Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTĂRÂRE nr. 773 din 27 septembrie 2018  pentru aprobarea măsurilor privind nivelul de siguranţă şi securitate în funcţionare a Sistemului electroenergetic naţional, precum şi măsurile în legătură cu realizarea stocurilor de siguranţă  ale Sistemului electroenergetic naţional în ceea ce priveşte combustibilii şi volumul de apă  din lacurile de acumulare pentru perioada 1 noiembrie 2018-31 martie 2019    Twitter Facebook
Cautare document

 HOTĂRÂRE nr. 773 din 27 septembrie 2018 pentru aprobarea măsurilor privind nivelul de siguranţă şi securitate în funcţionare a Sistemului electroenergetic naţional, precum şi măsurile în legătură cu realizarea stocurilor de siguranţă ale Sistemului electroenergetic naţional în ceea ce priveşte combustibilii şi volumul de apă din lacurile de acumulare pentru perioada 1 noiembrie 2018-31 martie 2019

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 849 din 8 octombrie 2018
    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 6 lit. p) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare,
    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
    ART. 1
    Se constituie Comandamentul energetic de iarnă, având, în principal, următoarele obiective:
    a) monitorizarea funcţionării Sistemului electroenergetic naţional şi a Sistemului naţional de transport al gazelor naturale în perioada 1 noiembrie 2018-31 martie 2019;
    b) identificarea situaţiilor de disfuncţionalitate ce pot apărea în sectorul de energie şi în cel de gaze naturale în perioada 1 noiembrie 2018-31 martie 2019 şi stabilirea măsurilor operative, altele decât cele administrative, privind nivelul de siguranţă şi securitate în funcţionarea Sistemului electroenergetic naţional şi al Sistemului naţional de transport al gazelor naturale, precum şi a măsurilor operative privind stocurile de combustibil;
    c) informarea Guvernului, ori de câte ori situaţia o va impune, asupra măsurilor prevăzute la lit. b), precum şi asupra problemelor ce nu pot fi soluţionate în cadrul Comandamentului energetic de iarnă.


    ART. 2
    Comandamentul energetic de iarnă se compune din reprezentanţi ai instituţiilor şi autorităţilor statului competente în domeniul energiei, precum şi ai operatorilor economici din sectorul energiei electrice şi al gazelor naturale, cu putere de decizie, potrivit anexei nr. 1.

    ART. 3
    Componenţa nominală a Comandamentului energetic de iarnă se stabileşte prin ordin al ministrului energiei, în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

    ART. 4
    Se aprobă Analiza şi măsurile privind funcţionarea Sistemului electroenergetic naţional în perioada 1 noiembrie 2018-31 martie 2019, prevăzute în anexa nr. 2.

    ART. 5
    În perioada 1 noiembrie 2018-31 martie 2019, serviciul tehnologic de sistem „rezervă terţiară lentă“ suplimentar se achiziţionează în regim reglementat de către Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica“ - S.A., în calitate de operator de transport şi sistem, conform anexei nr. 3.

    ART. 6
    În perioada 1 noiembrie 2018-31 martie 2019, pentru a preîntâmpina apariţia unor situaţii de urgenţă ca urmare a scăderii presiunii gazelor naturale în Sistemul naţional de transport al gazelor naturale, capacităţile energetice prevăzute în anexa nr. 4 pot compensa o parte din deficitul de gaze naturale trecând de la funcţionarea pe gaze naturale la funcţionarea cu păcură.

    ART. 7
    Cheltuielile suplimentare determinate de măsura prevăzută la art. 6 vor fi suportate de către operatorii economici care au provocat dezechilibrele în Sistemul naţional de transport al gazelor naturale, conform legislaţiei naţionale ce reglementează planul de urgenţă elaborat în temeiul art. 8 alin. (12) din Regulamentul (UE) nr. 2017/1.938 al Parlamentului European şi al Consiliului din 25 octombrie 2017 privind măsurile de garantare a siguranţei furnizării de gaze şi de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 994/2010.

    ART. 8
    Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.                    PRIM-MINISTRU
                    VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
                    Contrasemnează:
                    p. Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,
                    Sirma Caraman,
                    secretar de stat
                    Ministrul energiei,
                    Anton Anton
                    p. Ministrul economiei,
                    Bogdan Constantin Andronic,
                    secretar de stat
                    Viceprim-ministru, ministrul mediului,
                    Graţiela Leocadia Gavrilescu
                    p. Ministrul apelor şi pădurilor,
                    Adriana Petcu,
                    secretar de stat

    Bucureşti, 27 septembrie 2018.
    Nr. 773.
    ANEXA 1

    COMPONENŢA
    Comandamentului energetic de iarnă
    Comandamentul de iarnă se va compune din câte un reprezentant, cu putere de decizie, de la următoarele instituţii:
    Ministerul Energiei
    Ministerul Economiei
    Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice
    Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei
    Operatorii de transport şi sistem
    Operatori economici care îşi desfăşoară activitatea în domeniul de activitate al Ministerului Energiei
    Administraţia Naţională „Apele Române“


    ANEXA 2

    ANALIZA ŞI MĂSURILE
    privind funcţionarea Sistemului electroenergetic naţional
    în perioada 1 noiembrie 2018-31 martie 2019
    Prezentul document are ca obiective principale evaluarea consumului intern de energie electrică şi termică prin cogenerare al ţării în perioada 1 noiembrie 2018-31 martie 2019, pentru satisfacerea acestuia în condiţii de calitate şi siguranţă în alimentare şi funcţionare sigură şi stabilă a Sistemului electroenergetic naţional, stabilirea resurselor energetice necesare, precum şi evaluarea resurselor financiare aferente.
    A. Estimarea privind balanţa producţie - consum de energie electrică şi termică în cogenerare pentru perioada 1 noiembrie 2018-31 martie 2019
    A1. Consumul brut de energie
    În vederea estimării consumului de energie electrică şi termică în cogenerare, au fost analizate valorile energiilor lunare şi valorile maxime ale consumului brut de energie electrică realizate în ultimii 5 ani, precum şi valorile temperaturilor medii lunare înregistrate în ultimii ani.
    Graficul nr. 1*)
    *) Graficul nr. 1 este reprodus în facsimil.
    Valorile energiilor brute lunare ale consumului intern de energie electrică realizate în ultimii 5 ani în lunile de iarnă (GWh)
 (a se vedea imaginea asociată)

    Graficul nr. 2*)
    *) Graficul nr. 2 este reprodus în facsimil.
    Valorile medii lunare ale temperaturilor înregistrate în ultimii 5 ani în lunile de iarnă şi norma climatologică standard
 (a se vedea imaginea asociată)

    Tabelul nr. 1
    Valori de consum, vârf producţie şi temperaturi realizate în perioada 1 noiembrie 2017-31 martie 2018

┌─────────────────┬─────────┬─────────┬────────┬─────────┬──────┐
│Luna │Noiembrie│Decembrie│Ianuarie│Februarie│Martie│
│ │2017 │2017 │2018 │2018 │2018 │
├─────────────┬───┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────┤
│Consum intern│ │ │ │ │ │ │
│brut de │GWh│5.277 │5.502 │5.671 │5.313 │5.769 │
│energie │ │ │ │ │ │ │
│electrică │ │ │ │ │ │ │
├─────────────┼───┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────┤
│Vârf maxim │ │ │ │ │ │ │
│valoare medie│MW │8.998 │9.282 │9.411 │9.696 │9.505 │
│orară │ │ │ │ │ │ │
├─────────────┼───┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────┤
│Temperatura │ │ │ │ │ │ │
│medie lunară │°C │5 │1,7 │0 │– 0,7 │2,4 │
│realizată │ │ │ │ │ │ │
├─────────────┼───┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────┤
│Temperatura │ │ │ │ │ │ │
│medie lunară │ │ │ │ │ │ │
│norma │°C │3,8 │– 0,8 │– 2,1 │– 1 │3,5 │
│climatologică│ │ │ │ │ │ │
│standard │ │ │ │ │ │ │
├─────────────┼───┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────┤
│Abaterea faţă│ │ │ │ │ │ │
│de norma │°C │1,2 │2,5 │2,1 │0,3 │– 1,1 │
│climatologică│ │ │ │ │ │ │
│standard │ │ │ │ │ │ │
├─────────────┼───┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────┤
│Vârf maxim de│MW │9.450 │10.000 │10.600 │11.350 │10.500│
│producţie │ │ │ │ │ │ │
└─────────────┴───┴─────────┴─────────┴────────┴─────────┴──────┘
    Pentru estimarea consumului brut de energie electrică al ţării aferent perioadei 1 noiembrie 2018-31 martie 2019, în lipsa informaţiilor privind apariţia de noi agenţi economici cu consum relevant de energie electrică, şi ţinând cont de gradul de incertitudine al prognozelor meteorologice cu orizont mediu şi mare de timp (cel puţin 6 luni), Dispecerul Energetic Naţional a avut în vedere considerarea unui scenariu similar perioadei noiembrie 2017-martie 2018, actualizat prin luarea în considerare a unei corecţii a evoluţiei consumului brut de energie electrică al ţării pe baza influenţei temperaturilor medii lunare.
    Astfel, pentru perioada 1 noiembrie 2018-31 martie 2019, Dispecerul Energetic Naţional a luat în considerare un scenariu cu temperaturi mai scăzute cu 1-2° C faţă de mediile lunare multianuale, al cărui efect îl reprezintă o creştere a mediei consumului intern brut de energie electrică cu cca 2% faţă de valorile înregistrate în perioada similară anului anterior. Pentru aceeaşi perioadă însă, Comisia Naţională de Strategie şi Prognoză a estimat o scădere a consumului naţional de energie electrică cu cca 1,7% faţă de cel realizat în perioada 1 noiembrie 2017-31 martie 2018.
    În aceste condiţii, avându-se în vedere necesitatea dimensionării corespunzătoare şi acoperitoare a stocurilor de combustibili şi a volumelor de apă în marile lacuri de acumulare la data de 1 noiembrie 2018, în analiza de estimare a consumului de energie electrică a fost luată în considerare prognoza Dispecerului Energetic Naţional, respectiv creşterea consumului de energie electrică al ţării în medie cu 2% faţă de consumul realizat în perioada similară a iernii 2017-2018, rezultând valorile din tabelul următor:
    Tabelul nr. 2
    Valorile energiilor brute lunare estimate ale consumului intern de energie electrică

┌──────┬─────────┬─────────┬────────┬─────────┬───────┐
│Luna │Noiembrie│Decembrie│Ianuarie│Februarie│Martie │
│ │2018 │2018 │2019 │2019 │2019 │
├──────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┤
│Consum│ │ │ │ │ │
│intern│ │ │ │ │ │
│brut │5.410,0 │5.670,0 │5.810,0 │5.400,0 │5.770,0│
│(mii │ │ │ │ │ │
│MWh) │ │ │ │ │ │
└──────┴─────────┴─────────┴────────┴─────────┴───────┘

    A2. Producţia de energie electrică şi termică în cogenerare
    În cadrul balanţei de energii estimate pentru perioada 1 noiembrie 2018-31 martie 2019 au fost incluşi toţi producătorii de energie electrică şi producătorii de energie electrică şi termică în cogenerare cu unităţi dispecerizabile şi o parte dintre producătorii de energie electrică şi termică în cogenerare aferenţi unităţilor administrativ-teritoriale.
    Producţiile estimate şi comunicate de producătorii clasici de energie electrică şi de energie electrică şi termică în cogenerare s-au bazat pe bugetele de venituri şi cheltuieli aprobate, respectiv pe contractele de vânzare a energiei electrice aflate în derulare sau care se estimează a fi încheiate.
    Pentru producţiile aferente centralelor electrice din surse regenerabile, Dispecerul Energetic Naţional a estimat o reducere cu 5% a producţiei de energie eoliană (o iarnă mai geroasă presupune viteze mai reduse ale vântului), o reducere cu 5% a energiei fotovoltaice (perioade mai mari cu nebulozitate ridicată), o producţie în centralele hidroelectrice mai mică cu cca 5% decât cea din anul anterior (prognoză hidrologică rezervată) şi o menţinere a producţiei pe biomasă.

    A3. Soldul de schimb de energie electrică (export-import)
    În ceea ce priveşte soldul export-import pentru perioada 1 noiembrie 2018-31 martie 2019, Comisia Naţională de Strategie şi Prognoză a estimat valori lunare ale soldului (export-import) de energie electrică între 290 mii MWh şi 580 mii MWh, cu un total de cca 2.070 mii MWh în perioada menţionată. Dispecerul Energetic Naţional şi Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei au estimat valori lunare ale soldului (export-import) de energie electrică între 105 mii MWh şi 475 mii MWh, cu un total de cca 1.735 mii MWh. În vederea elaborării balanţei producţie-consum-sold a fost luat în considerare exportul aferent prognozei DEN.

    A4. Balanţa producţie internă-consumul intern-soldul de schimb de energie electrică
    Tabelul nr. 3
    Balanţa producţie-consum-soldul de schimb (import-export) de energie electrică

┌────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Producţia, │Producţia, soldul import-export şi consumul brut de energie │
│soldul │electrică │
│import-export şi│Prognoza valorilor medii lunare pentru perioada │
│consumul brut │1 noiembrie 2018-31 martie 2019 │
│de energie ├────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬──────────┤
│electrică │U.M.│Noiembrie│Decembrie│Ianuarie │Februarie│Martie │Cumulat │
│ │ │2018 │2018 │2019 │2019 │2019 │ │
├────────────────┼────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┤
│TOTAL PRODUCŢIE │mii │5.393,189│6.188,305│5.923,212│5.581,644│5.935,064│29.021,415│
│S.E.N. │MWh │ │ │ │ │ │ │
│PROGNOZATĂ ├────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ │MW │7.490,541│8.317,614│7.961,307│8.306,018│7.977,237│8.008,117 │
├────────────────┴────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴──────────┤
├────────────────┬────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬──────────┤
│ │mii │1.410,443│1.514,308│1.524,538│1.380,285│1.371,966│7.201,539 │
│CĂRBUNE │MWh │ │ │ │ │ │ │
│ ├────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ │MW │1.958,948│2.035,360│2.049,110│2.053,996│1.844,040│1.987,180 │
├────────────────┴────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴──────────┤
├────────────────┬────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬──────────┤
│ │mii │1.365,866│1.542,278│1.562,930│1.395,359│1.467,098│7.333,532 │
│HIDROCARBURI* │MWh │ │ │ │ │ │ │
│ ├────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ │MW │1.897,037│2.072,954│2.100,713│2.076,427│1.971,906│2.023,601 │
├────────────────┴────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴──────────┤
├────────────────┬────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬──────────┤
│ │mii │992,880 │1.026,720│1.023,744│924,000 │1.023,000│4.990,344 │
│NUCLEAR │MWh │ │ │ │ │ │ │
│ ├────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ │MW │1.379,000│1.380,000│1.376,000│1.375,000│1.375,000│1.377,026 │
├────────────────┴────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴──────────┤
├────────────────┬────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬──────────┤
│SURSE │mii │1.624,000│2.105,000│1.812,000│1.882,000│2.073,000│9.496,000 │
│REGENERABILE DE │MWh │ │ │ │ │ │ │
│ENERGIE ├────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┤
│din care: │MW │2.255,556│2.829,301│2.435,484│2.800,595│2.786,290│2.620,309 │
├────────────────┼────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ │mii │1.079,000│1.215,000│1.062,000│1.042,000│1.383,000│5.781,000 │
│în centrale │MWh │ │ │ │ │ │ │
│hidroelectrice**├────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ │MW │1.498,611│1.633,065│1.427,419│1.550,595│1.858,871│1.595,199 │
├────────────────┼────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ │mii │450,000 │800,000 │650,000 │750,000 │550,000 │3.200,000 │
│în centrale │MWh │ │ │ │ │ │ │
│eoliene ├────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ │MW │625,000 │1.075,269│873,656 │1.116,071│739,247 │883,002 │
├────────────────┼────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ │mii │60,000 │55,000 │65,000 │60,000 │110,000 │350,000 │
│în centrale │MWh │ │ │ │ │ │ │
│fotovoltaice ├────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ │MW │83,333 │73,925 │87,366 │89,286 │147,849 │96,578 │
├────────────────┼────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ │mii │35,000 │35,000 │35,000 │30,000 │30,000 │165,000 │
│în centrale pe │MWh │ │ │ │ │ │ │
│biomasă ├────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ │MW │48,611 │47,043 │47,043 │44,643 │40,323 │45,530 │
├────────────────┴────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴──────────┤
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌─────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Producţia, │Producţia, soldul import-export şi consumul brut de energie │
│soldul │electrică │
│import-export│Prognoza valorilor medii lunare pentru perioada │
│şi consumul │1 noiembrie 2018-31 martie 2019 │
│brut ├────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬──────────┤
│de energie │U.M.│Noiembrie│Decembrie│Ianuarie │Februarie│Martie │Cumulat │
│electrică │ │2018 │2018 │2019 │2019 │2019 │ │
├─────────────┼────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┤
│SOLD │mii │–105,000 │–475,000 │–400,000 │–375,000 │–380,000 │–1.735,000│
│IMPORT-EXPORT│MWh │ │ │ │ │ │ │
│PROGNOZAT de ├────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┤
│DEN │MW │–145,833 │–638,441 │–537,634 │–558,036 │–510,753 │–478,753 │
├─────────────┴────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴──────────┤
├─────────────┬────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬──────────┤
│CONSUM BRUT │mii │5.410,000│5.670,000│5.810,000│5.420,000│5.770,000│28.080,000│
│ŢARĂ │MWh │ │ │ │ │ │ │
│PROGNOZAT DE ├────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┤
│DEN │MW │7.513,889│7.620,968│7.809,140│8.065,476│7.755,376│7.748,344 │
├─────────────┴────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴──────────┤
├─────────────┬────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬──────────┤
│ACOPERIRE │mii │–16,811 │518,305 │113,212 │161,644 │165,064 │941,415 │
│CONSUM BRUT │MWh │ │ │ │ │ │ │
│ŢARĂ ├────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ │MW │–23,348 │696,647 │152,167 │240,542 │221,860 │259,772 │
├─────────────┼────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┤
│SOLD │mii │–121,811 │43,305 │–286,788 │–213,356 │–214,936 │–793,585 │
│IMPORT-EXPORT│MWh │ │ │ │ │ │ │
│REZULTAT ├────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ │MW │–169,181 │58,206 │–385,467 │–317,494 │–288,892 │–218,980 │
└─────────────┴────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴──────────┘


     * Inclusiv valorile aferente puterilor medii maxime lunare ce pot fi atinse în funcţie de parametrii atmosferici, la centralele la care în scenariul de acoperire a vârfului de sarcină producţia acestora este zero.
    ** Valorile includ şi producţia aferentă centralelor de la centralele hidroelectrice Porţile de Fier I şi II. În funcţie de evoluţia situaţiei hidrologice şi de apelarea majoră pe piaţa de echilibrare, valorile pot suferi modificări.

    Cumulat pentru perioada 1 noiembrie 2018-31 martie 2019, având în vedere cantitatea de energie electrică de cca 29.000 mii MWh prognozată de producători a fi realizată în intervalul de referinţă, precum şi consumul de energie electrică estimat de DEN de cca 28.000 GWh, rezultă disponibil un sold de cca 900 mii MWh. Analizând valorile estimative lunare, se constată că există posibilitatea de neacoperire a consumului de energie electrică intern al ţării în luna noiembrie în putere de cca 23 MW şi de neacoperire a exportului în toată perioada, exceptând luna decembrie, din producţia internă.
    Având în vedere prevederile legale, în situaţii de criză ce pot apărea în funcţionarea SEN, măsurile de salvgardare şi regulile de aplicare a acestora sunt stabilite prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 142/2014 pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea măsurilor de salvgardare în situaţii de criză apărute în funcţionarea Sistemului energetic naţional.

    A5. Balanţa producţie-consum de energie electrică la vârful de sarcină
    Pentru vârfurile de sarcină previzionate pentru iarna 2018-2019, Dispecerul Energetic Naţional a prognozat balanţa producţie-consum în care a fost luat în considerare un scenariu plecând de la următoarele ipoteze:
    a) înregistrarea unei perioade de 7-10 zile geroase, cu temperaturi negative (–15°C –20°C);
    b) valoarea medie maximă orară considerată la vârful de consum este de 9.900 MW;
    c) structura producţiei la vârful de seară fără aportul centralelor eoliene şi fotovoltaice (limitări naturale sau dictate de protecţii tehnologice) şi cu reduceri de putere, până la opriri, ale centralelor pe gaze naturale (presiuni mici în reţeaua de transport gaze naturale).


    A6. Balanţa de energie termică a principalilor furnizori de căldură, producători de energie termică în cogenerare
    În cazul energiei termice, estimările primite din partea centralelor care furnizează agent termic pentru populaţie, producători de energie electrică în cogenerare, acoperă un consum mediu de energie termică de 8.914,94 mii MWh.
    Tabelul nr. 4
    Prognoza producţiei de energie termică

┌──────────────┬─────────────────────────────────────────────────┐
│Prognoza │Producţia de energie termică, produsă pentru a fi│
│producţiei de │livrată, în principalele centrale termoelectrice │
│energie │în cogenerare - prognoze 1 noiembrie 2018-31 │
│termică, │martie 2019 │
│produsă pentru│ │
│a fi livrată, ├─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┤
│în │Noiembrie│Decembrie│Ianuarie │Februarie│Martie │
│principalele │2018 │2018 │2019 │2019 │2019 │
│centrale │ │ │ │ │ │
│termoelectrice├─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│şi termice │mii MWh │mii MWh │mii MWh │mii MWh │mii MWh │
│ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│TOTAL │ │ │ │ │ │
│PRODUCŢIE │1.484,484│1.978,373│2.126,849│1.754,124│1.571,111│
│PROGNOZATĂ │ │ │ │ │ │
└──────────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┘
    A7. Estimarea balanţei stocurilor de combustibili şi volumele de apă din principalele acumulări energetice pentru perioada 1 noiembrie 2018-31 martie 2019
    A7.1. Combustibili
    Având în vedere stocurile necesar a fi constituite conform reglementărilor în vigoare, precum şi cantităţile de energie electrică şi energie termică în cogenerare prognozate a fi produse în intervalul 1 noiembrie 2018-31 martie 2019, de 29.021,415 mii MWh şi, respectiv, 8.914,94 mii MWh, achiziţia, consumul şi stocurile de combustibili la finele lunilor de analiză sunt estimate după cum urmează în tabelul următor:
    Tabelul nr. 5
    Estimarea privind balanţa de achiziţie-consum de combustibili

┌──────────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┬────────────┐
│Achiziţia şi │ │ │ │ │ │ │
│consumul de │ │ │ │ │ │ │
│combustibili │ │ │ │ │ │ │
│în │Noiembrie │Decembrie │Ianuarie │Februarie │Martie 2019│Cumulat │
│principalele │2018 │2018 │2019 │2019 │ │ │
│centrale │ │ │ │ │ │ │
│termoelectrice│ │ │ │ │ │ │
│şi termice │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┴────────────┤
│Echivalent energii (mii MWh) │
├──────────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┬────────────┤
│Achiziţii de │ │ │ │ │ │ │
│combustibili │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│Cărbune* │4.049.234,8│3.881.273,2│3.830.949,0│3.745.388,3│3.906.876,3│19.413.721,5│
├──────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│Gaze │30,1 │37,0 │39,8 │33,5 │26,7 │167,1 │
├──────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│Păcură │10,7 │4,3 │43,9 │0,0 │0,0 │58,8 │
├──────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│Biomasă │75,9 │71,7 │75,8 │65,2 │73,1 │361,7 │
├──────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│Consum de │ │ │ │ │ │ │
│combustibili │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│Cărbune* │4.118.028,7│4.303.070,4│4.500.114,8│4.166.444,9│4.348.667,4│21.436.326,2│
├──────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│Gaze │31,0 │37,9 │40,5 │34,1 │27,5 │171,0 │
├──────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│Păcură │55,8 │25,5 │42,1 │28,6 │2.171,5 │2.323,4 │
├──────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│Biomasă │76,4 │68,5 │72,6 │63,8 │84,2 │365,5 │
└──────────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┴────────────┘


    * Inclusiv lignit şi huilă din import.


    A7.2. Volumul de apă din principalele lacuri de amenajare
    Estimarea globală a rezervelor de apă din acumulările energetice pentru perioada 1 noiembrie 2018-31 martie 2019 s-a realizat în baza prognozei meteorologice elaborate de Administraţia Naţională de Meteorologie şi a prognozei hidrologice realizate de Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor. Administraţia Naţională „Apele Române“, în calitate de administrator al apelor din domeniul public al statului, a elaborat Programul de exploatare a principalelor acumulări energetice în perioada 1 noiembrie 2018-31 martie 2019. Volumele de apă, detaliate la nivelul fiecărei acumulări, corespund sfârşitului de lună şi sunt estimate ca valori minimale ale stocului de apă din fiecare lac de acumulare, necesar pentru a se asigura atât cerinţa de hidroenergie, cât şi celelalte folosinţe.
    Tabelul nr. 6
    Programul de exploatare a principalelor acumulări energetice în perioada 1 noiembrie 2018-31 martie 2019

┌───────────┬─────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│Perioada │ │Noiembrie │Decembrie │Ianuarie │Februarie │Martie 2019│
│ │ │2018 │2018 │2019 │2019 │ │
├───────────┼─────┼──────┬────┼──────┬────┼──────┬────┼──────┬────┼──────┬────┤
│Acumulări │V_NNR│V_brut│c.u.│V_brut│c.u.│V_brut│c.u.│V_brut│c.u.│V_brut│c.u.│
│energetice │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────┼─────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┤
│Bazin │mil. │mil. │ │mil. │ │mil. │ │mil. │ │mil. │ │
│hidrografic│mc │mc │% │mc │% │mc │% │mc │% │mc │% │
│(B.h.) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────┼─────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┤
│Vidraru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────┤450,6│320 │71 │309 │69 │299 │66 │285 │63 │273 │61 │
│B.h. Argeş │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────┼─────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┤
│Izvorul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Muntelui │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────┤1.122│511 │46 │434 │39 │388 │35 │343 │31 │300 │27 │
│B.h. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Bistriţa │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────┼─────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┤
│Vidra │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────┤340,3│192 │56 │189 │55 │180 │53 │163 │48 │132 │39 │
│B.h. Lotru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────┼─────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┤
│Fântânele │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────┤212,9│141 │66 │132 │62 │128 │60 │126 │59 │115,0 │54 │
│B.h. Someş │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────┼─────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┤
│Drăgan │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────┤112 │73 │65 │70 │62 │69 │62 │62 │56 │59,0 │53 │
│B.h. Crişul│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Repede │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────┼─────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┤
│Oaşa │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────┤123,1│74 │60 │66 │53 │65 │53 │64 │52 │59,0 │48 │
│B.h. Sebeş │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────┼─────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┤
│Valea lui │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Iovan │124 │81 │65 │76 │61 │74 │59 │69 │56 │66,0 │53 │
├───────────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│B.h. Cerna │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────┼─────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┤
│Gura Apelor│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────┤165,2│75 │45 │64 │39 │61 │37 │59 │35 │56,0 │34 │
│B.h. Râul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Mare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────┼─────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┤
│Siriu │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────┤68,29│47 │69 │46 │67 │45 │66 │44 │64 │43,0 │63 │
│B.h. Buzău │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────┼─────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┤
│Poiana │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Mărului │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────┤90 │63 │69 │55 │61 │55 │61 │51 │57 │44,0 │49 │
│B.h. Bistra│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Mărului │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────┼─────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┤
│Pecineagu │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────┤63 │35 │55 │35 │55 │35 │55 │35 │55 │35,0 │55 │
│B.h. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Dâmboviţa │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────┼─────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┤
│Râuşor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────┤52,34│39,0 │75 │39,0 │75 │38,0 │73 │38,0 │73 │38,0 │73 │
│B.h. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Târgului │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└───────────┴─────┴──────┴────┴──────┴────┴──────┴────┴──────┴────┴──────┴────┘


    V_NNR = volumul brut corespunzător nivelului normal de retenţie.
    c.u. = coeficient de umplere.    A.8. Stocuri
    Tabelul nr. 7
    Stocurile estimate necesar a fi constituite până la 1 noiembrie 2018, pentru buna desfăşurare a activităţii odată cu începerea sezonului rece, exprimate în energii, sunt următoarele:

┌───────────────────────┬────┬─────────┐
│Cărbune* │mii │2.639.365│
│ │MWh │ │
├───────────────────────┼────┼─────────┤
│Păcură │mii │287 │
│ │MWh │ │
├───────────────────────┼────┼─────────┤
│Energie electrică │mii │1.670 │
│echivalentă în lacuri │MWh │ │
├───────────────────────┼────┼─────────┤
│Gaze naturale** │mii │21.362 │
│ │MWh │ │
└───────────────────────┴────┴─────────┘


     * Inclusiv cărbune din import pentru centrala aferentă unei unităţi administrativ-teritoriale.
    ** Conform Deciziei Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 783/2018.


    Tabelul nr. 8
    Estimarea privind evoluţia stocurilor de combustibil la sfârşitul fiecărei luni

┌────────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬───────┐
│Stoc de │Noiembrie│Decembrie│Ianuarie │Februarie│Martie │
│combustibili│2018 │2018 │2019 │2019 │2019 │
│(mii MWh) │ │ │ │ │ │
├────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────┤
│Cărbune │2.823.446│2.401.648│1.681.908│1.179.931│717.910│
├────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────┤
│Păcură │243 │222 │224 │195 │163 │
├────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────┤
│Biomasă │24 │27 │30 │32 │21 │
└────────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴───────┘    Tabelul nr. 9
    Estimarea privind variaţia energiei echivalente în marile lacuri de acumulare la sfârşitul fiecărei luni

┌───────────┬─────────┬─────────┬────────┬─────────┬──────┐
│Energie │Noiembrie│Decembrie│Ianuarie│Februarie│Martie│
│echivalentă│2018 │2018 │2019 │2019 │2019 │
│(mii MWh) ├─────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────┤
│ │1.562 │1.271 │1.167 │954 │734 │
└───────────┴─────────┴─────────┴────────┴─────────┴──────┘    Operatorul economic producător de energie electrică în hidrocentrale are obligaţia de a monitoriza permanent nivelul stocurilor de apă, astfel încât să asigure în lacurile de acumulare, la sfârşitul fiecărei luni, un total al volumelor de apă mai mare sau cel puţin egal cu cel din tabelul nr. 6, iar prin exploatarea centralelor hidroelectrice, valorile minimale ale volumelor de apă să se încadreze în Programele de exploatare a principalelor lacuri de acumulare elaborate lunar de către Administraţia Naţională „Apele Române“ şi reactualizate în cazul producerii unor modificări majore ale regimului hidrologic, în scopul satisfacerii cu prioritate a cerinţelor de apă pentru populaţie şi a altor cerinţe social-economice esenţiale.
    Având în vedere gradul redus de precizie al prognozelor hidrologice pe termen lung, există o incertitudine în estimarea evoluţiei lunare a condiţiilor hidrologice la nivelul fiecărui bazin hidrografic. Volumul minim necesar a fi asigurat în fiecare lac de acumulare va fi stabilit prin Programele de exploatare a principalelor acumulări energetice elaborate lunar de către Administraţia Naţională „Apele Române“, conform prevederilor legale în vigoare.
    De asemenea, în cazul unui deficit hidrologic accentuat, la solicitarea Comandamentului energetic de iarnă se vor conveni măsurile necesare astfel încât să nu fie pusă în pericol funcţionarea sigură şi stabilă a Sistemului electroenergetic naţional, în urma unei analize cu toţi factorii implicaţi.


    B. Măsuri pentru derularea în bune condiţii a activităţilor operatorilor economici pe perioada 1 noiembrie 2018-31 martie 2019
    Balanţele consum-producţie internă-sold schimb de energie electrică, precum şi prevederile privind achiziţiile şi stocurile de combustibili şi apă reprezintă un scenariu orientativ care va putea suferi ajustări în funcţie de cerinţele de asigurare a securităţii în exploatare şi stabilităţii în funcţionare a Sistemului electroenergetic naţional şi în funcţie de actualizările Programului de exploatare a principalelor acumulări energetice în perioada 1 noiembrie 2018-31 martie 2019 în concordanţă cu situaţiile care pot apărea, fără a mai fi necesară actualizarea prezentului act normativ.
    În ultimii ani a crescut aportul energiei regenerabile la acoperirea curbei de sarcină, fapt ce determină o creştere a necesarului de putere de echilibrare a Sistemului electroenergetic naţional.
    Toţi producătorii de energie electrică dispecerizabili, împreună cu transportatorul şi distribuitorii de energie electrică, au obligaţia de a contribui la menţinerea siguranţei în exploatare a Sistemului electroenergetic naţional. În acest sens, potrivit prevederilor legale în vigoare, producătorii de energie au următoarele obligaţii:
    a) să asigure livrările de energie electrică şi serviciile tehnologice de sistem, cu respectarea condiţiilor impuse prin licenţe, clauze contractuale şi reglementări în vigoare;
    b) să oferteze public şi nediscriminatoriu pe piaţa concurenţială întreaga energie electrică disponibilă;
    c) să nu transmită la operatorul de transport şi de sistem notificări fizice în dezechilibru negativ faţă de contractele pe care le au încheiate, cu excepţia producătorilor care beneficiază de scheme de sprijin;
    d) să asigure serviciile tehnologice de sistem de care sunt responsabili prin contracte sau acte normative;
    e) să menţioneze o rezervă de combustibil la un nivel suficient sau, după caz, o rezervă suficientă de apă, pentru îndeplinirea obligaţiilor de producţie şi furnizare continuă a energiei electrice.

    În vederea funcţionării şi realizării producţiilor de energie electrică şi termică produsă în cogenerare, prognozate în tabelele nr. 3 şi 4, fiecare producător de energie electrică va lua măsuri pentru asigurarea unui flux continuu privind alimentarea cu combustibili, în conformitate cu producţiile estimate şi comunicate, bazate pe bugetele de venituri şi cheltuieli aprobate, respectiv pe contractele de vânzare a energiei electrice aflate în derulare sau care se estimează a fi încheiate pe piaţa de energie electrică.
    În situaţii excepţionale prevăzute de lege, pentru buna desfăşurare a activităţii şi a îmbunătăţirii fluxului de combustibili, operatorii economici pot accesa, potrivit legislaţiei în vigoare, combustibilii de la rezervele de stat.

    C. Măsuri suplimentare de siguranţă şi securitate în funcţionare a Sistemului electroenergetic naţional
    În cazul situaţiilor speciale care pot apărea în reţelele electrice de transport şi distribuţie cu ocazia manifestării unor fenomene meteorologice deosebite sau în situaţiile în care apar defecţiuni, accidente sau avarii în instalaţii, operatorul de transport şi de sistem, precum şi operatorii de distribuţie concesionari de energie electrică vor informa fără întârziere concedentul în legătură cu apariţia sau iminenţa unor situaţii de natură să facă imposibilă alimentarea cu energie electrică în zonele afectate. De asemenea, aceste informaţii vor fi transmise concomitent şi Comandamentului pentru Situaţii de Urgenţă din cadrul Ministerului Afacerilor Interne.
    În cazul în care volumele de gaze naturale necesare pentru acoperirea consumului producătorilor de energie electrică şi termică sunt afectate de incidente care intră în sfera situaţiilor de criză la nivel de urgenţă pe piaţa gazelor naturale, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, se pot lua unele măsuri, pe perioadă limitată, pentru a menţine siguranţa şi securitatea în funcţionare atât a Sistemului electroenergetic naţional, cât şi a Sistemului naţional de transport gaze naturale. Astfel, pentru menţinerea parametrilor tehnici de funcţionare a Sistemului naţional de transport gaze naturale şi asigurarea necesarului de consum casnic pot fi dispuse limitări privind consumul de gaze naturale ale centralelor termoelectrice şi ale centralelor electrice de termoficare cu funcţionare pe gaze naturale, potrivit reglementărilor legale în vigoare. Producătorii de energie afectaţi de această măsură şi care au posibilitatea vor funcţiona cu combustibil alternativ, respectiv cu păcură şi/sau gaz furnal, având obligaţia de a constitui stocurile necesare suplimentare induse de această funcţionare.

    D. Finanţarea programului de iarnă
    D1. Achiziţie combustibili
    Necesarul total de finanţare a programului de iarnă aferent perioadei 1 noiembrie 2018-31 martie 2019, pentru achiziţia de combustibili, se prezintă după cum urmează:

┌──────────────────────┬───────────────┐
│ │Surse proprii │
│Operatori economici │credite │
│ │interne, │
│ │subvenţii │
├──────────────────────┼───────────────┤
│Producători de energie│ │
│electrică şi termică │3.012 mil. lei │
│în cogenerare │ │
└──────────────────────┴───────────────┘
    D2. Programe de reparaţii
    În vederea asigurării unei fiabilităţi superioare, îmbunătăţirii performanţelor tehnice ale echipamentelor şi reducerii consumurilor specifice, operatorii economici din sectorul energetic, producători de energie electrică şi termică în cogenerare, au demarat pregătirile pentru trecerea vârfului de iarnă, prin realizarea programelor de reparaţii, cu lucrări corespunzătoare specificului de activitate.
    În ceea ce priveşte reţelele de transport şi de distribuţie a energiei electrice, operatorul de transport şi de sistem, precum şi operatorii de distribuţie concesionari au prevăzut pentru anul în curs lucrări de mentenanţă atât corective, cât şi preventive. Aceştia au obligaţia de a lua măsurile ce se impun pentru prevenirea avariilor, precum şi remedierea acestora în cel mai scurt timp.
    Valoarea totală preliminată a lucrărilor de reparaţii executate în vederea trecerii vârfului de iarnă este de cca 1.157 mil. lei, conform tabelului următor:

┌──────────────────────────┬───────────┐
│Operatori economici │Valoare │
│ │preliminată│
├──────────────────────────┼───────────┤
│Producători de energie │457 mil. │
│electrică şi termică în │lei │
│cogenerare │ │
├──────────────────────────┼───────────┤
│Operatori de reţele de │700 mil. │
│transport şi distribuţie │lei │
│de energie electrică │ │
└──────────────────────────┴───────────┘    Programarea reparaţiilor va putea suferi unele modificări în raport cu cerinţa Dispecerului Energetic Naţional privind acoperirea curbei de sarcină pe anumite perioade, precum şi din cauza unor întârzieri ce pot apărea ca urmare a constatării unor probleme suplimentare, cu ocazia demontării instalaţiilor.    ANEXA 3

    SERVICII
    tehnologice de sistem suplimentare
    Capacitatea lunară corespunzătoare serviciului tehnologic de sistem rezervă terţiară lentă suplimentar cu funcţionare pe combustibil alternativ, respectiv pe păcură, precum şi pe gaz furnal

┌───────────────┬──────┬─────────────────────────────────────────────┐
│ │ │Cantitate [hMW] │
│Producător │Putere├─────────┬─────────┬────────┬─────────┬──────┤
│ │[MW] │Noiembrie│Decembrie│Ianuarie│Februarie│Martie│
│ │ │2018 │2018 │2019 │2019 │2019 │
├───────────────┼──────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────┤
│Societatea │ │ │ │ │ │ │
│Electrocentrale│ │ │ │ │ │ │
│Galaţi - S.A. │70 │50.400 │52.080 │52.080 │47.040 │52.080│
│în insolvenţă │ │ │ │ │ │ │
│C.E.T. Galaţi │ │ │ │ │ │ │
└───────────────┴──────┴─────────┴─────────┴────────┴─────────┴──────┘    ANEXA 4

    CAPACITĂŢILE ENERGETICE
    cu funcţionare duală - gaze naturale şi păcură

┌─────────────────┬────────┬───────────┐
│ │C.E.T. │C.E.T. │
│Producător │Progresu│Bucureşti │
│ │ │Sud │
├─────────────────┼────────┼───────────┤
│ │ │Cazanul nr.│
│Societatea │Cazanul │2 │
│Electrocentrale │nr. 3 │Cazanul nr.│
│Bucureşti - S.A. │Cazanul │3 │
│- în insolvenţă │nr. 4 │Cazanul nr.│
│ │ │4 │
└─────────────────┴────────┴───────────┘    -----

Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice