────┴──────┼┤
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────────────────────────┴┘

    *) Se va trece tipul locuinţei, respectiv "A" sau "B", conform clasificării din Legea nr. 260/2008.
    **) Se completează în cazul locuinţelor încadrate în clasa I de risc seismic.
    ***) Se bifează pe coloană documentul corespunzător ataşat borderoului.

    ANEXA 5

    (Anexa nr. 6 la normele metodologice)

                                       - model -

                                                     ┌──────────────────────────────────────────────┐
                                                     │SITUAŢIE CENTRALIZATOARE │
                                                     ├────────────────────────────────┬─────────────┤
                                                     │Plăţi VMG aferente lunii │ │
                                                     └────────────────────────────────┴─────────────┘
    ┌───────────────────────────────────────────┐ ┌──────────────────────────────────────────────┐
    │ÎNREGISTRARE IEŞIRE UNITATE │ │ APROBAT. Primar, │
    │ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ │ ├────────────────────────────────┬─────────────┤
    ├─────────┬─────────────────────────────────┤ │ Nume │ Prenume │
    │Nr. │ │ ├────────────────────────────────┼─────────────┤
    ├─────────┼──────────┬──────────────────────┤ │ │ │
    │Data │ │ │ ├────────────────────────────────┼─────────────┤
    └─────────┴──────────┴──────────────────────┘ │Semnătură şi ştampila │ │
                                                     ├────────────────────────────────┼─────────────┤
                                                     │Unitatea administrativ- │ │
                                                     │teritorială │ │
                                                     ├────────────────────────────────┼─────────────┤
                                                     │Judeţul │ │
                                                     ├────────────────────────────────┼─────────────┤
    ┌───────────────────────────────────────────┐ │Adresa │ │
    │DELEGAT UNITATE ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ │ ├────────────────────────────────┼─────────────┤
    ├───────────────────────────────────────────┤ │CUI │ │
    │Nume │ ├────────────────────────────────┼─────────────┤
    ├───────────────────────────────────────────┤ │Cod poştal │ │
    │Prenume │ ├────────────────────────────────┼─────────────┤
    ├────────┬──────────────────────────────────┤ │Oficiu poştal │ │
    │CNP │ │ └────────────────────────────────┴─────────────┘
    └────────┴──────────────────────────────────┘

                            ┌──────────────────────────────────────────────────────┐
                            │ Adresa │
    ┌───┬─────┬───┬────┬────┼─────┬───┬────┬────┬────┬──────┬────┬─────┬──────┬────┼───────┬─────┬──────────────┬─────┬─────┬─────┬────┬─────┐
    │Nr.│Pres-│ │ │Pre-│Stra-│ │ │Sca-│ │ │Sec-│Loca-│Oficiu│Cod │Suma │Suma │Total sumă │Luna │An │ Mod │IBAN│Banca│
    │crt│taţie│CNP│Nume│nume│da │Nr.│Bloc│ra │Etaj│Apart.│tor │lita-│poştal│poş-│curentă│res- │(suma restantă│drept│drept│ de │ │ │
    │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │tea │ │tal │ │tantă│+ total sumă) │ │ │plată│ │ │
    │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ M/C │ │ │
    ├───┼─────┼───┼────┼────┼─────┼───┼────┼────┼────┼──────┼────┼─────┼──────┼────┼───────┼─────┼──────────────┼─────┼─────┼─────┼────┼─────┤
    │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │ 12 │ 13 │ 14 │ 15 │ 16 │ 17 │ 18 │ 19 │ 20 │ 21 │ 22 │
    ├───┼─────┼───┼────┼────┼─────┼───┼────┼────┼────┼──────┼────┼─────┼──────┼────┼───────┼─────┼──────────────┼─────┼─────┼─────┼────┼─────┤
    ├───┼─────┼───┼────┼────┼─────┼───┼────┼────┼────┼──────┼────┼─────┼──────┼────┼───────┼─────┼──────────────┼─────┼─────┼─────┼────┼─────┤
    ├───┼─────┼───┼────┼────┼─────┼───┼────┼────┼────┼──────┼────┼─────┼──────┼────┼───────┼─────┼──────────────┼─────┼─────┼─────┼────┼─────┤
    ├───┼─────┼───┼────┼────┼─────┼───┼────┼────┼────┼──────┼────┼─────┼──────┼────┼───────┼─────┼──────────────┼─────┼─────┼─────┼────┼─────┤
    ├───┼─────┼───┼────┼────┼─────┼───┼────┼────┼────┼──────┼────┼─────┼──────┼────┼───────┼─────┼──────────────┼─────┼─────┼─────┼────┼─────┤
    ├───┼─────┼───┼────┼────┼─────┼───┼────┼────┼────┼──────┼────┼─────┼──────┼────┼───────┼─────┼──────────────┼─────┼─────┼─────┼────┼─────┤
    ├───┼─────┼───┼────┼────┼─────┼───┼────┼────┼────┼──────┼────┼─────┼──────┼────┼───────┼─────┼──────────────┼─────┼─────┼─────┼────┼─────┤
    ├───┼─────┼───┼────┼────┼─────┼───┼────┼────┼────┼──────┼────┼─────┼──────┼────┼───────┼─────┼──────────────┼─────┼─────┼─────┼────┼─────┤
    ├───┼─────┼───┼────┼────┼─────┼───┼────┼────┼────┼──────┼────┼─────┼──────┼────┼───────┼─────┼──────────────┼─────┼─────┼─────┼────┼─────┤
    ├───┼─────┼───┼────┼────┼─────┼───┼────┼────┼────┼──────┼────┼─────┼──────┼────┼───────┼─────┼──────────────┼─────┼─────┼─────┼────┼─────┤
    ├───┼─────┼───┼────┼────┼─────┼───┼────┼────┼────┼──────┼────┼─────┼──────┼────┼───────┼─────┼──────────────┼─────┼─────┼─────┼────┼─────┤
    ├───┼─────┼───┼────┼────┼─────┼───┼────┼────┼────┼──────┼────┼─────┼──────┼────┼───────┼─────┼──────────────┼─────┼─────┼─────┼────┼─────┤
    ├───┼─────┼───┼────┼────┼─────┼───┼────┼────┼────┼──────┼────┼─────┼──────┼────┼───────┼─────┼──────────────┼─────┼─────┼─────┼────┼─────┤
    ├───┼─────┼───┼────┼────┼─────┼───┼────┼────┼────┼──────┼────┼─────┼──────┼────┼───────┼─────┼──────────────┼─────┼─────┼─────┼────┼─────┤
    ├───┼─────┼───┼────┼────┼─────┼───┼────┼────┼────┼──────┼────┼─────┼──────┼────┼───────┼─────┼──────────────┼─────┼─────┼─────┼────┼─────┤
    │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
    ├───┴─────┴───┴────┴────┴─────┴───┴────┴────┴────┴──────┴────┴─────┴──────┴────┼───────┴─────┴──────────────┴─────┴─────┴─────┴────┴─────┤
    │TOTAL: │ │
    └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────┘


    ANEXA 6

    (Anexa nr. 7 la normele metodologice)
    - model -
    AGENŢIA PENTRU PLĂŢI ŞI INSPECŢIE SOCIALĂ A JUDEŢULUI ................../
    MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
    DECIZIE
    Nr. ..... din .............
    privind aprobarea acordării ajutorului social
    Directorul executiv al Agenţiei pentru Plăţi şi Inspecţie Socială a Judeţului .................../ Municipiului Bucureşti ............., numit prin decizia directorului general al Agenţiei Naţionale pentru Plăţi şi Inspecţie Socială nr. ...............,
    având în vedere:
    - art. 16 alin. (1) lit. l) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 113/2011 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Plăţi şi Inspecţie Socială, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 198/2012;
    – art. 13^1 alin. (2) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare;
    – art. 26 alin. (1) din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 50/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
    – Regulamentul de organizare şi funcţionare al Agenţiei pentru Plăţi şi Inspecţie Socială a Judeţului ................./Municipiului Bucureşti,
    – dispoziţia primarului nr. ........... din ..............

    şi în temeiul competenţelor conferite de lege,
    decide:
    ART. 1
    Se aprobă plata ajutorului social în cuantum de ..................... lei pentru doamna/domnul ............., în calitate de titular.

    ART. 2
    (1) Drepturile prevăzute la art. 1 se acordă începând cu data de ...................
    (2) Plata drepturilor prevăzute la art. 1 se efectuează în perioada ................ a fiecărei luni prin mandat poştal/cont personal/cont de card.

    Decizia poate fi contestată în termen de 30 de zile de la comunicare, la Agenţia pentru Plăţi şi Inspecţie Socială a Judeţului ............./Municipiului Bucureşti.
    În cazul în care sunteţi nemulţumit de soluţionarea contestaţiei, decizia poate fi atacată la Tribunalul ....................., în termen de 30 de zile de la comunicarea soluţiei contestaţiei, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.
    Director executiv,
    ...................

    ANEXA 7

    (Anexa nr. 8 la normele metodologice)
 (a se vedea imaginea asociată)

    ANEXA 8

    (Anexa nr. 9 la normele metodologice)
 (a se vedea imaginea asociată)

    ANEXA 9

    (Anexa nr. 10 la normele metodologice)
    - model -
    TABEL NOMINAL
    cu persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă înregistrate
    în evidenţa ..... (se completează numele agenţiei pentru ocuparea
    forţei de muncă judeţene sau a municipiului Bucureşti .......),
    pentru care s-au eliberat adeverinţe în condiţiile
    Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat,
    cu modificările şi completările ulterioare
    anul ...... luna .........

┌────┬──────────┬───┬──────────┬───────────┬───────────┬────────────┬─────────────┐
│ │ │ │ │ │ │ │A refuzat/Nu │
│ │ │ │ │ │A refuzat/ │ │a refuzat │
│ │ │ │ │ │Nu a │Data │participarea │
│ │Numele, │ │Domiciliul│ │refuzat un │încadrării │la programe │
│Nr. │prenumele,│CNP│/ │Adeverinţa,│loc de │în muncă (se│de formare │
│crt.│iniţiala │ │Reşedinţa │nr. şi data│muncă │completează,│profesională,│
│ │tatălui │ │ │ │oferit (se │după caz) │cursuri etc. │
│ │ │ │ │ │completează│ │(se │
│ │ │ │ │ │DA/NU) │ │completează │
│ │ │ │ │ │ │ │DA/NU) │
├────┼──────────┼───┼──────────┼───────────┼───────────┼────────────┼─────────────┤
│ │1 │2 │3 │4 │5 │6 │7 │
├────┼──────────┼───┼──────────┼───────────┼───────────┼────────────┼─────────────┤
│1 │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼───┼──────────┼───────────┼───────────┼────────────┼─────────────┤
│2 │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼───┼──────────┼───────────┼───────────┼────────────┼─────────────┤
└────┴──────────┴───┴──────────┴───────────┴───────────┴────────────┴─────────────┘

    Director executiv.
    ...................

    ANEXA 10

    (Anexa nr. 11 la normele metodologice)
    - model -
    Unitatea administrativ-teritorială ....................
    Judeţul ...............................................
    Adresa ................................................
    CUI ...................................................
    Cod poştal ............................................
    Oficiu poştal .........................................
    LISTA
    persoanelor apte de muncă din familiile beneficiare de ajutor social

┌────┬────┬───────┬───┬────────────────┐
│ │ │ │ │Localitatea de │
│Nr. │Nume│Prenume│CNP│domiciliu │
│crt.│ │ │ │(municipiu/oraş/│
│ │ │ │ │comună) │
├────┼────┼───────┼───┼────────────────┤
│1. │ │ │ │ │
├────┼────┼───────┼───┼────────────────┤
│2. │ │ │ │ │
├────┼────┼───────┼───┼────────────────┤
│... │ │ │ │ │
├────┼────┼───────┼───┼────────────────┤
│ │ │ │ │ │
└────┴────┴───────┴───┴────────────────┘

    Aprobat primar
    ( L.S. )

    ANEXA 11

    (Anexa nr. 12 la normele metodologice)
    - model -
    TABEL NOMINAL
    cu persoanele din familiile beneficiare de ajutor social
    care s-au încadrat în muncă, au refuzat un loc de muncă
    oferit sau un curs de calificare/recalificare/formare
    profesională
    anul ........ luna ........

┌────┬──────────┬───┬──────────┬────────────┬────────────┬────────────┬─────────────┬────────────┐
│ │ │ │ │ │Locul de │ │ │Contract de │
│ │ │ │ │ │muncă oferit│Data │Program de │muncă în │
│ │Numele, │ │ │Adeverinţă │încadrat/ │încadrării │formare │străinătate │
│Nr. │prenumele,│ │Domiciliul│nr. şi dată │neîncadrat │în muncă - │profesională,│(perioada │
│crt.│iniţiala │CNP│/ │- se │refuz loc de│se │curs/refuz │valabilitate│
│ │tatălui │ │Reşedinţa │completează,│muncă - se │completează,│curs - se │contract) - │
│ │ │ │ │după caz │completează,│după caz │completează, │se │
│ │ │ │ │ │după caz │ │după caz │completează,│
│ │ │ │ │ │ │ │ │după caz │
├────┼──────────┼───┼──────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│1 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼───┼──────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│2 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼───┼──────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴──────────┴───┴──────────┴────────────┴────────────┴────────────┴─────────────┴────────────┘

    NOTĂ:
    Tabelul este întocmit pe baza listei persoanelor apte de muncă din familiile beneficiare de ajutor social transmise de către primării conform art. 15 alin. (3) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare (col. 1-3), şi a informaţiilor existente în baza de date a agenţiei pentru ocuparea forţei de muncă la data întocmirii tabelului.

    Director executiv
    Numele şi prenumele .....................
    ( L.S. )
    Semnătura ...............................

    ANEXA 12

    (Anexa nr. 13 la normele metodologice)
    - model -
    TABEL NOMINAL
    cu persoanele apte de muncă din familiile beneficiare
    de ajutor social, care au încheiat un contract de muncă
    anul .............. luna ....................

┌────┬────────┬──────────────┬────────┬──────────┬─────────┬─────────┬──────┬──────────┬──────┬──────┐
│ │ │Stare conform │Nume şi │Localitate│ │ │Nr. şi│Dată │ │ │
│Nr. │CNP │registrului │prenume │de │Denumire │CUI │data │început │Tip │Normă │
│crt.│salariat│salariaţilor*)│salariat│domiciliu │angajator│angajator│C.I.M.│activitate│C.I.M.│C.I.M.│
│ │ │ │ │salariat │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼──────────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┼──────────┼──────┼──────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼──────────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┼──────────┼──────┼──────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼──────────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┼──────────┼──────┼──────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼──────────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┼──────────┼──────┼──────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼──────────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┼──────────┼──────┼──────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼──────────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┼──────────┼──────┼──────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼──────────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┼──────────┼──────┼──────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼──────────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┼──────────┼──────┼──────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼──────────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┼──────────┼──────┼──────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼──────────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┼──────────┼──────┼──────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼──────────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┼──────────┼──────┼──────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼──────────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┼──────────┼──────┼──────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼──────────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┼──────────┼──────┼──────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴────────┴──────────────┴────────┴──────────┴─────────┴─────────┴──────┴──────────┴──────┴──────┘

    *) Stare conform Registrului salariaţilor (REVISAL) la data verificării în baza de date

    ANEXA 13

    (Anexa nr. 16a la normele metodologice)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)

    ANEXA 14

    (Anexa nr. 1a la normele metodologice)
    - model -
    ROMÂNIA
    Judeţul/Municipiul Bucureşti ..........(codul, denumirea)..........
    Unitatea administrativ-teritorială ......(codul, denumirea)........
    SITUAŢIA
    privind beneficiarii şi cuantumul ajutoarelor pentru energie termică
    luna ........../an ..........

┌────┬───────┬───┬──────┬───────┬────────┬───────┬───────────┬──────────┬───────────┐
│ │ │ │ │ │ │ │Valoare │ │ │
│ │ │ │ │Nr. │ │Venit │maximă │ │Compensare │
│Nr. │ │ │ │membri │Cod │lunar/ │ajutor │Număr │ │
│crt.│Titular│CNP│Adresa│în │furnizor│membru ├─────┬─────┤dispoziţie├─────┬─────┤
│ │ │ │ │familie│/client │familie│Buget│Buget│primar │Buget│Buget│
│ │ │ │ │ │ │ │de │local│ │de │local│
│ │ │ │ │ │ │ │stat │ │ │stat │ │
├────┼───────┼───┼──────┼───────┼────────┼───────┼─────┼─────┼──────────┼─────┼─────┤
├────┼───────┼───┼──────┼───────┼────────┼───────┼─────┼─────┼──────────┼─────┼─────┤
├────┼───────┼───┼──────┼───────┼────────┼───────┼─────┼─────┼──────────┼─────┼─────┤
├────┼───────┼───┼──────┼───────┼────────┼───────┼─────┼─────┼──────────┼─────┼─────┤
├────┼───────┼───┼──────┼───────┼────────┼───────┼─────┼─────┼──────────┼─────┼─────┤
├────┼───────┼───┼──────┼───────┼────────┼───────┼─────┼─────┼──────────┼─────┼─────┤
├────┼───────┼───┼──────┼───────┼────────┼───────┼─────┼─────┼──────────┼─────┼─────┤
├────┼───────┼───┼──────┼───────┼────────┼───────┼─────┼─────┼──────────┼─────┼─────┤
├────┼───────┼───┼──────┼───────┼────────┼───────┼─────┼─────┼──────────┼─────┼─────┤
├────┼───────┼───┼──────┼───────┼────────┼───────┼─────┼─────┼──────────┼─────┼─────┤
└────┴───────┴───┴──────┴───────┴────────┴───────┴─────┴─────┴──────────┴─────┴─────┘

    Primar,
    ..............................
    NOTĂ:
    Se transmite în scris şi în format electronic.


    ANEXA 15

    (Anexa nr. 1b la normele metodologice)
    - model -
    ROMÂNIA
    Judeţul/Municipiul Bucureşti .........(codul, denumirea).................
    Unitatea administrativ-teritorială ......(codul, denumirea).................
    SITUAŢIA
    privind beneficiarii şi cuantumul ajutoarelor pentru gaze naturale
    luna ........../an .........

┌──────┬───────┬───┬──────┬────────┬───────┬───────┬──────────┬───────────┐
│ │ │ │ │ │ │ │ │Cuantumul │
│ │ │ │ │ │ │ │ │lunar al │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ajutorului │
│ │ │ │ │ │Nr. │Venit │ │stabilit │
│Nr. │ │ │ │Cod │membri │lunar/ │Număr │prin │
│crt. │Titular│CNP│Adresa│furnizor│în │membru │dispoziţie│dispoziţia │
│ │ │ │ │/client │familie│familie│primar │primarului │
│ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┬─────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │Buget│Buget│
│ │ │ │ │ │ │ │ │de │local│
│ │ │ │ │ │ │ │ │stat │ │
├──────┼───────┼───┼──────┼────────┼───────┼───────┼──────────┼─────┼─────┤
├──────┼───────┼───┼──────┼────────┼───────┼───────┼──────────┼─────┼─────┤
├──────┼───────┼───┼──────┼────────┼───────┼───────┼──────────┼─────┼─────┤
├──────┼───────┼───┼──────┼────────┼───────┼───────┼──────────┼─────┼─────┤
├──────┼───────┼───┼──────┼────────┼───────┼───────┼──────────┼─────┼─────┤
├──────┼───────┼───┼──────┼────────┼───────┼───────┼──────────┼─────┼─────┤
├──────┼───────┼───┼──────┼────────┼───────┼───────┼──────────┼─────┼─────┤
├──────┼───────┼───┼──────┼────────┼───────┼───────┼──────────┼─────┼─────┤
├──────┼───────┼───┼──────┼────────┼───────┼───────┼──────────┼─────┼─────┤
│TOTAL:│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└──────┴───────┴───┴──────┴────────┴───────┴───────┴──────────┴─────┴─────┘

    Primar,
    ........................
    NOTĂ
    Se transmite în scris şi în format electronic.


    ANEXA 16

    (Anexa nr. 1c la normele metodologice)
    - model -
    ROMÂNIA
    Judeţul/Municipiul Bucureşti .........(codul, denumirea)..........
    Unitatea administrativ-teritorială ......(codul, denumirea).......
    SITUAŢIA
    privind beneficiarii şi cuantumul ajutoarelor pentru energie electrică
    luna ........../an ..........

┌──────┬───────┬───┬──────┬────────┬───────┬───────┬──────────┬───────────┐
│ │ │ │ │ │ │ │ │Cuantumul │
│ │ │ │ │ │ │ │ │lunar al │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ajutorului │
│ │ │ │ │ │Nr. │Venit │ │stabilit │
│Nr. │ │ │ │Cod │membri │lunar/ │Număr │prin │
│crt. │Titular│CNP│Adresa│furnizor│în │membru │dispoziţie│dispoziţia │
│ │ │ │ │/client │familie│familie│primar │primarului │
│ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┬─────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │Buget│Buget│
│ │ │ │ │ │ │ │ │de │local│
│ │ │ │ │ │ │ │ │stat │ │
├──────┼───────┼───┼──────┼────────┼───────┼───────┼──────────┼─────┼─────┤
├──────┼───────┼───┼──────┼────────┼───────┼───────┼──────────┼─────┼─────┤
├──────┼───────┼───┼──────┼────────┼───────┼───────┼──────────┼─────┼─────┤
├──────┼───────┼───┼──────┼────────┼───────┼───────┼──────────┼─────┼─────┤
├──────┼───────┼───┼──────┼────────┼───────┼───────┼──────────┼─────┼─────┤
├──────┼───────┼───┼──────┼────────┼───────┼───────┼──────────┼─────┼─────┤
├──────┼───────┼───┼──────┼────────┼───────┼───────┼──────────┼─────┼─────┤
├──────┼───────┼───┼──────┼────────┼───────┼───────┼──────────┼─────┼─────┤
├──────┼───────┼───┼──────┼────────┼───────┼───────┼──────────┼─────┼─────┤
│TOTAL:│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└──────┴───────┴───┴──────┴────────┴───────┴───────┴──────────┴─────┴─────┘

    Primar,
    ........................
    NOTĂ:
    Se transmite în scris şi în format electronic.


    ANEXA 17

    (Anexa nr. 1d la normele metodologice)
    - model -
    ROMÂNIA
    Judeţul/Municipiul Bucureşti .........(codul, denumirea)..........
    Unitatea administrativ-teritorială ......(codul, denumirea).......
    SITUAŢIA
    privind beneficiarii şi cuantumul
    ajutoarelor pentru combustibili solizi sau lichizi
    luna ........../an ..........

┌──────┬───────┬───┬──────┬──────────┬───────┬───────┬───────────┐
│ │ │ │ │ │ │ │Cuantumul │
│ │ │ │ │ │ │ │lunar al │
│ │ │ │ │ │ │ │ajutorului │
│ │ │ │ │ │Nr. │Venit │stabilit │
│Nr. │ │ │ │Număr │membri │lunar/ │prin │
│crt. │Titular│CNP│Adresa│dispoziţie│în │Membru │dispoziţia │
│ │ │ │ │primar │familie│familie│primarului │
│ │ │ │ │ │ │ ├─────┬─────┤
│ │ │ │ │ │ │ │Buget│Buget│
│ │ │ │ │ │ │ │de │local│
│ │ │ │ │ │ │ │stat │ │
├──────┼───────┼───┼──────┼──────────┼───────┼───────┼─────┼─────┤
├──────┼───────┼───┼──────┼──────────┼───────┼───────┼─────┼─────┤
├──────┼───────┼───┼──────┼──────────┼───────┼───────┼─────┼─────┤
├──────┼───────┼───┼──────┼──────────┼───────┼───────┼─────┼─────┤
├──────┼───────┼───┼──────┼──────────┼───────┼───────┼─────┼─────┤
├──────┼───────┼───┼──────┼──────────┼───────┼───────┼─────┼─────┤
├──────┼───────┼───┼──────┼──────────┼───────┼───────┼─────┼─────┤
├──────┼───────┼───┼──────┼──────────┼───────┼───────┼─────┼─────┤
├──────┼───────┼───┼──────┼──────────┼───────┼───────┼─────┼─────┤
├──────┼───────┼───┼──────┼──────────┼───────┼───────┼─────┼─────┤
├──────┼───────┼───┼──────┼──────────┼───────┼───────┼─────┼─────┤
│TOTAL:│ │ │ │ │ │ │ │ │
└──────┴───────┴───┴──────┴──────────┴───────┴───────┴─────┴─────┘

    Primar,
    ........................
    NOTĂ:
    Se transmite în scris şi în format electronic.


    ANEXA 18

    (Anexa nr. 2 la normele metodologice)
    - model -
    PROCES-VERBAL CONSTATATOR
    încheiat astăzi, data ..............
    între
    1. Furnizorul de energie termică furnizată în sistem centralizat ........................, reprezentat prin dna/dl .................., în calitate de .....................,
    şi
    2. Asociaţia de proprietari/locatari ................., reprezentată prin dna/dl ................, în calitate de ............., am procedat la determinarea consumului general de energie termică aferent lunii ................, înregistrat de aparatul de măsură instalat la nivelul branşamentului imobilului din localitatea ...................., str. ................. nr....., în cantitate de ............... .

┌────────────┬─────────────────────────┐
│Reprezentat │Reprezentant asociaţie │
│furnizor, │proprietari/locatari, │
│............│....................... │
│( LS ) │( LS ) │
└────────────┴─────────────────────────┘


    ANEXA 19

    (Anexa nr. 3 la normele metodologice)
    - model -
    SITUAŢIA
    cuprinzând consumurile defalcate de asociaţia de
    proprietari/locatari pe beneficiarii ajutorului pentru energie termică
    Perioada de consum ............................
    Denumirea titularului de contract ...................
    Adresa titularului de contract ......................
    Codul titularului de contract .......................

┌────┬───┬──────┬──────────┬───┬──────────┬──────────────────┬───────────┐
│ │ │ │ │ │ │Valoare ajutor │Consum │
│ │ │ │ │ │ │maxim stabilit │defalcat pe│
│ │ │ │ │ │Număr │prin dispoziţie a │apartamente│
│Nr. │Nr.│Nr. │Beneficiar│CNP│dispoziţie│primarului │(Gcal) │
│crt.│ap.│camere│ajutor │ │primar ├─────┬─────┬──────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │Buget│Buget│Total │ │
│ │ │ │ │ │ │de │local│ajutor│ │
│ │ │ │ │ │ │stat │ │ │ │
├────┼───┼──────┼──────────┼───┼──────────┼─────┼─────┼──────┼───────────┤
│0 │1 │2 │3 │4 │5 │6 │7 │8 │9 │
├────┼───┼──────┼──────────┼───┼──────────┼─────┼─────┼──────┼───────────┤
│- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┴───┴──────┴──────────┴───┴──────────┼─────┼─────┼──────┼───────────┤
│TOTAL: │ │ │ │ │
└─────────────────────────────────────────┴─────┴─────┴──────┴───────────┘

    Valorile din coloana 9 reprezintă consumul de energie termică pentru încălzire alocat prin defalcarea consumului general stabilit în baza procesului-verbal pe beneficiarii ajutorului pentru încălzirea locuinţei.

┌───────────────────┬──────────────────────────┐
│Reprezentant │Preluat de furnizor │
│titular de contract│Numele şi prenumele │
│Numele şi prenumele│.............. │
│................. │Funcţia │
│Data şi semnătura │..........................│
│...................│Data şi │
│Ştampila (după caz)│semnătura.................│
└───────────────────┴──────────────────────────┘

    NOTĂ:
    Se întocmeşte în două exemplare, din care unul se predă furnizorului sub semnătură de primire.


    ANEXA 20

    (Anexa nr. 4 la normele metodologice)
    - model -
    BORDEROU CENTRALIZATOR ( CERTIFICARE )
    cuprinzând beneficiarii ajutorului pentru ( PRIMAR )
    energie termică şi cuantumul acestuia pentru
    perioada ........................
    Denumirea furnizorului .........................
    Adresa furnizorului ............................
    Anexă la factura nr. ......../...............
    Denumirea titularului de contract .......... Adresa titularului de contract ................... Codul titularului de contract ................

┌────┬───┬──────────┬──────────┬───┬───────────┬───────────┬──────────┬───────┬─────────────────┬─────────┬─────────┬────────────┬┐
│ │ │ │ │ │Compensare │ │ │ │Valoare ajutor │ │ │Suma de ││
│ │ │ │ │ │(%) │Consum │ │ │maxim stabilit │ │ │plată pentru││
│ │ │ │ │ │ │repartizat │Preţul │ │prin dispoziţia │Cuantum │Cuantum │beneficiarul││
│ │ │Nr. │ │ ├─────┬─────┤de │energiei │Valoare│primarului │efectiv │efectiv │ajutorului ├┤
│Nr. │Nr.│dispoziţie│Beneficiar│CNP│ │ │asociaţia │termice │ajutor │ │ajutor │ajutor │de încălzire││
│crt.│ap.│primar │ajutor │ │Buget│ │de │facturată │efectiv├─────┬─────┬─────┤încălzire│încălzire│ ├┤
│ │ │ │ │ │de │Buget│proprietari│populaţiei│ │ │Buget│ │buget de │buget ├──────┬─────┼┤
│ │ │ │ │ │stat │local│/locatari │ │ │Total│de │Buget│stat │local │Buget │Buget││
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │stat │local│ │ │de │local││
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │stat │ ││
├────┼───┼──────────┼──────────┼───┼─────┼─────┼───────────┼──────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼─────────┼─────────┼──────┼─────┼┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │9=(5 + │ │ │ │ │ │ │ ││
│0 │1 │2 │3 │4 │5 │6 │7 │8 │6) x 7 │10 │11 │12 │13 │14 │15 │16 ││
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │x 8 │ │ │ │ │ │ │ ││
├────┼───┼──────────┼──────────┼───┼─────┼─────┼───────────┼──────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼─────────┼─────────┼──────┼─────┼┤
│. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
│. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
│. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
├────┴───┴──────────┴──────────┴───┴─────┴─────┼───────────┼──────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼─────────┼─────────┼──────┼─────┼┤
│TOTAL: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
└──────────────────────────────────────────────┴───────────┴──────────┴───────┴─────┴─────┴─────┴─────────┴─────────┴──────┴─────┴┘

    NOTĂ:
    Valoarea efectivă a ajutorului pentru încălzirea locuinţei nu poate depăşi valoarea maximă stabilită prin dispoziţie a primarului în condiţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 70/2011.

    Semnătură şi ştampilă furnizor,
    ..............................

    -----------------
    Situaţia se întocmeşte în 3 exemplare, în original, din care unul se transmite agenţiei pentru prestaţii sociale judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, unul rămâne la primar şi celălalt se remite furnizorului.
    Col. 13-16 vor fi completate în funcţie de autoritatea căreia i se cere decontarea sumelor cu titlu de ajutor pentru încălzirea locuinţei.

    ANEXA 21

    (Anexa nr. 5 la normele metodologice)
    - model -
    PROCES-VERBAL
    încheiat azi, data ............................
    între
    1. Furnizorul de gaze naturale ............................., reprezentat(ă) prin dna/dl .........................,
    şi
    2. Asociaţia de proprietari/locatari .................., reprezentată prin dna/dl ..............., am procedat la determinarea consumului general de gaze naturale aferent lunii .................., pe baza citirii contorului.
    Index citit:
    Data citirii:

┌────────────┬─────────────────────────┐
│Reprezentat │Reprezentant asociaţie │
│furnizor, │proprietari/locatari, │
│............│....................... │
│( LS ) │( LS ) │
└────────────┴─────────────────────────┘


    ANEXA 22

    (Anexa nr. 6 la normele metodologice)
    - model -
    SITUAŢIA CENTRALIZATOARE
    cuprinzând consumurile defalcate de asociaţia
    de proprietari/locatari pe beneficiarii
    ajutorului pentru gaze naturale
    Perioada de consum ............................
    Denumire titular de contract (client) ........................
    Adresă titular de contract (client) ..........................
    Cod titular de contract (client) .............................

┌──────┬──────────┬───┬──────────┬─────────────────┬───────────┐
│ │ │ │ │Cuantum ajutor │Consum │
│ │ │ │ │stabilit prin │defalcate │
│ │Beneficiar│ │Număr │dispoziţie a │pe │
│Nr. │ajutor de │CNP│dispoziţie│primarului │apartamente│
│crt. │încălzire │ │primar ├─────┬─────┬─────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │Buget│Buget│ │
│ │ │ │ │Total│de │local│(NMC) │
│ │ │ │ │ │stat │ │ │
├──────┼──────────┼───┼──────────┼─────┼─────┼─────┼───────────┤
│0 │1 │2 │3 │4 │5 │6 │7 │
├──────┼──────────┼───┼──────────┼─────┼─────┼─────┼───────────┤
│. │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼──────────┼───┼──────────┼─────┼─────┼─────┼───────────┤
│. │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼──────────┼───┼──────────┼─────┼─────┼─────┼───────────┤
│TOTAL:│ │ │ │ │ │ │ │
└──────┴──────────┴───┴──────────┴─────┴─────┴─────┴───────────┘

    Valorile din coloana 7 reprezintă consumul de gaze naturale pentru încălzire alocat prin defalcarea consumului general de asociaţia de proprietari/locatari pe beneficiarii ajutorului pentru încălzirea locuinţei.


┌───────────────────┬──────────────────────────┐
│Reprezentant │Preluat de furnizor │
│titular de contract│Numele şi prenumele │
│(client) │.............. │
│Numele şi prenumele│Funcţia │
│................. │..........................│
│Data şi semnătura │Data şi │
│...................│semnătura.................│
│Ştampila (după caz)│ │
└───────────────────┴──────────────────────────┘

    NOTĂ:
    Se întocmeşte în două exemplare, din care unul se predă furnizorului sub semnătură de primire.


    ANEXA 23

    (Anexa nr. 7 la normele metodologice)
    - model -
    BORDEROU
    cuprinzând beneficiarii ajutorului pentru încălzirea
    locuinţei cu gaze naturale şi cuantumul efectiv al acestuia
    Perioada de consum ....................
    Denumire furnizor .................
    Adresa furnizor ...................
    Anexă la factura nr. ......../...........
    Denumire titular de contract (client)........ Adresă titular de contract (client)........ Cod titular de contract (client)........

┌────┬──────────┬───┬──────────┬───────────┬────────┬───────┬─────────────────┬─────────────────┬────────────┐
│ │ │ │ │ │ │ │Cuantum ajutor │ │Suma de │
│ │ │ │ │Consumul │ │ │stabilit prin │Cuantumul efectiv│plată pentru│
│ │ │ │ │repartizat │Preţul │ │dispoziţie a │al ajutorului │beneficiarul│
│Nr. │Beneficiar│ │Nr. │de │gazelor │Valoare│primarului │pentru încălzire │ajutorului │
│crt.│ajutor │CNP│dispoziţie│asociaţia │naturale│consum │ │ │de încălzire│
│ │ │ │primar │de │(lei/ │ ├─────┬─────┬─────┼─────┬─────┬─────┼──────┬─────┤
│ │ │ │ │proprietari│NMC) │ │ │Buget│Buget│ │Buget│Buget│Buget │Buget│
│ │ │ │ │/locatari │ │ │Total│de │local│Total│de │local│de │local│
│ │ │ │ │ │ │ │ │stat │ │ │stat │ │stat │ │
├────┼──────────┼───┼──────────┼───────────┼────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼─────┤
│0 │1 │2 │3 │4 │5 │6=4x5 │7 │8 │9 │10 │11 │12 │13 │14 │
├────┼──────────┼───┼──────────┼───────────┼────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼─────┤
│. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┴──────────┴───┴──────────┴───────────┼────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼─────┤
│TOTAL: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└──────────────────────────────────────────┴────────┴───────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴─────┘

    NOTĂ:
    Valoarea efectivă a ajutorului pentru încălzirea locuinţei nu poate depăşi cuantumul ajutorului stabilit prin dispoziţie a primarului în condiţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 70/2011 privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece, aprobată prin Legea nr. 92/2012, cu modificările şi completările ulterioare.

    Semnătură şi ştampilă furnizor,
    ................................

    -------------
    Situaţia se întocmeşte în 3 exemplare, în original, din care unul se transmite agenţiei pentru prestaţii sociale judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, unul rămâne la primar şi celălalt se remite furnizorului.
    Col. 13 şi 14 se vor completa în funcţie de autoritatea căreia i se solicită decontarea sumelor cu titlu de ajutor pentru încălzire.

    ANEXA 24

    (Anexa nr. 8 la normele metodologice)
    - model -
    BORDEROU (CERTIFICARE)
    cuprinzând beneficiarii ajutorului pentru încălzirea ( PRIMAR )
    locuinţei cu energie electrică şi cuantumul efectiv al acestuia
    Perioada de consum ..................
    Denumire furnizor ....................................
    Adresă furnizor ........................................
    Anexă la factura nr. .............../ ...............
    Denumire titular de contract (client) ............ Adresă titular de contract (client) ............ Cod titular de contract (client) .............

┌────┬──────────┬───┬──────────┬────────────┬─────────┬───────┬─────────────────┬─────────────────┬────────────┐
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │Suma de │
│ │ │ │ │Consum │ │ │Cuantum ajutor │Cuantumul efectiv│plată pentru│
│ │ │ │ │efectiv │Preţul │ │stabilit prin │al ajutorului │beneficiarul│
│ │ │ │Nr. │înregistrat │energiei │ │dispoziţie a │pentru încălzire │ajutorului │
│Nr. │Beneficiar│CNP│dispoziţie│de │electrice│Valoare│primarului │ │de │
│crt.│ajutor │ │primar │consumatorul│(lei/kW/ │consum │ │ │încălzire │
│ │ │ │ │vulnerabil │h) │ ├─────┬─────┬─────┼─────┬─────┬─────┼──────┬─────┤
│ │ │ │ │individual │ │ │ │Buget│Buget│ │Buget│Buget│Buget │Buget│
│ │ │ │ │ │ │ │Total│de │local│Total│de │local│de │local│
│ │ │ │ │ │ │ │ │stat │ │ │stat │ │stat │ │
├────┼──────────┼───┼──────────┼────────────┼─────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼─────┤
│0 │1 │2 │3 │4 │5 │6=4x5 │7 │8 │9 │10 │11 │12 │13 │14 │
├────┼──────────┼───┼──────────┼────────────┼─────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼─────┤
│. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┴──────────┴───┴──────────┴────────────┼─────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼─────┤
│TOTAL: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└───────────────────────────────────────────┴─────────┴───────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴─────┘

    NOTĂ:
    Valoarea efectivă a ajutorului pentru încălzirea locuinţei nu poate depăşi cuantumul ajutorului stabilit prin dispoziţie a primarului în condiţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 70/2011 privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece, aprobată prin Legea nr. 92/2012, cu modificările şi completările ulterioare.

    Semnătură şi ştampilă furnizor,
    ...........................
    Situaţia se întocmeşte în 3 exemplare, în original, din care unul se transmite agenţiei pentru plăţi şi inspecţie socială, respectiv a municipiului Bucureşti, unul rămâne la primar şi celălalt se remite furnizorului.
    Col. 13 şi 14 se vor completa în funcţie de autoritatea căreia i se solicită decontarea sumelor cu titlu de ajutor pentru încălzire.

    ANEXA 25

    (Anexa nr. 9 la normele metodologice)
 (a se vedea imaginea asociată)

    ANEXA 26

    (Anexa nr. 10 la normele metodologice)
    - model -
    Unitatea administrativ-teritorială .................
    Ajutoare pentru încălzirea locuinţei cu
    combustibili solizi şi lichizi pentru beneficiarii de ajutor
    social în condiţiile Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat

┌────────┬──────────┬─────────────────┬─────────────────┬─────────────────┬─────────────────┬─────────────────┐
│ │Nr. │noiembrie │decembrie │ianuarie │februarie │martie │
│ │ajutoare ├────────┬────────┼────────┬────────┼────────┬────────┼────────┬────────┼────────┬────────┤
│ │aprobate │Nr. │Nr. │Nr. │Nr. │Nr. │Nr. │Nr. │Nr. │Nr. │Nr. │
│Tip │la │ajutoare│ajutoare│ajutoare│ajutoare│ajutoare│ajutoare│ajutoare│ajutoare│ajutoare│ajutoare│
│familie │începutul │aprobate│încetate│aprobate│încetate│aprobate│încetate│aprobate│încetate│aprobate│încetate│
│ │sezonului │în luna │în luna │în luna │în luna │în luna │în │în luna │în luna │în luna │în │
│ │rece │curentă │curentă │curentă │curentă │curentă │luna │curentă │curentă │curentă │luna │
│ │ │ │ │ │ │ │curentă │ │ │ │curentă │
├────────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│persoană│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│singură │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│familii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│cu 2 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│membri │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│familii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│cu 3 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│membri │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│familii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│cu 4 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│membri │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│familii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│cu 5 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│membri │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│familii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│cu > 5 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│membri │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│TOTAL: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────────┴──────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────┘


┌─────┬─────────┬─────────┬─────────┬────────┬─────────┬──────┐
│ │La │ │ │ │ │În │
│ │începutul│În luna │În luna │În luna │În luna │luna │
│PLĂŢI│sezonului│noiembrie│decembrie│ianuarie│februarie│martie│
│ │rece │ │ │ │ │ │
│ ├─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────────┴─────────┴─────────┴────────┴─────────┴──────┘


    ANEXA 27

    (Anexa nr. 11 la normele metodologice)
    Denumirea furnizorului .......................
    Adresa furnizorului ..........................
    SITUAŢIE
    cu titularii de ajutor pentru încălzirea locuinţei, în evidenţă, şi
    pentru care se solicită decontarea sumelor în luna ................

┌────┬─────────┬───┬───────────────────┐
│Nr. │Numele şi│ │Plăţi efectuate în │
│crt.│prenumele│CNP│luna raportată*) │
│ │ │ │(lei) │
├────┼─────────┼───┼───────────────────┤
│ │ │ │ │
├────┼─────────┼───┼───────────────────┤
│ │ │ │ │
├────┼─────────┼───┼───────────────────┤
│ │ │ │ │
├────┼─────────┼───┼───────────────────┤
│ │ │ │ │
├────┼─────────┼───┼───────────────────┤
│ │ │ │ │
├────┼─────────┼───┼───────────────────┤
│ │ │ │ │
├────┼─────────┼───┼───────────────────┤
│ │ │ │ │
├────┼─────────┼───┼───────────────────┤
│ │ │ │ │
├────┼─────────┼───┼───────────────────┤
│ │ │ │ │
├────┼─────────┼───┼───────────────────┤
│ │ │ │ │
├────┼─────────┼───┼───────────────────┤
│ │ │ │ │
├────┼─────────┼───┼───────────────────┤
│ │ │ │ │
├────┼─────────┼───┼───────────────────┤
│ │ │ │ │
├────┼─────────┼───┼───────────────────┤
│ │ │ │ │
├────┼─────────┼───┼───────────────────┤
│ │ │ │ │
├────┼─────────┼───┼───────────────────┤
│ │ │ │ │
├────┼─────────┼───┼───────────────────┤
│ │ │ │ │
├────┼─────────┼───┼───────────────────┤
│ │ │ │ │
├────┼─────────┼───┼───────────────────┤
│ │ │ │ │
└────┴─────────┴───┴───────────────────┘

    *) Reprezintă suma totală cu titlu de ajutor pentru încălzirea locuinţei aferentă titularului nominalizat, care se solicită agenţiei pentru plăţi şi inspecţie socială judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, în vederea decontării în luna respectivă, indiferent dacă aceasta reprezintă drepturi curente, restante ori alte sume rezultate din modificarea dreptului familiei sau al persoanei singure, conform dispoziţiei primarului sau facturilor emise de furnizori.
    NOTĂ:
    Situaţia se transmite în format electronic într-un limbaj informatic agreat cu agenţiile pentru plăţi şi inspecţie socială judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti.


    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016