Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTĂRÂRE nr. 537 din 21 aprilie 2022  privind stabilirea cadrului instituţional şi a măsurilor pentru punerea în aplicare a Regulamentului (UE) 2019/787 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 aprilie 2019 privind definirea, descrierea, prezentarea şi etichetarea băuturilor spirtoase, utilizarea denumirilor băuturilor spirtoase în prezentarea şi etichetarea altor produse alimentare, protecţia indicaţiilor geografice ale băuturilor spirtoase, utilizarea alcoolului etilic şi a distilatelor de origine agricolă în băuturile alcoolice şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 110/2008    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 HOTĂRÂRE nr. 537 din 21 aprilie 2022 privind stabilirea cadrului instituţional şi a măsurilor pentru punerea în aplicare a Regulamentului (UE) 2019/787 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 aprilie 2019 privind definirea, descrierea, prezentarea şi etichetarea băuturilor spirtoase, utilizarea denumirilor băuturilor spirtoase în prezentarea şi etichetarea altor produse alimentare, protecţia indicaţiilor geografice ale băuturilor spirtoase, utilizarea alcoolului etilic şi a distilatelor de origine agricolă în băuturile alcoolice şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 110/2008

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 395 din 26 aprilie 2022
    Având în vedere prevederile Regulamentului (UE) 2019/787 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 aprilie 2019 privind definirea, descrierea, prezentarea şi etichetarea băuturilor spirtoase, utilizarea denumirilor băuturilor spirtoase în prezentarea şi etichetarea altor produse alimentare, protecţia indicaţiilor geografice ale băuturilor spirtoase, utilizarea alcoolului etilic şi a distilatelor de origine agricolă în băuturile alcoolice şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 110/2008,
    în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,
    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
    ART. 1
    (1) Prezenta hotărâre stabileşte autorităţile competente cu verificarea documentaţiei pentru obţinerea protecţiei indicaţiilor geografice ale băuturilor spirtoase şi a etichetării şi utilizării logoului naţional sau european, cadrul instituţional şi măsurile pentru punerea în aplicare a Regulamentului (UE) 2019/787 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 aprilie 2019 privind definirea, descrierea, prezentarea şi etichetarea băuturilor spirtoase, utilizarea denumirilor băuturilor spirtoase în prezentarea şi etichetarea altor produse alimentare, protecţia indicaţiilor geografice ale băuturilor spirtoase, utilizarea alcoolului etilic şi a distilatelor de origine agricolă în băuturile alcoolice şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 110/2008, denumit în continuare Regulament.
    (2) Prevederile prezentei hotărâri se aplică băuturilor spirtoase prevăzute în anexa nr. I la Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene şi în anexa nr. I la Regulament.

    ART. 2
    În sensul prezentei hotărâri, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:
    a) certificarea băuturilor spirtoase - procedura prin care o comisie de verificare a respectării caietului de sarcini a băuturii spirtoase sau un organism delegat în sensul art. 3, primul paragraf, punctul 5 din Regulamentul (UE) 2017/625 al Parlamentului European şi al Consiliului din 15 martie 2017 privind controalele oficiale şi alte activităţi oficiale efectuate pentru a asigura aplicarea legislaţiei privind alimentele şi furajele, a normelor privind sănătatea şi bunăstarea animalelor, sănătatea plantelor şi produsele de protecţie a plantelor, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 999/2001, (CE) nr. 396/2005, (CE) nr. 1.069/2009, (CE) nr. 1.107/2009, (UE) nr. 1.151/2012, (UE) nr. 652/2014, (UE) 2016/429 şi (UE) 2016/2.031 ale Parlamentului European şi ale Consiliului, a Regulamentelor (CE) nr. 1/2005 şi (CE) nr. 1.099/2009 ale Consiliului şi a Directivelor 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE şi 2008/120/CE ale Consiliului şi de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 854/2004 şi (CE) nr. 882/2004 ale Parlamentului European şi ale Consiliului, precum şi a Directivelor 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE şi 97/78/CE ale Consiliului şi a Deciziei 92/438/CEE a Consiliului (Regulamentul privind controalele oficiale) certifică faptul că produsul este în conformitate cu caietul de sarcini;
    b) grup - orice asociere, indiferent de forma sa juridică, alcătuită, în principal, din producători sau prelucrători ai băuturilor spirtoase respective sau o persoană fizică sau juridică, dacă îndeplineşte ambele condiţii prevăzute la art. 24 alin. (3) din Regulament;
    c) logo naţional - simbolul naţional care figurează pe etichetele băuturilor spirtoase care se comercializează sub o denumire înregistrată în Registrul naţional al băuturilor spirtoase aflate în proces de înregistrare ca indicaţii geografice;
    d) organism de certificare a băuturilor spirtoase - organism de control - persoană juridică - acreditat de Asociaţia de Acreditare din România sau de alt organism de acreditare echivalent din Uniunea Europeană, semnatar al acordului de recunoaştere multilaterală a acreditării europene EA-MLA şi recunoscut de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale;
    e) procedura de declarare a opoziţiei - procedura prin care, în termen de 60 de zile, orice persoană fizică sau juridică legitim interesată, stabilită pe teritoriul naţional, îşi poate declara opoziţia faţă de cererea de înregistrare;
    f) proces-verbal de conformitate - document emis ca urmare a verificării informaţiilor din caietul de sarcini prevăzut la art. 22 din Regulament.


    ART. 3
    (1) Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale este autoritatea competentă cu atribuţii în verificarea documentaţiei de înregistrare prevăzută la art. 23 din Regulament, în vederea înregistrării şi obţinerii protecţiei indicaţiilor geografice ale băuturilor spirtoase, potrivit art. 24 alin. (5) din Regulament.
    (2) Procedura de verificare a documentaţiei de înregistrare a unei indicaţii geografice şi dobândire a protecţiei băuturilor spirtoase, procedura de declarare a opoziţiei la nivel naţional şi procedura de transmitere la nivelul Comisiei Europene a cererii de înregistrare a indicaţiei geografice a băuturilor spirtoase, în vederea dobândirii protecţiei la nivelul Uniunii Europene, precum şi regulile specifice privind modelul şi utilizarea logoului naţional se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.
    (3) Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale este autoritatea competentă cu efectuarea controalelor privind băuturile spirtoase potrivit prevederilor art. 43 alin. (1) din Regulament.
    (4) Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale este autoritatea competentă cu atribuţii în verificarea şi monitorizarea activităţii şi recunoaşterea organismelor de certificare a băuturilor spirtoase.
    (5) Regulamentul privind recunoaşterea organismelor de certificare a băuturilor spirtoase şi supravegherea activităţii acestor organisme se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.
    (6) Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale este organismul de legătură responsabil cu asigurarea respectării Regulamentului, potrivit prevederilor art. 2 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/724 al Comisiei din 3 martie 2021 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) 2019/787 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte comunicările pe care trebuie să le efectueze statele membre către Comisie cu privire la organismele desemnate să supravegheze procesele de învechire a băuturilor spirtoase şi la autorităţile competente responsabile cu asigurarea respectării regulamentului respectiv.
    (7) În situaţia în care nu sunt recunoscute organisme de certificare a băuturilor spirtoase de către Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, corectitudinea datelor cuprinse în caietul de sarcini pentru înregistrarea şi obţinerea protecţiei indicaţiei geografice a băuturilor spirtoase se verifică de către o comisie de verificare a băuturilor spirtoase care sunt înregistrate sau care aplică pentru a fi recunoscute ca indicaţii geografice (IG), aprobată prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri. Această comisie eliberează procesul-verbal de conformitate cu specificaţiile din caietul de sarcini prevăzut la art. 22 din Regulament.

    ART. 4
    Ministerul Finanţelor este autoritatea competentă cu supravegherea producerii şi comercializării băuturilor spirtoase sub control fiscal, în conformitate cu prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, ale Regulamentului delegat (UE) 2021/723 al Comisiei din 26 februarie 2021 de completare a Regulamentului (UE) 2019/787 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte instituirea unui registru public în care sunt enumerate organismele desemnate de fiecare stat membru să supravegheze procesele de învechire a băuturilor spirtoase şi ale Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2021/724 al Comisiei.

    ART. 5
    (1) Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor este autoritatea responsabilă cu supravegherea utilizării denumirilor pe piaţă şi a simbolului european, potrivit prevederilor art. 16 şi 39 din Regulament.
    (2) Regulile specifice privind modelul şi utilizarea logoului naţional pentru băuturile care au fost înregistrate în Registrul naţional al băuturilor spirtoase aflate în proces de înregistrare ca indicaţii geografice, care dobândesc protecţie, se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

    ART. 6
    (1) Corectitudinea datelor cuprinse în caietul de sarcini se verifică şi se certifică de către organismele de certificare a băuturilor spirtoase potrivit prevederilor art. 38 alin. (2) lit. b) din Regulament.
    (2) În condiţiile art. 38 alin. (2) lit. b) din Regulament, costurile aferente verificării şi certificării de către organismele de certificare a băuturilor spirtoase a corectitudinii datelor cuprinse în caietul de sarcini prevăzut la art. 22 din Regulament, precum şi cele aferente controlului respectării caietului de sarcini sunt suportate de operatorii care fac obiectul controlului în cauză.

    ART. 7
    Prezenta hotărâre se aplică tuturor raporturilor juridice aflate în derulare în temeiul vechii reglementări, precum şi efectelor viitoare ale raporturilor juridice născute anterior intrării în vigoare a acesteia, dacă aceste raporturi juridice subzistă după intrarea sa în vigoare.

    ART. 8
    La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Guvernului nr. 112/2019 privind stabilirea cadrului instituţional şi a unor măsuri pentru punerea în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 110/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 15 ianuarie 2008 privind definirea, desemnarea, prezentarea, etichetarea şi protecţia indicaţiilor geografice ale băuturilor spirtoase şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 1.576/89 al Consiliului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 171 din 4 martie 2019, se abrogă.

    ART. 9
    Prezenta hotărâre intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României.                    PRIM-MINISTRU
                    NICOLAE-IONEL CIUCĂ
                    Contrasemnează:
                    Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,
                    Adrian-Ionuţ Chesnoiu
                    Ministrul finanţelor,
                    Adrian Câciu
                    p. Ministrul afacerilor externe,
                    Daniela Anda Grigore Gîtman,
                    secretar de stat

    Bucureşti, 21 aprilie 2022.
    Nr. 537.
    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016