Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTĂRÂRE nr. 638 din 31 august 2016  privind aprobarea schemei Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 HOTĂRÂRE nr. 638 din 31 august 2016 privind aprobarea schemei "Ajutor de minimis pentru achiziţionarea de către producătorii agricoli de berbeci/ţapi de reproducţie din rase specializate"

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 697 din 7 septembrie 2016


    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al prevederilor Regulamentului (UE) nr. 1.408/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis în sectorul agricol,

    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

    CAP. I
    Dispoziţii generale

    ART. 1
    (1) Prezenta hotărâre stabileşte o schemă transparentă de ajutor de minimis, potrivit prevederilor Regulamentului (UE) nr. 1.408/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis în sectorul agricol, denumit în continuare Regulamentul de minimis în sectorul agricol.
    (2) Potrivit prevederilor art. 3 alin. (1) din Regulamentul de minimis în sectorul agricol, schema este exceptată de la obligaţia de notificare prevăzută la art. 108 alin. (3) din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene.
    (3) Schema de minimis reglementată de prezenta hotărâre nu se aplică următoarelor categorii de ajutoare:
    a) ajutoarelor a căror valoare este fixată pe baza preţului sau a cantităţii de produse cumpărate sau introduse pe piaţă;
    b) ajutoarelor destinate activităţilor legate de export către ţări terţe sau către alte state membre, respectiv ajutoarelor direct legate de cantităţile exportate, ajutoarelor destinate înfiinţării şi funcţionării unei reţele de distribuţie sau destinate altor cheltuieli curente legate de activitatea de export;
    c) ajutoarelor condiţionate de utilizarea preferenţială a produselor naţionale faţă de produsele importate.
    ART. 2
    Schema se aplică pe întreg teritoriul României.
    ART. 3
    În sensul prezentei hotărâri, termenii şi expresiile de mai jos semnifică după cum urmează:
    a) ajutor de minimis - ajutor acordat unei întreprinderi, a cărui valoare cumulată pe durata a trei exerciţii financiare, exerciţiul financiar în cauză şi două exerciţii financiare precedente, nu depăşeşte echivalentul în lei al sumei de 15.000 euro, stabilită prin Regulamentul de minimis în sectorul agricol;
    b) întreprindere - orice entitate care, potrivit pct. (4) din preambulul Regulamentului de minimis în sectorul agricol, desfăşoară o activitate economică, indiferent de statutul său juridic şi de modul în care este finanţată;
    c) întreprindere unică - reprezintă, potrivit art. 2 alin. (2) din Regulamentul de minimis în sectorul agricol, toate întreprinderile între care există cel puţin una dintre următoarele relaţiile:
      (i) o întreprindere deţine majoritatea drepturilor de vot ale acţionarilor sau ale asociaţilor unei alte întreprinderi;
      (ii) o întreprindere are dreptul de a numi sau revoca majoritatea membrilor organelor de administrare, de conducere sau de supraveghere ale unei alte întreprinderi;
      (iii) o întreprindere are dreptul de a exercita o influenţă dominantă asupra altei întreprinderi în temeiul unui contract încheiat cu întreprinderea în cauză sau în temeiul unei prevederi din contractul de societate sau din statutul acesteia;
      (iv) o întreprindere care este acţionar sau asociat al unei alte întreprinderi şi care controlează singură, în baza unui acord cu alţi acţionari sau asociaţi ai acelei întreprinderi, majoritatea drepturilor de vot ale acţionarilor sau ale asociaţilor întreprinderii respective;
    d) autoritatea competentă - Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin direcţiile pentru agricultură judeţene, sau a municipiului Bucureşti, după caz, autoritatea responsabilă cu administrarea schemei de ajutor de minimis;
    e) ANZ - Agenţia Naţională pentru Zootehnie "Prof. Dr. G. K. Constantinescu";
    f) Registrul naţional al exploataţiilor, denumit în continuare RNE -, conform definiţiei prevăzute la art. 1 pct. 15 din Norma sanitară veterinară pentru implementarea procesului de identificare şi înregistrare a suinelor, ovinelor, caprinelor şi bovinelor, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 40/2010, cu modificările şi completările ulterioare;
    g) femelă din speciile ovine/caprine - femelă cu vârsta de minimum 1 an la data solicitării sprijinului;
    h) berbec/ţap de reproducţie din rase specializate - mascul de reproducţie de rasă pură din specia ovine/caprine cu vârsta cuprinsă între minimum 12 luni şi maximum 36 de luni, din rasele cuprinse în lista întocmită de ANZ şi prevăzută în anexa nr. 1;
    i) Registrul ajutoarelor de stat - potrivit prevederilor Ordinului preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 437/2016 pentru punerea în aplicare a Regulamentului privind Registrul ajutoarelor de stat.

    CAP. II
    Beneficiarii, cuantumul ajutoarelor, criterii de eligibilitate, bugetul şi durata schemei

    ART. 4
    (1) Schema de ajutor de minimis se acordă întreprinderilor din domeniul zootehnic care îşi desfăşoară activitatea în sectorul producţiei primare, în vederea ameliorării valorii genetice a şeptelului de animale, pentru achiziţionarea de berbeci/ţapi de reproducţie din rase specializate.
    (2) Beneficiarii schemei sunt întreprinderile/întreprinderile unice, astfel cum sunt definite la art. 3 lit. b) şi c), respectiv:
    a) crescători de ovine/caprine, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale şi întreprinderi familiale, constituite potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, cu modificările şi completările ulterioare;
    b) crescători de ovine/caprine, persoane fizice care deţin atestat de producător emis potrivit prevederilor Legii nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol, cu modificările şi completările ulterioare;
    c) crescători de ovine/caprine, persoane juridice, precum şi orice forme asociative cu personalitate juridică constituite conform legii.
    ART. 5
    (1) Pentru a fi eligibili schemei de ajutor de minimis privind achiziţionarea de berbeci/ţapi de reproducţie, din rase
    specializate, beneficiarii, aşa cum sunt prevăzuţi la art. 4 alin. (2), trebuie să deţină:
    a) minimum 60 de capete femele ovine, pe beneficiar, în vederea achiziţionării de berbeci de reproducţie din rasele specializate prevăzute în anexa nr. 1;
    b) minimum 60 de capete femele caprine, pe beneficiar, în vederea achiziţionării de ţapi de reproducţie din rasele specializate prevăzute în anexa nr. 1.
    (2) Achiziţionarea de berbeci/ţapi de reproducţie din rase specializate conform prevederilor alin. (1) se realizează respectând proporţia de un berbec/un ţap din rase specializate la 30 de capete femele ovine/20 de capete femele caprine deţinute de beneficiar.
    (3) Numărul maxim de berbeci/ţapi de reproducţie care poate fi achiziţionat de un beneficiar trebuie să corespundă, aplicând proporţia prevăzută, unui număr de 700 de capete femele ovine/350 de capete femele caprine.
    (4) Pentru obţinerea ajutorului de minimis prevăzut la art. 4 alin. (1), beneficiarii prevăzuţi la art. 4 alin. (2) trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:
    a) să deţină un efectiv de femele ovine/caprine, potrivit prevederilor alin. (1), identificate şi înregistrate în RNE, până la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri;
    b) berbecii/ţapii achiziţionaţi sunt din rasele specializate cuprinse în lista întocmită de ANZ, prevăzută în anexa nr. 1;
    c) să deţină registrul individual al exploataţiei, completat şi actualizat, în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 21/2004 al Consiliului din 17 decembrie 2003 de stabilire a unui sistem de identificare şi de înregistrare a animalelor din speciile ovină şi caprină şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.782/2003 şi a Directivelor 92/102/CEE şi 64/432/CEE;
    d) se obligă prin angajament scris să menţină în exploataţie berbecii/ţapii de reproducţie din rase specializate, achiziţionaţi, pe o perioadă de minimum 3 ani începând cu data la care sprijinul financiar a fost acordat;
    e) se obligă prin angajament scris să înscrie în Registrul genealogic produşii femeli obţinuţi din monta naturală cu berbecii/ţapii de reproducţie din rase specializate achiziţionaţi în baza prezentei hotărâri, în cazul raselor pentru care se face reproducţie în rasă pură, conform standardelor de rasă, precum şi să introducă întreg efectivul de ovine/caprine în programul strategic de eradicare a scrapiei.
    (5) Prin excepţie de la prevederile alin. (4) lit. d), în caz de forţă majoră, respectiv boală sau mortalităţi, berbecii/ţapii de reproducţie din rase specializate pot fi înlocuiţi cu animale identificate şi înregistrate în RNE şi Registrul genealogic, în aceleaşi condiţii de rasă, valoare genetică, vârstă şi preţ, cu obligaţia depunerii documentelor justificative şi a completării documentaţiei iniţiale în mod corespunzător.
    ART. 6
    În cazul nerespectării prevederilor art. 5, beneficiarii schemei de minimis sunt obligaţi la restituirea contravalorii sprijinului financiar, la care se adaugă penalităţi şi dobânzi, de la data încasării acestuia, cu respectarea prevederilor legale.
    ART. 7
    (1) Valoarea sprijinului financiar acordat prin schema de ajutor de minimis se exprimă sub forma unei subvenţii, potrivit art. 3 alin. (4) din Regulamentul de minimis în sectorul agricol.
    (2) Cuantumul sprijinului financiar, reprezentând ajutor de minimis care se acordă beneficiarilor, este de:
    a) maximum 2.500 lei/cap berbec din rasă specializată achiziţionat potrivit prevederilor prezentei hotărâri;
    b) maximum 2.500 lei/cap ţap din rasă specializată achiziţionat potrivit prevederilor prezentei hotărâri.
    (3) Valoarea totală a ajutoarelor de minimis care se acordă unei întreprinderi/întreprinderi unice nu poate depăşi suma de 15.000 euro pe durata a trei exerciţii financiare, în cursul exerciţiului financiar actual şi în cele două exerciţii financiare precedente.
    ART. 8
    Resursele financiare necesare aplicării schemei de ajutor de minimis prevăzute de prezenta hotărâre sunt de 24 milioane lei şi se asigură de la bugetul de stat, în limita prevederilor bugetare aprobate cu această destinaţie Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale pe anul 2016, la capitolul 83.01 "Agricultură, silvicultură, piscicultură şi vânătoare", titlul 40 "Subvenţii", art. 40.15 "Sprijinirea producătorilor agricoli".

    CAP. III
    Reguli procedurale

    ART. 9
    (1) În vederea obţinerii ajutorului de minimis, beneficiarii prevăzuţi la art. 4 alin. (2), înainte de depunerea cererii, se prezintă la direcţiile pentru agricultură judeţene sau a municipiului Bucureşti, după caz, pe a cărui rază teritorială se află exploataţia înregistrată sau exploataţia cu cel mai mare număr de animale şi solicită întocmirea situaţiei prevăzute la alin. (2).
    (2) Direcţiile pentru agricultură judeţene sau a municipiului Bucureşti, după caz, pentru beneficiarii prevăzuţi la alin. (1), întocmesc situaţii privind sumele primite anterior de aceştia în baza hotărârilor Guvernului prevăzute la art. 10 alin. (3), pentru calcularea sumelor rămase şi potenţial a fi primite prin prezenta schemă de ajutor de minimis.
    (3) Pentru obţinerea ajutorului de minimis, beneficiarii prevăzuţi la art. 4 alin. (2), care îndeplinesc criteriile de eligibilitate prevăzute la art. 5 şi pentru care direcţiile pentru agricultură judeţene sau a municipiului Bucureşti, după caz, au calculat, conform alin. (2), o sumă minimă rămasă de 2.500 lei, întocmesc cereri, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2, şi le depun de la data publicării prezentei hotărâri până la data de 10 octombrie 2016, la direcţiile pentru agricultură judeţene sau a municipiului Bucureşti pe a cărui rază teritorială se află exploataţia înregistrată sau exploataţia cu cel mai mare număr de animale, însoţite de următoarele documente:
    a) copie a BI/CI al/a solicitantului persoană fizică sau, după caz, împuternicire/procură notarială şi o copie a BI/CI al/a reprezentantului legal;
    b) copie a atestatului de producător, emis potrivit prevederilor Legii nr. 145/2014, cu modificările şi completările ulterioare;
    c) copie a certificatului de înregistrare la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, în cazul persoanelor juridice şi în cazul beneficiarilor prevăzuţi la art. 4 alin. (2) lit. a), precum şi copie a BI/CI a împuternicitului persoană fizică;
    d) declaraţie pe proprie răspundere conform anexei nr. 2 partea B;
    e) dovadă cont activ bancă/trezorerie;
    f) document care atestă numărul de femele ovine/caprine înscrise în RNE, la data depunerii cererii, eliberat în funcţie de operatorul Sistemului naţional de identificare şi înregistrare a animalelor - SNIIA;
    g) angajamentul prevăzut la art. 5 alin. (4) prin care se obligă să menţină animalele achiziţionate potrivit prezentei hotărâri minimum 3 ani, să înscrie în Registrul genealogic, secţiunea secundară, produşii femeli obţinuţi din monta naturală cu berbecii/ţapii de reproducţie din rase specializate achiziţionaţi, precum şi să introducă întreg efectivul de ovine/caprine în programul strategic de eradicare a scrapiei;
    h) copia facturii fiscale de achiziţie/filei carnetului de comercializare a berbecilor/ţapilor de reproducţie din rase specializate;
    i) copii ale certificatelor de origine a berbecilor/ţapilor de reproducţie din rase specializate, vizate de Oficiul judeţean de zootehnie, care se depun până la data de 31 octombrie 2016;
    j) formularul de mişcare F2/document de mişcare, emis de medicul veterinar de liberă practică împuternicit/utilizatorul Sistemului naţional de identificare şi înregistrare a animalelor, avizat de Direcţia sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, depus în termen de maximum 15 zile de la data încasării ajutorului de minimis. Viza Direcţiei sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene certifică faptul că mişcarea animalelor a fost înregistrată în baza naţională de date.
    (4) Documentele prevăzute la alin. (3) sunt emise înaintea datei de depunere a cererii, cu excepţia celui prevăzut la alin. (3) lit. i).
    (5) Documentele prevăzute la alin. (3) lit. a)-c) sunt prezentate în original şi copie, în vederea certificării de reprezentantul direcţiei pentru agricultură judeţene sau a municipiului Bucureşti, prin înscrierea pe copie a sintagmei "conform cu originalul".
    ART. 10
    (1) Direcţiile pentru agricultură judeţene sau a municipiului Bucureşti, după caz, înregistrează cererile, le verifică împreună cu documentele anexate şi întocmesc Registrul judeţean de evidenţă a beneficiarilor de sprijin financiar prevăzut de schema de ajutor de minimis, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 3.
    (2) Direcţiile pentru agricultură judeţene sau a municipiului Bucureşti, după caz, calculează, determină şi aprobă sumele aferente reprezentând sprijinul financiar, pentru fiecare beneficiar în parte, şi se asigură că sumele totale care se acordă solicitantului se încadrează în plafonul maxim, conform art. 7 alin. (3).
    (3) Calculul prevăzut la alin. (2) ţine cont de sumele acordate anterior beneficiarului în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 606/2014 privind aprobarea schemei "Ajutoare de minimis pentru compensarea efectelor fenomenelor hidrometeorologice nefavorabile manifestate în perioada aprilie-iulie 2014 asupra culturilor agricole în spaţii protejate" care se acordă în agricultură, în sectorul vegetal, al Hotărârii Guvernului nr. 867/2014 privind aprobarea schemei "Ajutor de minimis pentru compensarea efectelor fenomenelor hidrometeorologice nefavorabile manifestate în perioada mai-iulie 2014 ce au produs pagube asupra sectorului apicol", cu modificările ulterioare, şi al Hotărârii Guvernului nr. 873/2014 privind aprobarea schemei de minimis "Achiziţionarea de către producătorii agricoli de berbeci de reproducţie din rase specializate şi de juninci din rase specializate", precum şi de orice alte sume acordate prin scheme de ajutor de minimis, în perioada 1 ianuarie 2014- 31 decembrie 2016.
    ART. 11
    Direcţiile pentru agricultură judeţene sau a municipiului Bucureşti, după caz, întocmesc situaţia centralizatoare, conform modelului prevăzut în anexa nr. 4, pe care o transmit Direcţiei generale buget finanţe şi fonduri europene din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale până la data de 31 octombrie 2016.
    ART. 12
    Direcţia generală buget finanţe şi fonduri europene din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale transmite Ministerului Finanţelor Publice situaţia centralizatoare, în vederea deschiderii creditelor bugetare, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 5.
    ART. 13
    (1) După aprobarea de către Ministerul Finanţelor Publice a deschiderii creditelor bugetare se alimentează conturile direcţiilor pentru agricultură judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti.
    (2) Direcţiile pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti virează sumele cuvenite în conturile beneficiarilor, potrivit legislaţiei în vigoare, şi încarcă informaţiile corespunzătoare în Registrul ajutoarelor de stat.
    (3) Sumele reprezentând ajutoare de minimis se plătesc întreprinderilor începând cu data de 15 noiembrie 2016.
    ART. 14
    (1) Registrele judeţene de evidenţă a beneficiarilor de sprijin financiar acordat potrivit prevederilor prezentei hotărâri se păstrează la direcţiile pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti, pe o perioadă de 10 ani fiscali de la data la care a fost acordat ajutorul.
    (2) Direcţiile pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti întocmesc Lista cuprinzând beneficiarii ajutoarelor de minimis şi sumele acordate potrivit prevederilor prezentei hotărâri, precum şi orice alte sume acordate acestor beneficiari prin alte scheme de minimis în exerciţiul financiar actual şi în cele două exerciţii financiare precedente.
    (3) Lista se publică pe site-ul direcţiilor pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti şi se transmite Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, pentru publicare pe site-ul oficial la instituţiei.
    (4) Direcţiile pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti împreună cu oficiile judeţene de zootehnie efectuează verificarea la faţa locului pe un eşantion de 5% din beneficiari, până la 30 iunie 2017, şi întocmesc procese-verbale de constatare.

    CAP. IV
    Dispoziţii finale

    ART. 15
    Ajutorul de minimis acordat în temeiul prezentei hotărâri este avut în vedere pentru a fi dedus din orice schemă viitoare de ajutor de minimis sau ajutor de stat acordată pentru aceleaşi costuri eligibile, dacă un astfel de cumul ar depăşi intensitatea/valoarea maximă stabilită pentru respectivul ajutor de minimis.
    ART. 16
    (1) Se consideră ajutor necuvenit sumele încasate prin înscrierea sau atestarea de către beneficiari a unor date ori situaţii nereale pe documentele aferente ajutorului prevăzut în schema de ajutor de minimis sau încălcarea în orice mod a prevederilor prezentei hotărâri.
    (2) Sumele reprezentând ajutor necuvenit, prevăzut la alin. (1), se recuperează de la beneficiarii ajutorului de stat, potrivit prevederilor legale în vigoare.
    (3) Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin direcţiile pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti, verifică permanent modul de respectare a prevederilor prezentei hotărâri de către beneficiarii sumelor reprezentând sprijin financiar prevăzut de schema de ajutor de minimis.
    ART. 17
    Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

                                 PRIM-MINISTRU
                              DACIAN JULIEN CIOLOŞ

                                Contrasemnează:
                                ---------------
                 Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,
                                 Achim Irimescu

                         Ministrul finanţelor publice,
                                Anca Dana Dragu

                        p. Ministrul afacerilor externe,
                            Victor Alexandru Micula,
                                secretar de stat

    Bucureşti, 31 august 2016.
    Nr. 638.

    ANEXA 1

                                     LISTA
                cu rasele specializate pentru achiziţionarea de
               berbeci/ţapi de reproducţie din rase specializate

 ┌──────────┬────────────────────────────────────┐
 │ Nr. crt. │ Rasa │
 ├──────────┼────────────────────────────────────┤
 │OVINE │ │
 ├──────────┼────────────────────────────────────┤
 │ 1. │Suffolk │
 ├──────────┼────────────────────────────────────┤
 │ 2. │Charollais │
 ├──────────┼────────────────────────────────────┤
 │ 3. │Ile de France │
 ├──────────┼────────────────────────────────────┤
 │ 4. │Rasa de carne Palas │
 ├──────────┼────────────────────────────────────┤
 │ 5. │Texel │
 ├──────────┼────────────────────────────────────┤
 │ 6. │Cap Negru German │
 ├──────────┼────────────────────────────────────┤
 │ 7. │Hampshire │
 ├──────────┼────────────────────────────────────┤
 │ 8. │Merinofleisch │
 ├──────────┼────────────────────────────────────┤
 │ 9. │Merinos de Palas │
 ├──────────┼────────────────────────────────────┤
 │ 10. │Rasa de lapte Palas │
 ├──────────┼────────────────────────────────────┤
 │ 11. │Lacaune │
 ├──────────┼────────────────────────────────────┤
 │ 12. │Friză │
 ├──────────┼────────────────────────────────────┤
 │ 13. │Awassi │
 ├──────────┼────────────────────────────────────┤
 │ 14. │Ţurcană │
 ├──────────┼────────────────────────────────────┤
 │ 15. │Cap Negru de Teleorman │
 ├──────────┼────────────────────────────────────┤
 │ 16. │Ţigaie │
 ├──────────┼────────────────────────────────────┤
 │ 17. │Karakul │
 ├──────────┼────────────────────────────────────┤
 │ 18. │Blanche du Massif central │
 ├──────────┼────────────────────────────────────┤
 │ 19. │Vendeen │
 ├──────────┼────────────────────────────────────┤
 │ 20. │Berrichon du Cher │
 ├──────────┼────────────────────────────────────┤
 │ 21. │Charmoise │
 ├──────────┼────────────────────────────────────┤
 │ 22. │Rouge de l'Ouest │
 ├──────────┼────────────────────────────────────┤
 │ CAPRINE │ │
 ├──────────┼────────────────────────────────────┤
 │ 1. │Carpatină │
 ├──────────┼────────────────────────────────────┤
 │ 2. │Albă de Banat │
 ├──────────┼────────────────────────────────────┤
 │ 3. │Alpină franceză │
 ├──────────┼────────────────────────────────────┤
 │ 4. │Saanen │
 ├──────────┼────────────────────────────────────┤
 │ 5. │Boer │
 ├──────────┼────────────────────────────────────┤
 │ 6. │Murciano-Granadină │
 ├──────────┼────────────────────────────────────┤
 │ 7. │Nubiană │
 ├──────────┼────────────────────────────────────┤
 │ 8. │Nobilă Germană │
 └──────────┴────────────────────────────────────┘


    ANEXA 2

                                     CERERE
         pentru schema de minimis "Achiziţionarea de către producătorii
         agricoli de berbeci/ţapi de reproducţie din rase specializate"

                                    (model)
    PARTEA A


┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Direcţia pentru agricultură a judeţului......................./a Municipiului Bucureşti │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Numărul şi data din Registrul judeţean de evidenţă a beneficiarilor de sprijin financiar│
│prevăzut de schema de ajutor de minimis ................../.............................│
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Nume şi prenume persoană fizică │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Nume şi prenume împuternicit (pentru cazurile în care cererea este semnată prin │
│împuternicit) │
├─────────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────┤
│Nr. şi data împuternicirii/procurii notariale│ │
└─────────────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────────┘
┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│CNP titular/împuternicit │
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌─────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Adresa │
├────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────┤
│Judeţul/Sectorul │Localitatea │
├────────────────────────────┼─────────┬───────────────────┬──────────────┬──────────────┤
│Satul/Strada │Nr. │Cod poştal │Bl. │Ap. │
├────────────────────────────┼─────────┴───────────────────┼──────────────┴──────────────┤
│Telefon │Fax │E-mail │
└────────────────────────────┴─────────────────────────────┴─────────────────────────────┘
┌─────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│Trezoreria/Banca │Sucursala/Agenţia/Filiala │
├─────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤
├──────┬──┬──┬──┬──┬───┬───┬───┬──┬──┬──┬─┴┬──┬──┬──┬───┬──┬───┬───┬──┬───┬───┬──┬───┬───┤
│IBAN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└──────┴──┴──┴──┴──┴───┴───┴───┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴───┴──┴───┴───┴──┴───┴───┴──┴───┴───┘
┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Denumirea persoanei juridice/PFA/ÎÎ/ÎF │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌────────────────────────────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬────┬────┬────┬────┐
│Cod unic de înregistrare (CUI) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────┼────┼────┼────┤
│Cod de identificare fiscal (CIF)│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────────────────────────────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴────┴────┴────┴────┘
┌─────────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────┐
│Nume titular/administrator/reprezentant legal│Prenume titular/administrator/reprezentant│
│ │legal │
├─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤
└─────────────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────────┘
┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│CNP titular/administrator/reprezentant legal │
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌─────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Sediul social persoana juridică/PFA/ÎÎ/ÎF │
├────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────┤
│Judeţul/Sectorul │Localitatea │
├────────────────────────────┼─────────┬───────────────────┬──────────────┬──────────────┤
│Satul/Strada │Nr. │Cod poştal │Bl. │Ap. │
├────────────────────────────┼─────────┴───────────────────┼──────────────┴──────────────┤
│Telefon │Fax │E-mail │
└────────────────────────────┴─────────────────────────────┴─────────────────────────────┘
┌─────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│Trezoreria/Banca │Sucursala/Agenţia/Filiala │
├─────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤
├──────┬──┬──┬──┬──┬───┬───┬───┬──┬──┬──┬─┴┬──┬──┬──┬───┬──┬───┬───┬──┬───┬───┬──┬───┬───┤
│IBAN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└──────┴──┴──┴──┴──┴───┴───┴───┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴───┴──┴───┴───┴──┴───┴───┴──┴───┴───┘


    Solicit sprijin financiar prin schema de minimis "Achiziţionarea de către producătorii agricoli de berbeci/ţapi de reproducţie din rase specializate", aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 638/2016, pentru achiziţionarea unui efectiv de ............. capete berbeci/ţapi de reproducţie din rase specializate.
    Anexez la prezenta cerere următoarele documente:
    ...................................................
    ...................................................

    NOTĂ:
    Se înscriu toate documentele depuse, indicându-se distinct tipul documentului, numărul şi data acestuia. Documentele depuse în copie se certifică de către reprezentantul Direcţiei pentru agricultură judeţene/a Municipiului Bucureşti împuternicit cu primirea şi verificarea cererii şi a documentelor însoţitoare.

    PARTEA B

    Declar că am depus/nu am depus o altă cerere pentru acordare de ajutor de minimis pentru "Achiziţionarea de către producătorii agricoli de berbeci/ţapi de reproducţie din rase specializate", la Direcţia pentru Agricultură a Judeţului ......................../a Municipiului Bucureşti.
    Declar că:
    - am beneficiat de ajutoare de minimis în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 606/2014 privind aprobarea schemei "Ajutoare de minimis pentru compensarea efectelor fenomenelor hidrometeorologice nefavorabile manifestate în perioada aprilie-iulie 2014 asupra culturilor agricole în spaţii protejate" care se acordă în agricultură, în sectorul vegetal
    Da [] Suma .......................... Nu []
    - am beneficiat de ajutoare de minimis în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 867/2014 privind aprobarea schemei "Ajutor de minimis pentru compensarea efectelor fenomenelor hidrometeorologice nefavorabile manifestate în perioada mai-iulie 2014 ce au produs pagube asupra sectorului apicol"
    Da [] Suma .......................... Nu []
    - am beneficiat de ajutoare de minimis în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 873/2014 privind aprobarea schemei de minimis "Achiziţionarea de către producătorii agricoli de berbeci de reproducţie din rase specializate şi de juninci din rase specializate"
    Da [] Suma .......................... Nu []
    - am beneficiat de alte ajutoare de minimis care fac obiectul altor acte normative
    Da [] Suma .......................... Nu []
    Declar că întreprinderea se încadrează în categoria întreprinderilor unice definite la art. 3 lit. c) din Hotărârea Guvernului nr. 638/2016, având în componenţă următoarele întreprinderi ....................(*), întreprinderi ce cad sub incidenţa prezentului ajutor de minimis, precum şi a ajutoarelor de minimis listate mai sus.
    Da [] Nu []
──────────
    (*) Lista include denumirea, sediul, datele de contact.
──────────

    Mă angajez să furnizez orice document justificativ care îmi va fi solicitat, să mă supun oricărui control şi să înapoiez, la cererea motivată a direcţiilor pentru agricultură judeţene sau a altor instituţii abilitate, suma care a fost virată de acestea sub titlul de ajutor de minimis, fără a prejudicia eventualele urmări ce ar putea fi angajate împotriva mea.
    Cunoscând că falsul în declaraţii se pedepseşte conform art. 326 din Codul penal, declar că datele înscrise în formularul de cerere şi în documentele anexate sunt reale, corecte, complete şi perfect valabile.
    Sunt de acord ca datele din cerere să fie introduse în baza de date, procesate şi verificate în vederea calculării plăţii şi transmise autorităţilor responsabile în vederea elaborării de studii statistice şi de evaluări economice.

                                  Beneficiar,
                       .................................
                       (semnătura şi ştampila, după caz)


┌────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────┐
│Se aprobă suma de ..................(**) lei│ │
├────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤
│Verificat, │Aprobat, │
│Reprezentant DAJ: │Director executiv │
│Nume/prenume/Semnătura .....................│(nume, prenume) ...........................│
│ │Semnătura Ştampila │
└────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────────┘

──────────
    (**) Suma se aprobă după aplicarea prevederilor art. 10 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 638/2016.
──────────

    ANEXA 3

               Registrul judeţean de evidenţă a beneficiarilor de
           sprijin financiar prevăzut de schema de ajutor de minimis

                                    (model)

    Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
    Direcţia pentru Agricultură a Judeţului ........................../a Municipiului Bucureşti

┌─────────┬─────────────────────┬─────────────┬───────────────┬───────────┬─────────┬────────────┐
│Nr. crt./│Crescător de animale │Cerere pentru│ Specia │Nr. capete │ Cuantum │Suma totală │
│ data │(numele şi prenumele,│ ajutor de │(ovine/caprine)│pentru care│ aplicat │aprobată (*)│
│ │ denumirea, CNP/CUI, │ minimis │ │se solicită│(lei/cap)│ (lei) │
│ │ localitatea) │ (nr./data) │ │ sprijin │ │ │
├─────────┼─────────────────────┼─────────────┼───────────────┼───────────┼─────────┼────────────┤
│ (0) │ (1) │ (2) │ (3) │ (4) │ (5) │ (6) │
├─────────┼─────────────────────┼─────────────┼───────────────┼───────────┼─────────┼────────────┤
│ 1. │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────────────────────┼─────────────┼───────────────┼───────────┼─────────┼────────────┤
│ 2. │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────────────────────┼─────────────┼───────────────┼───────────┼─────────┼────────────┤
│ 3. │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────────────────────┼─────────────┼───────────────┼───────────┼─────────┼────────────┤
│ 4. │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────────────────────┼─────────────┼───────────────┼───────────┼─────────┼────────────┤
│ ... │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴─────────────────────┴─────────────┴───────────────┴───────────┴─────────┴────────────┘

    Întocmit,
    ...........................................................
    (nume, prenume, funcţia, semnătura, ştampila)

──────────
    (*) Nu poate depăşi valoarea de 65.000 lei (echivalentul în lei a 15.000 euro), având în vedere prevederile art. 7 alin. (2) şi (3) din Hotărârea Guvernului nr. 638/2016.
──────────


    ANEXA 4

                            SITUAŢIA CENTRALIZATOARE
                    a sumelor necesare reprezentând sprijin
        financiar prevăzut de schema de minimis "Achiziţionarea de către
  producătorii agricoli de berbeci/ţapi de reproducţie din rase specializate"

                                    (model)
    Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
    Direcţia pentru Agricultură a Judeţului ................./a Municipiul Bucureşti


┌─────┬───────────┬───────────────────────────┬──────────────┬────────────────────┐
│Nr. │ Număr │Număr capete animale pentru│Cuantum pe cap│Suma totală aprobată│
│crt. │beneficiari│ care se acordă sprijin │ │ │
├─────┼───────────┼─────────────┬─────────────┼───────┬──────┼───────────┬────────┤
│ │ │ Berbeci │ Ţapi │Berbeci│ Ţapi │ Berbeci │ Ţapi │
├─────┼───────────┼─────────────┼─────────────┼───────┼──────┼───────────┼────────┤
│ (0) │ (1) │ (2) │ (3) │ (4) │ (5) │ (6) │ (7) │
├─────┼───────────┼─────────────┼─────────────┼───────┼──────┼───────────┼────────┤
│ 1. │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼───────────┼─────────────┼─────────────┼───────┼──────┼───────────┼────────┤
│ 2. │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼───────────┼─────────────┼─────────────┼───────┼──────┼───────────┼────────┤
│ 3. │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼───────────┼─────────────┼─────────────┼───────┼──────┼───────────┼────────┤
│TOTAL│ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴───────────┴─────────────┴─────────────┴───────┴──────┴───────────┴────────┘

          Director executiv, Întocmit,
........................................ ..................................
  (nume, prenume, semnătura, ştampila) (nume, prenume, funcţia, semnătura)


    ANEXA 5

                            SITUAŢIE CENTRALIZATOARE
                                    (model)

MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
                                                         Se aprobă.
                                              Ordonator principal de credite,
                                              ...............................
┌─────┬─────────────────────────────────────────┬────────────────────────┐
│Nr. │ Judeţul │ Suma totală aprobată │
│crt. │ │ (lei) │
├─────┼─────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤
│ (0) │ (1) │ (2) │
├─────┼─────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤
│ 1. │ │ │
├─────┼─────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤
│ 2. │ │ │
├─────┼─────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤
│ 3. │ │ │
├─────┼─────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤
│ ... │ │ │
├─────┼─────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤
│TOTAL│ │ │
└─────┴─────────────────────────────────────────┴────────────────────────┘
 Direcţia generală buget finanţe şi fonduri europene

 Director general,
 ...........................
 (semnătura şi ştampila)


                                   ----------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016