Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTĂRÂRE nr. 60 din 27 ianuarie 1995  privind organizarea şi funcţionarea Regiei Autonome Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 HOTĂRÂRE nr. 60 din 27 ianuarie 1995 privind organizarea şi funcţionarea Regiei Autonome "Rasirom"

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 40 din 24 februarie 1995

    Guvernul României hotărăşte:

    ART. 1
    Se înfiinţează Regia Autonomă "Rasirom", cu sediul în Bucureşti, str. Ion Cimpineanu nr. 14, sectorul 1, persoana juridică română care administrează bunuri proprietate publică în temeiul art. 135 alin. (5) din Constituţia României, al art. 43 din Legea nr. 14/1992, al prevederilor Legii nr. 15/1990 şi al Regulamentului de organizare şi funcţionare, prevăzut în anexa nr. 1 la prezenta hotărâre, precum şi al celorlalte acte normative care reglementează relaţiile dintre regiile autonome şi administraţia publică.
    Regia Autonomă "Rasirom" funcţionează pe bază de gestiune economică şi autonomie financiară.
    Atribuţiile ministerului de resort, prevăzute de Legea nr. 15/1990, se îndeplinesc de către Serviciul Român de Informaţii.
    ART. 2
    Patrimoniul Regiei Autonome "Rasirom" este format prin preluarea integrala a patrimoniului Unităţii Militare 05099 Craiova, al Societăţii Comerciale "Euroconf" - S.A. Vânju Mare şi a imobilelor prevăzute în lista-anexa nr. 2, precum şi a unor bunuri din evidenta altor structuri ale Serviciului Român de Informaţii.
    Patrimoniul prevăzut la alin. 1 din prezentul articol va fi corectat după acţiunea de reevaluare, conform Hotărârii Guvernului nr. 500/1994.
    În condiţiile legii, Regia Autonomă "Rasirom" poate înfiinţa, în structura sa, şi alte subunităţi, sucursale, filiale, secţii etc.
    ART. 3
    Obiectul de activitate al Regiei Autonome "Rasirom" constă în:
    1. producţia de aparatura tehnica şi echipamente specifice muncii de informaţii, pentru asigurarea corespunzătoare a bazei materiale a Serviciului Român de Informaţii;
    2. proiectarea, realizarea şi instalarea sistemelor de alarmare şi pază în unităţile Serviciului Român de Informaţii şi ale altor beneficiari;
    3. producţia de piese de schimb şi subansambluri;
    4. producţia poligrafică, presă, tipărituri şi activitate editorială;
    5. valorificarea, prin comercializare şi alte forme legale, a producţiei proprii;
    6. Executarea de lucrări de cercetare, proiectare, construcţii-montaj, precum şi de conservare, întreţinere şi reparaţii imobiliare;
    7. administrarea şi întreţinerea parcului auto propriu şi asigurarea, la cerere, a unor prestări-servicii în domeniul transportului pentru unităţile Serviciului Român de Informaţii. Efectuarea de prestări-servicii în domeniul transportului intern şi internaţional, precum şi service auto;
    8. producţia industrială, agricolă şi zootehnică, pomicolă, piscicolă, viticolă, alimentară, chimică, inclusiv confecţii uniforme militare, necesare consumului unităţilor Serviciului Român de Informaţii şi pentru terţi;
    9. prestaţii hoteliere, de alimentaţie publică, comerciale, precum şi de reprezentare şi protocol;
    10. exploatarea raţională şi întreţinerea patrimoniului propriu, protecţia şi conservarea celui dat în administrare, precum şi întreţinerea patrimoniului din administrarea celorlalte structuri ale Serviciului Român de Informaţii, la cererea acestora;
    11. valorificarea disponibilităţilor de resurse materiale şi umane prin mica industrie, prestări de servicii şi alte activităţi prevăzute de lege;
    12. realizarea de operaţiuni de import-export.
    Având în vedere caracterul special al activităţii sale, Regia Autonomă "Rasirom" nu se poate asocia cu alte regii sau societăţi comerciale, fără aprobarea conducerii Serviciului Român de Informaţii.
    ART. 4
    Conducerea regiei autonome este asigurată de consiliul de administraţie, format din 7 - 15 persoane, constituit şi aprobat potrivit legii.
    Structura organizatorică şi funcţională a Regiei Autonome "Rasirom", precum şi repartizarea patrimoniului public la unităţile sale se stabilesc de consiliul de administraţie.
    Directorul general al regiei autonome se numeşte, în condiţiile legii, de către directorul Serviciului Român de Informaţii şi este, totodată, preşedintele consiliului de administraţie.
    ART. 5
    Personalul militar şi civil încadrat la Regia Autonomă "Rasirom" este obligat să respecte atât reglementările proprii ale regiei, cât şi ordinele, regulamentele şi reglementările specifice Serviciului Român de Informaţii, având drepturile şi obligaţiile prevăzute de acestea.
    ART. 6
    Regia Autonomă "Rasirom" îşi acoperă toate cheltuielile din veniturile obţinute prin valorificarea propriei activităţi.
    ART. 7
    Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
    ART. 8
    Pe data prezentei hotărâri, hotărârile Guvernului nr. 149/1993 şi nr. 348/1994, precum şi orice alte dispoziţii contrare îşi încetează aplicabilitatea.

                       PRIM-MINISTRU
                     NICOLAE VĂCĂROIU

                      Contrasemnează:
                     ----------------
          Directorul Serviciului Român de Informaţii,
                     Virgil Măgureanu

            Ministru de stat, ministrul finanţelor,
                     Florin Georgescu

    Bucureşti, 27 ianuarie 1995.
    Nr. 60.


    ANEXA 1


                                              REGULAMENTUL
            de organizare şi funcţionare a Regiei Autonome "Rasirom"

    CAP. 1
    Dispoziţii generale

    ART. 1
    Regia Autonomă "Rasirom" este persoană juridică română, care funcţionează pe bază de gestiune economică şi autonomie financiară, având sediul în municipiul Bucureşti, str. Ion Cimpineanu nr. 14, sectorul 1.
    Activitatea regiei autonome se desfăşoară potrivit legislaţiei în vigoare, precum şi prezentului regulament.
    Serviciul Român de Informaţii îndeplineşte faţă de Regia Autonomă "Rasirom" atribuţiile prevăzute de lege pentru ministerul de resort.

    CAP. 2
    Scopul, obiectul de activitate şi atribuţiile regiei

    ART. 2
    Regia Autonomă "Rasirom" are ca scop participarea la asigurarea bazei tehnico-materiale a Serviciului Român de Informaţii, astfel încât acesta să-şi poată îndeplini întocmai atribuţiile prevăzute de lege.
    ART. 3
    Obiectul de activitate al Regiei Autonome "Rasirom" realizat direct şi/sau prin componentele sale, îl constituie:
    a) cercetarea, proiectarea şi producţia de aparatura şi echipamente specifice muncii de informaţii, a sistemelor de alarmare şi paza, pentru asigurarea bazei tehnico-materiale a Serviciului Român de Informaţii şi a altor beneficiari;
    b) producţia poligrafica şi editorială, precum şi producerea, cu titlu de exclusivitate, a formularisticii şi a altor documente şi tipărituri cu caracter special, independent şi prin cooperare cu instituţii specializate;
    c) valorificarea, prin comercializare şi alte forme legale, prin reţeaua proprie şi prin interpuşi, a producţiei care excede asigurării bazei tehnico-materiale şi a consumului curent, destinată Serviciului Român de Informaţii, inclusiv a celei auxiliare, de proiectare, precum şi a deşeurilor cărora nu li s-a putut da o alta utilizare;
    d) prestarea de servicii, în legătura cu administrarea, conservarea, protecţia şi întreţinerea bunurilor proprietate publică sau privată din patrimoniul sau şi al Serviciului Român de Informaţii, la cererea acestuia, precum şi pentru exploatarea şi valorificarea cu maxima eficienta, după caz, a substanţelor, fructelor şi produselor acestora;
    e) executarea de lucrări de proiectare, de construcţii-montaj, de conservare, întreţinere şi reparaţii construcţii;
    f) efectuarea de transporturi şi prestări servicii în domeniul transportului intern şi internaţional, precum şi service auto;
    g) producţia industriala, agricolă, zootehnică, pomicola, piscicolă, viticolă, alimentara, chimica, inclusiv confecţii uniforme militare, necesare consumului unităţilor Serviciului Român de Informaţii şi al altor beneficiari;
    h) prestaţii hoteliere, de alimentaţie publică, comerciale şi de reprezentare şi protocol;
    i) realizarea de operaţiuni de import-export;
    j) respectarea şi asigurarea regimurilor juridice speciale pentru bunul sau bunurile stabilite ca făcând parte din patrimoniul public naţional, local sau din rezervaţiile naturale, în măsura în care acestea se afla sau intra, fie şi temporar, în patrimoniul regiei.
    ART. 4
    În vederea realizării obiectului de activitate, Regia Autonomă "Rasirom" exercita, în principal, următoarele atribuţii:
    a) elaborează strategia de dezvoltare a structurilor proprii şi asigura coordonarea proceselor de producţie, industrializarea, valorificarea producţiei, serviciilor şi celorlalte activităţi care intră în obiectul sau de activitate;
    b) tine evidenta distinctă a bunurilor proprietate publică şi privată pe care le administrează;
    c) închiriază sau concesionează bunuri, în condiţiile legii;
    d) întocmeşte şi supune anual aprobării, în condiţiile legii, bugetul de venituri şi cheltuieli;
    e) coordonează şi asigura realizarea lucrărilor de investiţii, întreţinere, dotări şi reparaţii ale bunurilor din patrimoniul public şi din cel propriu, aflate în administrare proprie sau pentru terţi;
    f) elaborează normele metodologice, tehnice şi financiare în domeniul producţiei, serviciilor, valorificării şi întreţinerii bunurilor din patrimoniul public şi cel propriu, precum şi în celelalte domenii ce fac obiectul sau de activitate;
    g) realizează importul de utilaje, aparatura tehnica, instalaţii, echipamente specifice muncii de informaţii şi pentru retehnologizarea capacităţilor de producţie, cât şi pentru modernizarea activităţilor şi serviciilor sale;
    h) analizează şi aproba listele lucrărilor de investiţii proprii, asigura avizarea documentaţiilor tehnico-economice, urmăreşte modul de realizare a lucrărilor şi verifica îndeplinirea condiţiilor necesare punerii în funcţiune, la termen a obiectivelor de investiţii;
    i) efectuează intermedieri şi operaţiuni imobiliare, în condiţiile legii;
    j) stabileşte şi răspunde de aplicarea măsurilor privind protecţia mediului înconjurător, precum şi protecţia muncii;
    k) selecţionează, încadrează, promovează şi stimulează personalul regiei. De asemenea, organizează şi desfăşoară activităţile de perfecţionare a personalului pentru îndeplinirea sarcinilor de serviciu, potrivit cerinţelor fiecărei etape;
    l) asigură respectarea disciplinei muncii, îndeplinirea atribuţiilor de serviciu şi a prevederilor legale de către personalul regiei;
    m) asigură utilizarea eficientă a resurselor financiare şi elaborează documentaţiile legale pentru obţinerea de credite şi folosirea altor surse, potrivit reglementărilor în vigoare;
    n) elaborează studii şi face analize specifice în domeniul economico-financiar, fundamentează proiectele, analizează, execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli şi stabileşte destinaţia profitului, conform competentelor date prin lege;
    o) coordonează activitatea de comerţ exterior şi aprobă criteriile de utilizare a încasărilor valutare realizate de regie şi de unităţile sale;
    p) organizează şi exercita control financiar propriu, potrivit dispoziţiilor legale;
    r) asigură şi realizează cooperarea cu alte regii, societăţi comerciale şi autorităţi publice din ţară şi străinătate;
    s) îndeplineşte orice alte activităţi şi atribuţii care au legătura cu realizarea obiectului sau de activitate, în condiţiile legii.

    CAP. 3
    Patrimoniul regiei

    ART. 5
    Patrimoniul Regiei Autonome "Rasirom" este format prin preluarea integrala a patrimoniului Unităţii Militare 05099 Craiova, al Societăţii Comerciale "Euroconf" - S.A. Vânju Mare şi a imobilelor prevăzute în anexa nr. 2 la prezenta hotărâre, precum şi a unor bunuri din evidenţa altor structuri ale Serviciului Român de Informaţii, corectat după finalizarea acţiunii de reevaluare conform Hotărârii Guvernului nr. 500/1994.
    În exercitarea dreptului de proprietate asupra patrimoniului propriu, regia posedă, foloseşte şi dispune, în mod autonom, de bunurile sale, beneficiind, totodată, de rezultatele utilizării lor, potrivit legii.

    CAP. 4
    Structura regiei

    ART. 6
    Regia autonomă are în structura sa subunităţi, secţii, ferme, magazine, filiale de specialitate, sucursale etc., fără personalitate juridică, necesare îndeplinirii obiectului sau de activitate.
    Consiliul de administraţie al regiei autonome aproba structura organizatorică, modificarea acesteia, precum şi repartizarea patrimoniului între unităţile sale.
    ART. 7
    Unităţile şi subunităţile regiei autonome răspund în faţa consiliului de administraţie, atât cu privire la îndeplinirea tuturor atribuţiilor conferite de el, prin hotărâri şi decizii de delegare, cât şi pentru modul de realizare a sarcinilor proprii, în condiţii de maxima eficienta.

    CAP. 5
    Organele de conducere

    ART. 8
    Conducerea Regiei Autonome "Rasirom" este asigurată de:
    - consiliul de administraţie;
    - directorul general al regiei.
    ART. 9
    Consiliul de administraţie al regiei autonome este compus din 7 - 15 membri şi se numeşte prin ordin al directorului Serviciului Român de Informaţii, pentru o perioadă de 4 ani.
    Din consiliul de administraţie face parte, în mod obligatoriu, un reprezentant al Ministerului Finanţelor. Ceilalţi membri vor fi numiţi dintre personalul militar şi civil al regiei autonome, precum şi dintre specialişti ai Serviciului Român de Informaţii sau de la alte instituţii publice, specializaţi în domeniile de activitate ale regiei.
    Consiliul de administraţie poate propune directorului Serviciului Român de Informaţii înlocuirea unui membru necorespunzător.
    ART. 10
    Consiliul de administraţie al regiei autonome îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu prezentul regulament şi cu propriul sau regulament de organizare şi funcţionare.
    ART. 11
    Consiliul de administraţie al Regiei Autonome "Rasirom" are, în principal, următoarele atribuţii:
    - aprobă concepţia şi strategia de dezvoltare a regiei;
    - analizează bugetul de venituri şi cheltuieli, bilanţul contabil, contul de profit şi pierderi şi le înaintează spre aprobare Serviciului Român de Informaţii;
    - aprobă structura organizatorică şi nomenclatorul de funcţii;
    - hotărăşte asupra constituirii de noi subunităţi, realizării şi dezvoltării activităţii productive şi comerciale;
    - răspunde de administrarea legală şi eficientă a întregului patrimoniu;
    - aprobă sau propune spre aprobare, potrivit competentelor, investiţiile ce urmează a fi realizate de către regie;
    - aprobă delegările de atribuţii şi limitele de competenta, pe domenii de activitate, pentru unităţile şi subunităţile din structura;
    - aprobă preţurile şi tarifele pentru produsele şi serviciile sale, în condiţiile legii;
    - aprobă colaborarea, cooperarea sau asocierea, potrivit legii, cu persoane fizice sau juridice din ţara sau din străinătate;
    - aprobă utilizarea fondului valutar;
    - stabileşte nivelul de salarizare a personalului, potrivit prevederilor legale;
    - asigură respectarea prevederilor legale privind protecţia mediului;
    - hotărăşte cu privire la orice alte probleme, potrivit competentelor prevăzute de legislaţia în vigoare.
    ART. 12
    Activitatea curentă a regiei autonome este condusă de un director general numit, în condiţiile legii, de directorul Serviciului Român de Informaţii. Directorul general al Regiei Autonome "Rasirom" este şi preşedintele consiliului de administraţie.
    ART. 13
    Consiliul de administraţie al regiei autonome se întruneşte în şedinţe ordinare o dată pe luna şi, la cererea preşedintelui sau a unei treimi din numărul membrilor, ori de câte ori este nevoie.
    ART. 14
    Pentru luarea unor decizii complexe, consiliul de administraţie poate atrage în activitatea de analiza consilieri şi consultanţi din diferite sectoare. Activitatea colaboratorilor va fi recompensată conform înţelegerii, pe baza de contract.
    ART. 15
    Consiliul de administraţie, în prima lună a fiecărui an, prezintă directorului Serviciului Român de Informaţii un raport asupra activităţii regiei pe anul precedent şi asupra programului de activitate pentru anul în curs.
    ART. 16
    Conducerea unităţilor şi subunităţilor din structura regiei autonome este asigurată de un consiliu director format din 3 - 7 membri şi un director.
    Membrii consiliului director şi directorul, prevăzuţi la alin. 1, sunt numiţi prin hotărârea consiliului de administraţie al Regiei Autonome "Rasirom".
    ART. 17
    Angajarea, încadrarea în funcţii, transferul, precum şi concedierea personalului civil al regiei autonome se face prin ordin al directorului general al regiei, cu care se încheie, se modifică sau se stinge raportul juridic de muncă. Respectarea legislaţiei muncii şi de asigurări sociale este obligatorie.
    Numirea şi schimbarea din funcţie a personalului militar care îşi desfăşoară activitatea în cadrul regiei autonome sau al subunităţilor din structura acesteia se fac de către directorul Serviciului Român de Informaţii, la propunerea directorului general al regiei.
    Nivelul de salarizare a personalului regiei autonome se stabileşte de consiliul de administraţie, în funcţie de studii şi de muncă efectiv prestată, cu respectarea limitei minime pe economie.

    CAP. 6
    Bugetul de venituri şi cheltuieli

    ART. 18
    Regia Autonomă "Rasirom" întocmeşte anual bugetul de venituri şi cheltuieli, bilanţul contabil şi contul de profit şi pierderi, după modelele stabilite de Ministerul Finanţelor.
    Bilanţul contabil anual şi contul de profit şi pierderi se înaintează, prin Serviciul Român de Informaţii, Ministerului Finanţelor pentru aprobare şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.
    ART. 19
    Exerciţiul economico-financiar începe la 1 ianuarie şi se încheie la 31 decembrie ale fiecărui an.

    CAP. 7
    Relaţiile regiei

    ART. 20
    Relaţiile comerciale ale regiei autonome cu alte regii şi societăţi comerciale, precum şi cu statul, se desfăşoară pe baze contractuale.
    Pentru asigurarea forţei de muncă, unităţile din structura încheie contracte cu cei interesaţi, în limitele şi în condiţiile stabilite de regie, respectiv de consiliul de administraţie al acesteia.
    ART. 21
    În relaţiile cu terţii, regia autonomă practică preţuri şi tarife libere, negociate, cu respectarea prevederilor legale.
    ART. 22
    Litigiile în care sunt implicate regia şi unităţile din structura sa se soluţionează de instanţele de judecată competente, potrivit legii, dacă n-au putut fi rezolvate pe cale amiabilă.

    CAP. 8
    Dispoziţii finale

    ART. 23
    Regia Autonomă "Rasirom" este obligată să-şi desfăşoare activitatea cu respectarea dispoziţiilor legale privind protecţia mediului înconjurător şi să-şi realizeze din surse proprii mijloacele adecvate acestui scop.
    De asemenea, Regia Autonomă "Rasirom" este obligată să-şi desfăşoare activitatea cu respectarea întocmai a cerinţelor privitoare la siguranţa naţională a României, având în vedere specificul şi obiectul de activitate al acesteia.
    ART. 24
    Regia, unităţile şi subunităţile din structură au şi statut de unităţi militare, personalul militar şi civil al acestora supunându-se obligaţiilor şi având drepturile ce decurg din lege, precum şi din ordinele, regulamentele şi instrucţiunile directorului Serviciului Român de Informaţii.
    ART. 25
    Regia Autonomă "Rasirom" se poate asocia cu alte regii autonome sau societăţi comerciale, ori poate încheia contracte cu parteneri străini, numai dacă a obţinut în acest sens, aprobarea conducerii Serviciului Român de Informaţii.
    ART. 26
    Obiectul de activitate, relaţiile cu Serviciul Român de Informaţii şi cu terţii, competentele, atribuţiile şi alte elemente necesare desfăşurării activităţii unităţilor şi subunităţilor din structura se stabilesc prin regulamente de organizare şi funcţionare specifice acestora, aprobate de consiliul de administraţie al Regiei Autonome "Rasirom".
    ART. 27
    Prezentul regulament se completează cu reglementările legale în vigoare privind activitatea regiilor autonome.


    ANEXA 2


                                     LISTA
    unităţilor şi imobilelor ce vor fi preluate de Regia Autonomă "Rasirom"

   1. Societatea Comercială "Euroconf" - S.A. Vânju Mare, cu sediul în oraşul
Vânju Mare, str. Republicii nr. 91, judeţul Mehedinţi:
   - suprafaţa terenului 5.652 m.p.
   - suprafaţa construită 2.245 m.p., compusă din 4 corpuri de
                                                     clădire şi un bazin de apă.

   2. Unitatea Militară 05099 Craiova, cu sediul în municipiul Craiova, str.
Mihail Kogălniceanu nr. 17, judeţul Dolj, cu următoarele imobile:
   a) imobilul din str. Mihail Kogălniceanu nr. 17, cu trei corpuri de clădire:
   - suprafaţa terenului 2.562 m.p.
   - suprafaţa construită 1.112 m.p.;
   b) imobilul din str. Bujorului nr. 12, cu trei corpuri de clădire:
   - suprafaţa terenului 3.550 m.p.
   - suprafaţa construită 900 m.p.;
   c) imobilul din str. Mihai Viteazul nr. 16, cu trei corpuri de clădire:
   - suprafaţa terenului 10.377 m.p.
   - suprafaţa construită 1.065 m.p.;
   din care:
     - cabinet medical 416,2 m.p.
     - casa de oaspeţi Jianu 559,3 m.p.
     - centrala termică şi garaj 89,5 m.p.;
   d) imobilul din str. Bibescu nr. 16 (Hotel PARC):
   - suprafaţa terenului 3.620 m.p.
   - suprafaţa construită 656 m.p.;
   e) imobilul din str. Mihai Viteazul nr. 4 bis:
   - suprafaţa terenului 2.800 m.p.
   - suprafaţa construită 1.313 m.p.;
   f) imobilul din str. Brâncuşi nr. 3:
   - suprafaţa terenului 4.550 m.p.
   - suprafaţa construită 3.600 m.p.;
   g) imobilul Rojiste (construcţii şi amenajări producţie piscicolă + teren):
   - suprafaţa totală 123.160 m.p.
   din care:
     - teren arabil 3.000 m.p.
     - pădure 42.000 m.p.
     - ape, stuf 75.000 m.p.
   - suprafaţa construită 3.160 m.p.;
   h) Unitatea de producţie agroindustrială, cu sediul în str. Caracal km 8:
   - suprafaţa totală 10.050.000 m.p.
   din care:
     - teren agricol 9.670.000 m.p.
     - teren neagricol 190.000 m.p.
   - suprafaţa construită 190.000 m.p..
   Este formată din două trupuri:
   Trupul Preajba:
   - suprafaţa totală 1.980.000 m.p.
   din care:
     - teren agricol 1.670.000 m.p.
     - păduri 30.000 m.p.
     - ape, stuf 110.000 m.p.;
   Trupul Leu:
   - suprafaţa totală 8.030.000 m.p.
   din care:
     - teren arabil 8.000.000 m.p.
     - construcţii şi drumuri 30.000 m.p.

   3. Alte imobile
   a) imobilul situat în str. Ion Cimpineanu nr. 14, sectorul 1, Bucureşti,
cu subsol, parter şi 7 etaje:
   - suprafaţa totală 165 m.p.
   - suprafaţa construită 150 m.p.;
   b) imobilul situat în str. Pinul Alb nr. 3, sectorul 2, Bucureşti:
   - suprafaţa totală 2.928 m.p.
   - suprafaţa construită 504,4 m.p.


                                 ---------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016