Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTĂRÂRE nr. 599 din 31 iulie 2020  privind aprobarea Programului naţional Competenţe digitale  pentru angajaţii din sectorul întreprinderilor mici şi mijlocii,  finanţat în cadrul Programului operaţional Capital uman 2014-2020    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 HOTĂRÂRE nr. 599 din 31 iulie 2020 privind aprobarea Programului naţional Competenţe digitale pentru angajaţii din sectorul întreprinderilor mici şi mijlocii, finanţat în cadrul Programului operaţional Capital uman 2014-2020

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 699 din 4 august 2020
    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 3 alin. (1) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 94/2020 privind unele măsuri pentru finanţarea din fonduri europene a unor programe naţionale,
    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
    ART. 1
    Se aprobă Programul naţional Competenţe digitale pentru angajaţii din sectorul întreprinderilor mici şi mijlocii, finanţat în cadrul Programului operaţional Capital uman 2014-2020, axa prioritară 3 „Locuri de muncă pentru toţi“, obiectivul tematic 8 „Promovarea unei ocupări sustenabile şi de calitate a forţei de muncă şi sprijinirea mobilităţii forţei de muncă“, prioritatea de investiţii 10.iii „Îmbunătăţirea accesului egal la învăţarea pe tot parcursul vieţii pentru toate grupurile de vârstă într-un cadru formal, nonformal sau informal, actualizarea cunoştinţelor, a aptitudinilor şi a competenţelor forţei de muncă şi promovarea unor căi de învăţare flexibile, inclusiv prin orientare profesională şi prin validarea competenţelor dobândite“, obiectivul specific 3.12 „Îmbunătăţirea nivelului de cunoştinţe/competenţe/aptitudini aferente sectoarelor economice/domeniilor identificate conform SNC şi SNCDI ale angajaţilor“.

    ART. 2
    (1) Valoarea Programului naţional Competenţe digitale pentru angajaţii din sectorul întreprinderilor mici şi mijlocii alocată în cadrul Programului operaţional Capital uman 2014- 2020 este de 96.880 mii lei, echivalentul a 20.000.000 euro la cursul Inforeuro din luna iulie 2020, din care contribuţia Uniunii Europene este de 82.348 mii lei, echivalentul a 17.000.000 euro, corespunzând unei contribuţii a Uniunii Europene de 85%, iar contribuţia naţională este de 14.532 mii lei, echivalentul a 3.000.000 euro, corespunzând unei contribuţii naţionale de 15%.
    (2) Programul naţional Competenţe digitale pentru angajaţii din sectorul întreprinderilor mici şi mijlocii se implementează prin proiectele incluse la finanţare din fonduri europene de către Autoritatea de management pentru Programul operaţional Capital uman 2014-2020, potrivit prevederilor legislaţiei naţionale şi europene aplicabile şi contractelor de finanţare încheiate cu beneficiarii proiectelor finanţate în cadrul programului naţional.

    ART. 3
    Durata de implementare a Programului naţional Competenţe digitale pentru angajaţii din sectorul întreprinderilor mici şi mijlocii este până la data de 31 decembrie 2023.

    ART. 4
    (1) Obiectivul Programului naţional Competenţe digitale pentru angajaţii din sectorul întreprinderilor mici şi mijlocii este îmbunătăţirea nivelului de cunoştinţe/competenţe/ aptitudini ale angajaţilor, aferente sectoarelor economice/ domeniilor identificate conform Strategiei naţionale pentru competitivitate 2015-2020, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 775/2015, cu modificările ulterioare, şi Strategiei naţionale de cercetare, dezvoltare şi inovare 2014-2020, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 929/2014, cu modificările şi completările ulterioare, cu accent pe sectoarele economice cu potenţial competitiv identificate conform Strategiei naţionale pentru competitivitate (SNC) şi domeniile de specializare inteligentă identificate conform Strategiei naţionale de cercetare, dezvoltare şi inovare (SNCDI).
    (2) Programul naţional Competenţe digitale pentru angajaţii din sectorul întreprinderilor mici şi mijlocii contribuie la atingerea următorilor indicatori de rezultat:
    a) persoane care dobândesc o calificare/care şi-au validat competenţele în sectoarele economice/domeniile cu specializare inteligentă aferente SNC/SNCDI la încetarea calităţii de participant;
    b) întreprinderi care introduc programe de învăţare la locul de muncă la 6 luni după finalizarea sprijinului, din care: IMM-uri, în cadrul proiectelor selectate la finanţare conform regulilor de eligibilitate specifice.


    ART. 5
    (1) Activităţile eligibile în cadrul Programului naţional Competenţe digitale pentru angajaţii din sectorul întreprinderilor mici şi mijlocii sunt:
    a) furnizarea de programe de formare profesională exclusiv în domeniul alfabetizării digitale şi tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor: programe de calificare de nivel 2-4 conform Cadrului naţional al calificărilor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 918/2013, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv programe de iniţiere într-o calificare, programe de specializare şi perfecţionare, programe de formare în competenţele-cheie, finalizate cu certificate cu recunoaştere naţională/la nivel de angajator/internaţională. Se finanţează cursuri care sprijină atât dobândirea competenţelor de bază, cât şi dobândirea de competenţe avansate în domeniul tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor;
    b) evaluarea şi certificarea competenţelor profesionale exclusiv în domeniul alfabetizării digitale şi tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor. Această activitate are în vedere atât evaluarea şi certificarea competenţelor profesionale obţinute pe alte căi decât cele formale, respectiv nonformale şi/sau informale, în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cât şi evaluarea şi certificarea competenţelor profesionale în domeniul IT, în vederea obţinerii de certificate cu recunoaştere naţională/la nivel de angajator/internaţională;
    c) sprijin acordat întreprinderilor pentru organizarea de programe de învăţare la locul de muncă, în domeniul alfabetizării digitale şi tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor;
    d) organizarea şi derularea de campanii de conştientizare a angajatorilor care îşi desfăşoară activitatea în sectoarele economice cu potenţial competitiv identificate conform SNC şi în domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI sau a angajatorilor care intenţionează să îşi adapteze activitatea la aceste sectoare economice/domenii de specializare inteligentă menţionate anterior, privind importanţa şi necesitatea participării angajaţilor la programe de formare continuă.

    (2) Activităţile eligibile prevăzute la alin. (1) se pot implementa exclusiv în regiunile mai puţin dezvoltate: Centru, Sud-Est, Sud Muntenia, Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Sud-Vest Oltenia.
    (3) Beneficiarii eligibili, în sensul art. 3 alin. (3) lit. e) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 94/2020 privind unele măsuri pentru finanţarea din fonduri europene a unor programe naţionale, în cadrul Programului naţional Competenţe digitale pentru angajaţii din sectorul întreprinderilor mici şi mijlocii sunt angajaţi cu contract individual de muncă, cu normă întreagă sau cu timp parţial, ce provin din întreprinderi care îşi desfăşoară activitatea principală sau secundară în unul dintre sectoarele economice cu potenţial competitiv identificate conform SNC şi în domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI sau din întreprinderi care intenţionează să îşi adapteze activitatea principală sau secundară la cel puţin unul dintre aceste sectoare economice sau unul dintre domeniile de specializare inteligentă.
    (4) Beneficiarii proiectelor finanţate, în sensul art. 4 alin. (2) din Ordonanţa de urgentă a Guvernului nr. 94/2020, în cadrul Programului naţional Competenţe digitale pentru angajaţii din sectorul întreprinderilor mici şi mijlocii sunt:
    a) organizaţii patronale, federaţii patronale, confederaţii patronale sau uniuni patronale teritoriale - persoane juridice de drept privat fără scop patrimonial, constituite în conformitate cu Legea dialogului social nr. 62/2011, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în calitate de beneficiari unici sau în parteneriat cu alte entităţi relevante, precum organizaţii sindicale şi/sau furnizori de formare profesională;
    b) asociaţii de întreprinderi - persoane juridice constituite în conformitate cu dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii si fundaţii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările şi completările ulterioare, în calitate de beneficiari unici sau în parteneriat cu alte entităţi relevante, precum organizaţii sindicale şi/sau furnizori de formare profesională;
    c) camerele de comerţ şi industrie - persoane juridice de utilitate publică, fără scop patrimonial, organizate în temeiul dispoziţiilor din Legea camerelor de comerţ din România nr. 335/2007, cu modificările şi completările ulterioare, în calitate de beneficiari unici sau în parteneriat cu alte entităţi relevante, precum organizaţii sindicale şi/sau furnizori de formare profesională.

    (5) Beneficiarii proiectelor finanţate în cadrul Programului naţional Competenţe digitale pentru angajaţii din sectorul întreprinderilor mici şi mijlocii trebuie să îndeplinească condiţiile minime privind capacitatea administrativă şi financiară necesară pentru a asigura implementarea proiectelor, astfel cum sunt acestea prevăzute în documentul Orientări privind accesarea finanţărilor în cadrul Programului operaţional Capital uman 2014-2020, cu modificările şi completările ulterioare, şi în Ghidul solicitantului - condiţii specifice „Competenţe digitale pentru angajaţii din sectorul întreprinderilor mici şi mijlocii“, cu modificările şi completările ulterioare.
    (6) Verificarea îndeplinirii condiţiilor minime privind capacitatea administrativă şi financiară a solicitanţilor de finanţare, precum şi a celorlalte condiţii de acces la finanţare se face de către Autoritatea de management sau organismele intermediare pentru Programul operaţional Capital uman 2014-2020, conform atribuţiilor delegate acestora din urmă prin acordurile de delegare de funcţii încheiate potrivit prevederilor Regulamentului (UE) 1.303/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziţii comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală şi Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime, precum şi de stabilire a unor dispoziţii generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune şi Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului.
    (7) Indicatorii de realizare ai programului sunt:
    a) minimum 5.000 de angajaţi care beneficiază de programe de formare;
    b) minimum 500 de întreprinderi sprijinite.

    (8) Indicatorii de rezultat ai programului sunt:
    a) minimum 4.000 de persoane care dobândesc o calificare/care şi-au validat competenţele în sectoarele economice/domeniile cu specializare inteligentă aferente SNC/SNCDI la încetarea calităţii de participant;
    b) minimum 60 de IMM-uri care introduc programe de învăţare la locul de muncă la 6 luni după finalizarea sprijinului.


    ART. 6
    Cheltuielile aferente implementării proiectelor finanţate în cadrul Programului naţional Competenţe digitale pentru angajaţii din sectorul întreprinderilor mici şi mijlocii nu intră sub incidenţa ajutorului de stat/de minimis, astfel cum sunt acestea definite conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările şi completările ulterioare.                    PRIM-MINISTRU
                    LUDOVIC ORBAN
                    Contrasemnează:
                    Ministrul fondurilor europene,
                    Ioan Marcel Boloş
                    Ministrul economiei, energiei şi mediului de afaceri,
                    Virgil-Daniel Popescu
                    Ministrul muncii şi protecţiei sociale,
                    Victoria Violeta Alexandru
                    Ministrul mediului, apelor şi pădurilor,
                    Costel Alexe
                    Ministrul finanţelor publice,
                    Vasile-Florin Cîţu

    Bucureşti, 31 iulie 2020.
    Nr. 599.

    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016