Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTĂRÂRE nr. 649 din 11 mai 2022  pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 993/2020 privind aprobarea Metodologiei de evaluare instituţională în vederea autorizării, acreditării şi evaluării periodice a organizaţiilor furnizoare de educaţie    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 HOTĂRÂRE nr. 649 din 11 mai 2022 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 993/2020 privind aprobarea Metodologiei de evaluare instituţională în vederea autorizării, acreditării şi evaluării periodice a organizaţiilor furnizoare de educaţie

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 495 din 19 mai 2022
    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,
    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
    ART. I
    Hotărârea Guvernului nr. 993/2020 privind aprobarea Metodologiei de evaluare instituţională în vederea autorizării, acreditării şi evaluării periodice a organizaţiilor furnizoare de educaţie, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1205 din 10 decembrie 2020, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. Articolul 4 se abrogă.
    2. La anexa nr. 1, la articolul 6, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(5) Celelalte componente ale raportului de evaluare internă se transmit în format electronic, prin încărcarea pe platforma digitală, gestionată de ARACIP, conform instrucţiunilor periodice emise de Consiliul ARACIP."

    3. La anexa nr. 1, la articolul 7, alineatul (2) se abrogă.
    4. La anexa nr. 1, la articolul 7 alineatul (3), literele d) şi k) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "d) documente manageriale de prognoză:
    - noul plan de dezvoltare instituţională/plan de acţiune al şcolii;
    – planul managerial pe fiecare an şcolar din perioada de funcţionare provizorie;
    – programul de dezvoltare a sistemului de control managerial, pentru unităţile de învăţământ de stat;
    ..........................................................
k) certificatul de atestare fiscală pentru iniţiator, unitate de învăţământ, după caz."

    5. La anexa nr. 1, la articolul 8, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(5) În cazul în care raportul de evaluare internă este complet se comunică persoanei juridice solicitante declanşarea procedurii de evaluare."

    6. La anexa nr. 1, la articolul 8, alineatul (7) se abrogă.
    7. La anexa nr. 1, articolul 9 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 9
    (1) Comisiile de experţi, desemnate de ARACIP pe bază de hotărâre, sunt alcătuite din 2-4 persoane, colaboratori externi ai ARACIP, experţi în evaluare şi acreditare, înscrişi în Registrul propriu al experţilor în evaluare şi acreditare.
    (2) În raport cu procedura de autorizare/acreditare/de evaluare în care se află furnizorul de educaţie, comisiile de experţi efectuează vizite de evaluare de 2-5 zile, după caz. Vizitele pot fi online, la faţa locului sau mixte, conform instrucţiunilor emise şi aprobate de Consiliul ARACIP.
    (3) În cazuri justificate, preşedintele Consiliului ARACIP poate aproba modificarea duratei vizitei de evaluare. O vizită de evaluare nu poate fi mai scurtă de o zi."

    8. La anexa nr. 1, la articolul 11, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), care va avea următorul cuprins:
    "(1^1) Verificarea documentelor depuse se realizează prin intermediul platformei digitale, iar în cadrul vizitei la faţa locului se măsoară modalitatea implementării standardelor pe baza colectării datelor de la beneficiari/cadre didactice/didactic auxiliar şi nedidactic/directori/comunitate locală/angajatori/ operatori economici, după caz, prin aplicarea de chestionare şi/sau interviuri şi discuţii individuale şi de grup, a observării directe, vizitelor la operatorii economici, cu ocazia stagiilor de practică, a asistenţelor la ore şi la activităţile derulate de organizaţia furnizoare de educaţie/unitatea de învăţământ supusă evaluării."

    9. La anexa nr. 1, la articolul 11, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Evaluatorii externi vor analiza situaţia rezultatelor elevilor, progresul fiecărui antepreşcolar, preşcolar sau elev, precum şi a oricărei dovezi prin care se probează buna funcţionare a unităţii de învăţământ. În cazul în care dovada este un document, acesta se analizează, după încărcarea în platforma digitală, înaintea realizării vizitei la faţa locului. Verificarea/Reverificarea informaţiilor conţinute în documente se realizează prin discuţii cu actorii implicaţi în actul educaţional şi prin colectarea datelor prin instrumente specifice, respectiv chestionare, ghiduri de interviu, observare directă."

    10. La anexa nr. 1, la articolul 11, după alineatul (5) se introduc opt noi alineate, alineatele (6)-(13), cu următorul cuprins:
    "(6) Unităţilor de învăţământ evaluate extern, care îndeplinesc toate cerinţele din standardele de evaluare, ARACIP le acordă şi un «certificat de calitate», emis pe baza unei metodologii aprobate de Consiliul ARACIP.
(7) «Certificatul de calitate» cuprinde gradul de încredere acordat unităţii de învăţământ din perspectiva calităţii. Cuantificarea gradului de încredere se face în urma vizitei de evaluare şi este independentă de acordarea autorizării de funcţionare provizorie/acreditării/emiterii atestatului de calitate, emiterea ordinului de ministru/atestatului de calitate şi se face pe baza îndeplinirii cerinţelor din standardele de evaluare la nivel minimal sau peste aşteptări.
(8) Gradul de încredere dat prin certificatul de calitate se poate modifica anual, la solicitarea unităţii de învăţământ/ furnizorului de educaţie sau la iniţiativa ARACIP ca urmare a îndeplinirii indicatorilor de performanţă din standardele de evaluare.
(9) Pentru procedura de autorizare de funcţionare provizorie, ARACIP va emite certificatul de calitate la jumătatea primului an de funcţionare, solicitând unităţii de învăţământ/furnizorului de educaţie, prin intermediul platformei de evaluare a ARACIP, documente în susţinerea îndeplinirii indicatorilor de performanţă din standardele de evaluare, înscrisuri ce stau la baza emiterii certificatului de calitate.
(10) În situaţia în care nu mai sunt îndeplinite condiţiile de autorizare, organizaţia furnizoare de educaţie/unitatea de învăţământ va intra în procedură de monitorizare şi va avea o perioadă de îmbunătăţire decisă de Consiliul ARACIP. Dacă la finalul perioadei nu va putea îmbunătăţi, Consiliul ARACIP va propune ministrului educaţiei emiterea ordinului de ridicare a autorizaţiei de funcţionare provizorie.
(11) Certificatul de calitate este un document public, adus la cunoştinţa beneficiarilor prin afişare pe site-ul propriu al unităţii de învăţământ.
(12) Specimenul certificatului de calitate se stabileşte şi se aprobă de către Consiliul ARACIP.
(13) Evaluarea unităţilor de învăţământ se face pe baza unui calendar aprobat de Consiliul ARACIP."

    11. La anexa nr. 1, după articolul 11 se introduc două noi articole, articolele 11^1 şi 11^2, cu următorul cuprins:
    "ART. 11^1
    (1) Vizita de evaluare se finalizează cu o şedinţă realizată la faţa locului/online, prin care, dacă este cazul, se comunică unităţii de învăţământ ariile de îmbunătăţire a aspectelor prevăzute de indicatorii de performanţă din standardele de evaluare.
    (2) La şedinţa finală poate participa, fizic sau online, un expert din aparatul propriu al ARACIP, nominalizat prin decizia preşedintelui Consiliului ARACIP.
    (3) Unitatea de învăţământ are obligaţia de a duce la îndeplinire rezultatele vizitei de evaluare în termen de maximum 60 de zile de la data finalizării vizitei de evaluare, dar nu mai târziu de data de 30 iulie a anului şcolar în curs.
    (4) Inspectoratul şcolar judeţean/al municipiului Bucureşti confirmă ducerea la îndeplinire a aspectelor prevăzute de indicatorii de performanţă din standardele de evaluare, în urma unei inspecţii tematice finalizate printr-un raport, transmis spre informare ARACIP. În cazul în care măsurile prevăzute la alin. (1) necesită un timp mai mare de realizare, Consiliul ARACIP decide care sunt etapele următoare în procedura de acordare a autorizaţiei de funcţionare provizorie, acreditării, emiterii Atestatului de calitate, după caz.
    (5) În cazul hotărârii Consiliului ARACIP de neacordare a autorizaţiei de funcţionare provizorie, acreditării, emiterii Atestatului de calitate, după caz, organizaţia furnizoare de educaţie/unitatea de învăţământ va relua procedura de evaluare.
    ART. 11^2
    Analiza documentelor solicitate organizaţiei furnizoare de educaţie/unităţii de învăţământ supuse evaluării, în cadrul vizitei de evaluare realizate la faţa locului, se consideră abatere administrativă şi se sancţionează cu excluderea evaluatorilor din Registrul ARACIP al experţilor în evaluare şi acreditare."

    12. La anexa nr. 1, la articolul 12, alineatele (3)-(5) şi (7) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(3) În cazul în care în urma verificării menţionate la alin. (2) se constată neconcordanţe între datele din rapoartele de evaluare externă şi informaţiile din raportul de evaluare internă depus la ARACIP, se poate dispune completarea/modificarea raportului întocmit sau invalidarea acestuia. În situaţia de invalidare se va proceda la refacerea raportului pe baza unei activităţi de monitorizare, la care va participa şi expertul intern ARACIP care a invalidat raportul de evaluare externă.
(4) În urma verificării prevăzute la alin. (2) şi a constatării concordanţei între datele din rapoartele de evaluare externă şi informaţiile din raportul de evaluare internă, expertul desemnat validează, în termen de maximum 5 zile de la primire, raportul de evaluare externă întocmit de către experţi şi îl înaintează în vederea analizei şi aprobării lui de către Consiliul ARACIP.
(5) Consiliul ARACIP analizează şi aprobă rapoartele de autorizare, acreditare, respectiv de evaluare externă a calităţii, întocmite de membrii comisiilor de experţi ai ARACIP şi validate de către experţii interni, după care le înaintează spre publicare pe site-ul ARACIP. Pe baza rapoartelor aprobate şi a hotărârii Consiliului ARACIP, acesta propune ministrului educaţiei acordarea/neacordarea/ridicarea autorizaţiei de funcţionare provizorie, acreditării, respectiv avizării nivelului calităţii prin Atestat pentru instituţiile de învăţământ preuniversitar, pentru fiecare nivel de învăţământ, program de studiu, respectiv calificare profesională, după caz.
    ..........................................................
(7) Departamentul Secretariatului Tehnic ARACIP înaintează Ministerului Educaţiei, spre aprobare, prin ordin, propunerea Consiliului ARACIP de acordare/neacordare a autorizaţiei de funcţionare provizorie, respectiv a acreditării, pentru unitatea de învăţământ preuniversitar respectivă, pentru fiecare nivel de învăţământ/specializare/calificare profesională, după caz."

    13. La anexa nr. 1, la articolul 19, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 19
    (1) În vederea asigurării calităţii activităţii de evaluare externă, preşedintele ARACIP poate dispune monitorizarea activităţii de evaluare realizate de experţii ARACIP în evaluare şi acreditare. La vizita de evaluare poate participa fizic sau online, cu statut de observator, expertul ARACIP din aparatul propriu, prin decizia preşedintelui Consiliului ARACIP."

    14. La anexa nr. 1, la articolul 21 alineatul (2), literele a)-c) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "a) acte care să ateste acreditarea în sistemul educaţional adoptat de unitatea de învăţământ, emise de Ministerul Educaţiei sau de autoritatea naţională ori federală competentă din statul al cărui sistem educaţional este adoptat sau de organizaţia educaţională care oferă programul de studiu;
b) elementele de identificare a organizaţiilor furnizoare de educaţie, după cum urmează:
    - denumirea şi sediul unităţii de învăţământ respective;
    – nivelurile de învăţământ, specializările, precum şi durata de şcolarizare, conform structurii din sistemul educaţional respectiv;
    – date referitoare la personalul angajat;
    – date referitoare la elevii şcolarizaţi: numărul de elevi/an de studiu, naţionalitatea;
    – date referitoare la spaţiile de învăţământ şi baza materială, regimul de deţinere a acestora, precum şi informaţii despre securitatea elevilor, respectiv servicii sanitare, echipare contra incendiilor, servicii de pază, declarate şi asumate de directorul şcolii;
c) acte privind curriculumul utilizat în vederea analizei lui din perspectiva promovării valorilor şi principiilor europene: respect pentru demnitatea umană, libertatea, libertatea de expresie, democraţia, egalitatea, nondiscriminarea, toleranţa, dreptatea, solidaritatea şi egalitatea de gen."

    15. La anexa nr. 1, la articolul 21 alineatul (3), după litera b) se introduce o nouă literă, litera c), cu următorul cuprins:
    "c) tipizate ale documentelor de studii care vor fi emise elevilor de către unitatea de învăţământ respectivă."

    16. La anexa nr. 1, la articolul 22, alineatele (2) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(2) După înscrierea în registrul special prevăzut la alin. (1), organizaţia respectivă are obligaţia de a întocmi, anual, un raport de evaluare internă, care să cuprindă elementele menţionate la art. 21 alin. (2) lit. b), pe care îl transmite la ARACIP, sau un raport de evaluare externă realizat de autoritatea competentă din statul al cărui sistem educaţional este utilizat, pe care îl transmite la ARACIP.
(3) Organizaţiile prevăzute la alin. (1) au obligaţia de a solicita ARACIP, din 5 în 5 ani, reînscrierea în Registrul special al organizaţiilor furnizoare de educaţie care organizează şi desfăşoară pe teritoriul României activităţi de învăţământ corespunzătoare unui sistem educaţional din altă ţară; în caz contrar, organizaţia respectivă se consideră desfiinţată. ARACIP informează autorităţile competente din statul al cărui sistem educaţional este şi care au certificat funcţionarea, precum şi misiunea diplomatică despre nerespectarea condiţiilor de funcţionare în aceste condiţii pe teritoriul României. Informările vor fi făcute publice de către ARACIP."

    17. La anexa nr. 1, după articolul 22 se introduce un nou articol, articolul 22^1, cu următorul cuprins:
    "ART. 22^1
    În cazul decretării stării de alertă, ARACIP aprobă prin Consiliul ARACIP instrucţiuni de derulare a vizitelor de evaluare, păstrând principiul măsurării calităţii prin interacţiuni cu beneficiarii, tururi virtuale, asistenţe la activităţi online din viaţa organizaţiei furnizoare de educaţie/unităţii de învăţământ."

    18. La anexa nr. 2, literele b), g) şi j) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "b) Unitatea de învăţământ - denumirea existentă şi/sau propusă a fi înfiinţată, după caz, sediul existent şi/sau propus, după caz, datele de contact, reprezentantul legal, persoană de contact
    ..........................................................
g) Declaraţia directorului unităţii de învăţământ preuniversitar privind respectarea cerinţelor legale privind sănătatea şi securitatea în unităţile de învăţământ, în conformitate cu normele specifice
    ..........................................................
j) Declaraţii privind modul de colectare, de la nivelul comunităţii şi al şcolii, a datelor necesare pentru îmbunătăţirea participării şcolare şi pentru eliminarea violenţei şi hărţuirii/bullying şi segregării şcolare"

    19. Anexa nr. 3 se abrogă.


    ART. II
    Prevederile anexelor nr. 1 şi 2 la Hotărârea Guvernului nr. 993/2020 privind aprobarea Metodologiei de evaluare instituţională în vederea autorizării, acreditării şi evaluării periodice a organizaţiilor furnizoare de educaţie se aplică unităţilor de învăţământ şi furnizorilor de educaţie care, la momentul intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se află în procedura de evaluare externă în vederea obţinerii autorizaţiei de funcţionare provizorie/de acreditare sau în procedura evaluării periodice a calităţii.                    PRIM-MINISTRU
                    NICOLAE-IONEL CIUCĂ
                    Contrasemnează:
                    Ministrul educaţiei,
                    Sorin-Mihai Cîmpeanu

    Bucureşti, 11 mai 2022.
    Nr. 649.
    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016