Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTĂRÂRE nr. 581 din 8 august 2019  privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional Twitter Facebook
Cautare document

 HOTĂRÂRE nr. 581 din 8 august 2019 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional "Autostrada Sibiu- Piteşti" - secţiunea 1 Sibiu- Boiţa

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 671 din 12 august 2019
    Având în vedere dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 1.418/2008 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Autostrada Sibiu-Piteşti“ şi ale Hotărârii Guvernului nr. 196/2019 privind reaprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii „Autostrada Sibiu-Piteşti“,
    în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 3 şi al art. 5 alin. (1) din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, cu modificările şi completările ulterioare,
    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
    ART. 1
    Se aprobă amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes naţional „Autostrada Sibiu - Piteşti“ - secţiunea 1 Sibiu - Boiţa, prevăzut în anexa nr. 1^*) la prezenta hotărâre, conform variantei finale a studiului de fezabilitate.
    ^*) Anexa nr. 1 se comunică persoanelor fizice şi juridice interesate, la solicitarea acestora, de către Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A., care este depozitarul acesteia, imposibilitatea publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a hărţii topografice/planului de amplasament fiind determinată de impedimente de natură tehnico-redacţională.


    ART. 2
    (1) Se aprobă declanşarea procedurii de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional „Autostrada Sibiu-Piteşti“ - secţiunea 1 Sibiu-Boiţa, expropriator fiind statul român, reprezentat de Ministerul Transporturilor, prin Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A.
    (2) Se aprobă lista cuprinzând imobilele proprietate privată supuse exproprierii, lista proprietarilor şi a altor titulari de drepturi reale ale căror imobile sunt afectate de coridorul de expropriere, precum şi sumele individuale aferente despăgubirilor estimate de către expropriator pe baza raportului de evaluare întocmit având în vedere expertizele întocmite şi actualizate de camerele notarilor publici, potrivit anexei nr. 2 la prezenta hotărâre.

    ART. 3
    (1) Sumele individuale estimate de expropriator, aferente despăgubirilor pentru imobilele proprietate privată, care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional „Autostrada Sibiu-Piteşti“ - secţiunea 1 Sibiu-Boiţa, situat pe amplasamentul prevăzut la art. 1, aflate pe raza localităţilor Şelimbăr, Tălmaciu şi Boiţa din judeţul Sibiu, sunt în cuantum total de 5.001 mii lei şi sunt alocate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor, în conformitate cu Legea bugetului de stat pe anul 2019 nr. 50/2019, la capitolul 84.01 „Transporturi“, subcapitolul 03 „Transport rutier“, titlul 58 „Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020“, articolul 58.03 - „Programe din Fondul de Coeziune (FC)“.
    (2) Sumele individuale prevăzute la alin. (1) se virează de către Ministerul Transporturilor, în termen de cel mult 30 de zile de la data solicitării acestora, într-un cont bancar deschis pe numele Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A. la dispoziţia proprietarilor de imobile proprietate privată care constituie coridorul de expropriere situat pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes naţional, prevăzut la art. 1, în vederea efectuării plăţii despăgubirilor în cadrul procedurilor de expropriere, în condiţiile legii.

    ART. 4
    Ministerul Transporturilor, prin Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A., răspunde de realitatea datelor înscrise în lista cuprinzând imobilele proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional, situat pe amplasamentul prevăzut la art. 1, de corectitudinea datelor înscrise în documentele care au stat la baza stabilirii acestora, precum şi de modul de utilizare, în conformitate cu dispoziţiile legale, a sumei alocate potrivit prevederilor prezentei hotărâri.

    ART. 5
    Planul de amplasament al lucrării de utilitate publică de interes naţional, prevăzut la art. 1, se aduce la cunoştinţă publică şi prin afişarea la sediile consiliilor locale implicate şi, respectiv, prin afişare pe pagina proprie de internet a expropriatorului.

    ART. 6
    Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.                    PRIM-MINISTRU
                    VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
                    Contrasemnează:
                    Ministrul transporturilor,
                    Alexandru-Răzvan Cuc
                    Ministrul finanţelor publice,
                    Eugen Orlando Teodorovici

    Bucureşti, 8 august 2019.
    Nr. 581.
    ANEXA 2

    LISTA
    cuprinzând imobilele proprietate privată care fac parte din coridorul de expropriere
    al lucrării de utilitate publică de interes naţional „Autostrada Sibiu-Piteşti“, secţiunea 1,
    situate pe raza localităţilor Şelimbăr, Boiţa, Tălmaciu, din judeţul Sibiu,
    proprietarii sau alţi titulari de drepturi reale, precum şi sumele individuale aferente despăgubirilor

┌────┬───────┬─────────────────────────┬───────────────┬────┬───────┬───────┬─────────┬─────────┬────────┬─────────┬───────────┬──────────┬────────────┬───────────┬────────────┐
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Valoarea de │
│ │ │ │Numele şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Suprafaţă │despăgubire │
│Nr. │ │Unitatea │prenumele/ │ │ │ │Numărul │Numărul │Numărul │Categoria│Intravilan/│Suprafaţă │Suprafaţă de│construcţii│a terenului,│
│crt.│Judeţul│administrativ-teritorială│Denumirea │TP │Tarlaua│Parcela│cadastral│topo │cărţii │de │Extravilan │totală │expropriat │de │conform │
│ │ │ │proprietarului │ │ │ │ │ │funciare│folosinţă│ │(mp) │(mp) │expropriat │Legii nr. │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │(mp) │255/2010 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │(lei) │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│0 │1 │2 │3 │4 │5 │6 │7 │8 │9 │10 │11 │12 │13 │14 │15 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│1 │SIBIU │BOIŢA │HOADREA │ │ │ │ │4489, │58 │A │intravilan │879,00 │52,00 │ │281,32 │
│ │ │ │PARASCHIVA │ │ │ │ │4490/1 │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │COCA NICOLAE, │ │ │ │ │4489, │ │ │ │ │ │ │ │
│2 │SIBIU │BOIŢA │CIMPIAN │ │ │ │ │4490/2 │1786 │A │intravilan │2.185,00 │186,00 │ │1.006,26 │
│ │ │ │PARASCHIVA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│3 │SIBIU │BOIŢA │NEGHINA IOAN │ │ │ │ │4424 │879 │A │extravilan │227,00 │68,00 │ │46,92 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│4 │SIBIU │BOIŢA │MOLDOR MIKLOS │ │ │ │ │4420, │1895 │A │extravilan │814,00 │274,00 │ │189,06 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │4423 │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│5 │SIBIU │BOIŢA │OANCEA MIKLOS │ │ │ │ │4419 │703 │A │extravilan │1.080,00 │628,00 │ │433,32 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│6 │SIBIU │BOIŢA │MARTIN PETRU │ │ │ │101030 │4418 │101030 │A │extravilan │3.269,00 │897,00 │ │618,93 │
│ │ │ │ROMAN MARIA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│7 │SIBIU │BOIŢA │OANCEA NICOLAE │ │ │ │101037 │4417 │101037 │A │extravilan │680,00 │503,00 │ │347,07 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│8 │SIBIU │BOIŢA │BOBESIU IOAN │ │ │ │ │4416 │992 │A │extravilan │677,00 │609,00 │ │420,21 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│9 │SIBIU │BOIŢA │CIMPEAN IOAN │ │ │ │ │4415 │868 │A │extravilan │677,00 │674,00 │ │465,06 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│10 │SIBIU │BOIŢA │NICOLAE VASIU │ │ │ │100069 │4414 │100069 │A │extravilan │946,00 │946,00 │ │652,74 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│11 │SIBIU │BOIŢA │NICOLAE VASIU │ │ │ │100069 │4414 │100069 │ │ │0,00 │0,00 │40,00 │3.312,00 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│12 │SIBIU │BOIŢA │ALBESCU ARITON │ │ │ │ │4413/2 │1818 │A │extravilan │1.890,00 │1.890,00 │ │1.304,10 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│13 │SIBIU │BOIŢA │BADILA MARIA │ │ │ │100670 │4413/1 │100670 │A │extravilan │1.890,00 │1.389,00 │ │958,41 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│14 │SIBIU │BOIŢA │RUSU NICOLAE │ │ │ │ │4366 │2291 │A │extravilan │810,00 │40,00 │ │27,60 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│15 │SIBIU │BOIŢA │CURTEAN NICOLAE│ │ │ │ │4367 │1277 │A │extravilan │799,00 │747,00 │ │515,43 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│16 │SIBIU │BOIŢA │MARIN IOAN │ │ │ │ │4370 │2722 │A │extravilan │540,00 │540,00 │ │372,60 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│17 │SIBIU │BOIŢA │DRAGOMIR IOAN │ │ │ │ │4371 │1348 │A │extravilan │540,00 │540,00 │ │372,60 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│18 │SIBIU │BOIŢA │CIMPEAN MARIA │ │ │ │ │4376 │696 │A │extravilan │1.350,00 │1.350,00 │ │931,50 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│19 │SIBIU │BOIŢA │CIMPEAN MARIA │ │ │ │ │4376 │696 │ │ │0,00 │0,00 │19,00 │1.573,20 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│20 │SIBIU │BOIŢA │BOBESIU ELENA │ │ │ │ │4373 │302 │A │extravilan │540,00 │540,00 │ │372,60 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│21 │SIBIU │BOIŢA │CIMPEAN │ │ │ │ │4411 │1354 │A │extravilan │810,00 │3,00 │ │2,07 │
│ │ │ │SPIRIDON │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│22 │SIBIU │BOIŢA │DANCU VASILE │ │ │ │ │4412 │2272 │A │extravilan │810,00 │21,00 │ │14,49 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│23 │SIBIU │BOIŢA │POPA IOAN │ │ │ │ │4389 │1840 │A │extravilan │864,00 │46,00 │ │31,74 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│24 │SIBIU │BOIŢA │BANCU IOAN │ │ │ │ │4388 │2012 │A │extravilan │1.217,00 │121,00 │ │83,49 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│25 │SIBIU │BOIŢA │MARIN IOAN │ │ │ │ │4387 │1108 │A │extravilan │587,00 │77,00 │ │53,13 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│26 │SIBIU │BOIŢA │RADOIU │ │ │ │ │4386 │753 │A │extravilan │947,00 │145,00 │ │100,05 │
│ │ │ │PARASCHIVA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│27 │SIBIU │BOIŢA │RADOIU │ │ │ │ │4385 │2676 │F │extravilan │864,00 │141,00 │ │49,35 │
│ │ │ │PARASCHIVA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│28 │SIBIU │BOIŢA │SAVU IOAN │ │ │ │ │4384 │92 │F │extravilan │252,00 │74,00 │ │25,90 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│29 │SIBIU │BOIŢA │MOHOR ILIE │ │ │ │ │4383 │90 │A │extravilan │252,00 │125,00 │ │86,25 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│30 │SIBIU │BOIŢA │HALMAGIU VASILE│ │ │ │ │4382 │15 │F │extravilan │504,00 │234,00 │ │81,90 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│31 │SIBIU │BOIŢA │BALEA MARIA │ │ │ │ │4381 │931 │A │extravilan │810,00 │407,00 │ │280,83 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│32 │SIBIU │BOIŢA │BOBEICA │ │ │ │ │4369 │2332 │A │extravilan │540,00 │23,00 │ │15,87 │
│ │ │ │GHEORGHE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │4372, │ │ │ │ │ │ │ │
│33 │SIBIU │BOIŢA │BOBESIU ELENA │ │ │ │ │4374, │302 │A │extravilan │2.293,00 │1.742,00 │ │1.201,98 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │4375 │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│34 │SIBIU │BOIŢA │NEGHINA TOMA │ │ │ │ │4378/1 │2144 │A │extravilan │943,00 │943,00 │ │650,67 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│35 │SIBIU │BOIŢA │OLARIU ELENA │ │ │ │ │4378/2 │1335 │A │extravilan │947,00 │947,00 │ │653,43 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│36 │SIBIU │BOIŢA │BOTESCU NICOLAE│ │ │ │ │4380 │2728 │F │extravilan │2.444,00 │1.254,00 │ │438,90 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│37 │SIBIU │BOIŢA │VASIOIU ANA │ │ │ │ │4379/2 │1324 │A │extravilan │720,00 │445,00 │ │307,05 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│38 │SIBIU │BOIŢA │VASIOIU ANA │ │ │ │ │4379/3 │599 │A │extravilan │720,00 │473,00 │ │326,37 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│39 │SIBIU │BOIŢA │RADOIU MIHAIU │ │ │ │ │4379/1 │2457 │F │extravilan │720,00 │450,00 │ │157,50 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│40 │SIBIU │BOIŢA │COMUNA BOIŢA │ │ │ │ │4329 │ │DE │extravilan │ │556,00 │ │127,88 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│41 │SIBIU │BOIŢA │COCOSIU MARIA │ │ │ │ │4116 │461 │A │extravilan │1.080,00 │22,00 │ │15,18 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│42 │SIBIU │BOIŢA │COCA ANA │ │ │ │ │4117, │2653 │A │extravilan │2.700,00 │376,00 │ │259,44 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │4118 │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │MORARIU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │PARASCHIVA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│43 │SIBIU │BOIŢA │BOTA PETRU, │ │ │ │ │4272 │2387 │A │extravilan │1.890,00 │858,00 │ │592,02 │
│ │ │ │NEDELCU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │PARASCHIVA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│44 │SIBIU │BOIŢA │POPA CRISTINA │ │ │ │ │4273 │1767 │A │extravilan │497,00 │384,00 │ │264,96 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│45 │SIBIU │BOIŢA │STROILA IOAN │ │ │ │ │4274 │2629 │A │extravilan │583,00 │528,00 │ │364,32 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│46 │SIBIU │BOIŢA │STROILA NICOLAE│ │ │ │ │4277 │871 │A │extravilan │677,00 │669,00 │ │461,61 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│47 │SIBIU │BOIŢA │COCA ILIE │ │ │ │ │4278 │2005 │A │extravilan │943,00 │943,00 │ │650,67 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │CIMPEANU IOAN, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│48 │SIBIU │BOIŢA │CIMPEANU │ │ │ │ │4279 │476 │A │extravilan │943,00 │943,00 │ │650,67 │
│ │ │ │FLOAREA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│49 │SIBIU │BOIŢA │PROPRIETAR │ │ │ │ │4284 │ │A │extravilan │ │4.406,00 │ │3.040,14 │
│ │ │ │NEIDENTIFICAT*)│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│50 │SIBIU │BOIŢA │COCA IOAN, │ │ │ │ │4287 │3204 │A │extravilan │942,00 │154,00 │ │106,26 │
│ │ │ │ZOLTAN GHEORGHE│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│51 │SIBIU │BOIŢA │COCA ILIE │ │ │ │ │4280 │1656 │A │extravilan │1.080,00 │829,00 │ │572,01 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│52 │SIBIU │BOIŢA │GAVRILA IOAN │ │ │ │ │4282 │1634 │A │extravilan │540,00 │133,00 │ │91,77 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│53 │SIBIU │BOIŢA │MOLDOR NICOLAE │ │ │ │ │4283 │1482 │A │extravilan │810,00 │175,00 │ │120,75 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│54 │SIBIU │BOIŢA │LEU IOAN JUNIOR│ │ │ │ │4259 │3316 │A │extravilan │1.217,00 │1.088,00 │ │750,72 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│55 │SIBIU │BOIŢA │MARTIN PETRU │ │ │ │ │4260 │101081 │A │extravilan │1.212,00 │1.059,00 │ │730,71 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│56 │SIBIU │BOIŢA │COCA MARIA │ │ │ │ │4285 │3344 │A │extravilan │943,00 │88,00 │ │60,72 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│57 │SIBIU │BOIŢA │MORARIU SABINA │ │ │ │ │4257, │2458 │A │extravilan │2.293,00 │2.017,00 │ │1.391,73 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │4258 │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│58 │SIBIU │BOIŢA │RUSSU IOAN, │ │ │ │ │4256 │1211 │A │extravilan │1.080,00 │635,00 │ │438,15 │
│ │ │ │NEGHINA ANA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│59 │SIBIU │BOIŢA │COCA MARIA │ │ │ │ │4255 │396 │A │extravilan │1.080,00 │539,00 │ │371,91 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│60 │SIBIU │BOIŢA │VASIU ANA │ │ │ │ │4246, │3439 │A │extravilan │2.145,00 │795,00 │ │548,55 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │4247 │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│61 │SIBIU │BOIŢA │FINTINA TOMA │ │ │ │ │4288 │713 │A │extravilan │943,00 │422,00 │ │291,18 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│62 │SIBIU │BOIŢA │NEGHINA ANA │ │ │ │ │4289 │220 │A │extravilan │810,00 │90,00 │ │62,10 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│63 │SIBIU │BOIŢA │CARPATOREA │ │ │ │ │4290 │1664 │A │extravilan │810,00 │123,00 │ │84,87 │
│ │ │ │NICOLAE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│64 │SIBIU │BOIŢA │TATARU IOAN │ │ │ │ │4291/1 │1053 │A │extravilan │673,00 │374,00 │ │258,06 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│65 │SIBIU │BOIŢA │HALANGIU IOAN │ │ │ │ │4293 │1343 │A │extravilan │540,00 │140,00 │ │96,60 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│66 │SIBIU │BOIŢA │VASIU NICOLAU │ │ │ │ │4294 │1375 │A │extravilan │810,00 │226,00 │ │155,94 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│67 │SIBIU │BOIŢA │GRAJDEAN ELENA │ │ │ │ │4295 │1291 │A │extravilan │673,00 │77,00 │ │53,13 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│68 │SIBIU │BOIŢA │DRAGOMIR │ │ │ │ │4296 │1652 │A │extravilan │673,00 │229,00 │ │158,01 │
│ │ │ │NICOLAE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│69 │SIBIU │BOIŢA │VASIU IANOS │ │ │ │ │4306 │1221 │A │extravilan │1.601,00 │1.132,00 │ │781,08 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│70 │SIBIU │BOIŢA │SAVU ANA │ │ │ │ │4322, │2292 │A │extravilan │1.357,00 │286,00 │ │197,34 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │4325 │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│71 │SIBIU │BOIŢA │TOTOROAGA ILIE │ │ │ │ │4245 │2419 │A │extravilan │2.063,00 │1.422,00 │ │981,18 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│72 │SIBIU │BOIŢA │PROPRIETAR │ │ │ │ │4254 │ │A │extravilan │ │2.870,00 │ │1.980,30 │
│ │ │ │NEIDENTIFICAT*)│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│73 │SIBIU │BOIŢA │BALABAN ANA │ │ │ │ │4244 │1261 │A │extravilan │795,00 │21,00 │ │14,49 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│74 │SIBIU │BOIŢA │SAVU IOAN │ │ │ │ │4243 │1857 │A │extravilan │796,00 │532,00 │ │367,08 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│75 │SIBIU │BOIŢA │CIOROGARIU │ │ │ │ │4198, │2440 │A │extravilan │1.080,00 │1.039,00 │ │716,91 │
│ │ │ │DUMITRU │ │ │ │ │4199 │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│76 │SIBIU │BOIŢA │BADEA LINA │ │ │ │ │4200 │88 │A │extravilan │540,00 │445,00 │ │307,05 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│77 │SIBIU │BOIŢA │CIMPEAN ANA │ │ │ │ │4201 │3387 │A │extravilan │540,00 │413,00 │ │284,97 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │CIMPEAN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│78 │SIBIU │BOIŢA │FLOAREA, │ │ │ │ │4202 │474 │A │extravilan │1.080,00 │779,00 │ │537,51 │
│ │ │ │CIMPEAN IOAN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│79 │SIBIU │BOIŢA │HOADREA MARIA │ │ │ │ │4203 │1370 │A │extravilan │810,00 │583,00 │ │402,27 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │VOICU FLOAREA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │VOICU FLOARE, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│80 │SIBIU │BOIŢA │ALBU ILANA, │ │ │ │ │4196 │288 │A │extravilan │1.080,00 │138,00 │ │95,22 │
│ │ │ │VOICU MARIA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │VOICU IOAN, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │VOICU TOMA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│81 │SIBIU │BOIŢA │STOICA IOAN │ │ │ │ │4195 │1161 │A │extravilan │856,00 │136,00 │ │93,84 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│82 │SIBIU │BOIŢA │PATAREU │ │ │ │ │4190, │1185 │A │extravilan │774,00 │143,00 │ │98,67 │
│ │ │ │PARASCHIVA │ │ │ │ │4191 │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│83 │SIBIU │BOIŢA │FIRTONEA │ │ │ │ │4188, │3454 │A │extravilan │1.648,00 │379,00 │ │261,51 │
│ │ │ │NICOLAE │ │ │ │ │4189 │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │CIMPIAN VOICU, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│84 │SIBIU │BOIŢA │CIMPIAN MARIA, │ │ │ │ │4205 │696 │A │extravilan │810,00 │308,00 │ │212,52 │
│ │ │ │CIMPIAN ANA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│85 │SIBIU │BOIŢA │DRAGOMIR IOAN │ │ │ │ │4271 │1361 │A │extravilan │810,00 │14,00 │ │9,66 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│86 │SIBIU │BOIŢA │PROPRIETAR │ │ │ │ │4273 │ │A │extravilan │ │158,00 │ │109,02 │
│ │ │ │NEIDENTIFICAT*)│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│87 │SIBIU │BOIŢA │FIRTONEA MARIA │ │ │ │ │4204 │2304 │A │extravilan │540,00 │174,00 │ │120,06 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│88 │SIBIU │BOIŢA │MOLDOR NICOLAE │ │ │ │ │4206/2 │1482 │A │extravilan │1.080,00 │439,00 │ │302,91 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│89 │SIBIU │BOIŢA │MOLDOR NICOLAE │ │ │ │ │4206/1 │117 │A │extravilan │1.080,00 │527,00 │ │363,63 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│90 │SIBIU │BOIŢA │DOEA NICOLAE │ │ │ │ │4207 │2224 │A │extravilan │1.080,00 │634,00 │ │437,46 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │POPA PETRU, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│91 │SIBIU │BOIŢA │POPA MARIA, │ │ │ │ │4208, │1892 │A │extravilan │2.930,00 │1.290,00 │ │890,10 │
│ │ │ │RADOIU ANA, │ │ │ │ │4209 │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │RADOIU DUMITRU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│92 │SIBIU │BOIŢA │SAVU NICOLAE │ │ │ │ │4210/1 │160 │A │extravilan │540,00 │359,00 │ │247,71 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│93 │SIBIU │BOIŢA │SAVU NICOLAE │ │ │ │ │4210/2 │1435 │A │extravilan │648,00 │648,00 │ │447,12 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│94 │SIBIU │BOIŢA │SAVU ANA │ │ │ │ │4212/1 │2474 │A │extravilan │1.170,00 │776,00 │ │535,44 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│95 │SIBIU │BOIŢA │PATARAU MARIA │ │ │ │ │4211 │1101 │A │extravilan │796,00 │561,00 │ │387,09 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│96 │SIBIU │BOIŢA │BASARABA IANOS │ │ │ │ │4242/1 │1618 │A │extravilan │317,00 │317,00 │ │218,73 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│97 │SIBIU │BOIŢA │BASARABA IANOS │ │ │ │ │4242/2 │ │A │extravilan │900,00 │447,00 │ │308,43 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │LUPESCU STEFAN,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│98 │SIBIU │BOIŢA │STOICA │ │ │ │ │4221 │814 │A │extravilan │497,00 │474,00 │ │327,06 │
│ │ │ │PARASCHIVA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│99 │SIBIU │BOIŢA │MOLDOR NICOLAE │ │ │ │ │4224/1 │2428 │A │extravilan │874,00 │596,00 │ │411,24 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│100 │SIBIU │BOIŢA │BOBEICA IOAN │ │ │ │ │4224/2 │481 │A │extravilan │2.695,00 │1.836,00 │ │1.266,84 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│101 │SIBIU │BOIŢA │SERBU IOAN │ │ │ │ │4241/1 │704 │A │extravilan │810,00 │282,00 │ │194,58 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│102 │SIBIU │BOIŢA │POENARU NICOLAE│ │ │ │ │4240 │1249 │A │extravilan │810,00 │90,00 │ │62,10 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│103 │SIBIU │BOIŢA │ALBU MIHALACHE │ │ │ │ │4239 │2077 │A │extravilan │810,00 │111,00 │ │76,59 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│104 │SIBIU │BOIŢA │DRAGOMIR VASILE│ │ │ │ │4238 │2590 │A │extravilan │407,00 │45,00 │ │31,05 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │DRAGOMIR MARIA,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │DRAGOMIR LENA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│105 │SIBIU │BOIŢA │DRAGOMIR IOAN, │ │ │ │ │4237 │226 │A │extravilan │406,00 │76,00 │ │52,44 │
│ │ │ │DRAGOMIR │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │NICOLAE, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │DRAGOMIR VASILE│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│106 │SIBIU │BOIŢA │BOBESIU ELENA │ │ │ │ │4236 │302 │A │extravilan │673,00 │112,00 │ │77,28 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│107 │SIBIU │BOIŢA │BADILA │ │ │ │ │4235 │48 │A │extravilan │677,00 │122,00 │ │84,18 │
│ │ │ │CONSTANTIN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│108 │SIBIU │BOIŢA │STOICA ILONA │ │ │ │ │4233 │1043 │A │extravilan │810,00 │118,00 │ │81,42 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │CIMPEANU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│109 │SIBIU │BOIŢA │FLOAREA, │ │ │ │ │4232 │476 │A │extravilan │403,00 │76,00 │ │52,44 │
│ │ │ │CIMPEANU IOAN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │CALARAS │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│110 │SIBIU │BOIŢA │DUMITRU, │ │ │ │ │4153 │2219 │A │extravilan │1.080,00 │196,00 │ │135,24 │
│ │ │ │CALARAS MARIA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│111 │SIBIU │BOIŢA │STOICA MIKLOS │ │ │ │ │4227/1 │840 │A │extravilan │540,00 │403,00 │ │278,07 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│112 │SIBIU │BOIŢA │STOICA ELENA │ │ │ │ │4227/2 │413 │A │extravilan │540,00 │471,00 │ │324,99 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│113 │SIBIU │BOIŢA │ROTARIU DUMITRU│ │ │ │ │4227/3 │2413 │A │extravilan │540,00 │443,00 │ │305,67 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│114 │SIBIU │BOIŢA │STROILA NICOLAE│ │ │ │ │4231/2 │871 │A │extravilan │677,00 │136,00 │ │93,84 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│115 │SIBIU │BOIŢA │CIOROGAR IOAN │ │ │ │ │4231/1 │200 │A │extravilan │673,00 │215,00 │ │148,35 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│116 │SIBIU │BOIŢA │MIHAI │ │ │ │ │4230 │186 │A │extravilan │270,00 │96,00 │ │66,24 │
│ │ │ │PARASCHIVA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│117 │SIBIU │BOIŢA │DONEA NICOLAE │ │ │ │ │4229 │3298 │A │extravilan │270,00 │86,00 │ │59,34 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│118 │SIBIU │BOIŢA │DRAGOMIR IOAN │ │ │ │ │4228 │278 │A │extravilan │943,00 │343,00 │ │236,67 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│119 │SIBIU │BOIŢA │LUP IOAN │ │ │ │ │4171 │2644 │A │extravilan │407,00 │407,00 │ │280,83 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│120 │SIBIU │BOIŢA │BALEA IOAN │ │ │ │ │4170 │3340 │A │extravilan │990,00 │990,00 │ │683,10 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│121 │SIBIU │BOIŢA │BUCSA ANDREI, │ │ │ │ │4169 │3451 │A │extravilan │403,00 │403,00 │ │278,07 │
│ │ │ │BUCSA SILVIU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│122 │SIBIU │BOIŢA │VASIU ANA │ │ │ │ │4168 │964 │A │extravilan │360,00 │360,00 │ │248,40 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│123 │SIBIU │BOIŢA │FILIP IOAN │ │ │ │ │4167 │248 │A │extravilan │360,00 │360,00 │ │248,40 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│124 │SIBIU │BOIŢA │ANTON MARIA │ │ │ │ │4166 │435 │F │extravilan │360,00 │360,00 │ │126,00 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│125 │SIBIU │BOIŢA │MUNTIU IOAN │ │ │ │ │4152 │2280 │A │extravilan │1.080,00 │111,00 │ │76,59 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│126 │SIBIU │BOIŢA │ALBESCU NICOLAE│ │ │ │ │4151 │26 │A │extravilan │1.350,00 │140,00 │ │96,60 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│127 │SIBIU │BOIŢA │ALBESCU IOAN │ │ │ │ │4149, │96 │A │extravilan │1.710,00 │324,00 │ │223,56 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │4150 │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│128 │SIBIU │BOIŢA │SAVU STEFAN │ │ │ │ │4165 │319 │A │extravilan │1.350,00 │1.350,00 │ │931,50 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│129 │SIBIU │BOIŢA │ALBESCU ELENA │ │ │ │ │4154 │1013 │A │extravilan │810,00 │198,00 │ │136,62 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│130 │SIBIU │BOIŢA │ALDEA IOAN │ │ │ │ │4164 │2349 │A │extravilan │1.350,00 │355,00 │ │244,95 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│131 │SIBIU │BOIŢA │RUSU PETRU │ │ │ │ │4157 │318 │A │extravilan │1.350,00 │972,00 │ │670,68 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│132 │SIBIU │BOIŢA │BALUT GHEORGHE │ │ │ │ │4158, │3287 │A │extravilan │1.494,00 │862,00 │ │594,78 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │4159 │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │DRAGOMIR IOAN, │ │ │ │ │3950, │ │ │ │ │ │ │ │
│133 │SIBIU │BOIŢA │DRAGOMIR │ │ │ │ │3951 │100975 │A │extravilan │912,00 │823,00 │ │567,87 │
│ │ │ │PARASCHIVA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│134 │SIBIU │BOIŢA │NEACSU ELENA │ │ │ │ │3951/2 │3466 │A │extravilan │544,00 │544,00 │ │375,36 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│135 │SIBIU │BOIŢA │ALBU MARCU │ │ │ │ │3952 │1539 │A │extravilan │907,00 │611,00 │ │421,59 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │3947, │ │ │ │ │ │ │ │
│136 │SIBIU │BOIŢA │LUCA NICOLAE │ │ │ │ │3953, │100779 │LV │extravilan │533,00 │480,00 │ │412,80 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │3954 │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│137 │SIBIU │BOIŢA │POPA ANA, │ │ │ │ │3948, │2650 │F │extravilan │302,00 │78,00 │ │27,30 │
│ │ │ │PASTIU MARIA │ │ │ │ │3949 │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│138 │SIBIU │BOIŢA │BOBES IOAN │ │ │ │ │3931, │1162 │A │extravilan │1.577,00 │11,00 │ │7,59 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │3932 │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│139 │SIBIU │BOIŢA │NEGHINA MIHAIL │ │ │ │ │3945 │533 │A │extravilan │360,00 │351,00 │ │242,19 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│140 │SIBIU │BOIŢA │MAEREAN IOAN, │ │ │ │ │3944 │3635 │A │extravilan │809,00 │621,00 │ │428,49 │
│ │ │ │MAEREAN ELENA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│141 │SIBIU │BOIŢA │STOILA NICOLAE │ │ │ │ │3943 │3413 │A │extravilan │810,00 │552,00 │ │380,88 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│142 │SIBIU │BOIŢA │CIMPEAN ELENA │ │ │ │ │3942 │2194 │A │extravilan │1.303,00 │1.004,00 │ │692,76 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│143 │SIBIU │BOIŢA │BOBES ELENA │ │ │ │ │3941 │524 │A │extravilan │587,00 │423,00 │ │291,87 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │GAVRILA ANA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│144 │SIBIU │BOIŢA │CHERA ANA │ │ │ │ │3971, │3369 │A │extravilan │1.598,00 │173,00 │ │119,37 │
│ │ │ │MARIA, CHERA │ │ │ │ │3972 │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │NICOLAE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│145 │SIBIU │BOIŢA │CIMPEAN MARIA │ │ │ │ │3940/1 │696 │A │extravilan │414,00 │309,00 │ │213,21 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│146 │SIBIU │BOIŢA │MAEREAN TOMA │ │ │ │ │3969 │352 │A │intravilan │498,00 │350,00 │ │1.893,50 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│147 │SIBIU │BOIŢA │POPONEA IOAN │ │ │ │ │3970 │1296 │A │intravilan │418,00 │285,00 │ │1.541,85 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│148 │SIBIU │BOIŢA │BISERICA │ │ │ │ │3982 │305 │F │intravilan │756,00 │512,00 │ │2.769,92 │
│ │ │ │ORTODOXĂ ROMÂNĂ│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│149 │SIBIU │BOIŢA │VOICU │ │ │ │ │3983, │3361 │A │intravilan │1.127,00 │767,00 │ │4.149,47 │
│ │ │ │CONSTANTIN │ │ │ │ │3984 │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │3973, │ │ │ │ │ │ │ │
│150 │SIBIU │BOIŢA │BRANEA VIOREL │ │ │ │ │3974, │100862 │A │intravilan │1.758,00 │380,00 │ │2.055,80 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │3975 │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│151 │SIBIU │BOIŢA │LEU NICOLAE │ │ │ │ │3976 │2107 │A │intravilan │946,00 │348,00 │ │1.882,68 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│152 │SIBIU │BOIŢA │BOBEICA MIKLOS │ │ │ │ │3977 │1668 │A │intravilan │947,00 │779,00 │ │4.214,39 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│153 │SIBIU │BOIŢA │PAROHIA │ │ │ │ │3908 │498 │A │intravilan │1.080,00 │761,00 │ │4.117,01 │
│ │ │ │ORTODOXĂ ROMÂNĂ│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│154 │SIBIU │BOIŢA │FINTINA TOMA │ │ │ │ │3907 │721 │A │intravilan │497,00 │497,00 │ │2.688,77 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│155 │SIBIU │BOIŢA │COSTEA │ │ │ │ │3909/1 │1042 │A │intravilan │540,00 │267,00 │ │1.444,47 │
│ │ │ │CONSTANTIN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│156 │SIBIU │BOIŢA │COSTEA IOAN, │ │ │ │ │3909/2 │261 │F │intravilan │457,00 │420,00 │ │2.272,20 │
│ │ │ │HALMAGIU ANA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│157 │SIBIU │BOIŢA │COCA MARIA │ │ │ │ │3898 │1489 │A │intravilan │810,00 │810,00 │ │4.382,10 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│158 │SIBIU │BOIŢA │BASARABA IOAN │ │ │ │ │3897 │180 │A │extravilan │540,00 │540,00 │ │372,60 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │COCA ANA, COCA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│159 │SIBIU │BOIŢA │NICOLAE, COCA │ │ │ │ │3901/2 │222 │A │intravilan │540,00 │540,00 │ │2.921,40 │
│ │ │ │JANOSNE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│160 │SIBIU │BOIŢA │POENARIU MARIA │ │ │ │ │3901/1 │346 │A │intravilan │540,00 │540,00 │ │2.921,40 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │CARPATOREA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │IOAN, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│161 │SIBIU │BOIŢA │CARPATOREA │ │ │ │ │3891, │2754 │A │intravilan │627,00 │627,00 │ │3.392,07 │
│ │ │ │MARIA, SAVU │ │ │ │ │3892 │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │STEFAN, SAVU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │PARASCHIVA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│162 │SIBIU │BOIŢA │JANTEA IOAN │ │ │ │ │3978 │3267 │A │intravilan │406,00 │406,00 │ │2.196,46 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│163 │SIBIU │BOIŢA │VOICU MARIA │ │ │ │ │3979 │100102 │A │intravilan │406,00 │406,00 │ │2.196,46 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │COSTEA ANA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│164 │SIBIU │BOIŢA │DRAGOMIR ELENA,│ │ │ │ │3981 │100096 │A │intravilan │457,00 │457,00 │ │2.472,37 │
│ │ │ │COSTEA MARIA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │LUP PARASCHIVA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│165 │SIBIU │BOIŢA │HALMAGIU MARIA │ │ │ │ │3980 │2158 │A │intravilan │407,00 │407,00 │ │2.201,87 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │3994, │ │ │ │ │ │ │ │
│166 │SIBIU │BOIŢA │BRATILESCU │ │ │ │ │3995, │37 │A │intravilan │1.411,00 │1.411,00 │ │7.633,51 │
│ │ │ │NICOLAE │ │ │ │ │3996, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │3997 │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│167 │SIBIU │BOIŢA │COCA MARIA │ │ │ │ │3998 │452 │A │intravilan │1.080,00 │1.080,00 │ │5.842,80 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│168 │SIBIU │BOIŢA │COMUNA BOIŢA │ │ │ │ │4009/2 │3292 │A │intravilan │540,00 │146,00 │ │789,86 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│169 │SIBIU │BOIŢA │COMUNA BOIŢA │ │ │ │ │4009/1 │100275 │A │intravilan │540,00 │159,00 │ │860,19 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│170 │SIBIU │BOIŢA │COMUNA BOIŢA │ │ │ │ │4010 │100146 │A │intravilan │1.053,00 │298,00 │ │1.612,18 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│171 │SIBIU │BOIŢA │COMUNA BOIŢA │ │ │ │ │4011/1 │100143 │A │intravilan │1.080,00 │359,00 │ │1.942,19 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│172 │SIBIU │BOIŢA │COMUNA BOIŢA │ │ │ │ │4011/2 │242 │A │intravilan │741,00 │265,00 │ │1.433,65 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│173 │SIBIU │BOIŢA │COMUNA BOIŢA │ │ │ │ │4012 │2144 │A │intravilan │1.080,00 │416,00 │ │2.250,56 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│174 │SIBIU │BOIŢA │COMUNA BOIŢA │ │ │ │ │4013 │100274 │A │intravilan │676,00 │279,00 │ │1.509,39 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│175 │SIBIU │BOIŢA │COMUNA BOIŢA │ │ │ │ │4014 │100273 │A │intravilan │676,00 │294,00 │ │1.590,54 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│176 │SIBIU │BOIŢA │COMUNA BOIŢA │ │ │ │ │4015 │100214 │A │intravilan │496,00 │244,00 │ │1.320,04 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│177 │SIBIU │BOIŢA │COMUNA BOIŢA │ │ │ │ │4016 │100212 │A │intravilan │496,00 │422,00 │ │2.283,02 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│178 │SIBIU │BOIŢA │COMUNA BOIŢA │ │ │ │ │4017 │100209 │A │intravilan │946,00 │886,00 │ │4.793,26 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│179 │SIBIU │BOIŢA │COMUNA BOIŢA │ │ │ │ │4007 │100277 │A │intravilan │483,00 │483,00 │ │2.613,03 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│180 │SIBIU │BOIŢA │COMUNA BOIŢA │ │ │ │ │4006 │100091 │A │intravilan │540,00 │540,00 │ │2.921,40 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│181 │SIBIU │BOIŢA │COMUNA BOIŢA │ │ │ │ │4005 │100211 │A │intravilan │540,00 │540,00 │ │2.921,40 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│182 │SIBIU │BOIŢA │COMUNA BOIŢA │ │ │ │ │4004 │100826 │A │intravilan │945,00 │945,00 │ │5.112,45 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│183 │SIBIU │BOIŢA │COMUNA BOIŢA │ │ │ │ │4003 │100823 │A │intravilan │540,00 │540,00 │ │2.921,40 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│184 │SIBIU │BOIŢA │COMUNA BOIŢA │ │ │ │ │4002 │100248 │A │intravilan │540,00 │540,00 │ │2.921,40 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│185 │SIBIU │BOIŢA │COMUNA BOIŢA │ │ │ │ │4001 │100783 │A │intravilan │540,00 │540,00 │ │2.921,40 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│186 │SIBIU │BOIŢA │COMUNA BOIŢA │ │ │ │ │4000 │100210 │A │intravilan │1.080,00 │597,00 │ │3.229,77 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│187 │SIBIU │BOIŢA │COMUNA BOIŢA │ │ │ │ │3999/2 │100982 │A │intravilan │320,00 │320,00 │ │1.731,20 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│188 │SIBIU │BOIŢA │COMUNA BOIŢA │ │ │ │ │3199/1/1 │100986 │A │intravilan │252,00 │230,00 │ │1.244,30 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│189 │SIBIU │BOIŢA │COMUNA BOIŢA │ │ │ │ │3199/1/2 │100987 │A │intravilan │288,00 │238,00 │ │1.287,58 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│190 │SIBIU │BOIŢA │MOHOR NICOLAE │ │ │ │ │4023/2 │1791 │A │intravilan │403,00 │295,00 │ │1.595,95 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │BADILA IOAN, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│191 │SIBIU │BOIŢA │BADILA ELENA, │ │ │ │ │4027 │3360 │F │intravilan │945,00 │945,00 │ │5.112,45 │
│ │ │ │BADILA GHEORGHE│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│192 │SIBIU │BOIŢA │HALMAGIU │ │ │ │ │4025/1 │100641 │A │intravilan │942,00 │204,00 │ │1.103,64 │
│ │ │ │NICOLAE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│193 │SIBIU │BOIŢA │NICULESCU │ │ │ │ │4025/2 │100101 │A │intravilan │947,00 │875,00 │ │4.733,75 │
│ │ │ │PARASCHIVA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│194 │SIBIU │BOIŢA │DRAGUS IOAN │ │ │ │ │4026 │100642 │A │intravilan │2.158,00 │2.082,00 │ │11.263,62 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│195 │SIBIU │BOIŢA │TICHIREL LIVIA │ │ │ │ │4028 │100203 │A │intravilan │1.080,00 │1.057,00 │ │5.718,37 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│196 │SIBIU │BOIŢA │NEGHINA MIKLOS │ │ │ │ │4029 │1705 │A │intravilan │1.307,00 │1.280,00 │ │6.924,80 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│197 │SIBIU │BOIŢA │SAVU PARASCHIVA│ │ │ │ │4030 │161 │A │intravilan │563,00 │552,00 │ │2.986,32 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│198 │SIBIU │BOIŢA │CIMPEAN ELENA, │ │ │ │ │4031/1 │2016 │A │intravilan │475,00 │466,00 │ │2.521,06 │
│ │ │ │CIMPEAN ANA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│199 │SIBIU │BOIŢA │CIMPEAN ELENA, │ │ │ │ │4031/2 │2016 │A │intravilan │472,00 │463,00 │ │2.504,83 │
│ │ │ │CIMPEAN ANA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│200 │SIBIU │BOIŢA │TATOIU TOMA │ │ │ │ │4032/1 │3892 │A │intravilan │540,00 │530,00 │ │2.867,30 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│201 │SIBIU │BOIŢA │TATOIU TOMA │ │ │ │ │4032/2 │160 │A │intravilan │540,00 │530,00 │ │2.867,30 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│202 │SIBIU │BOIŢA │BOBES STOIA │ │ │ │ │4033, │838 │A │intravilan │450,00 │442,00 │ │2.391,22 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │4034 │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│203 │SIBIU │BOIŢA │PAROHIA │ │ │ │ │4035 │498 │A │intravilan │1.080,00 │1.062,00 │ │5.745,42 │
│ │ │ │ORTODOXĂ ROMÂNĂ│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│204 │SIBIU │BOIŢA │COCA MARIA │ │ │ │ │4036 │161 │A │intravilan │2.016,00 │1.984,00 │ │10.733,44 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│205 │SIBIU │BOIŢA │COCA MARIA │ │ │ │ │4037 │2786 │A │intravilan │810,00 │798,00 │ │4.317,18 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │BALEA MARIA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│206 │SIBIU │BOIŢA │BALEA │ │ │ │ │4038 │100095 │A │intravilan │810,00 │798,00 │ │4.317,18 │
│ │ │ │PARASCHIVA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │MARIN IOAN, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│207 │SIBIU │BOIŢA │MORARIU │ │ │ │ │4039 │2199 │A │intravilan │1.303,00 │1.285,00 │ │6.951,85 │
│ │ │ │PARASCHIVA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│208 │SIBIU │BOIŢA │HINSEA GRIGORE │ │ │ │ │4040 │2592 │A │intravilan │630,00 │621,00 │ │3.359,61 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│209 │SIBIU │BOIŢA │RACAU MARIA │ │ │ │ │4041 │1104 │A │intravilan │837,00 │837,00 │ │4.528,17 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│210 │SIBIU │BOIŢA │CIMPEAN IANOS │ │ │ │ │4042 │1256 │A │intravilan │540,00 │502,00 │ │2.715,82 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│211 │SIBIU │BOIŢA │COCA IOAN │ │ │ │ │4043, │1410 │A │intravilan │1.620,00 │1.401,00 │ │7.579,41 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │4044 │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│212 │SIBIU │BOIŢA │BRATILESCU ANA │ │ │ │ │4045 │60 │A │intravilan │540,00 │424,00 │ │2.293,84 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│213 │SIBIU │BOIŢA │VOICU │ │ │ │ │4046 │1931 │A │intravilan │1.260,00 │718,00 │ │3.884,38 │
│ │ │ │CONSTANTIN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│214 │SIBIU │BOIŢA │PAROHIA │ │ │ │ │4047 │498 │A │intravilan │3.656,00 │1.485,00 │ │8.033,85 │
│ │ │ │ORTODOXĂ ROMÂNĂ│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │3985, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │3986, │ │ │ │ │ │ │ │
│215 │SIBIU │BOIŢA │COCA NICOLAE │ │ │ │ │3987, │1251 │A │intravilan │3.575,00 │3.574,00 │ │19.335,34 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │3988, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │3989 │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│216 │SIBIU │BOIŢA │HINSA GLIGOR │ │ │ │ │3895, │53 │A │extravilan │1.204,00 │1.204,00 │ │830,76 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │3896 │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│217 │SIBIU │BOIŢA │RALEA IOAN, │ │ │ │ │3899, │3295 │A │intravilan │1.080,00 │887,00 │ │4.798,67 │
│ │ │ │RALEA MARIA │ │ │ │ │3900 │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│218 │SIBIU │BOIŢA │MOLDOR MIKLOSNE│ │ │ │ │3902 │1895 │A │intravilan │540,00 │317,00 │ │1.714,97 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │DRAGOMIR │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│219 │SIBIU │BOIŢA │VASILE, VASIU │ │ │ │ │3894 │1072 │A │extravilan │673,00 │254,00 │ │175,26 │
│ │ │ │ANA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│220 │SIBIU │BOIŢA │VASIOIU ANA │ │ │ │ │4212/2 │1324 │A │extravilan │1.170,00 │205,00 │ │141,45 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│221 │SIBIU │BOIŢA │MOLDOR NICOLAE │ │ │ │ │4334 │1237 │A │extravilan │1.213,00 │5,00 │ │836,97 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│222 │SIBIU │BOIŢA │BALEA MARIA │ │ │ │ │4381 │931 │A │extravilan │810,00 │5,00 │ │558,90 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│223 │SIBIU │BOIŢA │COMUNA BOIŢA │ │ │ │ │4329 │ │DR │extravilan │- │24,00 │ │5,52 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│224 │SIBIU │BOIŢA │LUPESCU NICOLAE│ │ │ │2610 │4339 │ │A │extravilan │1.213,00 │10,00 │ │12,30 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│225 │SIBIU │BOIŢA │CHIDU ANA │ │ │ │2136 │4338 │ │A │extravilan │583,00 │11,00 │ │24,53 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│226 │SIBIU │BOIŢA │BASARABA ELENA,│ │ │ │1073 │4337 │ │A │extravilan │810,00 │16,00 │ │51,68 │
│ │ │ │LEU CONSTANTIN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│227 │SIBIU │BOIŢA │IUGA ELENA │ │ │ │850 │4336 │ │A │extravilan │421,00 │23,00 │ │97,29 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│228 │SIBIU │BOIŢA │MOLDOR NICOLAE │ │ │ │1237 │4334 │ │A │extravilan │1.213,00 │28,00 │ │146,44 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│229 │SIBIU │BOIŢA │FREGA ELENA │ │ │ │850 │4333 │ │A │extravilan │421,00 │29,00 │ │180,67 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│230 │SIBIU │BOIŢA │RUSU SIMION │ │ │ │2539 │4332 │ │A │extravilan │406,00 │37,00 │ │267,51 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│231 │SIBIU │BOIŢA │JANTEA ANA │ │ │ │1278 │4363, │ │A │extravilan │954,00 │21,00 │ │172,83 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │4364 │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │CALARAS │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│232 │SIBIU │BOIŢA │JANOSAS, BARZA │ │ │ │2096 │4330 │ │A │extravilan │810,00 │61,00 │ │563,03 │
│ │ │ │JANKA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│233 │SIBIU │BOIŢA │RELEA ANA │ │ │ │1929 │4365 │ │A │extravilan │677,00 │8,00 │ │81,84 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│234 │SIBIU │BOIŢA │RUSU NICOLAE │ │ │ │2291 │4366 │ │A │extravilan │810,00 │18,00 │ │202,14 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│235 │SIBIU │BOIŢA │CURTEAN NICOLAE│ │ │ │1277 │4367 │ │A │extravilan │810,00 │3,00 │ │36,69 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│236 │SIBIU │BOIŢA │HALMAGIU VASILE│ │ │ │15 │4382 │ │A │extravilan │504,00 │18,00 │ │238,14 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│237 │SIBIU │BOIŢA │MOLNAR ILIE │ │ │ │90 │4383 │ │A │extravilan │252,00 │8,00 │ │113,84 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│238 │SIBIU │BOIŢA │SAVU IOAN │ │ │ │92 │4384 │ │A │extravilan │252,00 │8,00 │ │121,84 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│239 │SIBIU │BOIŢA │RADOIU │ │ │ │2676 │4385 │ │A │extravilan │864,00 │21,00 │ │340,83 │
│ │ │ │PARASCHIVA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│240 │SIBIU │BOIŢA │RADOIU │ │ │ │755 │4386 │ │A │extravilan │947,00 │23,00 │ │396,29 │
│ │ │ │PARASCHIVA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│241 │SIBIU │BOIŢA │MARIN IOAN │ │ │ │1108 │4387 │ │A │extravilan │587,00 │2,00 │ │36,46 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │REZERVĂ LA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │DISPOZIŢIA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │COMISIEI DE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│242 │SIBIU │TĂLMACIU │FOND FUNCIAR │ │24 │485/6 │ │ │ │A │extravilan │3.100,00 │1.137,00 │ │841,38 │
│ │ │ │UAT TĂLMACIU, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │JUDEŢUL │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │SIBIU**) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │REZERVĂ LA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │DISPOZIŢIA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │COMISIEI DE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│243 │SIBIU │TĂLMACIU │FOND FUNCIAR │ │24 │485/7 │ │ │ │A │extravilan │5.600,00 │3.399,00 │ │2.515,26 │
│ │ │ │UAT TĂLMACIU, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │JUDEŢUL │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │SIBIU**) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │BISERICA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│244 │SIBIU │TĂLMACIU │ORTODOXĂ │ │24 │485/8 │101058 │ │101058 │A │extravilan │31.261,00 │29.200,00 │ │21.608,00 │
│ │ │ │TĂLMACIU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│245 │SIBIU │TĂLMACIU │PROPRIETAR │ │24 │546 │ │ │ │A │extravilan │2.652,00 │2.652,00 │ │1.962,48 │
│ │ │ │NEIDENTIFICAT*)│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│246 │SIBIU │TĂLMACIU │PROPRIETAR │ │24 │547 │ │ │ │A │extravilan │190,00 │190,00 │ │140,60 │
│ │ │ │NEIDENTIFICAT*)│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│247 │SIBIU │TĂLMACIU │RÂNJĂU DUMITRU │ │24 │549 │ │ │ │A │extravilan │567,00 │567,00 │ │419,58 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│248 │SIBIU │TĂLMACIU │PROPRIETAR │ │24 │548 │ │ │ │A │extravilan │965,00 │965,00 │ │714,10 │
│ │ │ │NEIDENTIFICAT*)│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│249 │SIBIU │TĂLMACIU │RADOI MIHAI │ │24 │553 │ │ │ │A │extravilan │3.160,00 │427,00 │ │315,98 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│250 │SIBIU │TĂLMACIU │PROPRIETAR │ │24 │554 │ │ │ │A │extravilan │966,00 │966,00 │ │714,84 │
│ │ │ │NEIDENTIFICAT*)│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│251 │SIBIU │TĂLMACIU │OANCEA ELENA │ │24 │555 │ │ │ │A │extravilan │2.000,00 │1.356,00 │ │1.003,44 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│252 │SIBIU │TĂLMACIU │STEFAN MARTIN │ │24 │557 │ │ │ │A │extravilan │623,00 │623,00 │ │461,02 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│253 │SIBIU │TĂLMACIU │FETAN NICOLAE │ │24 │559 │ │ │ │A │extravilan │6.700,00 │1.233,00 │ │912,42 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│254 │SIBIU │TĂLMACIU │GRIGORE OPRICA │347/│24 │461/5 │ │ │ │A │extravilan │11.000,00 │2.986,00 │ │2.209,64 │
│ │ │ │ │58 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│255 │SIBIU │TĂLMACIU │POPESCU │345/│24 │461/6 │ │ │ │A │extravilan │5.600,00 │5.600,00 │ │4.144,00 │
│ │ │ │GHEORGHE │58 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│256 │SIBIU │TĂLMACIU │BARBOSA NICOLAE│ │24 │463 │ │ │ │A │extravilan │4.724,00 │4.724,00 │ │3.495,76 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│257 │SIBIU │TĂLMACIU │BLUES MARTIN │312/│24 │454/88 │ │ │ │A │extravilan │10.000,00 │4.590,00 │ │3.396,60 │
│ │ │ │ │58 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│258 │SIBIU │TĂLMACIU │ROTH ECATERINA │342/│24 │454/87 │ │ │ │A │extravilan │7.000,00 │2.752,00 │ │2.036,48 │
│ │ │ │DRAGOMIR MARIA │58 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│259 │SIBIU │TĂLMACIU │FAKESCH IOAN │318/│24 │454/86 │ │ │ │A │extravilan │9.000,00 │3.074,00 │ │2.274,76 │
│ │ │ │ │58 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│260 │SIBIU │TĂLMACIU │SCHUNN MIHAI │332/│24 │454/85 │ │ │ │A │extravilan │5.000,00 │1.578,00 │ │1.167,72 │
│ │ │ │ │58 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│261 │SIBIU │TĂLMACIU │LECA MARIA │280/│24 │454/84 │ │ │ │A │extravilan │15.000,00 │2.908,00 │ │2.151,92 │
│ │ │ │ │58 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│262 │SIBIU │TĂLMACIU │SCHUNN MARIA │311/│24 │454/83 │ │ │ │A │extravilan │6.800,00 │493,00 │ │364,82 │
│ │ │ │ │58 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│263 │SIBIU │TĂLMACIU │KASTNER ANA │314/│24 │454/82 │ │ │ │A │extravilan │6.000,00 │5,00 │ │3,70 │
│ │ │ │ │58 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│264 │SIBIU │TĂLMACIU │CORNEA KATARINA│2033│25 │465/2 │ │ │ │A │extravilan │2.800,00 │1.011,00 │ │748,14 │
│ │ │ │ │/58 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│265 │SIBIU │TĂLMACIU │ENGBER ALBERT │2003│25 │465/3 │ │ │ │A │extravilan │18.900,00 │114,00 │ │84,36 │
│ │ │ │ │/58 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│266 │SIBIU │TĂLMACIU │SCHWARZ │2004│25 │465/4 │ │ │ │A │extravilan │11.000,00 │22,00 │ │16,28 │
│ │ │ │MARGARETA │/58 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│267 │SIBIU │TĂLMACIU │SCHNEIDER HANI │2013│25 │465/5 │ │ │ │A │extravilan │15.200,00 │22,00 │ │16,28 │
│ │ │ │ │/58 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│268 │SIBIU │TĂLMACIU │COMUNA SADU - │ │ │ │ │3766/1/2 │CF │CN │extravilan │1.200,00 │46,00 │ │11,50 │
│ │ │ │DOMENIUL PRIVAT│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│269 │SIBIU │TĂLMACIU │COMUNA SADU - │ │ │ │ │3766/1/6 │CF │CN │extravilan │2.127,00 │218,00 │ │54,50 │
│ │ │ │DOMENIUL PRIVAT│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│270 │SIBIU │TĂLMACIU │COMUNA SADU - │ │ │ │ │3766/1/5 │CF │A │extravilan │91.302,00 │13.330,00 │ │9.864,20 │
│ │ │ │DOMENIUL PRIVAT│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│271 │SIBIU │TĂLMACIU │COMUNA SADU - │ │ │ │ │3766/1/4 │CF │DE │extravilan │1.600,00 │433,00 │ │108,25 │
│ │ │ │DOMENIUL PRIVAT│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│272 │SIBIU │TĂLMACIU │COMUNA SADU - │ │ │ │ │3766/1/3 │CF │A │extravilan │184.024,00│43.587,00 │ │32.254,38 │
│ │ │ │DOMENIUL PRIVAT│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│273 │SIBIU │TĂLMACIU │COMUNA SADU - │ │ │ │ │3766/1/1 │CF │F │extravilan │6.000,00 │1.116,00 │ │412,92 │
│ │ │ │DOMENIUL PRIVAT│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│274 │SIBIU │TĂLMACIU │COMUNA SADU - │ │ │ │ │3766/1/1 │CF │F │extravilan │6.000,00 │139,00 │ │51,43 │
│ │ │ │DOMENIUL PRIVAT│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │OPINCARIU │212/│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│275 │SIBIU │TĂLMACIU │CONSTANTIN, │58 │20 │407/13 │ │ │ │A │extravilan │2.700,00 │195,00 │ │144,30 │
│ │ │ │ROMAN MARIA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│276 │SIBIU │TĂLMACIU │BARBOSA ANA │275/│20 │407/12 │101348 │ │101348 │A │extravilan │2.642,00 │532,00 │ │393,68 │
│ │ │ │ │58 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│277 │SIBIU │TĂLMACIU │TOTOROAGA │249/│20 │407/11 │ │ │ │A │extravilan │2.300,00 │471,00 │ │348,54 │
│ │ │ │NICOLAE │58 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│278 │SIBIU │TĂLMACIU │OANCEA MARIA │240/│20 │407/10 │ │ │ │A │extravilan │2.300,00 │380,00 │ │281,20 │
│ │ │ │ │58 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│279 │SIBIU │TĂLMACIU │BIRZA NICOLAE │269/│20 │407/9 │ │ │ │A │extravilan │2.600,00 │422,00 │ │312,28 │
│ │ │ │ │58 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│280 │SIBIU │TĂLMACIU │NEGREA SIMION │252/│20 │407/8 │ │ │ │A │extravilan │2.300,00 │423,00 │ │313,02 │
│ │ │ │ │58 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│281 │SIBIU │TĂLMACIU │RADOI NICOLAE │177/│20 │407/7 │ │ │ │A │extravilan │2.400,00 │490,00 │ │362,60 │
│ │ │ │ │58 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│282 │SIBIU │TĂLMACIU │SERBU ANDREI │207/│20 │407/6 │100996 │ │100996 │A │extravilan │2.936,00 │668,00 │ │494,32 │
│ │ │ │ │58 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│283 │SIBIU │TĂLMACIU │RINJEU NICOLAE │195/│20 │407/5 │ │ │ │A │extravilan │2.500,00 │622,00 │ │460,28 │
│ │ │ │ │58 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│284 │SIBIU │TĂLMACIU │VLASIE MIHAI │271/│20 │407/4/2│102925 │ │102925 │A │extravilan │1.650,00 │430,00 │ │318,20 │
│ │ │ │ │58 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│285 │SIBIU │TĂLMACIU │VLASIE GHEORGHE│ │20 │407/4/1│102924 │ │102924 │A │extravilan │1.650,00 │426,00 │ │315,24 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│286 │SIBIU │TĂLMACIU │ROTAR IOAN │228/│20 │407/3 │ │ │ │A │extravilan │1.200,00 │307,00 │ │227,18 │
│ │ │ │ │58 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│287 │SIBIU │TĂLMACIU │CĂLĂRAŞ IOAN │210/│20 │407/2 │ │ │ │A │extravilan │2.700,00 │685,00 │ │506,90 │
│ │ │ │ │58 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│288 │SIBIU │TĂLMACIU │RÎNJEU DAMIAN │246/│20 │407/1 │ │ │ │A │extravilan │1.200,00 │354,00 │ │261,96 │
│ │ │ │ │58 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│289 │SIBIU │TĂLMACIU │CRACIUN NICOLAE│263/│20 │414/2 │ │ │ │A │extravilan │11.000,00 │887,00 │ │656,38 │
│ │ │ │ │58 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│290 │SIBIU │TĂLMACIU │RINJEU GAVRILA │250/│20 │414/3 │ │ │ │A │extravilan │1.500,00 │118,00 │ │87,32 │
│ │ │ │ │58 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│291 │SIBIU │TĂLMACIU │RODEAN MARIA │234/│20 │414/4 │102761 │ │102761 │A │extravilan │2.000,00 │160,00 │ │118,40 │
│ │ │ │ │58 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│292 │SIBIU │TĂLMACIU │ANDREIU IOAN │268/│20 │414/5 │ │ │ │A │extravilan │2.500,00 │190,00 │ │140,60 │
│ │ │ │ │58 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│293 │SIBIU │TĂLMACIU │CALARAS IOAN │178/│20 │414/6 │ │ │ │A │extravilan │2.500,00 │155,00 │ │114,70 │
│ │ │ │ │58 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│294 │SIBIU │TĂLMACIU │RADOIU MIHAI │201/│20 │414/7 │ │ │ │A │extravilan │2.500,00 │156,00 │ │115,44 │
│ │ │ │ │58 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│295 │SIBIU │TĂLMACIU │MITREA SIMION │152/│20 │414/8 │ │ │ │A │extravilan │1.200,00 │81,00 │ │59,94 │
│ │ │ │ │58 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│296 │SIBIU │TĂLMACIU │BIRZA IOAN │157/│20 │414/9 │ │ │ │A │extravilan │2.700,00 │200,00 │ │148,00 │
│ │ │ │ │58 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│297 │SIBIU │TĂLMACIU │SBERA ELENA │276/│20 │414/10 │ │ │ │A │extravilan │2.500,00 │351,00 │ │259,74 │
│ │ │ │ │58 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│298 │SIBIU │TĂLMACIU │RÎNJEU NICOLAE │164/│20 │414/18 │ │ │ │A │extravilan │3000 │1.116,00 │ │825,84 │
│ │ │ │ │58 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│299 │SIBIU │TĂLMACIU │HAMBASAN │154/│20 │414/17 │102013 │ │102013 │A │extravilan │2.600,00 │1.682,00 │ │1.244,68 │
│ │ │ │GHEORGHE │58 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│300 │SIBIU │TĂLMACIU │RĂDOI DUMITRU │156/│20 │414/16 │102733 │ │102733 │A │extravilan │800,00 │680,00 │ │503,20 │
│ │ │ │ │58 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│301 │SIBIU │TĂLMACIU │CLOAJE ANA │242/│20 │414/15 │ │ │ │A │extravilan │1.500,00 │1.480,00 │ │1.095,20 │
│ │ │ │ │58 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│302 │SIBIU │TĂLMACIU │DANCU IOAN │258/│20 │414/14 │ │ │ │A │extravilan │2.500,00 │2.500,00 │ │1.850,00 │
│ │ │ │ │58 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│303 │SIBIU │TĂLMACIU │CIOROGAR SUSANA│232/│20 │414/13 │ │ │ │A │extravilan │2.700,00 │2.700,00 │ │1.998,00 │
│ │ │ │ │58 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│304 │SIBIU │TĂLMACIU │ISAC SUSANA │214/│20 │414/12 │102815 │ │102815 │A │extravilan │2.500,00 │2.343,00 │ │1.733,82 │
│ │ │ │ │58 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│305 │SIBIU │TĂLMACIU │SBERA IUSTINA │169/│20 │414/11 │ │ │ │A │extravilan │2.400,00 │1.161,00 │ │859,14 │
│ │ │ │ │58 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│306 │SIBIU │TĂLMACIU │RADOI MARIA │160/│20 │414/23 │ │ │ │A │extravilan │2.500,00 │40,00 │ │29,60 │
│ │ │ │ │58 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│307 │SIBIU │TĂLMACIU │RINJEU NICOLAE │165/│20 │414/24 │ │ │ │A │extravilan │2.600,00 │262,00 │ │193,88 │
│ │ │ │ │58 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│308 │SIBIU │TĂLMACIU │RĂDOI DUMITRU │156/│20 │414/25 │102814 │ │102814 │A │extravilan │3.000,00 │984,00 │ │728,16 │
│ │ │ │ │58 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│309 │SIBIU │TĂLMACIU │DRAGHICI MARIA │267/│20 │414/26 │102676 │ │102676 │A │extravilan │2.500,00 │1.399,00 │ │1.035,26 │
│ │ │ │ │58 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│310 │SIBIU │TĂLMACIU │STROILĂ DUMITRU│260/│20 │414/27 │ │ │ │A │extravilan │1.100,00 │857,00 │ │634,18 │
│ │ │ │ │58 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│311 │SIBIU │TĂLMACIU │TOTOROGA │167/│20 │414/28 │ │ │ │A │extravilan │2.700,00 │2.607,00 │ │1.929,18 │
│ │ │ │MĂCINICA │58 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│312 │SIBIU │TĂLMACIU │ROMAN DUMITRU │205/│20 │414/29 │ │ │ │A │extravilan │2.400,00 │2.391,00 │ │1.769,34 │
│ │ │ │ │58 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│313 │SIBIU │TĂLMACIU │RUSU ELENA │181/│20 │414/30 │ │ │ │A │extravilan │2.800,00 │2.466,00 │ │1.824,84 │
│ │ │ │ │58 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│314 │SIBIU │TĂLMACIU │ANDREIU ANA │245/│20 │414/31 │ │ │ │A │extravilan │2.700,00 │1.636,00 │ │1.210,64 │
│ │ │ │ │58 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│315 │SIBIU │TĂLMACIU │CIOROGAR IOAN │272/│20 │414/32 │ │ │ │A │extravilan │3.000,00 │969,00 │ │717,06 │
│ │ │ │ │58 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│316 │SIBIU │TĂLMACIU │OANCEA IOAN │270/│20 │414/33 │ │ │ │A │extravilan │2.700,00 │209,00 │ │154,66 │
│ │ │ │ │58 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│317 │SIBIU │TĂLMACIU │BRATILESCU IOAN│220/│20 │414/34 │ │ │ │A │extravilan │2.700,00 │5,00 │ │3,70 │
│ │ │ │ │58 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│318 │SIBIU │TĂLMACIU │STROE NICOLAE │276/│20 │418/13 │ │ │ │A │extravilan │6.000,00 │884,00 │ │654,16 │
│ │ │ │ │58 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│319 │SIBIU │TĂLMACIU │SCHELL ERICH │391/│139 │4869/4 │ │ │ │F │extravilan │3.000,00 │161,00 │ │59,57 │
│ │ │ │ │58 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │GIURESCU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│320 │SIBIU │TĂLMACIU │OPREANA, │39/ │139 │4869/2 │ │ │ │F │extravilan │9.400,00 │8.632,00 │ │3.193,84 │
│ │ │ │CIOROGARU │58 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │FLOAREA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│321 │SIBIU │TĂLMACIU │IONUS ANA │ │139 │4869/1 │101286 │ │101286 │F │extravilan │1.000,00 │461,00 │ │170,57 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│322 │SIBIU │TĂLMACIU │TOCANEL IOAN │44/ │139 │4869/5 │ │ │ │F │extravilan │9.400,00 │3.722,00 │ │1.377,14 │
│ │ │ │ │58 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │PATARAU IOAN, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │URIAN MARIA, │74/ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│323 │SIBIU │TĂLMACIU │ALBU ELENA, │58 │139 │4869/14│ │ │ │F │extravilan │4.800,00 │144,00 │ │53,28 │
│ │ │ │PATARAU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │GHEORGHE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │RAFA VIOREL, │77/ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│324 │SIBIU │TĂLMACIU │ENACHE ANA, │58 │139 │4869/13│ │ │ │F │extravilan │5.400,00 │3.349,00 │ │1.239,13 │
│ │ │ │MERISAN ELENA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │STOICA VASILE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │NICOLAE, STOICA│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │GHEORGHE, │42/ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│325 │SIBIU │TĂLMACIU │CIORECAN │58 │139 │ │101347 │ │101347 │F │intravilan │590,00 │590,00 │ │12.502,10 │
│ │ │ │FILOFTEIA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │GHERGHINA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │STOICA ILINCA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│326 │SIBIU │TĂLMACIU │STOICA VASILE │ │139 │4869/12│101337 │ │101337 │F │intravilan │891,00 │891,00 │ │18.880,29 │
│ │ │ │NICOLAE │ │ │/1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│327 │SIBIU │TĂLMACIU │STOICA GHEORGHE│ │139 │4869/12│101338 │ │101338 │F │intravilan │891,00 │891,00 │ │18.880,29 │
│ │ │ │ │ │ │/2 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│328 │SIBIU │TĂLMACIU │STOICA DUMITRU │ │139 │4869/12│101339 │ │101339 │F │intravilan │891,00 │891,00 │ │18.880,29 │
│ │ │ │ │ │ │/3 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│329 │SIBIU │TĂLMACIU │STOICA DUMITRU │ │139 │4869/12│101339 │ │101339 │F │intravilan │ │ │54,00 │41.742,00 │
│ │ │ │ │ │ │/3 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │CIORECAN │ │ │4869/12│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│330 │SIBIU │TĂLMACIU │FILOFTEIA │ │139 │/4 │101340 │ │101340 │F │intravilan │891,00 │891,00 │ │18.880,29 │
│ │ │ │GHERGHINA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│331 │SIBIU │TĂLMACIU │STOICA ILINCA │ │139 │4869/12│101341 │ │101341 │F │intravilan │891,00 │891,00 │ │18.880,29 │
│ │ │ │ │ │ │/5 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│332 │SIBIU │TĂLMACIU │STOICA ILINCA │ │139 │4869/12│101342 │ │101342 │F │intravilan │891,00 │891,00 │ │18.880,29 │
│ │ │ │ │ │ │/6 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│333 │SIBIU │TĂLMACIU │ALBU ELENA │ │139 │4869/12│101343 │ │101343 │F │intravilan │891,00 │891,00 │ │18.880,29 │
│ │ │ │CRISTINA │ │ │/7 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│334 │SIBIU │TĂLMACIU │COJOCARU LIANA │ │139 │4869/12│101344 │ │101344 │F │intravilan │891,00 │891,00 │ │18.880,29 │
│ │ │ │DANIELA │ │ │/8 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│335 │SIBIU │TĂLMACIU │MUNTEAN SUSANA │ │139 │4869/12│101345 │ │101345 │F │intravilan │891,00 │891,00 │ │18.880,29 │
│ │ │ │ │ │ │/9 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│336 │SIBIU │TĂLMACIU │STOICA ILINCA │ │139 │4869/12│101346 │ │101346 │F │intravilan │891,00 │887,00 │ │18.795,53 │
│ │ │ │ │ │ │/10 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│337 │SIBIU │TĂLMACIU │DANCANET │ │139 │4869/11│101858 │ │101858 │F │intravilan │3.356,00 │3.004,00 │ │63.654,76 │
│ │ │ │LIVIUTA │ │ │/2 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│338 │SIBIU │TĂLMACIU │SANDRU MARIA │ │139 │4869/11│101857 │ │101857 │F │intravilan │4.656,00 │2.368,00 │ │50.177,92 │
│ │ │ │ │ │ │/1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │GIURGIU PETRU, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│339 │SIBIU │TĂLMACIU │IONESCU │385/│139 │4869/10│ │ │ │F │intravilan │5.000,00 │500,00 │ │10.595,00 │
│ │ │ │FILOFTEIA, │58 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │DENGHEL MARIA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│340 │SIBIU │TĂLMACIU │HANEA SUSANA │303/│139 │4869/9 │ │ │ │F │intravilan │9.000,00 │159,00 │ │3.369,21 │
│ │ │ │ │58 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│341 │SIBIU │TĂLMACIU │CHILOM STEFAN │ │139 │4865/1 │CAD 1088 │ │102693 │F │extravilan │3.000,00 │828,00 │ │306,36 │
│ │ │ │DANIEL │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│342 │SIBIU │TĂLMACIU │TERTECI SIMONA │ │139 │4865/2/│1048/2 │ │ │F │extravilan │2.028,00 │39,00 │ │14,43 │
│ │ │ │ELENA │ │ │2 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ION ADELHAIDE │ │ │4865/13│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│343 │SIBIU │TĂLMACIU │DORIS, COJOCAR │ │ │/1 │102245 │ │102245 │F │intravilan │2.598,00 │860,00 │ │18.223,40 │
│ │ │ │EMANUEL GABRIEL│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ION ADELHAIDE │ │ │4865/13│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│344 │SIBIU │TĂLMACIU │DORIS, COJOCAR │ │ │/2 │102246 │ │102246 │F │intravilan │409,00 │409,00 │ │8.666,71 │
│ │ │ │EMANUEL GABRIEL│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│345 │SIBIU │TĂLMACIU │SOIMU DAN │ │ │4865/13│102247 │ │102247 │F │intravilan │410,00 │410,00 │ │8.687,90 │
│ │ │ │MARIUS │ │ │/3 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│346 │SIBIU │TĂLMACIU │SOIMU PETRU │ │ │4865/13│102248 │ │102248 │F │intravilan │507,00 │507,00 │ │10.743,33 │
│ │ │ │IULIAN │ │ │/4 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│347 │SIBIU │TĂLMACIU │SOIMU PETRU │ │ │4865/13│102248 │ │102248 │F │intravilan │ │ │20,00 │15.460,00 │
│ │ │ │IULIAN │ │ │/4 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│348 │SIBIU │TĂLMACIU │COSMA MARIA │69/ │139 │4865/12│ │ │ │F │intravilan │9.400,00 │2.900,00 │ │61.451,00 │
│ │ │ │ │58 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│349 │SIBIU │TĂLMACIU │COSMA VICTORIA │70/ │139 │4865/11│ │ │ │F │intravilan │9.400,00 │2.364,00 │ │50.093,16 │
│ │ │ │ │58 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│350 │SIBIU │TĂLMACIU │MORARIU VIORICA│38/ │139 │4865/10│ │1588/1/1 │ │F │intravilan │667,00 │371,00 │ │7.861,49 │
│ │ │ │ │58 │ │/1/1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│351 │SIBIU │TĂLMACIU │MORARIU VIORICA│ │139 │4865/10│ │1588/2/1 │ │F │intravilan │627,00 │331,00 │ │7.013,89 │
│ │ │ │ │ │ │/2/1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│352 │SIBIU │TĂLMACIU │MORARIU VIORICA│ │139 │4865/10│ │1588/3/1 │ │F │intravilan │586,00 │291,00 │ │6.166,29 │
│ │ │ │ │ │ │/3/1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│353 │SIBIU │TĂLMACIU │GUSAN VIORICA │ │139 │4865/10│100284 │1588/4 │100284 │F │intravilan │1.644,00 │455,00 │ │9.641,45 │
│ │ │ │MARIA │ │ │/4 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│354 │SIBIU │TĂLMACIU │SAVU NICOLAE, │ │139 │4865/10│100270 │1588/5 │100270 │F │intravilan │1.644,00 │473,00 │ │10.022,87 │
│ │ │ │SAVU MARIA │ │ │/5 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│355 │SIBIU │TĂLMACIU │MOLDOVAN │ │ │4865/10│ │1588/1/2/│ │F │intravilan │685,00 │142,00 │ │3.008,98 │
│ │ │ │ILARIAN │ │ │/1/2/1 │ │1 │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│356 │SIBIU │TĂLMACIU │MOLDOVAN │ │ │4865/10│ │1588/2/2/│ │F │intravilan │685,00 │176,00 │ │3.729,44 │
│ │ │ │ILARIAN │ │ │/2/2/1 │ │1 │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│357 │SIBIU │TĂLMACIU │MOLDOVAN │ │ │4865/10│ │1588/3/2/│ │F │intravilan │685,00 │211,00 │ │4.471,09 │
│ │ │ │ILARIAN │ │ │/3/2/1 │ │1 │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │LUCA ILIE, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│358 │SIBIU │TĂLMACIU │DRAGOMIR │58/ │139 │4865/9 │ │ │ │F │intravilan │6.300,00 │1.692,00 │ │35.853,48 │
│ │ │ │PARASCHIVA, │58 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │GIURCULET MARIA│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│359 │SIBIU │TĂLMACIU │BOTĂREL │373C│139 │4865/8 │ │ │ │F │intravilan │10.000,00 │4.786,00 │ │101.415,34 │
│ │ │ │ELISABETA │/58 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│360 │SIBIU │TĂLMACIU │RUSU ANA │55/ │139 │4865/7 │ │ │ │F │intravilan │9.400,00 │7.390,00 │ │156.594,10 │
│ │ │ │ │58 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│361 │SIBIU │TĂLMACIU │CAROLEA SIMION │36/ │139 │4865/6 │100948 │ │100948 │F │intravilan │6.500,00 │6.496,00 │ │137.650,24 │
│ │ │ │VIOREL │58 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│362 │SIBIU │TĂLMACIU │MUNTEANU │48/ │139 │4865/5 │ │ │ │F │extravilan │5.200,00 │1.586,00 │ │586,82 │
│ │ │ │NICOLAE │58 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│363 │SIBIU │TĂLMACIU │HANEA ANA │68/ │139 │4865/23│103152 │ │103152 │F │intravilan │9.400,00 │1.608,00 │ │34.073,52 │
│ │ │ │ │58 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │MERISAN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│364 │SIBIU │TĂLMACIU │CONSTANTIN, │50/ │139 │4865/24│ │ │ │F │extravilan │9.100,00 │23,00 │ │8,51 │
│ │ │ │MERISAN │58 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ALEXANDRU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│365 │SIBIU │TĂLMACIU │NEDELCU MARIA │3123│58 │1270 │ │ │ │A │extravilan │1.115,00 │1.115,00 │ │825,10 │
│ │ │ │ │/58 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│366 │SIBIU │TĂLMACIU │CAPATINA │3044│58 │1271 │ │ │ │A │extravilan │1.376,00 │283,00 │ │209,42 │
│ │ │ │CONSTANTIN │/58 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│367 │SIBIU │TĂLMACIU │JOITA MIHAELA │3108│58 │1265 │ │ │ │A │extravilan │916,00 │224,00 │ │165,76 │
│ │ │ │ │/58 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│368 │SIBIU │TĂLMACIU │OANCEA IOAN │3130│58 │1264 │ │ │ │A │extravilan │540,00 │57,00 │ │42,18 │
│ │ │ │ │/58 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│369 │SIBIU │TĂLMACIU │MUNTIU IOAN │3120│58 │1261 │ │ │ │A │extravilan │968,00 │41,00 │ │30,34 │
│ │ │ │ │/58 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│370 │SIBIU │TĂLMACIU │RUSU CONSTANTIN│3171│58 │1269 │102243 │ │102243 │A │extravilan │1.567,00 │720,00 │ │532,80 │
│ │ │ │ │/58 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│371 │SIBIU │TĂLMACIU │CIOROGARIU TOMA│3056│58 │1268 │ │ │ │A │extravilan │900,00 │420,00 │ │310,80 │
│ │ │ │ │/58 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│372 │SIBIU │TĂLMACIU │BARBU GHEORGHE │ │ │ │ │2429 │62 │A │extravilan │763,00 │334,00 │ │247,16 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│373 │SIBIU │TĂLMACIU │BOTA NICOLAE │ │ │ │ │2428 │CF 2543 │F │extravilan │762,00 │332,00 │ │122,84 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│374 │SIBIU │TĂLMACIU │BARBU GHEORGHE │ │ │ │ │2430/1 │CF 127 │A │extravilan │1.263,00 │497,00 │ │367,78 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│375 │SIBIU │TĂLMACIU │NEDELCU │ │ │ │ │2430/2 │CF 705 │A │extravilan │1.264,00 │405,00 │ │299,70 │
│ │ │ │PARASCHIVA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│376 │SIBIU │TĂLMACIU │OANCEA MIHAIL │ │ │ │ │2433/1, │CF 1245A│F │extravilan │1.330,00 │539,00 │ │199,43 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │2434/1 │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│377 │SIBIU │TĂLMACIU │BARBOSA MARIA │ │ │ │ │2433/2, │CF 1279 │F │extravilan │1.272,00 │97,00 │ │35,89 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │2434/2 │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│378 │SIBIU │TĂLMACIU │CIOROGARIU │ │ │ │ │2424 │CF 1232 │A │extravilan │2.218,00 │1.634,00 │ │1.209,16 │
│ │ │ │NICOLAE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│379 │SIBIU │TĂLMACIU │POPA MARIA │ │ │ │ │2423 │CF 1461 │A │extravilan │1.138,00 │721,00 │ │533,54 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│380 │SIBIU │TĂLMACIU │NEDELCU TOMA │ │ │ │ │2422 │CF 340 │A │extravilan │1.519,00 │888,00 │ │657,12 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│381 │SIBIU │TĂLMACIU │NEDELCU AUREL │ │ │ │ │2421 │CF 1846 │A │extravilan │1.739,00 │971,00 │ │718,54 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│382 │SIBIU │TĂLMACIU │RUSU ANTONIE, │ │ │ │ │2420/2 │CF 1431 │A │extravilan │774,00 │418,00 │ │309,32 │
│ │ │ │RUSU IOACHIM │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│383 │SIBIU │TĂLMACIU │CIOROGARU │ │ │ │ │2420/1/1 │CF 1430 │A │extravilan │1.159,00 │606,00 │ │448,44 │
│ │ │ │NICOLAE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│384 │SIBIU │TĂLMACIU │RUSU IOACHIM │ │ │ │ │2420/1/2 │CF 1431 │A │extravilan │389,00 │197,00 │ │145,78 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│385 │SIBIU │TĂLMACIU │BARBU IOAN │ │ │ │ │2418 │CF 749 │A │extravilan │860,00 │461,00 │ │341,14 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│386 │SIBIU │TĂLMACIU │STROILA IOAN │ │ │ │ │2419 │CF 193 │A │extravilan │2.416,00 │1.286,00 │ │951,64 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│387 │SIBIU │TĂLMACIU │HORTOPETIU │ │ │ │ │2417 │CF 1198 │A │extravilan │1.004,00 │310,00 │ │229,40 │
│ │ │ │PETRU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│388 │SIBIU │TĂLMACIU │STROILA │ │ │ │ │2416 │CF 1757 │A │extravilan │1.119,00 │492,00 │ │364,08 │
│ │ │ │PARASCHIVA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│389 │SIBIU │TĂLMACIU │ROTAR MARINICA │ │ │ │ │2415 │714 │A │extravilan │1.418,00 │611,00 │ │452,14 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│390 │SIBIU │TĂLMACIU │BIRZA MARIA │ │ │ │ │2414 │1390 │A │extravilan │1.374,00 │736,00 │ │544,64 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│391 │SIBIU │TĂLMACIU │COCA DUMITRU │ │ │ │ │2410 │493 │A │extravilan │954,00 │480,00 │ │355,20 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│392 │SIBIU │TĂLMACIU │CIOROGARIU │ │ │ │ │2409/1 │2056 │A │extravilan │1.336,00 │655,00 │ │484,70 │
│ │ │ │DUMITRU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│393 │SIBIU │TĂLMACIU │PETRU MARIA │ │ │ │ │2409 │100921 │A │extravilan │1.334,00 │641,00 │ │474,34 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│394 │SIBIU │TĂLMACIU │SACAREA ILIE │ │ │ │ │2408/1 │982 │A │extravilan │2.354,00 │1.465,00 │ │1.084,10 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│395 │SIBIU │TĂLMACIU │OPINCARIU │ │ │ │ │2408/2 │2023 │A │extravilan │2.354,00 │1.230,00 │ │910,20 │
│ │ │ │CONSTANTIN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │OANCEA ELENA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│396 │SIBIU │TĂLMACIU │OANCEA │ │ │ │ │2407 │2003 │A │extravilan │1.267,00 │835,00 │ │617,90 │
│ │ │ │PARASCHIVA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │OANCEA DIONISIE│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│397 │SIBIU │TĂLMACIU │POPA DUMITRU │ │ │ │ │2406 │510 │A │extravilan │1.155,00 │608,00 │ │449,92 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│398 │SIBIU │TĂLMACIU │IOAN IVAN │ │ │ │ │2405 │863 │A │extravilan │1.264,00 │662,00 │ │489,88 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│399 │SIBIU │TĂLMACIU │CIOROGARIU │ │ │ │ │2404 │683 │A │extravilan │1.660,00 │827,00 │ │611,98 │
│ │ │ │MARIA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│400 │SIBIU │TĂLMACIU │MOGA ANA │ │ │ │ │2403 │814 │A │extravilan │1.660,00 │779,00 │ │576,46 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│401 │SIBIU │TĂLMACIU │DANCU IOAN │ │ │ │ │2402 │918 │A │extravilan │1.433,00 │636,00 │ │470,64 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│402 │SIBIU │TĂLMACIU │RADOIU ANA │ │ │ │ │2401/1 │2115 │A │extravilan │832,00 │355,00 │ │262,70 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│403 │SIBIU │TĂLMACIU │STROILA NICOLAE│ │ │ │ │2401/2 │2116 │A │extravilan │900,00 │373,00 │ │276,02 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│404 │SIBIU │TĂLMACIU │PARASCHIVEI │ │ │ │ │2400 │137 │A │extravilan │2.038,00 │808,00 │ │597,92 │
│ │ │ │NICOLAE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│405 │SIBIU │TĂLMACIU │CIOROGARU IOAN │ │ │ │ │2399 │563 │A │extravilan │1.220,00 │460,00 │ │340,40 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│406 │SIBIU │TĂLMACIU │OANCEA ELENA │ │ │ │ │2398 │629 │A │extravilan │1.310,00 │475,00 │ │351,50 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│407 │SIBIU │TĂLMACIU │BIRZA │ │ │ │ │2397 │227 │A │extravilan │1.586,00 │549,00 │ │406,26 │
│ │ │ │PARASCHIVA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│408 │SIBIU │TĂLMACIU │ALBU MARIA │ │ │ │ │2396/1 │1236 │F │extravilan │1.033,00 │341,00 │ │126,17 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│409 │SIBIU │TĂLMACIU │ALBU MARIA │ │ │ │ │2396/1 │1236 │F │extravilan │ │ │26,00 │3.541,20 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│410 │SIBIU │TĂLMACIU │BRATILESCU IOAN│ │ │ │ │2396/2 │2015 │A │extravilan │1.033,00 │327,00 │ │241,98 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│411 │SIBIU │TĂLMACIU │ROTARIU NMARIA │ │ │ │ │2395/1 │624 │A │extravilan │616,00 │187,00 │ │138,38 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│412 │SIBIU │TĂLMACIU │MATEIU G │ │ │ │ │2395/2 │828 │A │extravilan │616,00 │166,00 │ │122,84 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│413 │SIBIU │TĂLMACIU │OANCEA NICOLAE │ │ │ │ │2394 │941 │A │extravilan │1.152,00 │92,00 │ │68,08 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│414 │SIBIU │TĂLMACIU │SECAREA MARIA │ │ │ │ │2393/1 │1799 │A │extravilan │1.019,00 │62,00 │ │45,88 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│415 │SIBIU │TĂLMACIU │SERB ANDREIU │ │ │ │ │2393/2 │678 │A │extravilan │1.022,00 │44,00 │ │32,56 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│416 │SIBIU │TĂLMACIU │SBERA TOMA │ │ │ │ │2392 │2309 │A │extravilan │2.376,00 │36,00 │ │26,64 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│417 │SIBIU │TĂLMACIU │STROILA AMENTIA│ │ │ │ │2197 │610 │F │extravilan │1.008,00 │695,00 │ │257,15 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│418 │SIBIU │TĂLMACIU │RADOIU MARIA │ │ │ │ │2196 │521 │A │extravilan │824,00 │231,00 │ │170,94 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│419 │SIBIU │TĂLMACIU │BARBOSA MARIA │ │ │ │ │2195/1 │1627 │A │extravilan │1.879,00 │313,00 │ │231,62 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│420 │SIBIU │TĂLMACIU │RADOIU │ │ │ │ │2195/2 │1626 │A │extravilan │1.883,00 │89,00 │ │65,86 │
│ │ │ │PARASCHIVA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │2384, │ │ │ │ │ │ │ │
│421 │SIBIU │TĂLMACIU │BOTA SUSANA │ │ │ │ │2386, │391 │A │extravilan │4.389,00 │4.232,00 │ │3.131,68 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │2388 │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│422 │SIBIU │TĂLMACIU │OANCEA ELENA │ │ │ │ │2383 │2677 │A │extravilan │1.281,00 │713,00 │ │527,62 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│423 │SIBIU │TĂLMACIU │ROSCA EUGEN │ │ │ │ │2378 │1603 │A │extravilan │1.253,00 │566,00 │ │418,84 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│424 │SIBIU │TĂLMACIU │VLASIE IOAN │ │ │ │ │2372, │854 │A │extravilan │2.017,00 │884,00 │ │654,16 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │2375 │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│425 │SIBIU │TĂLMACIU │CIOROGARIU │ │ │ │ │2373, │1270 │F │extravilan │961,00 │368,00 │ │136,16 │
│ │ │ │MARIA │ │ │ │ │2374 │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│426 │SIBIU │TĂLMACIU │SURDILA ANA │ │ │ │ │2371 │1269 │A │extravilan │436,00 │153,00 │ │113,22 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│427 │SIBIU │TĂLMACIU │CIOROGAR │ │ │ │ │2369/1 │396 │A │extravilan │882,00 │298,00 │ │220,52 │
│ │ │ │PARASCHIVA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│428 │SIBIU │TĂLMACIU │CIOROGAR │ │ │ │ │2369/2 │396 │A │extravilan │878,00 │281,00 │ │207,94 │
│ │ │ │PARASCHIVA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│429 │SIBIU │TĂLMACIU │BRATILESCU IOAN│ │ │ │ │2366 │1537 │A │extravilan │1.098,00 │330,00 │ │244,20 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│430 │SIBIU │TĂLMACIU │CIOROGARIU │ │ │ │ │2365 │1340 │A │extravilan │1.327,00 │372,00 │ │275,28 │
│ │ │ │MARIA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│431 │SIBIU │TĂLMACIU │KALARAS DEMETER│ │ │ │ │2345 │1876 │A │extravilan │1.534,00 │299,00 │ │221,26 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│432 │SIBIU │TĂLMACIU │OANCEA IOAN │ │ │ │ │1666 │102807 │A │extravilan │2.376,00 │1.618,00 │ │1.197,32 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│433 │SIBIU │TĂLMACIU │BOTA SUSANA │ │ │ │ │1669 │391 │A │extravilan │2.518,00 │1.106,00 │ │818,44 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│434 │SIBIU │TĂLMACIU │BALTES │ │ │ │ │1671/2 │2440 │A │extravilan │1.645,00 │1.050,00 │ │777,00 │
│ │ │ │PARASCHIVA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│435 │SIBIU │TĂLMACIU │SOIMA ILIE │ │ │ │ │1667 │102965 │A │extravilan │1.447,00 │996,00 │ │737,04 │
│ │ │ │DANIEL │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│436 │SIBIU │TĂLMACIU │RADOIU MARIA │ │ │ │ │1671/1 │708 │A │extravilan │1.649,00 │1.027,00 │ │759,98 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│437 │SIBIU │TĂLMACIU │RADOIU MARIA │ │ │ │ │1673 │1722 │F │extravilan │1.932,00 │1.932,00 │ │714,84 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│438 │SIBIU │TĂLMACIU │RADOIU MARIA │ │ │ │ │1673 │1722 │F │extravilan │ │ │4,00 │544,80 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ROSCA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│439 │SIBIU │TĂLMACIU │PARASCHIVA, │ │ │ │ │1674 │101082 │A │extravilan │2.614,00 │2.346,00 │ │1.736,04 │
│ │ │ │STROILA IOAN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │DANCU RADU, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│440 │SIBIU │TĂLMACIU │DANCU SUSANA, │ │ │ │ │1675 │100537 │A │extravilan │2.502,00 │1.623,00 │ │1.201,02 │
│ │ │ │DANCU PETRU, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │DANCU MARIA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│441 │SIBIU │TĂLMACIU │SBERA ANA │ │ │ │ │1676 │562 │A │extravilan │3.654,00 │895,00 │ │662,30 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│442 │SIBIU │TĂLMACIU │SBERA ANA │ │ │ │ │2023 │670 │A │extravilan │1.432,00 │899,00 │ │665,26 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│443 │SIBIU │TĂLMACIU │CIOROGARIU IOAN│ │ │ │ │2022 │1831 │A │extravilan │1.134,00 │1.134,00 │ │839,16 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│444 │SIBIU │TĂLMACIU │OANCEA ANNA │ │ │ │ │2024 │1381 │A │extravilan │1.432,00 │1.382,00 │ │1.022,68 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│445 │SIBIU │TĂLMACIU │RADOIU DUMITRU │ │ │ │ │2025 │2314 │A │extravilan │1.807,00 │1.784,00 │ │1.320,16 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│446 │SIBIU │TĂLMACIU │ROMAN SUSANA │ │ │ │ │1684 │2372 │A │extravilan │956,00 │956,00 │ │707,44 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│447 │SIBIU │TĂLMACIU │CIOROGARIU TOMA│ │ │ │ │1683 │15 │A │extravilan │1.073,00 │1.066,00 │ │788,84 │
│ │ │ │MARIA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │BALTAT MIHAI, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│448 │SIBIU │TĂLMACIU │BALTAT EMILIA, │ │ │ │ │1687 │1125 │A │extravilan │1.746,00 │1.260,00 │ │932,40 │
│ │ │ │BALTAT SUSANA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │MARTIN MARIA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│449 │SIBIU │TĂLMACIU │MARTIN IOAN, │ │ │ │ │1685 │102821 │A │extravilan │3.024,00 │3.019,00 │ │2.234,06 │
│ │ │ │PADUREANU DOINA│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│450 │SIBIU │TĂLMACIU │TOCANEL │ │ │ │ │1686 │1446 │A │extravilan │1.983,00 │1.983,00 │ │1.467,42 │
│ │ │ │GHEORGHE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│451 │SIBIU │TĂLMACIU │STROILA MIHALY │ │ │ │ │1668 │1531 │A │extravilan │1.872,00 │1.047,00 │ │774,78 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│452 │SIBIU │TĂLMACIU │CIOROGARU MOISE│ │ │ │ │1689 │2326 │A │extravilan │1.090,00 │1.019,00 │ │754,06 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│453 │SIBIU │TĂLMACIU │TOCANEL MARIA │ │ │ │ │1690 │1870 │A │extravilan │1.252,00 │1.183,00 │ │875,42 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│454 │SIBIU │TĂLMACIU │MITREA SIMION │ │ │ │ │1691 │1636 │A │extravilan │835,00 │833,00 │ │616,42 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│455 │SIBIU │TĂLMACIU │BIRZA MARIA │ │ │ │ │1692 │1918 │A │extravilan │827,00 │827,00 │ │611,98 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│456 │SIBIU │TĂLMACIU │TATU CORNELIA │ │ │ │ │1693 │587 │A │extravilan │1.101,00 │1.101,00 │ │814,74 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│457 │SIBIU │TĂLMACIU │NEDELCU IOAN │ │ │ │ │1694 │92 │A │extravilan │975,00 │975,00 │ │721,50 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│458 │SIBIU │TĂLMACIU │RUSU PARASCHIVA│ │ │ │ │1688 │618 │A │extravilan │1.429,00 │1.263,00 │ │934,62 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│459 │SIBIU │TĂLMACIU │MARTIN MARIA │ │ │ │ │1699 │1364 │A │extravilan │3.064,00 │3.064,00 │ │2.267,36 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│460 │SIBIU │TĂLMACIU │STROILA IOANA │ │ │ │ │1696 │1394 │A │extravilan │2.095,00 │2.095,00 │ │1.550,30 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │COMUNA TĂLMĂCEL│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│461 │SIBIU │TĂLMACIU │- BISERICA │ │ │ │ │1697 │102851 │A │extravilan │2.221,00 │2.221,00 │ │1.643,54 │
│ │ │ │GRECO-ORIENTALĂ│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│462 │SIBIU │TĂLMACIU │SBERA │ │ │ │ │1695/1 │957 │A │extravilan │1.357,00 │1.357,00 │ │1.004,18 │
│ │ │ │PARASCHIVA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│463 │SIBIU │TĂLMACIU │CIOROGARIU IOAN│ │ │ │ │1695/2 │101667 │A │extravilan │677,00 │677,00 │ │500,98 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│464 │SIBIU │TĂLMACIU │CIOROGARIU IOAN│ │ │ │ │1695/3 │101666 │A │extravilan │680,00 │680,00 │ │503,20 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│465 │SIBIU │TĂLMACIU │NEGREA │ │ │ │ │1700 │1514 │A │extravilan │1.242,00 │1.242,00 │ │919,08 │
│ │ │ │PARASCHIVA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│466 │SIBIU │TĂLMACIU │IVAN FETIAN │ │ │ │ │1701 │1697 │A │extravilan │2.880,00 │1.599,00 │ │1.183,26 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│467 │SIBIU │TĂLMACIU │NEGREA │ │ │ │ │1706 │1490 │A │extravilan │778,00 │778,00 │ │575,72 │
│ │ │ │PARASCHIVA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│468 │SIBIU │TĂLMACIU │RUSU IOAN │ │ │ │ │1705 │1772 │A │extravilan │1.440,00 │1.440,00 │ │1.065,60 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│469 │SIBIU │TĂLMACIU │ANDREIU IANOS │ │ │ │ │1707, │1038 │A │extravilan │706,00 │706,00 │ │522,44 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │1708 │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│470 │SIBIU │TĂLMACIU │OANCEA ELENA │ │ │ │ │1698 │703 │A │extravilan │2.207,00 │2.207,00 │ │1.633,18 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│471 │SIBIU │TĂLMACIU │TAMAS ANDREI, │ │ │ │ │1799 │1392 │A │extravilan │1.037,00 │1.037,00 │ │767,38 │
│ │ │ │SECAREA TEODORA│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │CIOROGARIU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│472 │SIBIU │TĂLMACIU │MARIA, │ │ │ │ │1710 │1850 │A │extravilan │3.524,00 │3.524,00 │ │2.607,76 │
│ │ │ │CIOROGARIU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │NICOLAE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│473 │SIBIU │TĂLMACIU │MARIA TOMA │ │ │ │ │1750 │2125 │A │extravilan │1.450,00 │168,00 │ │124,32 │
│ │ │ │BIRZA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │1749/2, │ │ │ │ │ │ │ │
│474 │SIBIU │TĂLMACIU │COCA FILIP │ │ │ │ │1751/2, │1523 │A │extravilan │4.712,00 │875,00 │ │647,50 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │1752/2 │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │1749/1, │ │ │ │ │ │ │ │
│475 │SIBIU │TĂLMACIU │COCA MARIA │ │ │ │ │1751/1, │1882 │A │extravilan │1.657,00 │192,00 │ │142,08 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │1752/1 │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│476 │SIBIU │TĂLMACIU │MITREA IONUS │ │ │ │ │1747-1748│102364 │A │extravilan │1.973,00 │218,00 │ │161,32 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│477 │SIBIU │TĂLMACIU │SBERA IOAN │ │ │ │ │1745-1746│102365 │A │extravilan │1.591,00 │94,00 │ │69,56 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│478 │SIBIU │TĂLMACIU │CIOROGARIU IOAN│ │ │ │ │1743, │458 │A │extravilan │1.684,00 │19,00 │ │14,06 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │1744 │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│479 │SIBIU │TĂLMACIU │OANCEA IANOS │ │ │ │ │1712 │1277 │A │extravilan │2.768,00 │2.258,00 │ │1.670,92 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│480 │SIBIU │TĂLMACIU │RADUCU SUSANA, │ │ │ │ │1713 │1285 │A │extravilan │3.193,00 │1.871,00 │ │1.384,54 │
│ │ │ │OANCEA ELENA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│481 │SIBIU │TĂLMACIU │GOROG SALADA │ │ │ │ │1735/1, │728 │A │extravilan │1.573,00 │1.049,00 │ │776,26 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │1736/1 │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│482 │SIBIU │TĂLMACIU │GOROG SALADA │ │ │ │ │1735/2, │728 │A │extravilan │1.574,00 │1.200,00 │ │888,00 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │1736/2 │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│483 │SIBIU │TĂLMACIU │POPA SUSANA │ │ │ │ │1737, │100236 │A │extravilan │3.003,00 │1.806,00 │ │1.336,44 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │1738 │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│484 │SIBIU │TĂLMACIU │POPA SUSANA │ │ │ │ │1737, │100236 │A │extravilan │3.003,00 │13,00 │ │9,62 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │1738 │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│485 │SIBIU │TĂLMACIU │CALARASIU │ │ │ │ │1739/2 │842 │A │extravilan │1.760,00 │805,00 │ │595,70 │
│ │ │ │MIKLOS │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│486 │SIBIU │TĂLMACIU │RADOIU PETRU │ │ │ │ │1600 │100558 │A │extravilan │1.489,00 │671,00 │ │496,54 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│487 │SIBIU │TĂLMACIU │SECAREA │ │ │ │ │1602/1, │505 │A │intravilan │2.783,00 │2.375,00 │ │50.326,25 │
│ │ │ │PARASCHIVA │ │ │ │ │1603/1 │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│488 │SIBIU │TĂLMACIU │BARBOSA MARIA, │ │ │ │ │1602/2, │1544 │F │intravilan │846,00 │715,00 │ │15.150,85 │
│ │ │ │BARBOSA ELENA │ │ │ │ │1603/2 │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │RADOIU ANA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│489 │SIBIU │TĂLMACIU │RADOIU DUMITRU,│ │ │ │ │1609 │1215 │A │intravilan │2.106,00 │1.810,00 │ │38.353,90 │
│ │ │ │STROILA MARIA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │BOTA OLIMPIA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│490 │SIBIU │TĂLMACIU │OPINCARIU SABAU│ │ │ │ │1432, │169 │A │intravilan │2.991,00 │2.069,00 │ │43.842,11 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │1433 │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│491 │SIBIU │TĂLMACIU │MARES MARIA │ │ │ │ │1442, │102771 │A │intravilan │2.995,00 │2.768,00 │ │58.653,92 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │1443 │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│492 │SIBIU │TĂLMACIU │BALTAT │ │ │ │ │1436 │2289 │A │intravilan │2.117,00 │658,00 │ │13.943,02 │
│ │ │ │PARASCHIVA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│493 │SIBIU │TĂLMACIU │CIOROGARU │ │ │ │ │1444 │1088 │A │intravilan │1.829,00 │1.483,00 │ │31.424,77 │
│ │ │ │GHEORGHE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│494 │SIBIU │TĂLMACIU │RUSU GHEORGHE │ │ │ │ │1447/2 │2452 │A │extravilan │1.108,00 │434,00 │ │321,16 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│495 │SIBIU │TĂLMACIU │DANCU │ │ │ │ │1446, │2270 │A │extravilan │893,00 │385,00 │ │284,90 │
│ │ │ │CONSTANTIN │ │ │ │ │1447/1 │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│496 │SIBIU │TĂLMACIU │SERB IOAN │ │ │ │ │1450/2 │2082 │A │extravilan │950,00 │23,00 │ │17,02 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│497 │SIBIU │TĂLMACIU │RUSU GHEORGHE, │ │ │ │ │1450/1 │334 │A │extravilan │954,00 │4,00 │ │2,96 │
│ │ │ │RUSU ANA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│498 │SIBIU │TĂLMACIU │BOTIA NICOLAE │ │ │ │ │1451, │527 │A │extravilan │1.375,00 │34,00 │ │25,16 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │1452 │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │STROILA MARIA, │ │ │ │ │1453, │ │ │ │ │ │ │ │
│499 │SIBIU │TĂLMACIU │CIOROGARIU │ │ │ │ │1454 │434 │A │extravilan │5.129,00 │2.394,00 │ │1.771,56 │
│ │ │ │GHEORGHE ANA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│500 │SIBIU │TĂLMACIU │MITREA ANA │ │ │ │ │1455, │4 │A │extravilan │2.855,00 │2.168,00 │ │1.604,32 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │1456 │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│501 │SIBIU │TĂLMACIU │NEAMTIU ANA │ │ │ │ │1424 │1694 │A │extravilan │1.460,00 │427,00 │ │315,98 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│502 │SIBIU │TĂLMACIU │OPINCARU │ │ │ │ │1422, │1337 │F │extravilan │2.729,00 │715,00 │ │264,55 │
│ │ │ │PARASCHIVA │ │ │ │ │1423 │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│503 │SIBIU │TĂLMACIU │BARBU GEORGE │ │ │ │ │1421 │981 │A │extravilan │522,00 │130,00 │ │96,20 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│504 │SIBIU │TĂLMACIU │BARZA ANNA │ │ │ │ │1420 │1569 │A │extravilan │522,00 │102,00 │ │75,48 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│505 │SIBIU │TĂLMACIU │VOICU NICOLAE │ │ │ │ │1419 │1072 │A │extravilan │428,00 │85,00 │ │62,90 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│506 │SIBIU │TĂLMACIU │RINJEU NICOLAE │ │ │ │ │1417, │1781 │A │extravilan │1.816,00 │430,00 │ │318,20 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │1418 │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│507 │SIBIU │TĂLMACIU │RANJEU DUMITRU │ │ │ │ │1416 │102692 │A │extravilan │1.759,00 │653,00 │ │483,22 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│508 │SIBIU │TĂLMACIU │CIOROGARIU IOAN│ │ │ │ │1411 │1282 │A │extravilan │918,00 │547,00 │ │404,78 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│509 │SIBIU │TĂLMACIU │BARBOSA DUMITRU│ │ │ │ │1412 │889 │A │extravilan │1.613,00 │605,00 │ │447,70 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│510 │SIBIU │TĂLMACIU │STOIA LUCRETIA │ │ │ │ │1413 │2329 │A │extravilan │931,00 │576,00 │ │426,24 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│511 │SIBIU │TĂLMACIU │TOCANEL │ │ │ │ │1414, │2109 │A │extravilan │1.904,00 │391,00 │ │289,34 │
│ │ │ │CORNELIA │ │ │ │ │1415 │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│512 │SIBIU │TĂLMACIU │SBERA VASILE │ │ │ │ │1181 │778 │A │extravilan │1.184,00 │1.073,00 │ │794,02 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│513 │SIBIU │TĂLMACIU │ALBU DUMITRU │ │ │ │ │1183 │2352 │A │extravilan │720,00 │291,00 │ │215,34 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│514 │SIBIU │TĂLMACIU │POPA MĂRIOARA │ │ │ │ │1184 │1623 │A │extravilan │583,00 │182,00 │ │134,68 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│515 │SIBIU │TĂLMACIU │PETRU IOAN │ │ │ │ │1182 │685 │A │extravilan │1.109,00 │666,00 │ │492,84 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│516 │SIBIU │TĂLMACIU │BARB IRIMIE │ │ │ │ │1203 │2529 │A │extravilan │1.220,00 │1.136,00 │ │840,64 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│517 │SIBIU │TĂLMACIU │SOIMA MARIA │ │ │ │ │1202 │2570 │A │extravilan │1.219,00 │766,00 │ │566,84 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│518 │SIBIU │TĂLMACIU │POPA MARIOARA │ │ │ │ │1200 │1223 │A │extravilan │1.980,00 │1.213,00 │ │897,62 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│519 │SIBIU │TĂLMACIU │BIRZA ANDREI │ │ │ │ │1197, │1758 │A │extravilan │1.260,00 │436,00 │ │322,64 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │1198 │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│520 │SIBIU │TĂLMACIU │SECAREA OANCEA │ │ │ │ │1195, │2172 │A │extravilan │1.260,00 │537,00 │ │397,38 │
│ │ │ │MARIA │ │ │ │ │1196 │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│521 │SIBIU │TĂLMACIU │POPA MIKLOS │ │ │ │ │1194 │330 │A │extravilan │1.982,00 │1.042,00 │ │771,08 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│522 │SIBIU │TĂLMACIU │POPA IOAN │ │ │ │ │1190/2 │2547 │A │extravilan │968,00 │968,00 │ │716,32 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│523 │SIBIU │TĂLMACIU │BOTIA MARIA │ │ │ │ │1193 │784 │A │extravilan │1.530,00 │1.530,00 │ │1.132,20 │
├────┼───────┼───&#