Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTĂRÂRE nr. 571 din 4 august 2017  privind stabilirea condiţiilor în care se suportă, de la bugetul de stat,  contribuţiile de asigurări sociale de sănătate pentru veniturile din pensii,  precum şi condiţiile de transmitere a informaţiilor referitoare la aceste contribuţii    Twitter Facebook

 HOTĂRÂRE nr. 571 din 4 august 2017 privind stabilirea condiţiilor în care se suportă, de la bugetul de stat, contribuţiile de asigurări sociale de sănătate pentru veniturile din pensii, precum şi condiţiile de transmitere a informaţiilor referitoare la aceste contribuţii

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 663 din 11 august 2017

     În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 269 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 168 alin. (9) şi (9^1)-(9^3) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare,
    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
    ART. 1
    (1) Prezenta hotărâre se aplică pentru obligaţiile de plată reprezentând contribuţii de asigurări sociale de sănătate datorate bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele fizice cu venituri lunare din pensii, care se suportă de la bugetul de stat, conform art. 224 alin. (2) lit. g) şi art. 269 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
    (2) Sumele prevăzute la alin. (1), calculate de către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, prin organele fiscale competente, Casa Naţională de Pensii Publice, prin casele teritoriale de pensii, casele de pensii sectoriale, precum şi alte entităţi care plătesc venituri din pensii, se comunică lunar Ministerului Sănătăţii.

    ART. 2
    Ministerul Sănătăţii solicită Ministerului Finanţelor Publice, până la data de 25 a lunii, deschiderea de credite pentru sumele prevăzute la art. 1 alin. (1), în vederea virării către bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate.

    ART. 3
    Ministerul Sănătăţii virează lunar bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate sumele reprezentând contribuţii de asigurări sociale de sănătate datorate de către persoanele fizice cu venituri lunare din pensii, care se suportă de la bugetul de stat, pe baza informaţiilor prevăzute la art. 168 alin. (9^1) şi (9^2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, primite conform art. 4.

    ART. 4
    (1) Informaţiile prevăzute la art. 168 alin. (9^1) din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare, se transmit Ministerului Sănătăţii de către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi cuprind numărul pensionarilor şi cuantumul contribuţiei de asigurări sociale de sănătate calculate pentru persoanele fizice care realizează venituri din pensii provenite dintr-un alt stat, în baza declaraţiei specifice sau a declaraţiei privind venitul estimat, după caz, cu respectarea prevederilor legislaţiei europene aplicabile în domeniul securităţii sociale, precum şi a acordurilor privind sistemele de securitate socială la care România este parte.
    (2) Informaţiile prevăzute la art. 168 alin. (9^2) din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare, se transmit Ministerului Sănătăţii de către Casa Naţională de Pensii Publice, prin casele teritoriale de pensii, casele de pensii sectoriale, precum şi alte entităţi care plătesc venituri din pensii şi cuprind numărul de persoane fizice cu venituri lunare din pensii şi cuantumul contribuţiei de asigurări sociale de sănătate aferente veniturilor din pensii pentru care contribuţia de asigurări sociale de sănătate se suportă de la bugetul de stat, pentru pensionarii aflaţi în evidenţa fiecărui plătitor de astfel de venituri.

    ART. 5
    (1) Instituţiile şi entităţile prevăzute la art. 4 transmit Ministerului Sănătăţii până la data de 20 a lunii curente, pentru luna anterioară, numărul de persoane fizice cu venituri lunare din pensii şi cuantumul contribuţiei de asigurări sociale de sănătate aferente veniturilor din pensii pentru care contribuţia de asigurări sociale de sănătate se suportă de la bugetul de stat, în formatul prevăzut în anexa nr. 1.
    (2) În cazul în care instituţiile şi entităţile prevăzute la art. 4 constată erori la calculul cuantumului contribuţiei de asigurări sociale de sănătate aferente veniturilor din pensii pentru care contribuţia de asigurări sociale de sănătate se suportă de la bugetul de stat, pentru perioadele anterioare lunii de raportare, cuantumul sumei totale reprezentând corecţia pentru perioadele anterioare se transmite separat către Ministerul Sănătăţii, odată cu informaţiile transmise potrivit alin. (1), în vederea regularizării acesteia.

    ART. 6
    (1) În vederea înregistrării în Registrul unic de evidenţă al asiguraţilor, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, Casa Naţională de Pensii Publice, prin casele teritoriale de pensii, şi entităţile care plătesc venituri din pensii transmit Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, până la data de 20 a lunii curente, pentru luna anterioară, în format electronic, listele persoanelor fizice aflate în evidenţele proprii, care realizează venituri din pensii, pentru care contribuţia de asigurări sociale de sănătate se suportă de la bugetul de stat. Modelul şi structura listelor sunt prevăzute în anexele nr. 2 şi 3.
    (2) În vederea înregistrării în Registrul unic de evidenţă al asiguraţilor, casele de pensii sectoriale transmit Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate prin intermediul Casei Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti, până la data de 20 a lunii curente, pentru luna anterioară, în format electronic, listele persoanelor fizice aflate în evidenţele proprii, care realizează venituri din pensii, pentru care contribuţia de asigurări sociale de sănătate se suportă de la bugetul de stat. Modelul şi structura listelor sunt prevăzute în anexele nr. 4 şi 5.
    (3) În cazul în care instituţiile şi entităţile prevăzute la alin. (1) şi (2) constată erori la transmiterea informaţiilor privind persoanele fizice aflate în evidenţele proprii, care realizează venituri din pensii, pentru care contribuţia de asigurări sociale de sănătate se suportă de la bugetul de stat, pentru perioadele anterioare lunii de raportare, corecţiile se efectuează prin transmiterea listelor rectificative pentru lunile cărora le sunt aferente informaţiile respective.

    ART. 7
    Prelucrarea datelor transmise în aplicarea prezentei hotărâri, inclusiv respectarea drepturilor persoanelor vizate, se realizează potrivit Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 8
    Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.                    PRIM-MINISTRU
                    MIHAI TUDOSE
                    Contrasemnează:
                    Ministrul sănătăţii,
                    Florian-Dorel Bodog
                    Ministrul finanţelor publice,
                    Ionuţ Mişa
                    Ministrul muncii şi justiţiei sociale,
                    Lia-Olguţa Vasilescu

    Bucureşti, 4 august 2017.
    Nr. 571.
    ANEXA NR. 1

    
    ┌────────────────────────────┬────────────────────────────────┬──────────────────────────┐
    │ Nr. de persoane fizice cu │ Cuantumul contribuţiei de │ Cuantumul sumei totale │
    │ venituri lunare din pensii │ asigurări sociale de sănătate │ reprezentând corecţia │
    │ │ suportată de la bugetul de │ pentru perioadele │
    │ │ stat, pentru luna de raportare │ anterioare │
    ├────────────────────────────┼────────────────────────────────┼──────────────────────────┤
    │ │ │ │
    └────────────────────────────┴────────────────────────────────┴──────────────────────────┘

    ANEXA NR. 2
    LISTĂ
    referitoare la persoanele fizice care realizează venituri din pensii
    pentru care contribuţia de asigurări sociale de sănătate se suportă de la bugetul de stat,
    transmise Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate de către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală,
    Casa Naţională de Pensii Publice prin casele teritoriale de pensii, şi entităţile care plătesc venituri din pensii
    - Model -

    
                                          - Model -
                                       ┌───────────────────────┐
                                       │ Perioada de raportare │
                                       ├─────┬─────┬──────┬────┤
                                       │Lună │ │ An │ │
                                       └─────┴─────┴──────┴────┘
        Rectificativă ┌─────┐
                                       │ │
                                       └─────┘
        Date de identificare a unităţii
                                       ┌──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┐
        Cod de identificare fiscală │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
                                       └──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘

        Denumire ┌──────────────────────────────────────────┐
        Adresă de domiciliu │ │
                                     ├──────────────────────────────────────────┤
                                     │ │
                                     └──────────────────────────────────────────┘

    ┌────┬──────┬──────────┬─────┬──────┬───────┬─────────┬───────┬───────┬────────┬───────┬──────────┐
    │Nr. │ Cod │ Numele şi│ │ Dată │ Nr. │ Dată │ Tip │ Cod │ Dată │ Stare │ │
    │crt.│ judeţ│ prenumele│ CNP │ stare│ dosar │stabilire│ pensie│ venit │sistare │pensie │Observaţii│
    │ │ │ │ │ │ pensie│ pensie │ │ pensii│ pensie │ │ │
    ├────┼──────┼──────────┼─────┼──────┼───────┼─────────┼───────┼───────┼────────┼───────┼──────────┤
    │ 1. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
    ├────┼──────┼──────────┼─────┼──────┼───────┼─────────┼───────┼───────┼────────┼───────┼──────────┤
    │ 2. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
    ├────┼──────┼──────────┼─────┼──────┼───────┼─────────┼───────┼───────┼────────┼───────┼──────────┤
    │ 3. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
    └────┴──────┴──────────┴─────┴──────┴───────┴─────────┴───────┴───────┴────────┴───────┴──────────┘

        Întocmit,
        Numele şi prenumele
        Funcţia/calitatea

    ANEXA NR. 3
    STRUCTURĂ LISTE
    referitoare la persoanele fizice care realizează venituri din pensii pentru
    care contribuţia de asigurări sociale de sănătate se suportă de la bugetul de stat,
    transmise Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate
    de către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, Casa Naţională de Pensii Publice
    prin casele teritoriale de pensii, şi entităţile care plătesc venituri din pensii
    Denumire fişier:
    Listă iniţială: XXXXXXXXXXXX_CNAS_ YYY_LL_AAAA.dbf/.txt/.csv/.xml
    Listă rectificativă: XXXXXXXXXXXX_CNAS_ YYY_LL_AAAA_R.dbf/.txt/.csv/.xml

    Unde:
    XXXXXXXXXXXX = Cod de identificare fiscală
    YYY = cod judeţ/identificator casa teritorială de pensii (doar pentru CNPP)
    LL = luna raportare/luna pentru care se transmite listă rectificativă
    AAAA = an raportare/anul pentru care se transmite listă rectificativă
    R = listă rectificativă


    
    ┌─────────────┬────────────┬────────┬────────────────────────────────────────────────────┐
    │ Nume câmp │ Tip câmp │ Lungime│ │
    │ │ │ câmp │ Semnificaţie câmp │
    ├─────────────┼────────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────┤
    │JUD │ NUMERIC │ 3 │cod judeţ conform tabel nr. 2 - coduri judeţe │
    │ │ │ │Pentru CNPP se utilizează tabelul nr. 3 │
    │ │ │ │identificator pentru casele teritoriale de pensii │
    ├─────────────┼────────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────┤
    │CNP │ NUMERIC │ 13 │cod numeric personal │
    ├─────────────┼────────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────┤
    │NUME │ CARACTER │ 29 │numele şi prenumele │
    ├─────────────┼────────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────┤
    │DATA_S │ DATA │ 8 │Data stării (prima zi a lunii de raportare: │
    │ │ │ │de exemplu, 1.07.2017) │
    ├─────────────┼────────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────┤
    │DOSAR │ NUMERIC │ 6 │Număr dosar pensie (stat sau agricultor); dacă │
    │ │ │ │titularul are atât dosar de stat, cât şi de │
    │ │ │ │agricultor, câmpul nu se va completa. │
    │ │ │ │Nu se completează de către ANAF. │
    ├─────────────┼────────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────┤
    │DS │ DATA │ 8 │Data stabilire pensie │
    │ │ │ │Nu se completează de către ANAF. │
    ├─────────────┼────────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────┤
    │CFP │ CARACTER │ 3 │Cod tip pensie: se completează cu LV. │
    │ │ │ │Pentru CNPP se completează conform tabel nr. 1. │
    ├─────────────┼────────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────┤
    │COD │ CARACTER │ 1 │COD = A venit din pensii de până la 900 de lei │
    │ │ │ │inclusiv (conform Hotărârii Guvernului nr. 186/2009)│
    │ │ │ │COD=B venit din pensii mai mare de 900 de lei │
    ├─────────────┼────────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────┤
    │DATA_SIST │ DATA │ 8 │Data sistării pensiei │
    │ │ │ │Nu se completează de către ANAF. │
    ├─────────────┼────────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────┤
    │STARE │ CARACTER │ 1 │STARE = space (1) - activ │
    │ │ │ │STARE = S - sistat │
    │ │ │ │STARE = T - transferat │
    │ │ │ │STARE = D - decedat │
    │ │ │ │Nu se completează de către ANAF. │
    ├─────────────┼────────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────┤
    │OBS │ CARACTER │ 10 │Observaţii │
    └─────────────┴────────────┴────────┴────────────────────────────────────────────────────┘


    Tabel nr. 1

    ┌─────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────┐
    │ Coduri CFP │ Semnificaţie │
    ├─────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤
    │LV │Limita de vârstă │
    ├─────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤
    │PA │Parţial anticipat │
    ├─────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤
    │A │Anticipat │
    ├─────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤
    │IV1 │Invaliditate gradul I │
    ├─────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤
    │IV2 │Invaliditate gradul II │
    ├─────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤
    │IV3 │Invaliditate gradul III │
    ├─────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤
    │URM │Urmaş │
    ├─────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤
    │LS │Lege specială - pensie de serviciu │
    └─────────────────┴───────────────────────────────────────────────────────┘


    Tabel nr. 2 - coduri judeţe

    ┌──────────────┬─────────────────────────────────────┐
    │ Cod judeţ │ Denumire judeţ │
    ├──────────────┼─────────────────────────────────────┤
    │ 001 │ ALBA │
    ├──────────────┼─────────────────────────────────────┤
    │ 002 │ ARAD │
    ├──────────────┼─────────────────────────────────────┤
    │ 003 │ ARGEŞ │
    ├──────────────┼─────────────────────────────────────┤
    │ 004 │ BACĂU │
    ├──────────────┼─────────────────────────────────────┤
    │ 005 │ BIHOR │
    ├──────────────┼─────────────────────────────────────┤
    │ 006 │ BISTRIŢA-NĂSĂUD │
    ├──────────────┼─────────────────────────────────────┤
    │ 007 │ BOTOŞANI │
    ├──────────────┼─────────────────────────────────────┤
    │ 008 │ BRAŞOV │
    ├──────────────┼─────────────────────────────────────┤
    │ 009 │ BRĂILA │
    ├──────────────┼─────────────────────────────────────┤
    │ 010 │ BUZĂU │
    ├──────────────┼─────────────────────────────────────┤
    │ 011 │ CARAŞ-SEVERIN │
    ├──────────────┼─────────────────────────────────────┤
    │ 012 │ CLUJ │
    ├──────────────┼─────────────────────────────────────┤
    │ 013 │ CONSTANŢA │
    ├──────────────┼─────────────────────────────────────┤
    │ 014 │ COVASNA │
    ├──────────────┼─────────────────────────────────────┤
    │ 051 │ CĂLĂRAŞI │
    ├──────────────┼─────────────────────────────────────┤
    │ 015 │ DÂMBOVIŢA │
    ├──────────────┼─────────────────────────────────────┤
    │ 016 │ DOLJ │
    ├──────────────┼─────────────────────────────────────┤
    │ 017 │ GALAŢI │
    ├──────────────┼─────────────────────────────────────┤
    │ 018 │ GORJ │
    ├──────────────┼─────────────────────────────────────┤
    │ 052 │ GIURGIU │
    ├──────────────┼─────────────────────────────────────┤
    │ 019 │ HARGHITA │
    ├──────────────┼─────────────────────────────────────┤
    │ 020 │ HUNEDOARA │
    ├──────────────┼─────────────────────────────────────┤
    │ 021 │ IALOMIŢA │
    ├──────────────┼─────────────────────────────────────┤
    │ 022 │ IAŞI │
    ├──────────────┼─────────────────────────────────────┤
    │ 023 │ ILFOV │
    ├──────────────┼─────────────────────────────────────┤
    │ 024 │ MARAMUREŞ │
    ├──────────────┼─────────────────────────────────────┤
    │ 025 │ MEHEDINŢI │
    ├──────────────┼─────────────────────────────────────┤
    │ 026 │ MUREŞ │
    ├──────────────┼─────────────────────────────────────┤
    │ 027 │ NEAMŢ │
    ├──────────────┼─────────────────────────────────────┤
    │ 028 │ OLT │
    ├──────────────┼─────────────────────────────────────┤
    │ 029 │ PRAHOVA │
    ├──────────────┼─────────────────────────────────────┤
    │ 030 │ SATU MARE │
    ├──────────────┼─────────────────────────────────────┤
    │ 031 │ SĂLAJ │
    ├──────────────┼─────────────────────────────────────┤
    │ 032 │ SIBIU │
    ├──────────────┼─────────────────────────────────────┤
    │ 033 │ SUCEAVA │
    ├──────────────┼─────────────────────────────────────┤
    │ 034 │ TELEORMAN │
    ├──────────────┼─────────────────────────────────────┤
    │ 035 │ TIMIŞ │
    ├──────────────┼─────────────────────────────────────┤
    │ 036 │ TULCEA │
    ├──────────────┼─────────────────────────────────────┤
    │ 037 │ VASLUI │
    ├──────────────┼─────────────────────────────────────┤
    │ 038 │ VÂLCEA │
    ├──────────────┼─────────────────────────────────────┤
    │ 039 │ VRANCEA │
    ├──────────────┼─────────────────────────────────────┤
    │ 040 │ BUCUREŞTI │
    └──────────────┴─────────────────────────────────────┘


    Tabel nr. 3 identificator pentru casele teritoriale de pensii

    ┌─────────────────┬───────────────────┬─────────────────────┐
    │Cod identificator│ │ │
    │casa teritorială │ Denumire judeţ │ Denumire oficiu │
    │ de pensii │ │ │
    ├─────────────────┼───────────────────┼─────────────────────┤
    │ 011 │ALBA │ALBA IULIA │
    ├─────────────────┼───────────────────┼─────────────────────┤
    │ 021 │ARAD │ARAD │
    ├─────────────────┼───────────────────┼─────────────────────┤
    │ 031 │ARGEŞ │PITEŞTI │
    ├─────────────────┼───────────────────┼─────────────────────┤
    │ 041 │BACĂU │BACĂU │
    ├─────────────────┼───────────────────┼─────────────────────┤
    │ 042 │BACĂU │ONEŞTI │
    ├─────────────────┼───────────────────┼─────────────────────┤
    │ 051 │BIHOR │ORADEA │
    ├─────────────────┼───────────────────┼─────────────────────┤
    │ 052 │BIHOR │BEIUŞ │
    ├─────────────────┼───────────────────┼─────────────────────┤
    │ 061 │BISTRIŢA-NĂSĂUD │BISTRIŢA │
    ├─────────────────┼───────────────────┼─────────────────────┤
    │ 071 │BOTOŞANI │BOTOŞANI │
    ├─────────────────┼───────────────────┼─────────────────────┤
    │ 081 │BRAŞOV │BRAŞOV │
    ├─────────────────┼───────────────────┼─────────────────────┤
    │ 082 │BRAŞOV │FĂGĂRAŞ │
    ├─────────────────┼───────────────────┼─────────────────────┤
    │ 091 │BRĂILA │BRĂILA │
    ├─────────────────┼───────────────────┼─────────────────────┤
    │ 101 │BUZĂU │BUZĂU │
    ├─────────────────┼───────────────────┼─────────────────────┤
    │ 111 │CARAŞ-SEVERIN │REŞIŢA │
    ├─────────────────┼───────────────────┼─────────────────────┤
    │ 121 │CLUJ │CLUJ-NAPOCA │
    ├─────────────────┼───────────────────┼─────────────────────┤
    │ 122 │CLUJ │TURDA │
    ├─────────────────┼───────────────────┼─────────────────────┤
    │ 123 │CLUJ │DEJ │
    ├─────────────────┼───────────────────┼─────────────────────┤
    │ 131 │CONSTANŢA │CONSTANŢA │
    ├─────────────────┼───────────────────┼─────────────────────┤
    │ 141 │COVASNA │SFÂNTU GHEORGHE │
    ├─────────────────┼───────────────────┼─────────────────────┤
    │ 151 │DAMBOVIŢA │TÂRGOVIŞTE │
    ├─────────────────┼───────────────────┼─────────────────────┤
    │ 161 │DOLJ │CRAIOVA │
    ├─────────────────┼───────────────────┼─────────────────────┤
    │ 171 │GALAŢI │GALAŢI │
    ├─────────────────┼───────────────────┼─────────────────────┤
    │ 172 │GALAŢI │TECUCI │
    ├─────────────────┼───────────────────┼─────────────────────┤
    │ 181 │GORJ │TÂRGU JIU │
    ├─────────────────┼───────────────────┼─────────────────────┤
    │ 191 │HARGHITA │MIERCUREA-CIUC │
    ├─────────────────┼───────────────────┼─────────────────────┤
    │ 201 │HUNEDOARA │DEVA │
    ├─────────────────┼───────────────────┼─────────────────────┤
    │ 202 │HUNEDOARA │PETROŞANI │
    ├─────────────────┼───────────────────┼─────────────────────┤
    │ 211 │IALOMIŢA │SLOBOZIA │
    ├─────────────────┼───────────────────┼─────────────────────┤
    │ 221 │IAŞI │IAŞI │
    ├─────────────────┼───────────────────┼─────────────────────┤
    │ 231 │GIURGIU │GIURGIU │
    ├─────────────────┼───────────────────┼─────────────────────┤
    │ 241 │MARAMUREŞ │BAIA MARE │
    ├─────────────────┼───────────────────┼─────────────────────┤
    │ 242 │MARAMUREŞ │SIGHET │
    ├─────────────────┼───────────────────┼─────────────────────┤
    │ 251 │MEHEDINŢI │DROBETA-TURNU SEVERIN│
    ├─────────────────┼───────────────────┼─────────────────────┤
    │ 261 │MUREŞ │TÂRGU MUREŞ │
    ├─────────────────┼───────────────────┼─────────────────────┤
    │ 271 │NEAMŢ │PIATRA-NEAMŢ │
    ├─────────────────┼───────────────────┼─────────────────────┤
    │ 281 │OLT │SLATINA │
    ├─────────────────┼───────────────────┼─────────────────────┤
    │ 291 │PRAHOVA │PLOIEŞTI │
    ├─────────────────┼───────────────────┼─────────────────────┤
    │ 292 │PRAHOVA │CÂMPINA │
    ├─────────────────┼───────────────────┼─────────────────────┤
    │ 301 │SATU MARE │SATU MARE │
    ├─────────────────┼───────────────────┼─────────────────────┤
    │ 311 │SĂLAJ │ZALĂU │
    ├─────────────────┼───────────────────┼─────────────────────┤
    │ 321 │SIBIU │SIBIU │
    ├─────────────────┼───────────────────┼─────────────────────┤
    │ 322 │SIBIU │MEDIAŞ │
    ├─────────────────┼───────────────────┼─────────────────────┤
    │ 331 │SUCEAVA │SUCEAVA │
    ├─────────────────┼───────────────────┼─────────────────────┤
    │ 341 │TELEORMAN │TELEORMAN │
    ├─────────────────┼───────────────────┼─────────────────────┤
    │ 351 │TIMIŞ │TIMIŞOARA │
    ├─────────────────┼───────────────────┼─────────────────────┤
    │ 352 │TIMIŞ │LUGOJ │
    ├─────────────────┼───────────────────┼─────────────────────┤
    │ 361 │TULCEA │TULCEA │
    ├─────────────────┼───────────────────┼─────────────────────┤
    │ 371 │VASLUI │VASLUI │
    ├─────────────────┼───────────────────┼─────────────────────┤
    │ 372 │VASLUI │BÂRLAD │
    ├─────────────────┼───────────────────┼─────────────────────┤
    │ 381 │VÂLCEA │RÂMNICU VÂLCEA │
    ├─────────────────┼───────────────────┼─────────────────────┤
    │ 391 │VRANCEA │FOCŞANI │
    ├─────────────────┼───────────────────┼─────────────────────┤
    │ 401 │CĂLĂRAŞI │CĂLĂRAŞI │
    ├─────────────────┼───────────────────┼─────────────────────┤
    │ 411 │BUCUREŞTI SECTOR 1 │SECTOR 1 │
    ├─────────────────┼───────────────────┼─────────────────────┤
    │ 421 │BUCUREŞTI SECTOR 2 │SECTOR 2 │
    ├─────────────────┼───────────────────┼─────────────────────┤
    │ 431 │BUCUREŞTI SECTOR 3 │SECTOR 3 │
    ├─────────────────┼───────────────────┼─────────────────────┤
    │ 441 │BUCUREŞTI SECTOR 4 │SECTOR 4 │
    ├─────────────────┼───────────────────┼─────────────────────┤
    │ 451 │BUCUREŞTI SECTOR 5 │SECTOR 5 │
    ├─────────────────┼───────────────────┼─────────────────────┤
    │ 461 │BUCUREŞTI SECTOR 6 │SECTOR 6 │
    ├─────────────────┼───────────────────┼─────────────────────┤
    │ 471 │ILFOV │ILFOV │
    └─────────────────┴───────────────────┴─────────────────────┘


    ANEXA NR. 4
    LISTĂ REFERITOARE
    la persoanele fizice care realizează venituri din pensii pentru care contribuţia
     de asigurări sociale de sănătate se suportă de la bugetul de stat, transmise Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate
     de către casele de pensii sectoriale prin intermediul
    Casei Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti

                                          - Model -
                                       ┌───────────────────────┐
                                       │ Perioada de raportare │
                                       ├─────┬─────┬──────┬────┤
                                       │Lună │ │ An │ │
                                       └─────┴─────┴──────┴────┘
        Rectificativă ┌─────┐
                                       │ │
                                       └─────┘
        Date de identificare a unităţii
                                       ┌──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┐
        Cod de identificare fiscală │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
                                       └──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘

        Denumire ┌──────────────────────────────────────────┐
        Adresă de domiciliu │ │
                                     ├──────────────────────────────────────────┤
                                     │ │
                                     └──────────────────────────────────────────┘

    ┌────┬──────┬──────────┬─────┬──────┬───────┬─────────┬───────┬───────┬────────┬───────┬──────────┐
    │Nr. │ Cod │ Numele şi│ │ Dată │ Nr. │ Dată │ Tip │ Cod │ Dată │ Stare │ │
    │crt.│ judeţ│ prenumele│ CNP │ stare│ dosar │stabilire│ pensie│ venit │sistare │pensie │Observaţii│
    │ │ │ │ │ │ pensie│ pensie │ │ pensii│ pensie │ │ │
    ├────┼──────┼──────────┼─────┼──────┼───────┼─────────┼───────┼───────┼────────┼───────┼──────────┤
    │ 1. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
    ├────┼──────┼──────────┼─────┼──────┼───────┼─────────┼───────┼───────┼────────┼───────┼──────────┤
    │ 2. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
    ├────┼──────┼──────────┼─────┼──────┼───────┼─────────┼───────┼───────┼────────┼───────┼──────────┤
    │ 3. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
    └────┴──────┴──────────┴─────┴──────┴───────┴─────────┴───────┴───────┴────────┴───────┴──────────┘

        Întocmit,
        Numele şi prenumele
        Funcţia/calitatea

    ANEXA NR. 5
    STRUCTURĂ LISTE
    referitoare la persoanele fizice care realizează venituri din pensii pentru
    care contribuţia de asigurări sociale de sănătate se suportă de la bugetul de stat transmise
    Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate de către casele de pensii sectoriale prin
     intermediul Casei Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti
    Denumire fişier:
    Listă iniţială: XXXXXXXXXXXX_CNAS_LL_AAAA.dbf/.txt/.csv/.xml
    Listă rectificativă: XXXXXXXXXXXX_CNAS_LL_AAAA_R.dbf/.txt/.csv/.xml

    Unde:
    XXXXXXXXXXXX = Cod de identificare fiscală
    LL = luna raportare/luna pentru care se transmite listă rectificativă
    AAAA = an raportare/anul pentru care se transmite listă rectificativă
    R = listă rectificativă


    ┌─────────────┬─────────────┬────────┬─────────────────────────────────────────┐
    │ Nume câmp │ Tip câmp │Lungime │ Semnificaţie câmp │
    │ │ │ câmp │ │
    ├─────────────┼─────────────┼────────┼─────────────────────────────────────────┤
    │JUD │NUMERIC │ 3 │cod judeţ │
    │ │ │ │Nu se completează. │
    ├─────────────┼─────────────┼────────┼─────────────────────────────────────────┤
    │CNP │NUMERIC │ 13 │cod numeric personal │
    ├─────────────┼─────────────┼────────┼─────────────────────────────────────────┤
    │NUME │CARACTER │ 29 │numele şi prenumele │
    ├─────────────┼─────────────┼────────┼─────────────────────────────────────────┤
    │DATA_S │DATA │ 8 │data stării (prima zi a lunii de │
    │ │ │ │raportare: de exemplu, 1.07.2017) │
    ├─────────────┼─────────────┼────────┼─────────────────────────────────────────┤
    │DOSAR │NUMERIC │ 6 │Număr dosar pensie │
    │ │ │ │Nu se completează. │
    ├─────────────┼─────────────┼────────┼─────────────────────────────────────────┤
    │DS │DATA │ 8 │Data stabilire pensie │
    ├─────────────┼─────────────┼────────┼─────────────────────────────────────────┤
    │CFP │CARACTER │ 3 │Cod tip pensie: se completează conform │
    │ │ │ │Tabel nr. 1. │
    ├─────────────┼─────────────┼────────┼─────────────────────────────────────────┤
    │COD │CARACTER │ 1 │COD = A venit din pensii de până la 900 │
    │ │ │ │de lei inclusiv (conform Hotărârii │
    │ │ │ │Guvernului nr. 186/2009) │
    │ │ │ │COD = B venit din pensii mai mare de 900 │
    │ │ │ │de lei │
    ├─────────────┼─────────────┼────────┼─────────────────────────────────────────┤
    │DATA_SIST │DATA │ 8 │Data suspendării/încetării pensiei │
    ├─────────────┼─────────────┼────────┼─────────────────────────────────────────┤
    │STARE │CARACTER │ 1 │STARE = space (1) - activ │
    │ │ │ │STARE = S - suspendare/încetare │
    │ │ │ │STARE = T - transferat │
    │ │ │ │STARE = D - decedat │
    ├─────────────┼─────────────┼────────┼─────────────────────────────────────────┤
    │OBS │CARACTER │ 10 │Observaţii │
    │ │ │ │- se va completa NEREZIDENT pentru │
    │ │ │ │persoanele cu venituri din pensii care │
    │ │ │ │solicită să fie asigurate în România, dar│
    │ │ │ │care nu au domiciliul de rezidenţă în │
    │ │ │ │România. │
    └─────────────┴─────────────┴────────┴─────────────────────────────────────────┘


    Tabel nr. 1

    ┌───────────────────┬──────────────────────────────────────────────────────────┐
    │ Coduri CFP │ Semnificaţie │
    ├───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤
    │LV │Limita de vârstă │
    ├───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤
    │PA │Parţial anticipat │
    ├───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤
    │A │Anticipat │
    ├───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤
    │IV1 │Invaliditate gradul I │
    ├───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤
    │IV2 │Invaliditate gradul II │
    ├───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤
    │IV3 │Invaliditate gradul III │
    ├───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤
    │URM │Urmaş │
    ├───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤
    │LS │Lege specială - pensie de serviciu │
    └───────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────────┘

    ----


Aboneaza-te si primesti zilnic Monitorul Oficial pe email
Tags: Monitorul Oficial, Acte Monitorul Oficial, Altele, Alte Institutii,  HOTĂRÂRE nr. 571 din 4 august 2017

ComentariiNume
Email
Comentariu

Maximum 3000 caractere.
Cod securitate:
Cod de securitate
Fii primul care comenteaza.
Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

Litigiile de munca: legislatie comentata si exemple practice

Conflictele de munca pot fi solutionate!

Cititi intreaga legislatie cu privire la neintelegerile si conflictele de munca!

Descarcati GRATUIT Raportul Special "Litigiile de munca: legislatie comentata si exemple practice"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice