Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTĂRÂRE nr. 570 din 4 august 2017  pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 93/2016     Twitter Facebook

 HOTĂRÂRE nr. 570 din 4 august 2017 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 93/2016

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 662 din 10 august 2017

    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,
    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
    ARTICOL UNIC
    Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 93/2016, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 133 din 19 februarie 2016, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 8, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:
    "(2) Cheltuielile indirecte se pot rambursa pe bază de rată forfetară, stabilită în contractul/decizia/ordinul de finanţare, în conformitate cu prevederile art. 68 din Regulamentul UE nr. 1.303/2013, caz în care nu este necesar să fie însoţite de facturi ori de alte documente justificative."

    2. La articolul 13, alineatele (1) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "ART. 13
    (1) Transferul sumelor reprezentând prefinanţarea solicitată de beneficiari, în conformitate cu prevederile art. 15 alin. (1) şi (3) din Ordonanţă şi cu respectarea prevederilor contractelor/deciziilor/ordinelor de finanţare, se realizează după cum urmează:
    1. pentru beneficiarii care nu primesc finanţare sub incidenţa ajutorului de stat/de minimis, cu condiţia îndeplinirii cumulative a următoarelor cerinţe:
    a) depunerea de către beneficiar/lider de parteneriat a unei cereri de prefinanţare, pentru fiecare tranşă, care cuprinde: suma solicitată cu încadrarea în valoarea maximă prevăzută la art. 15 alin. (1) din Ordonanţă, defalcată, în cazul proiectelor implementate in parteneriat, la nivelul liderului de parteneriat şi/sau al partenerilor care vor utiliza sumele acordate din prefinanţare;
    b) existenţa conturilor, deschise pe numele beneficiarului/ liderului de parteneriat/partenerilor, unde vor fi virate sumele aferente prefinanţării, conform activităţilor asumate în contractul/decizia/ordinul de finanţare;
    2. pentru beneficiarii care primesc finanţare sub incidenţa ajutorului de stat/de minimis, cu condiţia îndeplinirii cumulativ a cerinţelor prevăzute la pct. 1 şi cu constituirea unei garanţii pentru suma aferentă prefinanţării solicitate prin depunerea unui instrument de garantare emis în condiţiile legii de o societate bancară sau de o societate de asigurări. În acest caz, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 1.303/2013, art. 131 alin. (4) lit. (b), valoarea cumulată a tranşelor de prefinanţare nu poate depăşi 40% din valoarea totală a ajutorului care trebuie acordat unui beneficiar pentru o anumită operaţiune.
    .............................................................
    (3) Contribuţia proprie se suportă din bugetul propriu al beneficiarului/liderului de parteneriat/partenerului şi se reflectă, în mod obligatoriu, în cererea de rambursare aferentă prefinanţării. În cazul în care prin cererea de rambursare aferentă prefinanţării beneficiarul/liderul de parteneriat/ partenerul nu face dovada utilizării contribuţiei proprii, autoritatea de management/organismul intermediar va respinge cererea de rambursare aferentă prefinanţării, informând în consecinţă beneficiarul/liderul de parteneriat/partenerul."

    3. La articolul 13, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:
    "(1^1) Cu excepţia primei cereri de prefinanţare, celelalte cereri de prefinanţare vor îndeplini cumulativ atât cerinţele prevăzute la alin. (1), cât şi următoarele cerinţe:
    a) depunerea de către beneficiar/lider de parteneriat a extraselor de cont din care să reiasă situaţia prefinanţării rămase neutilizată din tranşa anterioară, pentru fiecare entitate, respectiv beneficiar/lider de parteneriat/partener;
    b) depunerea unei cereri de rambursare în vederea justificării prefinanţării acordate anterior."

    4. La articolul 13, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:
    "(4) În cazul proiectelor în parteneriat în care liderul de parteneriat este o entitate care se încadrează în categoriile prevăzute la art. 6 alin. (1)-(4) şi (6) din Ordonanţă, tranşa de prefinanţare acordată partenerului nu poate depăşi 10% din valoarea bugetului aferent activităţilor derulate de acesta în cadrul proiectului."

    5. Articolul 14 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 14
    (1) Prefinanţarea se acordă în tranşe, fără ca perioada pentru care se acordă ultima tranşă să depăşească durata contractului/deciziei/ordinului de finanţare.
    (2) Suma efectiv transferată de către unităţile de plată, aferentă fiecărei solicitări de tranşă de prefinanţare, cu excepţia celei aferente primei tranşe, reprezintă diferenţa dintre cuantumul estimat al prefinanţării solicitate şi prefinanţarea rămasă neutilizată, în conturile beneficiarului/liderului de parteneriat/partenerilor, din tranşa anterioară."

    6. La articolul 15, alineatele (1)-(3) şi (6) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "ART. 15
    (1) Beneficiarul/Liderul de parteneriat are obligaţia depunerii, în termen de maximum 60 de zile calendaristice de la virarea sumelor aferente cererii de prefinanţare, de către unitatea de plată din cadrul autorităţii de management, în contul său şi/sau al partenerilor, a unei cereri de rambursare prin care se justifică utilizarea prefinanţării de către beneficiar/liderul de parteneriat şi parteneri, după caz, precum şi a contribuţiei proprii aferente cheltuielilor eligibile incluse în documentele justificative anexate cererii de rambursare.
    (2) Autorităţile de management au obligaţia verificării modului de utilizare a prefinanţării şi validării sumelor utilizate corespunzător din cererile de rambursare, transmise conform alin. (1), corespunzător surselor de finanţare din care aceasta a fost acordată, conform prevederilor art. 13 alin. (2).
    (3) Autorităţile de management au obligaţia recuperării întregii sume acordate ca tranşă de prefinanţare şi nejustificate în cazul în care beneficiarul/liderul de parteneriat nu depune cerere de rambursare în termenul prevăzut la alin. (1).
    ......................................................................
    (6) Suma reprezentând dobânda netă, respectiv diferenţa dintre dobânda brută acumulată în conturile prevăzute la alin. (5), corespunzătoare sumelor de prefinanţare rămase disponibile în conturi, şi valoarea cumulată a impozitelor aferente dobânzii şi a comisioanelor aferente conturilor respective, se raportează autorităţii de management şi se virează în contul indicat de aceasta în notificarea privind acordarea prefinanţării, cel târziu înainte de depunerea ultimei cereri de rambursare."

    7. La articolul 34, alineatul (8) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(8) Procedura privind alegerea partenerilor din sectorul privat, prevăzută la art. 29 alin. (1) din Ordonanţă, se consideră îndeplinită numai dacă liderul face dovada îndeplinirii prevederilor alin. (7) prin intermediul paginii proprii de internet şi demonstrează, prin elaborarea unui raport, că în selecţia partenerului/partenerilor a respectat următoarele condiţii:
    a) a selectat una sau mai multe dintre entităţile private care au răspuns anunţului public în baza unor criterii transparente;
    b) organizaţia/organizaţiile selectate are/au domenii de activitate în concordanţă cu obiectivele specifice ale proiectului;
    c) în procesul de selecţie a partenerului/partenerilor s-a respectat principiul utilizării eficiente a fondurilor publice."

    8. La articolul 40, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:
    "(1^1) În bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene pentru finanţarea proiectelor în cadrul Mecanismului pentru Interconectarea Europei pentru beneficiarii prevăzuţi la art. 6 alin. (5), art. 7 alin. (1) şi (2) din Ordonanţă, precum şi pentru beneficiarii instituţii publice autonome, se cuprind, la o poziţie de cheltuieli distinct:
    a) sumele necesare cofinanţării publice naţionale, corespunzătoare valorii totale a costurilor eligibile la nivel de proiect, stabilită conform acordurilor/deciziilor de finanţare;
    b) sumele necesare plăţii taxei pe valoare adăugată neeligibile;
    c) sumele necesare pentru finanţarea cheltuielilor considerate neeligibile de către Agenţia Executivă pentru Inovare şi Reţele (INEA), altele decât cele prevăzute la lit. b), stabilite conform acordurilor/deciziilor de finanţare;
    d) contravaloarea sumelor aferente contribuţiei Uniunii Europene, care în conformitate cu prevederile acordurilor/ deciziilor de finanţare se rambursează după finalizarea proiectului."

    9. La articolul 41, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu următorul cuprins:
    "(2^1) Sumele prevăzute la art. 40 alin. (1^1) lit. a)-c) se transferă cu ordin de plată de către Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene în conturile prevăzute la art. 39 alin. (1) lit. i) şi j)."

    10. La articolul 41, alineatele (3), (7) şi (8) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(3) La cererea beneficiarului, sumele prevăzute la art. 40 alin. (1) lit. a)-c) şi alin. (1^1) lit. a)-c) se transferă de către Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene cu titlu de prefinanţare, prima tranşă fiind egală cu valoarea prevăzută în Formularul nr. 12 - Fişă proiect CEF, corespunzător primului trimestru de implementare a proiectului.
    ...............................................................
(7) În termen de 3 zile lucrătoare de la primirea plăţii finale din partea Comisiei Europene/INEA, beneficiarii prevăzuţi la art. 40 alin. (1) sunt obligaţi:
    a) să transfere, în conturile prevăzute la art. 45 alin. (4), cuantumul sumei primite de la Comisia Europeană/INEA;
    b) să transfere orice disponibil primit din sursele prevăzute la art. 40 alin. (1) rămas neutilizat, astfel:
    1. sumele primite de la Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene în cursul anilor precedenţi în contul 23.A.85.01.03 «Plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent aferente cheltuielilor curente şi operaţiunilor financiare ale altor instituţii publice»;
    2. sumele primite de la Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene în cursul anului curent în conturile de cheltuieli ale Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene din care beneficiarul a încasat sumele respective;
    c) să notifice Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene cu privire la operaţiunile prevăzute la lit. a) şi b).
(8) În cazul nefinalizării proiectelor, beneficiarii sunt obligaţi să transfere în conturile corespunzătoare prevăzute la alin. (7) lit. b) cuantumul sumelor acordate conform prevederilor art. 40 alin. (1) şi (1^1)."

    11. La articolul 41, după alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (6^1), cu următorul cuprins:
    "(6^1) Sumele prevăzute la art. 40 alin. (1^1) lit. d) se transferă de către Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene în conturile prevăzute la art. 45 alin. (1^1) în baza solicitării beneficiarului, însoţită de facturi pentru livrarea bunurilor/prestarea serviciilor/execuţia lucrărilor recepţionate, facturi de avans acordat contractorilor în conformitate cu clauzele prevăzute în contractele aferente proiectelor implementate."

    12. La articolul 41, după alineatul (7) se introduce un nou alineat, alineatul (7^1), cu următorul cuprins:
    "(7^1) În termen de 3 zile lucrătoare de la primirea plăţii finale din partea Comisiei Europene/INEA, beneficiarii prevăzuţi la art. 40 alin. (1^1) sunt obligaţi:
    a) să transfere, în conturile prevăzute la art. 45 alin. (4), cuantumul sumei primite de la Comisia Europeană/INEA;
    b) să transfere orice disponibil primit din sursele prevăzute la art. 40 alin. (1^1) rămas neutilizat, astfel:
    1. sumele primite de la Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene în cursul anilor precedenţi în contul 23.A.85.01.03 «Plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent aferente cheltuielilor curente şi operaţiunilor financiare ale altor instituţii publice»;
    2. sumele primite de la Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene în cursul anului curent în conturile de cheltuieli ale Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene din care beneficiarul a încasat sumele respective;
    c) să notifice Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene cu privire la operaţiunile prevăzute la lit. a) şi b)."

    13. La articolul 45, după alineatul (1) se introduc două noi alineate, alineatele (1^1) şi (1^2), cu următorul cuprins:
    "(1^1) Conturile deschise pe numele beneficiarilor prevăzuţi la art. 6 alin. (5), art. 7 alin. (1) şi (2) din Ordonanţă, precum şi pentru beneficiarii instituţii publice autonome la Trezoreria Statului în care se virează de către Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene sumele prevăzute la art. 40 alin. (1^1) lit. d) sunt următoarele:
    a) pentru instituţii publice finanţate integral din venituri proprii din administraţia publică centrală şi pentru instituţii publice autonome: 20.F.48.19.04. «Sume aferente alocărilor temporare de la bugetul de stat pe perioada indisponibilităţilor fondurilor externe nerambursabile»;
    b) pentru instituţii publice finanţate parţial din venituri proprii din administraţia publică centrală: 20.G.48.19.04 «Sume aferente alocărilor temporare de la bugetul de stat pe perioada indisponibilităţilor fondurilor externe nerambursabile»;
    c) pentru instituţii publice finanţate integral din venituri proprii din administraţia publică locală: 21.F.48.19.04 «Sume aferente alocărilor temporare de la bugetul de stat pe perioada indisponibilităţilor fondurilor externe nerambursabile»;
    d) pentru instituţii publice finanţate parţial din venituri proprii din administraţia publică locală: 21.G.48.19.04 «Sume aferente alocărilor temporare de la bugetul de stat pe perioada indisponibilităţilor fondurilor externe nerambursabile»;
    e) pentru ordonatorii de credite ai bugetului local: 21.A.48.19.04 «Sume aferente alocărilor temporare de la bugetul de stat pe perioada indisponibilităţilor fondurilor externe nerambursabile».
(1^2) Conturile deschise pe numele beneficiarilor prevăzuţi la art. 6 alin. (5), art. 7 alin. (1) şi (2) din Ordonanţă, precum şi pentru beneficiarii instituţii publice autonome în care se virează sumele care se primesc în avans de la Comisia Europeană/ INEA, după efectuarea schimbului valutar, sunt următoarele:
    a) pentru instituţii publice finanţate integral din venituri proprii din administraţia publică centrală şi pentru instituţii publice autonome: 20.F.48.19.03. «Prefinanţare»;
    b) pentru instituţii publice finanţate parţial din venituri proprii din administraţia publică centrală: 20.G.48.19.03 «Prefinanţare»;
    c) pentru instituţii publice finanţate integral din venituri proprii din administraţia publică locală: 21.F.48.19.03 «Prefinanţare»;
    d) pentru instituţii publice finanţate parţial din venituri proprii din administraţia publică locală: 21.G.48.19.03 «Prefinanţare»;
    e) pentru ordonatorii de credite ai bugetului local: 21.A.48.19.03 «Prefinanţare"

    14. La articolul 45, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(4) Conturile de venituri ale bugetului de stat deschise pe codul de identificare fiscală al Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene în care se rambursează sumele prevăzute la art. 41 alin. (7) lit. a) şi alin. (7^1) sunt următoarele:
    a) 20.A.48.19.01 «Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent»;
    b) 20.A.48.19.02 «Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori"

    15. La articolul 45, după alineatul (4) se introduc două noi alineate, alineatele (5) şi (6), cu următorul cuprins:
    "(5) Conturile deschise pe numele beneficiarilor prevăzuţi la art. 6 alin. (8) din Ordonanţă în care se virează sumele care se primesc în avans de la Comisia Europeană/INEA, după efectuarea schimbului valutar, sunt următoarele:
    a) în cazul beneficiarilor finanţaţi integral de la bugetul de stat: 20.D.48.19.03 «Prefinanţare»;
    b) în cazul beneficiarilor finanţaţi integral de la bugetul asigurărilor sociale de stat: 22.D.48.19.03 «Prefinanţare»;
    c) în cazul beneficiarilor finanţaţi integral de la bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate: 26.D.48.19.03 «Prefinanţare»;
    d) în cazul beneficiarilor finanţaţi integral de la bugetul asigurărilor pentru şomaj: 28.D.48.19.03 «Prefinanţare».
(6) În termen de 3 zile lucrătoare de la primirea plăţii finale din partea Comisiei Europene/INEA, beneficiarii prevăzuţi la art. 6 alin. (7) din Ordonanţă sunt obligaţi să vireze, în lei, sumele reprezentând contravaloarea fondurilor externe nerambursabile cheltuite iniţial din bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale, astfel:
    a) în contul 20.A.48.19.01 «Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent» sau contul 20.A.48.19.02 «Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori», după caz, deschise pe codul de identificare fiscală al beneficiarilor finanţaţi integral de la bugetul de stat;
    b) în contul 22.A.48.19.01 «Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent» sau contul 22.A.48.19.02 «Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori», după caz, deschise pe codul de identificare fiscală al beneficiarilor finanţaţi integral din bugetul asigurărilor sociale de stat;
    c) în contul 28.A.48.19.01 «Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent» sau contul 28.A.48.19.02 «Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori», după caz, deschise pe codul de identificare fiscală al beneficiarilor finanţaţi integral din bugetul asigurărilor pentru şomaj;
    d) în contul 26.A.48.19.01 «Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent» sau contul 26.A.48.19.02 «Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori», după caz, deschise pe codul de identificare fiscală al beneficiarilor finanţaţi integral din bugetul fondului naţional de asigurări sociale de sănătate."

                    PRIM-MINISTRU
                    MIHAI TUDOSE
                    Contrasemnează:
                    p. Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale,
                    administraţiei publice şi fondurilor europene,
                    Sirma Caraman,
                    secretar de stat
                    Ministrul delegat pentru fonduri europene,
                    Rovana Plumb
                    Ministrul finanţelor publice,
                    Ionuţ Mişa

    Bucureşti, 4 august 2017.
    Nr. 570.

    -----


Aboneaza-te si primesti zilnic Monitorul Oficial pe email
Tags: Monitorul Oficial, Acte Monitorul Oficial, Altele, Alte Institutii,  HOTĂRÂRE nr. 570 din 4 august 2017

ComentariiNume
Email
Comentariu

Maximum 3000 caractere.
Cod securitate:
Cod de securitate
Fii primul care comenteaza.
Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

Litigiile de munca: legislatie comentata si exemple practice

Conflictele de munca pot fi solutionate!

Cititi intreaga legislatie cu privire la neintelegerile si conflictele de munca!

Descarcati GRATUIT Raportul Special "Litigiile de munca: legislatie comentata si exemple practice"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice