Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTĂRÂRE nr. 723 din 5 octombrie 2016  privind aprobarea schemei Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 HOTĂRÂRE nr. 723 din 5 octombrie 2016 privind aprobarea schemei "Ajutor de minimis pentru achiziţionarea de către producătorii agricoli de juninci din rase specializate de taurine, juninci din specia bubaline şi/sau tauri de reproducţie din rase de carne"

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 808 din 13 octombrie 2016

    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al prevederilor Regulamentului (UE) nr. 1.408/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis în sectorul agricol,

    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

    CAP. I
    Dispoziţii generale

    ART. 1
    (1) Prezenta hotărâre stabileşte o schemă transparentă de ajutor de minimis, potrivit prevederilor Regulamentului (UE) nr. 1.408/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis în sectorul agricol, denumit în continuare Regulamentul de minimis în sectorul agricol.
    (2) Potrivit prevederilor art. 3 alin. (1) din Regulamentul de minimis în sectorul agricol, schema este exceptată de la obligaţia de notificare prevăzută la art. 108 alin. (3) din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene.
    (3) Schema de ajutor de minimis reglementată de prezenta hotărâre nu se aplică următoarelor categorii de ajutoare:
    a) ajutoarelor a căror valoare este fixată pe baza preţului sau a cantităţii de produse cumpărate sau introduse pe piaţă;
    b) ajutoarelor destinate activităţilor legate de export către ţări terţe sau către alte state membre, respectiv ajutoarelor direct legate de cantităţile exportate, ajutoarelor destinate înfiinţării şi funcţionării unei reţele de distribuţie sau destinate altor cheltuieli curente legate de activitatea de export;
    c) ajutoarelor condiţionate de utilizarea preferenţială a produselor naţionale faţă de produsele importate.
    ART. 2
    Schema de ajutor de minimis se aplică pe întreg teritoriul României.
    ART. 3
    În sensul prezentei hotărâri, termenii şi expresiile de mai jos semnifică după cum urmează:
    a) ajutor de minimis - ajutor acordat unei întreprinderi, a cărui valoare cumulată pe durata a trei exerciţii financiare, exerciţiul financiar în cauză şi două exerciţii financiare precedente, nu depăşeşte echivalentul în lei al sumei de 15.000 euro, stabilită prin Regulamentul de minimis în sectorul agricol;
    b) întreprindere - orice entitate care, potrivit pct. (4) din preambulul Regulamentului de minimis în sectorul agricol, desfăşoară o activitate economică, indiferent de statutul său juridic şi de modul în care este finanţată;
    c) întreprindere unică - reprezintă, potrivit art. 2 alin. (2) din Regulamentul de minimis în sectorul agricol, toate întreprinderile între care există cel puţin una dintre următoarele relaţii:
      (i) o întreprindere deţine majoritatea drepturilor de vot ale acţionarilor sau ale asociaţilor unei alte întreprinderi;
      (ii) o întreprindere are dreptul de a numi sau revoca majoritatea membrilor organelor de administrare, de conducere sau de supraveghere ale unei alte întreprinderi;
      (iii) o întreprindere are dreptul de a exercita o influenţă dominantă asupra altei întreprinderi în temeiul unui contract încheiat cu întreprinderea în cauză sau în temeiul unei prevederi din contractul de societate sau din statutul acesteia;
      (iv) o întreprindere care este acţionar sau asociat al unei alte întreprinderi şi care controlează singură, în baza unui acord cu alţi acţionari sau asociaţi ai acelei întreprinderi, majoritatea drepturilor de vot ale acţionarilor sau ale asociaţilor întreprinderii respective;
    d) autoritatea competentă - Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin direcţiile pentru agricultură judeţene sau a municipiului Bucureşti, după caz, autoritatea responsabilă cu administrarea schemei de ajutor de minimis;
    e) ANZ - Agenţia Naţională pentru Zootehnie "Prof. Dr. G. K. Constantinescu";
    f) Registrul naţional al exploataţiilor, denumit în continuare RNE - conform definiţiei prevăzute la art. 1 pct. 15 din Norma sanitară veterinară pentru implementarea procesului de identificare şi înregistrare a suinelor, ovinelor, caprinelor şi bovinelor, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 40/2010, cu modificările şi completările ulterioare;
    g) junincă din specia taurine din rasă de carne - femelă de reproducţie din rasă de carne, provenită din părinţi înscrişi în Registrul genealogic al rasei, însămânţată artificial sau montată natural cu taur autorizat şi diagnosticată gestantă de cel puţin 3 luni, cu vârsta cuprinsă între 17 luni şi 34 de luni, din rasele cuprinse în lista prevăzută în anexa nr. 1;
    h) junincă din specia taurine din rasă de lapte - femelă de reproducţie din rasă de lapte, provenită din părinţi înscrişi în Registrul genealogic al rasei, însămânţată artificial sau montată natural cu taur autorizat şi diagnosticată gestantă de cel puţin 3 luni, cu vârsta cuprinsă între 17 luni şi 28 de luni, din rasele cuprinse în lista prevăzută în anexa nr. 1;
    i) junincă din specia bubaline - femelă de reproducţie din specia bubaline, provenită din părinţi înscrişi în Registrul genealogic al rasei, însămânţată artificial sau montată natural cu taur autorizat şi diagnosticată gestantă de cel puţin 3 luni, cu vârsta cuprinsă între 31 de luni şi 44 de luni, din rasele cuprinse în lista prevăzută în anexa nr. 1;
    j) vacă - femelă de reproducţie din specia taurine care, până la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, a fătat cel puţin o dată şi are cel puţin un produs înregistrat în RNE sau deţine adeverinţă de fătare în cazul mortalităţii produsului fătat;
    k) bivoliţă - femela de reproducţie din specia bubaline care, până la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, a fătat cel puţin o dată şi are cel puţin un produs înregistrat în RNE sau deţine adeverinţă de fătare în cazul mortalităţii produsului fătat;
    l) taur de reproducţie din rase de carne - mascul de reproducţie din rase de carne din specia taurine, cu vârsta cuprinsă între 18 luni şi 24 de luni, din rasele cuprinse în lista prevăzută în anexa nr. 1;
    m) Registrul ajutoarelor de stat - potrivit prevederilor Ordinului preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 437/2016 pentru punerea în aplicare a Regulamentului privind Registrul ajutoarelor de stat;
    n) Registrul genealogic - conform definiţiei prevăzute la art. 1 lit. b) din anexa "Normă cu privire la animalele de reproducţie de rasă pură din specia bovine" la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale, interimar, nr. 765/2009, cu modificările ulterioare.

    CAP. II
    Beneficiarii, cuantumul ajutoarelor, criterii de eligibilitate, bugetul şi durata schemei

    ART. 4
    (1) Schema de ajutor de minimis se acordă întreprinderilor din domeniul zootehnic care îşi desfăşoară activitatea în sectorul producţiei primare, în vederea ameliorării valorii genetice a şeptelului de animale:
    a) pentru achiziţionarea de juninci din rase de taurine de lapte sau carne; şi/sau
    b) pentru achiziţionarea de juninci din specia bubaline; şi/sau
    c) pentru achiziţionarea de tauri de reproducţie din rase de carne.
    (2) Beneficiarii schemei sunt întreprinderile/întreprinderile unice, astfel cum sunt definite la art. 3 lit. b) şi c), respectiv:
    a) crescători de taurine/bubaline, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale şi întreprinderi familiale, constituite potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, cu modificările şi completările ulterioare;
    b) crescători de taurine/bubaline, persoane fizice care deţin atestat de producător emis potrivit prevederilor Legii nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol, cu modificările şi completările ulterioare;
    c) crescători de taurine/bubaline, persoane juridice, precum şi orice forme asociative cu personalitate juridică constituite conform legii.
    ART. 5
    (1) Pentru a fi eligibili schemei de ajutor de minimis privind achiziţionarea de juninci din rase de taurine prevăzute în anexa nr. 1, beneficiarii, aşa cum sunt prevăzuţi la art. 4 alin. (2), trebuie să deţină minimum 3 capete şi maximum 10 capete de vaci/beneficiar.
    (2) Achiziţionarea de juninci din rase de taurine conform prevederilor alin. (1) se realizează pentru atingerea unei dimensiuni minime de 10 capete bovine femele/beneficiar, iar numărul maxim de juninci din rase de taurine pentru care se acordă ajutor de minimis este de 10 capete/beneficiar.
    (3) Pentru obţinerea ajutorului de minimis prevăzut la art. 4 alin. (1) lit. a), beneficiarii prevăzuţi la art. 4 alin. (2) trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:
    a) să deţină un efectiv de vaci potrivit prevederilor alin. (1), identificate şi înregistrate în RNE, până la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri;
    b) junincile achiziţionate sunt din rasele de taurine cuprinse în lista prevăzută în anexa nr. 1;
    c) să deţină registrul individual al exploataţiei, completat şi actualizat, în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.760/2000 al Consiliului şi al Parlamentului European din 17 iulie 2000 de stabilire a unui sistem de identificare şi înregistrare a bovinelor şi privind etichetarea cărnii de vită şi mânzat şi a produselor din carne de vită şi mânzat şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 820/97 al Consiliului;
    d) se obligă, prin angajament scris, să menţină în exploataţie junincile achiziţionate pe o perioadă de minimum 3 ani începând cu data la care sprijinul financiar a fost acordat;
    e) se obligă, prin angajament scris, să înscrie în Registrul genealogic junincile achiziţionate în baza prezentei hotărâri şi produşii obţinuţi din acestea.
    ART. 6
    (1) Pentru a fi eligibili schemei de ajutor de minimis privind achiziţionarea de juninci din specia bubaline din rasa prevăzută în anexa nr. 1, beneficiarii, aşa cum sunt prevăzuţi la art. 4 alin. (2), trebuie să deţină minimum 1 cap şi maximum 10 capete bivoliţe/beneficiar.
    (2) Numărul maxim de juninci din specia bubaline pentru care se acordă ajutor de minimis este de 10 capete/beneficiar.
    (3) Pentru obţinerea ajutorului de minimis prevăzut la art. 4 alin. (1) lit. b), beneficiarii prevăzuţi la art. 4 alin. (2) trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:
    a) să deţină un efectiv de bivoliţe potrivit prevederilor alin. (1), identificate şi înregistrate în RNE, până la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri;
    b) junincile din specia bubaline achiziţionate sunt din rasa cuprinsă în lista prevăzută în anexa nr. 1;
    c) să deţină registrul individual al exploataţiei, completat şi actualizat, în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.760/2000 al Consiliului şi al Parlamentului European din 17 iulie 2000;
    d) se obligă, prin angajament scris, să menţină în exploataţie junincile din specia bubaline achiziţionate pe o perioadă de minimum 3 ani începând cu data la care sprijinul financiar a fost acordat;
    e) se obligă, prin angajament scris, să înscrie în Registrul genealogic junincile din specia bubaline achiziţionate în baza prezentei hotărâri şi produşii obţinuţi din acestea.
    ART. 7
    (1) Pentru a fi eligibili schemei de ajutor de minimis privind achiziţionarea de tauri de reproducţie din rase de carne prevăzute în anexa nr. 1, beneficiarii, aşa cum sunt prevăzuţi la art. 4 alin. (2), trebuie să deţină minimum 40 capete de vaci şi/sau viţele şi/sau juninci pe beneficiar, cu excepţia celor din localităţile din zona montană, prevăzute în "Ghid-informativ-MMC-zone-eligibile.xlsx" pentru Programul Naţional de Dezvoltare Rurală pentru perioada 2014-2020, care trebuie să deţină minimum 10 capete de vaci şi/sau viţele şi/sau juninci pe beneficiar.
    (2) Achiziţionarea de tauri de reproducţie din rase de carne conform prevederilor alin. (1) se realizează respectând proporţia de un taur la 40 de capete vaci şi/sau viţele şi/sau juninci deţinute de beneficiar.
    (3) Numărul maxim de tauri de reproducţie din rase de carne care poate fi achiziţionat de un beneficiar trebuie să corespundă, aplicând proporţia prevăzută, unui număr de 200 capete vaci şi/sau viţele şi/sau juninci.
    (4) Pentru obţinerea ajutorului de minimis prevăzut la art. 4 alin. (1) lit. c), beneficiarii prevăzuţi la art. 4 alin. (2) trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:
    a) să deţină un efectiv de vaci şi/sau viţele şi/sau juninci potrivit prevederilor alin. (1), identificate şi înregistrate în RNE, până la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri;
    b) taurii achiziţionaţi sunt din rasele de taurine cuprinse în lista prevăzută în anexa nr. 1;
    c) să deţină registrul individual al exploataţiei, completat şi actualizat, în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.760/2000 al Consiliului şi al Parlamentului European din 17 iulie 2000;
    d) se obligă, prin angajament scris, să menţină în exploataţie taurii de reproducţie din rase de carne achiziţionaţi pe o perioadă de minimum 3 ani începând cu data la care sprijinul financiar a fost acordat;
    e) se obligă, prin angajament scris, să înscrie în Registrul genealogic taurii de reproducţie din rase de carne achiziţionaţi în baza prezentei hotărâri;
    f) beneficiarii din zona montană se obligă, prin angajament scris, să solicite, în termen de 30 zile de la achiziţia taurului, autorizaţia pentru funcţionarea unui punct de montă, conform prevederilor art. 4 din Normele tehnice privind organizarea şi funcţionarea staţiunilor şi punctelor comunale de montă aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului şi al ministrului administraţiei şi internelor nr. 861/614/2003.
    ART. 8
    Prin excepţie de la prevederile art. 5 alin. (3) lit. d), art. 6 alin. (3) lit. d) şi art. 7 alin. (4) lit. d), în caz de forţă majoră, respectiv boală sau mortalităţi, junincile din rase de taurine achiziţionate/junincile din specia bubaline achiziţionate/taurii de reproducţie din rase de carne achiziţionaţi pot fi înlocuite/înlocuiţi cu animale identificate şi înregistrate în RNE şi Registrul genealogic, în aceleaşi condiţii de rasă, valoare genetică şi vârstă, cu obligaţia depunerii documentelor justificative şi a completării documentaţiei iniţiale în mod corespunzător.
    ART. 9
    (1) Valoarea sprijinului financiar acordat prin schema de ajutor de minimis se exprimă sub forma unei subvenţii, potrivit art. 3 alin. (4) din Regulamentul de minimis în sectorul agricol.
    (2) Cuantumul sprijinului financiar, reprezentând ajutor de minimis care se acordă beneficiarilor, este de:
    a) maximum 5.000 lei/cap junincă din rasă de taurine de lapte, achiziţionată potrivit prevederilor prezentei hotărâri;
    b) maximum 6.000 lei/cap junincă din rasă de taurine de carne, achiziţionată potrivit prevederilor prezentei hotărâri;
    c) maximum 4.500 lei/cap junincă din specia bubaline achiziţionată potrivit prevederilor prezentei hotărâri;
    d) maximum 8.000 lei/cap de taur de reproducţie din rase de carne achiziţionat în baza prevederilor prezentei hotărâri.
    (3) Valoarea totală a ajutoarelor de minimis care se acordă unei întreprinderi/întreprinderi unice nu poate depăşi echivalentul în lei al sumei de 15.000 euro pe durata a trei exerciţii financiare, în cursul exerciţiului financiar actual şi în cele două exerciţii financiare precedente.
    (4) În cazul nerespectării prevederilor de la art. 5-7, beneficiarii schemei de minimis sunt obligaţi la restituirea contravalorii sprijinului financiar, la care se adaugă penalităţi şi dobânzi, de la data încasării acestuia, cu respectarea prevederilor legale.
    ART. 10
    Resursele financiare necesare aplicării schemei de ajutor de minimis prevăzute de prezenta hotărâre sunt de 18.150.000 lei şi se asigură de la bugetul de stat, în limita prevederilor bugetare aprobate cu această destinaţie Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale pe anul 2016, la capitolul 83.01 "Agricultură, silvicultură, piscicultură şi vânătoare", titlul 40 "Subvenţii", articolul 40.15 "Sprijinirea producătorilor agricoli".
    ART. 11
    Sumele reprezentând ajutoare de minimis se plătesc întreprinderilor începând cu data de 1 decembrie 2016.

    CAP. III
    Reguli procedurale

    ART. 12
    (1) În vederea obţinerii ajutorului de minimis, beneficiarii prevăzuţi la art. 4 alin. (2), înainte de depunerea cererii, se prezintă la direcţiile pentru agricultură judeţene sau a municipiului Bucureşti, după caz, pe a cărei rază teritorială se află exploataţia înregistrată sau exploataţia cu cel mai mare număr de animale şi solicită întocmirea situaţiei prevăzute la alin. (2).
    (2) Direcţiile pentru agricultură judeţene sau a municipiului Bucureşti, după caz, pentru beneficiarii prevăzuţi la art. 4 alin. (2), întocmesc situaţii privind sumele primite anterior de aceştia în baza hotărârilor Guvernului prevăzute la art. 13 alin. (3), pentru calcularea sumelor rămase şi potenţial a fi primite prin prezenta schemă de ajutor de minimis.
    (3) Pentru obţinerea ajutorului de minimis, beneficiarii prevăzuţi la art. 4 alin. (2), care îndeplinesc criteriile de eligibilitate prevăzute la art. 5-7 şi pentru care direcţiile pentru agricultură judeţene sau a municipiului Bucureşti, după caz, au calculat, conform alin. (2), o sumă minimă rămasă de 4500 lei pentru achiziţionarea de juninci din specia bubaline sau 5000 lei pentru achiziţionarea de juninci din rasă de taurine de lapte sau 6000 lei pentru achiziţionarea de juninci din rasă de taurine de carne sau 8000 lei pentru achiziţionarea de tauri de reproducţie din rase de carne, întocmesc cereri, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2, şi le depun de la data publicării prezentei hotărâri până la data de 11 noiembrie 2016 la direcţiile pentru agricultură judeţene sau a municipiului Bucureşti pe a cărei rază teritorială se află exploataţia înregistrată sau exploataţia cu cel mai mare număr de animale, însoţite de următoarele documente:
    a) copie a BI/CI al/a solicitantului persoană fizică sau, după caz, împuternicire/procură notarială şi o copie a BI/CI al/a reprezentantului legal;
    b) copie a atestatului de producător, emis potrivit prevederilor Legii nr. 145/2014, cu modificările şi completările ulterioare, în cazul persoanelor fizice;
    c) copie a certificatului de înregistrare la Oficiul Naţional al Registrul Comerţului, în cazul persoanelor juridice şi în cazul beneficiarilor prevăzuţi la art. 4 alin. (2) lit. a), precum şi copie a BI/CI al/a împuternicitului persoană fizică;
    d) declaraţie pe propria răspundere conform anexei nr. 2, partea B;
    e) dovadă cont activ bancă/trezorerie;
    f) document care atestă numărul de vaci/viţele/juninci sau bivoliţe înscrise în RNE, la data depunerii cererii, eliberat de operatorul Sistemului naţional de identificare şi înregistrare a animalelor - SNIIA;
    g) angajamentele prevăzute la art. 5 alin. (3) lit. d) şi e) sau la art. 6 alin. (3) lit. d) şi e) sau la art. 7 alin. (4) lit. d) şi e);
    h) copia facturii fiscale de achiziţie/filei carnetului de comercializare a junincilor din rase de taurine şi/sau a junincilor din specia bubaline şi/sau a taurilor de reproducţie din rase de carne;
    i) copii ale certificatelor de origine a junincilor din rase de taurine şi/sau a junincilor din specia bubaline, precum şi ale taurilor de reproducţie din rase de carne, vizate de oficiul judeţean de zootehnie;
    j) copie a buletinului de însămânţări artificiale/adeverinţei de montă naturală, în cazul achiziţionării junincilor din rase de taurine şi bubaline, din care să reiasă gestaţia de minimum 3 luni;
    k) formularul de mişcare F2/document de mişcare, emis de medicul veterinar de liberă practică împuternicit/utilizatorul Sistemului naţional de identificare şi înregistrare a animalelor, avizat de direcţia sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană depus în termen de maximum 15 zile de la data încasării ajutorului de minimis. Viza direcţiei sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene certifică faptul că mişcarea animalelor a fost înregistrată în baza naţională de date.
    (4) Documentele prevăzute la alin. (3) sunt emise înaintea datei de depunere a cererii, cu excepţia celor prevăzute la alin. (3) lit. k).
    (5) Documentele prevăzute la alin. (3) lit. a)-c) sunt prezentate în original şi copie, în vederea certificării de reprezentantul direcţiei pentru agricultură judeţene sau a municipiului Bucureşti, prin înscrierea pe copie a sintagmei "conform cu originalul".
    ART. 13
    (1) Direcţiile pentru agricultură judeţene sau a municipiului Bucureşti, după caz, înregistrează cererile, le verifică împreună cu documentele anexate şi întocmesc Registrul judeţean de evidenţă a beneficiarilor de sprijin financiar prevăzut de schema de ajutor de minimis, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 3.
    (2) Direcţiile pentru agricultură judeţene sau a municipiului Bucureşti, după caz, calculează, determină şi aprobă sumele aferente reprezentând sprijinul financiar, pentru fiecare beneficiar în parte, şi se asigură că sumele totale care se acordă solicitantului se încadrează în plafonul maxim, conform art. 9 alin. (3).
    (3) Calculul prevăzut la alin. (2) ţine cont de sumele acordate anterior beneficiarului în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 606/2014 privind aprobarea schemei "Ajutoare de minimis pentru compensarea efectelor fenomenelor hidrometeorologice nefavorabile manifestate în perioada aprilie-iulie 2014 asupra culturilor agricole în spaţii protejate" care se acordă în agricultură, în sectorul vegetal, al Hotărârii Guvernului nr. 867/2014 privind aprobarea schemei "Ajutor de minimis pentru compensarea efectelor fenomenelor hidrometeorologice nefavorabile manifestate în perioada mai-iulie 2014 ce au produs pagube asupra sectorului apicol", cu modificările ulterioare, al Hotărârii Guvernului nr. 873/2014 privind aprobarea schemei de minimis "Achiziţionarea de către producătorii agricoli de berbeci de reproducţie din rase specializate şi de juninci din rase specializate", al Hotărârii Guvernului nr. 638/2016 privind aprobarea schemei "Ajutor de minimis pentru achiziţionarea de către producătorii agricoli de berbeci/ţapi de reproducţie din rase specializate", precum şi orice alte sume acordate prin scheme de ajutor de minimis, în perioada 1 ianuarie 2014 - 31 decembrie 2016.
    ART. 14
    Direcţiile pentru agricultură judeţene sau a municipiului Bucureşti, după caz, întocmesc situaţia centralizatoare, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 4, pe care o transmit Direcţiei generale buget finanţe şi fonduri europene din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale până la data de 18 noiembrie 2016.
    ART. 15
    Direcţia generală buget finanţe şi fonduri europene din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale transmite Ministerului Finanţelor Publice situaţia centralizatoare, în vederea deschiderii creditelor bugetare, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 5.
    ART. 16
    (1) După aprobarea de către Ministerul Finanţelor Publice a deschiderii creditelor bugetare se alimentează conturile direcţiilor pentru agricultură judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti.
    (2) Direcţiile pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti virează sumele cuvenite în conturile beneficiarilor, potrivit legislaţiei în vigoare şi încarcă informaţiile corespunzătoare în Registrul ajutoarelor de stat.
    ART. 17
    (1) Registrele judeţene de evidenţă a beneficiarilor de sprijin financiar acordat potrivit prezentei hotărâri se păstrează la direcţiile pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti, pe o perioadă de 10 ani fiscali de la data la care a fost acordat ajutorul.
    (2) Direcţiile pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti întocmesc Lista cuprinzând beneficiarii ajutoarelor de minimis şi sumele acordate potrivit prezentei hotărâri, precum şi orice alte sume acordate acestor beneficiari prin alte scheme de minimis în exerciţiul financiar actual şi în cele două exerciţii financiare precedente.
    (3) Lista se publică pe site-ul direcţiilor pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti şi se transmite Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, pentru publicare pe site-ul oficial al instituţiei.
    (4) Direcţiile pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti împreună cu oficiile judeţene de zootehnie efectuează verificarea la faţa locului pe un eşantion de 5% din beneficiari, până la 30 iunie 2017 şi întocmesc procese-verbale de constatare.

    CAP. IV
    Dispoziţii finale

    ART. 18
    Ajutorul de minimis acordat în temeiul prezentei hotărâri este avut în vedere pentru a fi dedus din orice schemă viitoare de ajutor de minimis sau de ajutor de stat acordată pentru aceleaşi costuri eligibile, dacă un astfel de cumul ar depăşi intensitatea/valoarea maximă stabilită pentru respectivul ajutor de minimis.
    ART. 19
    (1) Se consideră ajutor necuvenit sumele încasate prin înscrierea sau atestarea de către beneficiari a unor date ori situaţii nereale pe documentele aferente ajutorului prevăzut în schema de ajutor de minimis sau încălcarea în orice mod a prevederilor prezentei hotărâri.
    (2) Sumele reprezentând ajutor necuvenit, prevăzut la alin. (1), se recuperează de la beneficiarii ajutorului de stat, potrivit prevederilor legale în vigoare.
    (3) Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin direcţiile pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti, verifică permanent modul de respectare a prevederilor prezentei hotărâri de către beneficiarii sumelor reprezentând sprijin financiar prevăzut de schema de ajutor de minimis.
    ART. 20
    Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

                                 PRIM-MINISTRU
                              DACIAN JULIEN CIOLOŞ

                                Contrasemnează:
                                ---------------
                 Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,
                                 Achim Irimescu

                        p. Ministrul finanţelor publice,
                                Daniela Pescaru,
                                secretar de stat

                         Ministrul afacerilor externe,
                                Lazăr Comănescu

    Bucureşti, 5 octombrie 2016.
    Nr. 723.


    ANEXA 1

                                     LISTA
           cu rasele pentru achiziţionarea de juninci din
         rase de taurine şi/sau juninci din specia bubaline
            şi/sau tauri de reproducţie din rase de carne

┌────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Nr. │ │
│crt.│ Rasa │
├────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│JUNINCI DIN SPECIA TAURINE │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Rase de carne │
├────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 1.│Aberdeen Angus │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 2.│Limousine │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 3.│Charolaise │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 4.│Aubrac │
├────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Rase de lapte │
├────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 1.│Bălţată cu Negru Românească │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 2.│Bălţată Românească │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 3.│Holstein │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 4.│Red Holstein │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 5.│Brună*) │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 6.│Jersey │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 7.│Montbeliarde │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 8.│Simmental**) │
├────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│TAURI DIN SPECIA TAURINE - rase de carne │
├────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 1.│Aberdeen Angus │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 2.│Limousine │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 3.│Charolaise │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 4.│Aubrac │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 5.│Simmental American │
├────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│JUNINCI DIN SPECIA BUBALINE │
├────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 1.│Bivol Românesc │
└────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


──────────
    *) Brună - toate rasele din tulpina Braunvieh: Bruna Germană, Bruna Austriacă, Bruna Italiană, Bruna Franceză, Bruna Cehă, Bruna Slovacă, Bruna Spaniolă, Bruna Elveţiană.
    **) Simmental - toate rasele din tulpina Simmental: Simmental, Fleckvieh, Simmental Francez, Bălţată Austriacă, Bălţată Germană, Bălţată Ungurească, Bălţată Cehă, Pezzata Rossa Italiană, Swiss Fleckvieh.
──────────


    ANEXA 2

                                     CERERE
                    pentru schema "Ajutor de minimis pentru
      achiziţionarea de către producătorii agricoli de juninci din rase de
                      taurine, juninci din specia bubaline
                 şi/sau tauri de reproducţie din rase de carne"

                                    (model)

                                                                     Partea A
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Direcţia pentru Agricultură a Judeţului................../a Municipiului │
│Bucureşti │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │
│Numărul şi data din Registrul judeţean de evidenţă a beneficiarilor de │
│sprijin financiar prevăzut de schema de ajutor de minimis ....../........... │
│ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Nume şi prenume persoană fizică │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Nume şi prenume împuternicit (pentru cazurile în care cererea este semnată │
│prin împuternicit) │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │
├────────────────────────────────────────────────┬────────────────────────────┤
│Nr. şi data împuternicirii/procurii notariale │ │
└────────────────────────────────────────────────┴────────────────────────────┘

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│CNP titular/împuternicit │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
 ┌────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬────┐
 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 └────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴────┘

   ┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
   │Adresa │
   │ │
   ├────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────┤
   │Judeţul/Sectorul │Localitatea │
   ├────────────────────────────────┼───────┬────────────────┬───────┬─────┤
   │Satul/Strada │Nr. │Cod poştal │Bl. │Ap. │
   ├────────────────────────────────┼───────┴────────────────┼───────┴─────┤
   │Telefon │Fax │E-mail │
   └────────────────────────────────┴────────────────────────┴─────────────┘

┌───────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────┐
│Trezoreria/ Banca │Sucursala/Agenţia/Filiala │
├───────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│ │ │
├─────┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┼──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┤
│IBAN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Denumirea persoanei juridice/ PFA/ ÎÎ/ ÎF │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

┌───────────────────────────────────────────────┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┐
│Cod unic de înregistrare (CUI) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤
│Cod de identificare fiscal (CIF) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└───────────────────────────────────────────────┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘

┌──────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────┐
│Nume titular/administrator/ │Prenume titular/administrator/ │
│reprezentant legal │reprezentant legal │
├──────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤
│ │ │
└──────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────┘

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│CNP titular/administrator/reprezentant legal │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

┌─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

  ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
  │Sediul social persoana juridică/ PFA/ ÎÎ/ ÎF/ │
  └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
  ┌────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────┐
  │Judeţul/Sectorul │Localitatea │
  ├────────────────────────────────┼───────┬────────────────┬────────┬───────┤
  │Satul/Strada │Nr. │Cod poştal │Bl. │Ap. │
  ├────────────────────────────────┼───────┴────────────────┼────────┴───────┤
  │Telefon │Fax │E-mail │
  └────────────────────────────────┴────────────────────────┴────────────────┘

┌───────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────┐
│Trezoreria/ Banca │Sucursala/Agenţia/Filiala │
├───────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│ │ │
├─────┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┼──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┤
│IBAN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘

    Solicit sprijin financiar prin schema "Ajutor de minimis pentru
achiziţionarea de către producătorii agricoli de juninci din rase de taurine,
juninci din specia bubaline şi/sau tauri de reproducţie din rase de carne",
aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. ............/2016, pentru achiziţionarea
unui efectiv de ............ capete juninci din rase de taurine şi/sau
.............. capete juninci din specia bubaline şi/sau.......... capete tauri
de reproducţie din rase de carne.

    Anexez la prezenta cerere următoarele documente:
    ...............................................
    ...............................................

    Notă: Se înscriu toate documentele depuse, indicându-se distinct tipul
documentului, numărul şi data acestuia. Documentele depuse în copie se
certifică de către reprezentantul Direcţiei pentru agricultură judeţene/a
municipiului Bucureşti împuternicit cu primirea şi verificarea cererii şi
a documentelor însoţitoare.

                                                                    Partea B

    Declar că am depus/nu am depus o altă cerere pentru acordare de "Ajutor de
minimis pentru achiziţionarea de către producătorii agricoli de juninci din
rase de taurine, juninci din specia bubaline şi/sau tauri de reproducţie din
rase de carne" la Direcţia pentru Agricultură a Judeţului................/a
Municipiului Bucureşti.

    Declar că:
    - am beneficiat de ajutoare de minimis în temeiul Hotărârii Guvernului
nr. 606/2014 privind aprobarea schemei "Ajutoare de minimis pentru compensarea
efectelor fenomenelor hidrometeorologice nefavorabile manifestate în perioada
aprilie-iulie 2014 asupra culturilor agricole în spaţii protejate" care se
acordă în agricultură, în sectorul vegetal
    Da [] Suma ............... Nu []

    - am beneficiat de ajutoare de minimis în temeiul Hotărârii Guvernului
nr. 867/2014 privind aprobarea schemei "Ajutor de minimis pentru compensarea
efectelor fenomenelor hidrometeorologice nefavorabile manifestate în perioada
mai-iulie 2014 ce au produs pagube asupra sectorului apicol", cu modificările
ulterioare
    Da [] Suma ............... Nu []

    - am beneficiat de ajutoare de minimis în temeiul Hotărârii Guvernului
nr. 873/2014 privind aprobarea schemei de minimis "Achiziţionarea de către
producătorii agricoli de berbeci de reproducţie din rase specializate şi de
juninci din rase specializate"
    Da [] Suma ............... Nu []

    - am beneficiat de ajutor de minimis în temeiul Hotărârii Guvernului
nr. 638/2016 privind aprobarea schemei "Ajutor de minimis pentru
achiziţionarea de către producătorii agricoli de berbeci/ţapi de reproducţie
din rase specializate"
    Da [] Suma ............... Nu []

    - am beneficiat de alte ajutoare de minimis care fac obiectul altor
acte normative
    Da [] Suma ............... Nu []

    Declar că întreprinderea se încadrează în categoria întreprinderilor unice
definite la art. 3 lit. c) din Hotărârea Guvernului nr. ..... /2016, având în
componenţă următoarele întreprinderi.......................(*), întreprinderi
ce cad sub incidenţa prezentului ajutor de minimis, precum şi a ajutoarelor de
minimis listate mai sus;
    Da [] Nu []
──────────
    (*) Lista include denumire, sediu, date de contact.
──────────

    Mă angajez să furnizez orice document justificativ care îmi va fi solicitat,
să mă supun oricărui control şi să înapoiez, la cererea motivată a direcţiilor
pentru agricultură judeţene sau a altor instituţii abilitate, suma care a fost
virată de acestea sub titlul de ajutor de minimis, fără a prejudicia eventualele
urmări ce ar putea fi angajate împotriva mea.

    Cunoscând că falsul în declaraţii se pedepseşte conform art. 326 din Codul
penal, declar că datele înscrise în formularul de cerere şi în documentele
anexate sunt reale, corecte, complete şi perfect valabile.

    Sunt de acord ca datele din cerere să fie introduse în baza de date,
procesate şi verificate în vederea calculării plăţii şi transmise autorităţilor
responsabile în vederea elaborării de studii statistice şi de evaluări
economice.

                               Beneficiar,
                      .........................
                    (Semnătura şi ştampila după caz)

┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Se aprobă suma de ....(**) lei │
├──────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────┤
│ Verificat, │ Aprobat, │
│ Reprezentant DAJ: │ Director Executiv │
│ Nume/prenume/Semnătura ....... │ (nume, prenume) ................. │
│ │ Semnătura Ştampila │
└──────────────────────────────────┴────────────────────────────────────────┘
──────────
    (**) Suma se aprobă după aplicarea prevederilor art. 13 alin. (3) din
Hotărârea Guvernului nr. .../2016.
──────────    ANEXA 3

                         REGISTRUL JUDEŢEAN DE EVIDENŢĂ
            a beneficiarilor de sprijin financiar prevăzut de schema
                  "Ajutor de minimis pentru achiziţionarea de
          către producătorii agricoli de juninci din rase de taurine,
   juninci din specia bubaline şi/sau tauri de reproducţie din rase de carne"

                                    (model)

    Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
    Direcţia pentru Agricultură a Judeţului ............/a Municipiului Bucureşti


┌─────┬─────────┬────────┬─────────────────────────────────┬───────────────────────┬──────────────────────────────┬──────────────────────┐
│Nr. │Crescător│ │ Număr capete animale pentru │ Cuantum pe cap │ Suma totală aprobată pentru │ Valoare totală │
│crt. │ de │ Cerere │ care se acordă sprijin │ (lei)*1) │ ajutorul de minimis actual │ajutoare de minimis în│
│ │ animale │ pentru │ │ │ (lei) │ anii 2014-2016 │
│ │(nume şi │ ajutor ├───────┬───────┬────────┬────────┼─────┬─────┬─────┬─────┼─────┬─────┬─────┬─────┬──────┼──────────┬───────────┤
│ │ prenume,│ de │juninci│juninci│juninci │tauri de│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ Ajutoare │ TOTAL │
│ │denumire,│minimis │ de │ de │ specia │ repro- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │anterioare│ (ajutoare │
│ │ CNP/CUI,│ (nr./ │taurine│taurine│bubaline│ ducţie │ JTL │ JTC │ JB │ TC │ JTL │ JTC │ JB │ TC │Total │ (fără │anterioare)│
│ │ loca- │ data) │rase de│rase de│ (JB) │rase de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ajutorul │ şi │
│ │ litate) │ │ lapte │ carne │ │ carne │ │ │ │ │ │ │ │ │ │actual)*2)│ ajutorul │
│ │ │ │ (JTL) │ (JTC) │ │ (TC) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │actual)*3) │
├─────┼─────────┼────────┼───────┼───────┼────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────────┼───────────┤
│ (0) │ (1) │ (2) │ (3) │ (4) │ (5) │ (6) │ (7) │ (8) │ (9) │ (10)│(11)=│(12)=│(13)=│(14)=│(15)= │ (16) │ (17) = │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │(3)x │(4)x │(5)x │(6)x │Σ(11, │ │ (15)+(16) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │(7) │(8) │(9) │(10) │ 14) │ │ │
├─────┼─────────┼────────┼───────┼───────┼────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────────┼───────────┤
│ 1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────────┼────────┼───────┼───────┼────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────────┼───────────┤
│ 2 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────────┼────────┼───────┼───────┼────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────────┼───────────┤
│ 3 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────────┼────────┼───────┼───────┼────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────────┼───────────┤
│TOTAL│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────────┴────────┴───────┴───────┴────────┴────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────────┴───────────┘


──────────
    *1) Se completează conform art. 9 alin. (2).
    *2) Se completează conform art. 13 alin. (3).
    *3) Nu poate depăşi valoarea de 65.000 lei (echivalentul în lei a 15.000 euro), având în vedere prevederile art. 9 alin. (3), ale art. 9 alin. (2) şi ale art. 13 alin. (3).
──────────


                                    Întocmit

                  ............................................
                 (nume, prenume, funcţia, semnătura, ştampila)


    ANEXA 4

                            SITUAŢIA CENTRALIZATOARE
         a sumelor necesare reprezentând sprijin financiar prevăzut de
                        schema "Ajutor de minimis pentru
      achiziţionarea de către producătorii agricoli de juninci din rase de
                      taurine, juninci din specia bubaline
                 şi/sau tauri de reproducţie din rase de carne"

                                    (model)

    Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
    Direcţia pentru Agricultură a Judeţului ............./a Municipiului Bucureşti


┌─────┬───────────┬─────────────────────────────────┬───────────────────────┬──────────────────────────────┬──────────────────────┐
│Nr. │ │ Număr capete de animale pentru │ Cuantum pe cap │ Suma totală aprobată pentru │ Valoare totală │
│crt. │ Număr │ care se acordă sprijin │ (lei) │ ajutorul de minimis actual │ajutoare de minimis în│
│ │ de │ │ │ (lei) │ anii 2014-2016 │
│ │beneficiari├───────┬───────┬────────┬────────┼─────┬─────┬─────┬─────┼─────┬─────┬─────┬─────┬──────┼──────────┬───────────┤
│ │ │juninci│juninci│juninci │tauri de│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ Ajutoare │ TOTAL │
│ │ │ de │ de │ specia │ repro- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │anterioare│ (ajutoare │
│ │ │taurine│taurine│bubaline│ ducţie │ JTL │ JTC │ JB │ TC │ JTL │ JTC │ JB │ TC │Total │ (fără │anterioare)│
│ │ │rase de│rase de│ (JB) │rase de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ajutorul │ şi │
│ │ │ lapte │ carne │ │ carne │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ actual) │ ajutorul │
│ │ │ (JTL) │ (JTC) │ │ (TC) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ actual) │
├─────┼───────────┼───────┼───────┼────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────────┼───────────┤
│ (0) │ (1) │ (2) │ (3) │ (4) │ (5) │ (6) │ (7) │ (8) │ (9) │(10)=│(11)=│(12)=│(13)=│(14)= │ (15) │ (16) = │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │(2)x │(3)x │(4)x │(5)x │Σ(10, │ │ (14)+(15) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │(6) │(7) │(8) │(9) │ 13) │ │ │
├─────┼───────────┼───────┼───────┼────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────────┼───────────┤
│ 1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼───────────┼───────┼───────┼────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────────┼───────────┤
│ 2 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼───────────┼───────┼───────┼────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────────┼───────────┤
│ 3 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼───────────┼───────┼───────┼────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────────┼───────────┤
│TOTAL│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴───────────┴───────┴───────┴────────┴────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────────┴───────────┘

           Director executiv, Întocmit,

    .............................. ................................
    (nume, prenume, semnătura, ştampila) (nume, prenume, funcţia, semnătura)    ANEXA 5

                            SITUAŢIE CENTRALIZATOARE
                    pentru schema "Ajutor de minimis pentru
      achiziţionarea de către producătorii agricoli de juninci din rase de
                      taurine, juninci din specia bubaline
                 şi/sau tauri de reproducţie din rase de carne"

                                    (model)

    MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE

                                                    Se aprobă
                                        Ordonator principal de credite,
                                         .............................

┌───────┬────────────────────┬────────────────────────────┐
│ Nr. │ │ Suma totală aprobată │
│ crt. │ Judeţul │ (lei) │
├───────┼────────────────────┼────────────────────────────┤
│ (0) │ (1) │ (2) │
├───────┼────────────────────┼────────────────────────────┤
│ 1. │ │ │
├───────┼────────────────────┼────────────────────────────┤
│ 2. │ │ │
├───────┼────────────────────┼────────────────────────────┤
│ 3 │ │ │
├───────┼────────────────────┼────────────────────────────┤
│ ... │ │ │
├───────┼────────────────────┼────────────────────────────┤
│ TOTAL │ │ │
└───────┴────────────────────┴────────────────────────────┘


    Direcţia generală buget finanţe şi fonduri europene
                    Director general,
                 ......................
                 (semnătura şi ştampila)


                                     ------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016